EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

OJ L 61, 3.3.1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 136 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 239 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 239 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 59 - 73

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

15/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

239


31997R0338


L 061/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97 AL CONSILIULUI

din 9 decembrie 1996

privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (3),

(1)

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 (4) aplică în Comunitate, din 1 ianuarie 1984, Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție; întrucât obiectivul acestei convenții este acela de a proteja speciile pe cale de dispariție ale faunei și florei prin controlul comerțului internațional cu exemplare din speciile respective;

(2)

întrucât este necesar să se înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 pentru a proteja mai bine speciile faunei și florei sălbatice, care sunt sau pot fi amenințate de comerț, cu un regulament care să ia în considerare cunoștințele științifice dobândite de la adoptarea acestuia, precum și structura actuală a comerțului; întrucât, pe lângă aceasta, desființarea controalelor la frontierele interne determinată de piața unică necesită adoptarea unor măsuri de control al comerțului mai stricte la frontierele externe ale Comunității, prin impunerea unui control al documentelor și mărfurilor la oficiul vamal de la frontiera de intrare;

(3)

întrucât dispozițiile prezentului regulament nu duc atingere măsurilor mai stricte care pot fi adoptate sau menținute de statele membre, prin respectarea tratatului, în special în ceea ce privește deținerea de exemplare din speciile reglementate de prezentul regulament;

(4)

întrucât este necesar să se definească criterii obiective pentru includerea speciilor de faună și floră sălbatice la anexele la prezentul regulament;

(5)

întrucât punerea în aplicare a prezentului regulament necesită aplicarea condițiilor comune de eliberare, utilizare și prezentare a documentelor referitoare la autorizarea introducerii în Comunitate, la exportul sau reexportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile reglementate de prezentul regulament; întrucât este necesar să se adopte dispoziții speciale privind tranzitul acestor exemplare prin Comunitate;

(6)

întrucât decizia privind cererile de introducere a exemplarelor în Comunitate revine unui organ de gestionare din statul membru de destinație, asistat de autoritatea științifică a acestui stat membru și, după caz, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică;

(7)

întrucât este necesară completarea dispozițiilor privind reexportul printr-o procedură de consultanță, pentru a limita riscurile de încălcări;

(8)

întrucât, pentru a garanta o protecție eficientă a speciilor faunei și florei sălbatice, se pot impune restricții suplimentare la introducerea exemplarelor în Comunitate, precum și la exportul acestora în afara Comunității; întrucât, aceste restricții pot fi suplimentate la nivel comunitar, pentru exemplarele vii, cu restricțiile privind deținerea sau circulația acestor exemplare în interiorul Comunității;

(9)

întrucât este necesar să se stabilească dispoziții speciale, aplicabile exemplarelor născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial, exemplarelor care fac parte din efectele personale sau domestice, precum și împrumuturilor, donațiilor sau schimburilor în scopuri necomerciale între oamenii de știință și instituțiile științifice recunoscute;

(10)

întrucât, în scopul de a asigura protecția cea mai completă posibil pentru speciile reglementate de prezentul regulament, este necesar să se prevadă dispoziții menite să controleze în Comunitate comerțul și circulația, precum și condițiile pentru adăpostirea exemplarelor; întrucât, certificatele eliberate în temeiul prezentului regulament, care contribuie la controlul acestor activități, trebuie să facă obiectul unor norme comune privind eliberarea, valabilitatea și utilizarea acestora;

(11)

întrucât trebuie luate măsuri pentru minimizarea efectelor negative asupra exemplarelor vii ale transportului acestora către destinație, din sau în interiorul Comunității;

(12)

întrucât, pentru a asigura controale eficiente și pentru a facilita procedurile vamale, este necesar să se desemneze birouri vamale care să dispună de personal calificat, care va fi însărcinat cu îndeplinirea formalităților necesare și a verificărilor corespunzătoare în momentul introducerii exemplarelor în Comunitate, pentru le da o destinație vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (5) sau în momentul exportului sau reexportului acestora în afara Comunității; întrucât ar trebui de asemenea să existe instalații care să garanteze exemplarele vii sunt conservate și tratate cu grijă;

(13)

întrucât punerea în aplicare a prezentului regulament necesită de asemenea desemnarea de către statele membre a unor organe de gestionare și autorități științifice;

(14)

întrucât informarea și sensibilizarea publicului, în special la punctele de trecere la frontieră, cu privire la dispozițiile prezentului regulament este de natură să faciliteze respectarea dispozițiilor menționate;

(15)

întrucât, pentru a asigura o aplicare eficientă a prezentului regulament, statele membre trebuie să asigure atent respectarea dispozițiilor acestuia și, în acest scop, să coopereze strâns între ele precum și cu Comisia; întrucât acest lucru presupune o comunicare a informațiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament;

(16)

întrucât monitorizarea volumului comerțului privind speciile de faună și floră sălbatice reglementate de prezentul regulament este de importanță crucială pentru evaluarea efectelor comerțului asupra stării de conservare a speciilor; întrucât ar trebui redactate rapoarte anuale detaliate, după un mod de prezentare comun;

(17)

întrucât, pentru a garanta respectarea prezentului regulament, este necesar ca statele membre să sancționeze încălcările în mod adecvat și corespunzător cu natura și gravitatea încălcării;

(18)

întrucât este esențială stabilirea unei proceduri comunitare care să permită adoptarea dispozițiilor de aplicare și a modificărilor anexelor prezentului regulament într-un termen acceptabil; întrucât este necesar să se constituie un comitet în vederea asigurării unei cooperări strânse și eficiente în acest domeniu, între statele membre și Comisie;

(19)

întrucât, ținând seama de multitudinea aspectelor biologice și ecologice care trebuie să fie luate în considerare în momentul punerii în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se constituie un grup de analiză științifică ale cărui avize vor fi prezentate de Comisie Comitetului și organelor de gestionare ale statelor membre, pentru a le ajuta la luarea deciziilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Obiectul prezentului regulament constă în protejarea speciilor de faună și floră sălbatice și asigurarea conservării prin controlarea comerțului acestora, în conformitate cu articolele următoare.

