Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0793

Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente

OJ L 84, 5.4.1993, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 93 - 166
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 212 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 197 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; abrogat prin 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/793/oj

15/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


31993R0793


L 084/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 793/93 AL CONSILIULUI

din 23 martie 1993

privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și actele administrative privind evaluarea riscului substanțelor existente, care sunt în vigoare sau în curs de pregătire în statele membre sunt răspunzătoare pentru împiedicarea schimburilor comerciale dintre statele membre și creează condiții inegale de concurență;

întrucât măsurile pentru apropierea dispozițiilor statelor membre care au ca obiect stabilirea și funcționarea pieței interne, în măsura în care privesc sănătatea, siguranța, protecția mediului și a consumatorului, trebuie să aibă la bază un înalt nivel de protecție;

întrucât, pentru a se asigura protecția oamenilor, inclusiv a lucrătorilor și a consumatorilor și a mediului, este necesar să se efectueze la nivel comunitar o evaluare sistematică a riscurilor care implică introducerea substanțelor existente în EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) (4);

întrucât, în interesul eficienței și al economiei, este necesar să se stabilească o politică a Comunității care să asigure repartiția și coordonarea atribuțiilor între statele membre, Comisie și industriași;

întrucât un regulament este instrumentul juridic adecvat deoarece impune direct producătorilor și importatorilor cerințe precise care să fie puse în aplicare concomitent și în același mod pe tot cuprinsul Comunității;

întrucât, pentru a iniția o evaluare de risc preliminară a substanțelor existente și pentru a identifica substanțele prioritare care necesită atenție imediată, este necesar să se colecteze anumite informații și date de testare despre substanțele existente;

întrucât cererea de a furniza astfel de informații nu ar trebui să fie aplicată anumitor substanțe care, pe baza proprietăților lor intrinseci, implică numai riscuri general recunoscute ca fiind minime;

întrucât informațiile ar trebui prezentate de producători și de importatori Comisiei, care trimite copii tuturor statelor membre; întrucât, cu toate acestea, ar putea fi posibil ca un stat membru să ceară producătorilor și importatorilor stabiliți pe teritoriul său să prezinte concomitent aceleași informații autorităților sale competente;

întrucât, în scopul evaluării riscului anumitor substanțe existente, este necesar, în anumite cazuri, să se ceară producătorilor sau importatorilor să prezinte date suplimentare sau să efectueze testări ulterioare ale substanțelor existente date;

întrucât este necesar să se redacteze, la nivel comunitar, liste de substanțe prioritare care necesită atenție specială; întrucât Comisia ar trebui să prezinte o listă inițială de priorități pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

întrucât evaluarea riscului substanțelor de pe lista de priorități ar trebui efectuată de către statele membre; întrucât acestea din urmă ar trebui desemnate la nivel comunitar pe baza unei repartizări a responsabilităților ținând seama de situația statelor membre; întrucât, de asemenea, principiile evaluării riscului ar trebui stabilite la nivel comunitar;

întrucât, în procesul de stabilire a priorităților și în evaluarea riscului substanțelor existente, este necesar să se țină seama, în special, de lipsa de date privind efectele substanței, de activitatea desfășurată deja de alte organizații internaționale, precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și de alte legislații și/sau programe comunitare privind substanțele periculoase;

întrucât este necesar să se adopte, la nivel comunitar, rezultatele evaluării riscului și strategia recomandată pentru limitarea riscurilor referitoare la substanțele de pe lista de priorități;

întrucât este recomandabil să se reducă la minimum numărul de animale utilizate în scopuri experimentale în conformitate cu dispozițiile Directivei 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice (5); întrucât, ori de câte ori este posibil și consultându-se în spe cial cu Centrul european pentru metode de testare alternative, trebuie să se evite folosirea animalelor, recurgându-se la procedee alternative validate;

întrucât, pentru ca testările substanțelor chimice să fie efectuate în contextul prezentului regulament, este necesar să se urmeze practicile de laborator corecte stabilite de Directiva 87/18/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea principiilor de bună practică de laborator și verificarea aplicării acestora pentru testarea substanțelor chimice (6);

întrucât Comisia, sprijinită de un comitet format din reprezentanți ai statelor membre, ar trebui învestită cu competențele necesare pentru a adapta anumite anexe la evoluția tehnică și pentru a adopta anumite măsuri de aplicare în ceea ce privește regulamentul;

întrucât ar trebui garantată natura confidențială a anumitor informații aflate în sfera secretelor industriale sau comerciale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică la:

(a)

colectarea, difuzarea și accesibilitatea informațiilor privind substanțele existente;

(b)

evaluarea riscurilor substanțelor existente pentru oameni, inclusiv lucrători și consumatori, și pentru mediu, cu scopul de a asigura o mai bună gestionare a acestor riscuri în cadrul dispozițiilor comunitare.

(2)   Dispozițiile prezentului regulament se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare privind protecția lucrătorilor și a consumatorilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

substanțeleînseamnă elementele chimice și compușii lor în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv toți aditivii necesari pentru păstrarea stabilității produsului și orice impuritate derivată din procesul folosit, dar excluzându-se orice solvenți care pot fi separați fără a fi afectată stabilitatea substanței sau a se schimba compoziția acesteia;

(b)

preparatele înseamnă amestecurile sau soluțiile compuse din două sau mai multe substanțe;

(c)

importul: aducerea pe teritoriul vamal al Comunității;

(d)

producția înseamnă producția de substanțe care sunt izolate în formă solidă, lichidă sau gazoasă;

(e)

substanțele existente înseamnă substanțele care sunt menționate în EINESC.

