Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2597

Regulamentul (CE) nr. 2597/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale

OJ L 270, 13.11.1995, p. 1–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; abrogat prin 32009R0216 . Latest consolidated version: 06/09/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2597/oj

04/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31995R2597


L 270/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2597/95 AL CONSILIULUI

din 23 octombrie 1995

privind transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât Comunitatea Europeană a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO);

întrucât protocolul încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene prevede ca statisticile solicitate de FAO să fie furnizate de către Comisie;

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, obiectivele acțiunii propuse pot fi atinse numai în baza unui act comunitar legal, deoarece numai Comisia poate coordona armonizarea necesară a informațiilor statistice la nivel comunitar, în timp ce culegerea statisticilor privind pescuitul și infrastructura necesară pentru prelucrarea și monitorizarea fiabilității acestor statistici sunt, în primul rând, responsabilitatea statelor membre;

întrucât metoda specifică de întocmire a statisticilor comunitare relevante, care se bazează pe sistemele statistice naționale, necesită în mod special o cooperare strânsă între Comisie și statele membre, în special în cadrul Comitetului permanent pentru statistică agricolă instituit prin Decizia 72/279/CEE (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare stat membru prezintă Comisiei date privind capturile nominale ale navelor înregistrate în acel stat membru sau care se află sub pavilionul acelui stat membru, care pescuiesc în anumite zone, altele decât Atlanticul de Nord, luând în considerare în mod corespunzător Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (4).

Datele privind captura nominală includ toate produsele pescărești debarcate sau transbordate pe mare, sub orice formă, dar exclud cantitățile care, după capturare, sunt aruncate în mare, consumate la bord sau utilizate ca momeală la bord. Datele sunt înregistrate ca echivalent al greutății animalului viu debarcat sau transbordat, în tone, rotunjit la cea mai apropiată valoare.

Articolul 2

(1)   Datele care trebuie să fie comunicate reprezintă capturile nominale din fiecare dintre principalele zone de pescuit și subdiviziile acestora, așa cum sunt enumerate în anexa 1, definite în anexa 2 și ilustrate în anexa 3. Pentru fiecare zonă principală de pescuit, speciile pentru care se solicită date sunt enumerate în anexa 4.

(2)   Datele pentru fiecare an calendaristic sunt comunicate în termen de șase luni de la sfârșitul anului.

(3)   În cazul în care navele statului membru menționate la articolul 1 nu au pescuit într-o zonă principală de pescuit pe parcursul anului calendaristic, statul membru informează Comisia despre aceasta. Cu toate acestea, în cazul în care pescuitul a fost realizat într-o zonă principală de pescuit, comunicarea datelor poate fi solicitată numai pentru combinațiile de specie/subdivizie pentru care au fost înregistrate capturile în perioada anuală a transmiterii.

(4)   Datele pentru speciile de importanță scăzută capturate de navele unui stat membru nu trebuie să fie identificate individual în comunicări, dar pot fi incluse într-un articol agregat cu condiția ca greutatea produselor să nu depășească 5 % din captura anuală totală din zona principală de pescuit în cauză.

(5)   Listele cu zone statistice de pescuit sau subdiviziuni ale acestora și specii pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5.

Articolul 3

Cu excepția cazului în care dispozițiile adoptate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului prevăd altfel, un stat membru poate utiliza tehnicile de eșantionare pentru a obține datele privind captura pentru acele părți ale flotei pentru care acoperirea completă a datelor ar implica aplicarea excesivă a procedurilor administrative. Detaliile privind procedurile de eșantionare, împreună cu detaliile privind proporția din datele totale obținute prin aceste metode, trebuie să fie incluse de statul membru în raportul prezentat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

Articolul 4

Statele membre își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu articolele 1 și 2 prin comunicarea datelor pe suport magnetic, al cărui format este prezentat în anexa 5.

Statele membre pot comunica datele într-o formă diferită sau pe un suport diferit, cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 5

(1)   În cazul în care trebuie urmată procedura prevăzută la prezentul articol, Comitetul permanent pentru statistică agricolă, denumit în continuare „comitet”, este sesizat de președinte, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile care urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la aceste măsuri în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratatul CE, pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre din cadrul comitetului sunt ponderate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul menționat. Președintele nu participă la vot.

(3)

(a)

Comisia adoptă măsurile preconizate în cazul în care acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

(b)

În cazul în care măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului, sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, de îndată, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care, la expirarea a trei luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărăște, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 6

(1)   În termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre prezintă Comisiei un raport detaliat care descrie cum sunt obținute datele privind capturile și specifică gradul de reprezentativitate și fiabilitate a acestor date. Comisia întocmește o sinteză a acestor rapoarte pentru a fi dezbătută în cadrul grupului de lucru competent al Comitetului pentru statistică agricolă.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări aduse informațiilor prevăzute la alineatul (1) în termen de trei luni de la introducerea acestora.

(3)   În cazul în care rapoartele metodologice prevăzute la alineatul (1) demonstrează că un stat membru nu are posibilitatea să îndeplinească de îndată cerințele prezentului regulament și că sunt necesare modificări privind tehnicile de anchetă și metodologia, Comisia, în cooperare cu statul membru din cadrul Comitetului permanent pentru statistică agricolă, poate să stabilească o perioadă de tranziție de până la doi ani în care să fie îndeplinit programul prezentului regulament.

(4)   Rapoartele metodologice, măsurile tranzitorii, disponibilitatea datelor, fiabilitatea datelor precum și alte probleme relevante legate de aplicarea prezentului regulament sunt examinate o dată pe an în cadrul grupului de lucru competent al Comitetului pentru statistică agricolă.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 octombrie 1995.

Pentru Consiliu

Președintele

P. SOLBES MIRA


(1)  JO C 329, 25.11.1994, p. 1.

(2)  JO C 363, 19.12.1994, p. 60.

(3)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.

(4)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.


ANEXA 1

Lista principalelor zone de pescuit FAO și subdiviziuni ale acestora pentru care trebuie să fie comunicate date

(Descrierea acestor zone și subdiviziuni figurează în anexa 2)

PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)

34.1.1.

Diviziunea coasta marocană

34.1.2.

Diviziunea Insulele Canare/Madeira

34.1.3.

Diviziunea coasta sahariană

34.2.

Subzona oceanică de nord

34.3.1.

Diviziunea coasta Capul Verde

34.3.2.

Diviziunea insulele Capul Verde

34.3.3.

Diviziunea Sherbro

34.3.4.

Diviziunea de vest Golful Guineea

34.3.5.

Diviziunea centrală Golful Guineea

34.3.6.

Diviziunea de sud Golful Guineea

34.4.1.

Diviziunea de sud-vest Golful Guineea

34.4.2.

Diviziunea oceanică de sud-vest


MARE MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

37.1.1.

Diviziunea Baleare

37.1.2.

Diviziunea Golful Leilor

37.1.3.

Diviziunea Sardinia

37.2.1.

Diviziunea Adriatică

37.2.2.

Diviziunea Ioniană

37.3.1.

Diviziunea Egee

37.3.2.

Diviziunea Levant

37.4.1.

Diviziunea Marea Marmara

37.4.2.

Diviziunea Marea Neagră

37.4.3.

Diviziunea Marea Azov


PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

41.1.1.

Diviziunea Amazon

41.1.2.

Diviziunea Natal

41.1.3.

Diviziunea Salvador

41.1.4.

Diviziunea oceanică de nord

41.2.1.

Diviziunea Santos

41.2.2.

Diviziunea Rio Grande

41.2.3.

Diviziunea Platense

41.2.4.

Diviziunea oceanică centrală

41.3.1.

Diviziunea Patagonia de nord

41.3.2.

Diviziunea Patagonia de sud

41.3.3.

Diviziunea oceanică de sud


PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

47.1.1.

Diviziunea Capul Palmeirinhas

47.1.2.

Diviziunea Capul Salinas

47.1.3.

Diviziunea Cunene

47.1.4.

Diviziunea Capul Cross

47.1.5.

Diviziunea Orange River

47.1.6.

Diviziunea Capul Bunei Speranțe

47.2.1.

Diviziunea Agulhas de centru

47.2.2.

Diviziunea Agulhas de est

47.3.

Subzona oceanică de sud

47.4.

Subzona Tristan da Cunha

47.5.

Subzona Sfânta Elena și Ascension


PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

51.1.

Subzona Marea Roșie

51.2.

Subzona Golfului

51.3.

Subzona Marea Arabiei de vest

51.4.

Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka

51.5.

Subzona Somalia, Kenya și Tanzania

51.6.

Subzona Madagascar și Canalul Mozambic

51.7.

Subzona oceanică

51.8.1.

Diviziunea Marion-Edward

51.8.2.

Diviziunea Zambezi


ANEXA 2

Partea centrală și de est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 34)

Anexa 3A prezintă limitele și subzonele, diviziunile și subdiviziunile părții centrale și de est a Atlanticului [Zona principală de pescuit 34 (partea centrală și de est a Atlanticului)]. O descriere a zonei și a subzonelor, diviziunilor și subdiviziunilor sale este prezentată mai jos. Partea centrală și de est a Atlanticului cuprinde toate apele Atlanticului delimitate de o linie trasată după cum urmează:

de la un punct situat la cota maximă a apelor Africii de Nord la 5°36′ longitudine vestică pe direcția sud-vest, urmând cota maximă a apelor de-a lungul acestei coaste până la un punct în Ponta do Padrão (6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică); de acolo, de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la un punct de la 6°00′ latitudine sudică și 12°00′ longitudine estică; de acolo, spre vest de-a lungul paralelei de 6°00′ latitudine sudică până la 20°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la Ecuator; de acolo, spre vest până la 30°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 5°00′ latitudine nordică; de acolo, spre vest până la 40°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 36°00′ latitudine nordică; de acolo, spre est până la Punta Marroqui la 5°36′ longitudine vestică; de acolo, spre sud până la punctul de plecare de pe coasta africană.

Partea centrală și de est a Atlanticului este subîmpărțită după cum urmează:

Subzona coasta de nord (Subzona 34.1)

(a)

Diviziunea coasta marocană (Diviziunea 34.1.1)

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 26°00′ latitudine nordică și la estul liniei trasate spre sud de la 36°00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13°00′ longitudine vestică până la 29°00′ latitudine nordică și de acolo pe direcția sud-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26°00′ latitudine nordică și 16°00′ longitudine vestică.