Prezentul regulament se aplică cu respectarea obiectivelor, principiilor și dispozițiilor convenției definite la articolul 2.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„comitet” înseamnă Comitetul pentru comerțul cu faună și floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18;

(b)

„convenție” înseamnă Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES);

(c)

„țara de origine” înseamnă țara în care a fost capturată o specie sau a fost luată din mediul său natural, crescută în captivitate sau reprodusă artificial;

(d)

„notificarea de import” înseamnă notificarea făcută de importator, de agentul sau reprezentantul acestuia, în momentul introducerii în Comunitate a unui exemplar dintr-o specie inclusă la anexele C sau D, pe un formular stabilit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18;

(e)

„introducerea de proveniență marină” înseamnă introducerea în Comunitate a oricărui exemplar care a fost prelevat din mediul marin, care nu se află sub jurisdicția vreunui stat, inclusiv spațiul aerian situat deasupra mării, precum și fundul și subsolul mării;

(f)

„eliberarea” înseamnă executarea tuturor procedurilor necesare pentru pregăturea și validarea unui permis sau a unui certificat, precum și înmânarea acestuia solicitantului;

(g)

„organ de gestionare” înseamnă o autoritate administrativă națională desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) sau, în cazul unui stat terț parte în convenție, în conformitate cu articolul IX din convenție;

(h)

„statul membru de destinație” înseamnă statul membru destinatar menționat în documentul utilizat pentru a exporta sau reexporta un exemplar; în cazul introducerii din mediul marin, înseamnă statul membru în care se află locul de destinație al exemplarului;

(i)

„punerea în vânzare” înseamnă punerea în vânzare și orice acțiune care poate fi rezonabil interpretată ca atare, inclusiv publicitatea directă sau indirectă în vederea vânzării, precum și invitația de a face oferte;

(j)

„efecte personale sau domestice” înseamnă exemplare moarte, părți din exemplare și produse derivate aparținând unei persoane particulare și care face parte sau trebuie să facă parte din bunurile și efectele sale obișnuite;

(k)

„locul de destinație” înseamnă locul în care este prevăzut ca exemplarele să fie în mod normal conservate, în momentul introducerii în Comunitate; în cazul exemplarelor vii, acesta este primul loc în care exemplarele trebuie adăpostite după o eventuală carantină sau o altă perioadă de izolare în scopul analizelor și controalelor sanitar-veterinare;

(l)

„populația” înseamnă ansamblul de indivizi, diferiți din punct de vedere biologic sau geografic;

(m)

„scopuri comerciale inițiale” înseamnă orice scop în care aspectele necomerciale nu sunt în mod evident predominante;

(n)

„reexport în afara Comunității” înseamnă exportul în afara Comunității al oricărui exemplar care a fost introdus anterior;

(o)

„reintroducerea în Comunitate” înseamnă introducerea oricărui exemplar care a fost în prealabil exportat sau reexportat;

(p)

„vânzare” înseamnă orice formă de vânzare. În sensul prezentului regulament, închirierea, barterul sau schimbul sunt asimilate vânzării; expresiile înrudite sunt interpretate în același sens;

(q)

„autoritate științifică” înseamnă o autoritate științifică desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (1) litera (b) sau, în cazul unui stat terț parte în convenție, în conformitate cu articolul IX din convenție;

(r)

„Grupul de analiză științifică” înseamnă organul consultativ constituit în temeiul articolului 17;

(s)

„specie” înseamnă o specie, subspecie sau una din populațiile acestora;

(t)

„exemplar” înseamnă orice animal sau plantă, vie sau moartă, din speciile prevăzute la anexele A - D, sau orice parte sau produs obținut din acestea, inclus sau nu în alte mărfuri, precum și orice alte mărfuri, în cazul în care rezultă dintr-un document justificativ, ambalaj, marcă sau etichetă, sau din orice alt element, fie că este vorba despre părți sau produse din animalele sau plantele acestor specii, cu excepția cazului în care aceste părți sau produse sunt exceptate în mod specific de la aplicarea dispozițiilor prezentului regulament sau a dispozițiilor referitoare la anexa la care specia în cauză este inclusă, pe baza unei indicații în acest sens în anexele respective.

Un exemplar este considerat ca aparținând unei specii înscrise la anexele A-D, în cazul în care este vorba de un animal sau plantă, sau de o parte sau un produs obținut din acestea, cu cel puțin unul dintre „părinți” aparținând uneia dintre speciile incluse. Atunci când „părinții” unui astfel de animal sau plantă aparțin speciilor care intră sub incidența unor anexe diferite sau unor specii din care una singură este inclusă, se aplică dispozițiile din anexa cea mai restrictivă. Cu toate acestea, în cazul exemplarelor din plante hibride, în cazul în care unul dintre „părinți” aparține uneia dintre speciile incluse la anexa A, se aplică dispozițiile din anexa cea mai restrictivă numai în cazul în care o indicație în acest sens figurează la anexa pentru specia respectivă;

(u)

„comerț” înseamnă introducerea în Comunitate, inclusiv introducerea de proveniență marină, exportul și reexportul în afara Comunității, precum și utilizarea, circulația și cesiunea în interiorul Comunității, inclusiv în cadrul unui stat membru, a exemplarelor care intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament;

(v)

„tranzit” înseamnă transportul exemplarelor expediate spre un anumit destinatar prin traversarea teritoriului Comunității, între două puncte situate în afara Comunității, singurele întreruperi ale circulației fiind acelea legate de aranjamentele necesare în această formă de transport;

(w)

„exemplare prelucrate, dobândite în urmă cu peste cincizeci ani” înseamnă exemplare a căror stare naturală brută a fost modificată în mod considerabil pentru a face bijuterii, obiecte decorative, artistice, utilitare sau instrumente muzicale, cu peste cincizeci ani înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și care au fost achiziționate în aceste condiții, lucru acceptat de organul de gestionare din statul membru în cauză. Aceste exemplare se consideră ca fiind prelucrate numai în cazul în care aparțin în mod clar uneia din categoriile menționate anterior și pot fi utilizate fără a fi sculptate, prelucrate sau transformate.