PARTEA 1

RAPORTAREA SISTEMATICĂ A DATELOR ȘI STABILIREA LISTELOR DE SUBSTANȚE PRIORITARE

Articolul 3

Raportarea datelor privind producția sau importul în cantități mari al substanțelor existente

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1), orice producător care a fabricat sau orice importator care a importat o substanță existentă, ca atare sau în preparate, în cantități care depășesc 1 000 de tone pe an, cel puțin o dată în cei trei ani înainte de adoptarea prezentului regulament și/sau în anul următor adoptării sale, trebuie să prezinte Comisiei, în conformitate cu procedurile prezentate la articolul 6 alineatele (2) și (3), următoarele informații, astfel cum se specifică în anexa III, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament în cazul unei substanțe care apare în anexa I și în termen de 24 luni în cazul unei substanțe care apare în EINESC, dar nu și în anexa I:

(a)

denumirea și numărul EINESC al substanței;

(b)

cantitatea de substanță produsă sau importată;

(c)

clasificarea substanței în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative din statele membre, referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (7) sau la clasificarea provizorie în conformitate cu directiva menționată, inclusiv clasa de risc, simbolul pericolului, frazele tip care indică riscurile și sfaturile privind prudența;

(d)

informații privind utilizările rațional previzibile ale substanței;

(e)

date privind proprietățile fizico-chimice ale substanței;

(f)

date privind rutele și destinația în mediu;

(g)

date privind ecotoxicitatea substanței;

(h)

date privind toxicitatea acută și subacută a substanței;

(i)

date privind carcinogenitatea, mutagenitatea și/sau toxicitatea pentru reproducerea substanței;

(j)

orice altă indicație relevantă pentru evaluarea riscului prezentat de substanță.

Producătorii și importatorii trebuie să facă toate eforturile posibile pentru a obține datele existente privind punctele (e)-(j). Cu toate acestea, în absența informațiilor, producătorii și importatorii nu sunt obligați să efectueze testări suplimentare pe animale în scopul prezentării acestor date.

Articolul 4

Raportarea datelor privind producția sau importul în cantități mai mici de substanțe existente

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1), orice producător care a produs sau orice importator care a importat o substanță existentă ca atare sau în preparate, în cantități care depășesc 10 tone per an, dar nu mai mari de 1 000 de tone per an, cel puțin o dată în cei trei ani precedenți adoptării prezentului regulament și/sau în anul următor adoptării sale, prezintă Comisiei, în conformitate cu procedura prezentată la articolul 6 alineatele (2) și (3), următoarele informații, astfel cum este specificat în anexa IV, în termen de 24 de luni, după trei ani de la data intrării în vigoare a regulamentului:

(a)

denumirea substanței și numărul EINESC;

(b)

cantitatea de substanță produsă sau importată;

(c)

clasificarea substanței în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE sau clasificarea provizorie în conformitate cu directiva menționată, inclusiv clasa de pericol, simbolul pericolului, frazele tip care indică riscurile și sfaturile privind prudența;

(d)

informațiile privind utilizările rațional previzibile ale substanței.

(2)   Comisia, consultând statele membre, determină cazurile în care este necesar să se ceară producătorilor și importatorilor substanțelor declarate în conformitate cu alineatul (1) să prezinte informații suplimentare, în cadrul anexei III, privind proprietățile fizico-chimice, toxicitatea și ecotoxicitatea unor astfel de substanțe, expunerea și orice alt aspect relevant pentru evaluarea riscului prezentat de substanțe. Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (2), producătorii și importatorii nu sunt obligați să efectueze testări suplimentare pe animale în acest scop.

Informațiile specifice care trebuie să fie prezentate și procedura de urmat pentru această prezentare sunt determinate în conformitate cu procedura menționată la articolul 15.

Articolul 5

Derogări

Substanțele listate în anexa II nu intră sub incidența dispozițiilor articolelor 3 și 4. Cu toate acestea, pot fi cerute informații asupra substanțelor enumerate în anexa II printr-o procedură menționată la articolul 15.

Articolul 6

Procedura de raportare a datelor

(1)   În cazul unei substanțe produse sau importate de mai mulți producători sau importatori, informațiile menționate la articolul 3 și articolul 4 alineatul (2) pot fi prezentate de un singur producător sau importator care hotărăște, cu acordul acestora, în numele celorlalți producători sau importatori implicați. Aceștia din urmă pun, totuși, la dispoziția Comisiei informațiile specificate la punctele 1.1-1.19 din setul de date prezentate în anexa III și, în acest sens, fac trimitere la setul de date prezentat de către producător sau importator.

(2)   Pentru prezentarea informațiilor menționate la articolul 3 și la articolul 4 alineatul (1), producătorii și importatorii utilizează numai pachetul software special pe dischetă pus la dispoziție gratuit de către Comisie.

(3)   Statele membre pot prevedea ca producătorilor și importatorilor stabiliți pe teritoriul lor să li se ceară să prezinte simultan autorităților lor competente aceleași informații ca și cele prezentate Comisiei în conformitate cu articolele 3 și 4.

(4)   La primirea datelor menționate la articolul 3 și, respectiv, 4, Comisia transmite copii tuturor statelor membre.

Articolul 7

Actualizarea informațiilor raportate și obligația de a prezenta de îndată anumite informații

(1)   Producătorii și importatorii care au prezentat informațiile privind substanța în conformitate cu articolele 3 și 4 actualizează informația înaintată Comisiei.

După caz, Aceștia prezintă, în special:

(a)

noi moduri de utilizare a substanței care modifică substanțial tipul, forma, magnitudinea și durata expunerii omului sau a mediului la substanță;

(b)

noi date obținute privind proprietățile fizico-chimice, efectele toxicologice și ecotoxicologice acolo unde este posibil ca acestea să fie relevante pentru evaluarea riscului potențial pe care îl prezintă substanța;

(c)

orice schimbare în clasificarea provizorie în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.

De asemenea, acestora li se cere să actualizeze informațiile privind cantitățile producției sau importului menționate la articolele 3 și 4 din trei în trei ani, în cazul în care există vreo modificare referitoare la cantitățile specificate în anexa III sau în anexa IV.

(2)   Orice producător sau importator al unei substanțe existente care obține informații care sprijină concluzia că substanța în cauză ar putea prezinta un risc serios pentru om sau pentru mediu trebuie să le raporteze de îndată Comisiei și statului membru în care se află.

(3)   După primirea datelor menționate la alineatele (1) și (2), Comisia transmite copii ale acestora tuturor statelor membre.

