Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1687

Regulamentul (CE) nr. 1687/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1749/96 al Comisiei privind includerea de bunuri și servicii în indicele armonizat al prețurilor de consum

OJ L 214, 31.7.1998, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 129
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 38 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1687/oj

10/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

120


31998R1687


L 214/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1687/98 AL CONSILIULUI

din 20 iulie 1998

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1749/96 al Comisiei privind includerea de bunuri și servicii în indicele armonizat al prețurilor de consum

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (1), în special articolul 4 și articolul 5 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât, în baza articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95, fiecărui stat membru i se cere să elaboreze un indice armonizat al prețurilor de consum (IAPC) începând cu indicele din ianuarie 1997; întrucât cerința de a elabora IAPC nu pune în nici un fel în discuție dreptul statelor membre de a-și publica indicii lor naționali, nearmonizați, asupra inflației, pe care pot dori să îi folosească în scopuri ce țin de politicile naționale;

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1749/96 al Comisiei din 9 septembrie 1996 privind măsurile inițiale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (3) stabilește o arie de cuprindere inițială pentru IAPC care a fost restrânsă la acele bunuri și servicii acoperite de către toți sau de către cei mai mulți indici naționali ai prețurilor de consum (IPC); întrucât prețurile ce urmează a fi preluate pentru IAPC, în special tratarea subvențiilor, rabaturilor și rambursărilor, cer definiții armonizate; întrucât aria de cuprindere geografică și demografică a IAPC rămâne încă de precizat;

întrucât articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 cere ca IAPC să se bazeze pe prețurile bunurilor și serviciilor disponibile pentru achiziționare în teritoriul economic al statului membru în scopul de a satisface în mod direct nevoile consumatorilor; întrucât prețurile care nu sunt de fapt plătite de către consumatori în asemenea achiziții sau costurile de oportunitate, sau dobânzile nu sunt adecvate pentru comparațiile internaționale ale inflației prețurilor de consum;

întrucât se acceptă că schimbările în compensări pot să nu aibă un efect asupra măsurilor inflației într-un context mai larg, dar întrucât acestea formează o parte esențială a procesului inflaționar care afectează consumatorii și de aceea trebuie să fie reflectate în IAPC;

întrucât Comitetul pentru programul statistic (CPS) nu a emis un aviz în cadrul termenului stabilit de către președintele acestuia; întrucât, în acest caz, în baza procedurii stabilite la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95, Comisia trebuie să înainteze, de îndată, Consiliului o propunere asupra măsurilor care urmează să fie luate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1749/96 se modifică după cum urmează:

1.

anexa I se înlocuiește cu anexele Ia și Ib la prezentul regulament;

2.

la articolul 1 prima liniuță, cuvântul „inițial” este eliminat;

3.

litera (a) din articolul 2 se înlocuiește cu următoarele:

„(a) 1.

«Aria de cuprindere» IAPC este definită ca fiind acele bunuri și servicii care sunt incluse în cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic, prevăzute la litera (a) alineatul (2). Este clasificată în conformitate cu categoriile și subcategoriile de patru cifre date în anexa Ia, care derivă din clasificarea internațională COICOP și este cunoscută sub numele de COICOP/IAPC (clasificarea consumului individual după scop adaptată nevoilor IAPC).

(a) 2.

«Cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic» sunt definite ca fiind acea parte a cheltuielilor finale de consum care este suportată de către gospodării în tranzacții monetare în una sau ambele perioade de timp comparate, precizate în anexa Ib. Dacă nu se afirmă altfel, anexa Ib urmărește definițiile stabilite în Sistemul European de Conturi (ESA) 1995 conținut în Regulamentul (CE) nr. 2223/96 (4). «Cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic» constau din cheltuielile suportate pentru bunuri și servicii care sunt folosite pentru satisfacerea directă a nevoilor sau dorințelor individuale de către:

(a) 2a.

gospodăriile rezidente pe teritoriul intern sau în străinătate; sau

(a) 2b.

gospodăriile rezidente sau nerezidente pe teritoriul intern; sau

(a) 2c.

populația gospodăriilor din cadrul domeniului anchetei naționale a bugetului gospodăriilor.

(a) 3.

Prețurile folosite în IAPC sunt prețurile de achiziție plătite de către gospodării pentru a achiziționa bunuri și servicii individuale în tranzacții monetare. Când bunurile și serviciile au fost puse la dispoziția consumatorilor gratuit, și după aceea li se aplică un preț real, diferența dintre prețul egal cu zero și prețul real, și invers, trebuie să fie luată în calcul în IAPC.

(a) 4.

«Ponderile» IAPC sunt cheltuielile agregate ale gospodăriilor pe un anumit lot de bunuri și servicii acoperite de către IAPC exprimate ca o proporție din cheltuielile totale pentru toate bunurile și serviciile acoperite;

4.

articolul 3 este înlocuit de următoarele:

„Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   IAPC calculați din schimbările de prețuri și din ponderile pentru fiecare categorie de cheltuieli monetare finale pentru consumul casnic furnizate în anexa Ia, care reprezintă mai mult de a mia parte din cheltuielile totale aflate în aria de cuprindere de către toate aceste categorii incluse după cum se precizează la alineatul (2), sunt considerate comparabile.

