EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0016

Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare

OJ L 213, 7.9.1995, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 18 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogat prin 32014L0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj

13/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

142


31995L0016


L 213/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 95/16/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 iunie 1995

de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189b din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 17 mai 1995,

întrucât statele membre sunt responsabile, pe teritoriul lor, pentru sănătatea și siguranța cetățenilor;

întrucât alineatele (65) și (68) din Cartea albă privind realizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European în iunie 1985, prevede o nouă abordare a apropierii legislațiilor;

întrucât Directiva 84/529/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoarele cu acționare electrică, hidraulică sau oleo-electrică (4) nu asigură libera circulație a tuturor tipurilor de ascensoare; întrucât disparitățile dintre dispozițiile obligatorii ale diferitelor sisteme naționale pentru tipurile de ascensoare care nu intră sub incidența Directivei 84/529/CEE constituie bariere în calea comerțului în interiorul Comunității; întrucât, prin urmare, se impune armonizarea normelor de drept intern privind ascensoarele;

întrucât Directiva 84/528/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune pentru dispozitivele de ridicat și manevrare mecanică (5) servește ca directivă cadru pentru două directive specifice, respectiv Directiva 84/529/CEE și Directiva 86/663/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la camioanele industriale autopropulsate (6), abrogată prin Directiva 91/368/CEE a Consiliului din 20 iunie 1991 de modificare a Directivei 89/392/CEE de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la mecanisme (7);

întrucât la 8 iunie 1995 Comisia adoptă Recomandarea 95/216/CE (8) către statele membre privind îmbunătățirea securității ascensoarelor existente;

întrucât cerințele esențiale ale prezentei directive vor garanta nivelul de siguranță intenționat numai dacă proceduri corespunzătoare de evaluare a conformității, alese din dispozițiile Deciziei Consiliului 93/465/CEE din 22 iulie 1993 privind modulele diferitelor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și regulile pentru aplicarea și utilizarea marcajului de conformitate CE, care sunt destinate utilizării în directivele de armonizare tehnică (9), asigură conformitatea acestora;

întrucât marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil pe ascensoare sau pe anumite componente de siguranță ale ascensoarelor care întrunesc cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța ale prezentei directive, pentru a permite introducerea acestora pe piață;

întrucât prezenta directivă definește doar cerințele esențiale generale privind sănătatea și siguranța; întrucât, pentru a ajuta fabricanții să probeze conformitatea cu aceste cerințe esențiale, este de dorit existența unor standarde armonizate la nivel european privind prevenirea riscurilor care pot apărea din proiectarea și instalarea ascensoarelor, precum și pentru a permite verificarea conformității cu cerințele esențiale; întrucât asemenea standarde sunt întocmite la nivel european de către organisme de drept privat și trebuie să-și păstreze statutul neobligatoriu; întrucât, în acest scop, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul european pentru standardizare electrotehnică (Cenelec) sunt recunoscute ca organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate, în conformitate cu orientările generale pentru cooperarea dintre Comisie și CEN și Cenelec semnate la 13 noiembrie 1984; întrucât în înțelesul prezentei directive, un standard armonizat este o specificație tehnică adoptată de CEN și/sau Cenelec pe baza unui mandat din partea Comisiei, în conformitate cu Directiva 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (10) și în temeiul orientărilor generale menționate anterior;

întrucât trebuie să se prevadă un regim de tranziție pentru a permite instalatorilor să introducă pe piață ascensoare fabricate înainte de data punerii în aplicare a prezentei directive;

întrucât prezenta directivă este destinată să reglementeze toate riscurile cauzate de ascensoare și folosirea acestora de către utilizatori și ocupanții construcției; întrucât, prin urmare, prezenta directivă trebuie astfel considerată ca o directivă în înțelesul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (11);

întrucât la 20 decembrie 1994 a fost încheiat un acord privind un modus vivendi între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, referitor la măsurile de punere în aplicare a actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 189b din Tratatul CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare, introducerea pe piață și libera circulație

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică ascensoarelor care deservesc permanent clădiri și construcții. Se aplică, de asemenea, componentelor de siguranță utilizate la ascensoare de tipul celor menționate în anexa IV.

(2)   În înțelesul prezentei directive, „ascensor” înseamnă un dispozitiv care deservește niveluri specifice, având o cabină care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală și destinat pentru transportul de:

persoane;

persoane și mărfuri;

doar mărfuri, dacă există acces la cabină, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul cabinei sau în raza de acțiune a unei persoane din interior.

Ascensoarele care se deplasează de-a lungul unei curse fixe, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, se încadrează în domeniul prezentei directive (de exemplu, ascensoarele cu ghidaje tip foarfece).

(3)   Prezenta directivă nu se aplică:

instalațiilor de transport pe cablu, inclusiv funicularelor, pentru transportul public sau privat de persoane;

ascensoarelor special proiectate și construite pentru uz militar sau polițienesc;

ascensoarelor pentru puțuri de mină;

elevatoarelor pentru teatre;

ascensoarelor instalate în mijloacele de transport;

ascensoarelor conectate la utilaje și destinate exclusiv accesului la locul de muncă;

trenurilor cu cremalieră și pinion;

palanelor pe șantiere de construcții, destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor și mărfurilor.

(4)   În înțelesul prezentei directive:

„instalatorul unui ascensor” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, instalarea și introducerea pe piață a ascensorului și care aplică marcajul CE și întocmesc declarația de conformitate CE;

„introducerea pe piață a ascensorului” are loc când instalatorul pune prima dată ascensorul la dispoziția utilizatorului;

„componentă de siguranță” înseamnă o componentă de tipul celor enumerate în anexa IV;

„fabricantul componentelor de siguranță” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea și fabricarea componentelor de siguranță și care aplică marcajul CE și întocmește declarația de conformitate CE;

un „ascensor model” înseamnă un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic prezintă modul în care urmează să fie întrunite cerințele esențiale de siguranță pentru ascensoarele care se conformează ascensorului model definit de parametrii obiectivi și care utilizează componente de siguranță identice.

Toate variantele permise între ascensorul model și ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie specificate clar (cu valorile maxime și minime) în dosarul tehnic.

Prin calcul și/sau pe baza planurilor de proiectare este permisă demonstrarea similarității unei serii de echipamente pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de siguranță.

(5)   Când, pentru ascensoare, riscurile menționate în prezenta directivă sunt reglementate în întregime sau parțial de directive individuale, prezenta directivă nu se aplică sau aplicarea sa încetează în cazul acestor ascensoare și al riscurilor respective de la data aplicării acestor directive individuale.

Articolul 2

(1)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că:

ascensoarele reglementate de prezenta directivă pot fi introduse pe piață și date în folosință numai dacă nu riscă să pericliteze sănătatea sau siguranța persoanelor sau, când este cazul, siguranța proprietății, în condițiile în care sunt instalate și întreținute corespunzător și utilizate pentru scopul propus;

componentele de siguranță reglementate de prezenta directivă pot fi introduse pe piață și date în folosință numai dacă ascensoarele în care urmează să fie instalate nu riscă să pună în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor sau, când este cazul, siguranța proprietății, în condițiile în care sunt instalate și întreținute corespunzător și utilizate în scopul propus.

(2)   Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta că persoanele responsabile pentru lucrul la construcție sau clădire și instalatorul ascensorului, pe de o parte, se țin la curent unul pe celălalt despre elementele necesare și, pe de altă parte, iau toate măsurile pentru funcționarea corespunzătoare și utilizarea în siguranță a ascensorului.

(3)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în puțurile destinate ascensoarelor nu există conducte, cabluri sau armături, altele decât cele necesare pentru funcționarea și siguranța ascensorului.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere dreptului statelor membre de a adopta, în conformitate cu tratatul, cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor când ascensoarele în cauză sunt date în folosință sau utilizate, cu condiția ca aceasta să nu presupună modificarea ascensoarelor într-un mod nespecificat în prezenta directivă.

(5)   La târguri, expoziții sau demonstrații, în special, statele membre nu împiedică prezentarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță care nu se conformează dispozițiilor comunitare în vigoare, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar faptul că asemenea ascensoare sau componente nu sunt conforme și nu sunt comercializate până ce nu sunt aduse în starea de conformitate de către instalatorul ascensorului, fabricantul componentelor de siguranță sau de reprezentantul autorizat al acestuia din urmă stabilit în Comunitate. În timpul demonstrațiilor se iau măsurile de siguranță adecvate pentru asigurarea protecției persoanelor.

Articolul 3

Ascensoarele reglementate de prezenta directivă trebuie să îndeplinească cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I.

Componentele de siguranță reglementate de prezenta directivă trebuie să îndeplinească cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I sau să permită ascensoarelor în care sunt instalate să se conformeze cerințelor esențiale menționate.

Articolul 4

(1)   Statele membre nu pot interzice, restricționa sau împiedica introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriul lor, a ascensoarelor și/sau componentelor de siguranță care sunt conforme cu prezenta directivă.

(2)   Statele membre nu pot interzice, restricționa sau împiedica introducerea pe piață a componentelor care, pe baza declarației fabricantului sau reprezentantului său autorizat stabilit în Comunitate, sunt destinate încorporării într-un ascensor reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

(1)   Statele membre trebuie să considere ascensoarele și componentele de siguranță care poartă marcajul CE și sunt însoțite de declarația de conformitate CE menționată în anexa II ca fiind conforme cu toate dispozițiile prezentei directive, inclusiv procedurile de evaluare a conformității prevăzute în capitolul II.