(b)

Diviziunea Insulele Canare/Madeira (Diviziunea 34.1.2)

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 26°00′ latitudine nordică și între 20°00′ longitudine vestică și o linie trasată de la 36°00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13°00′ longitudine vestică până la 29°00′ latitudine nordică și de acolo de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26°00′ latitudine nordică și 16°00′ longitudine vestică.

(c)

Diviziunea coasta sahariană (Diviziunea 34.1.3)

Ape situate între 26°00′ latitudine nordică și 19°00′ latitudine nordică și la est de 20°00′ longitudine vestică.

Subzona oceanică de nord (Subzona 34.2)

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 20°00′ latitudine nordică și între 40°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

Subzona coasta de sud (Subzona 34.3)

(a)

Diviziunea coasta Capul Verde (Diviziunea 34.3.1)

Ape situate între 19°00′ și 9°00′ latitudine nordică și la est de 20°00′ longitudine vestică.

(b)

Diviziunea insulele Capul Verde (Diviziunea 34.3.2)

Ape situate între 20°00′ latitudine nordică și 10°00′ latitudine nordică și între 30°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

(c)

Diviziunea Sherbro (Diviziunea 34.3.3)

Ape situate între 9°00′ latitudine nordică și Ecuator și între 20°00′ longitudine vestică și 8°00′ longitudine vestică.

(d)

Diviziunea de vest Golful Guineea (Diviziunea 34.3.4)

Ape situate la nord de Ecuator și între 8°00′ longitudine vestică și 3°00′ longitudine estică.

(e)

Diviziunea centrală Golful Guineea (Diviziunea 34.3.5)

Ape situate la nord de Ecuator și la est de 3°00′ longitudine estică.

(f)

Diviziunea de sud Golful Guineea (Diviziunea 34.3.6)

Ape situate între Ecuator și 6°00′ latitudine sudică și la est de 3°00′ longitudine estică. Această diviziune include de asemenea apele estuarului Congo situate la sud de 6°00′ latitudine sudică delimitate de o linie trasată de la un punct situat în Ponta do Padrão (6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică) de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la un punct situat la 6°00′ latitudine sudică și 12°00′ longitudine estică și de acolo spre est de-a lungul paralelei de 6°00′ latitudine sudică până la coasta africană și apoi de-a lungul coastei africane până la punctul de plecare situat în Ponta do Padrão.

Subzona oceanică de sud (Subzona 34.4)

(a)

Diviziunea de sud-vest Golful Guineea (Diviziunea 34.4.1)

Ape situate între Ecuator și 6°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 3°00′ longitudine estică.

(b)

Diviziunea oceanică de sud-vest (Diviziunea 34.4.2)

Ape situate între 20°00′ latitudine nordică și 5°00′ latitudine nordică și între 40°00′ longitudine vestică și 30°00′ longitudine vestică; ape situate între 10°00′ latitudine nordică și Ecuator și între 30°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

Anexa 3B prezintă limitele, subzonele și diviziile Mării Mediterane și Mării Negre (Zona principală de pescuit 37). O descriere a acestei zone și a subdiviziunilor sale este prezentată mai jos.

Zona statistică a Mării Mediterane și a Mării Negre cuprinde toate apele maritime din (a) Marea Mediterană; (b) Marea Marmara; (c) Marea Neagră și (d) Marea Azov. Apele maritime includ lagunele cu apă salmastră și toate celelalte zone în care predomină peștii și alte organisme de origine marină. Limitele vestice și sud-estice sunt stabilite după cum urmează:

(a)

limita de vest: o linie trasată spre sud de-a lungul meridianului de 5°36′ longitudine vestică de la Punta Marroqui până la coasta Africii;

(b)

limita sud-estică: intrarea de nord (mediteraneeană) a Canalului Suez.

SUBZONELE ȘI DIVIZIUNILE ZONEI STATISTICE MAREA MEDITERANĂ

Subzona Marea Mediterană de vest (Subzona 37.1) cuprinde următoarele diviziuni:

(a)

Baleare (Diviziunea 37.1.1)

Apele Mării Mediterane de vest delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la capătul de est al frontierei dintre Franța și Spania; de acolo urmând coasta Spaniei până la Punta Marroqui; de acolo spre sud de-a lungul meridianului de 5°36′ longitudine vestică până la coasta Africii; de acolo urmând pe direcția est coasta Africii până la punctul de plecare.

(b)

Golful Leilor (Diviziunea 37.1.2)

Apele Mării Mediterane de nord-vest delimitate de o linie care începe pe coasta continentală la capătul estic al frontierei dintre Franța și Spania mergând spre est de-a lungul unei loxodrome până la 8°00′ longitudine estică 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând pe direcția sud-vest coasta Franței până la punctul de plecare.

(c)

Sardinia (Diviziunea 37.1.3)

Apele Mării Tireniere și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome spre coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând coasta Italiei până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38°00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta de nord a Siciliei spre Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome spre Capul Bon; de acolo spre vest urmând coasta Tunisiei până la punctul de plecare.

Marea Mediterană centrală (Subzona 37.2) cuprinde următoarele diviziuni:

(a)

Marea Adriatică (Diviziunea 37.2.1)

Apele Mării Adriatice la nord de o linie care merge de la frontiera dintre Albania și fosta Republică Iugoslavia pe coasta de est a Mării Adriatice spre vest spre Capul Gargano pe coasta Italiei.

(b)

Marea Ioniană (Diviziunea 37.2.2)

Apele Mării Mediterane centrale și apele adiacente delimitate de o linie care începe la 25°00′ longitudine estică pe coasta Africii de nord mergând spre nord până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 23°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Greciei; de acolo urmând coasta de vest a Greciei și coasta Albaniei până la frontiera dintre Albania și fosta Republică Iugoslavia; de acolo spre vest până la Capul Gargano pe coasta Italiei; de acolo urmând coasta Italiei până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38°00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta nordică a Siciliei până la Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome de la Trapani până la Capul Bon; de acolo spre est urmând coasta Africii de nord până la punctul de plecare.

Marea Mediterană de est (Subzona 37.3) cuprinde următoarele diviziuni:

(a)

Marea Egee (Diviziunea 37.3.1)

Apele Mării Egee și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta de sud a Greciei la 23°00′ longitudine estică mergând spre sud până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coasta de vest a Turciei până la Kum Kale; de acolo de-a lungul unei loxodrome mergând de la Kum Kale la Capul Hellas; de acolo urmând coastele Turciei și Greciei până la punctul de plecare.

(b)

Levant (Diviziunea 37.3.2)

Apele Mării Mediterane la est de o linie care începe pe coasta Africii de nord la 25°00′ longitudine estică mergând spre nord până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coastele Turciei și ale altor țări din Marea Mediterană de est până la punctul de plecare.

Marea Neagră (Subzona 37.4) cuprinde următoarele diviziuni:

(a)

Marea Marmara (Diviziunea 37.4.1)

Apele Mării Marmara delimitate la vest de o linie mergând de la Capul Hellas până la Kum Kale la intrarea în Dardanele; și la est de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere.

(b)

Marea Neagră (Diviziunea 37.4.2)

Apele Mării Negre și apele adiacente delimitate la sud-vest de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere și delimitată la nord-est de o linie care pornește de la Takil Point pe peninsula Kerch până la Panagija Point pe peninsula Taman.

(c)

Marea Azov (Diviziunea 37.4.3)

Apele Mării Azov la nord de o linie mergând de-a lungul intrării sudice a Strâmtorii Kerch, începând de la Takil Point la 45°06′ N și 36°27′ E pe peninsula Kerch și care traversează strâmtoarea până la Panagija Point la 45°08′ N și 36°38′ E pe peninsula Taman.

PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

Anexa 3C prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41).

O descriere a acestor zone este prezentată mai jos.

Partea de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41) cuprinde apele delimitate de o linie care începe de la coasta Americii de Sud de-a lungul paralelei de 5°00′ latitudine nordică până la meridianul de 30°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 67°16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56°22′ S/67°16′ V; de acolo spre est de-a lungul liniei la 56°22′ S până la punctul de 65°43′ V; următoarea linie care unește punctele situate la 55°22′ S/65°43′ V, 55°11′ S/66°04′ V, 55°07′ S/66°25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Partea de sud-vest a Atlanticului cuprinde următoarele diviziuni:

Diviziunea Amazon (Diviziunea 41.1.1)

Toate apele delimitate de o linie care începe pe coasta Americii de Sud la 5°00′ latitudine nordică continuând de-a lungul aceastei paralele până unde întâlnește meridianul de 40°00′ longitudine vestică; de acolo până la punctul în care acest meridian intersectează coasta Braziliei; de acolo pe direcția nord-vest de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea Natal (Diviziunea 41.1.2)

Ape delimitate de o linie care merge spre nord pornind de la un punct de pe coasta Braziliei, de-a lungul meridianului de 40°00′ longitudine vestică până unde întâlnește Ecuatorul; de acolo spre est de-a lungul Ecuatorului până la meridianul de 32°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până unde paralela de 10°00′ latitudine sudică întâlnește coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea Salvador (Diviziunea 41.1.3)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 10°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 35°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea oceanică de nord (Diviziunea 41.1.4)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 5°00′N/40°00′ V până la meridianul de 30°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 35°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 10°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 32°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la Ecuator; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

Diviziunea Santos (Diviziunea 41.2.1)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 20°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 39°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 29°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea Rio Grande (Diviziunea 41.2.2)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 29°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 45°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 34°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea Platense (Diviziunea 41.2.3)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 34°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea oceanică centrală (Diviziunea 41.2.4)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 20°00′ S/39°00′ V până la meridianul de 20°00′ latitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50°00′ latitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 34°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 45°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 29°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 39°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

Diviziunea Patagonia de nord (Diviziunea 41.3.1)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 40°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 48°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea Patagonia de sud (Diviziunea 41.3.2)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 48°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 67°16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56°22′ S/67°16′ V; de acolo urmând o loxodromă care unește punctele situate la 56°22′ S/65°43′ V; 55°22′ S/65°43′ V; 55°11′ S/66°04′ V; 55°07′ S/66°25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Diviziunea oceanică de sud (Diviziunea 41.3.3)

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 40°00′ S/50°00′ V până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50°00′ latitudine sudică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

Anexa 3D prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-est a Atlanticului. O descriere a zonei convenției ICSEAF este prezentată mai jos.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) cuprinde apele delimitate de o linie care începe într-un punct situat la 6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică; de acolo pe direcția nord-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la intersecția meridianului de 12° est cu paralela de 6° sud; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 20° vest; de acolo spre sud de-a lungul acestui meridian până la paralela de 50° sud, de acolo spre est de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 30° est; de acolo spre nord de-a lungul acestui meridian până la coasta continentului african; de acolo pe direcția vest de-a lungul acestei coaste până la punctul original de plecare.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) este subîmpărțită după cum urmează:

Subzona coasta de vest (Subzona 47.1)

(a)

Diviziunea Capul Palmeirinhas (Diviziunea 47.1.1)

Ape situate între 6°00′ latitudine sudică și 10°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică. Din această divizie sunt excluse apele estuarului Congo (Zair), adică apele situate la nord-est de linia trasată de la Punta do Padrão (6°04′36″ S și 12°19′48″E) până la un punct situat la 6°00′ S și 12°00′ E.

