EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0059

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

OJ L 243, 24.9.1996, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/oj

15/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

178


31996L0059


L 243/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 96/59/CE A CONSILIULUI

din 16 septembrie 1996

privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (3),

(1)

întrucât Directiva 76/403/CEE a Consiliului din 6 aprilie 1976 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (4) a determinat apropierea legislațiilor statelor membre în acest domeniu; întrucât aceste norme s-au dovedit a fi insuficiente; întrucât tehnologia de vârf a ajuns la un nivel care permite îmbunătățirea condițiilor de eliminare a PCB-urilor; întrucât directiva respectivă ar trebui, în consecință, să fie înlocuită printr-o directivă nouă;

(2)

întrucât Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (5) subliniază necesitatea de a revizui periodic întreaga problematică în scopul unei interziceri treptate a PCB-urilor și TPC-urilor;

(3)

întrucât eliminarea, în condiții de siguranță, a deșeurilor care nu pot fi reciclate și reutilizate reprezintă unul dintre obiectivele Rezoluției Consiliului din 7 mai 1990 privind politica în domeniul deșeurilor (6), astfel cum s-a confirmat prin cel de-al cincilea Program de acțiune pentru mediu și dezvoltare durabilă; modul de abordare și strategia generală care au fost aprobate de către Consiliu și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, în rezoluția din 1 februarie 1993 (7);

(4)

întrucât, în conformitate cu Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (8), trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor și utilizarea proceselor sau metodelor care ar putea dăuna mediului;

(5)

întrucât, pentru a elimina PCB-uri, date fiind riscurile pe care acestea le prezintă pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, sunt necesare obligații generale privind eliminarea controlată a PCB-urilor și decontaminarea sau eliminarea echipamentului respectiv;

(6)

întrucât aceste măsuri ar trebui luate cât mai curând, fără a aduce atingere obligațiilor internaționale ale statelor membre, în special cele incluse în Decizia PARCOM 92/3 (9); întrucât PCB-urile care fac obiectul unei inventarieri trebuie eliminate până la sfârșitul anului 2010;

(7)

întrucât eliminarea PCB-urilor reprezintă o problemă tranzitorie și temporară, iar unele state membre care nu dispun de capacitate de eliminare a PCB-urilor se confruntă cu o situație de forță majoră; întrucât principiul proximității ar trebui interpretat într-o manieră flexibilă pentru a permite solidaritatea europeană în acest domeniu; întrucât, de asemenea, ar trebui montate instalații pe teritoriul Comunității pentru eliminarea, decontaminarea și depozitarea PCB-urilor;

(8)

întrucât Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate (10) stabilește 50 ppm ca limită maximă pentru conținutul de PCB și TPC din uleiurile regenerate sau din uleiurile folosite drept combustibil;

(9)

întrucât Directiva 91/339/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 de modificare a Directivei 76/769/CEE pentru a unsprezecea oară (11) interzice sau restricționează comercializarea anumitor înlocuitori de PCB și întrucât, în consecință, și aceștia trebuie complet eliminați;

(10)

întrucât este esențial să se cunoască cantitățile de PCB existente pentru a putea corela capacitatea de eliminare cu nevoile; întrucât este, prin urmare, necesară etichetarea echipamentului care conține PCB-uri și de a inventaria aceste echipamente; întrucât aceste inventare trebuie actualizate periodic;

(11)

întrucât, ținând seama de costurile și dificultățile tehnice generate de o inventariere a echipamentului slab contaminat cu PCB-uri, ar trebui utilizat un inventar simplificat; întrucât, de asemenea, ar trebui prevăzute dispoziții pentru echipamentele slab contaminate cu PCB-uri pentru a fi eliminate la sfârșitul duratei de viață activă, ținând seama de riscurile scăzute pe care acestea le prezintă pentru mediu;

(12)

întrucât comercializarea PCB-urilor este interzisă și întrucât separarea PCB-urilor de alte substanțe în vederea refolosirii lor și umplerea transformatoarelor cu PCB-uri ar trebui în consecință interzise; întrucât, cu toate acestea, întreținerea transformatoarelor poate fi continuată din motive de securitate în vederea menținerii calității dielectrice a PCB-urile conținute;

(13)

întrucât întreprinderile care se ocupă cu eliminarea și/sau decontaminarea PCB-urilor trebuie să obțină autorizație;

(14)

