Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0478

Decizia Comisiei din 14 iulie 1999 de reînnoire a Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură [notificată cu numărul C(1999) 2042]

OJ L 187, 20.7.1999, p. 70–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 128 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 163 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 163 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 125 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/oj

01/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

163


31999D0478


L 187/70

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 14 iulie 1999

de reînnoire a Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură

[notificată cu numărul C(1999) 2042]

(1999/478/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

(1)

întrucât pentru Comisie este important să obțină reacții din mediile interesate cu privire la problemele ridicate de stabilirea unei politici comune în domeniul pescuitului (PCP);

(2)

întrucât în sectorul pescuitului a fost constituit un comitet consultativ (CCP) prin Decizia 71/128/CEE (1) a Comisiei, al cărei text a fost înlocuit ultima dată prin Decizia 89/4/CEE (2), astfel cum a fost modificată prin Decizia 97/246/CE (3);

(3)

întrucât, în cadrul CCP, este oportun să se extindă dialogul privind dezvoltarea și gestionarea PCP către toate părțile interesate, în special către sectorul acvaculturii și al organizațiilor non-profesionale; întrucât, în acest scop, este necesar să se reexamineze structura comitetului;

(4)

întrucât, pentru a încuraja formularea de analize și poziții comune privind PCP, este util ca membrii CCP să abordeze în primul rând problemele care îi vizează direct;

(5)

întrucât, în interesul eficacității, este necesar să se limiteze numărul membrilor comitetului;

(6)

întrucât este util să se îmbunătățească dialogul printr-o legătură mai bună între comitetul plenar, care este desemnat să orienteze activitatea comitetului și să emită avize, și grupurile de lucru responsabile de pregătirea avizelor în cauză;

(7)

întrucât mandatul membrilor comitetului se încheie la 31 iulie 1999, la sfârșitul perioadei de tranziție stabilite pentru reforma comitetului menționat anterior, și întrucât este, prin urmare, oportun să se modifice textul deciziei în sensul menționat anterior;

(8)

întrucât, în interesul clarității, ar trebui să se înlocuiască textul Deciziei 71/128/CEE,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Se constituie, pe lângă Comisie, Comitetul consultativ pentru pescuit și acvacultură, alcătuit dintr-un comitet plenar, denumit în continuare „comitetul”, și patru grupuri de lucru menționate la articolul 7.

(2)   Comitetul este format din reprezentanți ai următoarelor medii interesate: organizații profesionale care reprezintă societăți producătoare, industria de prelucrare și comercianții de produse pescărești și de acvacultură, precum și organizații non-profesionale care reprezintă interesele consumatorilor, din domeniul mediului și al dezvoltării.

(3)   Experții din sectorul pescuitului care reprezintă organisme științifice și/sau economice, sectorul bancar și primul punct de comercializare sunt reprezentați în cadrul grupurilor definite la articolul 7.

Articolul 2

Comitetul poate fi consultat de Comisie cu privire la sau poate aborda, la inițiativa președintelui sau la cererea unuia sau a mai multor membri, probleme privind reglementările politicii comune în domeniul pescuitului și, în special, măsurile care pot fi luate de Comisie în cadrul reglementărilor menționate, precum și problemele economice și sociale din sectorul pescuitului, cu excepția celor care privesc angajatorii și lucrătorii, în calitate de parteneri sociali.

Articolul 3

Comitetul este format din 20 de membri, denumiți în continuare „membri”.