(2)   Domeniul de aplicare a IAPC este extins, după cum urmează:

(a)

începând cu elaborarea IAPC pentru ianuarie 1997, statele membre prelucrează datele colectate care acoperă acele categorii marcate ca «acoperire inițială», după cum se precizează în anexa Ia;

(b)

cu ocazia elaborării IAPC pentru decembrie 1999, dar nu mai înainte, statele membre prelucrează datele colectate care acoperă și acele categorii marcate «decembrie 1999», după cum se precizează în anexa Ia”;

5.

în articolul 4, textul „anexa I” se înlocuiește cu „anexa Ia”.

Articolul 2

Luând în considerare punctele de vedere ale comitetului constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom (5), Comisia redactează în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament un raport și îl înaintează Consiliului. Raportul evaluează funcționarea dispozițiilor prezentului regulament, în special conceptul de cheltuieli monetare finale pentru consumul casnic în legătură cu conceptele alternative relevante. În urma acestui raport, Comisia poate, dacă este necesar, să înainteze inițiativele adecvate Consiliului în vederea modificării prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 1998.

Pentru Consiliu

Președintele

W. MOLTERER


(1)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(2)  Aviz emis la 14 iulie 1998 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(3)  JO L 229, 10.9.1996, p. 3.

(4)  JO L 310, 13.11.1996, p. 1.”;

(5)  JO L 181, 26.6.1989, p. 47.


ANEXA Ia

Domeniul de aplicare a IAPC include următoarele categorii ale COICOP/IAPC:


Cod

Titlu COICOP/IAPC

Acoperire inițială ianuarie 1997

Adăugare decembrie 1999

Exclus

01.

ALIMENTE ȘI BĂUTURI NEALCOOLICE

 

 

 

01.1.

Alimente

 

 

 

01.1.1.

Pâine și cereale

totală

 

 

01.1.2.

Carne

totală

 

 

01.1.3.

Pește

totală

 

 

01.1.4.

Lapte, brânză și ouă

totală

 

 

01.1.5.

Uleiuri și grăsimi

totală

 

 

01.1.6.

Fructe

totală

 

 

01.1.7.

Legume, inclusiv cartofi și alte plante cu tuberculi

totală

 

 

01.1.8.

Zahăr, gem, miere, siropuri, ciocolată și dulciuri

totală

 

 

01.1.9.

Alte produse alimentare ne-clasificate în altă parte

totală

 

 

01.2.

Băuturi nealcoolice

 

 

 

01.2.1.

Cafea, ceai și cacao

totală

 

 

01.2.2.

Apă minerală, băuturi răcoritoare și sucuri

totală

 

 

02.

BĂUTURI ALCOOLICE ȘI TUTUN

 

 

 

02.1.

Băuturi alcoolice

 

 

 

02.1.1.

Spirtoase

totală

 

 

02.1.2.

Vin

totală

 

 

02.1.3.

Bere

totală

 

 

02.2.

Tutun

 

 

 

02.2.1.

Tutun

totală

 

 

02.3.

Narcotice

 

 

 

02.3.1.

Narcotice

 

 

exclusă

03.

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE

 

 

 

03.1

Îmbrăcăminte

 

 

 

03.1.1.

Țesături

totală

 

 

03.1.2.

Confecții

totală

 

 

03.1.3.

Alte articole de îmbrăcăminte și accesorii

totală

 

 

03.1.4.

Curățătorie, reparații și închiriere de îmbrăcăminte

totală

 

 

03.2.

Încălțăminte

 

 

 

03.2.1.

Pantofi și alte tipuri de încălțăminte

totală

 

 

03.2.2.

Reparații și închiriere de încălțăminte

totală

 

 

04.

LOCUINȚE, APĂ, ELECTRICITATE, GAZ ȘI ALȚI COMBUSTIBILI

 

 

 

04.1.

Chirii efective pentru locuințe

 

 

 

04.1.1.

Chirii efective plătite de chiriași

parțială (1)

totală (2)

 

04.1.2.

Alte chirii efective

parțială (1)

totală (2)

 

04.2.

Chirii imputate pentru locuințe

 

 

 

04.2.1.

Chirii imputate pentru locatarii proprietari

 

 

exclusă (3)

04.2.2.

Alte chirii imputate

 

 

exclusă (3)

04.3.

Întreținerea și repararea regulată a locuinței

 

 

 

04.3.1.

Produse pentru întreținerea și repararea regulată a locuinței

totală (4)

 

 

04.3.2.

Servicii pentru întreținerea și repararea regulată a locuinței

totală (4)

 

 

04.4.

Alte servicii legate de locuință

 

 

 

04.4.1.

Colectarea gunoiului

parțială (5)

totală (6)

 

04.4.2.

Servicii de canalizare

parțială (5)

totală (6)

 

04.4.3.

