EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0569

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1998 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii originare din Tunisia [notificată cu numărul C(1998) 2952]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 277, 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 33 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 241 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogat prin 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

03/Volumul 25

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

241


31998D0569


L 277/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 6 octombrie 1998

de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii originare din Tunisia

[notificată cu numărul C(1998) 2952]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/569/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/492/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a moluștelor bivalve vii (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (2), în special articolul 9,

întrucât un expert al Comisiei a efectuat o inspecție în Tunisia pentru a verifica condițiile în care sunt produse, depozitate și expediate în Comunitate moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine vii;

întrucât dispozițiile legislației din Tunisia atribuie direcției „Direction Générale de la Sante Animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture” responsabilitatea în ceea ce privește inspectarea sănătății moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicierilor și a gasteropodelor marine vii și de a monitoriza condițiile sanitare și de igienă ale producției; întrucât aceeași legislație împuternicește DGSA să autorizeze sau să interzică recoltarea moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicierilor și a gasteropodelor marine din anumite zone;

întrucât DGSA și laboratoarele sale sunt în măsură să verifice în mod eficient aplicarea legislației în vigoare în Tunisia;

întrucât autoritățile competente din Tunisia s-au angajat să comunice Comisiei periodic și cu promptitudine datele privind prezența planctonului cu conținut de toxine în zonele de recoltare;

întrucât autoritățile competente din Tunisia au dat asigurări oficiale privind respectarea cerințelor specificate de capitolul V din anexa la Directiva 91/492/CEE și a cerințelor echivalente cu cele prevăzute de directiva respectivă pentru clasificarea zonelor de producție și de relocare, aprobarea centrelor de expediere, controlul sănătății publice și monitorizarea producției; întrucât, în special, orice modificări eventuale privind zonele de recoltare se comunică Comisiei;

întrucât Tunisia este eligibilă pentru a fi inclusă pe lista țărilor terțe care îndeplinesc condițiile de echivalență menționate la articolul 9 alineatul (3) litera (a) din Directiva 91/492/CEE;

întrucât procedura de obținere a certificatului de sănătate animală menționat la articolul 9 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Directiva 91/492/CEE trebuie să includă definirea unui model de certificat, cerințele minime privind limba(ile) în care trebuie să fie întocmit acesta și calitatea persoanei împuternicite să îl semneze, precum și marca de salubritate care trebuie să fie aplicată pe ambalaj;

întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (b) punctul (ii) din Directiva 91/492/CEE, trebuie să fie desemnate zonele de producție din care pot fi recoltate și exportate în Comunitate moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine;

întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (c) din Directiva 91/492/CEE, este necesar să se stabilească o listă a unităților de la care este autorizat importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine; întrucât această listă trebuie să se întocmească pe baza unei comunicări transmise Comisiei de către DGSA; întrucât, în consecință, este de datoria DGSA să asigure conformitatea cu dispozițiile stabilite în acest scop la articolul 9 alineatul (3) litera (c) din Directiva 91/492/CEE;

întrucât condițiile speciale de import se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate în conformitate cu Directiva 91/67/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a produselor de acvacultură (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CEE;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

„Direction Générale de la Santé Animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture” este autoritatea competentă din Tunisia pentru verificarea și certificarea conformității moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicierilor și a gasteropodelor marine vii cu cerințele Directivei 91/492/CEE.

Articolul 2

Moluștele bivalve, echinodermele, tunicierii și gasteropodele marine vii originare din Tunisia și destinate consumului uman trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

fiecare lot trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate animală în original, numerotat, completat corespunzător, semnat și datat, constând dintr-o singură filă, în conformitate cu modelul din anexa A;

2.

loturile trebuie să provină din zonele de producție autorizate enumerate în anexa B;

3.

trebuie să fie ambalate în ambalaje sigilate de către un centru de livrare autorizat care să figureze pe lista din anexa C;

4.

fiecare ambalaj trebuie să conțină o marcă de salubritate rezistentă la ștergere care să conțină cel puțin următoarele informații:

țara de expediție: TUNISIA;

specia (denumirea comună și științifică);

identificarea zonei de producție și a centrului de livrare cu numărul de autorizare al acestora;

data ambalării, care să conțină cel puțin ziua și luna.

Articolul 3

(1)   Certificatele menționate la articolul 2 alineatul (1) trebuie să fie întocmite în cel puțin o limbă oficială a statului membru în care sunt efectuate controalele.

(2)   Certificatele trebuie să conțină numele, calitatea și semnătura reprezentantului DGSA, precum și ștampila oficială a acestuia, într-o culoare diferită de cea a altor mențiuni de pe certificat.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 1998.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 1.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 46, 19.2.1991, p. 1.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

ZONELE DE PRODUCȚIE CARE ÎNDEPLINESC CERINȚELE STABILITE ÎN CAPITOLUL I ALINEATUL (1)LITERA (b) DIN DIRECTIVA 91/492/CEE

 

Nume

T 1

Lac de Tunis (Nord)

T 2

Canal de Tunis

B 1

Menzel Jemil

B 2

Faroua

S 1

Sfax Nord

S 2

Gargour

S 3

Guetifa

S 4

O. Maltine Nord

S 5

O. Maltine Sud

S 6

Skhira

G 1

Gabès Nord

G 2

Gabès Sud 1

G 3

Gabès Sud 2

M 1

Médenine Nord

M 2

Lagune Boughrara

M 3

Djerba Nord


ANEXA C

LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU EXPORT ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ

Număr

Denumire

Adresă

P.U 200

M. A. Trad

Port de Zarzouna-Bizerte

P.U 300

Prince Export

Port Prince-Nabeul

P.U 306

Médipêche el ghoul

Sidi Daoud-Nabeul


Top