Articolul 8

Lista de priorități

(1)   Pe baza informațiilor puse la dispoziție de către producători și importatori în conformitate cu articolele 3 și 4 și pe baza listelor naționale de substanțe prioritare, Comisia, consultându-se cu statele membre, redactează, în mod regulat, liste de substanțe sau grupuri de substanțe prioritare (menționate în cele ce urmează drept liste de priorități) care necesită atenție imediată datorită potențialelor lor efecte asupra omului și a mediului. Aceste liste sunt adoptate în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15 și vor fi publicate de către Comisie pentru prima dată în cursul anului următor datei intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Factorii ce urmează să fie luați în considerare la redactarea listelor de priorități sunt următorii:

efectele substanței asupra omului și a mediului;

expunerea omului și a mediului la substanță;

lipsa de date privind efectele substanței asupra omului și a mediului;

lucrările deja efectuate de alte foruri internaționale;

alte programe și/sau legi comunitare cu privire la substanțele periculoase.

O substanță supusă evaluării în conformitate cu altă legislație comunitară ar trebui să fie plasată pe o listă de priorități numai în cazul în care evaluarea nu reușește să acopere riscul pentru mediu sau riscul pentru oameni, inclusiv lucrători și consumatori, ori în cazul în care aceste riscuri nu au fost corect evaluate. O evaluare echivalentă efectuată în conformitate cu altă legislație comunitară nu ar trebui repetată în conformitate cu prezentul regulament.

Se acordă o atenție specială substanțelor care pot avea efecte cronice, în special substanțelor cunoscute sau suspectate de a fi carcinogene, toxice pentru reproducere și/sau mutagene, ori cunoscute sau suspectate de a mări incidența acestor efecte.

Articolul 9

Date care trebuie furnizate pentru substanțele care figurează pe listele de priorități

(1)   Pentru substanțele incluse în listele de priorități menționate la articolul 8 alineatul (1), producătorii și importatorii care au prezentat informațiile privind substanța în conformitate cu articolele 3 și 4 prezintă raportorului desemnat, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), toate informațiile relevante disponibile și rapoartele de studiu corespunzătoare pentru analiza riscului prezentat de substanța în cauză, în termen de șase luni de la publicarea listelor.

(2)   În plus față de cerința specificată în alineatul (1) și fără a aduce atingere testării care poate fi cerută în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), în cazul în care oricare dintre cazurile listate în anexa VII A la Directiva 67/548/CEE nu sunt disponibile pentru o substanță prioritară dată, producătorii și importatorii care au prezentat informații privind o substanță în conformitate cu articolele 3 și 4 sunt obligați să efectueze testarea necesară obținerii datelor care lipsesc și să furnizeze rezultatele testului și rapoartele de testare raportorului în termen de 12 luni.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), producătorii și importatorii pot cere raportorului să fie exceptați de la unele sau de la toate testările suplimentare pe motivul că o anumită informație este fie imposibil de obținut, fie nu este necesară pentru analiza riscului; de asemenea, ei pot cere o perioadă mai lungă în cazurile în care circumstanțele o impun. În sprijinul unei astfel de derogări, trebuie oferită o justificare completă, iar raportorul decide dacă cererea ar trebui acceptată. În cazurile în care sunt permise derogări în conformitate cu prezentul articol, raportorul informează de îndată Comisia în legătură cu decizia sa. Comisia informează celelalte state membre. În cazul în care decizia raportorului este contestată de unul dintre statele membre, se ia o decizie finală în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15.

PARTEA 2

EVALUAREA RISCULUI

Articolul 10

Evaluarea riscului pentru substanțele de pe listele de priorități la nivelul statului membru desemnat ca raportor

(1)   Pentru fiecare substanță de pe listele de priorități, un stat membru va fi responsabil cu evaluarea acesteia în conformitate cu procedura stabilită la articolul 15, concomitent cu asigurarea unei distribuții corecte a sarcinilor între statele membre.

Statul membru desemnează un raportor pentru această substanță dintre autoritățile competente menționate la articolul 13.

Raportorul este responsabil de evaluarea informațiilor prezentate de producător(i) sau importator(i) în conformitate cu cerințele articolelor 3, 4, 7 și 9 și a oricăror alte informații disponibile, precum și, după consultarea producătorilor sau a importatorilor implicați, pentru stabilirea, în scopul evaluării riscului, a necesității de a cere producătorilor sau importatorilor de substanțe prioritare menționați anterior să prezinte informații suplimentare și/sau să efectueze testări ulterioare.

(2)   În cazul în care raportorul consideră necesar să ceară informații și/sau testări suplimentare, el informează Comisia în legătură cu aceasta. Decizia de a impune importatorilor și producătorilor menționați anterior o cerere pentru informații și/sau testări suplimentare și termene limită pentru a răspunde acestor cereri se ia în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15.

(3)   Raportorul, pentru o anumită substanță prioritară, evaluează riscul prezentat de această substanță pentru om și pentru mediu.

După caz, acesta propune o strategie de limitare a riscurilor, inclusiv măsuri de control și/sau programe de supraveghere. În cazul în care astfel de măsuri de control includ recomandări pentru restricții privind punerea pe piață sau utilizarea substanței în cauză, raportorul prezintă o analiză a avantajelor și a dezavantajelor substanței și a disponibilităților de substanțe de înlocuire.

Evaluarea riscului și strategia recomandate sunt puse la dispoziția Comisiei de către raportor.

(4)   Riscul real sau potențial pentru om și pentru mediu este evaluat pe baza principiilor adoptate, până la data de 4 iunie 1994, în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15. Aceste principii sunt analizate în mod regulat și, după caz, revizuite în conformitate cu aceeași procedură.

(5)   În cazul în care producătorilor și importatorilor li se cer informații și/sau testări ulterioare, aceștia trebuie să verifice, de asemenea, ținând seama de necesitatea de a limita experiențele practice pe vertebrate, dacă informațiile necesare pentru a evalua substanța nu sunt disponibile de la producătorii sau importatorii precedenți ai substanței declarate și dacă acestea nu pot fi obținute, probabil contra cost. În cazul în care experiențele sunt esențiale, trebuie verificat dacă testările pe animale nu pot fi înlocuite sau limitate prin folosirea altor metode.

Testele de laborator necesare trebuie să fie realizate cu respectul cuvenit pentru principiile de „bună practică de laborator”, prezentate de Directiva 87/18/CEE și pentru dispozițiile Directivei 86/609/CEE.

