Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F0197

Acțiune comună din 4 martie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la regimul de tranzit aeroportuar

OJ L 63, 13.3.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 26 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 20 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrogat prin 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/197/oj

19/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


31996F0197


L 063/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACȚIUNE COMUNĂ

din 4 martie 1996

adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la regimul de tranzit aeroportuar

(96/197/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze din 23 februarie 1995,

întrucât stabilirea condițiilor de intrare și circulație a resortisanților țărilor terțe pe teritoriul statelor membre și combaterea imigrării neautorizate a resortisanților țărilor terțe reprezintă aspecte de interes comun în temeiul articolul K.1 alineatul (3) litera (a) și, respectiv, litera (c) din tratat;

întrucât calea aeriană, mai ales în cazul cererilor de intrare sau intrare de facto în timpul tranzitului aeroportuar, reprezintă o importantă modalitate de intrare în special în vederea stabilirii ilegale pe teritoriul statelor membre; întrucât trebuie aduse îmbunătățiri sistemului de control al căii respective;

întrucât anexa 9 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională instituie principiul liberului tranzit prin zonele internaționale ale aeroporturilor; întrucât, cu toate acestea, statele pot face derogări de la acest principiu general în urma notificării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și prin impunerea unei vize de tranzit aeroportuar; întrucât această posibilitate ar trebui limitată în cea mai mare măsură posibilă pentru evitarea oricărei constrângeri inutile în calea dezvoltării transportului aerian;

întrucât armonizarea politicilor statelor membre în acest domeniu răspunde obiectivelor de securitate și control al imigrării ilegale prevăzute de tratat, contribuind în același timp la armonizarea condițiilor de concurență între liniile aeriene și aeroporturile statelor membre;

întrucât acest aspect nu privește vizele necesare în cazul trecerii frontierelor statelor membre și, prin urmare, nu este reglementat de articolul 100c alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene; întrucât, cu toate acestea, este de interes comun și poate fi tratat cu o mai mare eficiență printr-o acțiune comună;

întrucât statelor membre care nu dispun de o reglementare în domeniul vizelor aeroportuare ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a elabora o astfel de reglementare,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

În sensul prezentei acțiuni comune, prin „viză de tranzit aeroportuar (VTA)” se înțelege autorizarea căreia i se supun resortisanții anumitor țări terțe, ca excepție de la principiul liberului tranzit stabilit în anexa 9 la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, pentru tranzitul prin zonele internaționale ale aeroporturilor statelor membre.

Articolul 2

(1)   Viza de tranzit aeroportuar este eliberată de serviciile consulare ale statelor membre.

(2)   Condițiile de eliberare a vizelor de tranzit aeroportuar se stabilesc de fiecare stat membru sub rezerva adoptării de către Consiliu a criteriilor privind formalitățile preliminare și eliberarea vizelor.

În toate aceste cazuri, serviciile consulare trebuie să se asigure că nu există nici un risc în materie de securitate sau imigrare ilegală. Acestea trebuie în special să se asigure că cererea de eliberare a vizei de tranzit aeroportuar este justificată pe baza documentelor prezentate de solicitant și, în măsura în care acest lucru este posibil, că documentele respective garantează intrarea în țara de destinație finală, în special prin prezentarea unei vize atunci când este necesar.

(3)   De la data intrării în vigoare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de stabilire a unui format uniform pentru vize (1), statele membre eliberează vizele de tranzit aeroportuar utilizând formatul uniform pentru vize stabilit în respectivul regulament.

Articolul 3

Fiecare stat membru solicită o viză de tranzit aeroportuar din partea resortisanților țărilor terțe incluse pe lista comună anexată la prezenta, care nu dețin deja o viză de intrare sau de tranzit pentru statul membru respectiv, la trecerea prin zonele internaționale ale aeroporturilor situate pe teritoriul acestuia.

Articolul 4

Un stat membru poate stabili derogări de la cerința de deținere a unei vize de tranzit aeroportuar pentru resortisanții țărilor terțe incluse pe lista comună anexată la prezenta, în special pentru:

membrii echipajelor aeronavelor sau navelor;

titularii pașapoartelor diplomatice, oficiale sau de serviciu;

titularii permiselor de ședere sau ai documentelor echivalente eliberate de un stat membru;

titularii vizelor eliberate de un stat membru sau de un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Articolul 5

Fiecare stat membru hotărăște dacă este cazul să se solicite o viză de tranzit aeroportuar resortisanților țărilor ce nu sunt incluse pe lista comună anexată la prezenta.

Articolul 6

Fiecare stat membru stabilește regimul de tranzit aeroportuar aplicabil apatrizilor și refugiaților legali.

Articolul 7

În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei acțiuni comune, statele membre notifică celorlalte state membre și Secretariatului General al Consiliului măsurile adoptate în temeiul articolelor 4, 5 și 6. Aceste măsuri sunt publicate, spre informare, în Jurnalul Oficial.

Articolul 8

În fiecare an președintele Consiliului întocmește un raport privind stadiul de armonizare a regimului de tranzit aeroportuar în cadrul Uniunii.

Consiliul examinează orice propunere de modificare a listei anexate la prezenta.

Articolul 9

Prezenta acțiune comună nu constituie un obstacol în calea unei armonizări mai accentuate în materie de tranzit aeroportuar între unele state membre, extinzând domeniul de aplicare în plus față de lista comună anexată.

Articolul 10

Prezenta acțiune comună intră în vigoare în prima zi a celei de-a șasea luni de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Cu toate acestea, în cazul Danemarcei, Finlandei și Suediei, intră în vigoare în prima zi a celei de-a optsprezecea luni de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

P. BARATTA


(1)  JO L 164, 14.7.1995, p. 1.


ANEXĂ

 

Afganistan

 

Etiopia

 

Eritrea

 

Ghana

 

Irak

 

Iran

 

Nigeria

 

Somalia

 

Sri Lanka

 

Zair


Top