În absența standardelor armonizate, statele membre iau toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a aduce în atenția părților implicate standardele și specificațiile tehnice naționale existente care sunt considerate importante sau relevante pentru punerea corespunzătoare în aplicare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din anexa I.

(2)   Dacă un standard național care transpune un standard armonizat, a cărui referință a fost publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, reglementează una sau mai multe dintre cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța:

ascensoarele construite în conformitate cu acel standard sunt presupuse conforme cu cerințele esențiale relevante

sau

componentele de siguranță construite în conformitate cu acel standard sunt presupuse capabile să permită unui ascensor pe care sunt instalate corect să se conformeze cu cerințele esențiale relevante.

Statele membre publică referințele standardelor naționale care transpun standardele armonizate.

(3)   Statele membre asigură luarea măsurilor corespunzătoare pentru a permite ambelor părți din industrie să aibă o influență la nivel național asupra procesului de pregătire și monitorizare a standardelor armonizate.

Articolul 6

(1)   Dacă un stat membru sau Comisia consideră că standardele armonizate menționate la articolul 5 alineatul (2) nu îndeplinesc în totalitate cerințele esențiale menționate la articolul 3, Comisia sau statul membru implicat prezintă problema în fața comitetului înființat în temeiul Directivei 83/189/CEE, împreună cu motivația corespunzătoare. Comitetul trebuie să emită un aviz, fără întârziere.

După primirea avizului comitetului, Comisia informează statele membre dacă este sau nu este necesară retragerea acestor standarde din informațiile publicate menționate la articolul 5 alineatul (2).

(2)   Comisia poate adopta orice măsură corespunzătoare în vederea asigurării aplicării practice, într-o manieră uniformă, a prezentei directive, în conformitate cu procedura prevăzută în alineatul (3).

(3)   Comisia este sprijinită de un comitet permanent compus din reprezentanții statelor membre și condus de reprezentantul Comisiei.

Comitetul permanent își stabilește regulamentul de procedură.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului permanent un proiect cu măsurile care trebuie luate. Comitetul emite avizul său asupra proiectului, într-un termen pe care președintele îl poate adopta în conformitate cu urgența problemei prin supunerea la vot, dacă este necesar.

Avizul se înregistrează în procesele-verbale, fiecare stat membru având, în plus, dreptul să solicite consemnarea poziției sale în procesele-verbale.

Comisia ține cont în cel mai înalt grad de avizul emis de comitetul permanent. Ea informează comitetul despre modul în care a fost luat în considerare avizul său.

(4)   În plus, comitetul permanent poate să examineze orice chestiune privind aplicarea prezentei directive și ridicată de președinte fie la inițiativa acestuia din urmă, fie la cererea unui stat membru.

Articolul 7

(1)   Dacă un stat membru constată că un ascensor sau o componentă de siguranță purtând marcajul CE și utilizată în conformitate cu scopul propus poate pune în pericol siguranța persoanelor și, când este cazul, a proprietății, ia toate măsurile corespunzătoare pentru retragerea sa de pe piață, interzicerea introducerii pe piață sau punerii sale în funcțiune sau restricționarea liberei sale circulații.

Statul membru informează imediat Comisia despre o astfel de măsură, indicând motivele deciziei sale și în special dacă neconformitatea se datorează:

(a)

nerespectării cerințelor esențiale menționate la articolul 3;

(b)

aplicării incorecte a standardelor menționate la articolul 5 alineatul (2);

(c)

deficiențelor standardelor menționate la articolul 5 alineatul (2).

(2)   Comisia inițiază de îndată consultarea părților în cauză. În cazul în care, după această consultare, Comisia constată că:

măsurile sunt justificate, informează imediat despre aceasta statul membru care a luat inițiativa și celelalte state membre; dacă decizia prevăzută în alineatul (1) se datorează deficienței standardelor, Comisia, după consultarea părților implicate, prezintă problema comitetului menționat la articolul 6 alineatul (1), dacă statul membru care a luat decizia intenționează să o mențină și instituie procedura menționată la articolul 6 alineatul (1);

măsurile sunt nejustificate, informează imediat statul membru care a luat inițiativa și instalatorul ascensorului, fabricantul componentelor de siguranță sau reprezentantul autorizat al acestuia din urmă stabilit în Comunitate.

(3)   În cazul în care un ascensor sau o componentă de siguranță care nu este conformă poartă marcajul CE, statul membru competent ia măsuri corespunzătoare împotriva persoanei care a aplicat marcajul și informează Comisia și celelalte state membre în consecință.

(4)   Comisia asigură informarea permanentă a statelor membre despre progresul și rezultatele procedurii.

CAPITOLUL II

Procedura de evaluare a conformității

Articolul 8

(1)   Înaintea introducerii pe piață a componentelor de siguranță enumerate în anexa IV, fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie:

(a)

(i)

fie să prezinte modelul componentei de siguranță pentru examinarea CE de tip în conformitate cu anexa V și pentru controale ale producției efectuate de către un organism notificat în conformitate cu anexa XI;

(ii)

fie să prezinte modelul componentei de siguranță pentru examinarea CE de tip în conformitate cu anexa V și să pună în aplicare un sistem de asigurare a calității în conformitate cu anexa VIII pentru verificarea producției;

(iii)

fie să pună în aplicare un sistem de asigurare completă a calității în conformitate cu anexa IX;

(b)

să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de siguranță și să întocmească o declarație de conformitate conținând informațiile enumerate în anexa II, ținând cont de specificațiile date în anexa utilizată (anexa VIII, IX sau XI, după caz);

(c)

să păstreze o copie a declarației de conformitate timp de zece ani de la data ultimei fabricări a componentei de siguranță.

(2)   Înainte de a fi introdus pe piață, un ascensor trebuie să fi fost supus uneia din următoarele proceduri:

(i)

fie, dacă a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus unei examinări CE de tip conform specificațiilor din anexa V, este construit, instalat și testat prin punerea în aplicare a uneia din următoarele:

inspecția finală menționată în anexa VI;

sistemul de asigurare a calității menționat în anexa XII;

sistemul de asigurare a calității menționat în anexa XIV.

Procedurile pentru etapele de proiectare și construcție, pe de o parte, și etapele de instalare și testare, pe de altă parte, pot fi efectuate pe același ascensor;

(ii)

fie, dacă a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus unei examinări CE de tip conform specificațiilor din anexa V, este construit, instalat și testat prin punerea în aplicare a uneia din următoarele:

inspecția finală menționată în anexa VI;

sistemul de asigurare a calității menționat în anexa XII;

sistemul de asigurare a calității menționat în anexa XIV;

(iii)

fie, dacă a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost pus în aplicare un sistem de asigurare a calității în conformitate cu anexa XIII, completat de o examinare a proiectului dacă acesta din urmă nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, este instalat, construit și testat prin punerea în aplicare, suplimentar, a uneia din următoarele:

inspecția finală menționată în anexa VI;

sistemul de asigurare a calității menționat în anexa XII;

sistemul de asigurare a calității în conformitate cu anexa XIV;

(iv)

fie să fi fost supus procedurii de verificare unitară, menționată în anexa X, de către un organism notificat;

(v)

fie să fi făcut obiectul sistemului de asigurare a calității în conformitate cu anexa XIII, completat de o examinare a proiectului dacă acesta din urmă nu este în totalitate conform cu standardele armonizate.

În cazurile menționate la punctul (i), (ii) și (iii) de mai sus, persoana care răspunde de proiectare trebuie să furnizeze persoanei care răspunde de construcție, instalare și testare toate documentele și informațiile necesare pentru ca aceste din urmă operații să poată fi efectuate în deplină siguranță.

(3)   În toate cazurile menționate la alineatul (2):

instalatorul aplică marcajul CE pe ascensor și întocmește o declarație de conformitate care conține informațiile prevăzute în anexa II, ținând cont de specificațiile prevăzute în anexa utilizată (anexa VI, X, XII, XIII sau XIV, după caz);

instalatorul trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate timp de zece ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piață;

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține de la instalator, la cerere, o copie a declarației de conformitate și a rapoartelor încercărilor implicate în inspecția finală.

(4)

(a)

În cazul în care ascensoarele sau componentele de siguranță intră sub incidența altor directive care privesc alte aspecte și care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta din urmă indică faptul că se presupune că ascensorul sau componenta de siguranță este, de asemenea, conform(ă) cu dispozițiile acelor altor directive.

(b)

Totuși, dacă una sau mai multe dintre aceste directive permit fabricantului, în cursul unei perioade de tranziție, să aleagă regimul pe care să îl aplice, marcajul CE indică doar conformitatea cu directivele aplicate de instalatorul ascensorului sau de fabricantul componentelor de siguranță. În acest caz, în documentele, notițele sau instrucțiunile cerute de directive și care însoțesc ascensorul sau componenta de siguranță trebuie să se indice particularitățile directivelor aplicate, așa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(5)   Dacă nici instalatorul ascensorului, nici fabricantul componentei de siguranță, nici reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate nu s-a conformat obligațiilor alineatelor precedente, aceste obligații cad în sarcina celui care introduce ascensorul sau componenta de siguranță pe piața Comunității. Aceleași obligații se aplică celui care fabrică ascensorul sau componenta de siguranță pentru uzul său propriu.