(x)

„verificări în momentul introducerii, exportului, reexportului și tranzitului” înseamnă controlul documentelor privind certificatele, permisele și notificările prevăzute de prezentul regulament și - în cazul în care dispozițiile comunitare prevăd astfel sau în alte cazuri, printr-un sondaj reprezentativ al loturilor – examinarea exemplarelor, însoțite eventual de o eșantionare în scopul unei analize sau al unui control aprofundat.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   Anexa A conține:

(a)

speciile incluse la anexa I la convenție, pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)

orice specie:

(i)

care face sau poate face obiectul unei solicitări în Comunitate sau pentru comerțul internațional și care este fie amenințată cu dispariția, fie este atât de rară încât orice fel de comerț, chiar de un volum minim, ar putea compromite supraviețuirea speciei;

sau

(ii)

care aparține unui gen în cadrul căruia majoritatea speciilor sau care constituie o specie a cărei majoritate a subspeciilor este înscrisă la anexa A, în temeiul criteriilor stabilite la literele (a) sau (b) punctul (i) și a căror includere în anexă este esențială pentru a asigura o protejare eficientă a acestor taxoane.

(2)   Anexa B conține:

(a)

speciile incluse la anexa II la convenție, altele decât cele incluse la anexa A și pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)

speciile incluse la anexa I la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve;

(c)

orice altă specie neinclusă la anexele I sau II la convenție:

(i)

care face obiectul unui comerț internațional al cărui volum ar putea compromite:

supraviețuirea acesteia sau supraviețuirea populațiilor din anumite țări sau

conservarea întregii populații la un nivel compatibil cu rolul acestei specii în ecosistemele în care aceasta este prezentă;

sau

(ii)

a căror includere la anexă din motive de similaritate cu alte specii incluse la anexa A sau la anexa B este esențială pentru a asigura eficacitatea controlului comerțului exemplarelor aparținând acestei specii;

(d)

specii pentru care s-a stabilit că introducerea exemplarelor vii în mediul natural al Comunității constituie o amenințare ecologică pentru speciile din fauna și flora sălbatice indigene ale Comunității.

(3)   Anexa C conține:

(a)

speciile incluse la anexa III la convenție, altele decât cele prevăzute la anexele A sau B și pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)

speciile incluse la anexa II la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve;

(4)   Anexa D conține:

(a)

specii neincluse la anexele A–C, a căror importanță din volumul importurilor comunitare justifică monitorizarea;

(b)

speciile incluse la anexa III la convenție, care au făcut obiectul unei rezerve.

(5)   În cazul în care starea de conservare a speciilor reglementate de prezentul regulament necesită includerea acestora într-una dintre anexele la convenție, statele membre contribuie la efectuarea modificărilor necesare.

Articolul 4

Introducerea în Comunitate

(1)   Introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse la anexa A este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinație.

Acest permis de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricțiile impuse în temeiul alineatului (6) și atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea științifică competentă, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică, este de părere că introducerea în Comunitate:

(i)

nu ar dăuna stării de conservare a speciei sau a întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei;

(ii)

are loc:

în unul din scopurile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) și (g) sau

în alte scopuri care nu sunt dăunătoare supraviețuirii speciei în cauză;

(b)

(i)

solicitantul prezintă documentul pe baza căruia dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația privind protecția speciei în cauză și care, în cazul importului dintr-o țară terță al exemplarelor dintr-o specie inclusă la anexele la convenție, presupune prezentarea unui permis de export sau a un certificat de reexport, sau a unei copii a acestora, eliberate în conformitate cu dispozițiile convenției, de o autoritate competentă din țara de export sau reexport;

(ii)

cu toate acestea, eliberarea permiselor de import pentru speciile incluse la anexa A în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) litera (a) nu se supune prezentării unui document justificativ, dar originalul oricărui astfel de permis de import va fi reținut de autorități până ce solicitantul va prezenta un permis de export sau a unui certificat de reexport;

(c)

autoritatea științifică competentă este încredințată că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat în scopul conservării și îngrijirii corespunzătoare;

(d)

organul de gestionare este încredințat că exemplarul nu va fi utilizat în scopuri în principal comerciale;

(e)

ca urmare a consultării autorității științifice competente, organul de gestionare este încredințat că nici un alt factor referitor la conservarea speciei nu se opune eliberării permisului de import și

(f)

în cazul introducerii de proveniență marină, organul de gestionare este încredințat că toate exemplarele vii sunt pregătite și expediate astfel încât să fie minimizat riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever.

(2)   Introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile înscrise la anexa B este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinație.

Acest permis de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricțiile impuse în temeiul alineatului (6) și atunci când:

(a)

după examinarea datelor disponibile și luând în considerare orice aviz din partea grupului de analiză științifică, autoritatea științifică competentă consideră că introducerea în Comunitate nu ar putea dăuna stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei, luând în considerare nivelul actual sau preconizat al comerțului. Acest aviz rămâne valabil pentru importurile ulterioare atât timp cât elementele menționate anterior nu s-au schimbat considerabil;

(b)

solicitantul prezintă documentul prin care dovedește că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat în scopul conservării și îngrijirii corespunzătoare;

(c)

condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) punctul (i), literele (e) și (f) au fost îndeplinite.

(3)   Introducerea în Comunitate a unor exemplare din speciile incluse la anexa C este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unei notificări de import și:

(a)

în cazul unui export provenind dintr-o țară menționată în legătură cu specia în cauză la anexa C, solicitantul prezintă documentul care dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația internă privind conservarea speciei în cauză, prin intermediul unui permis de export eliberat în conformitate cu convenția de către o autoritate competentă din această țară, sau

(b)

în cazul exportului dintr-o țară nemenționată în legătură cu specia avută în vedere la anexa C sau al reexportului din orice altă țară, solicitantul prezintă un permis de export, un certificat de reexport sau un certificat de origine eliberat în conformitate cu dispozițiile convenției, de către o autoritate competentă din țara care exportă sau reexportă.

(4)   Introducerea în Comunitate a exemplarelor speciilor înscrise la anexa D este supusă realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unei notificări a importului.

(5)   Condițiile de eliberare a unui permis de import, prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (d) și la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) nu se aplică pentru exemplarele pentru care solicitantul prezintă documente care dovedesc că:

(a)

acestea au fost anterior introduse sau obținute legal în Comunitate și că au fost reintroduse în Comunitate, după ce au suferit sau nu modificări;

(b)

este vorba de exemplare prelucrate, achiziționate în urmă cu peste cincizeci de ani.