întrucât condițiile pentru decontaminarea echipamentului conținând PCB-uri trebuie definite și întrucât echipamentul ar trebui etichetat în mod explicit;

(15)

întrucât anumite sarcini tehnice necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui realizate de Comisie, în conformitate cu procedura comitetului prevăzută la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE;

(16)

întrucât numărul instalațiilor de eliminare și decontaminare a PCB-urilor este mic, capacitatea acestora este limitată, iar eliminarea și/sau decontaminarea PCB-urilor inventariate trebuie, în consecință, planificată în mod corespunzător; întrucât, de asemenea, ar trebui elaborate scheme privind colectarea și eliminarea ulterioară a echipamentului neinventariat; întrucât aceste scheme pot folosi, după caz, mecanismele existente privind deșeurile în general și nu este necesar să ia în considerare cantitățile minore de PCB-uri care practic nu pot fi identificate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul prezentei directive este apropierea legislațiilor statelor membre în ceea ce privește eliminarea controlată a PCB-urilor, decontaminarea sau eliminarea echipamentului conținând PCB-uri și/sau eliminarea PCB-urilor uzate, în vederea eliminării lor complete în baza dispozițiilor prezentei directive.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

(a)

„PCB-uri” înseamnă:

bifenili policlorurați;

terfenili policlorurați;

monometil- tetraclordifenil metan, monometil-diclor-difenil metan, monometil-dibrom-difenil metan;

oricare amestec conținând una dintre substanțele mai sus-menționate, care depășesc, în total, 0,005 % din cantitate;

(b)

„echipament conținând PCB-uri” înseamnă orice tip de echipament care conține sau a conținut PCB-uri (de exemplu transformatoare, condensatori, recipienți conținând stocuri reziduale) care nu a fost decontaminat. Orice echipament care poate conține PCB-uri este fi tratat ca și când conține PCB-uri, în afară de cazul în care se poate susține contrariul;

(c)

„PCB-uri uzate” înseamnă orice tip de PCB-uri care sunt deșeuri în sensul Directivei 75/442/CEE;

(d)

„deținător” înseamnă persoana fizică sau juridică care deține PCB-uri, PCB-uri uzate și/sau echipamente conținând PCB-uri;

(e)

„decontaminare” înseamnă toate operațiunile care permit echipamentului, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu PCB-uri să fie reutilizate, reciclate sau eliminate în condiții de siguranță și care pot include înlocuirea, însemnând toate operațiunile în care PCB-urile sunt înlocuite cu fluide corespunzătoare care nu conțin PCB-uri;

(f)

„eliminarea” înseamnă operațiunile D8, D9, D10, D12 (numai în siguranță, la adâncime, în depozite subterane în formațiuni de rocă uscată și numai pentru echipamentul conținând PCB-uri și PCB-uri uzate care nu pot fi decontaminate) și operațiunea D15 prevăzută în anexa II A din Directiva 75/442/CEE.

Articolul 3

Fără a aduce atingere obligațiilor lor internaționale, statele membre iau măsurile necesare pentru ca PCB-urile folosite să fie eliminate și PCB-urile și echipamentul conținând PCB-uri să fie decontaminate sau eliminate în cel mai scurt timp. În privința echipamentului și a PCB-urilor pe care acestea le conțin, care fac obiectul inventarierii în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), decontaminarea și/sau eliminarea este efectuată până la sfârșitul anului 2010.

Articolul 4

(1)   Pentru a se conforma articolului 3, statele membre asigură inventarierea echipamentului cu volume PCB de peste 5 dm3și trimit rezumatele acestor inventare la Comisie în trei ani de la data adoptării prezentei directive. În privința condensatorilor electrici, pragul de 5 dm3 include toate elementele individuale dintr-un set combinat.

(2)   Echipamentul în privința căruia se poate considera că fluidele conțin între 0,05 % și 0,005 % în greutate din PCB-uri pot fi inventariate fără datele solicitate la alineatul (3) liniuțele trei și patru și pot fi etichetate ca „PCB-uri contaminate < 0,05 %.” Acestea sunt decontaminate sau eliminate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

(3)   Inventarele cuprind următoarele:

numele și adresa deținătorilor;

amplasamentul și descrierea echipamentului;

cantitatea de PCB-uri conținută în echipament;

datele și tipurile de tratament sau înlocuire efectuate sau prevăzute;

datele declarării.

