Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0068

Directiva 94/68/CE a Comisiei din 16 decembrie 1994 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/318/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

OJ L 354, 31.12.1994, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 71 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 71 - 79
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 214 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 214 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 99 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogare implicită prin 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/68/oj

13/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

214


31994L0068


L 354/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 94/68/CE A COMISIEI

din 16 decembrie 1994

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 78/318/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/81/CEE a Comisiei (2), în special articolul 13 alineatul (2),

având în vedere Directiva 78/318/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului la autovehicule (3), în special articolul 5,

întrucât Directiva 78/318/CEE a Consiliului este una dintre directivele speciale privind procedura de omologare CEE instituită prin Directiva 70/156/CEE; întrucât, prin urmare, dispozițiile Directivei 70/156/CEE privind sistemele, componentele și entitățile tehnice ale vehiculelor se aplică prezentei directive;

întrucât în special dispozițiile articolului 3 alineatul (4) și ale articolului 4 alineatul (3) din Directiva 70/156/CEE impun ca fiecare directivă specială să fie însoțită de o fișă descriptivă care să conțină punctele corespunzătoare din anexa I la directiva menționată anterior, precum și de un certificat de omologare întocmit în conformitate cu anexa VI la aceasta, astfel încât omologarea să poată fi informatizată;

întrucât Directiva 77/649/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorului auto din interiorul autovehiculului (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/630/CEE a Comisiei (5), instituie procedura de determinare a diferitelor caracteristici ale vehiculelor care trebuie menținute;

întrucât este posibilă adaptarea la progresul tehnic a Directivei 78/318/CEE în vederea apropierii specificațiilor și procedurilor de încercare ale condițiile de funcționare reale pentru aceste dispozitive;

întrucât dispozițiile prezentei directive sunt conforme cu avizul comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic înființat prin Directiva 70/156/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 78/318/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, expresia „definită în anexa I la Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu expresia „definită în anexa II A la Directiva 70/156/CEE”.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la prima liniuță, cuvintele „anexele I-V” se înlocuiesc cu „anexele corespunzătoare”;

(b)

la a doua și a treia liniuță, expresia „în sensul articolului 9a din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „în sensul articolului 2 din Directiva 70/156/CEE”.

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la prima liniuță, cuvintele „anexele I-V” se înlocuiesc cu cuvintele „anexele corespunzătoare”;

(ii)

la a doua liniuță, expresia „în sensul articolului 9a din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „în sensul articolului 2 din Directiva 70/156/CEE”;

(b)

la alineatul (2), expresia „în sensul articolului 9a din Directiva 70/156/CEE” se înlocuiește cu „în sensul articolului 2 din Directiva 70/156/CEE”.

4.

La articolul 4, „2.2” se înlocuiește cu „2.1”.

5.

La articolul 5, cuvintele „anexele I-VII” se înlocuiesc cu „anexele”.

6.

Lista anexelor I, II, VI și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Începând cu 1 iulie 1995, din motive legate de dispozitivele de ștergere și spălare a parbrizului, statele membre:

nu pot să refuze acordarea omologării CEE de tip sau a omologării naționale pentru un tip de autovehicul sau pentru dispozitive de ștergere și spălare a parbrizului;

nu pot să interzică înmatricularea, vânzarea sau introducerea în circulație a vehiculelor ori vânzarea sau introducerea în circulație a dispozitivelor de ștergere și spălare a parbrizului

în cazul în care dispozitivele de ștergere și spălare a parbrizului respectă cerințele Directivei 78/318/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)   Începând cu 1 ianuarie 1996, statele membre:

nu mai acordă omologarea CEE de tip și

pot refuza acordarea omologării la scară națională

pentru un tip de vehicul din motive legate de dispozitivele de ștergere și spălare a parbrizului și pentru un tip de dispozitiv de ștergere și spălare a parbrizului, în cazul în care cerințele Directivei 78/318/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă, nu sunt respectate.