(6)   Ca urmare a consultării cu țara de origine în cauză, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 și luând în considerare orice aviz al grupului de analiză științifică, Comisia poate impune restricții, fie generale, fie restricții referitoare la anumite țări de origine, la introducerea în Comunitate:

(a)

pe baza condițiilor prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau litera (e), pentru exemplarele speciilor incluse la anexa A;

(b)

pe baza condițiilor prevăzute la alineatul (1) litera (e) sau la alineatul (2) litera (a), pentru exemplarele speciilor incluse la anexa B și

(c)

a exemplarelor vii ale speciilor incluse la anexa B care prezintă o rată crescută a mortalității în timpul transportului sau pentru care s-a stabilit că au puține șanse de supraviețuire în captivitate în timpul unei părți importante din durata lor potențială de viață sau

(d)

a exemplarelor vii ale speciilor pentru care s-a stabilit că introducerea acestora în mediul natural al Comunității constituie o amenințare ecologică pentru speciile de faună și floră sălbatice indigene ale Comunității.

Comisia publică trimestrial în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene o listă a acestor eventuale restricții.

(7)   Atunci când, după introducerea în Comunitate, intervin cazuri speciale de transbordare maritimă, transfer aerian sau transport feroviar, se acordă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18, derogări de la realizarea verificării și prezentării documentelor de import la biroul de la frontiera de intrare, astfel cum sunt prevăzute la alineatele (1) – (4), pentru a permite ca verificările și prezentările menționate să poată fi efectuate la un alt birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1).

Articolul 5

Exportul și reexportul în afara Comunității

(1)   Exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor speciilor incluse la anexa A la prezentul regulament sunt subordonate realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalitățile de export al unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru în care se găsesc exemplarele.

(2)   Un permis de export pentru exemplarele speciilor enumerate la anexa A poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea științifică competentă atestă în scris că prinderea sau recoltarea exemplarelor în sălbăticie sau exportul acestora nu va avea nici o influență negativă asupra stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populația în cauză a speciei;

(b)

solicitantul prezintă documentul care dovedește că exemplarele au fost obținute în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția speciei în discuție; atunci când solicitarea este făcută altui stat membru decât cel de origine, această dovadă, document de sprijin, poate fi adusă prin intermediul unui certificat care să ateste că exemplarul a fost preluat din mediul său natural în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul propriu;

(c)

organul de gestionare este încredințat că:

(i)

orice exemplar viu va fi pregătit pentru transport și expediat astfel încât să se minimizeze riscul de rănire, îmbolnăvire sau de tratament sever și

(ii)

exemplarele speciilor neincluse la anexa I la convenție nu vor fi folosite în primul rând în scopuri comerciale;

în cazul exportului către un stat parte în convenție a exemplarelor din speciile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), a fost eliberat un permis de import;

și

(d)

organul de gestionare din statul membru este încredințat, în urma consultării cu autoritatea științifică competentă, că nu există alți factori referitori la conservarea speciei care să se opună eliberării permisului de export.

(3)   Un certificat de reexport poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite condițiile enunțate la alineatul (2) literele (c) și (d) și când solicitantul aduce dovada că speciile:

(a)

au fost introduse în Comunitate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(b)

au fost introduse în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 3626/82, în cazul în care introducerea în Comunitate a avut loc înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau

(c)

au fost introduse pe piața internațională în conformitate cu dispozițiile convenției, în cazul în care introducerea în Comunitate s-a făcut înainte de 1984 sau

(d)

au fost legal introduse pe teritoriul unui stat membru înainte ca dispozițiile regulamentelor menționate la literele (a) și (b) sau cele ale convenției să devină aplicabile exemplarelor respective sau în statul membru în cauză.

(4)   Exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor speciilor incluse la anexele B și C sunt supuse realizării verificărilor necesare și prezentării prealabile la biroul vamal unde se încheie formalitățile de export, al unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru pe al cărui teritoriu sunt localizate exemplarele.

Un permis de export poate fi eliberat numai atunci când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b), (c) punctul (i) și litera (d).

Un certificat de reexport poate fi eliberat numai în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctul (i) și litera (d) și alineatul (3) literele (a) - (d).

(5)   În cazul în care o solicitare a unui certificat de reexport implică exemplarele introduse în Comunitate în baza unui permis de import eliberat de un alt stat membru, organul de gestionare trebuie să consulte în prealabil organul de gestionare care a eliberat permisul de import. Procedurile de consultare și cazurile în care o astfel de consultare este necesară sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(6)   Condițiile pentru emiterea unui permis de export sau a unui certificat de reexport enunțate la alineatul (2) literele (a) și (c) punctul (ii), nu se aplică:

(i)

exemplarelor prelucrate, care au fost dobândite de peste cincizeci de ani sau

(ii)

exemplarelor moarte, părților și produselor obținute din aceste exemplare, pentru care solicitantul poate prezenta documentul care dovedește că au fost legal dobândite înainte ca dispozițiile prezentului regulament sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 sau ale convenției să le fie aplicabile.

(7)

(a)

Autoritatea științifică competentă din fiecare stat membru monitorizează eliberarea de către statul membru menționat a permiselor de export pentru exemplarele speciilor incluse la anexa B, precum și exportul actual al acestor exemplare. Atunci când o autoritate științifică constată că exportul exemplarelor uneia dintre aceste specii ar trebui limitat pentru a o menține în toată zona sa de răspândire, la un nivel care să fie conform cu rolul său în ecosistemele în care este prezentă și net superior celui care ar antrena includerea acestei specii la anexa A, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b) punctul (i), aceasta informează în scris organul de gestionare competent de măsurile corespunzătoare ce trebuie luate pentru limitarea emiterii permiselor de export pentru exemplarele speciei menționate.

(b)

Atunci când un organ de gestionare este informat despre măsurile prevăzute la litera (a), acesta le comunică însoțite de observațiile sale Comisiei care, după caz, recomandă restricții la exportul speciilor în cauză, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

Articolul 6

Respingerea cererilor pentru permisele și certificatele prevăzute la articolele 4, 5 și 10

(1)   Atunci când un stat membru respinge o cerere pentru un permis sau certificat și când este vorba despre un caz semnificativ, cu privire la obiectivele prezentului regulament, acesta informează de îndată Comisia precizând motivele respingerii.

(2)   Comisia comunică celorlalte state membre informațiile primite în temeiul alineatului (1), în scopul asigurării unei aplicări uniforme a prezentului regulament.

(3)   Atunci când o cerere pentru un permis sau certificat implică exemplare pentru care o asemenea cerere a fost în prealabil respinsă, solicitantul trebuie să informeze organul competent la care a fost prezentată cererea respingerii anterioare.

