EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0020

Directiva 1999/20/CE a Consiliului din 22 martie 1999 de modificare a Directivelor 70/524/CEE privind aditivii din hrana animalelor, 82/471/CEE privind anumite produse folosite în hrana animalelor, 95/53/CE de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul nutriției animalelor și 95/69/CE de stabilire a condițiilor și modalităților pentru autorizarea și înregistrarea anumitor întreprinderi și intermediari care operează în sectorul hranei pentru animale

JO L 80, 25.3.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogare implicită prin 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/20/oj

03/Volumul 27

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

138


31999L0020


L 080/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/20/CE A CONSILIULUI

din 22 martie 1999

de modificare a Directivelor 70/524/CEE privind aditivii din hrana animalelor, 82/471/CEE privind anumite produse folosite în hrana animalelor, 95/53/CE de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul nutriției animalelor și 95/69/CE de stabilire a condițiilor și modalităților pentru autorizarea și înregistrarea anumitor întreprinderi și intermediari care operează în sectorul hranei pentru animale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolele 13-16 din Directiva 70/524/CEE (4), modificată de Directiva 96/51/CE (5) stabilesc anumite dispoziții privind distribuția și încorporarea în furaje a aditivilor și preamestecurilor și etichetarea aditivilor, preamestecurilor și furajelor combinate;

întrucât Directiva 82/471/CEE (6) prevede la articolul 3 și în anexă anumite măsuri privind distribuția și etichetarea acestor produse;

întrucât termenul de 1 aprilie 1998 prevăzut pentru punerea în aplicare de către statele membre a modificărilor la Directivele 70/524/CEE și 82/471/CEE, introduse de Directiva 96/51/CE și, respectiv, de Directiva 95/69/CE (7), este incompatibil cu datele prevăzute în Directiva 95/69/CE pentru finalizarea procedurilor de autorizare (1 aprilie 2001) și a procedurilor de înregistrare (1 septembrie 1998) pentru anumite unități și intermediari din domeniul hranei pentru animale; întrucât dispozițiile în cauză se aplică fără a aduce atingere termenelor prevăzute de Directiva 95/69/CE; întrucât, cu toate acestea, Directivele 70/524/CEE și 82/471/CEE trebuie modificate din motive de consecvență juridică;

întrucât Directiva 95/53/CE a Consiliului din 25 octombrie 1995 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei pentru animale (8) trebuie să vizeze toate produsele și substanțele folosite în Comunitate pentru hrana animalelor;

întrucât, pentru a atinge obiectivul în cauză, Directiva 96/25/CE trebuie inclusă în lista de acte legislative în cazul căreia se aplică Directiva 95/53/CE; întrucât trimiterea la Directiva 77/101/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind comercializarea furajelor simple (9) trebuie eliminată din listă, deoarece între timp a fost abrogată de Directiva 96/25/CE;

întrucât Directiva 95/69/CE prevede că în fiecare an statele membre trebuie să trimită celorlalte state membre o listă a întreprinderilor autorizate; întrucât procedurile de autorizare a întreprinderilor trebuie finalizate până la 1 aprilie 2001; întrucât, prin urmare, este necesar ca între timp, având în vedere controalele oficiale în domeniul hranei pentru animale și în special a comerțului intracomunitar, comunicarea să includă și unitățile care, deși nu au fost încă autorizate, pot continua să își desfășoare activitatea, în conformitate cu condițiile prevăzute de directiva menționată;

întrucât este necesară modificarea în consecință a Directivelor 70/524/CE, 82/471/CEE, 95/53/CE și 95/69/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 70/524/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13 se adaugă următorul alineat:

„6.   Alineatele (1)-(3) se aplică fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) și articolului 9 alineatul (2) din Directiva 95/69/CE”.

2.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 16a

Articolele 14-16 privind autorizarea și numerele de înregistrare menționate în Directiva 95/69/CE se aplică de la 1 aprilie 2001.”

Articolul 2

Directiva 82/471/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

„4.   Alineatul (3) se aplică fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) din Directiva 95/69/CE”.

2.

În anexă, în cazul produselor menționate în capitolul 1 punctul 1 litera (a) din Directiva 95/69/CE, în coloana 7 („dispoziții speciale”), ultima liniuță din mențiunile care trebuie prevăzute pe ambalajul produsului, pe recipient sau pe eticheta lipită pe acesta, se înlocuiește cu următorul text:

„—

de la 1 aprilie 2001: numărul autorizației”.

Articolul 3

În Directiva 95/53/CE, la articolul 2 alineatul (1) litera (a), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația materiilor prime furajere, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE și 93/74/CEE și de abrogare a Directivei 77/101/CEE”.

Articolul 4

În Directiva 95/69/CE, la articolul 6 alineatul (2), a doua și a treia teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Înainte de data de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre trimit celorlalte state membre o listă a întreprinderilor menționate în articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) și a intermediarilor autorizați în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), precum și o listă a unităților și intermediarilor corespunzători, menționați în articolul 4 alineatul (2), care au înaintat cereri de autorizare asupra cărora statele membre nu au luat încă o decizie.

La cerere, statele membre trimit celorlalte state membre lista completă a întreprinderilor menționate în articolul 2 alineatul (2) literele (c)-(f) sau o parte a acesteia, precum și lista completă sau o parte a listei întreprinderilor corespondente menționate în articolul 4 alineatul (2) care au depus cereri de autorizare cu privire la care statele membre nu au luat încă o decizie”.

Articolul 5

1.   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 septembrie 1999. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică măsurile de la 1 octombrie 1999.

2.   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

3.   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 martie 1999.

Pentru Comisie

Președintele

G. VERHEUGEN


(1)  JO C 266, 25.8.1998, p. 14.

(2)  JO C 328, 26.10.1998, p. 80.

(3)  JO C 40, 15.2.1999, p. 10.

(4)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 98/92/CE (JO L 346, 22.12.1998, p. 49).

(5)  JO L 235, 17.9.1996, p. 39.

(6)  JO L 213, 21.7.1982, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Directiva 96/25/CE (JO L 125, 23.5.1996, p. 35).

(7)  JO L 332, 30.12.1995, p. 15. Directivă modificată de Directiva 98/92/CE.

(8)  JO L 265, 8.11.1995, p. 17.

(9)  JO L 32, 3.2.1977, p. 1. Directivă abrogată de Directiva 96/25/CE (JO L 125, 23.5.1996, p. 35).


Top