Articolul 9

(1)   Statele membre notifică Comisia și celelalte state membre despre organismele pe care le-au numit în vederea efectuării procedurilor menționate la articolul 8, împreună cu sarcinile specifice și procedurile de examinare pentru care au fost numite aceste organisme și numerele de identificare atribuite anterior de către Comisie.

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, în scop informativ, o listă a organismelor notificate și a numerelor de identificare ale acestora, precum și sarcinile pentru care au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei.

(2)   Statele membre aplică criteriile prevăzute în anexa VII la evaluarea organismelor notificate. Se presupune că organismele care se conformează criteriilor de evaluare prevăzute în standardele armonizate se conformează criteriilor prevăzute în anexa VII.

(3)   Un stat membru care a notificat un organism trebuie să retragă notificarea în cazul în care constată că organismul nu mai întrunește criteriile prevăzute în anexa VII. Trebuie să informeze imediat Comisia și celelalte state membre în consecință.

CAPITOLUL III

Marcajul CE

Articolul 10

(1)   Marcajul CE constă din inițialele CE. Anexa III stabilește modelul care trebuie să fie utilizat.

(2)   Marcajul CE se aplică pe fiecare cabină de ascensor, în mod distinct și vizibil, în conformitate cu punctul 5 din anexa I și se aplică pe fiecare dintre componentele de siguranță enumerate în anexa IV sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă atașată componentei de siguranță care nu se poate separa de aceasta.

(3)   Se interzice aplicarea pe ascensor sau pe componentele de siguranță a unor marcaje care pot crea confuzii pentru terțe părți în ceea ce privește semnificația și forma marcajului CE. Pe ascensor sau pe componentele de siguranță se poate aplica orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu se reducă vizibilitatea și lizibilitatea marcajului CE.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 7:

(a)

dacă un stat membru stabilește că marcajul CE a fost aplicat neregulamentar, instalatorul ascensorului, fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate e obligat să aducă produsul în stare de conformitate în ceea ce privește dispozițiile referitoare la marcajul CE și să înceteze infracțiunea în condițiile impuse de statul membru;

(b)

dacă neconformitatea persistă, statul membru trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restrânge sau interzice introducerea pe piață a componentei de siguranță în cauză sau să se asigure că este retrasă de pe piață, să interzică utilizarea ascensorului și să informeze celelalte state membre, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 7 alineatul (4).

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Articolul 11

Orice decizie luată în temeiul prezentei directive, care restricționează:

introducerea pe piață și punerea în funcțiune și utilizarea unui ascensor;

introducerea pe piață și punerea în funcțiune a unei componente de siguranță,

trebuie să specifice motivele exacte pe care se bazează. O astfel de decizie este notificată cât mai curând posibil părții implicate, care, în același timp, este informată despre căile legale de atac pe care le are la dispoziție în temeiul legislației în vigoare în statul membru implicat și despre termenele în care trebuie să se introducă aceste acțiuni.

Articolul 12

Comisia ia toate măsurile necesare pentru a avea la dispoziție informații privind toate deciziile relevante referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 13

Directivele 84/528/CEE și 84/529/CEE se abrogă de la 1 iulie 1999.

Articolul 14

În ceea ce privește aspectele referitoare la instalarea ascensoarelor, prezenta directivă este o directivă în înțelesul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE.

Articolul 15

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 1997. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre aplică aceste măsuri de la 1 iulie 1997.

(2)   Până la 30 iunie 1999, statele membre permit:

introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor;

introducerea pe piață și punerea în funcțiune a componentelor de siguranță.

care se conformează dispozițiilor în vigoare pe teritoriile lor la data adoptării prezentei directive.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 16

Până la 30 iunie 2002, Comisia, în urma consultării cu comitetul menționat la articolul 6 alineatul (3) și pe baza rapoartelor furnizate de statele membre, reexaminează funcționarea procedurilor prevăzute în prezenta directivă și, dacă este cazul, prezintă orice propunere de modificare corespunzătoare.

Articolul 17

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iunie 1995.

Pentru Parlamentul European

Președintele

K. HÄNSCH

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO C 62, 11.3.1992, p. 4 și

JO C 180, 2.7.1993, p. 11.

(2)  JO C 287, 4.11.1992, p. 2.

(3)  Avizul Parlamentului European din 29 octombrie 1992 (JO C 305, 23.11.1992, p. 114), Poziția comună a Consiliului din 16 iunie 1994 (JO C 232, 20.8.1994, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 1994 (JO C 305, 31.10.1994, p. 48).

(4)  JO L 300, 19.11.1984, p. 86, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/486/CEE (JO L 270, 2.10.1990, p. 21).

(5)  JO L 300, 19.11.1984, p. 72, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 88/665/CEE (JO L 382, 31.12.1988, p. 42).

(6)  JO L 384, 31.12.1986, p. 12.

(7)  JO L 198, 22.7.1991, p. 16.

(8)  JO L 134, 20.6.1995, p. 37.

(9)  JO L 220, 30.8.1993, p. 23.

(10)  JO L 109, 26.4.1983, p. 8, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 100, 19.4.1994, p. 30).

(11)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.


ANEXA I

CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ REFERITOARE LA PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA ASCENSOARELOR ȘI A COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ

OBSERVAȚII PRELIMINARE

1.   Obligațiile corespunzătoare cerințelor esențiale de sănătate și siguranță se aplică doar când ascensorul sau componenta de siguranță se află sub incidența riscului în cauză, în condițiile în care este utilizat conform intenției instalatorului ascensorului sau a fabricantului componentei de siguranță.

2.   Cerințele esențiale de sănătate și siguranță conținute în directivă sunt imperative. Totuși, dată fiind situația actuală a tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel de cazuri și în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranță trebuie proiectate și construite astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective.

3.   Fabricantul componentei de siguranță și instalatorul ascensorului sunt obligați să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor celor care sunt aplicabile produselor lor; apoi trebuie să le proiecteze și să le construiască ținând cont de evaluare.

4.   În conformitate cu articolul 14, pentru ascensoare se aplică cerințele esențiale prevăzute în Directiva 89/106/CEE, care nu sunt incluse în prezenta directivă.

1.   GENERALITĂțI

1.1.   Aplicarea Directivei 89/392/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directivele 91/368/CEE, 93/44/CEE și 93/68/CEE.

Când riscul relevant există și nu este tratat în prezenta anexă, se aplică cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la Directiva 89/392/CEE. Cerințele esențiale de la punctul 1.1.2 din anexa I la Directiva 89/392/CEE trebuie să se aplice în toate cazurile.

1.2.   Cabina

Cabina trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să ofere spațiul și rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane și sarcina nominală a ascensorului stabilite de instalator.

În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și când dimensiunile acestora permit, cabina trebuie proiectată și construită astfel încât facilitățile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu handicap și astfel încât să permită orice modificări corespunzătoare destinate facilitării utilizării de către acestea.

1.3.   Mijloace de suspendare și mijloace de susținere

Mijloacele de suspendare și/sau susținere a cabinei, accesoriile acesteia și toate părțile terminale corespunzătoare trebuie selectate și proiectate astfel încât să asigure un nivel adecvat de siguranță globală și să minimizeze riscul căderii cabinei, ținând cont de condițiile de utilizare, de materialele folosite și de condițiile de fabricare.

Când sunt utilizate frânghii sau lanțuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frânghii și lanțuri nu trebuie să aibă legături sau îmbinări, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru a forma o buclă.

1.4.   Controlul încărcării (inclusiv supraviteza)

1.4.1.   Ascensoarele trebuie proiectate, construite și instalate astfel încât să împiedice pornirea normală dacă se depășește sarcina nominală.

1.4.2.   Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de supraviteză.

Aceste cerințe nu se aplică ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepție, împiedică supraviteza.

1.4.3.   Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei și un dispozitiv de limitare a vitezei.

1.4.4.   Ascensoarele antrenate de scripeți cu fricțiune trebuie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracțiune pe scripete.

1.5.   Mecanismul

1.5.1.   Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care contragreutățile sunt înlocuite cu o a doua cabină.

1.5.2.   Instalatorul ascensorului trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sunt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe.

1.6.   Comenzile

1.6.1.   Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoțite trebuie proiectate și localizate corespunzător.

1.6.2.   Funcția comenzilor trebuie indicată clar.

1.6.3.   Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate.

1.6.4.   Echipamentul electric trebuie instalat și conectat astfel încât:

să nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nici o legătură directă cu ascensorul;

sursa de alimentare să poată fi comutată când este în sarcină;

mișcările ascensorului să depindă de dispozitivele electrice de siguranță plasate într-un circuit electric de siguranță separat;

o defecțiune a instalației electrice să nu dea naștere unei situații periculoase.

2.   RISCURI PENTRU PERSOANELE DIN AFARA CABINEI

2.1.   Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât spațiul în care se deplasează cabina să fie inaccesibil, cu excepția întreținerii sau în situații de urgență. Utilizarea normală a ascensorului trebuie să fie făcută imposibilă înainte ca o persoană să intre în spațiul respectiv.

2.2.   Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina este în una din pozițiile extreme.

Acest obiectiv este atins prin asigurarea unui spațiu liber sau refugiu după pozițiile extreme.

Totuși, în cazuri specifice, permițând statelor membre să acorde aprobarea prealabilă, în special în clădirile existente, unde această soluție este imposibil de realizat, pot fi prevăzute alte mijloace corespunzătoare pentru evitarea acestui risc.

