EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) [notificată cu numărul SEC(1999) 802]

JO L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

01/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

148


31999D0352


L 136/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 1999

de instituire a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF)

[notificată cu numărul SEC(1999) 802]

(1999/352/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 162 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și, în special, articolul 16 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 131 al acestuia,

(1)

întrucât instituțiile și statele membre acordă o mare importanță protejării intereselor financiare ale Comunităților și luptei antifraudă și a altor activități ilegale împotriva intereselor financiare ale Comunităților; întrucât importanța unor acțiuni în acest scop este confirmată de articolul 209a din Tratatul CE, articolul 78i din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, articolul 183a din Tratatul Euratom, precum și de articolul 280 din Tratatul CE, astfel cum a fost modificat de Tratatul de la Amsterdam;

(2)

întrucât toate mijloacele disponibile trebuie folosite pentru a se atinge acest obiectiv, mai ales în ceea ce privește funcțiile de investigare atribuite la nivelul Comunității, iar actuala alocare și repartizare a responsabilităților la nivel național și comunitar trebuie menținute;

(3)

întrucât sarcina de a face investigații administrative în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților a fost atribuită până acum Grupului operativ de coordonare a combaterii fraudei, care a înlocuit Unitatea pentru Coordonarea Combaterii Fraudei (UCLAF);

(4)

întrucât necesitatea de a spori eficacitatea combaterii fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților implică instituirea unui Oficiu European de Lupta Antifraudă, denumit în continuare „oficiul”, care trebuie să își exercite atribuțiile de investigație în mod complet independent;

(5)

întrucât independența directorului oficiului și rolul Comitetului de supraveghere, ce decurg din prezenta decizie, precum și din regulamentele CE și Euratom privind investigațiile coordonate de oficiu, urmăresc să garanteze buna desfășurare a investigațiilor făcute de oficiu, fără ca acestea să interfereze cu celelalte funcții ale sale, cum ar fi cele care țin de competența Comisiei, mai ales în probleme de legislație;

(6)

întrucât responsabilitatea oficiului ar trebui să cuprindă, în afară de protejarea intereselor financiare, toate activitățile care țin de protejarea intereselor Comunității față de acțiuni ilegale care pot duce la procese administrative sau penale;

(7)

întrucât definiția funcțiilor oficiului trebuie să includă sarcinile îndeplinite până acum de Grupul operativ pentru coordonarea combaterii fraudei și, mai ales, sarcinile privind pregătirea unor acte cu putere de lege și norme administrative în domeniul de activitate al acestui oficiu, inclusiv instrumentele care se încadrează la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană,

DECIDE:

Articolul 1

Instituirea oficiului

Se înființează prin prezenta Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), denumit în continuare „oficiul”. Oficiul înlocuiește Grupul operativ de coordonare a combaterii fraudei și îi preia toate îndatoririle.

Articolul 2

Sarcinile oficiului

(1)   Oficiul exercită toate atribuțiile Comisiei de a face investigații de natură administrativă cu scopul de a intensifica combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Comunității, dar și împotriva oricărui act sau activități ce contravine dispozițiilor din Comunitate.

Oficiul răspunde de desfășurarea investigațiilor administrative interne cu scopul de a:

(a)

combate frauda, corupția și orice activitate ilegală care afectează într-un mod nefavorabil interesele financiare ale Comunității;

(b)

investiga faptele grave legate de desfășurarea activităților profesionale care pot constitui o încălcare a obligațiilor de către funcționarii superiori și alte categorii de angajați ai Comunităților și care pot duce la măsuri disciplinare și, atunci când este cazul, la inițierea unei acțiuni penale sau o încălcare similară a obligațiilor de către membrii instituțiilor și ai organismelor, de către șefii organismelor și angajații instituțiilor și ai organismelor care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a condițiilor de angajare a altor categorii de funcționari ai Comunităților.

Oficiul exercită atribuțiile Comisiei așa cum sunt ele definite în dispozițiile din cadrul tratatelor, sub rezerva limitărilor și a condițiilor menționate în acestea.

Oficiul poate fi însărcinat de către Comisie sau de către alte instituții sau organisme să facă investigații în alte domenii.