Furnizarea de apă

parțială (5)

totală (6)

 

04.4.4.

Alte servicii legate de locuință neclasificate în altă parte

totală

 

 

04.5

Electricitate, gaz și alți combustibili

 

 

 

04.5.1.

Electricitate

totală

 

 

04.5.2.

Benzină

totală

 

 

04.5.3.

Combustibili lichizi

totală

 

 

04.5.4.

Combustibili solizi

totală

 

 

04.5.5.

Apă caldă, aburi și gheață

totală

 

 

05.

MOBILIER, ECHIPAMENT CASNIC ȘI ÎNTREȚINEREA OBIȘNUITĂ A CASEI

 

 

 

05.1.

Mobilă, mobilier și decorațiuni, covoare și alte materiale pentru pardoseală și reparații

 

 

 

05.1.1.

Mobilă și mobilier

totală

 

 

05.1.2.

Covoare și alte materiale pentru acoperit pardoseala

totală

 

 

05.1.3.

Reparații de mobilă, mobilier și materiale pentru acoperit pardoseala

totală

 

 

05.2.

Textile casnice

 

 

 

05.2.1.

Textile casnice

totală

 

 

05.3.

Aparatură de încălzire și gătit, frigidere, mașini de spălat și altă aparatură electrocasnică similară importantă, inclusiv accesorii și reparații

 

 

 

05.3.1.

Aparatură casnică importantă, electrică sau nu

totală

 

 

05.3.2.

Aparatură electrocasnică de mici dimensiuni

totală

 

 

05.3.3.

Reparații ale aparaturii casnice

totală

 

 

05.4.

Sticlărie, veselă și ustensile casnice

 

 

 

05.4.1.

Sticlărie, veselă și ustensile casnice

totală

 

 

05.5.

Instrumente și echipamente pentru casă și grădină

 

 

 

05.5.1.

Instrumente și echipamente importante

totală

 

 

05.5.2.

Instrumente mici și accesorii diverse

totală

 

 

05.6.

Bunuri și servicii pentru întreținerea obișnuită a gospodăriei

 

 

 

05.6.1.

Bunuri casnice de întrebuințare scurtă

totală

 

 

05.6.2.

Servicii casnice și servicii de întreținere a locuinței

totală

 

 

06.

SĂNĂTATE

 

 

 

06.1.

Produse, aparatură și echipamente medicale

 

 

 

06.1.1.

Produse, aparatură și echipamente medicale

parțială (7)

totală (8)

 

06.2.

Servicii de tratament ambulatoriu

 

 

 

06.2.1.

Servicii medicale

 

totală (8)

 

06.2.2.

Servicii stomatologice

 

totală (8)

 

06.2.3.

Servicii paramedicale

 

totală (8)

 

06.3.

Servicii spitalicești

 

 

 

06.3.1.

Serviciispitalicești (9)

 

 

 

07.

TRANSPORT

 

 

 

07.1.

Achiziții de vehicule

 

 

 

07.1.1A

Automobile noi

totală

 

 

07.1.1B

Automobile folosite (la mâna a doua)

totală

 

 

07.1.2.

Motociclete

totală

 

 

07.1.3.

Biciclete

totală

 

 

07.2.

Exploatarea echipamentelor personale de transport

 

 

 

07.2.1

Componente și accesorii

totală

 

 

07.2.2.

Combustibili și lubrifianți

totală

 

 

07.2.3.

Întreținere și reparații

totală

 

 

07.2.4.

Alte servicii legate de echipamentele personale de transport

totală (10)

 

 

07.3.

Servicii de transport

 

 

 

07.3.1.

Transportul feroviar de călători

totală

 

 

07.3.2.

Transportul rutier de călători

totală

 

 

07.3.3.

Transportul aerian de călători

totală

 

 

07.3.4.

Transportul de călători maritim și pe căile navigabile interioare

totală

 

 

07.3.5.

Alte servicii de transport achiziționate

totală

 

 

07.3.6.

Bilete combinate

totală (11)

 

 

08.

COMUNICAȚII

 

 

 

08.1.

Comunicații

 

 

 

08.1.1.

Servicii poștale

totală

 

 

08.1.2.

Echipament telefonic și de fax

totală

 

 

08.1.3.

Servicii telefonice, telegrafice și de fax

totală

 

 

09.

RECREAȚIE ȘI CULTURĂ

 

 

 

09.1.

Echipament audiovizual, fotografic și de prelucrare a datelor și accesoriilor, inclusiv reparații

 

 

 

09.1.1.

Echipament pentru recepționarea, înregistrarea și reproducerea de sunete și imagini

totală

 

 

09.1.2.

Echipament fotografic și cinematografic și instrumente optice

totală

 

 

09.1.3.

Echipament de prelucrare a datelor

totală

 

 

09.1.4.

Mijloace de înregistrare pentru imagine și sunet

totală

 

 

09.1.5

Reparații ale echipamentelor audiovizuale, fotografice și de prelucrare a datelor și ale accesoriilor

totală

 

 

09.2.