2.3.   Nivelurile de intrare și de ieșire din cabină trebuie echipate cu uși de palier cu o rezistență mecanică adecvată condițiilor de utilizare preconizate.

Un dispozitiv de blocare trebuie să împiedice, în cursul funcționării normale:

pornirea cabinei, indiferent dacă este comandată sau nu, dacă toate ușile de palier nu sunt închise și blocate;

deschiderea unei uși de palier când cabina se află încă în mișcare și în afara unui palier prevăzt în acest sens.

Totuși, toate mișcările de aducere la nivelul palierului, cu ușile deschise, sunt permise în zonele specificate, cu condiția ca viteza de aducere la nivel să fie controlată.

3.   RISCURI PENTRU PERSOANELE DIN CABINĂ

3.1.   Cabinele lifturilor trebuie să fie complet închise prin pereți pe toată lungimea, inclusiv podelele și tavanul, cu excepția orificiilor de ventilație, precum și echipate cu uși pe toată lungimea. Aceste uși trebuie să fie proiectate și instalate astfel încât cabina să nu se poată mișca, cu excepția mișcărilor de aducere la nivelul palierului menționate în paragraful al treilea de la punctul 2.3, dacă ușile nu sunt închise și să se oprească dacă ușile se deschid.

Ușile cabinei trebuie să rămână închise și blocate dacă ascensorul se oprește între două niveluri când există riscul unei căderi între cabină și puț sau când nu există un puț.

3.2.   În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecțiunii componentelor, ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată în sus a cabinei.

Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia.

Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală și la viteza maximă anticipată de instalatorul ascensorului. Orice oprire datorată acestui dispozitiv nu trebuie să producă o decelerație periculoasă pentru ocupanți, indiferent de condițiile de încărcare.

3.3.   Între baza puțului și podeaua cabinei trebuie instalate amortizoare-tampon.

În acest caz, spațiul liber menționat la punctul 2.2 trebuie măsurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate.

Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spațiul liber menționat la punctul 2.2 din motive legate de concepția sistemului de antrenare.

3.4.   Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât punerea lor în mișcare să nu fie posibilă dacă dispozitivul prevăzut la punctul 3.2 nu este în poziție operațională.

4.   ALTE RISCURI

4.1.   Ușile de palier și ușile cabinei sau cele două uși împreună, când sunt motorizate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire când se află în mișcare.

4.2.   Ușile de palier, când trebuie să contribuie la protecția clădirii împotriva incendiilor, inclusiv cele cu părți din sticlă, trebuie să reziste corespunzător la foc în ceea ce privește integritatea și proprietățile lor legate de izolare (nepropagarea flăcărilor) și de transmiterea căldurii (radiația termică).

4.3.   Contragreutățile trebuie instalate astfel încât să se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cădere pe aceasta.

4.4.   Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină.

4.5.   Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecționale, permițând contactul permanent cu un serviciu de salvare.

4.6.   Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care depășește maximul stabilit de instalator, să poată finaliza mișcările în desfășurare, dar să refuze noi comenzi.

4.7.   Cabinele trebuie proiectate și construite astfel încât să asigure o ventilație suficientă pentru pasageri, chiar și în eventualitatea unei opriri prelungite.

4.8.   Cabina trebuie iluminată adecvat când este în uz sau când se deschide o ușă; trebuie să existe, de asemenea, iluminat de urgență.

4.9.   Mijloacele de comunicație menționate la punctul 4.5 și iluminatul de urgență menționat la punctul 4.8 trebuie proiectate și construite astfel încât să funcționeze chiar și fără sursa normală de alimentare cu energie electrică. Perioada de funcționare trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite funcționarea normală a procedurii de salvare.

4.10.   Circuitele de comandă ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate și fabricate astfel încât să poată împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri și să permită comanda prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.

5.   MARCAREA

5.1.   Suplimentar față de particularitățile minime cerute pentru orice mecanism în conformitate cu punctul 1.7.3 din anexa I la Directiva 89/392/CEE, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcuță ușor vizibilă care să indice sarcina nominală în kilograme și numărul maxim de pasageri care pot fi transportați.

5.2.   Dacă ascensorul este proiectat să permită ieșirea persoanelor blocate în cabină fără ajutor din exterior, instrucțiunile relevante trebuie să fie clare și vizibile în interiorul cabinei.

6.   INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

6.1.   Componentele de siguranță menționate în anexa IV trebuie să fie însoțite de un manual de instrucțiuni redactat într-una din limbile oficiale ale statului membru al instalatorului liftului sau într-o altă limbă a Comunității acceptată de către acesta, astfel încât:

asamblarea;

conectarea;

reglarea și

întreținerea

să poată fi efectuate eficace și fără pericol.

6.2.   Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de documentație întocmită în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) Comunității, care poate (pot) fi determinată (determinate) în conformitate cu Tratatul de către statele membre în care se instalează ascensorul. Documentația trebuie să conțină cel puțin:

un manual de instrucțiuni, conținând planurile și diagramele necesare utilizării normale și referitoare la întreținere, inspectare, reparare, verificări periodice și operațiunile de salvare menționate la punctul 4.4;

un jurnal în care pot fi notate reparațiile și, când este cazul, verificările periodice.


ANEXA II

A.   Conținutul declarației de conformitate CE pentru componentele de siguranță (1)

Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele informații:

numele și adresa fabricantului componentelor de siguranță (2);

când este cazul, numele și adresa reprezentantului autorizat stabilit în Comunitate (2);

descrierea componentei de siguranță, detaliile privind tipul sau seria și numărul seriei (dacă există);

funcția de siguranță a componentei de siguranță, dacă nu este evidentă din descriere;

anul fabricației componentei de siguranță;

toate dispozițiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranță;

când este cazul, referința la standardele armonizate utilizate;

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip în conformitate cu articolului 8 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii);

când este cazul, referința la certificatul CE de examinare de tip acordat de organismul notificat respectiv;

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat verificările producției în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (ii);

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calității pus în aplicare de fabricant, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii);

identificarea semnatarului împuternicit să acționeze în numele fabricantului componentelor de siguranță sau a reprezentantului său autorizat stabilit în Comunitate.

B.   Conținutul declarației de conformitate CE pentru ascensoare instalate (3)

Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele informații:

numele și adresa instalatorului ascensorului (4);

descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul seriei și adresa unde este montat ascensorul;

anul instalării ascensorului;

toate dispozițiile relevante cărora se conformează ascensorul;

când este cazul, referința la standardul armonizat utilizat;

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat examinarea CE de tip a modelului ascensorului în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) punctele (i) și (ii);

când este cazul, referința la certificatul de examinare CE de tip;

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea ascensorului în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) punctul (iv);

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat inspecția finală a ascensorului în conformitate cu prima liniuță din articolul 8 alineatul (2) punctele (i), (ii) și (iii);

când este cazul, numele, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea sistemului de asigurare a calității pus în aplicare de fabricant în conformitate cu a doua și a treia liniuță din articolul 8 alineatul (2) punctele (i), (ii), (iii) și (v);

identificarea semnatarului care a fost împuternicit să acționeze în numele instalatorului ascensorului.


(1)  Declarația trebuie întocmită în aceeași limbă ca și manualul de instrucțiuni menționat în anexa I punctul 6.1 și să fie dactilografiată sau tipărită.

(2)  Numele firmei, adresa completă; în cazul unui reprezentant autorizat, se indică, de asemenea, numele firmei și adresa fabricantului componentei de siguranță.

(3)  Această declarație trebuie întocmită în aceeași limbă ca și manualul de instrucțiuni menționat în anexa I punctul 6.2 și să fie scrisă la mașină sau tipărită.

(4)  Numele firmei și adresa completă.


ANEXA III

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

Marcajul de conformitate CE constă din inițialele „CE”, având următoarea formă:

Image

Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, trebuie să se respecte proporțiile din desenul de mai sus.

Diferitele componente ale marcajului CE trebuie să aibă sensibil aceeași dimensiune verticală, care nu poate fi mai mică de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune minimă pentru componentele de siguranță de mărime mică.

Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat care se ocupă cu:

procedurile menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) sau (iii);

procedurile menționate la articolul 8 alineatul (2).


ANEXA IV

LISTA COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) ȘI ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

1.   Dispozitive de zăvorâre a ușilor de palier.

2.   Paracăzătoare menționate la punctul 3.2 din anexa I pentru împiedicarea căderii cabinei sau a mișcărilor sale necontrolate în sus sau în jos.

3.   Limitatoare de viteză.

(a)

Tampoane cu înmagazinarea energiei:

fie neliniare;

fie cu amortizarea mișcării de revenire.

(b)

Tampoane cu disiparea energiei.

5.   Dispozitive de siguranță montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca paracăzătoare.

6.   Contacte electrice de siguranță sub formă de întrerupătoare de siguranță care conțin componente electronice.


ANEXA V

EXAMINAREA CE DE TIP

(modulul B)

A.   Examinarea CE de tip a componentelor de siguranță

1.   Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată și certifică faptul că un exemplar reprezentativ al unei componente de siguranță permite ascensorului pe care este montat în mod corespunzător să satisfacă cerințele relevante din directivă.

2.   Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintată de fabricantul componentei de siguranță sau de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate unui organism notificat, la alegerea sa.