(b)

Diviziunea Capul Salinas (Diviziunea 47.1.2)

Ape situate între 10°00′ latitudine sudică și 15°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(c)

Diviziunea Cunene (Diviziunea 47.1.3)

Ape situate între 15°00′ latitudine sudică și 20°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(d)

Diviziunea Capul Cross (Diviziunea 47.1.4)

Ape situate între 20°00′ latitudine sudică și 25°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(e)

Diviziunea Orange River (Diviziunea 47.1.5)

Ape situate între 25°00′ latitudine sudică și 30°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(f)

Diviziunea Capul Bunei Speranțe (Diviziunea 47.1.6)

Ape situate între 30°00′ latitudine sudică și 40°00′ latitudine sudică și între 10°00′ longitudine estică și 20°00′ longitudine estică.

Subzona coasta Agulhas (Subzona 47.2)

(a)

Diviziunea Agulhas de centru (Diviziunea 47.2.1)

Ape situate la nord de 40°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine estică și 25°00′ longitudine estică.

(b)

Diviziunea Agulhas de est (Diviziunea 47.2.2)

Ape situate la nord de 40°00′ latitudine sudică și între 25°00′ longitudine estică și 30°00′ longitudine estică.

Subzona oceanică de sud (Subzona 47.3)

Ape situate între 40°00′ latitudine sudică și 50°00′ latitudine sudică și între 10°00′ longitudine estică și 30°00′ longitudine estică.

Subzona Tristan da Cunha (Subzona 47.4)

Ape situate între 20°00′ latitudine sudică și 50°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 10°00′ longitudine estică.

Subzona Sfânta Elena și Ascension (Subzona 47.5)

Ape situate între 6°00′ latitudine sudică și 20°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 10°00′ longitudine estică.

PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

Partea de vest a Oceanului Indian cuprinde în general:

(a)

Marea Roșie;

(b)

Golful Aden;

(c)

Golful dintre coasta Iranului și peninsula Arabică;

(d)

Marea Arabiei;

(e)

acea parte a Oceanului Indian, inclusiv Canalul Mozambic, situată între meridianele de 30°00′ E și 80°00′ E și la nord de linia de convergență a Antarcticii, inclusiv apele din jurul Sri Lanka.

Anexa 3E prezintă limitele și subdiviziunile părții de vest a Oceanului Indian (Zona principală de pescuit 51).

Partea de vest a Oceanul Indian este definită ca având următoarele limite:

limita cu Marea Mediterană: intrarea de nord a canalului Suez;

limita marină de vest: o linie care începe pe coasta de est a Africii la 30°00′ longitudine estică mergând spre sud până la 45°00′ latitudine sudică;

limita marină de est: o loxodromă care începe pe coasta de sud-est a Indiei (Point Calimere) mergând pe direcția nord-est pentru a întâlni un punct situat la 82°00′ longitudine estică 11°00′ latitudine nordică, de acolo mergând spre est până la meridianul de 85°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 3°00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45°00′ S;

limita de sud: o linie mergând de-a lungul paralelei de 45°00′ latitudine sudică de la 30°00′ longitudine estică până la 80°00′ longitudine estică.

Partea de vest a Oceanului Indian este subîmpărțită după cum urmează:

Subzona Marea Roșie (Subzona 51.1)

limita de nord: intrarea de nord a canalului Suez;

limita de sud: o loxodromă care începe de la frontiera dintre Etiopia și Republica Djibouti pe coasta Africii, traversând intrarea în Marea Roșie, până la frontiera dintre fosta Republică Arabă Yemen și fosta Republică Democrată Populară Yemen pe peninsula Arabică.

Subzona Golf (Subzona 51.2)

Intrarea în Golf este închisă printr-o linie care începe la extremitatea nordică a Ra's Musandam mergând spre est până la coasta Iranului.

Subzona Marea Arabiei de vest (Subzona 51.3)

Limitele de est și de sud sunt formate de o linie care începe de la frontiera iraniano-pakistaneză pe coasta Asiei mergând spre sud până la paralela de 20°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ N; de acolo spre vest până la coasta Africii; alte limite marine sunt limitele comune cu subzonele 51.1 și 51.2 (a se vedea mai sus).

Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka (Subzona 51.4)

Limita maritimă este o linie care începe pe coasta Asiei la frontiera iraniano-pakistaneză mergând spre sud până la paralela de 20°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′S; de acolo spre est până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 3°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 85°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 11°00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 82°00′ E; de acolo de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la coasta de sud-est a Indiei.

Subzona Somalia, Kenya și Tanzania (Subzona 51.5)

O linie care începe în punctul de pe coasta Somaliei situat la 10°00′ N mergând spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 45°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°28′ S; de acolo spre vest până la coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud).

Subzona Madagascar și Canalul Mozambic (Subzona 51.6)

O linie care începe în punctul de pe coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud) situat la 10°28′ latitudine sudică, mergând spre est până la meridianul de 45°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 10°00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 30°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ E; de acolo spre nord până la coasta Mozambicului.

Subzona oceanică (partea de vest a Oceanului Indian) (Subzona 51.7)

O linie care începe în punctul situat la 10°00′ latitudine sudică și 55°00′ longitudine estică, mergând spre est până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 30°00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55°00′ E; de acolo spre nord până la punctul de plecare pe paralela de 10°00′ S.

Subzona Mozambic (Subzona 51.8)

Subzona cuprinde apele situate la nord de paralela 45°00′ S și între meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E. Subzona este subîmpărțită în două diviziuni.

Diviziunea Marion-Edward (Diviziunea 51.8.1)

Ape situate între paralelele de 40°00′ S și 50°00′ S și meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E.

Diviziunea Zambezi (Diviziunea 51.8.2)

Ape situate la nord de paralela 40°00′ S și între meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E.


ANEXA 3

A: PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)

Image

B: MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

Image

C: PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

Image

D: PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

Image

E: PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

Image


ANEXA 4

LISTA SPECIILOR PENTRU CARE TREBUIE COMUNICATE DATE PENTRU FIECARE ZONĂ PRINCIPALĂ DE PESCUIT

Mai jos sunt enumerate speciile pentru care au fost raportate capturi în statisticile oficiale. Este necesar ca statele membre să comunice date pentru fiecare dintre speciile identificate, în cazul în care acestea sunt disponibile. Acolo unde nu se pot identifica specii individuale, este necesar ca datele să fie agregate și comunicate sub forma articolului care reprezintă cel mai mare grad de detaliere posibil.

Notă:„s.z.” înseamnă „specific zonei”.

PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)

Denumirea în limba română

Denumirea științifică

Identificator 3-alfa

Anghilă

Anguilla anguilla

ELE

Alosa spp. (s.z.)

Alosa spp.

SHZ

Ilisha africana

llisha africana

ILI

Pleuronectiformes (s.z.)

Pleuronectiformes

FLX

Cambule

Bothidae

LEF

Limbă-de-mare comună

Solea vulgaris

SOL

Limbă-de-mare punctată

Dicologoglossa cuneata

CET

Limbi-de-mare (s.z.)

Soleidae

SOX

Cynoglossidae

Cynoglossidae

TOX

Lepidorhombus whiffiagonis

Lepidorhombus whiffiagonis

MEG

Phycis blennoides

Phycis blennoides

GFB

Tacaud

Trisopterus luscus

BIB

Merlan albastru

Micromesistius poutassou

WHB

Merluciu

Merluccius merluccius

HKE

Merluciu senegalez

Merluccius senegalensis

HKM

Specii de merluciu (s.z.)

Merluccius spp.

HKX

Gadiforme (s.z.)

Gadiformes

GAD

Ariidee (s.z.)

Ariidae

CAX

Anghilă mare

Conger conger

COE

Congeri (s.z.)

Congridae

COX

Pește trompetă

Macrorhamphosus scolopax

SNS

Beryx spp.

Beryx spp.

ALF

Zeus

Zeus faber

JOD

Zenopsis conchifer

Zenopsis conchifer

JOS

Caproidae

Caproidae

BOR

Perciformes (s.z.)

Perciformes

DPX

Epinephelus guaza

Epinephelus guaza

GPD

Biban de epavă alb

Epinephelus aeneus

GPW

Epinephelus spp. (s.z.)

Epinephelus spp.

GPX

Polyprion americanus

Polyprion americanus

WRF

Serranidae

Serranidae

BSX

Biban cu picățele

Dicentrarchus punctatus

SPU

Lavrac

Dicentrarchus labrax

BSS

Priacanthus spp. (s.z.)

Priacanthus spp.

BIG

Apogonidee (s.z.)

Apogonidae

APO

Branchiostegidae

Branchiostegidae

TIS

Emmelichthyidae

Emmelichthyidae

EMT

Specii de biban de mare (s.z.)

Lutjanus spp.

SNA

Lutjanidae (s.z.)

Lutjanidae

SNX

Diagramă

Plectorhinchus mediterraneus

GBR

Pomadasys incisus

Pomadasys incisus

BGR

Pristipomă

Pomadasys jubelini

BUR

Brachydeuterus auritus

Brachydeuterus auritus

GRB

Haemulidae (s.z.)

Haemulidae (= Pomedasyidae)

GRX

Sciaena spp.

Sciaena spp.

DRU

Milacop

Umbrina cirrosa

COB

Argyrosomus regius

Argyrosomus regius

MGR

Pteroscion peli

Pteroscion peli

DRS

Pseudotolithus brachygnatus

Pseudotolithus brachygnatus

CKL

Pseudotolithus senegalensis

Pseudotolithus senegalensis

PSS

Pseudotolithus elongatus

Pseudotolithus elongatus

PSE

Pseudotolithus spp.

Pseudotolithus spp.

CKW

Sciaenidae (s.z.)