Alte bunuri importante de folosință îndelungată pentru recreație și cultură

 

 

 

09.2.1.

Alte bunuri importante de folosință îndelungată pentru recreație și cultură

totală

 

 

09.2.2.

Reparații ale altor bunuri importante de folosință îndelungată pentru recreație și cultură

totală

 

 

09.3.

Alte elemente și echipamente recreaționale; flori, grădini și animale de companie

 

 

 

09.3.1.

Jocuri, jucării și hobby-uri, echipamente sportive, pentru camping și recreație în aer liber

totală

 

 

09.3.2.

Grădinărit

totală

 

 

09.3.3.

Animale de companie

totală

 

 

09.4.

Servicii recreaționale și culturale

 

 

 

09.4.1.

Servicii sportive și recreaționale

totală (12)

 

 

09.4.2.

Servicii culturale

totală (13)

 

 

09.4.3.

Jocuri de noroc

 

 

exclusă

09.5.

Ziare, cărți și papetărie

 

 

 

09.5.1.

Cărți

parțială (14)

totală (15)

 

09.5.2.

Ziare și periodice

totală

 

 

09.5.3.

Diverse materiale tipărite

totală

 

 

09.5.4.

Papetărie și materiale pentru desen

parțială (14)

totală (15)

 

09.6.

Pachete de servicii turistice

 

 

 

09.6.1.

Pachete de servicii turistice

totală

 

 

10.

ÎNVĂȚĂMÂNT

 

 

 

10.1.

Servicii de învățământ

 

 

 

10.1.1.

Învățământ preșcolar și primar

 

totală (15)

 

10.1.2.

Învățământ secundar

 

totală (15)

 

10.1.3.

Învățământ terțiar

 

totală (15)

 

10.1.4.

Forme de învățământ care nu pot fi definite în funcție de nivel

parțială (16)

totală (15)

 

11.

HOTELURI, CAFENELE ȘI RESTAURANTE

 

 

 

11.1.

Catering

 

 

 

11.1.1.

Restaurante și cafenele

totală

 

 

11.1.2.

Cantine

parțială (14)

totală (15)

 

11.2.

Servicii de cazare

 

 

 

11.2.1.

Servicii de cazare

parțială (14)

totală (15)

 

12.

BUNURI ȘI SERVICII DIVERSE

 

 

 

12.1.

Îngrijire personală

 

 

 

12.1.1.

Saloane de frizerie și coafură și așezăminte de îngrijire personală

totală

 

 

12.1.2.

Aparatură, articole și produse de îngrijire personală

totală

 

 

12.1.3.

Servicii de îngrijire personală ne-clasificate în altă parte

 

 

exclusă

12.2.

Articole personale neclasificate în altă parte

 

 

 

12.2.1.

Bijuterii, ceasuri de mână, de masă și de perete

totală

 

 

12.2.2.

Alte articole personale

totală

 

 

12.3.

Protecție socială

 

 

 

12.3.1.

Servicii de protecție socială

 

parțială (17)

 

12.4.

Asigurări

 

 

 

12.4.1.

Asigurări de viață

 

 

exclusă

12.4.2.

Asigurări legate de locuință

parțială (18)

totală (19)

 

12.4.3.

Asigurări legate de sănătate

 

totală (20)  (21)

 

12.4.4.

Asigurări legate de transport

parțială (22)

totală (23)  (21)

 

12.4.5.

Alte asigurări

 

totală (24)  (21)

 

12.5.

Servicii financiare neclasificate în altă parte

 

 

 

12.5.1.

Servicii financiare neclasificate în altă parte

parțială (25)

totală (26)

 

12.5.2.

SIFIM

 

 

exclusă

12.6.

Alte servicii neclasificate în altă parte

 

 

 

12.6.1.

Alte servicii neclasificate în altă parte

totală (27)

 

 


(1)  Se referă la practicile urmate în indicii naționali ai prețurilor de consum.

(2)  Se referă la toate chiriile plătite efectiv de către chiriași, adică acele chirii pe care chiriașul le plătește proprietarului indiferent de orice ajutoare sociale pe care chiriașul le primește din partea autorităților publice (inclusiv plăți care sunt vărsate direct proprietarului la libera latitudine a chiriașului); a se vedea și anexa Ib nr. 12b.

(3)  Aceasta nu aduce atingere includerii în aria de cuprindere a locuințelor ocupate de locatarul proprietar în general.

(4)  Se referă la cheltuielile pe care chiriașii sau locatarii proprietari le suportă pentru materiale sau servicii pentru întrețineri sau reparații minore; în urma unei decizii asupra tratării locuințelor ocupate de proprietari, aria de cuprindere a acestei categorii ar putea trebui să fie extinsă pentru a include cheltuielile pentru decorări majore, întreținerea și repararea locuinței și pentru extinderi sau transformări ale locuinței care de obicei nu sunt plătite de chiriași; a se vedea și anexa Ib nr. 4 și 15.

(5)  Se referă la cheltuieli în funcție de consum.