Cererea trebuie să cuprindă:

numele și adresa fabricantului componentei de siguranță și a reprezentantului său autorizat dacă cererea este întocmită de acesta din urmă, precum și locul de fabricare a componentelor de siguranță;

o declarație scrisă că aceeași cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat;

un dosar tehnic;

un specimen reprezentativ al componentei de siguranță sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita motivat un număr suplimentar de specimene.

3.   Dosarul tehnic trebuie să permită o evaluare a conformității și să dea posibilitatea verificării dacă se utilizează componente de siguranță adecvate pentru a permite ascensorului în care sunt corect montate să fie conform cu dispozițiilor directivei.

În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformității, dosarul tehnic trebuie să includă următoarele:

o descriere generală a componentei de siguranță, inclusiv domeniul de utilizare (în special posibilele limite de viteză, sarcina și puterea) și condițiile (în special mediile explozive și expunerea la intemperii);

desene de execuție și planuri de fabricație sau diagrame;

cerința (cerințele) esențiale luată (luate) în considerare și soluțiile adoptate pentru a o (le) satisface (de exemplu, un standard armonizat);

rezultatele oricăror încercări sau calcule realizate sau subcontractate de către fabricant;

un exemplar al instrucțiunilor de asamblare pentru componentele de siguranță;

măsurile întreprinse în faza de fabricație, pentru a asigura conformitatea producției de serie a componentelor de siguranță cu componenta de siguranță examinată.

4.   Organismul notificat trebuie:

să examineze dosarul tehnic pentru a evalua în ce măsură poate realiza obiectivele dorite;

să examineze componenta de siguranță pentru verificarea conformității sale cu dosarul tehnic;

să realizeze sau să solicite realizarea verificărilor și încercărilor corespunzătoare necesare pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de fabricantul de componente de siguranță satisfac cerințele directivei, permițând componentei de siguranță să își îndeplinească funcția când este montată corect pe un ascensor.

5.   Dacă specimenul reprezentativ al componentei de siguranță respectă dispozițiile directivei aplicabile acesteia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conțină numele și adresa fabricantului componentei de siguranță, concluziile verificării, condițiile de valabilitate a certificatului și datele specifice necesare identificării tipului aprobat.

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține o copie a certificatului și, pe baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic și a rapoartelor de examinare, a calculelor și încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuză să acorde fabricantului certificatul de examinare CE de tip, acesta trebuie să specifice motivele detaliate ale refuzului. Trebuie prevăzute dispoziții pentru o procedură de atac.

6.   Fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze organismul notificat despre orice modificări, chiar și de natură minoră, pe care le-a efectuat sau intenționează să le efectueze la componenta de siguranță aprobată, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original (a se vedea prima liniuță din punctul 3). Organismul notificat trebuie să examineze modificările și să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil (1).

7.   Fiecare organism notificat trebuie să comunice statelor membre informațiile relevante privind:

certificatele de examinare CE de tip emise;

certificatele de examinare CE de tip retrase.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.

8.   Certificatele de examinare CE de tip, precum și dosarele și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

9.   Fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, cópii ale certificatelor de examinare CE de tip și ale anexelor acestora, timp de zece ani de la data ultimei fabricări a componentei de siguranță.

Când nici fabricantul componentei de siguranță, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în Comunitate, obligația păstrării documentației tehnice revine persoanei care a introdus componenta de siguranță pe piața Comunității.

B.   Examinarea CE de tip pentru ascensoare

1.   Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat evaluează și certifică faptul că un model de ascensor sau un ascensor pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă se conformează cerințelor din directivă.

2.   Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintată de instalatorul ascensorului la un organism notificat, la alegerea sa.

Cererea trebuie să cuprindă:

numele și adresa instalatorului ascensorului;

o declarație scrisă că aceeași cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat;

un dosar tehnic;

detalii ale locului unde poate fi examinat ascensorul. Modelul ascensorului trimis pentru examinare trebuie să includă părțile terminale și trebuie să fie apt să deservească cel puțin trei niveluri (superior, intermediar și inferior).

3.   Dosarul tehnic trebuie să permită o evaluare a conformității ascensorului cu dispozițiile directivei și o explicație a proiectului și a ascensorului.

În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformității, dosarul tehnic trebuie să includă următoarele:

o descriere generală a modelului reprezentativ al ascensorului. Dosarul tehnic trebuie să indice clar toate extensiile posibile ale modelului reprezentativ al ascensorului examinat [a se vedea articolul 1 alineatul (4)];

desene de execuție și planuri de fabricație sau diagrame;

cerințele esențiale luate în considerare și mijloacele adoptate pentru conformitatea cu acestea (cum ar fi un standard armonizat);

o copie a declarațiilor de conformitate CE ale componentelor de siguranță utilizate la fabricarea ascensorului;

rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate sau subcontractate de fabricant;

o copie a manualului de instrucțiuni al ascensorului;

măsurile luate în faza de instalare pentru asigurarea conformității ascensoarelor produse în serie cu dispozițiile directivei.

4.   Organismul notificat trebuie:

să examineze dosarul tehnic pentru a constata în ce măsură poate realiza scopurile dorite;

să examineze modelul reprezentativ al ascensorului pentru a verifica dacă a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic;

să efectueze sau să solicite efectuarea verificărilor și încercărilor corespunzătoare necesare pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de instalatorul ascensorului respectă cerințele din directivă, permițând ascensorului să se conformeze acestora.

5.   Dacă modelul ascensorului se conformează dispozițiilor directivei aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să acorde solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conțină numele și adresa instalatorului ascensorului, concluziile verificării, condițiile de valabilitate a certificatului și particularitățile necesare identificării tipului aprobat.

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține o copie a certificatului și, în urma unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic și a rapoartelor de examinare, a calculelor și încercărilor efectuate.

Dacă organismul notificat refuză să acorde fabricantului certificatul de examinare CE de tip, acesta trebuie să specifice motivele detaliate ale refuzului. Trebuie să se prevadă posibilitatea unei proceduri de apel.

6.   Instalatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat despre orice modificare, chiar și de natură minoră, pe care a efectuat-o sau o intenționează să o efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original (a se vedea prima liniuță de la punctul 3). Organismul notificat trebuie să examineze modificările și să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil (2).

7.   Fiecare organism notificat trebuie să comunice statelor membre informațiile relevante privind:

certificatele de examinare CE de tip emise;

certificatele de examinare CE de tip retrase.

Fiecare organism notificat trebuie să comunice, de asemenea, celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras.

8.   Certificatele de examinare CE de tip, precum și dosarele și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

9.   Fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze, împreună cu documentația tehnică, cópii ale certificatelor de examinare CE de tip și a anexelor acestora timp de zece ani de la fabricarea data fabricării ultimului ascensor în conformitate cu modelul reprezentativ.


(1)  Dacă organismul notificat consideră necesar, fie poate elibera o anexă la certificatul de examinare CE de tip original, fie poate cere prezentarea unei noi cereri.

(2)  Dacă organismul notificat consideră necesar, fie poate emite o anexă la certificatul de examinare CE de tip original, fie poate solicita prezentarea unei noi cereri.


ANEXA VI

INSPECȚIA FINALĂ

1.   Inspecția finală este procedura conform căreia instalatorul ascensorului care se conformează obligațiilor de la punctul 2 asigură și declară că ascensorul care urmează să fie introdus pe piață satisface cerințele din directivă. Instalatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina fiecărui ascensor și să întocmească o declarație de conformitate CE.

2.   Instalatorul ascensorului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că ascensorul care urmează să fie introdus pe piață este conform cu modelul ascensorului descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile acestuia.

3.   Instalatorul ascensorului trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate CE și a certificatului de inspecție finală menționat la punctul 6 timp de zece ani de la data introducerii ascensorului pe piață.

4.   Un organism notificat ales de instalatorul ascensorului trebuie să efectueze sau să solicite efectuarea inspecției finale a ascensorului care urmează să fie introdus pe piață. Încercările și verificările corespunzătoare definite de standardul (standardele) aplicabil(e) menționat(e) la articolul 5 sau încercările echivalente trebuie efectuate în scopul asigurării conformității ascensorului cu cerințele relevante din directivă.

Verificările și încercările trebuie să asigure în special:

(a)

examinarea documentației pentru verificarea conformității ascensorului cu modelul reprezentativ al ascensorului aprobat în conformitate cu anexa V.B;

(b)

funcționarea ascensorului atât în gol, cât și la sarcină maximă, pentru se asigura că instalarea și funcționarea componentelor de siguranță sunt corecte (limitatoare de cursă, dispozitive de blocare etc.);

funcționarea ascensorului atât la sarcină maximă, cât și în gol pentru asigurarea funcționării corecte a dispozitivelor de siguranță în eventualitatea unei căderi de tensiune;

încercarea statică efectuată cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina nominală.

Sarcina nominală este cea menționată în anexa I la punctul 5.

După aceste încercări, organismul notificat verifică dacă au apărut deformări sau deteriorări care pot compromite utilizarea ascensorului.

5.   Organismul notificat trebuie să primească următoarele documente:

desenul de ansamblu general al ascensorului;

planurile și diagramele necesare pentru inspecția finală, în special diagramele circuitelor de comandă;

o copie a manualului de instrucțiuni menționat la punctul 6.2 din anexa I.

Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informații precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformității ascensorului care urmează să fie introdus pe piață cu ascensorul model descris în declarația de examinare CE de tip.