(3)   Sub rezerva alineatului (2), statele membre continuă să acorde pentru piesele de schimb omologarea CEE de tip pentru dispozitivele de ștergere și spălare a parbrizului în conformitate cu versiunea originală a Directivei 78/318/CEE cu condiția:

să fie destinate montării pe un vehicul aflat deja în circulație;

să îndeplinească cerințele directivei menționate anterior care erau aplicabile în momentul primei înmatriculări a vehiculelor.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1995. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 1994.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(2)  JO L 264, 23.10.1993, p. 49.

(3)  JO L 81, 28.3.1978, p. 49.

(4)  JO L 267, 19.10.1977, p. 1.

(5)  JO L 341, 6.12.1990, p. 20.


ANEXĂ

1.   În lista anexelor:

asteriscurile de după titlurile anexelor I-V și nota de subsol aferentă se elimină;

titlul anexei I devine:

„Domeniul de aplicare, definiții, cererea de omologare CEE, acordarea omologării CEE, specificații, procedura de încercare, marcaj, modificări ale omologărilor, conformitatea producției”;

titlul anexei VI va avea următorul cuprins:

„Fișă descriptivă (vehicul)”;

titlul anexei VII va avea următorul cuprins:

„Fișă descriptivă (entitate tehnică)” și

la sfârșitul listei se adaugă următoarele:

„Anexa VIII: Certificat de omologare (vehicul)

Anexa IX: Certificat de omologare (entitate tehnică)”.

2.   Anexa I se modifică după cum urmează:

Titlul va avea următorul cuprins:

DOMENIUL DE APLICARE, DEFINIȚII, CEREREA DE OMOLOGARE CEE, ACORDAREA OMOLOGĂRII CEE, SPECIFICAȚII, PROCEDURA DE ÎNCERCARE, MARCAJ, MODIFICĂRI ALE OMOLOGĂRILOR, CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

Punctul 2.1 se elimină.

Punctele 2.2-2.4 se renumerotează 2.1-2.3.

Punctul 2.1.2 (fost 2.2.2) va avea următorul cuprins:

2.1.2.   forma și dimensiunile parbrizului și ale dispozitivelor de montare ale acestuia atunci când acestea pot modifica zonele de vizibilitate prevăzute la anexa IV;”

Punctul 2.5 se elimină.

Punctele 2.6 și 2.7 se renumerotează 2.4 și 2.5, iar cuvântul „spătar” se înlocuiește cu „trunchi”.

Punctele 2.8-2.21 se renumerotează 2.6-2.19.

Punctul 2.18 (fost 2.20) va avea următorul cuprins:

„2.18.   Jiclor

Se înțelege prin «jiclor» un dispozitiv care servește la dirijarea lichidului spălătorului de parbriz pe parbriz.”

Punctul 3.1.1 va avea următorul cuprins:

3.1.1.   Cererea de omologare CEE de tip pentru un tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului se înaintează de către producător în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE.”

Punctul 3.1.2 va avea următorul cuprins:

3.1.2.   În anexa VI este prevăzut un model de fișă descriptivă.”

Punctele 3.1.2.1-3.1.2.3 se elimină.Punctul 3.1.2.4 se renumerotează 3.1.3.

Punctul 3.2.1 va avea următorul cuprins:

3.2.1.   Cererea de omologare CEE pentru un tip de dispozitiv de spălare a parbrizului considerat entitate tehnică se înaintează de către producător în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 70/156/CEE.”

Punctul 3.2.2 va avea următorul cuprins:

3.2.2.   În anexa VII figurează un model de fișă descriptivă.”

Punctul 3.2.2.1 se elimină.Punctul 3.2.2.2 se renumerotează 3.2.3 și va avea următorul cuprins:

3.2.3.   O mostră a tipului de dispozitiv care urmează a fi omologat se prezintă serviciului tehnic însărcinat cu încercările de omologare. În cazul în care consideră necesar, autoritățile competente pot solicita o mostră suplimentară. Aceste mostre trebuie să poarte, clar lizibile și de neșters, marca de fabrică sau de comerț a solicitantului, precum și indicarea tipului.”

Punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. ACORDAREA OMOLOGĂRII CEE DE TIP”

Punctul 4.1 va avea următorul cuprins: „4.1.Dacă cerințele corespunzătoare sunt respectate, se acordă omologarea CEE în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4) din Directiva 70/156/CEE.”

Punctul 4.2 se elimină.

Punctele 4.3, 4.3.1 și 4.3.2 se renumerotează 4.2, 4.2.1 și 4.2.2 și vor avea următorul cuprins:

4.2.   Un model de certificat de omologare CEE este prevăzut la:

4.2.1.

anexa VIII, pentru cererile menționate la punctul 3.1;

4.2.2.

anexa IX, pentru cererile menționate la punctul 3.2”

Punctul 4.4 se renumerotează 4.3 și va avea următorul cuprins:

4.3.   Fiecărui tip de vehicul sau dispozitiv de spălare a parbrizului omologat i se atribuie un număr de omologare în conformitate cu anexa VII la Directiva 70/156/CEE. Un stat membru nu atribuie același număr altui tip de vehicul sau dispozitiv de spălare a parbrizului.”

Punctele 4.4-4.8 se elimină.

Punctul 5.1.4 va avea următorul cuprins:

5.1.4.   Frecvențele indicate la punctul 5.1.3 trebuie obținute după cum se indică la punctele 6.1.1-6.1.6 și 6.1.8.”

Punctul 5.1.7 va avea următorul cuprins:

5.1.7.   Dispozitivul trebuie să poată suporta un blocaj de 15 secunde. Este permisă utilizarea dispozitivelor automate de protecție a circuitului cu condiția să nu fie necesară acționarea unei alte comenzi decât maneta dispozitivului de spălare a parbrizului pentru a-l repune în funcțiune. Procedura și condițiile de încercare sunt descrise la punctul 6.1.7.”

Punctul 5.1.9.1 va avea următorul cuprins:

5.1.9.1.   Atunci când sunt expuse la un vânt cu o viteză relativă egală cu 80 % din viteza maximă a vehiculului, dar care nu depășește 160 km/h, dispozitivele de ștergere a parbrizului, funcționând la frecvența cea mai mare, trebuie să continue să șteargă câmpul specificat la punctul 5.1.2.1 cu aceeași eficiență și în condiții identice cu cele definite la punctul asigure respectarea de către câmpul șters a cerințelor prevăzute la punctul 6.1.10.2.”

La punctul 5.1.10 se adaugă următoarea teză:

„Această cerință nu se aplică dispozitivelor care, atunci când sunt oprite, se află într-o zonă a parbrizului ascunsă vederii de părți ale vehiculului (de exemplu, capota, tabloul de bord etc.).”

Punctul 5.2.2 va avea următorul cuprins:

5.2.2.   Funcționarea dispozitivului de spălare a parbrizului nu trebuie să fie perturbată de expunerea la ciclurile de temperatură prevăzute la punctele 6.2.3 și 6.2.4.”

După punctul 6.1.10.1 se adaugă un nou punct 6.1.10.2:

6.1.10.2.   Atunci când suprafața exterioară a parbrizului a fost pregătită conform cerințelor de la punctele 6.1.8 și 6.1.9, dispozitivul de spălare a parbrizului poate fi utilizat la toate celelalte încercări.”

A doua teză de la punctul 6.2.3.1 va avea următorul cuprins:

„Apoi dispozitivul este expus unei temperaturi ambientale de 20 ± 2 C până când gheața este complet topită, dar în nici un caz mai mult de patru ore.”

A doua teză de la punctul 6.2.5.1 va avea următorul cuprins:

„În timp ce vehiculul staționează și pe o vreme fără vânt, jiclorul sau jicloarele, dacă sunt ajustabile, se reglează în direcția zonei-țintă de pe suprafața exterioară a parbrizului.”