Sciaenidae

CDX

Pagellus bogaraveo

Pagellus bogaraveo

SBR

Pagel auriu

Pagellus erythrinus

PAC

Pagellus acarne

Pagellus acarne

SBA

Sparid roșu

Pagellus bellottii

PAR

Pagellus spp. (s.z.)

Pagellus spp.

PAX

Specii de sparos

Diplodus spp.

SRG

Dentex macrophthalmus

Dentex macrophthalmus

DEL

Dințos

Dentex dentex

DEC

Dințos angolez

Dentex angolensis

DEA

Dințos congolez

Dentex congoensis

DNC

Dentex spp. (s.z.)

Dentex spp.

DEX

Cantar

Spondyliosoma cantharus

BRB

Oblada melanura

Oblada melanura

SBS

Pagrus filos

Sparus caeruleostictus

BSC

Pagrus comun

Sparus pagrus

RPG

Doradă

Sparus auratus

SBG

Specii de doradă (s.z.)

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Boops boops

Boops boops

BOG

Sparidae

Sparidae

SBX

Specii de smarizi

Spicara spp.

PIC

Mullus spp.

Mullus spp.

MUX

Barbun de Atlantic

Pseudopeneus prayensis

GOA

Mullidae (s.z.)

Mullidae

MUM

Drepane africana

Drepane africana

SIC

Ephippidae

Ephippidae

SPA

Percoidei (s.z.)

Percoidei

PRC

Brotula barbata

Brotula barbata

BRD

Acanthuridae

Acanthuridae

SUR

Triglidae (s.z.)

Triglidae

GUX

Balistidae

Balistidae

TRI

Pește pescar

Lophius piscatorius

MON

Lophiidae (s.z.)

Lophiidae

ANF

Zărgani (s.z.)

Belonidae

BEN

Exocoetidee (s.z.)

Exocoetidee

FLY

Specii de rechin ciocan

Sphyraena spp.

BAR

Chefal-cu-cap-mare

Mugil cephalus

MUF

Polydactylus quadrifilis

Polydactylus quadrifilis

TGA

Galeoides decadactylus

Galeoides decadactylus

GAL

Pentenemus quinquarius

Pentenemus quinquarius

PET

Polynemidae (s.z.)

Polynemidae

THF

Perciformes (s.z.)

Perciformes

PPX

Lufar

Pomatomus saltatrix

BLU

Rachycentron canadum

Rachycentron canadum

CBA

Stavrid negru

Trachurus trachurus

HOM

Specii de stavrizi (s.z.)

Trachurus spp.

JAX

Decapterus spp.

Decapterus spp.

SDX

Caranx hippos

Caranx hippos

CVJ

Stavrid galben

Decapterus rhonchus

HMV

Caranx (s.z.)

Craranx spp.

TRE

Selene dorsalis

Selene dorsalis

LUK

Trachinotus spp.

Trachinotus spp.

POX

Specii de seriolă (s.z.)

Seriola spp.

AMX

Lichia

Lichia amia

LEE

Chloroscombrus chrysurus

Chloroscombrus chrysurus

BUA

Coryphaena hippurus

Coryphaena hippurus

DOL

Stromateus fiatola

Stromateus fiatola

BLB

Stromateidae

Stromateidae

BUX

Albula vulpes

Albula vulpes

BOF

Sardinelă rotundă

Sardinella aurita

SAA

Sardinelă plată

Sardinella madeirensis

SAE

Sardinele

Sardinella spp.

SIX

Ethmalosa fimbriata

Ethmalosa fimbriata

BOA

Sardină marocană

Sardina pilchardus

PIL

Hamsie

Engraulis encrasicolus

ANE

Clupeoidei (s.z.)

Clupeoidei

CLU

Pălămidă

Sarda sarda

BON

Pălămidă argintie

Orcynopsis unicolor

BOP

Macrou de India

Acanthocybium solandri

WAH

Scomberomorus tritor

Scomberomorus tritor

MAW

Melvă, ton negru

Auxis thazard, A rochei

FRZ

Ton roșu

Thunnus thynnus

BFT

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

Albacora

Thunnus albacares

YFT

Ton obez

Thunnus obesus

BET

Thunnini (s.z.)

Thunnini

TUN

Istiophorus albicans

Istiophorus albicans

SAI

Makaira nigricans

Makaira nigricans

BUM

Merlan de Atlantic

Tetrepturus albidus

WHM

Istiophoridae

Istiophoridae

BIL

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

TUX

Pește sabie

Trichiurus lepturus

LHT

Pește sabie cu coadă

Lepidopus caudatus

SFS

Sabie neagră

Aphanopus carbo

BSF

Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.)

Trichiurldae

CUT

Macrou spaniol

Scomber japonicus

MAS

Macrou de Atlantic

Scomber scombrus

MAC

Specii de macrou (s.z.)

Scomber spp.

MAZ

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

MKX

Mustelus spp.

Mustelus spp.

SDV

Rajiformes (s.z.)

Rajiformes

SRX

Elasmobrahi (s.z.)

Elasmobranchii

SKX

Pești osoși (s.z.)

Osteichthyes

MZZ

Reptantia (s.z.)

Reptantia

CRA

Panulirus spp. (s.z.)

Panulirus spp.

SLV

Specii de languste tropicale (s.z.)

Palinurus spp.

CRW

Langustină

Nephrops norvegicus

NEP

Homar

Homarus gammarus

LBE

Penaeus kerathurus

Penaeus kerathurus

TGS

Penaeus notialis

Penaeus notialis

SOP

Penaeus spp. (s.z.)

Penaeus spp.

PEN

Parapenaeus longirostris

Parapenaeus longirostris

DPS

Parapenaeopsis atlantica

Parapenaeopsis atlantica

GUS

Plesiopenaeus edwardsianus

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Palaemonidae (s.z.)

Palaemonidae

PAL

Natantia (s.z.)

Natantia

DCP

Crustacee marine (s.z.)

Crustacea

CRU

Gastropoda (s.z.)

Gastropoda

GAS

Crassostrea spp. (s.z.)

Crassostrea spp.

OYC

Mytilidae (s.z.)

Mytilidae

MSX

Cefalopode (s.z.)

Cephalopoda

CEP

Sepie

Sepia officinalis

CTC

Sepiidae, Sepiolidae

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Specii de calmari

Loligo spp.

SQC

Caracatiță

Octopus vulgaris

OCC

Octopodidae

Octopodidae

OCT

Loliginidae, Ommastrephidae (s.z.)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Moluște marine (s.z.)

Mollusca

MOL

Testudinata (s.z.)

Testudinata

TTX


MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

Denumirea în limba română

Denumirea științifică

Identificator 3-alfa

Sturioni (s.z.)

Acipenseridae

STU

Anghilă

Anguilla anguilla

ELE

Scrumbie de Dunăre

Alosa pontica

SHC

Alosa spp. (s.z.)

Alosa spp.

SHD

Gingirică

Clupeonella cultriventris

CLA

Pleuronectiformes (s.z.)

Pleuronectiformes

FLX

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă

Platichthys flesus

FLE

Limbă-de-mare comună

Solea vulgaris

SOL

Lepidorhombus whiffiagonis

Lepidorhombus whiffiagonis

MEG

Calcan-mare

Psetta maxima

TUR

Calcan-mare din Marea Neagră

Psetta maeotica

TUB

Phycis blennoides

Phycis blennoides

GFB

Capelan de Mediterana

Trisopterus minutus

POD

Tacaud

Trisopterus luscus

BIB

Putasu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan

Merlangius merlangus

WHG

Merluciu

Merluccius merluccius

HKE

Gadiforme (s.z.)

Gadiformes

GAD

Argentina spp.

Argentina spp.

ARG

Saurida undosquamis

Saurida undosquamis

LIB

Somni africani (s.z.)

Synodontidae

LIX

Anghilă mare

Conger conger

COE

Congeri (s.z.)

Congridae

COX

Zeus

Zeus faber

JOD

Perciformes (s.z.)

Perciformes

DPX

Epinephelus guaza

Epinephelus guaza

GPD

Biban de epavă albă

Epinephelus aeneus

GPW

Epinephelus spp. (s.z.)

Epinephelus spp.

GPX

Polyprion americanus

Polyprion americanus

WRF

Serranus cabrilla

Serranus cabrilla

CBR

Serranidae (s.z.)

Serranidae

BSX

Lavrac

Dicentrarchus labrax

BSS

Specii de lavrac

Dicentrarchus spp.

BSE

Diagramă

Plectorhinchus mediterraneus

GBR

Sciaena spp.

Sciaena spp.

DRU

Milacop

Umbrina cirrosa

COB

Argyrosumus regius

Argyrosomus regius

MGR

Sciaenidae (s.z.)

Sciaenidae

CDX

Pagellus bogaraveo

Pagellus bogaraveo

SBR

Pagel auriu

Pagellus erythrinus

PAC

Pagellus acarne

Pagellus acarne

SBA

Pagellus spp. (s.z.)

Pagellus spp.

PAX

Diplodus sargus

Diplodus sargus

SWA

Specii de sparos (s.z.)

Diplodus spp.

SRG

Dentex macrophthalmus

Dentex macrophthalmus

DEL

Dințos

Dentex dentex

DEC

Dentex spp. (s.z.)

Dentex spp.

DEX

Cantar

Spondyliosoma cantharus

BRB

Oblada melanura

Oblada melanura

SBS

Pagrus comun

Sparus pagrus

RPG

Doradă

Sparus auratus

SBG

Specii de doradă (s.z.)

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Boops boops

Boops boops

BOG

Lithognathus mormyrus

Lithognathus mormyrus

SSB

Sarpa salpa

Sarpa salpa

SLM

Sparidae (s.z.)

Sparidae

SBX

Spicara maena

Spicara maena

BPI

Specii de smarizi

Spicara spp.

PIC

Barbun vărgat

Mullus surmuletus

MUR

Barbun

Mullus barbatus

MUT

Mullus spp.

Mullus spp.

MUX

Drac-de-mare

Trachinus draco

WEG

Percoidei (s.z.)

Percoidei

PRC

Ammodytes spp.

Ammodytes spp.

SAN

Siganus spp.

Siganus spp.

SPI

Gobius spp.

Gobius spp.

GOB

Gobiidae (s.z.)

Gobiidae

GPA

Scorpaenidae (s.z.)

Scorpaenidae

SCO

Trigla lyra

Trigla Iyra

GUN

Triglidae (s.z.)