În cazul în care un stat membru a realizat un inventar similar, nu este necesar unul nou. Inventarele se actualizează periodic.

(4)   Pentru a se conforma alineatului (1), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deținătorii unui astfel de echipament notifică autorităților competente cantitățile pe care le dețin, precum și orice modificări în această privință.

(5)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate echipamentele inventariate în conformitate cu alineatului (1) sunt etichetate. O etichetă similară trebuie, de asemenea, aplicată pe incintelor în care este amplasat acest echipament.

(6)   Întreprinderile de eliminare a PCB-urilor înregistrează cantitatea, originea, natura și conținutul de PCB al PCB-rilor uzate care le-au fost livrate. Ele comunică aceste informații autorităților competente. Înregistrările pot fi consultate de către autoritățile locale și de către public. Întreprinderile emit chitanțe deținătorilor care livrează PCB-uri uzate, specificând natura și cantitatea acestora.

(7)   Statele membre se asigură că autoritățile competente monitorizează cantitățile asupra cărora sunt notificate.

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 3 din Directiva 75/442/CEE, statele membre interzic separarea PCB-urilor de alte substanțe în scopul reutilizării PCB-urilor.

(2)   Statele membre vor interzice umplerea transformatorilor cu PCB-uri.

(3)   Până în momentul în care aceștia sunt decontaminați, scoși din funcțiune și/sau eliminați în conformitate cu prezenta directivă, întreținerea transformatorilor care conțin PCB-uri poate continua numai cu scopul de a asigura menținerea PCB-urilor pe care le conțin în conformitate cu standardele tehnice sau specificațiile privind calitatea dielectrică și cu condiția ca transformatorii să fie în bune condiții de lucru și să nu aibă scurgeri.

Articolul 6

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că PCB-urile uzate, precum și echipamentul conținând PCB-uri inventariat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) sunt transferate în cel mai scurt timp către întreprinderi autorizate în temeiul articolului 8.

(2)   Înainte de preluarea PCB-urilor, a PCB-urilor uzate și/sau a echipamentulului conținând PCB-uri de către o întreprindere autorizată, se iau toate măsurile de precauție necesare pentru evitarea riscurilor de incendiu. În acest scop, acestea vor fi păstrate separat de orice produse inflamabile.

(3)   În cazul în care este posibil, echipamentul conținând PCB-uri care nu este inventariat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și care intră în componența unui alt echipament este îndepărtat și colectat separat, atunci când acesta din urmă este scos din uz, reciclat sau eliminat.

Articolul 7

Statele membre iau măsurile necesare pentru interzicerea incinerării pe vapoare a PCB-urilor și/sau PCB-urilor uzate.

Articolul 8

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate întreprinderile implicate în decontaminarea și/sau eliminarea PCB-urilor, a PCB-urilor uzate și/sau a echipamentului conținând PCB-uri obțin autorizații în conformitate cu articolul 9 din Directiva 74/442/CEE.

(2)   În cazul în care incinerarea este folosită pentru eliminare, se aplică Directiva 94/67/CE a Consiliului din 16 decembrie 1994 privind incinerarea deșeurilor periculoase (12). Pot fi acceptate și alte metode de eliminare a PCB-urilor, PCB-urilor uzate și/sau a echipamentului conținând PCB-uri, cu condiția ca acestea să atingă standarde echivalente de protecție a mediului - comparativ cu incinerarea - și să îndeplinească cerințele tehnice considerate ca fiind cele mai bune tehnici disponibile.

(3)   Statele membre, individual sau în comun, iau măsurile necesare pentru dezvoltarea instalațiilor de eliminare, decontaminare și depozitare în siguranță a PCB-urilor, PCB-urilor uzate și/sau a echipamentului conținând PCB-uri, după caz și în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93/CEE (13) și articolul 5 alineatul (1) din Directiva 75/442/CEE.

Articolul 9

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că transformatorii conținând mai mult de 0,05 % în greutate din PCB-uri sunt decontaminați în următoarele condiții:

(a)

obiectivul decontaminării trebuie să fie reducerea nivelului PCB-urilor la mai puțin de 0,05 % din greutate, și în cazul în care este posibil, la nu mai mult de 0,005 % din greutate;

(b)

fluidul de înlocuire care nu conține PCB-uri trebuie să implice vizibil mai puține riscuri;

(c)

înlocuirea fluidului trebuie să nu compromită eliminarea ulterioară a PCB-urilor;

(d)

etichetarea transformatorului după decontaminare trebuie înlocuită prin etichetarea specificată în anexa la prezenta directivă.