(6)  Se referă la costurile identificabile separat pentru servicii specifice referitoare la locuință, indiferent dacă consumatorii plătesc sau nu în funcție de consum, adică excluzând plățile pentru servicii finanțate prin impozitarea generală; a se vedea și anexa Ib nr. 9 și 29.

(7)  Se referă la bunurile de sănătate din afara sistemului de securitate socială.

(8)  Aria de cuprindere totală se referă la acea parte a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de sănătate (altele decât servicii de tratament ambulatoriu) care sunt plătite de către consumator și nu sunt rambursate de către autorități, securitate socială sau IFSLSGP; a se vedea anexa Ib nr. 12a și detaliile metodologice de includere specificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului.

(9)  Detaliile metodologice și calendarul de includere sunt specificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului.

(10)  Include permise de conducere, teste de fiabilitate rutieră, cotizații pentru asociații rutiere, taxe pentru poduri, tunele, feriboturi regulate și autostrăzi; exclude licențele de a deține sau folosi vehicule; a se vedea și anexa Ib nr. 9, 18 și 19b.

(11)  Se referă la bilete care acoperă două sau mai multe moduri de transport, iar cheltuielile nu pot fi împărțite între acestea.

(12)  Include taxe sau abonamente la cluburi sportive și centre de sănătate (fitness); include și plăți pentru permisele de vânat și pescuit, dacă autoritățile folosesc emiterea de permise pentru a organiza o anumită funcție de reglementare adecvată; a se vedea și anexa Ib nr. 9 și 19b.

(13)  Include taxe de intrare la muzee, taxe pentru biblioteci și taxe de licență și abonamente pentru televiziune și radio; a se vedea și anexa Ib nr. 9 și 10.

(14)  Include bunuri și servicii de învățământ, numai dacă sunt plătite în întregime de către consumatori.

(15)  Aria de cuprindere totală se referă la acea parte a cheltuielilor pentru bunuri și servicii de învățământ care este plătită de către consumator și nu este rambursată de către guvern, securitate socială sau IFSLSGP; a se vedea anexa Ib nr. 12a și detaliile metodologice de includere specificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului.

(16)  Se referă la cursuri de informatică, cursuri de limbi străine, cursuri de dactilografie și alte astfel de cursuri care sunt plătite în întregime de către consumator.

(17)  Se referă la creșe, grădinițe și instituții similare care nu sunt o parte obligatorie a sistemului educațional; este acoperită doar cheltuiala care este plătită de către consumator și nu este rambursată de către guvern, securitate socială sau IFSLSGP; a se vedea și anexa Ib nr. 12a; alte elemente în cadrul codului 12.3.1, precum azile de bătrâni, școli pentru handicapați, servicii de curățenie la domiciliu și programe de oferire de hrană, sunt supuse aceluiași aranjament precum cel descris în nota de subsol nr. 18.

(18)  Se referă la taxele pentru servicii de asigurare de conținut.

(19)  Se referă la toate taxele pentru servicii plătite de către proprietarii ocupanți și de către chiriași pentru tipul de asigurări asumate de obicei de către chiriași împotriva focului, furtului, daunelor provocate de inundații etc.; a se vedea și anexa Ib nr. 7, 8 și 24. În urma unei decizii asupra tratamentului cheltuielilor de întreținere ale proprietarilor ocupanți, acoperirea acestei categorii ar putea să trebuiască să fie extinsă pentru a include taxele pentru servicii plătite de către proprietari ocupanți pentru tipul de asigurări pentru locuință asumate de obicei de către proprietari.

(20)  Se referă la taxele pentru servicii de asigurări private de boală și accident; a se vedea și anexa Ib nr. 7, 8 și 24 și detaliile metodologice de includere a categoriei „06. Sănătate”, specificată în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului.

(21)  Detaliile metodologice și programul de includere sunt specificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului. Aplicarea poate fi programată pentru o dată mai apropiată.

(22)  Se referă la taxele pentru servicii de asigurări legate de echipamentele de transport personale.

(23)  Se referă la taxele pentru servicii în legătură cu echipamentele de transport personale, asigurări de călătorie și asigurări ale bagajelor; a se vedea și anexa Ib nr. 7, 8 și 24.

(24)  Se referă la taxele pentru servicii de asigurări precum răspunderea civilă pentru stricăciuni și daune aduse unor terțe părți sau proprietății acestora, care nu decurg din exploatarea echipamentelor de transport personal; a se vedea și anexa Ib nr. 7, 8 și 24.

(25)  Se referă la taxele pentru servicii bancare care nu sunt exprimate ca o proporție a valorii tranzacției.

(26)  Se referă la servicii financiare, inclusiv servicii bancare; nu sunt acoperite taxele pentru servicii ale fondurilor private sau publice de pensii, care sunt un fel de asigurări de viață, dar restrânse la un grup specific de persoane, precum și plata de dobânzi; a se vedea și anexa Ib nr. 21 și 23.