(1)

Se repartizează câte un loc fiecăreia din următoarele 11 părți interesate, numerotate de la 1 la 11. Pentru fiecare din aceste 11 locuri se prevede un membru cu drepturi depline și un membru supleant:

Organizații profesionale:

Societăți de pescuit:

1. armatori privați

2.

armatori în sistem de cooperativă

3.

organizații ale producătorilor

Societăți din domeniul acvaculturii

4.

crescători de moluște și cochilii

5. crescători de pești

Societăți din aval:

6. societăți de prelucrare

7.

comercianți (importatori/exportatori și comercianți cu ridicata)

Organizații sindicale ale lucrătorilor:

8.

pescari și salariați ai societăților în cauză

Organizații non-profesionale vizate de PCP:

 

9. consumatori

 

10. mediu

 

11. dezvoltare

(2)

În cadrul comitetului se acordă locuri și următorilor: președintele și vicepreședintele Comitetului sectorial pentru dialog în domeniul pescuitului (4), președintele și vicepreședintele grupurilor de lucru 1, 3 și 4, menționate la articolul 7, și președintele grupului de lucru 2 menționat la articolul 7.

Articolul 4

(1)   Membrii comitetului sunt desemnați de Comisie pe baza propunerilor din partea organizațiilor înființate la nivel comunitar care reprezintă cel mai bine mediile interesate prevăzute la articolul 3 alineatul (1). Comitetul consumatorilor (5) propune reprezentantul consumatorilor.

În vederea ocupării fiecărui loc, cu excepția locurilor rezervate Comitetului sectorial pentru dialog în domeniul pescuitului, organizațiile propun doi candidați de naționalități diferite. În cazul locurilor alocate mediilor interesate prevăzute la articolul 3 alineatul (1), în propuneri se indică numele membrului cu drepturi depline și cel al membrului supleant.

Mandatul membrilor comitetului este de trei ani. Acest mandat poate fi reînnoit. Funcțiile îndeplinite nu fac obiectul unei remunerații.

După încheierea perioadei de trei ani, membrii comitetului rămân în funcție până când se ia o decizie cu privire la înlocuirea lor sau la reînnoirea mandatului lor.

Mandatul unui membru se încheie înainte de încheierea perioadei de trei ani prin demisie sau deces.

De asemenea, mandatul se poate încheia atunci când organismul care a înaintat candidatura membrului în cauză solicită înlocuirea acestuia.

Pentru înlocuirea unui astfel de membru pe parcursul perioadei rămase din mandatul său, se desemnează o persoană în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1).

(2)   Comisia publică lista membrilor comitetului, în scop informativ, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Comitetul alege un președinte și doi vicepreședinți pentru o perioadă de trei ani. Alegerea se realizează cu o majoritate de două treimi a membrilor prezenți.

Membrii comitetului menționați la articolul 3 alineatul (2), cu excepția membrului armator din cadrul Comitetului de dialog sectorial, formează biroul comitetului.

Biroul își alege președintele și pregătește și organizează activitățile grupurilor de lucru menționate la articolul 7.

Articolul 6

La cererea uneia din organizațiile menționate la articolul 4 alineatul (1), președintele poate invita un delegat al acestei organizații să participe la reuniunile comitetului. În aceleași condiții, președintele poate invita să participe ca expert la lucrările comitetului orice persoană care are o autoritate specifică cu privire la unul din subiectele de pe ordinea de zi. Membrii supleanți pot participa la reuniuni în calitate de observatori și pe cheltuială proprie.

Articolul 7

Comitetul desemnează patru grupuri de lucru pentru a-i pregăti avizele.

Numele acestor grupuri de lucru, precum și președinții și compunerea acestora figurează în anexa la prezenta decizie.

De comun acord cu Comisia, participanții la grupurile de lucru sunt aleși în funcție de ordinea de zi a fiecărei reuniuni de către cele mai reprezentative organizații constituite la nivel comunitar. Reprezentanții din domeniul biologiei sau al economiei sunt aleși de Comitetul științific, tehnic și economic din domeniul pescuitului (6). În funcție de ordinea de zi, Comisia poate desemna și alți experți.

Articolul 8

(1)   Comitetul se reunește în urma convocării de către Comisie, conform unui program anual de lucru adoptat de comun acord cu Comisia. Biroul se reunește la convocarea președintelui și cu acordul Comisiei.

