EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Directiva 1999/51/CE a Comisiei din 26 mai 1999 de efectuare a celei de-a cincea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (staniu, PCF și cadmiu)Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

13/Volumul 26

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

228


31999L0051


L 142/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/51/CE A COMISIEI

din 26 mai 1999

de efectuare a celei de-a cincea adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (staniu, PCF și cadmiu)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/64/CE a Comisiei (2), în special articolul 2 litera (a) al celei dintâi, introdus prin Directiva 89/678/CEE a Consiliului (3),

(1)

întrucât în cadrul Actului de aderare a Austriei, a Finlandei și a Suediei la Uniunea Europeană, în special la articolele 69, 84 și, respectiv, 112 se prevede ca pe o perioadă de patru ani începând de la 1 ianuarie 1995 unele prevederi ale anexei I la Directiva 76/769/CEE să nu se aplice Austriei, Finlandei și Suediei și să se revizuiască în conformitate cu procedurile stabilite în Tratatul CE;

(2)

întrucât unii compuși organostanici, în special tributilstaniul (TBS), folosiți împotriva depunerilor organice acvatice prezintă încă un risc pentru mediul acvatic și sănătatea umană, inclusiv de posibile tulburări endocrine; întrucât Organizația Maritimă Internațională (OMI) recunoaște riscul prezentat de TBS și Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al OMI a solicitat o interdicție globală asupra folosirii compușilor organostanici ce acționează ca substanțe biodestructive în sistemele împotriva depunerilor organice acvatice ale navelor până la 1 ianuarie 2003; întrucât dispozițiile asupra TBS trebuie revizuite având în vedere toate evoluțiile OMI; întrucât au fost create produse împotriva depunerilor organice acvatice care eliberează în mod controlat TBS și acestea ar trebui folosite în locul vopselelor de asociere liberă;

(3)

întrucât apele continentale și Marea Baltică sunt medii deosebit de sensibile; întrucât folosirea TBS în apele continentale ale Comunității ar trebui interzisă; întrucât, ca măsură interimară, Austriei și Suediei le va fi permisă elaborarea de dispoziții mai stricte privind folosirea de TBS în aceste medii sensibile;

(4)

întrucât pentaclorfenolul (PCF) încă prezintă un risc pentru sănătate și pentru mediu în ciuda restricțiilor impuse de Directiva 76/769/CEE; întrucât utilizarea de PCF trebuie restrânsă în continuare; întrucât, totuși, anumite utilizări ale PCF sunt încă necesare, din motive tehnice, în statele membre maritime și cu ieșire la ocean;

(5)

întrucât Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 necesită o strategie generală pentru combaterea poluării mediului cu cadmiu, inclusiv măsuri pentru limitarea utilizării cadmiului și stimularea dezvoltării înlocuitorilor; întrucât riscurile prezentate de cadmiu sunt evaluate conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (4), iar Comisia va revizui restricțiile pentru cadmiu ținând cont de rezultate; întrucât ca măsură interimară, Suedia și Austria care aplică restricții mult mai complexe, le pot menține pe acestea;

(6)

întrucât Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu a elaborat avize privind compușii organostanici și PCF;

(7)

întrucât prezenta directivă nu aduce atingere reglementărilor comunitare de stabilire a cerințelor minime privind protecția lucrătorilor din Directiva 89/391/CEE a Consiliului (5) și din directivele speciale adoptate pe baza acesteia, în special din Directiva 90/394/CEE a Consiliului (6) și din Directiva 98/24/CE a Consiliului (7) privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscul prezentat de agenții chimici la locul de muncă;

(8)

întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaptează la progresul tehnic în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 29 februarie 2000, dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive și informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 septembrie 2000. Cu toate acestea, Austria, Finlanda și Suedia pot aplica aceste dispoziții de la 1 ianuarie 1999, cu excepția cazurilor în care anexa prevede altfel.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 1999.

Pentru Comisie,

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 24.

(2)  JO L 315, 19.11.1997, p. 13.

(3)  JO L 398, 30.12.1989, p. 24.

(4)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

(5)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1.

(7)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 79/769/CEE, punctele 21, 23 și 24 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„21.

Compușii organostanici

1.

Nu pot fi introduși pe piață pentru a fi utilizați ca substanțe și constituenți de preparate când acționează ca substanțe biocide în vopselele de asociere liberă împotriva depunerilor organice acvatice.

2.