(27)  Include taxe pentru emiterea de pașapoarte, certificate de naștere, căsătorie sau deces și cotizații pentru apartenența la asociații profesionale, dacă pot fi considerate ca plăți pentru serviciile aduse; a se vedea anexa Ib nr. 9 și 19.


ANEXA Ib

A.   DEFINIREA CHELTUIELILOR MONETARE FINALE PENTRU CONSUMUL CASNIC

1.   Sectorul casnic include indivizi sau grupuri de indivizi (definiți în ESA 2.76.a și 2.76.b) și poate sau nu să includă gospodării instituționale (definite în ESA 2.76.b).

2.   O gospodărie rezidentă are centrul său de interes economic în cadrul teritoriului economic al statului membru, care poate sau nu să includă enclave teritoriale sau extrateritoriale (definite în ESA de la 2.04 la 2.07).

3.   O tranzacție monetară este un flux economic care este o interacțiune între unități instituționale prin acord reciproc, în care unitățile implicate efectuează sau primesc plăți ori contractează angajamente sau primesc active exprimate în unități monetare. Prin convenție, colectarea gunoiului casnic este considerată o interacțiune prin acord reciproc. Tranzacțiile care nu implică un schimb de numerar ori de active sau pasive exprimate în unități monetare sunt tranzacții nonmonetare. Tranzacțiile din interiorul unei unități sunt în mod normal tranzacții nemonetare. Tranzacțiile nemonetare care implică mai mult de o unitate instituțională au loc la tranzacțiile în produse (barter de produse), tranzacțiile distributive (remunerare în natură, transferuri în natură etc.) și alte tranzacții (barter de active nonfinanciare neprelucrate).

Cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic acoperă următoarele cazuri limită:

4.   Include elemente care nu sunt tratate ca fiind consum intermediar, precum materiale pentru mici reparații și decorațiuni interioare ale locuințelor de genul celei desfășurate de către chiriași și de către proprietari și materiale pentru repararea și întreținerea bunurilor de consum de folosință îndelungată, inclusiv vehicule.

5.   Include elemente care nu sunt tratate ca formare de capital, în special bunuri de consum de folosință îndelungată care continuă să își îndeplinească funcția în mai multe perioade contabile; aceasta include transferul de proprietate a unor bunuri de folosință îndelungată de la o întreprindere la o gospodărie.

6.   Include serviciile financiare taxate direct.

7.   Include serviciile de asigurări, altele decât cele de viață, prin suma costului implicit al serviciului.

8.   Include toate cheltuielile finanțate din daune acordate pentru asigurări, altele decât cele de viață, inclusiv plăți făcute direct de către companiile de asigurări garajelor, spitalelor, doctorilor etc. Aceasta implică faptul că prețul integral plătit de către gospodării sau de către companiile de asigurări garajelor, spitalelor, doctorilor etc. este acoperit de către IAPC.

Sumele plătite pentru asigurări, altele decât cele de viață, sunt sumele pe care întreprinderile de asigurări sunt obligate să le plătească în compensarea vătămărilor sau daunelor suferite de persoane sau bunuri. Acestea sunt transferuri curente de la companiile de asigurări către gospodăriile care le primesc și, de aceea, intră în componența venitului disponibil al gospodăriilor. Orice cheltuială făcută în baza acestora, de exemplu plăți către garaje, spitale sau doctori, este tratată ca fiind suportată de către gospodării și nu de către companiile de asigurări. Este irelevant dacă gospodăriile fac de fapt aceste cheltuieli înainte de plata daunelor, care au aspectul atunci de rambursări de securitate socială, sau dacă plățile sunt făcute direct de către companiile de asigurări garajelor, spitalelor etc. În acest caz, companiile sunt considerate doar ca agenți ce acționează în numele gospodăriilor care sunt totuși considerate ca suportând cheltuielile.

9.   Include plățile gospodăriilor pentru licențe, permise etc. care sunt considerate ca achiziții de servicii. Dacă autoritățile folosesc emiterea de licențe pentru a organiza o anumită funcție de reglementare adecvată, precum verificarea competenței sau calificării persoanei în cauză, plățile sunt considerate ca achiziții de servicii guvernamentale, iar prețurile sunt preluate în IAPC, dar dacă licențele sunt acordate automat la plata sumelor datorate, plățile ar trebui tratate ca impozite directe și nu ca prețuri. Permisele de conducere sau de pilotaj, licențele TV și radio, permisele port-armă, biletele de intrare în muzee sau biblioteci, taxele de eliminare a deșeurilor menajere etc. sunt tratate în cele mai multe dintre cazuri ca achiziții ale unor servicii furnizate de către stat, în timp ce licențele pentru folosirea vehiculelor, ambarcațiunilor sau aeronavelor sunt considerate impozite în cele mai multe dintre cazuri.

10.   Include achiziționarea de produse la prețuri care nu sunt semnificative din punct de vedere economic, de exemplu biletele de intrare la muzeu.

Cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic nu acoperă următoarele cazuri limită:

11.   Nu include venitul în natură, deoarece nu este o tranzacție monetară (chiar dacă în conformitate cu ESA 3.76.b este inclus în cheltuielile finale de consum).

(a)

Nu include transferurile sociale în natură primite de către gospodării, inclusiv acele părți ale cheltuielilor făcute inițial de către gospodării care sunt ulterior compensate de către securitatea socială, agenții guvernamentale sau IFSLSGP, de exemplu pentru cheltuieli medicale sau educaționale. Atunci când o gospodărie achiziționează un bun sau serviciu care este ulterior compensat parțial sau total, gospodăria este considerată doar ca agent ce acționează în numele fondului de securitate socială, agenției guvernamentale sau IFSLSGP. Sumele compensate către gospodării sunt considerate transferuri sociale în natură făcute de către securitatea socială, agenții guvernamentale sau IFSLSGP. Acestea nu sunt înregistrate ca transferuri monetare către gospodării și nu sunt parte a venitului disponibil al gospodăriilor. Acest tratament contabil duce la același rezultat ca atunci când un fond de securitate socială achiziționează bunurile și serviciile de la producători de pe piață și apoi le revinde gospodăriilor la prețuri scăzute, sub nivelul pieței. Aceasta implică faptul că prețul preluat pentru IAPC este suma plătită de către gospodărie, din care se scade compensarea.

(b)

Toate celelalte reduceri făcute de autoritățile publice, în special plăți legate de locuință făcute chiriașilor pentru a le reduce chiriile (inclusiv plăți care la libera alegere a chiriașului merg direct către proprietar) sunt considerate ajutoare sociale în numerar și, de aceea, intră în venitul disponibil al gospodăriilor. Aceasta implică faptul că prețul integral al bunurilor și serviciilor înainte de reducere este acoperit de către IAPC.

13.   Nu include nici serviciile pentru locuințele ocupate de către proprietar, deoarece acestea nu sunt tranzacții monetare (chiar dacă în conformitate cu SEA 3.76.a sunt incluse în cheltuielile finale de consum).

14.   Nu include achiziționarea de locuințe și elemente considerate ca achiziții de active ne-produse, în special achiziționarea de terenuri.

15.   Nu include nici cheltuielile pe care un locatar proprietar le suportă cu decorarea, întreținerea și repararea locuinței, cheltuieli care de obicei nu sunt suportate de către chiriași.

16.   Nu include cheltuielile pentru bunurilor de valoare.

17.   Nu include cheltuielile gospodăriilor care dețin întreprinderi ce nu au statut de societate, atunci când cheltuielile sunt suportate în scopuri de afaceri.

18.   Nu include impozitele curente pe venit și avere, care sunt toate plăți obligatorii fără reciprocitate, în numerar sau în natură, colectate periodic de către autoritățile de stat și de către restul lumii asupra venitului și averii unităților instituționale, și anumite impozite periodice care nu sunt evaluate nici în funcție de venit, nici în funcție de avere. Alte impozite curente includ toate plățile gospodăriilor pentru licențe care trebuie considerate impozite, precum licențele de a deține sau folosi vehicule, ambarcațiuni sau aeronave etc.

(a)

Nu include abonamentele, contribuțiile și taxele plătite de către gospodării către IFSLSGP, precum sindicate, societăți profesionale, asociații ale consumatorilor, biserici și cluburi sociale, recreaționale și sportive.

(b)

Totuși, dacă un club, sindicat, societate sau asociație poate fi considerat ca fiind un producător de pe piață care își vinde serviciile membrilor săi la un preț semnificativ din punct de vedere economic, ceea ce se întâmplă de obicei, chiar dacă statutul legal poate fi cel al unei organizații nonprofit, atunci abonamentele, contribuțiile și taxele plătite de către gospodării sunt considerate plăți pentru serviciile prestate – nu transferuri – și, astfel, sunt acoperite de către IAPC.

20.   Nu include transferurile voluntare în numerar sau în natură ale gospodăriilor pentru organizații de caritate, de binefacere sau umanitare.

21.   Nu include plăți din venitul din proprietate, inclusiv dobânzi. Venitul din proprietate este venitul care poate fi primit de către proprietarul unui activ financiar sau al unui activ tangibil ne-produs în schimbul acordării unor fonduri sau în schimbul punerii activului tangibil ne-produs la dispoziția unei alte unități instituționale. În baza termenilor instrumentului financiar stabilit între aceștia, dobânda este suma pe care debitorul se obligă să o plătească creditorului de-a lungul unei perioade de timp date, fără a reduce suma creditului inițial angajat.

22.   Nu include contribuțiile sociale obligatorii sau voluntare, precum contribuțiile sociale efective ale angajatorilor către fondurile de securitate socială, companiile de asigurări sau fonduri de pensii autonome sau neautonome care administrează scheme de asigurare socială pentru a asigura beneficii sociale pentru angajații lor, sau contribuțiile sociale ale angajaților plătibile asigurărilor sociale și schemelor private finanțate sau nefinanțate.