(4)

(a)

statele membre recunosc valabilitatea respingerii cererilor de către autoritățile competente ale celorlalte state membre, atunci când aceste respingeri sunt motivate prin dispozițiile prezentului regulament.

(b)

Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică atunci când circumstanțele s-au modificat considerabil sau când o cerere se se sprijină pe documente noi. În asemenea situații, în cazul în care un organ de gestionare eliberează un permis sau un certificat, acesta informează Comisia incidând motivele care au dus la decizia sa.

Articolul 7

Derogări

(1)   Exemplarele născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial

(a)

Cu excepția aplicării articolului 8, exemplarele speciilor incluse la anexa A, care sunt născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial, sunt tratate în conformitate cu dispozițiile aplicabile exemplarelor speciilor incluse la anexa B.

(b)

În cazul plantelor înmulțite artificial, dispozițiile articolului 4 și 5 pot fi amânate, în condiții speciale stabilite de Comisie, cu privire la:

(i)

utilizarea certificatelor fitosanitare;

(ii)

comerțul efectuat de către agenții comerciali autorizați și de instituțiile științifice prevăzute la alineatul (4) și

(iii)

comerțul cu exemplare hibride.

(c)

Criteriile pentru a determina dacă un exemplar s-a născut și a fost crescut în captivitate sau a fost reprodus artificial și dacă a fost reprodus în scopuri comerciale, precum și condițiile speciale prevăzute la litera (b) se definesc de către Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(2)   Tranzitul

(a)

Prin derogare de la articolul 4, atunci când un exemplar care tranzitează Comunitatea, nu se solicită verificarea și prezentarea permiselor, a certificatelor și notificărilor impuse la biroul vamal de la frontiera de intrare.

(b)

În cazul speciilor incluse în anexe în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a) și (b), derogarea prevăzută la litera (a) se aplică numai atunci când un document de export sau de reexport valabil prevăzut de convenție, referitor la exemplarele pe care le însoțește și indicând destinația acestora, a fost eliberat de autoritățile competente ale statului terț care efectuează exportul sau reexportul.

(c)

În cazul în care documentul prevăzut la litera (b) nu a fost eliberat înainte de export sau de reexport, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar și acesta poate fi, după caz, confiscat, mai puțin în cazul în care documentul este prezentat ulterior, în condițiile stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(3)   Efecte personale sau domestice

Prin derogare de la articolele 4 și 5, dispozițiile acestor articole nu se aplică exemplarelor moarte sau părților și produselor obținute din exemplarele speciilor incluse la anexele A-D, atunci când este vorba despre efecte personale sau domestice, introduse în Comunitate, exportate sau reexportate în afara Comunității, în conformitate cu dispozițiile adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(4)   Instituții științifice

Documentele prevăzute la articolele 4, 5, 8 și 9 nu se cer în cazul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale între cercetători și instituții științifice, înregistrate pe lângă un organ de gestionare de stat în care sunt stabilite, de exemplare de ierbar și alte exemplare de muzeu conservate, uscate sau sub includere și a plantelor vii, care poartă o etichetă al cărei model a fost stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 sau o etichetă similară eliberată sau aprobată de un organ de gestionare dintr-o țată terță.

Articolul 8

Dispoziții referitoare la controlul activităților comerciale

(1)   Sunt interzise cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziția în scopuri comerciale, expunerea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ și vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare sau transportul pentru vânzare al exemplarelor speciilor incluse la anexa A.

(2)   Statele membre pot interzice deținerea exemplarelor, în special a animalelor vii, aparținând speciilor de la anexa A.

(3)   În conformitate cu cerințele altor acte legislative Comunitare privind conservarea faunei și florei sălbatice, se poate face derogare de la interdicțiile prevăzute la alineatul (1), cu condiția să se obțină de la organul de gestionare al statului membru în care se găsesc exemplarele, un certificat în acest scop, eliberat în considerarea fiecărui caz în parte, atunci când exemplarele:

(a)

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile referitoare la speciile incluse la anexa I la convenție, la anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau la anexa A la prezentul regulament să intre în vigoare, pentru exemplarele în cauză sau

(b)

sunt exemplare prelucrate care au fost achiziționate în urmă cu peste cincizeci de ani; sau

(c)

au fost introduse în Comunitate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și sunt destinate a fi utilizate în scopuri ce nu afectează supraviețuirea speciei în cauză sau

(d)

sunt exemplare născute și crescute în captivitate, ale unei specii de animale sau exemplare înmulțite artificial ale unei specii de plante sau o parte sau un produs obținut din asemenea exemplare sau

(e)

sunt necesare, în circumstanțe excepționale pentru progresul științei sau în scopuri esențiale biomedicale, cu respectarea dispozițiilor Directivei 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice (6), atunci când se dovedește că specia în cauză este singura care îndeplinește obiectivele prevăzute și nu există exemplare din această specie născute și crescute în captivitate sau

(f)

sunt destinate creșterii sau reproducerii și vor contribui astfel la conservarea speciilor în cauză sau

(g)

sunt destinate unor activități de cercetare sau de învățământ având drept obiectiv protecția sau conservarea speciei sau

(h)

sunt originare dintr-un stat membru și au fost prelevate din mediul lor natural în conformitate cu legislația în vigoare din statul membru menționat.

(4)   Comisia poate defini, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18, derogări generale de la interdicțiile prevăzute la alineatul (1), pe baza condițiilor enunțate la alineatul (3), precum și derogări generale referitoare la speciile incluse la anexa A, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii). Orice derogare astfel definită trebuie să fie conformă cu cerințele celorlalte acte legislative comunitare referitoare la conservarea faunei și a florei sălbatice.

(5)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) se aplică și exemplarelor din speciile incluse la anexa B, mai puțin atunci când autoritatea competentă din statul membru în cauză are dovada că aceste exemplare au fost achiziționate și, în cazul în care nu provin din Comunitate, atunci când au fost introduse în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la conservarea faunei și florei sălbatice.

(6)   Autoritățile competente ale statelor membre sunt abilitate să vândă exemplarele din speciile incluse la anexele B–D, pe care le-au confiscat în temeiul regulamentului menționat, cu condiția ca aceste exemplare să nu fie astfel direct restituite persoanei fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau care a participat la încălcare. Aceste exemplare pot fi utilizate, prin urmare, în orice scopuri utile, ca și când ar fi fost legal achiziționate.