Punctele 7, 8 și 9 vor avea următorul cuprins:

„7.   MARCARE

7.1.   Orice dispozitiv de spălare a parbrizului care este conform tipului omologat în conformitate cu prezenta directivă ca entitate tehnică poartă o marcă de omologare CEE.

7.2.   Această marcă este constituită dintr-un dreptunghi în interiorul căruia este amplasată litera «e» urmată de numărul sau de grupul de litere distinctiv al statului membru care a acordat omologarea:

1

pentru Germania

2

pentru Franța

3

pentru Italia

4

pentru Țările de Jos

6

pentru Belgia

9

pentru Spania

11

pentru Regatul Unit al Marii Britanii

13

pentru Luxemburg

18

pentru Danemarca

21

pentru Portugalia

23

pentru Grecia

IRL

pentru Irlanda.

Marca include, de asemenea, în apropierea dreptunghiului, numărul «omologării de bază» prevăzut la secțiunea 4 a sistemului de numerotare menționat în anexa VII la Directiva 70/156/CEE, precedat de două cifre care indică numărul de ordine atribuit în cursul celei mai recente adaptări la progresul tehnic a Directivei 78/318/CEE la data acordării omologării CEE. Numărul de ordine al prezentei directive este 00.

7.3.   Marca de omologare CEE trebuie aplicată pe rezervorul de lichid de spălare a parbrizului, astfel încât să nu poată fi șters și să fie ușor lizibil chiar și după ce dispozitivul se montează pe un vehicul.

7.4.   În apendice este prevăzut un exemplu de marcă de omologare CEE.

8.   MODIFICĂRI ALE TIPULUI ȘI ALE OMOLOGĂRILOR

8.1.   În cazul modificării tipului și omologării acordate în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, se aplică dispozițiile articolului 5 din Directiva 70/156/CEE.

9.   CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

9.1.   Măsurile menite să asigure conformitatea producției se iau în conformitate cu dispozițiile articolului 10 din Directiva 70/156/CEE.”

Punctele 10-12 se elimină.

Se adaugă următorul apendice:

Apendice

Model de marcă de omologare CEE

Image

Dispozitivul de spălare a parbrizului care poartă marca de omologare CEE de mai sus a fost omologat în Spania (e 9) cu numărul omologării de bază 0148 în baza prezentei directive. Cifrele utilizate au doar scop ilustrativ.

3.   Anexa II se modifică după cum urmează:

„Se aplică anexa III la Directiva 77/649/CEE a Consiliului.”

Nota de subsol 1 se elimină.

4.   Anexele VI și VII se eliminăși se înlocuiesc cu următoarele anexe VI și VII:

ANEXA VI (1)

Fișa descriptivă nr. […]

prevăzută la anexa I la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind omologarea CEE de tip a vehiculelor în ceea ce privește dispozitivul de ștergere și spălare a parbrizului (Directiva 78/318/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/68/CE)

Următoarele informații se vor furniza, dacă este cazul, în trei exemplare și vor fi însoțite de o listă a elementelor incluse. Dacă se furnizează desene, acestea vor fi la scară corespunzătoare și cu suficiente detalii în format A4 sau într-un dosar format A4. Dacă se furnizează fotografii, acestea vor fi suficient de detaliate.

Dacă unele funcții ale sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate se acționează electronic, se vor furniza informații privind funcționarea lor.

0.   INFORMAȚII GENERALE

0.1.   Marca (numele producătorului):

0.2.   Tipul și descrierea (descrierile) comercială (comerciale) generală (generale):

Modalități de identificare a tipului, dacă acesta este marcat pe vehicul (b):

0.3.1.   Amplasare:

0.4.   Categorie (c):

0.5.   Numele și adresa producătorului:

0.8.   Adresa (adresele) atelierului (atelierelor) de montaj:

1.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE ALE VEHICULULUI

1.1.   Fotografii sau desene ale unui prototip:

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (e) (în kg și mm):