23.   Nu include asigurările de viață și serviciile de fonduri de pensii (chiar dacă în conformitate cu ESA 3.76.f și g asemenea servicii sunt incluse în cheltuielile finale de consum prin suma costului implicit al serviciului).

24.   Nu include primele nete ale asigurărilor, altele decât cele de viață. Acestea sunt prime plătibile în baza unor polițe achiziționate de către unități instituționale. Polițele achiziționate de către gospodării individuale sunt cele care sunt achiziționate la inițiativa acestora și pentru propriul folos, independent de angajatorii lor sau de guvern și în afara oricărei scheme de asigurare socială. Primele nete pentru asigurări, altele decât cele de viață, conțin atât primele efective plătite de către deținătorii poliței pentru a obține acoperirea asigurării în timpul perioadei luate în calcul (primele câștigate), cât și primele suplimentare plătibile din veniturile din proprietate atribuite deținătorilor poliței de asigurare, după deducerea taxelor pentru servicii ale companiilor de asigurări care emit această asigurare. (NB: acest cost al serviciului este acoperit de către cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic). Primele nete ale asigurărilor, altele decât cele de viață, sunt sumele disponibile pentru a furniza acoperire împotriva diverselor evenimente sau accidente care duc la deteriorarea bunurilor sau proprietății sau care rănesc persoane în urma unor cauze provocate de om sau a unor cauze naturale, de exemplu incendii, inundații, prăbușiri, coliziuni, scufundări, furt, violență, accidente, boală, sau împotriva pierderilor financiare care rezultă din evenimente precum boală, șomaj, accidente etc.

25.   Nu include transferuri curente între gospodării, care constau din toate transferurile curente în numerar sau în natură făcute sau primite de către gospodăriile rezidente către sau de la alte gospodării rezidente sau nerezidente.

26.   Nu include amenzi sau sancțiuni. Acestea sunt impuse unităților instituționale de către tribunale sau organisme cvasijudiciare și considerate ca transferuri curente obligatorii. Nu sunt acoperite nici amenzile și sancțiunile impuse de către autoritățile fiscale pentru evaziune sau întârziere în plata impozitelor, care nu pot fi de obicei distinse de impozite în sine.

27.   Nu include loteriile sau jocurile de noroc; nici plata taxei pentru serviciile unității care organizează loteria sau jocul de noroc, nici transferurile curente restante care sunt plătite câștigătorilor (chiar dacă în conformitate cu ESA 4.135 costul pentru servicii este inclus în cheltuielile finale de consum).

B.   DEFINIREA PREȚULUI

28.   În momentul achiziției, prețul cumpărătorului este prețul efectiv al produselor pe care îl plătește cumpărătorul; inclusiv orice taxe, mai puțin subvențiile la produse; după deducerea reducerilor pentru achiziții en gros sau extrasezoniere față de prețurile sau costurile standard; excluzând dobânda sau costurile serviciilor adăugate în baza unor aranjamente de credit; excluzând orice costuri suplimentare suportate în baza incapacității de plată în cadrul perioadei stabilite în momentul în care a fost făcută achiziția.

29.   Bunurile și serviciile pentru consumul individual („bunuri și servicii individuale”) sunt achiziționate de către o gospodărie și folosite pentru a satisface nevoile și dorințele membrilor acelei gospodării. Bunurile și serviciile individuale au următoarele caracteristici:

(a)

trebuie să se poată observa și înregistra achiziționarea bunurilor și serviciilor de către o gospodărie individuală sau de către un membru al acesteia, precum și momentul la care a avut loc;

(b)

gospodăria trebuie să fi fost de acord cu furnizarea bunului sau serviciului și să ia orice acțiune este necesară pentru a o face posibilă, de exemplu prin frecventarea unei școli sau a unui spital;

(c)

bunul sau serviciul trebuie să fie de o asemenea natură, încât achiziționarea sa de către o gospodărie sau o persoană sau de către un grup mic, restrâns, de persoane să excludă achiziția sa de către alte gospodării sau persoane.

Toate cheltuielile monetare finale pentru consumul casnic sunt individuale. Prin convenție, toate bunurile și serviciile furnizate de către IFSLSGP sunt considerate ca fiind individuale.

Prin convenție, toate cheltuielile monetare finale pentru consumul guvernamental pentru învățământ, sănătate, securitate socială și bunăstare, activități sportive, recreative și cultură trebuie să fie considerate cheltuieli pentru servicii individuale de consum, cu excepția cheltuielilor administrative generale, pentru reglementare, cercetare etc. De asemenea, cheltuielile pentru furnizarea de locuințe, colectarea gunoiului menajer și exploatarea sistemului de transport trebuie să fie tratate individual. Cheltuielile colective de consum reprezintă restul cheltuielilor finale ale consumului guvernamental. Ele constau în special din conducerea și reglementarea societății, pregătirea pentru securitate și apărare, menținerea legii și ordinii, legiferare și reglementare, menținerea sănătății publice, protecția mediului, cercetare și dezvoltare, precum și dezvoltarea economică și a infrastructurii.


Top