Articolul 11

Evaluarea riscului pentru substanțele de pe listele de priorități la nivel comunitar

(1)   Pe baza evaluării riscului și a măsurilor recomandate de către raportor, Comisia prezintă Comitetului menționat la articolul 15 alineatul (1) o propunere privind rezultatele evaluării riscului pentru substanțele prioritare și, în cazul în care este necesar, o recomandare pentru o strategie adecvată pentru limitarea acestor riscuri.

(2)   Rezultatele evaluării riscului pentru substanțele prioritare și strategia recomandată sunt adoptate la nivel comunitar în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15 și se publică de către Comisie.

(3)   Pe baza evaluării riscului și a strategiei recomandate menționate la alineatul (2), Comisia decide, atunci când este necesar, să propună măsuri comunitare în cadrul Directivei 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile de comercializare și utilizare a anumitor substanțe și preparate periculoase (8) sau în temeiul altor instrumente relevante existente în Comunitate.

Articolul 12

Obligații legate de furnizarea informațiilor suplimentare și a testărilor suplimentare

(1)   Orice producător sau importator al unei substanțe ce apare pe listele de priorități menționate la articolul 8 alineatul (1) și care a prezentat informațiile în conformitate cu articolele 3 și 4 trebuie, într-un termen limită dat, să furnizeze raportorului datele și rezultatele testelor privind această substanță menționată la articolul 9 alineatele (1) și (2) și cele menționate la articolul 10 alineatul (2).

(2)   Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), în cazul în care există motive valabile să se creadă că o substanță care apare în EINESC poate prezenta un grad mare de risc pentru om sau pentru mediu, se va adopta decizia de a se cere producătorului/producătorilor și importatorilor substanței respective să furnizeze informațiile pe care le posedă și/sau să supună testărilor substanța existentă și să furnizeze un raport despre aceasta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15.

(3)   În cazul unei substanțe produse sau importate ca atare sau ca preparat de mai mulți producători sau importatori, testarea în conformitate cu alineatele (1) și (2) se poate realiza de către unul sau mai mulți producători sau importatori care să acționeze în numele altor producători sau importatori implicați. Ceilalți producători sau importatori implicați fac trimitere la testele realizate de către acel sau acești producători sau importatori și aduc o contribuție corectă și echitabilă la cost.

Articolul 13

Colaborarea dintre statele membre și Comisie

Statele membre desemnează una sau mai multe autorități competente pentru a participa la punerea în aplicare a prezentului regulament în colaborare cu Comisia, în special pentru sarcinile menționate la articolele 8 și 10. De asemenea, statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile cărora Comisia le trimite copia datelor primite.

PARTEA 3

GESTIONARE, CONFIDENȚIALITATE, DISPOZIȚII DIVERSE ȘI FINALE

Articolul 14

Modificarea și adaptarea anexelor

(1)   Modificările necesare pentru adaptarea anexelor I, II, III și IV la evoluția tehnică se adoptă în conformitate cu procedura prezentată la articolul 15.

(2)   Modificările și adaptările la anexa V se adoptă de către Comisie.

Articolul 15

Comitetul

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența chestiunii în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea astfel cum s-a stabilit prin dispozițiile prevăzute de articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)   Comisia adoptă măsurile preconizate, în cazul în care acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

În cazul în care măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce urmează să fie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

(4)

(a)

Cu excepția cazurilor menționate la litera (b) de mai jos, atunci cînd, la expirarea perioadei de două luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu se pronunță, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

(b)

În cazul deciziilor menționate la articolul 11 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (1), atunci când, la expirarea perioadei de două luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu se pronunță, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie, cu excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat împotriva acestor măsuri cu majoritate simplă.

Articolul 16

Confidențialitatea datelor

(1)   În cazul în care consideră că există o problemă de confidențialitate, producătorul sau importatorul poate indica informațiile prevăzute la articolele 3, 4, 7 și 12, pe care le consideră a fi sensibile din punct de vedere comercial și a căror dezvăluire îi poate dăuna din punct de vedere industrial sau comercial și pe care, prin urmare, dorește să le țină secrete față de toate persoanele, cu excepția statelor membre și a Comisiei. În astfel de cazuri trebuie dată o justificare completă.

Caracterul secret din punct de vedere industrial și comercial nu se aplică pentru:

denumirea substanței, astfel cum este dată în EINESC;

numele producătorului sau al importatorului;

date privind proprietățile fizico-chimice ale substanței și rutele și destinația în mediu;

rezultatele rezumate ale testelor toxicologice și ecotoxicologice, în special datele despre carcinogenie, mutagenie și/sau toxicitatea pentru reproducere a substanței;

orice informație legată de metode și precauții în legătură cu substanța și măsurile urgente;

orice informații care, în cazul în care nu ar fi comunicate, ar putea duce la efectuarea de experiențe pe animale sau repetarea inutilă a acestora;

metode analitice care fac posibilă detectarea unei substanțe periculoase în cazul în care este descărcată în mediu, precum și determinarea expunerii directe a omului la substanță.

Atunci când producătorul sau importatorul ar trebui să dezvăluie el însuși ulterior informații considerate confidențiale înainte, acesta informează autoritatea competentă în legătură cu aceasta.

(2)   Autoritatea care primește informațiile decide pe propria răspundere care informații sunt protejate de caracterul secret din punct de vedere industrial și comercial în conformitate cu alineatul (1).

Informațiile acceptate ca fiind confidențiale de către autoritatea care primește informațiile sunt tratate ca fiind confidențiale și de către celelalte autorități.

Articolul 17

Nu mai târziu de un an de la adoptarea prezentului regulament, statele membre stabilesc măsurile legale sau administrative adecvate în scopul tratării cazurilor de nerespectare a prevederilor prezentului regulament.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

S. AUKEN


(1)  JO C 276, 5.11.1990, p. 1.

(2)  JO C 280, 28.10.1991, p. 65 și

JO C 337, 21.12.1992.

(3)  JO C 102, 18.4.1991, p. 42.

(4)  JO C 146, 15.6.1990, p. 1.