Triglidae

GUX

Pește pescar

Lophius piscatorius

MON

Lophiidae (s.z.)

Lophiidae

ANF

Zărgan

Belone belone

GAR

Specii de rechin ciocan

Sphyraena spp.

BAR

Chefal-cu-cap-mare

Mugil cephalus

MUF

Atherinidae

Atherinidae

SIL

Perciformes (s.z.)

Perciformes

PPX

Lufar

Pomatomus saltatrix

BLU

Stavrid negru

Trachurus trachurus

HOM

Trachurus mediterraneus

Trachurus mediterraneus

HMM

Specii de stavrizi (s.z.)

Trachurus spp.

JAX

Caranx (s.z.)

Caranx spp.

TRE

Seriolă

Seriola dumerili

AMB

Specii de seriolă (s.z.)

Seriola spp.

AMX

Lichia

Lichia amia

LEE

Stavrizi (s.z.)

Carangidae

CGX

Plătică de Atlantic

Brama brama

POA

Coryphaena hippurus

Coryphaena hippurus

DOL

Sardinele (s.z.)

Sardinella spp.

SIX

Sardină marocană

Sardina pilchardus

PIL

Șprot

Sprattus sprattus

SPR

Hamsie

Engraulis encrasicolus

ANE

Clupeoidei (s.z.)

Clupeoidei

CLU

Pălămidă

Sarda sarda

BON

Pălămidă argintie

Orcynopsis unicolor

BOP

Melvă, ton negru

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Ton mic

Euthynnus alletteratus

LTA

Ton dungat

Katsuwonus pelamis

SKJ

Ton roșu

Thunnus thynnus

BFT

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

Ton obez

Thunnus obesus

BET

Thunnini (s.z.)

Thunnini

TUN

Istiophorus albicans

Istiophorus albicans

SAI

Istiophoridae

Istiophoridae

BIL

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

TUX

Pește sabie cu coadă

Lepidopus caudatus

SFS

Macrou spaniol

Scomber japonicus

MAS

Macrou de Atlantic

Scomber scombrus

MAC

Specii de macrou (s.z.)

Scomber spp.

MAZ

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

MKX

Lamna nasus

Lamna nasus

POR

Rechini pisică

Scyliorhinus spp.

SCL

Mustelus spp.

Mustelus spp.

SDV

Squalus acanthias

Squalus acanthias

DGS

Squalidae (s.z.)

Squalidae

DGX

Înger de mare

Squatina squatina

AGN

Îngeri de mare

Squatinidae

ASK

Rechini

Squaliformes

SHX

Pești chitară

Rhinobatidae

GTF

Raja spp.

Raja spp.

SKA

Rajiformes (s.z.)

Rajiformes

SRX

Elasmobrahi

Elasmobranchii

SKX

Pești osoși (s.z.)

Osteichthyes

MZZ

Crab comun

Cancer pagurus

CRE

Crab verde de Mediterana

Carcinus aestuaria

CMR

Păianjen de mare

Maja squinado

SCR

Reptantia (s.z.)

Reptantia

CRA

Langustă roz

Palinurus mauritanicus

PSL

Palinurus elephas

Palinurus elephas

SLO

Specii de languste subtropicale (s.z.)

Palinurus spp.

CRW

Langustină

Nephrops norvegicus

NEP

Homar

Homarus gammarus

LBE

Penaeus kerathurus

Penaeus kerathurus

TGS

Parapenaeus longirostris

Parapenaeus longirostris

DPS

Plesiopenaeus edwardsianus

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Crevete roșu

Aristeus antennatus

ARA

Garid de piatră

Palaemon serratus

CPR

Crevete cenușiu

Crangon crangon

CSH

Natantia (s.z.)

Natantia

DCP

Rac lăcustă

Squilla mantis

MTS

Crustacee marine (s.z.)

Crustacea

CRU

Gastropoda (s.z.)

Gastropoda

GAS

Litorină

Littorina littorea

PEE

Stridie plată

Ostrea edulis

OYF

Stridie portugheză

Crassostrea angulata

OYP

Mytilus galloprovincialis

Mytilus galloprovincialis

MSM

Pecten jacobeus

Pecten jacobeus

SJA

Specii de murex

Murex spp.

MUE

Cardium

Cardium edule

COC

Venus (= Chamelea) gallina

Venus (= Chamelea) gallina

SVE

Ruditapes decussatus

Ruditapes decussatus

CTG

Tapes pullastra

Tapes pullastra

CTS

Tapes spp.

Tapes spp.

TPS

Specii de donax

Donax spp.

DON

Specii de cuțit-de-mare

Solen spp.

RAZ

Bivalvia (s.z.)

Bivalvia

CLX

Cefalopode (s.z.)

Cephalopoda

CEP

Sepie

Sepia officinalis

CTC

Sepiidae, Sepiolidae

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Specii de calmari

Loligo spp.

SQC

Calmar european

Todarodes sagittatus sagitt.

SQE

Caracatiță

Octopus vulgaris

OCC

Eledone spp.

Eledone spp.

OCM

Octopodidae

Octopodidae

OCZ

Loliginidae, Ommastrephidae (s.z.)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Moluște marine (s.z.)

Mollusca

MOL

Testudinata (s.z.)

Testudinata

TTX

Microcosmus sulcatus

Microcosmus sulcatus

SSG

Paracentrotus lividus

Paracentrotus lividus

URM

Specii de meduze

Phopilema spp.

JEL


PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

Denumirea în limba română

Denumirea științifică

Identificator 3-alfa

Alosa spp. (s.z.)

Alosa spp.

SHZ

Pleuronectiformes (s.z.)

Pleuronectiformes

FLX

Paralichthys spp.

Paralichthys spp.

BAX

Cynoglossidae (s.z.)

Cynoglossidae

TOX

Salilota australis

Salilota australis

SAO

Moridae

Moridae

MOR

Urophycis brasiliensis

Urophycis brasiliensis

HKU

Micromesistius australis

Micromesistius australis

POS

Merluccius hubbsi

Merluccius hubbsi

HKP

Merluciu patagonian

Merluccius polylepis

HPA

Specii de merluciu (s.z.)

Merluccius spp.

HKX

Macruronus magellanicus

Macruronus magellanicus

GRM

Specii de grenadier albastru

Macruronus spp.

GRS

Grenadier

Macrourus spp.

GRV

Gadiforme (s.z.)

Gadiformes

GAD

Ariidee (s.z.)

Ariidae

CAX

Saurida tumbil

Saurida tumbil

LIG

Conger argentinian

Conger orbignyanus

COS

Perciformes (s.z.)

Perciformes

DPX

Centropomus spp. (s.z.)

Centropomus spp.

ROB

Mycteroperca spp

Mycteroperca spp.

GPB

Biban de epavă roșu

Epinephelus morio

GPR

Epinephelus spp. (s.z.)

Epinephelus spp.

GPX

Acanthistius brasilianus

Acanthistius brasilianus

BSZ

Serranidae (s.z.)

Serranidae

BSX

Biban de mare

Lutjanus purpureus

SNC

Ocyurus chrysurus

Ocyurus chrysurus

SNY

Lutjanidae (s.z.)

Lutjanidae

SNX

Conodon nobilis

Conodon nobilis

BRG

Haemulidae (s.z.)

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Cynoscion striatus

Cynoscion striatus

SWF

Cynoscion spp. (s.z.)

Cynoscion spp.

WKX

Micropogonias undulatus

Micropogonias undulatus

CKA

Menticirrhus amenicanus

Menticirrhus americanus

KGB

Umbrina canasai

Umbrina canasai

CKY

Macrodon ancylodon

Macrodon ancylodon

WKK

Pogonias cromis

Pogonias cromis

BDM

Sciaenidae (s.z.)

Sciaenidae

CDX

Specii de sparos (s.z.)

Diplodus spp.

SRG

Dentex spp. (s.z.)

Dentex spp.

DEX

Pagrus comun

Sparus pagrus

RPG

Sparidae (s.z.)

Sparidae

SBX

Mullus spp. (s.z.)

Mullus spp.

MUX

Cheilodactylus bergi

Cheilodactylus bergi

CTA

Pinguipes spp.

Pinguipes spp.

SPB

Percophis brasiliensis

Percophis brasiliensis

FLA

Eleginops maclovinus

Eleginops maclovinus

BLP

Dissostichus eleginoides

Dissostichus eleginoides

TOP

Notothenia gibbenfrons

Notothenia gibbenfrons

NOG

Notothenia squamifrons

Notothenia squamifrons

NOS

Patagonotothen brevicauda

Patagonotothen brevicauda

NOT

Patagonotothen longipes ramsai

Patagonotothen longipes ramsai

PAT

Nototheniidae (s.z.)

Nototheniidae

NOX

Chaenocephalus aceratus

Chaenocephalus aceratus

SSI

Champsocephalus gunnari

Champsocephalus gunnari

ANI

Channichthyidae (s.z.)

Channichthyidae

ICX

Percoidei (s.z.)

Percoidei

PRC

Genypterus blacodes

Genypterus blacodes

CUS

Centrolophidae (s.z.)

Centrolophidae

CEN

Helicolenus dactylopterus

Helicolenus dactylopterus

BRF

Scorpaenidae (s.z.)

Scorpaenidae

SCO

Prionotus spp.

Prionotus spp.

SRA

Zărgan fals brazilian

Hemirhamphus brasiliensis

BAL

Exocoetidae (s.z.)

Exocoetidae

FLY

Specii de rechin ciocan

Sphyraena spp.

BAR

Mugilidae (s.z.)

Mugilldae

MUL

Atherinidae

Atherinidae

SIL

Perciformes (s.z.)

Perciformes

PPX

Lufar

Pometomus saltatrix

BLU

Trachurus picturatus

Trachurus picturatus

JAA

Specii de stavrizi (s.z.)

Trachurus spp.

JAX

Caranx spp. (s.z.)

Caranx spp.

TRE

Specii de seriolă (s.z.)

Seriola spp.

AMX

Parona signata

Parona signata

PAO

Stavrizi (s.z.)

Carangidae

CGX

Coryphaena hippurus

Coryphaena hippurus

DOL

Peprilus spp.

Peprilus spp.

BTG

Stromateidae

Stromateidae

BUX

Tarpon de Atlantic

Elops saurus

LAD

Tarpon

Tarpon (= Megelops) atlanticus

TAR

Sardinelă braziliană

Sardinella brasiliensis

BSR

Sardinele (s.z.)

Sardinella spp.