2.6.   Masa vehiculului cu caroserie în stare de funcționare, sau masa șasiului-cabină, în cazul în care producătorul nu instalează caroseria (inclusiv lichid de răcire, lubrifianți, carburant, unelte, roată de rezervă și conducător auto) (o) (masa maximă și masa minimă pentru fiecare versiune):

3.   MOTORUL (q)

3.2.1.8.   Putere netă maximă (t): [.…] kW la [.…] rpm

Sistemul electric

3.2.5.1.   Tensiunea nominală: [.…] V, la masă pozitivă/negativă1

Generatorul

3.2.5.2.1.   Tipul:

3.2.5.2.2.   Puterea nominală: [.…] VA

4.   TRANSMISIA (v)

4.7.   Viteza maximă a vehiculului și treapta cutiei de viteze în care se obține aceasta (în km/h) (w):

9.   CAROSERIA

9.4.1.   Informații suficient de detaliate care să permită identificarea rapidă a reperelor primare și controlarea poziției pe care o ocupă unele față de celelalte și în raport cu punctul «R»:

Parbrizul

9.5.1.2.   Metoda de montare:

9.5.1.4.   Numărul (numerele) de omologare:

Dispozitivul de ștergere a parbrizului

9.6.1.   Descriere tehnică detaliată (în special fotografii sau desene):

Dispozitivul de spălare a parbrizului

9.7.1.   Descriere tehnică detaliată (în special fotografii sau desene) sau, în cazul în care este omologat ca entitate tehnică, numărul de omologare:

Dejivrajul și dezaburirea

9.8.2.   Consum electric maxim: […] kW

Dotări interioare

Scaune

Coordonatele sau desenul punctului R (x)

9.10.3.5.1.   Scaunul conducătorului auto:

Unghiul de înclinare prevăzut pentru spătarul scaunului

9.10.3.6.1   Scaunul conducătorului auto:

Gradul de reglare a scaunului

9.10.3.7.1.   Scaunul conducătorului auto:

Sistemele de încălzire a habitaclului

9.10.5.3.   Consum electric maxim: […] kW

ANEXA VII

Fișa descriptivă nr. […]

privind omologarea CEE ca entitate tehnică a unui dispozitiv de spălare a parbrizului (Directiva 78/318/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/68/CE)

Următoarele informații se vor furniza, dacă este cazul, în trei exemplare și vor fi însoțite de o listă a elementelor incluse. Dacă se furnizează desene, acestea vor fi la scară corespunzătoare și suficient de detaliate, în format A4 sau într-un dosar format A4. Dacă se furnizează fotografii, acestea vor fi suficient de detaliate.

Dacă unele funcții ale sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate se acționează electronic, se vor furniza informații privind funcționarea lor.

0.   INFORMAȚII GENERALE

0.1.   Marca (numele producătorului):

0.2.   Tipul și descrierea (descrierile) comercială (comerciale) generală (generale):

0.5.   Numele și adresa producătorului:

0.7.   În cazul componentelor sau entităților tehnice, amplasarea și metoda de aplicare a mărcii de omologare CEE:

0.8.   Adresa (adresele) atelierului (atelierelor) de montaj:

1.   DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

1.1.   Descriere tehnică detaliată (însoțită de fotografii sau desene) care să identifice elementele care pot fi montate în compartimentul motorul.

1.2.   Restricții de utilizare și condiții de montaj.

5.   Se adaugă noile anexe VIII și IX.

ANEXA VIII

MODEL

Image

omologarea (2)

prelungirea omologării (2)

neacordarea omologării (2)

retragerea omologării (2)

unui tip de vehicul/componentă/entitate tehnică (2) în conformitate cu Directiva 78/38/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/68/CE

Numărul omologării:

Motivul prelungirii:

Secțiunea I

0.1.   Marca (numele societății constructoare):

0.2.   Tipul și descrierea comercială generală:

Modalitate de identificare a tipului, dacă acesta este marcat pe vehicul/componentă/entitate tehnică (2)  (3)