(5)  JO L 358, 18.12.1986, p. 1.

(6)  JO L 15, 17.1.1987, p. 29.

(7)  JO 196, 16.8.1967, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/632/CEE a Comisiei (JO L 338, 10.12.1991, p. 23).

(8)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/659/CEE (JO L 363, 31.12.1991, p. 36).


ANEXA I

LISTA SUBSTANȚELOR EXISTENTE PRODUSE SAU IMPORTATE ÎN COMUNITATE ÎN CANTITĂȚI CARE DEPĂȘESC 1 000 DE TONE PE AN (1)

Nr. EINESC

Grupa

Nr. CAS

200-001-8

 

50-00-0

formaldehidă CH2O

200-002-3

 

50-01-1

clorură de guanidină CH5N3·ClH

200-064-1

 

50-78-2

acid o-acetilsalicilic C9H8O4

200-149-3

 

52-68-6

triclorfon C4H8Cl3O4P

200-198-0

 

54-21-7

salicilat de sodiu C7H6O3·Na

200-231-9

 

55-38-9

fention C10H15O3PS2

200-262-8

 

56-23-5

tetraclorură de carbon CCl4

200-268-0

 

56-35-9

oxid bis(tributil)stanic C24H54OSn2

200-271-7

 

56-38-2

paration C10H14NO5PS

200-272-2

 

56-40-6

glicină--sulfat de fier (1:1) C2H5NO2

200-289-5

 

56-81-5

glicerină C3H8O3

200-315-5

 

57-13-6

uree CH4N2O

200-338-0

 

57-55-6

1,2-propandiol C3H8O2

200-362-1

 

58-08-2

cafeină C8H10N4O2

200-385-7

 

58-55-9

teofilină C7H8N4O2

200-401-2

 

58-89-9

γ-HCH sau γ-BHC C6H6Cl6

200-431-6

 

59-50-7

clorocrezol C7H7ClO

200-449-4

 

60-00-4

acid edetic C10H16N2O8

200-456-2

 

60-12-8

2-feniletanol C8H10O

200-464-6

 

60-24-2

2-mercaptoetanol C2H6OS

200-467-2

 

60-29-7

dietil eter C4H10O

200-480-3

 

60-51-5

dimetoat C5H12NO3PS2

200-486-6

 

60-80-0

fenazonă C11H12N2O

200-521-5

 

61-82-5

(amitrol) aminotriazol C2H4N4

200-539-3

 

62-53-3

anilină C6H7N

200-540-9

 

62-54-4

acetat de calciu C2H4O2·½Ca

200-543-5

 

62-56-6

tiouree CH4N2S

200-563-4

 

63-74-1

sulfanilamidă (sulfamida albă) C6H8N2O2S

200-573-9

 

64-02-8

etilendiaminotetraacetat de sodiu C10H16N2O8·4Na

200-578-6

 

64-17-5

etanol C2H6O

200-579-1

 

64-18-6

acid formic CH2O2

200-580-7

 

64-19-7

acid acetic într-o concentrație de peste 10 procente, de masă, de acid acetic C2H4O2

200-589-6

 

64-67-5

dietil sulfat (sulfat de dietil) C4H10O4S

200-618-2

 

65-85-0

acid benzoic C7H6O2

200-655-4

 

67-48-1

clorură de colină C5H14NO·Cl

200-659-6

 

67-56-1

metanol CH4O

200-661-7

 

67-63-0

2-propanol C3H8O

200-662-2

 

67-64-1

acetonă C3H6O

200-663-8

 

67-66-3

cloroform CHCl3

200-664-3

 

67-68-5

dimetil sulfoxid C2H6OS

200-666-4

 

67-72-1

hexacloretan C2Cl6

200-675-3

 

68-04-2

citrat de trisodiu C6H8O7·3Na

200-677-4

 

68-11-1

acid mercaptoacetic C2H4O2S

200-679-5

 

68-12-2

N,N-dimetilformamidă C3H7NO

200-694-7

 

68-89-3

[(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1H-pirazol- 4-il)metilamino]metansulfonat de sodiu C13H17N3O4S·Na

200-712-3

 

69-72-7

acid salicilic C7H6O3

200-719-1

 

69-91-0

α-fenilglicină C8H9NO2

200-746-9

 

71-23-8

1-propanol C3H8O

200-751-6

 

71-36-3

1-butanol C4H10O

200-753-7

 

71-43-2

benzen, pur C6H6

200-756-3

 

71-55-6

1,1,1-tricloroetan C2H3Cl3

200-812-7

 

74-82-8

metan în stare gazoasă CH4

200-813-2

 

74-83-9

bromometan CH3Br

200-814-8

 

74-84-0

etan C2H6

200-815-3

 

74-85-1

etenă, pură C2H4

200-816-9

 

74-86-2

acetilenă C2H2

200-817-4

 

74-87-3

clorometan CH3Cl

200-820-0

 

74-89-5

metilamină, în soluție apoasă CH5N

200-821-6

 

74-90-8

acid cianhidric CHN

200-822-1

 

74-93-1

metantiol CH4S

200-825-8

 

74-96-4

bromoetan C2 H5Br

200-827-9

 

74-98-6

propan lichefiat C3H8

200-830-5

 

75-00-3

cloroetan C2H5Cl

200-831-0

 

75-01-4

cloroetilenă C2H3Cl

200-834-7

 

75-04-7

etilamină C2H7N

200-835-2

 

75-05-8

acetonitril C2H3N

200-836-8

 

75-07-0

acetaldehidă C2H4O

200-837-3

 

75-08-1

etantiol C2H6S

200-838-9

 

75-09-2

diclorometan CH2Cl2

200-842-0

 

75-12-7

formamidă CH3NO

200-843-6

 

75-15-0

sulfură de carbon CS2

200-846-2

 

75-18-3

dimetil sulfură C2H6S

200-848-3

 

75-20-7

acetilură de calciu C2Ca

200-849-9

 

75-21-8

etilenoxid C2H4O

200-857-2

 

75-28-5

izobutan C4H10

200-860-9

 

75-31-0

izopropilamină C3H9N

200-864-0

 