SIX

Brevoortia aurea

Brevoortia aurea

MHS

Brevoortia pectinata

Brevoortia pectinata

MHP

Sardine cu solzi

Harengula spp.

SAS

Sprattus fuegensis

Sprattus fuegensis

FAS

Engraulis anchoita

Engraulis anchoita

ANA

Hamsii (s.z.)

Engraulidae

ANX

Clupeoidei (s.z.)

Clupeoidei

CLU

Pălămidă

Sarda sarda

BON

Macrou de India

Acanthocybium solandri

WAH

Macrou uriaș

Scomberomorus cavalla

KGM

Macrou regal

Scomberomorus maculatus

SSM

Scomberomorus spp. (s.z.)

Scomberomorus spp.

KGX

Melvă, ton negru

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Ton mic

Euthynnus alletteratus

LTA

Ton dungat

Katsuwonus pelamis

SKJ

Ton roșu

Thunnus thynnus

BFT

Ton negru

Thunnus atlanticus

BLF

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

Ton roșu din sud

Thunnus maccoyii

SBF

Albacora

Thunnus albacares

YFT

Ton obez

Thunnus obesus

BET

Thunnini (s.z.)

Thunnini

TUN

Istiophorus albicans

Istiophorus albicans

SAI

Makaira nigricans

Makaira nigricans

BUM

Merlan de Atlantic

Tetrapturus albidus

WHM

Istiophoridae

Istiophoridae

BIL

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

TUX

Thyrsitops lepidopodes

Thyrsitops lepidopodes

WSM

Pește sabie

Trichiurus lepturus

LHT

Macrou spaniol

Scomber japonicus

MAS

Mustelus schmitti

Mustelus schmitti

SDP

Mustelus spp.

Mustelus spp.

SDV

Galeorhinus spp.

Galeorhinus spp.

LSK

Squalus acanthias

Squalus acanthias

DGS

Rhinobatos percellens

Rhinobatos percellens

GUD

Pești fierăstrău

Pristidae

SAW

Rajiformes (s.z.)

Rajiformes

SRX

Specii de pește elefant

Callorhinchus spp.

CAH

Elasmobrahi

Elasmobranchii

SKX

Pești osoși (s.z.)

Osteichthyes

MZZ

Callinectes danae

Callinectes danae

CRZ

Crab regal patagonian

Lithodes antarcticus

KCR

Paralomis granulosa

Paralomis granulosa

PAG

Geryon spp. (s.z.)

Geryon spp.

GER

Reptantia (s.z.)

Reptantia

CRA

Langustă albă

Panulirus argus

SLC

Specii de languste tropicale (s.z.)

Panulirus spp.

SLV

Crevete regal gri

Penaeus aztecus

ABS

Crevete regal roz

Penaeus brasiliensis

PNB

Penaeus spp. (s.z.)

Penaeus spp.

PEN

Xiphopenaeus kroyeri

Xiphopenaeus kroyeri

BOB

Artemesia longinaris

Artemesia longinaris

ASH

Pleoticus muelleri

Pleoticus muelleri

LAA

Natantia (s.z.)

Natantia

DCP

Euphausia superba

Euphausia superba

KRX

Crustacee marine (s.z.)

Crustacea

CRU

Gastropoda (s.z.)

Gastropoda

GAS

Crassostrea spp. (s.z.)

Crassostrea spp.

OYC

Mytilus platensis

Mytilus platensis

MSR

Midie Magelan

Aulacomya ater

MSC

Familia Pectinidae (s.z.)

Pectinidae

SCX

Specii de donax

Donax spp.

DON

Bivalvia (s.z.)

Bivalvia

CLX

Sepiidae, Sepiolidae

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Loligo gahi

Loligo gahi

SQP

Specii de calmari

Loligo spp.

SQC

Calmar roșu argentinian

Illex argentinus

SQA

Martialia hyadesi

Martialia hyadesi

SQS

Octopodidae (s.z.)

Octopodidae

OCT

Loliginidee, Ommastrephidae (s.z.)

Loliginidee, Ommastrephidae

SQU

Moluște marine (s.z.)

Mollusca

MOL

Testudinata (s.z.)

Testudinata

TTX


PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

Denumirea în limba română

Denumirea științifică

Identificator 3-alfa

Denumirea în limba română

Pleuronectiformes

FLX

Pleuronectiformes (s.z.)

Austroglossus microlepis

SOW

Austroglossus microlepis

Austroglossus pectoralis

SOE

Limbă-de-mare de mâl

Austroglossus spp.

SOA

Austroglossus spp. (s.z.)

Cynoglossidae

TOX

Cynoglossidae (s.z.)

Merluccius polli

HKB

Merluccius polli

Merluccius capensis

HKK

Merluciu sud-african (de Cap)

Merluccius paradoxus

HKO

Merluciu de adânc

Merluccius capensis, M. parad.

HKC

Merluciu sud-african (de Cap), merluciu de adânc

Merlucciidae

HKZ

Specii de merluciu

Gadiformes

GAD

Gadiforme (s.z.)

Sternoptychidae

HAF

Sternoptychidae

Maurolicus spp.

MAU

Maurolicus spp. (s.z.)

Maurolivus muelleri

MAV

Maurolivus muelleri

Chlorophthalmidae

GRE

Chlorophthalmidae

Galeichthyes feliceps

GAT

Galeichthyes fericeps

Arius heudoloti

SMC

Arius heudoloti

Ariidae

CAX

Ariidee (s.z.)

Saurida tumbil

LIG

Saurida tumbil

Synodontidae

LIX

Somni africani (s.z.)

Congridae

COX

Congeri (s.z.)

Macrorhamphosus scolopax

SNS

Pește trompetă

Macroramphosidae

SNI

Specii de pești trompetă

Beryx spp.

ALF

Beryx spp.

Berycidae

BRX

Berycidae (s.z.)

Zeus faber

JOD

Zeus

Zenopsis conchifer

JOS

Zenopsis conchifer

Zeidae

ZEX

Pești dulgheri (s.z.)

Caproidae

BOR

Caproidae

Capros aper

BOC

Capros aper

Perciformes

DPX

Perciformes (s.z.)

Epinephelus spp.

GPX

Epinephelus spp. (s.z.)

Polyprion americanus

WRF

Polyprion americanus

Serranidae

BSX

Serranidae (s.z.)

Priacanthus spp.

BIG

Priacanthus spp.

Priacanthidae

PRI

Priacanthidae

Apogonidae

APO

Apogonidee (s.z.)

Acropomatidae

ACR

Acropomatidae

Synagrops japonicus

SYN

Synagrops japonicus

Synagrops spp.

SYS

Synagrops spp. (s.z.)

Emmelichthys nitidus

EMM

Emmelichthys nitidus

Emmelichthyidae

EMT

Emmelichthyidae

Lutjanidae

SNX

Lutjanidae (s.z.)

Nemipterus spp.

THB

Nemipterus spp.

Nemipteridae

THD

Nemipteridae

Brachydeuterus auratus

GRB

Brachydeuterus auritus

Plectorhinchus mediterraneus

BRL

Plectorhinchus mediterraneus

Pomadasys jubelini

BUR

Pristipomă

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae) (s.z.)

Argyrosomus hololepidotus

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Atractoscion aequidens

AWE

Atractoscion aequidens

Otolithes ruber

LKR

Otolithes ruber

Pseudotolithus spp.

CKW

Pseudotolithus spp.

Sciaenidae

CDX

Sciaenidae (s.z.)

Umbrina canariensis

UCA

Umbrina canariensis

Cynoscion spp.

WKX

Cynoscion spp. (s.z.)

Pagellus natalensis

TJO

Pagellus natalensis

Sparidae

SBX

Sparidae (s.z.)

Pagellus spp.

PAX

Pagellus spp. (s.z.)

Diplodus spp.

SRG

Specii de sparos (s.z.)

Dentex macrophthalmus

DEL

Dentex macrophthalmus

Dentex angolensis

DEA

Dințos angolez

Dentex canariensis

DEN

Dentex canariensis

Dentex spp.

DEX

Dentex spp. (s.z.)

Spondyliosoma cantharus

BRB

Cantar

Argyrozona argyrozona

SLF

Argyrozona argyrozona

Cheimerius nufar

SLD

Cheimerius nufar

Petrus rupestris

RER

Petrus rupestris

Pterogymnus laniarius

PGA

Pterogymnus laniarius

Rhabdosargus globiceps

WSN

Rhabdosargus globiceps

Sparus (= Pagrus) spp.

SBP

Specii de doradă (s.z.)

Boops boops

BOG

Boops boops

Chrysoblephus spp.

RSX

Chrysoblephus spp.(s.z.)

Lithognathus lithognathus

SNW

Lithognathus lithognathus

Lithognathus spp.

STW

Lithognathus spp. (s.z.)

Lithognathus mormyrus

SSB

Lithognathus mormyrus

Pachymetopon spp.

CPP

Pachymetopon spp.

Sarpa salpa

SLM

Sarpa salpa

Polysteganus spp.

PLY

Polysteganus spp. (s.z.)

Polysteganus Praeorbitalis

SCM

Polysteganus Praeorbitalis

Polysteganus undulosus

SEV

Polysteganus undulosus

Polysteganus coeruleopunctatus

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus Sparidae (s.z.)

Sparidae

SBX

Specii de smarizi

Spicara spp.

PIC

Mullidae (s.z.)

Mullidae

MUM

Mullus spp.

Mullus spp.

MUX

Coracinidae (s.z.)

Coracinidae

COT

Coracinus capensis

Coracinus capensis

GAJ

Ephippidae

Ephippidae

SPA

Drepane africana

Drepane africana

SIC

Ophidiidae (s.z.)

Ophidiidae

OPH

Genypterus capensis

Genypterus capensis

KCP

Gobiidae (s.z.)

Gobiidae

GPA

Sebastes capensis

Sebastes capensis

REC

Helicolenus spp. (s.z.)

Helicolenus spp.

ROK

Helicolenus dactylopterus

Helicolenus dactylopterus

BRF

Scorpaenidae (s.z.)

Scorpaenidae

SCO

Trigla lyra

Trigla lyra

GUN

Chelidonichthys capensis

Chelidonichthys capensis

GUC

Triglidae (s.z.)

Triglidae

GUX

Specii de rândunici-de-mare

Trigla spp.

GUY

Balistidae

Balistidae

TRI

Lophius upsicephalus

Lophius upsicephalus

MOK

Lophiidae (s.z.)

Lophiidae

ANF

Pește lanternă

Lampanyctodes hectoris

LAN

Myctophidae

Myctophidae

LXX

Zărgani (s.z.)