(2)   Prin derogare de la articolul 3, statele membre se asigură ca transformatoarele cu fluide care conțin între 0,05 % și 0,005 % în greutate din PCB-uri sunt fie decontaminate în condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) - (d) sau eliminate la sfârșitul duratei lor de viață utilă.

Articolul 10

Comisia, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE:

(a)

stabilește metodele de măsurare de referință pentru a determina conținutul de PCB al materialelor contaminate. Măsurările efectuate anterior determinării metodelor de referință rămân valide;

(b)

poate stabili standarde tehnice pentru alte metode de eliminare a PCB-urilor prevăzute la articolul 8 alineatul (2) a doua teză;

(c)

face publică o listă cu denumirea de producție a condensatorilor, rezistorilor, bobinelor de inducție care conțin PCB-uri;

(d)

determină în cazul în care este necesar, numai în sensul articolului 9 alineatul (1) literele (b) și (c), înlocuitori mai puțin periculoși pentru PCB-uri.

Articolul 11

(1)   Statele membre, în termen de trei ani de la adoptarea prezentei directive, elaborează:

planuri de decontaminare și/sau eliminare a echipamentului inventariat și a PCB-urilor conținute de acesta;

scheme de colectare și eliminare ulterioară a echipamentului care nu este inventariat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (3).

(2)   Statele membre comunică, fără întârziere, Comisiei aceste planuri și scheme.

Articolul 12

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de cel mult 18 luni de la adoptare. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 13

(1)   Prezenta directivă intră în vigoare la data adoptării, iar Directiva 76/403/CEE se abrogă cu efect de la această dată.

(2)   Cu efect de la data prevăzută la alineatul (1):

(a)

trimiterea de la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 87/101/CEE (14) la „PCB-uri și PCT-uri în sensul Directivei 76/403/CEE” se interpretează ca trimitere la PCB-uri în sensul prezentei directive;

(b)

trimiterea de la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 87/101/CEE la Directiva 76/403/CEE se interpretează ca trimitere la trimitere la prezenta directivă;

(c)

trimiterea din articolul 2 litera (j) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 la articolul 6 din Directiva 76/403/CEE se interpretează ca trimitere la articolul 8 din prezenta directivă.

Articolul 14

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 septembrie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

I. YATES


(1)  JO C 319, 12.12.1988, p. 57.

JO C 299, 20.11.1991, p. 9.

(2)  JO C 139, 5.6.1989, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 17 mai 1990 (JO C 149, 18.6.1990, p. 150) și din 12 decembrie 1990 (JO C 19, 28.1.1991, p. 83). Poziția comună a Consiliului din 27 noiembrie 1995 (JO C 87, 25.3.1996, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 22 mai 1996 (JO C 166, 10.6.1996, p. 76).

(4)  JO L 108, 26.4.1976, p. 41.

(5)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/60/CE (JO L 365, 31.12.1994, p. 1).

(6)  JO C 122, 18.5.1990, p. 2.

(7)  JO C 138, 17.5.1993, p. 1.

(8)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 94/3/CE a Comisiei (JO L 5, 7.1.1994, p. 15).

(9)  Reuniunea ministerială a Comisiilor de la Oslo și Paris din 21- 22 septembrie 1992.

(10)  JO L 194, 25.7.1975, p. 23, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(11)  JO L 186, 12.7.1991, p. 64.

(12)  JO L 365, 31.12.1994, p. 34.

(13)  JO L 30, 6.2.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 94/721/CE a Comisiei (JO L 288, 9.11.1994, p. 36).

(14)  JO L 42, 12.2.1987, p. 43.


ANEXĂ

Etichetarea echipamentului PCB decontaminat

Fiecare articol din echipamentul decontaminat trebuie să fie clar marcat cu un semn imposibil de șters, în relief sau gravat, care trebuie să includă următoarele informații și să fie formulat în limba țării în care echipamentul este utilizat:

ECHIPAMENT PCB DECONTAMINAT

Fluidul conț … inând PCB-uri …a fost înlocuit

cu … (numele substituentului)

la … (data)

de către … (întreprinderea).

Concentrația de PCB-uri în

fluidul anterior … % în greutate

noul fluid … % în greutate.


Top