Articolul 9

Circulația exemplarelor vii

(1)   Orice deplasare în interiorul Comunității a unui exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa A, în raport cu amplasamentul indicat în permisul de import sau în orice certificat eliberat în temeiul prezentului regulament, necesită în prealabil autorizația din partea unui organ de gestionare din statul membru în care se găsește exemplarul. În celelalte cazuri de deplasare, persoana responsabilă cu deplasarea exemplarului va trebui, după caz, să fie în măsură să aducă dovada originii legale a exemplarului.

(2)   Această autorizație:

(a)

poate fi acordată numai în cazul în care autoritatea științifică competentă a statului membru sau, atunci când deplasarea se efectuează către un alt stat membru, autoritatea științifică competentă a acestuia din urmă este încredințată că locul de adăpostire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinație este echipat în mod adecvat pentru conservarea și îngrijirea sa corespunzătoare;

(b)

trebuie confirmată prin eliberarea unui certificat și

(c)

este, după caz, de îndată comunicată unui organ de gestionare din statul membru în care exemplarul trebuie plasat.

(3)   Cu toate acestea, autorizația nu se solicită în cazul în care un animal viu trebuie deplasat pentru a fi supus unui tratament veterinar urgent și când este adus, în mod direct, la amplasamentul său autorizat.

(4)   Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa B este deplasat în interiorul Comunității, posesorul exemplarului îl poate abandona numai după s-a convins că destinatarul prevăzut este informat corespunzător despre condițiile de viață, echipamentele și practicile necesare pentru ca exemplarul să fie îngrijit adecvat.

(5)   Atunci când exemplarele vii sunt transportate spre, în afara sau în interiorul Comunității sau sunt ținute în timpul unei perioade de tranzit sau de transbordare, acestea trebuie pregătite, deplasate și îngrijite astfel încât să se reducă la minim riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever și, în cazul animalelor, în conformitate cu legislația comunitare privind protejarea animalelor în timpul transportului.

(6)   În temeiul procedurii prevăzute la articolul 18, Comisia poate impune restricții cu privire la deținerea sau deplasarea exemplarelor vii din speciile a căror introducere în Comunitate intră sub incidența anumitor restricții în temeiul articolului 4 alineatul (6).

Articolul 10

Certificate care trebuie eliberate

Atunci când se primește de la persoana în cauză o solicitare însoțită de toate documentele justificative necesare și când se îndeplinesc condițiile pentru eliberarea acestora, un organ de gestionare dintr-un stat membru poate elibera un certificat în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatul (3), la articolul 5 alineatul (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b).

Articolul 11

Valabilitatea și condițiile speciale pentru permise și certificate

(1)   Fără să aducă atingere măsurilor mai stricte pe care statele membre le pot adopta sau menține, permisele și certificatele eliberate de către autoritățile competente ale statelor membre în temeiul prezentului regulament sunt valabile în întreaga Comunitate.

(2)

(a)

Cu toate acestea, orice permis sau certificat, precum și orice permis sau certificat eliberat pe baza unui asemenea document, va fi considerat nul în cazul în care o autoritate competentă sau Comisia, prin consultarea autorității competente care a eliberat aceste permise sau certificate, dovedește că au fost eliberate pornind de la principiul eronat că au fost îndeplinite condițiile pentru eliberarea acestora.

(b)

Exemplarele situate pe teritoriul unui stat membru și cuprinse în astfel de documente sunt fac obiectul unui sechestru de către autoritățile competente ale statului membru menționat și pot fi confiscate.

(3)   Orice permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament poate stipula condiții și cerințe impuse de autoritatea emitentă pentru a asigura respectarea acestor dispoziții. Comisia este informată de statele membre atunci când aceste condiții sau cerințe trebuie integrate în modelul permisului sau al certificatului.

(4)   Orice permis de import eliberat pe baza unei copii a permisului de export sau a certificatului de reexport corespunzător este valabil pentru introducerea exemplarelor în Comunitate numai atunci când este însoțit de originalul permisului de export sau al certificatului de reexport valabil.

(5)   Comisia stabilește termenele care trebuie respectate pentru eliberarea permiselor și a certificatelor în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

Articolul 12

Locurile de introducere și export

(1)   Statele membre desemnează birourile vamale în care sunt îndeplinite verificările și formalitățile pentru introducerea în Comunitate și exportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile care intră sub incidența prezentului regulament, pentru a le conferi o destinație vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, precizând cele care sunt în mod specific destinate exemplarelor vii.

(2)   Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt dotate cu personal suficient și care dispune de o formare corespunzătoare. Statele membre se asigură de faptul că condițiile de adăpostire sunt conforme cu dispozițiile legislației comunitare aplicabile, în ceea ce privește transportul și adăpostirea animalelor vii și, după caz, că se iau măsuri corespunzătoare pentru plantele vii.

(3)   Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt notificate Comisiei care publică lista acestora în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(4)   În cazuri excepționale și în conformitate cu criteriile definite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18, un organ de gestionare poate autoriza introducerea în Comunitate sau exportul sau reexportul către un birou vamal, altul decât cele desemnate în temeiul alineatului (1).

(5)   Statele membre se asigură ca publicul să fie informat, la punctele de trecere de la frontieră, de dispozițiile de aplicare ale prezentului regulament.

Articolul 13

Organe de gestionare, autorități științifice și alte autorități competente

(1)

(a)

Fiecare stat membru desemnează un organ de gestionare responsabil în primul rând cu punerea în aplicare a prezentului regulament și cu comunicarea cu Comisia.

(b)

De asemenea, fiecare stat membru poate desemna organe de gestionare adiționale și alte autorități competente care să contribuie la punerea în aplicare, caz în care organul de gestionare principal trebuie să furnizeze autorităților adiționale toate informațiile necesare în vederea aplicării corecte a prezentului regulament.

(2)   Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorități științifice cu calificări corespunzătoare și ale căror funcții trebuie să fie diferite de cele ale tuturor organelor de gestionare desemnate.

(3)

(a)

Statele membre transmit Comisiei cu cel mult trei luni înainte de data de aplicare a prezentului regulament, numele și adresele organelor de gestionare, ale altor autorități competente abilitate să elibereze permise și certificate, precum și ale autorităților științifice; Comisia publică aceste informații în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, în termen de o lună.