Belonidae

BEN

Tylosaurus spp.

Tylosaurus spp.

NED

Scomberesocidae (s.z.)

Scomberesocidae

SAX

Zărgan de Atlantic

Scomberesox saurus

SAU

Specii de rechin ciocan

Sphyraena spp.

BAR

Sphyraenidae

Sphyraenidae

BAZ

Mugilidae (s.z.)

Mugilidae

MUL

Polynemidae (s.z.)

Polynemidae

THF

Galeoides dedactylus

Galeoides dedactylus

GAL

Perciformes (s.z.)

Perciformes

PPX

Lufar

Pomatomus saltatrix

BLU

Lufari (s.z.)

Pomatomidae

POT

Rachycentron canadum

Rachycentron canadum

CBA

Rachycentridae (s.z.)

Rachycentridae

CBX

Stavrid sud-african

Trachurus capensis

HMC

Trachurus trecae

Trachurus trecae

HMZ

Specii de stavrizi (s.z.)

Trachurus spp.

JAX

Decapterus spp.

Decapterus spp.

SDX

Caranx hippos

Caranx hippos

CVJ

Stavrid galben

Decapterus rhonchus

HMV

Caranx spp. (s.z.)

Caranx spp.

TRE

Selene dorsalis

Selene dorsalis

LUK

Trachinotus spp.

Trachinotus spp.

POX

Seriola lalandi

Seriola lalandi

YTC

Specii de seriolă (s.z.)

Seriola spp.

AMX

Lichia

Lichia amia

LEE

Chloroscombrus chrysurus

Chloroscombrus chrysurus

BUA

Stavrizi

Carangidae

CGX

Pești din specia Brama (s.z.)

Bramidae

BRZ

Plătică de Atlantic

Brama brama

POA

Coryphaena hippurus

Coryphaena hippurus

DOL

Coryphaenidae (s.z.)

Coryphaenidae

DOX

Stromateus fiatola

Stromateus fiatola

BLB

Stromateidae

Stromateidae

BUX

Albulidae

Albulidae

ALU

Pterothrissus belloci

Pterothrissus belloci

BNF

Sardinelă rotundă

Sardinella aurita

SAA

Sardinelă plată

Sardinella maderensis

SAE

Sardină sud-africană

Sardinops ocellatus

PIA

Sardină angoleză

Etrumeus whiteheadi

WRR

Hamsie africană

Engraulis capensis

ANC

Hamsii

Engraulidae

ANX

Heringi, sardine (s.z.)

Clupeidae

CLP

Sardinele (s.z.)

Sardinella spp.

SIX

Clupeoidei (s.z.)

Clupeoidei

CLU

Pălămidă

Sarde sarda

BON

Macrou de India

Acanthocybium solandri

WAH

Melvă

Auxis thazard

FRI

Melvă, ton negru

Auxis thazard, A. rochei

FRZ

Scomberomorus guttatus

Scomberomorus guttatus

COM

Macrou regal

Scomberomorus maculatus

SSM

Scomberomorus tritor

Scomberomorus tritor

MAW

Scomberomorus plurilineatus

Scomberomorus plurilineatus

KAK

Scomberomorus spp. (s.z.)

Scomberomorus spp.

KGX

Ton mic

Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus affinis

Euthynnus affinis

KAW

Ton dungat

Katsuwonus pelamis

SKJ

Ton roșu

Thunnus thynnus

BFT

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

Ton roșu din sud

Thunnus maccoyii

SBF

Albacora

Thunnus albacares

YFT

Ton obez

Thunnus obesus

BET

Istiophorus albicans

Istiophorus albicans

SAI

Makaira nigricans

Makaira nigricans

BUM

Merlan negru

Makaira indica

BLM

Merlan de Atlantic

Tetrapturus albidus

WHM

Istiophoridae

Istiophoridae

BIL

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

Pești-spadă

Xiphiidae

XIP

Scombroidei

Scombroidei

TUX

Gempylidae (s.z.)

Gempylidae

GEP

Thyrsites atun

Thyrsites atun

SNK

Trichiarus lepturus

Trichiurus lepturus

LHT

Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.)

Trichiuridae

CUT

Pește sabie cu coadă

Lepidopus caudatus

SFS

Macrou spaniol

Scomber japonicus

MAS

Familia scombride (s.z.)

Scombridae

MAX

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

MKX

Lamnidae

Lamnidae

MSK

Scyliorhinidae

Scyliorhinidae

SYX

Carcharhinidae

Carcharhinidae

RSK

Rechin albastru

Prionace glauca

BSH

Rechin ciocan

Sphyridae

SPY

Mustelus mustelus

Mustelus mustelus

SMD

Galeorhinus galeus

Galeorhinus galeus

GAG

Squalidae (s.z.)

Squalidae

DGX

Squalus acanthias

Squalus acanthias

DGS

Squalus megalops

Squalus megalops

DOP

Îngeri de mare

Squatinidae

ASK

Rajiformes (s.z.)

Rajiformes

SRX

Pești chitară

Rhinobatidae

GTF

Pești fierăstrău

Pristidae

SAW

Diferite specii de vulpi-de-mare (s.z.)

Rajidae

RAJ

Raja spp.

Raja spp.

SKA

Pisici-de-mare

Dasyatididae (= Trygonidae)

STT

Vulturi de mare

Myliobatidae

EAG

Mobulidae

Mobulidae

MAN

Torpedinidae

Torpedinidae

TOD

Callorhinchus capensis

Callorhinchus capensis

CHM

Callorhinchidae (s.z.)

Callorhinchidae

CAH

Batoizi (s.z.)

Batoidimorpha (Hypotremata)

BAI

Selachimorpha (s.z.)

Selachimorpha (Pleurotremata)

SKH

Elasmobrahi

Elasmobranchii

SKX

Selacieni (s.z.)

Chondrychthyes

CAR

Himere (s.z.)

Holocephali

HOL

Pești osoși (s.z.)

Osteichthyes

MZZ

Crab comun

Cancer pagurus

CRE

Cancridae

Cancridae

CAD

Portunidae (s.z.)

Portunidae

SWM

Lithodidae

Lithodidae

KCX

Crab regal patagonian

Lithodes antarcticus

KCR

Crab regal

Lithodes ferox

KCA

Geryon (= Chaceon) maritae

Geryon (= Chaceon) maritae

CGE

Geryon spp. (s.z.)

Geryon spp.

GER

Geryonidae

Geryonidae

GEY

Reptantia (s.z.)

Reptantia

CRA

Specii de languste tropicale (s.z.)

Panulirus spp.

SLV

Panulirus regius

Panulirus regius

LOV

Panulirus homarus

Panulirus homarus

LOK

Jasus lalandii

Jasus lalandii

LBC

Jasus tristani

Jasus tristani

LBT

Palinuris delagoae

Palinuris delagoae

SLN

Palinurus gilchristi

Palinurus gilchristi

SLS

Palinuridae (s.z.)

Palinuridae

VLO

Scyllaridae

Scyllaridae

LOS

Nephropsis stewarti

Nephropsis stewarti

NES

Nephropidae

Nephropidae

NEX

Penaeus kerathurus

Penaeus kerathurus

TGS

Crevete regal alb

Penaeus indicus

PNI

Penaeus notialis

Penaeus notialis

SOP

Penaeus spp. (s.z.)

Penaeus spp.

PEN

Parapenaeus longirostris

Parapenaeus longirostris

DPS

Penaeidae (s.z.)

Penaeidae

PEZ

Aristeus varidens

Aristeus varidens

ARV

Aristeidae

Aristeidae

ARI

Garid de piatră

Palaemon serratus

CPR

Solenoceridae

Solenoceridae

SOZ

Haliporoides spp.

Haliporoides spp.

KNI

Haliporoides triarthrus

Haliporoides triarthrus

KNS

Haliporoides sibogae

Haliporoides sibogae

JAQ

Natantia (s.z.)

Natantia

DCP

Crustacee marine (s.z.)

Crustacea

CRU

Haliotis midae (s.z.)

Haliotis midae

ABP

Turbo sarmaticus

Turbo sarmaticus

GIW

Ostrea spp. (s.z.)

Ostrea spp.

OYX

Ostrea denticulata

Ostrea denticulata

ODE

Stridie portugheză

Crassostrea angulata

OYP

Crassostrea spp. (s.z.)

Crassostrea spp.

OYC

Perna perna

Perna perna

MSL

Mytilidae (s.z.)

Mytilidae

MSX

Pecten sulcicostatus

Pecten sulcicostatus

PSU

Familia Pectinidae (s.z.)

Pectinidae

SCX

Mactra glabrata

Mactra glabrata

MAG

Mactridae

Mactridae

MAT

Veneridae

Veneridae

CLV

Dosinia orbignyi

Dosinia orbignyi

DOR

Specii de donax

Donax spp.

DON

Solen capensis

Solen capensis

RAC

Solenidae

Solenidae

SOI

Bivalvia (s.z.)

Bivalvia

CLX

Sepiidae, Sepiolidae

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Loligo reynaudi

Loligo reynaudi

CHO

Todarodes sagittatus angolen

Todarodes sagittatus angolen.

SQG

Specii de calmari

Loligo spp.

SQC

Octopodidae

Octopodidae

OCT

Loliginidae, Ommastrephidee (s.z.)

Loliginidae, Ommastrephidee

SQU

Moluște marine (s.z.)

Mollusca

MOL

Arctocephalus pusillus

Arctocephalus pusillus

SEK

Pyura stolonifera

Pyura stolonifera

SSR

Parechinus angulosus

Parechinus angulosus

URR

Specii de castravete-de–mare (s.z.)

Holothurioidea

CUX

Nevertebrate marine (s.z.)

Invertebrata

INV


PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

Denumirea în limba română

Denumirea științifică

Identificator 3-alfa

Hilsa kelee

Hilsa kelee

HIX

Tenualosa ilisha

Tenualosa ilisha

HIL

Chanos chanos

Chanos chanos

MIL

Lates calcarifer

Lates calcarifer

GIP

Pleuronectiformes (s.z.)

Pleuronectiformes

FLX

Halibut indian

Psettodes erumei

HAI

Cynoglossidae (s.z.)

Cynoglossidae

TOX

Bregmaceros macclellandi

Bregmaceros macclellandi

UNC

Gadiforme (s.z.)

Gadiformes

GAD

Harpadon nehereus

Harpadon nehereus

BUC

Ariidee (s.z.)