(2)   Reprezentanții serviciilor Comisiei participă la reuniunile comitetului, ale biroului și ale grupurilor de lucru.

(3)   Serviciile Comisiei asigură secretariatul comitetului, al biroului și al grupurilor de lucru.

(4)   De comun acord cu Comisia, comitetul elaborează norme privind punerea în aplicare a programului de lucru, pregătirea reuniunilor, locul de desfășurare a reuniunilor, rapoartele, pozițiile sau concluziile și formularea avizelor sau a recomandărilor.

Articolul 9

Comitetului i se solicită să emită un aviz privind propunerile formulate de Comisie, precum și asupra subiectelor cuprinse în programul său de lucru.

Atunci când solicită avizul comitetului, Comisia poate stabili termenul în care trebuie emis avizul.

Pozițiile mediilor interesate sunt cuprinse într-un raport înaintat Comisiei.

În cazul în care avizul solicitat face obiectul unui acord unanim al comitetului, acesta formulează concluziile comune care se atașează la raport.

Articolul 10

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 287 din tratat, membrii comitetului, precum și membrii grupurilor de lucru au obligația de a nu dezvălui informațiile pe care le-au primit ca urmare a activității comitetului sau a grupurilor de lucru, în cazul în care Comisia îi informează că avizul solicitat sau problema ridicată se referă la un subiect confidențial.

Într-un astfel de caz, la reuniuni pot participa numai membrii comitetului și reprezentanții serviciilor Comisiei.

Articolul 11

Deciziile 71/128/CEE și 97/247/CE (7) se abrogă.

Articolul 12

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 august 1999.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 1999.

Pentru Comisie

Emma BONINO

Membru al Comisiei


(1)  JO L 68, 22.3.1971, p. 18.

(2)  JO L 5, 7.1.1989, p. 33.

(3)  JO L 97, 12.4.1997, p. 27.

(4)  JO L 225, 12.8.1998, p. 27 (98/500/CE).

(5)  JO L 162, 13.7.1995, p. 37.

(6)  JO L 297, 2.12.1993, p. 25.

(7)  JO L 97, 12.4.1997, p. 28.


ANEXĂ

Grupurile de lucru menționate la articolul 7

1.   Denumirea grupurilor de lucru

Grupul 1: Accesul la resursele piscicole și gestionarea activității de pescuit.

Grupul 2: Acvacultură: pește, cochilii și moluște.

Grupul 3: Piețe și politica comercială.

Grupul 4: Aspecte generale: economie și analiză sectorială.

2.   Președinți și vicepreședinți

Un reprezentant al armatorilor privați prezidează grupurile de lucru 1 și 4.

Un reprezentant al armatorilor în sistem de cooperativă este vicepreședintele grupului de lucru 1.

Un reprezentant al crescătorilor de pești și un reprezentant al crescătorilor de moluște/cochilii sunt, alternativ, președinte și vicepreședinte al grupului de lucru 2.

Un reprezentant al societăților de prelucrare este președintele grupului de lucru 3.

Un reprezentant al comercianților este președintele grupului de lucru 4.

Un reprezentant al organizațiilor de producători este vicepreședintele grupului de lucru 3.

3.   Numărul de locuri pentru fiecare parte interesată:

 

Grupul 1

Grupul 2

Grupul 3

Grupul 4

Armatori privați

5

1

3

Armatori în sistem de cooperativă

3

1

2

Pescari salariați

2

1

1

2

Organizații de producători

1

3

1

Crescători de pești

6

1

1

Crescători de moluște/cochilii

4

1

1

Organizații de prelucrare

3

2

Comercianți

2

1

Consumatori

1

1

1

Mediu

1

1

1

1

Dezvoltare

1

1

1

Biologie

1

1

Economie

1

1

1

1

Bănci

1

1

Licitații și porturi

1

 

15

15

19

18

Comisia poate desemna experți suplimentari în funcție de ordinea de zi.


Top