6.   Dacă ascensorul satisface cerințele din directivă, organismul notificat trebuie să aplice sau să solicite aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu anexa III și să întocmească un certificat de inspecție finală care menționează verificările și încercările efectuate.

Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la punctul 6.2 din anexa I.

Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de inspecție finală, acesta trebuie să menționeze clar motivele refuzului și să recomande mijloacele prin care se poate obține acceptarea. Când instalatorul ascensorului solicită din nou inspecția finală trebuie să înainteze solicitarea aceluiași organism notificat.

7.   Certificatul de inspecție finală, dosarele și corespondența referitoare la procedurile de acceptare trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.


ANEXA VII

CRITERIILE MINIME CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE DE STATELE MEMBRE PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR

1.   Organismul, directorul acestuia și personalul responsabil pentru realizarea operațiunilor de verificare nu pot fi proiectantul, constructorul, furnizorul sau fabricantul componentelor de siguranță sau instalatorul ascensoarelor pe care le inspectează, nici reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părți. Similar, organismul, directorul acestuia și personalul responsabil pentru supravegherea sistemelor de asigurare a calității menționate la articolul 8 din directivă nu pot fi proiectantul, constructorul, furnizorul sau fabricantul componentelor de siguranță sau instalatorul ascensoarelor pe care le inspectează, nici reprezentantul autorizat al oricăreia dintre aceste părți. Nu pot interveni, nici direct, nici ca reprezentanți autorizați, în proiectarea, construcția, introducerea pe piață sau întreținerea componentelor de siguranță sau în instalarea ascensoarelor. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice dintre fabricantul componentelor de siguranță sau instalatorul ascensoarelor și organism.

2.   Organismul și personalul acestuia trebuie să efectueze inspecția sau operațiunile de supraveghere cu cel mai înalt grad de integritate profesională și competență tehnică și nu trebuie să fie sub influența oricăror presiuni și stimulente, în special de natură financiară, care pot influența judecata acestora sau rezultatele inspecției, în special din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatul inspecției sau supravegherii.

3.   Organismul trebuie să aibă la dispoziția sa personalul necesar și să posede facilitățile necesare care să îi permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor tehnice și administrative legate de inspecție sau supraveghere; trebuie să aibă acces, de asemenea, la echipamentul necesar verificărilor speciale.

4.   Personalul responsabil pentru inspecție trebuie să aibă:

pregătire tehnică și profesională corespunzătoare;

cunoștințe satisfăcătoare despre cerințele încercărilor pe care le efectuează și experiența necesară efectuării acestor încercări;

abilitatea de a întocmi certificatele, înregistrările și rapoartele necesare pentru autentificarea efectuării încercărilor.

5.   Trebuie garantată imparțialitatea personalului de inspecție. Remunerația acestuia nu trebuie să depindă de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele acestora.

6.   Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, dacă această răspundere nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau de statul membru care răspunde direct de încercări.

7.   Personalul organismului trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informațiile primite la realizarea sarcinilor sale (cu excepția celor privind autoritățile administrative competente ale statului în care își desfășoară activitatea) sub incidența prezentei directive sau a oricărei dispoziții de drept intern care îi conferă efect.


ANEXA VIII

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI

(modulul E)

1.   Asigurarea calității produsului este procedura prin care fabricantul componentei de siguranță care corespunde punctului 2 asigură și declară conformitatea componentelor de siguranță cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și faptul că aceasta se conformează cerințelor directivei aplicabile și asigură și declară că această componentă de siguranță va permite ascensorului pe care este montată corect să se conformeze dispozițiilor directivei.

Fabricantul componentei de siguranță sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de siguranță și să întocmească o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere conform punctului 4.

2.   Fabricantul trebuie să aplice un sistem aprobat de asigurare a calității pentru inspecția finală a componentei de siguranță și încercările de tipul celor specificate la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii, conform dispozițiilor punctului 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

3.1.   Fabricantul componentei de siguranță trebuie să prezinte unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru componentele de siguranță implicate.

Cererea trebuie să includă:

toate informațiile relevante pentru componentele de siguranță vizate;

documentația privind sistemul de asigurare a calității;

documentația tehnică a componentelor de siguranță aprobate și o copie a certificatelor de examinare CE de tip.

3.2.   În cadrul sistemului de asigurare a calității, fiecare componentă de siguranță trebuie examinată și trebuie efectuate încercările corespunzătoare prevăzute în standardele relevante menționate la articolul 5 sau încercări echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele relevante din directivă.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de fabricantul componentelor de siguranță trebuie să fie cuprinse într-o documentație păstrată într-o manieră sistematică și ordonată, sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să asigure o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată privind:

(a)

obiectivele calității;

(b)

structura organizatorică, responsabilitățile și împuternicirile administrației cu privire la calitatea componentei de siguranță;

(c)

examinările și încercările care urmează să fie realizate după fabricație;

(d)

mijloacele de verificare a funcționării efective a sistemului de asigurare a calități;

(e)

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

3.3.   Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă respectă cerințele menționate la punctul 3.2. Trebuie să presupună conformitatea cu aceste cerințe pentru sistemele de asigurare a calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant (1).

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul tehnologiei ascensoarelor. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la sediul fabricantului componentei de siguranță.

Decizia trebuie notificată fabricantului componentelor de siguranță. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

3.4.   Fabricantul componentelor trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care derivă din sistemul de asigurare a calității aprobat și să se asigure că acesta este întreținut într-o manieră eficientă și corespunzătoare.

Fabricantul componentelor de siguranță sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice modificare intenționată a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat corespunde în continuare cerințelor menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Trebuie să notifice fabricantul asupra deciziei sale. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

4.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este de a asigura faptul că fabricantul componentei de siguranță îndeplinește corect obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.   Fabricantul trebuie să permită accesul organismului notificat, în vederea inspectării, în spațiile de inspecție, încercare și depozitare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

documentația sistemului de asigurare a calității;

documentația tehnică;

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3.   Organismul notificat trebuie să realizeze verificări periodice pentru a se asigura că fabricantul componentelor de siguranță întreține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să furnizeze fabricantului componentelor de siguranță un raport de audit.

4.4.   Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la fabricantul componentelor de siguranță.

În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau să solicite efectuarea lor, când este necesar, în scopul verificării funcționării corespunzătoare a sistemului de asigurare a calității; trebuie să furnizeze fabricantului componentelor de siguranță un raport asupra vizitei și, dacă au fost încercări, un raport de încercare.

5.   Fabricantul trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, timp de zece ani de la fabricarea ultimei componente de siguranță:

documentația menționată la punctul 3.1 paragraful al doilea a treia liniuță;

actualizarea menționată la punctul 3.4 paragraful al doilea;

deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

6.   Fiecare organism notificat trebuie să înainteze celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemului de asigurare a calității acordate și retrase.


(1)  Acest standard armonizat este EN 29003, completat, când este cazul, pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale componentelor de siguranță.


ANEXA IX

ASIGURAREA COMPLETĂ A CALITĂȚII

(modulul H)

1.   Asigurarea completă a calității este procedura prin care fabricantul componentei de siguranță care se conformează obligațiilor de la punctul 2 asigură și declară conformitatea componentelor de siguranță cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile și faptul că o componentă de siguranță care este instalată corect pe un ascensor îi permite acestuia să se conformeze cerințelor din directivă.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de siguranță și să întocmească o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, așa cum este prevăzut la punctul 4.

2.   Fabricantul trebuie să aplice un sistem aprobat de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea și inspecția finală a componentelor de siguranță și încercările menționate la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii menționate la punctul 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

3.1.   Fabricantul trebuie să prezinte unui organism notificat o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității. Cererea trebuie să includă:

toate informațiile relevante privind componentele de siguranță;

documentația privind sistemul de asigurare a calității.

3.2.   Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea componentelor de siguranță cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile și să permită ascensoarelor pe care sunt instalate corect să se conformeze acestor cerințe.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de fabricant trebuie să fie cuprinse într-o documentație păstrată într-o manieră sistematică și ordonată, sub forma unor măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să asigure o interpretare uniformă a politicilor și procedurilor de calitate, cum ar fi programele, planurile și înregistrările privind calitatea.

Trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată privind:

obiectivele calității și structura organizatorică, responsabilitățile și împuternicirile administrației cu privire la proiectarea și calitatea componentelor de siguranță;

specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele, care urmează să fie aplicate și, dacă standardele menționate la articolul 5 nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care urmează să fie utilizate pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale din directivă aplicabile componentelor de siguranță;

tehnicile de control și verificare a proiectării, procesele și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate la proiectarea componentelor de siguranță;

tehnicile corespunzătoare de fabricație, control al calității și asigurare a calității, procesele și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate;

examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după fabricație, precum și frecvența cu care vor fi efectuate;

înregistrările calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.;

mijloacele de monitorizare a realizării calității impuse în ceea ce privește proiectarea și producția și funcționarea efectivă a sistemului de asigurare a calității.

3.3.   Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă se conformează cerințelor menționate la punctul 3.2. Trebuie să presupună conformitatea cu aceste cerințe a sistemelor de asigurare a calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant (1).

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor implicată. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la sediul fabricantului componentei de siguranță.