0.3.1.   Amplasarea acestui marcaj:

0.4.   Categoria vehiculului (4):

0.5.   Denumirea si adresa constructorului:

0.7.   În cazul componentelor sau entităților tehnice, amplasarea și metoda utilizată la aplicarea mărcii de omologare CEE:

0.8.   Numele și adresa (adresele) atelierului (atelierelor) de montaj:

Secțiunea II

1.   Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea apendicele

2.   Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea încercărilor:

3.   Data procesului-verbal:

4.   Numărul procesului-verbal:

5.   Eventuale observații: a se vedea apendicele

6.   Locul:

7.   Data:

8.   Semnătura:

9.   Se anexează indexul dosarului de omologare înaintat autorității care efectuează omologarea, care poate fi obținut la cerere.

Apendice

la certificatul de omologare CEE nr. […]

privind omologarea unui tip de vehicul în conformitate cu Directiva 78/318/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva […].

1.   Informații suplimentare:

1.1.   Ștergătorul de parbriz, număr de lame:

Spălător de parbriz

mod de funcționare:

marcă de omologare (dacă este cazul):

5.   Observații:

(de exemplu, valabil atât pentru vehiculele cu volan pe stânga, cât și pentru cele cu volan pe dreapta)

ANEXA IX

MODEL

Image

omologarea (5)

prelungirea omologării (5)

neacordarea omologării (5)

retragerea omologării (5)

unui tip de vehicul/componentă/entitate tehnică (5) în conformitate cu Directiva 78/318/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/68/CE

Numărul omologării:

Motivul prelungirii:

Secțiunea I

0.1.   Marca (numele societății constructoare):

0.2.   Tipul și descrierea comercială generală:

Modalitate de identificare a tipului, dacă acesta este marcat pe vehicul/componentă/entitate tehnică (5)  (6);

0.3.1.   Amplasarea acestui marcaj:

0.4.   Categoria vehiculului (7):

0.5.   Denumirea si adresa constructorului:

0.7.   În cazul componentelor sau entităților tehnice, amplasarea și metoda utilizată la aplicarea mărcii de omologare CEE:

0.8.   Numele și adresa (adresele) atelierului (atelierelor) de montaj:

Secțiunea II

1.   Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea apendicele

2.   Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea încercărilor:

3.   Data procesului-verbal:

4.   Numărul procesului-verbal:

5.   Eventuale observații: a se vedea apendicele

6.   Locul:

7.   Data:

8.   Semnătura:

9.   Se anexează indexul dosarului de omologare înaintat autorității care efectuează omologarea, care poate fi obținut la cerere.

Apendice

la certificatul de omologare CEE nr. […]

privind omologarea unui tip de dispozitiv de spălare a parbrizului ca entitate tehnică în conformitate cu Directiva 78/318/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/68/CE

1.   Informații suplimentare:

1.1.   Restricții de utilizare și condiții de montaj:

5.   Observații:


(1)  Numărul punctelor și notele de subsol utilizate în prezenta fișă descriptivă corespund celor care figurează în anexa I la Directiva 70/156/CEE.

Punctele care nu sunt relevante în sensul prezentei directive au fost omise.

(2)  A se șterge, după caz.

(3)  Dacă modalitatea de identificare a tipului conține caractere nerelevante pentru descrierea tipurilor de vehicul, componentă sau entitate tehnică, care fac obiectul prezentei fișe descriptive/certificat de omologare, aceste caractere vor fi reprezentate în documentație cu simbolul «?» (de exemplu, ABC??123??).

(4)  Astfel cum este aceasta definită în anexa II A la Directiva 70/156/CEE.

(5)  A se șterge, după caz.

(6)  Dacă modalitatea de identificare a tipului conține caractere nerelevante pentru descrierea tipurilor de vehicul, de componentă sau de entitate tehnică care fac obiectul prezentei fișe descriptive/certificat de omologare, aceste caractere vor fi reprezentate în documentație cu simbolul «?» (de exemplu, ABC??123??).

(7)  Astfel cum este aceasta definită în anexa II A la Directiva 70/156/CEE.


Top