(b)

Fiecare organ de gestionare prevăzut la alineatul (1) litera (a) trebuie, în cazul în care Comisia îi solicită acest lucru, să îi comunice în termen de două luni, numele și specimenul de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze permisele și certificatele, precum și un exemplar al ștampilelor, sigiliilor sau al altor mijloace utilizate pentru autentificarea permiselor și a certificatelor.

(c)

Statele membre transmit Comisiei orice modificare adusă informațiilor deja furnizate într-un termen de două luni de la punerea în aplicare a acestei modificări.

Articolul 14

Controlul respectării dispozițiilor și investigații în caz de încălcare

(1)

(a)

Autoritățile competente ale statelor membre controlează respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(b)

În cazul în care, într-un anumit moment, autoritățile competente au motive să creadă că aceste dispoziții sunt încălcate, acestea iau măsurile necesare pentru a impune respectarea dispozițiilor menționate sau pentru a intenta o acțiune în justiție.

(c)

Comisia și în ceea ce privește speciile incluse la anexele la convenție, secretariatul convenției, secretariatul comisiei, sunt informate de către statele membre cu privire la orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu încălcările grave ale prezentului regulament, inclusiv sechestrul și confiscările.

(2)   Comisia atrage atenția autorităților competente ale statelor membre asupra chestiunilor pentru care consideră necesare anchete, în temeiul prezentului regulament. Comisia și, în ceea ce privește speciile descrise la anexele din convenție, secretariatul convenției, sunt informate despre rezultatul oricărei anchete ulterioare.

(3)

(a)

Se instituie un grup de „aplicare a reglementării”; acesta este format din reprezentanți ai autorităților din fiecare stat membru, responsabili cu asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament. Grupul este prezidat de reprezentantul Comisiei.

(b)

Grupul de „aplicare a reglementării” examinează fiecare problemă tehnică referitoare la aplicarea prezentului regulament, ridicată de președinte, fie din propria sa inițiativă, fie la solicitarea membrilor grupului sau ai comitetului.

(c)

Comisia transmite comitetului avizele exprimate în cadrul grupului de „aplicare a reglementării”.

Articolul 15

Comunicarea informațiilor

(1)   Statele membre și Comisia își comunică informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Statele membre și Comisia se asigură că se adoptă măsurile necesare pentru a sensibiliza și informa publicul asupra dispozițiilor referitoare la punerea în aplicare a convenției, a prezentului regulament și asupra măsurilor de aplicare ale acestuia din urmă.

(2)   Comisia comunică cu secretariatul convenției pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a convenției în întregul teritoriu la care se aplică prezentul regulament.

(3)   Comisia comunică de îndată orice aviz din partea grupului de analiză științifică organelor de gestionare ale statelor membre în cauză.

(4)

(a)

Comisiei îi sunt comunicate de către organele de gestionare din statele membre înainte de 15 iunie a fiecărui an, toate informațiile referitoare la anul precedent, necesare pentru redactarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (a) din convenție și informațiile echivalente referitoare la comerțul internațional al tuturor exemplarelor din speciile incluse la anexele A, B și C precum și referitoare la introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse la anexa D. Informațiile care trebuie comunicate și modul lor de prezentare se definesc de către Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(b)

Pe baza informațiilor prevăzute la litera (a) Comisia publică în fiecare an, înainte de 31 octombrie, un raport statistic privind introducerea în Comunitate precum și exportul și reexportul în afara Comunității al exemplarelor din speciile care intră sub incidența prezentului regulament și transmite secretariatului convenției informațiile referitoare la speciile care intră sub incidența convenției.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 20, autoritățile de gestionare din statele membre comunică Comisiei, înainte de 15 iunie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, toate informațiile referitoare la cei doi ani precedenți necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenție, precum și informațiile echivalente cu privire la dispozițiile prezentului Regulament, care nu sunt reglementate de convenție. Informațiile care trebuie comunicate și prezentarea acestora sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(d)

Pe baza informațiilor prevăzute la litera (c) Comisia, înainte de data de 31 octombrie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, elaborează un raport cu privire la punerea în aplicare și implementarea prezentului regulament.

(5)   În vederea pregătirii modificării anexelor, autoritățile competente ale statelor membre transmit Comisiei toate informațiile pertinente. Comisia precizează informațiile solicitate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.

(6)   În conformitate cu Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea accesului la informațiile despre mediu (7), Comisia adoptă măsurile potrivite pentru a proteja caracterul confidențial al informațiilor primite în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 16

Sancțiuni

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a sancționa cel puțin următoarele încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament:

(a)

introducerea în Comunitate sau exportul sau reexportul în afara Comunității al exemplarelor fără permisul sau certificatul corespunzător sau cu un permis sau certificat fals, falsificat, expirat sau modificat fără autorizarea autorității emitente;

(b)

nerespectarea condițiilor stipulate într-un permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(c)

emiterea unei declarații eronate sau comunicarea deliberată a unor informații eronate în vederea obținerii unui permis sau a unui certificat;

(d)

utilizarea unui permis sau certificat fals, falsificat sau expirat sau a unuia modificat fără autorizație, în vederea obținerii unui permis sau a unui certificat comunitar sau în orice alt scop oficial în legătură cu prezentul regulament;

(e)

neefectuarea notificării sau emiterea unei notificări de import false;

(f)

transportul exemplarelor vii a căror pregătire insuficientă nu poate minimaliza riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever;

(g)

utilizarea unor exemplare din speciile incluse la anexa A în alte scopuri decât cele care figurează în autorizația acordată în momentul eliberării permisului de import sau ulterior;

(h)

comerțul cu plante înmulțite artificial, cu încălcarea dispozițiilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b);

(i)

transportul exemplarelor către sau din Comunitate și tranzitul exemplarelor pe teritoriul Comunității fără permisul sau certificatul corespunzător, eliberat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și, în cazul exportului sau al reexportului dintr-un stat terț parte în convenție, în conformitate cu dispozițiile convenției menționate sau fără dovezi satisfăcătoare despre existența unui asemenea permis sau certificat;

(j)

cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziționarea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ, expunerea către public în scopuri comerciale, vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare și transportul pentru vânzare al exemplarelor cu încălcarea articolului 8;

(k)

utilizarea unui permis sau a unui certificat pentru un exemplar, altul decât cel pentru care a fost eliberat;

(l)

falsificarea sau modificarea oricărui permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(m)

faptul de a omite semnalarea respingerii unei cereri pentru un permis sau certificat pentru importul în Comunitate, exportul sau reexportul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt adecvate cu natura și gravitatea încălcării și includ dispoziții referitoare la instituirea sechestrului și, după caz, la confiscarea exemplarelor.