Decizia trebuie notificată fabricantului componentelor de siguranță. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

3.4.   Fabricantul componentelor de siguranță trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat și să se asigure că este întreținut într-o manieră eficientă și corespunzătoare.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice modificare intenționată a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat corespunde în continuare cerințelor menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Trebuie să notifice fabricantul asupra deciziei sale. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

4.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este de a asigura faptul că fabricantul componentei de siguranță îndeplinește corect obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.   Fabricantul trebuie să permită organismului notificat accesul, în vederea inspectării, în spațiile de proiectare, producție, inspecție, încercare și depozitare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

documentația sistemului de asigurare a calității;

înregistrările privind calitatea prevăzute în partea de proiectare a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

înregistrările privind calitatea prevăzute în partea de fabricație a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3.   Organismul notificat trebuie să realizeze verificări periodice pentru a se asigura că fabricantul componentelor de siguranță întreține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să furnizeze fabricantului componentelor de siguranță un raport de audit.

4.4.   Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la fabricantul componentelor de siguranță. În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate solicita efectuarea lor, când este necesar, în scopul verificării funcționării corespunzătoare a sistemului de asigurare a calității; trebuie să furnizeze fabricantului componentelor de siguranță un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de încercare.

5.   Fabricantul componentelor de siguranță trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, timp de zece ani de la fabricarea ultimei componente de siguranță:

documentația menționată la punctul 3.1 paragraful al doilea a treia liniuță;

actualizarea menționată la punctul 3.4 paragraful al doilea;

deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

Dacă nici fabricantul componentelor de siguranță, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în Comunitate, obligația păstrării documentației tehnice revine persoanei care a introdus componenta de siguranță pe piața comunitară.

6.   Fiecare organism notificat trebuie să înainteze celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemului de asigurare a calității acordate și retrase.

7.   Dosarele și corespondența referitoare la procedurile de asigurare completă a calității trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.


(1)  Acest standard armonizat este EN 29001, completat, când este cazul, pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale componentelor de siguranță.


ANEXA X

VERIFICAREA UNITARĂ

(modulul G)

1.   Verificarea unitară este procedura prin care instalatorul ascensorului asigură și declară că un ascensor care urmează să fie introdus pe piață și care a obținut certificatul de conformitate menționat la punctul 4 se conformează cerințelor din directivă. Instalatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina ascensorului și să întocmească o declarație de conformitate CE.

2.   Instalatorul ascensorului trebuie să prezinte unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unitară.

Cererea trebuie să conțină:

numele și adresa instalatorului ascensorului și locul în care este instalat ascensorul;

o declarație scrisă în care se menționează că nu a mai fost depusă o altă cerere similară la alt organism notificat;

un dosar tehnic.

3.   Scopul dosarului tehnic este de a permite evaluarea conformității ascensorului cu cerințele din directivă și înțelegerea proiectului, instalării și funcționării ascensorului.

În măsura în care este relevant pentru evaluarea conformității, dosarul tehnic trebuie să conțină următoarele:

o descriere generală a ascensorului;

desene de execuție și schițe de fabricație sau diagrame;

cerințele esențiale în cauză și soluțiile adoptate pentru conformitatea cu acestea (cum ar fi standardul armonizat);

rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate sau subcontractate de instalatorul ascensorului;

o copie a instrucțiunilor de utilizare a ascensorului;

o copie a certificatelor de examinare CE de tip ale componentelor de siguranță utilizate.

4.   Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic și ascensorul și să efectueze încercările corespunzătoare stabilite în standardul (standardele) relevant(e) menționat(e) la articolul 5 din directivă sau încercări echivalente pentru asigurarea conformității cu cerințele relevante din prezenta directivă.

Dacă ascensorul întrunește cerințele din prezenta directivă, organismul notificat trebuie să aplice sau să solicite aplicarea numărului propriu de identificare lângă marcajul CE, în conformitate cu anexa III și trebuie să întocmească un certificat de conformitate referitor la încercările realizate.

Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la punctul 6.2 din anexa I.

Dacă organismul notificat refuză acordarea certificatului de conformitate trebuie să precizeze detaliat motivele refuzului și să indice modalitatea de realizare a conformității. Când instalatorul ascensorului înaintează o nouă cerere, trebuie să facă această solicitare aceluiași organism notificat.

5.   Certificatul de conformitate, precum și dosarele și corespondența referitoare la procedura de verificare unitară trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde își are sediul organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

6.   Instalatorul ascensorului trebuie să păstreze, împreună cu dosarul tehnic, o copie a certificatului de conformitate pentru o perioadă de zece ani de la data la care ascensorul este introdus pe piață.


ANEXA XI

CONFORMITATEA DE TIP CU VERIFICARE ALEATORIE

(modulul C)

1.   Conformitatea de tip este procedura prin care fabricantul componentelor de siguranță sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate asigură și declară conformitatea componentelor de siguranță cu tipul descris în certificatul CE de tip și faptul că ele corespund cerințelor din directivă care le sunt aplicabile și permit oricărui ascensor pe care sunt montate corect să corespundă cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din directivă.

Fabricantul componentelor de siguranță sau reprezentantul său autorizat din Comunitate trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de siguranță și să întocmească o declarație de conformitate CE.

2.   Fabricantul componentelor de siguranță trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație asigură conformitatea componentelor de siguranță fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile.

3.   Fabricantul componentelor de siguranță sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate CE pentru o perioadă de zece ani după data fabricării ultimei componente de siguranță.

Dacă nici fabricantul componentelor de siguranță, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în Comunitate, obligația păstrării documentației tehnice revine persoanei care introduce componentele de siguranță pe piața comunitară.

4.   Un organism notificat ales de fabricant trebuie să efectueze sau să solicite efectuarea verificărilor componentelor de siguranță la intervale aleatorii. Trebuie examinată o mostră adecvată a componentelor de siguranță finisate, prelevată la fața locului de către organismul notificat și trebuie efectuate încercările corespunzătoare stabilite în standardul(standardele) relevant(e) menționat(e) la articolul 5 sau încercări echivalente pentru verificarea conformității producției cu cerințele relevante din directivă. În cazurile în care una sau mai multe din componentele de siguranță nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare.

Punctele care trebuie să fie luate în considerare la verificările componentelor de siguranță urmează să fie definite prin înțelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru această procedură, ținând cont de caracteristicile esențiale ale componentelor de siguranță menționate în anexa IV.

Pe răspunderea organismului notificat, fabricantul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului respectiv în cursul procesului de fabricație.

5.   Dosarele și corespondența referitoare la procedurile de verificare aleatorie menționate la punctul 4 trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde își are sediul organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.


ANEXA XII

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI PENTRU ASCENSOARE

(modulul E)

1.   Asigurarea calității produsului este procedura prin care fabricantul unui ascensor care corespunde punctului 2 asigură și declară conformitatea ascensoarelor instalate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și se conformează cerințelor din directivă aplicabile acestora.

Instalatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare ascensor și să întocmească o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru supravegherea specificată la punctul 4.

2.   Instalatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția finală a ascensorului și încercarea conform specificațiilor de la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii menționate la punctul 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

3.1.   Instalatorul ascensorului trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru ascensoarele în cauză.

Cererea trebuie să includă:

toate informațiile relevante pentru ascensoarele vizate;

documentația privind sistemul de asigurare a calității;

documentația tehnică a ascensoarelor aprobate și o copie a certificatelor de examinare CE de tip.

3.2.   În cadrul sistemului de asigurare a calității, trebuie examinat fiecare ascensor și trebuie realizate încercările corespunzătoare stabilite în standardele relevante menționate la articolul 5 sau încercări echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele relevante din directivă.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalatorul unui ascensor trebuie să fie cuprinse într-o documentație păstrată într-o manieră sistematică și ordonată, sub forma unor măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să asigure o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor de calitate.

Trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată privind:

(a)

obiectivele calității;

(b)

structura organizatorică, responsabilitățile și împuternicirile administrației cu privire la calitatea ascensorului;

(c)

examinările și încercările care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piață, printre care cel puțin testele prevăzute în anexa VI punctul 4 litera (b);

(d)

mijloacele de verificare a funcționării efective a sistemului de asigurare a calității;

(e)

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

3.3.   Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă se conformează cerințelor menționate la punctul 3.2. Trebuie să presupună conformitatea cu aceste cerințe ale sistemelor de asigurare a calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant (1).

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor respective. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la sediul instalatorului și o vizită la locul instalării.

Decizia trebuie notificată instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

3.4.   Instalatorul ascensorului trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat și să se asigure că acesta este întreținut într-o manieră eficientă și corespunzătoare.

Instalatorul ascensorului trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice modificare intenționată a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul modificat de asigurare a calității corespunde în continuare cerințelor menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Trebuie să notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

4.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este de a asigura faptul că instalatorul unui ascensor îndeplinește corect obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.   Instalatorul trebuie să permită organismului notificat accesul, în vederea inspectării, în spațiile de inspecție și de încercare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

documentația sistemului de asigurare a calității;

documentația tehnică;

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele calibrării, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3.   Organismul notificat trebuie să realizeze verificări periodice pentru a se asigura că instalatorul unui ascensor întreține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să furnizeze instalatorului ascensorului un raport de audit.

4.4.   Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului.

În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau să solicite efectuarea lor în scopul verificării funcționării corespunzătoare a sistemului de asigurare a calității; trebuie să furnizeze instalatorului ascensorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de încercare.