Ariidae

CAX

Saurida tumbil

Saurida tumbil

LIG

Saunda undosquamis

Saunda undosquamis

LIB

Somni africani (s.z.)

Synodontidae

LIX

Muraenesox spp. (s.z.)

Muraenesox spp.

PCX

Congeri (s.z.)

Congridae

COX

Beryx spp. (s.z.)

Beryx spp.

ALF

Pește dulgher japonez

Zeus japonicus

JJD

Perciformes (s.z.)

Perciformes

DPX

Epinephelus spp. (s.z.)

Epinephelus spp.

GPX

Serranidae (s.z.)

Serranidae

BSX

Priacanthus spp. (s.z.)

Priacanthus spp.

BIG

Bacaliari

Sillaginidae

WHS

Lactarius lactarius

Lactarius lactarius

TRF

Emmelichthyidae

Emmelichthyidae

EMT

Biban de mangrove

Lutjanus argentimaculatus

RES

Specii de biban de mare (s.z.)

Lutjanus spp.

SNA

Lutjanidae (s.z.)

Lutjanidae

SNX

Nemipterus spp.

Nemipterus spp.

THB

Nemipteridae

Nemipteridae

THD

Leiognathidae (s.z.)

Leiognathidae

POY

Haemulidae (= Pomadasyidae) (s.z.)

Haemulidae (= Pomadasyidae)

GRX

Argyrosomus hololepidofus

Argyrosomus hololepidotus

KOB

Atractoscion aequidens

Atractoscion aequidens

AWE

Sciaenidae (s.z.)

Sciaenidae

CDX

Lethrinidae

Lethrinidae

EMP

Pagellus spp. (s.z.)

Pagellus spp.

PAX

Dentex spp. (s.z.)

Dentex spp.

DEX

Argyrops spinifer

Argyrops spinifer

KBR

Cheimerius nufar

Cheimerius nufar

SLD

Petrus rupestris

Petrus rupestris

RER

Chrysoblephus spp. (s.z.)

Chrysoblephus spp.

RSX

Sparidae (s.z.)

Sparidae

SBX

Mullus spp.

Mullus spp.

MUX

Upeneus spp.

Upeneus spp.

GOX

Mullidae (s.z.)

Mullidae

MUM

Drepane punctata

Drepane punctata

SPS

Labridae

Labridae

WRA

Gerres spp.

Gerres spp.

MOJ

Percoidei (s.z.)

Percoidei

PRC

Siganus spp.

Siganus spp.

SPI

Scorpaenidae (s.z.)

Scorpaenidae

SCO

Platycephalidae

Platycephalidae

FLH

Balistidae

Balistidae

TRI

Myctophidae

Myctophidae

LXX

Tylosaurus spp.

Tylosurus spp.

NED

Hemirhamphus spp. (s.z.)

Hemirhamphus spp.

HAX

Exocoetidae (s.z.)

Exocoetidae

FLY

Specii de rechin ciocan

Sphyraena spp.

BAR

Chefal-cu-cap-mare (s.z.)

Mugil cephalus

MUF

Mugilidae (s.z.)

Mugilidae

MUL

Eleutheronema tetradactylum

Eleutheronema tetradactylum

FOT

Polynemidae (s.z.)

Polynemidae

THF

Perciformes (s.z.)

Perciformes

PPX

Lufar

Pomatomus saltatrix

BLU

Rachycentron canadum

Rachycentron canadum

CBA

Rachycentridae (s.z.)

Rachycentridae

CBX

Specii de stavrizi (s.z.)

Trachurus spp.

JAX

Decapterus russelli

Decapterus russelli

RUS

Decapterus spp

Decepterus spp.

SDX

Caranx spp. (s.z.)

Caranx spp.

TRE

Trachinotus spp.

Trachinotus spp.

POX

Seriola lalandi

Seriola lalandi

YTC

Specii de seriolă (s.z.)

Seriola spp.

AMX

Elagatis bipinnulata

Elagatis bipinnulata

RRU

Gnatanodon speciosus

Gnatanodon speciosus

GLT

Megalaspis cordyla

Megalaspis cordyla

HAS

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

QUE

Selar crumenophthalmus

Selar crumenophthalmus

BIS

Selaroides leptolepis

Selaroides leptolepis

TRY

Stavrizi (s.z.)

Carangidae

CGX

Formio niger

Formio niger

POB

Coryphaena hippurus

Coryphaene hippurus

DOL

Pampus argenteus

Pampus argenteus

SIP

Stromateidae

Stromateidae

BUX

Sardinelă cu dungi aurii

Sardinella gibbosa

SAG

Sardinelă de ulei

Sardinelle longiceps

IOS

Sardinele (s.z.)

Sardinella spp.

SIX

Sardină sud-africană

Sardinops ocellatus

PIA

Sardină albastră

Etrumeus teres

RRH

Stolephorus spp.

Stolephorus spp.

STO

Hamsii (s.z.)

Engraulidae

ANX

Clupeoidei (s.z.)

Clupeoidei

CLU

Chirocentrus dorab

Chirocentrus dorab

DOB

Chirocentrus spp.

Chirocentrus spp.

DOS

Macrou de India

Acanthocybium solandri

WAH

Scomberomorus ommerson

Scomberomorus ommerson

COM

Scoberomorus guttatus

Scoberomorus guttatus

GUT

Scomberomorus lineolatus

Scomberomorus lineolatus

STS

Scoberomorus spp. (s.z.)

Scoberomorus spp.

KGX

Melvă, ton negru

Auxis thazard, A rochei

FRZ

Specii de ton mic

Euthynnus affinis

KAW

Ton dungat

Katsuwonus pelamis

SKJ

Thunnus tonggol

Thunnus tonggol

LOT

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

Ton roșu din sud

Thunnus maccoyii

SBF

Albacora

Thunnus albacares

YFT

Ton obez

Thunnus obesus

BET

Pește călător

Istiophorus platypterus

SFA

Makaira mazara

Makaira mazara

BLZ

Merlan negru

Makaira indica

BLM

Merlan dungat

Tetrapturus audax

MLS

Istiophoridae

Istiophoridae

BIL

Pește-spadă

Xiphiasgladius

SWO

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

TUX

Thyrsites atun

Thyrsites atun

SNK

Pește sabie

Trichiurus lepturus

LHT

Pește sabie cu coadă

Lepidopus caudatus

SFS

Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.)

Trichiuridae

CUT

Macrou spaniol

Scomber japonicus

MAS

Macrou indian

Rastrelliger kanagurta

RAG

Rastrelliger spp. (s.z.)

Rastrelliger spp.

RAX

Scombroidei (s.z.)

Scombroidei

MKX

Carcharhinus falciformis

Carcharhinus falciformis

FAL

Carcharhinidae

Carcharhinidae

RSK

Pești chitară

Rhinobatidae

GTF

Pești fierăstrău

Pristidae

SAW

Rajiformes (s.z.)

Rajiformes

SRX

Elasmobrahi

Elasmobranchii

SKX

Pești osoși (s.z.)

Osteichthyes

MZZ

Crabi de țărm

Portunus spp.

CRS

Crab de nămol

Scylla serrata

MUD

Geryon spp. (s.z.)

Geryon spp.

GER

Reptantia (s.z.)

Reptantia

CRA

Specii de languste tropicale (s.z.)

Panulirus spp.

SLV

Palinurus delagoae

Palinurus delagoae

SLN

Scyllaridae

Scyllaridae

LOS

Langustină din insulele Andaman

Metanephrops andamanicus

NEA

Crevete tigrat uriaș

Penaeus monodon

GIT

Crevete tigrat verde

Penaeus semisulcatus

TIP

Crevete regal alb

Penaeus indicus

PNI

Penaeus spp. (s.z.)

Penaeus spp.

PEN

Haliporoides triarthrus

Haliporoides triarthrus

KNS

Haliporoides sibogae

Haliporoides sibogae

JAQ

Haliporoides spp.

Haliporoides spp.

KNI

Natantia (s.z.)

Natantia

DCP

Crustacee marine (s.z.)

Crustacea

CRU

Haliotis spp. (s.z.)

Haliotis spp.

ABX

Crassostrea cucullata

Crassostrea cucullata

CSC

Crassostrea spp. (s.z.)

Crassostrea spp.

OYC

Cefalopode (s.z.)

Cephalopoda

CEP

Sepiidae, Sepiolidae

Sepiidae, Sepiolidae

CTL

Specii de calmari

Loligo spp.

SQC

Octopodidae (s.z.)

Octopodidae

OCT

Loliginidee, Ommastrephidee (s.z.)

Loliginidee, Ommastrephidee

SQU

Moluște marine (s.z.)

Mollusca

MOL

Broască țestoasă de supă

Chelonia mydas

TUG

Testudinata (s.z.)

Testudinata

TTX

Specii de castravete-de-mare (s.z.)

Holothurioidea

CUX

Nevertebrate marine (s.z.)

Invertebrata

INV


ANEXA 5

FORMAT PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIVIND CAPTURILE PENTRU ALTE REGIUNI DECÂT ATLANTICUL DE NORD

Suport magnetic

Benzi magnetice : Nouă piste cu o densitate de 1 600 sau 6 250 BPI și codare EBCDIC sau ASCII, de preferință fără etichetă. În cazul în care sunt etichetate, ar trebui să se includă un cod de sfârșit de fișier.

Dischete: Dischete formatate în MS-DOS: de 3,5″ 720 K sau 1,4 MB; ori de 5,25″ 360 K sau 1,2 MB.

Formatul de înregistrare

Numerele de octeți

Poziția

Observații

1-4

Țara (ISO cod 3-alfa)

De exemplu: FRA = Franța

5-6

Anul

De exemplu: 93 = 1993

7-8

Zona principală de pescuit

34 = Partea centrală și de est a Atlanticului

9-15

Diviziunea

3.3 = Diviziunea 3.3

16-18

Specia

Identificator 3-alfa

19-26

Captura

Tone metrice

Note:

(a)

Câmpul capturilor (octeții de la 19 la 26) ar trebui să fie aliniat la dreapta cu spații libere la stânga. Toate celelalte câmpuri ar trebui să fie aliniate la stânga cu spații libere la dreapta.

(b)

Captura ar trebui să fie înregistrată ca echivalent al greutății animalului viu al debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(c)

Cantitățile (octeții de la 19 la 26) mai mici de jumătate de unitate trebuie să fie înregistrate ca „-1”.

(d)

Cantitățile necunoscute (octeții de la 19 la 26) trebuie să fie înregistrate ca „-2”.


Top