Nu pot fi folosiți ca substanțe și constituenți de preparate când acționează ca substanțe biocide pentru a preveni depunerile organice acvatice provocate de microorganisme, plante sau animale la:

(a)

coca unor:

bărci cu o lungime totală, conform definiției ISO 8666, de mai puțin de 25 de metri;

vase de orice lungime folosite cu precădere pe căile navigabile continentale și pe lacuri;

(b)

cuști, plute, plase și alte dispozitive sau echipamente folosite pentru fermele piscicole sau conchilicole.

(c)

orice dispozitive sau echipamente parțial sau total scufundate.

Astfel de substanțe sau preparate

pot fi introduse pe piață doar în ambalaje cu o capacitate egală sau mai mare de 20 de litri,

nu pot fi vândute publicului larg, ci doar utilizatorilor profesioniști.

Fără să aducă atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase, ambalajele acestui tip de preparate sunt marcate lizibil și indelebil după cum urmează:

«A nu se folosi pentru bărci cu o lungime totală de mai puțin de 25 de metri, sau pentru vase de orice lungime folosite cu precădere pe căile navigabile continentale și lacuri, sau pentru orice dispozitive sau echipamente folosite în fermele piscicole sau conchilicole.

A se folosi doar de către utilizatorii profesioniști.»

3.

Dispozițiile prevăzute la punctul 2 litera (a) și dispozițiile speciale de etichetare de la punctul 2 se aplică Suediei și Austriei de la 1 ianuarie 2003 și sunt revizuite de către Comisie în cooperare cu statele membre și părțile interesate înainte de această dată.

4.

Nu pot fi utilizate ca substanțe și constituenți de preparate destinate tratării apelor industriale.”

2.

Punctul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„23.

Pentaclorfenolul (CAS nr. 87-86-5) și sărurile și esterii acestuia

Nu se folosesc cu o concentrație masică mai mare sau egală cu 0,1 % în substanțe sau preparate introduse pe piață.

Prin derogare, până la 31 decembrie 2008 Franța, Irlanda, Portugalia, Spania și Regatul Unit pot să nu aplice această dispoziție substanțelor și preparatelor destinate folosirii în instalații industriale nepermițând emisiile și/sau evacuările de pentaclorfenol (PCF) în cantități mai mari decât cele prevăzute în legislația existentă:

(a)

în tratarea lemnului.

Totuși, lemnul tratat nu poate fi folosit:

în interiorul clădirilor în scopuri decorative sau în alte scopuri, indiferent de destinația clădirilor (de locuit, ca loc de muncă, pentru timpul liber);

pentru fabricarea și retratarea:

(i)

recipientelor folosite pentru cultivare;

(ii)

ambalajelor care pot intra în contact cu materiile prime, produsele intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal;

(iii)

alte materiale care pot contamina produsele menționate la punctele (i) și (ii);

(b)

la impregnarea fibrelor și materialelor textile de mare rezistență care nu sunt în nici un caz destinate îmbrăcămintei sau pieselor decorative de mobilier;

(c)

printr-o excepție specială, statele membre pot de la caz la caz să autorizeze pe teritoriul lor profesioniști specializați pentru a realiza, in situși pentru clădiri de interes cultural, artistic și istoric, sau în caz de urgență, un tratament de remediere a cherestelei si a zidăriei infectate de ciuperca putregaiului uscat al lemnului (Serpula lacrymans) și de ciuperca de zidărie.

În orice caz:

(a)

Pentaclorfenolul folosit singur sau ca ingredient în preparatele folosite în cazul excepțiilor de mai sus nu trebuie să aibă un conținut total de hexaclordibenzoparadioxină (HCDD) de mai mult de două părți per milion (ppm);

(b)

aceste substanțe și preparate nu pot fi:

introduse pe piață decât in ambalaje de 20 de litri sau mai mari;

vândute populației.

Fără să aducă atingere punerii în aplicare a altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase, ambalajele acestor preparate trebuie marcate lizibil și indelebil:

«Rezervat pentru uz industrial și profesional»

În plus, această dispoziție nu se aplică deșeurilor reglementate de Directivele 75/442/CEE (1) și 91/689/CEE (2).

3.

La punctul 24 (cadmiu) de la punctul 3, se adaugă următorul punct:

 

„4.

Austria și Suedia, care aplică deja restricții pentru cadmiu mai severe decât cele prevăzute la punctele 1, 2 și 3 pot continua să aplice aceste restricții până la 31 decembrie 2002. Comisia revizuiește dispozițiile privind cadmiul din anexa I la Directiva 76/769/CEE înainte de această dată, având în vedere rezultatele evaluării riscurilor prezentate de cadmiu și progresul cunoștințelor și tehnicilor referitoare la înlocuitorii cadmiului.”


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39.

(2)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20.”


Top