75-35-4

1,1-dicloroetilenă C2H2Cl2

200-865-6

 

75-36-5

clorură de acetil C2H3ClO

200-870-3

 

75-44-5

fosgen CCl2O

200-871-9

 

75-45-6

clorodifluorometan CHClF2

200-875-0

 

75-50-3

trimetilamină, în soluție apoasă C3H9N

200-877-1

 

75-54-7

dicloro(metil)silan CH4Cl2Si

200-879-2

 

75-56-9

metiloxiran C3H6O

200-887-6

 

75-63-8

bromotrifluorometan CBrF3

200-888-1

 

75-64-9

terț-butilamină C4H11N

200-889-7

 

75-65-0

2-metil-2-propanol C4H10O

200-891-8

 

75-68-3

1-cloro-1,1-difluoroetan C2H3ClF2

200-892-3

 

75-69-4

triclorofluorometan CCl3F

200-893-9

 

75-71-8

diclorodifluorometan CCl2F2

200-900-5

 

75-77-4

clorotrimetilsilan C3H9ClSi

200-901-0

 

75-78-5

dicloro(dimetil)silan C2H6Cl2Si

200-902-6

 

75-79-6

tricloro(metil)silan CH3Cl3Si

200-909-4

 

75-86-5

2-hidroxi-2-metilpropionitril C4H7NO

200-911-5

 

75-87-6

tricloroacetaldehidă C2HCl3O

200-915-7

 

75-91-2

hidroperoxid de terț-butil C4H10O2

200-922-5

 

75-98-9

acid pivalic C5H10O2

200-927-2

 

76-03-9

acid tricloroacetic C2HCl3O2

200-936-1

 

76-13-1

1,1,2-triclorotrifluoroetan C2Cl3F3

200-937-7

 

76-14-2

criofluoran C2Cl2F4

200-938-2

 

76-15-3

cloropentafluoroetan C2ClF5

200-945-0

 

76-22-2

2-bornanonă C10H16O

201-029-3

 

77-47-4

hexaclorociclopentadienă C5Cl6

201-052-9

 

77-73-6

3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindenă C10H12

201-058-1

 

77-78-1

dimetil sulfat C2H6O4S

201-069-1

 

77-92-9

acid citric C6H8O7

201-074-9

 

77-99-6

trimetanolpropiliden C6H14O3

201-114-5

 

78-40-0

trietil fosfat C6H15O4P

201-116-6

 

78-42-2

tris(2-etilhexil)fosfat C24H51O4P

201-126-0

 

78-59-1

3,5,5-trimetil-2-ciclohexenonă C9H14O

201-134-4

 

78-70-6

linalool C10H18O

201-143-3

 

78-79-5

izopren C5H8

201-148-0

 

78-83-1

2-metil-1-propanol C4H10O

201-149-6

 

78-84-2

izobutiraldehidă C4H8O

201-152-2

 

78-87-5

1,2-dicloropropan C3H6Cl2

201-155-9

 

78-90-0

propilendiamină C3H10N2

201-158-5

 

78-92-2

2-butanol C4H10O

201-159-0

 

78-93-3

butanonă C4H8O

201-162-7

 

78-96-6

1-amino-2-propanol C3H9NO

201-166-9

 

79-00-5

1,1,2-tricloroetan C2H3Cl3

201-167-4

 

79-01-6

tricloroetenă C2HCl3

201-173-7

 

79-06-1

acrilamidă C3H5NO

201-176-3

 

79-09-4

acid propionic C3H6O2

201-177-9

 

79-10-7

acid acrilic C3H4O2

201-178-4

 

79-11-8

acid cloroacetic C2H3ClO2

201-185-2

 

79-20-9

acetat de metil C3H6O2

201-186-8

 

79-21-0

acid peracetic C2H4O3

201-187-3

 

79-22-1

cloroformiat de metil C2H3ClO2

201-195-7

 

79-31-2

acid izobutiric C4H8O2

201-196-2

 

79-33-4

acid l-(+)-lactic C3H6O3

201-197-8

 

79-34-5

1,1,2,2-tetracloroetan C2H2Cl4

201-199-9

 

79-36-7

clorură de dicloroacetil C2HCl3O

201-202-3

 

79-39-0

metacrilamidă C4H7NO

201-204-4

 

79-41-4

acid metacrilic C4H6O2

201-210-7

 

79-50-5

(±)-dihidro-3-hidroxi-4,4-dimetil-2(3H)-furanonă C6H10O3

201-234-8

 

79-92-5

camfen C10H16

201-236-9

 

79-94-7

2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropilidendifenol C15H12Br4O2

201-245-8

 

80-05-7

4,4′-izopropilidendifenol C15H16O2

201-254-7

 

80-15-9

hidroperoxid de α,α-dimetilbenzil C9H12O2

201-279-3

 

80-43-3

bis(α,α-dimetilbenzil)peroxid C18H22O2

201-281-4

 

80-47-7

hidroperoxid de 1-metil-1-(4-metilciclohexil)etil C10H20O2

201-291-9

 

80-56-8

2(3)-pinen C10H16

201-297-1

 

80-62-6

metacrilat de metil C5H8O2

201-325-2

 

81-11-8

acid 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonic C14H14N2O6S2

201-331-5

 

81-16-3

acid 2-aminonaftalin-1-sulfonic C10H9NO3S

201-380-2

 

81-84-5

anhidrida acidului naftalin-1,8- dicarboxilic C12H6O3

201-423-5

 

82-45-1

1-amino-antrachinonă C14H9NO2

201-427-7

 

82-49-5

acid 9,10-dioxantracen-1-sulfonic C14H8O5S

201-469-6

 

83-32-9

acenaften C12H10

201-487-4

 

83-56-7

naftalin-1,5-diol C10H8O2

201-545-9

 

84-61-7

ftalat de diciclohexil C20H26O4

201-549-0

 

84-65-1

antrachinonă C14H8O2

201-550-6

 

84-66-2

ftalat de dietil C12H14O4

201-553-2

 

84-69-5

ftalat de diizobutil C16H22O4

201-557-4

 

84-74-2

ftalat de dibutil C16H22O4

201-579-4

 

85-00-7

bromură de diquat C12H12N2·2Br

201-581-5

 