5.   Instalatorul unui ascensor trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, timp de zece ani de la fabricarea ultimului ascensor:

documentația menționată la punctul 3.1 paragraful al doilea a treia liniuță;

actualizarea menționată la punctul 3.4 paragraful al doilea;

deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

6.   Fiecare organism notificat trebuie să înainteze celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemului de asigurare a calității acordate și retrase.


(1)  Acest standard armonizat este EN 29003, completat, când este cazul, pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.


ANEXA XIII

ASIGURAREA COMPLETĂ A CALITĂȚII PENTRU ASCENSOARE

(modulul H)

1.   Asigurarea completă a calității este procedura prin care instalatorul unui ascensor care se conformează obligațiilor de la punctul 2 asigură și declară conformitatea ascensoarelor cu cerințele din directivă care li se aplică.

Instalatorul unui ascensor trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare ascensor și să întocmească o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform specificațiilor de la punctul 4.

2.   Instalatorul unui ascensor trebuie să aplice un sistem aprobat de asigurare a calității pentru proiectarea, fabricarea, asamblarea, instalarea și inspecția finală a ascensoarelor și încercările menționate la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii menționate la punctul 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

3.1.   Instalatorul unui ascensor trebuie să prezinte unui organism notificat o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității.

Cererea trebuie să includă:

toate informațiile relevante privind ascensoarele, în special informațiile care ajută la înțelegerea relației dintre proiectarea și funcționarea ascensorului și permit evaluarea conformității cu cerințele din directivă;

documentația privind sistemul de asigurare a calității.

3.2.   Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalatorul ascensorului trebuie să fie cuprinse într-o documentație păstrată într-o manieră sistematică și ordonată, sub forma unor măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să asigure o interpretare uniformă a politicilor și procedurilor de calitate, cum ar fi programele, planurile și înregistrările privind calitatea.

Trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:

obiectivele privind calitatea și structura organizatorică, responsabilitățile și atribuțiile administrației în ceea ce privește proiectarea și calitatea ascensoarelor;

specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care urmează să fie aplicate și, când standardele prevăzute la articolul 5 din directivă nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care vor fi utilizate pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale din directivă aplicabile ascensoarelor;

tehnicile de control și verificare a proiectului, procesele și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate la proiectarea ascensoarelor;

examinările și încercările care vor fi întreprinse cu ocazia recepției la aprovizionarea cu materiale, componente și subansamble;

tehnicile corespunzătoare de asamblare, instalare și control al calității, procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate;

examinările și încercările care vor fi realizate înainte (inspectarea condițiilor de instalare: puțul, camera mașinilor etc.), în timpul și după instalare [inclusiv până la ultima încercare prevăzută în anexa VI punctul 4 litera (b)];

înregistrările calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.;

mijloacele de monitorizare a realizării calității impuse în ceea ce privește proiectarea și instalarea, precum și a funcționării efective a sistemului de asigurare a calității.

3.3.   Controlul proiectării

Când proiectul nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate, organismul notificat trebuie să examineze dacă proiectul corespunde dispozițiilor directivei și, dacă da, să acorde instalatorului un „certificat de examinare CE a proiectului”, stabilind limitele de valabilitate a certificatului și furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat.

3.4.   Evaluarea sistemului de asigurare a calității

Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă se conformează cerințelor menționate la punctul 3.2. Trebuie să presupună conformitatea cu aceste cerințe a sistemelor de asigurare a calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant (1).

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită la sediul instalatorului ascensorului și o vizită la un loc de instalare.

Decizia trebuie notificată instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

3.5.   Instalatorul ascensorului trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat și să se asigure că acesta este întreținut într-o manieră eficientă și corespunzătoare.

Instalatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice modificare pe care o intenționează asupra acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul modificat de asigurare a calității corespunde în continuare cerințelor menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Trebuie să notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată a evaluării.

4.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este de asigurare a faptului că instalatorul unui ascensor îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.   Instalatorul ascensorului trebuie să permită organismului notificat accesul, în vederea inspectării, în spațiile de proiectare, fabricare, asamblare, instalare, inspecție și încercare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

documentația sistemului de asigurare a calității;

înregistrările privind calitatea prevăzute pentru partea de proiectare a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

înregistrările privind calitatea prevăzute pentru partea sistemului de asigurare a calității care privește recepția stocurilor și instalarea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3.   Organismul notificat trebuie să realizeze verificări periodice pentru a se asigura că instalatorul unui ascensor întreține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să furnizeze instalatorului un raport de audit.

4.4.   Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui instalator de ascensoare sau la locul de asamblare al unui ascensor. În momentul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate solicita efectuarea acestora, când este necesar, în scopul verificării funcționării corespunzătoare a sistemului de asigurare a calității; trebuie să furnizeze instalatorului ascensorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de încercare.

5.   Instalatorul unui ascensor trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale timp de zece ani de la introducerea pe piață a ultimului ascensor:

documentația prevăzută la punctul 3.1 paragraful al doilea a doua liniuță;

actualizarea menționată la punctul 3.5 paragraful al doilea;

deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

Când un instalator nu este stabilit în Comunitate, obligația păstrării documentației tehnice revine organismului notificat.

6.   Fiecare organism notificat trebuie să înainteze celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemului de asigurare a calității acordate și retrase.

7.   Dosarele și corespondența referitoare la procedurile de asigurare completă a calității trebuie întocmite în una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.


(1)  Acest standard armonizat va fi EN 29001, completat, când este cazul, pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.


ANEXA XIV

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI

(modulul D)

1.   Asigurarea calității produsului este procedura prin care instalatorul unui ascensor care corespunde obligațiilor de la punctul 2 asigură și declară conformitatea ascensoarelor cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile. Instalatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare ascensor și să întocmească o declarație de conformitate. Marcajul CE trebuie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru supraveghere prevăzut la punctul 4.

2.   Instalatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem de asigurare a calității aprobat pentru producția, instalarea, inspecția finală a ascensorului și încercarea conform specificațiilor de la punctul 3 și trebuie să fie supus supravegherii menționate la punctul 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

3.1.   Instalatorul ascensorului trebuie să înainteze unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității.

Cererea trebuie să includă:

toate informațiile relevante pentru ascensoare;

documentația privind sistemul de asigurare a calității;

documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.2.   Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerințele din directivă care le sunt aplicabile.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalatorul unui ascensor trebuie să fie cuprinse într-o documentație păstrată într-o manieră sistematică și ordonată, sub forma unor măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să asigure o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată privind:

obiectivele calității și structura organizatorică, responsabilitățile și împuternicirile administrației cu privire la calitatea ascensoarelor;

tehnicile de fabricație, control al calității și asigurare a calității, procesele și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate;

examinările și testele care vor fi întreprinse înaintea, în cursul și după instalare (1);

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.;

mijloacele de monitorizare a realizării calității impuse în ceea ce privește ascensoarele și funcționarea eficace a sistemului de asigurare a calității.

3.3.   Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă se conformează cerințelor prevăzute la punctul 3.2. Trebuie să presupună conformitatea cu aceste cerințe a sistemelor de asigurare a calității care pun în aplicare standardul armonizat relevant (2).

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecție la sediul instalatorului.

Decizia trebuie notificată instalatorului ascensorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

3.4.   Instalatorul unui ascensor trebuie să se angajeze să își îndeplinească obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat și să se asigure că acesta este întreținut într-o manieră eficientă și corespunzătoare.

Instalatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice modificare intenționată a acestuia.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul modificat de asigurare a calității corespunde în continuare cerințelor menționate la punctul 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Trebuie să notifice instalatorul ascensorului asupra deciziei sale. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4.   Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.   Scopul supravegherii este de a asigura faptul că instalatorul unui ascensor îndeplinește corect obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat.

4.2.   Instalatorul trebuie să permită organismului notificat accesul, în vederea inspectării, în spațiile de producție, inspecție, asamblare, instalare, încercare și depozitare și să îi furnizeze toate informațiile necesare, în special:

documentația sistemului de asigurare a calității;

înregistrările de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele de încercare, datele de calibrare, rapoartele privind calificările personalului implicat etc.

4.3.   Organismul notificat trebuie să realizeze verificări periodice pentru a se asigura că instalatorul întreține și aplică sistemul de asigurare a calității și trebuie să furnizeze instalatorului ascensorului un raport de audit.

4.4.   Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la instalator. În cursul acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate solicita efectuarea acestora în scopul verificării funcționării corespunzătoare a sistemului de asigurare a calității, dacă este necesar; trebuie să furnizeze instalatorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de încercare.

5.   Instalatorul unui ascensor trebuie să păstreze la dispoziția autorităților naționale, timp de zece ani de la fabricarea ultimului ascensor:

documentația menționată la punctul 3.1 paragraful al doilea a treia liniuță;

actualizarea menționată la punctul 3.4 paragraful al doilea;

deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4 ultimul paragraf și la punctele 4.3 și 4.4.

6.   Fiecare organism notificat trebuie să înainteze celorlalte organisme notificate informațiile relevante privind aprobările sistemului de asigurare a calității acordate și retrase.

7.   Dosarele și corespondența referitoare la procedurile de asigurare completă a calității trebuie întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.


(1)  Aceste teste includ cel puțin testele prevăzute la punctul 4 litera (b) din anexa VI.

(2)  Acest standard armonizat este EN 29002, completat, când este cazul, pentru a ține cont de natura specifică a ascensoarelor.


Top