(2)   Oficiul răspunde de acordarea de sprijin din partea Comisiei în cooperarea cu statele membre în domeniul combaterii fraudei.

(3)   Oficiul răspunde de activitatea de definire a conceptului de combatere a fraudei, menționată la alineatul (1).

(4)   Oficiul răspunde de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop combaterea fraudei, în conformitate cu alineatul (1).

(5)   Oficiul răspunde de orice activitate operativă a Comisiei legată de combaterea fraudei, în conformitate cu alineatul (1), mai ales în ceea ce privește:

(a)

dezvoltarea infrastructurii necesare;

(b)

asigurarea culegerii de informații și a analizării acestora;

(c)

oferirea de asistență tehnică, mai ales în domeniul instruirii, altor instituții și organisme, precum și autorităților naționale competente.

(6)   Oficiul se află în contact direct cu poliția și cu autoritățile judiciare.

(7)   Oficiul reprezintă Comisia, la nivelul serviciilor, în toate forurile implicate, în domeniile la care se referă acest articol.

Articolul 3

Independența funcției de investigare

Oficiul exercită atribuții de investigare definite la articolul 2 alineatul (1), în condiții de deplină independență. În exercitarea acestor atribuții, directorul oficiului nu solicită și nu primește instrucțiuni de la Comisie, de la vreun guvern sau de la oricare altă instituție sau organism.

Articolul 4

Comitetul de supraveghere

Se înființează un Comitet de supraveghere, compoziția și atribuțiile acestuia fiind stabilite de corpul legiuitor al Comunității. Acest comitet răspunde de monitorizarea periodică a modului în care oficiul duce la îndeplinire funcția de investigare.

Articolul 5

Directorul

(1)   Oficiul este condus de un director, numit de Comisie, după consultarea cu Parlamentul European și cu Consiliul, pentru un mandat de cinci ani, care poate fi înnoit o dată. În vederea numirii directorului, după prezentarea unui aviz favorabil de către Comitetul de supraveghere, Comisia întocmește o listă a candidaților care au calificările necesare, după lansarea unei invitații de a depune cereri, publicată, dacă este cazul, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Directorul răspunde de desfășurarea investigațiilor.

(2)   În ceea ce privește directorul, Comisia își exercită atribuțiile ce revin autorităților care fac numirea în funcție. Orice măsură în conformitate cu articolele 87, 88 și 90 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene este luată după consultarea Comitetului de supraveghere, în urma unei decizii motivate a Comisiei. Decizia este comunicată pentru informare Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 6

Funcționarea oficiului

(1)   Directorul oficiului exercită, în raport cu personalul oficiului, atribuțiile care îi sunt conferite prin Statutul funcționarilor Comunităților Europene privind autoritatea împuternicită să facă numiri și prin Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților privind autoritatea împuternicită să încheie contracte de muncă. Directorului i se permite să delege toate aceste atribuții. În conformitate cu Statutul personalului și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți, directorul stabilește condițiile și detaliile privind recrutarea, mai ales în ceea ce privește durata contractelor și prelungirea lor.

(2)   După consultarea Comitetului de supraveghere, directorul trimite directorului general pentru bugete un proiect preliminar de buget, pentru a fi inclus la capitolul special pentru oficiu din bugetul general anual.

(3)   Directorul acționează ca ordonator de credite în execuția rubricii bugetare speciale din partea A a bugetului, referitoare la oficiu, și a rubricilor antifraudă detaliate din partea B. Directorul poate să delege aceste atribuții.

(4)   Deciziile Comisiei privind organizarea sa internă se aplică oficiului în măsura în care ele sunt compatibile cu dispozițiile privind oficiul adoptate de organul legislativ al Comunității, cu prezenta decizie și cu regulile detaliate de punere în aplicare a acesteia.

Articolul 7

Data intrării în vigoare

Prezenta decizie se aplică de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) al Consiliului și al Parlamentului European privind investigațiile realizate de Oficiul European de Lupta Antifraudă. Până în prima zi a lunii care urmează numirii directorului oficiului, activitatea curentă a oficiului va fi coordonată de directorul Grupului operativ de coordonare a combatere a fraudei.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 1999.

Pentru Comisie

Jacques SANTER

Președintele


Top