85-01-8

fenantren pur C14H10

201-604-9

 

85-42-7

anhidrida acidului ciclohexan-1,2-dicarboxilic C8H10O3

201-605-4

 

85-43-8

anihidridă 1,2,3,6-tetrahidroftalică C8H8O3

201-607-5

 

85-44-9

anhidridă ftalică C8H4O3

201-615-9

 

85-56-3

acid 2-(4-clorobenzoil)benzoic C14H9ClO3

201-622-7

 

85-68-7

ftalat de benzil butil C19H20O4

201-684-5

 

86-57-7

1-nitronaftalină C10H7NO2

201-718-9

 

87-02-5

acid 7-amino-4-hidroxinaftalin-2-sulfonic C10H9NO4S

201-752-4

 

87-56-9

acid mucocloric C4H2Cl2O3

201-757-1

 

87-61-6

1,2,3-triclorobenzen C6H3Cl3

201-758-7

 

87-62-7

2,6-xilidină C8H11N

201-761-3

 

87-65-0

2,6-diclorofenol C6H4Cl2O

201-765-5

 

87-68-3

hexacloro-1,3-butadienă C4Cl6

201-778-6

 

87-86-5

pentaclorofenol C6HCl5O

201-782-8

 

87-90-1

simclozen C3Cl3N3O3

201-795-9

 

88-06-2

2,4,6-triclorofenol C6H3Cl3O

201-800-4

 

88-12-0

1-vinil-2-pirolidonă C6H9NO

201-831-3

 

88-44-8

acid 4-aminotoluen-3-sulfonic C7H9NO3S

201-853-3

 

88-72-2

2-nitrotoluen C7H7NO2

201-854-9

 

88-73-3

1-cloro-2-nitrobenzen C6H4ClNO2

201-855-4

 

88-74-4

2-nitroanilină C6H6N2O2

201-857-5

 

88-75-5

2-nitrofenol C6H5NO3

201-861-7

 

88-85-7

dinoseb C10H12N2O5

201-923-3

 

89-61-2

1,4-dicloro-2-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

201-933-8

 

89-72-5

2-secbutil-fenol C10H14O

201-944-8

 

89-83-8

timol C10H14O

201-956-3

 

89-98-5

2-clorobenzaldehidă C7H5ClO

201-961-0

 

90-02-8

salicilaldehidă (aldehida salicilică) C7H6O2

201-963-1

 

90-04-0

o-anisidină C7H9NO

201-964-7

 

90-05-1

guajacol C7H8O2

201-983-0

 

90-30-2

N-1-naftilanilină C16H13N

201-993-5

 

90-43-7

difenol-2-ol C12H10O

202-000-8

 

90-51-7

acid 6-amino-4-hidroxinaftalin-2-sulfonic C10H9NO4S

202-039-0

 

91-08-7

diizocianat de 2-metil-m-fenilen C9H6N2O2

202-044-8

 

91-15-6

ftalonitril C8H4N2

202-049-5

 

91-20-3

naftalină, pură C10H8

202-051-6

 

91-22-5

chinolină C9H7N

202-052-1

 

91-23-6

2-nitroanisol C7H7NO3

202-088-8

 

91-66-7

N,N-dietilanilină C10H15N

202-090-9

 

91-68-9

3-dietilaminofenol C10H15NO

202-095-6

 

91-76-9

6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diildiamină C9H9N5

202-109-0

 

91-94-1

3,3′-diclorobenzidină C12H10Cl2N2

202-163-5

 

92-52-4

difenil C12H10

202-180-8

 

92-70-6

acid 3-hidroxi-2-naftoic C11H8O3

202-200-5

 

92-88-6

difenil-4,4′-diol C12H10O2

202-264-4

 

93-65-2

acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propionic C10H11ClO3

202-303-5

 

94-09-7

benzocaină C9H11NO2

202-327-6

 

94-36-0

peroxid de dibenzoil C14H10O4

202-354-3

 

94-68-8

N-etil-o-toluidină C9H13N

202-360-6

 

94-74-6

acid (4-cloro-2-metilfenoxi)acetic C9H9ClO3

202-361-1

 

94-75-7

2,4-D (2,4-diklorofenoksüäädikhape) C8H6Cl2O3

202-411-2

 

95-33-0

N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă C13H16N2S2

202-422-2

 

95-47-6

o-xilen C8H10

202-423-8

 

95-48-7

o-crezol C7H8O

202-424-3

 

95-49-8

2-clorotoluen C7H7Cl

202-425-9

 

95-50-1

1,2-diclorobenzen C6H4Cl2

202-426-4

 

95-51-2

2-cloroanilină C6H6ClN

202-429-0

 

95-53-4

o-toluidină C7H9N

202-430-6

 

95-54-5

o- fenilendiamină C6H8N2

202-431-1

 

95-55-6

2-aminofenol C6H7NO

202-433-2

 

95-57-8

2-clorofenol C6H5ClO

202-445-8

 

95-73-8

2,4-diclorotoluen C7H6Cl2

202-446-3

 

95-74-9

3-cloro-p-toluidină C7H8ClN

202-448-4

 

95-76-1

3,4-dicloroanilină C6H5Cl2N

202-453-1

 

95-80-7

4-metil-m-fenilendiamină C7H10N2

202-455-2

 

95-82-9

2,5-dicloroanilină C6H5Cl2N

202-466-2

 

95-94-3

1,2,4,5-tetraclorobenzen C6H2Cl4

202-477-2

 

96-10-6

clorură de dietilaluminiu C4H10AlCl

202-486-1

 

96-18-4

1,2,3-tricloropropan C3H5Cl3

202-490-3

 

96-22-0

3-pentanonă C5H10O

202-496-6

 

96-29-7

butanonoximă C4H9NO

202-498-7

 

96-31-1

1,3-dimetiluree C3H8N2O

202-500-6

 

96-33-3

acrilat de metil C4H6O2

202-501-1

 

96-34-4

cloroacetatul de metil C3H5ClO2

202-509-5

 

96-48-0

γ-butirlactonă C4H6O2

202-551-4

 

97-00-7

1-cloro-2,4-dinitrobenzen C6H3ClN2O4

202-576-0

 