(3)   Atunci când un exemplar este confiscat, acesta este încredințat unei autorități competente din statul membru care a operat confiscarea, care:

(a)

în urma consultării cu o autoritate științifică din acest stat membru, trebuie să plaseze sau să cedeze exemplarul în condițiile care sunt considerate adecvate și conforme cu scopurile și dispozițiile convenției și ale prezentului regulament;

(b)

în cazul unui exemplar viu care a fost introdus în Comunitate, după consultarea cu țara exportatoare, poate returna exemplarul țării menționate pe cheltuiala persoanei condamnate.

(4)   Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa B sau C sosește într-unul din punctele de intrare în Comunitate fără un permis sau certificat valabil corespunzător, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar și acesta poate fi confiscat sau, în cazul în care destinatarul refuză să recunoască exemplarul, autoritățile competente din statul membru responsabil de punctul de intrare pot, după caz, să refuze acceptarea transportului și solicită transportatorului să returneze exemplarul la locul său de plecare.

Articolul 17

Grupul de analiză științifică

(1)   Se instituie un grup de analiză științifică, alcătuit din reprezentanții autorității sau autorităților științifice din fiecare stat membru și condus de reprezentantul Comisiei.

(2)

(a)

Grupul de analiză științifică examinează toate problemele de natură științifică referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament – în special cele referitoare la articolul 4 alineatul (1) litera (a), alineatul (2) litera (a) și alineatul (6) – ridicate de președinte, fie din proprie inițiativă, fie la cererea membrilor grupului sau a Comitetului.

(b)

Comisia transmite Comitetului avizele grupului de analiză științifică.

Articolul 18

Comitetul

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile care trebuie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența problemei în cauză. Avizul este eliberat cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratat pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul este chemat să le adopte la propunerea Comisiei. În momentul voturilor în cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea definită la articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

Comisia adoptă măsurile avute în vedere, atunci când acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

Atunci când măsurile avute în vedere nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile care trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(2)   Pentru sarcinile care revin comitetului în temeiul articolului 19 punctele (1) și (2), în cazul în care, la expirarea termenului de trei luni de la data la care propunerea a fost supusă Consiliului, acesta nu a hotărât, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

(3)   Pentru sarcinile care revin comitetului în temeiul articolului 19 punctele (3) și (4), în cazul în care, la expirarea termenului de trei luni de la data la care propunerea a fost prezentată Consiliului, acesta nu a hotărât, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie, cu excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat împotriva acestor măsuri cu majoritate simplă.

Articolul 19

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18, Comisia:

(1)

adoptă dispoziții și criterii uniforme în ceea ce privește:

(i)

eliberarea, valabilitatea și utilizarea documentelor prevăzute la articolele 4 și 5, la articolul 7 alineatul (4) și la articolul 10; aceasta stabilește forma;

(ii)

utilizarea certificatelor fitosanitare și

(iii)

stabilirea, atunci când este necesar, a procedurilor pentru marcarea exemplarelor pentru a facilita identificarea acestora și pentru a asigura respectarea dispozițiilor;

(2)

adoptă măsurile prevăzute la articolul 4 alineatele (6) și (7), la articolul 5 alineatul (5) și alineatul (7) litera (b), la articolul 7 alineatul (1) litera (c), alineatul (2) litera (c) și alineatul (3), la articolul 8 alineatul (4), la articolul 9 alineatul (6), la articolul 11 alineatul (5), la articolul 15 alineatul (4) literele (a), (c) și alineatul (5) precum și la articolul 21 alineatul (3);

(3)

modifică anexele A-D, cu excepția modificărilor la anexa A care nu rezultă din decizii ale Conferinței părților în convenție;

(4)

adoptă, atunci când este necesar, măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor Conferinței părților în convenție, a deciziilor sau recomandărilor Comitetului permanent al convenției și a recomandărilor secretariatului convenției.

Articolul 20

Dispoziții finale

Fiecare stat membru notifică Comisia și secretariatul convenției privind dispozițiile speciale pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și toate instrumentele juridice folosite și măsurile luate pentru punerea lor în aplicare și implementarea acestora.

Comisia comunică aceste informații tuturor celorlalte state membre.

Articolul 21

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 se abrogă.

(2)   Până la adoptarea măsurilor prevăzute la articolul 19 punctele (1) și (2), statele membre pot menține sau continua să aplice măsurile adoptate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și cu Regulamentul (CEE) nr. 3418/83 al Comisiei din 28 noiembrie 1983 de stabilire a dispozițiilor privind eliberarea și folosirea uniformă a documentelor necesare pentru aplicarea în Comunitate a Convenției pentru comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (8).

(3)   Cu două luni înainte de punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 și cu consultarea grupului de analiză științifică:

(a)

trebuie să verifice dacă vreun element justifică restricții la introducerea în Comunitate a speciilor enumerate la anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și care nu sunt incluse la anexa A la prezentului regulament;

(b)

adoptă un regulament de modificare a anexei D întocmind o listă reprezentativă a speciilor care corespund criteriilor stabilite la articolul 3 alineatul (4) litera (a).

Articolul 22

Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 iunie 1997.

Articolul 12, articolul 13, articolul 14 alineatul (3), articolele 16-19 și articolul 21 alineatul (3) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

B. HOWLIN


(1)  JO C 26, 3.2.1992, p. 1 și

JO C 131, 12.5.1994, p. 1.

(2)  JO C 223, 31.8.1992, p. 19.

(3)  Avizul Parlamentului European din 15 decembrie 1995 (JO C 17, 22.1.1996, p. 430). Poziția comună a Consiliului din 26 februarie 1996 (JO C 196, 6.7.1996, p. 58) și Decizia Parlamentului European din 18 septembrie 1996 (JO C 320, 28.10.1996).

(4)  JO L 384, 31.12.1982, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 558/95 al Comisiei (JO L 57, 15.3.1995, p. 1).

(5)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(6)  JO L 358, 18.12.1986, p. 1.

(7)  JO L 158, 23.6.1990, p. 56.

(8)  JO L 344, 7.12.1983, p. 1.


ANEXĂ

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei, JO L 215, 19.8.2005, p. 1.


Top