97-36-9

2′,4′dimetilacetoacetanilidă C12H15NO2

202-597-5

 

97-63-2

metacrilatul de etil C6H10O2

202-599-6

 

97-65-4

acid itaconic C5H6O4

202-613-0

 

97-86-9

metacrilatul de izobutil C8H14O2

202-615-1

 

97-88-1

metacrilatul de butil C8H14O2

202-626-1

 

98-00-0

alcool furfurilic C5H6O2

202-627-7

 

98-01-1

2-furaldehidă C5H4O2

202-634-5

 

98-07-7

α,α,α-triclorotoluen C7H5Cl3

202-635-0

 

98-08-8

α,α,α-trifluorotoluen C7H5F3

202-636-6

 

98-09-9

clorura benzensulfonic (benzensulfoclorură) C6H5ClO2S

202-640-8

 

98-13-5

tricloro(fenil)silan C6H5Cl3Si

202-643-4

 

98-16-8

α,α,α-trifluoro-m-toluidină C7H6F3N

202-664-9

 

98-40-8

acid 2-(etilamino)toluen-4-sulfonic C9H13NO3S

202-670-1

 

98-46-4

α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluen C7H4F3NO2

202-675-9

 

98-51-1

4-terțbutil-toluen C11H16

202-676-4

 

98-52-2

4-terțbutil-ciclohexanol C10H20O

202-679-0

 

98-54-4

4-terțbutil-fenol C10H14O

202-681-1

 

98-56-6

4-cloro-α,α,α-trifluorotoluen C7H4ClF3

202-696-3

 

98-73-7

acid 4-terț-butilbenzoic C11H14O2

202-704-5

 

98-82-8

cumen C9H12

202-705-0

 

98-83-9

2-fenilpropenă C9H10

202-708-7

 

98-86-2

acetofenonă C8H8O

202-709-2

 

98-87-3

α,α-diclorotoluen C7H6Cl2

202-710-8

 

98-88-4

clorură de benzoil C7H5ClO

202-713-4

 

98-92-0

nicotinamidă C6H6N2O

202-715-5

 

98-94-2

ciclohexildimetilamină C8H17N

202-716-0

 

98-95-3

nitrobenzen C6H5NO2

202-728-6

 

99-08-1

3-nitrotoluen C7H7NO2

202-764-2

 

99-54-7

1,2-dicloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

202-776-8

 

99-65-0

1,3-dinitrobenzen C6H4N2O4

202-790-4

 

99-82-1

1-izopropil-4-metilciclohexan C10H20

202-797-2

 

99-88-7

4-izopropilanilină C9H13N

202-804-9

 

99-96-7

acid 4-hidroxibenzoic C7H6O3

202-808-0

 

99-99-0

4-nitrotoluen C7H7NO2

202-809-6

 

100-00-5

1-cloro-4-nitrobenzen C6H4ClNO2

202-810-1

 

100-01-6

4-nitroanilină C6H6N2O2

202-811-7

 

100-02-7

4-nitrofenol C6H5NO3

202-825-3

 

100-17-4

4-nitroanisol C7H7NO3

202-830-0

 

100-21-0

acid tereftalic C8H6O4

202-837-9

 

100-29-8

4-nitrofenetol C8H9NO3

202-845-2

 

100-37-8

2-dietilaminoetanol C6H15NO

202-849-4

 

100-41-4

etilbenzen C8H10

202-851-5

 

100-42-5

stiren C8H8

202-853-6

 

100-44-7

α-clorotoluen C7H7Cl

202-855-7

 

100-47-0

benzonitril C7H5N

202-859-9

 

100-51-6

alcool benzilic C7H8O

202-860-4

 

100-52-7

benzaldehidă C7H6O

202-873-5

 

100-63-0

fenilhidrazină C6H8N2

202-905-8

 

100-97-0

metenamină C6H12N4

202-908-4

 

101-02-0

trifenil fosfit C18H15O3P

202-910-5

 

101-05-3

anilazină C9H5Cl3N4

202-951-9

 

101-54-2

N-(4-aminofenil)anilină C12H12N2

202-966-0

 

101-68-8

diizocianat de 4,4′-metilendifenil C15H10N2O

202-969-7

 

101-72-4

N-izopropil-N-fenil-p-fenilendiamină C15H18N2

202-974-4

 

101-77-9

4,4′-metilendianilină C13H14N2

202-980-7

 

101-83-7

diciclohexilamină C12H23N

202-981-2

 

101-84-8

difenil eter C12H10O

202-996-4

 

102-01-2

acetoacetanilidă C10H11NO2

203-002-1

 

102-06-7

1,3-difenilguanidină C13H13N3

203-005-8

 

102-09-0

carbonat de difenil C13H10O3

203-026-2

 

102-36-3

3,4-diclorofenil izocianat C7H3Cl2NO

203-049-8

 

102-71-6

2,2′,2″-nitrilotrietanol C6H15NO3

203-051-9

 

102-76-1

triacetin C9H14O6

203-052-4

 

102-77-2

2-(morfolinotio)benzotiazol C11H12N2OS2

203-058-7

 

102-82-9

tributilamină C12H27N

203-070-2

 

103-01-5

N-fenilglicină C8H9NO2

203-079-1

 

103-09-3

acetat de 2-etilhexil C10H20O2

203-080-7

 

103-11-7

acrilat de 2-etilhexil C11H20O2

203-090-1

 

103-23-1

adipat de bis(2-etilhexil) C22H42O4

203-118-2

 

103-50-4

dibenzileter C14H14O

203-135-5

 

103-69-5

N-etilanilină C8H11N

203-136-0

 

103-70-8

formanilidă C7H7NO

203-137-6

 

103-71-9

izocianat de fenil C7H5NO

203-150-7

 

103-84-4

acetanilidă C8H9NO

203-157-5

 

103-90-2

paracetamol C8H9NO2

203-180-0

 

104-15-4

acid toluen-4-sulfonic C7H8O3S

203-212-3

 

104-54-1

alcool cinamic C9H10O

203-213-9

 

104-55-2

aldehida cinamică C9H8O

203-234-3

 

104-76-7

2-etil-1-hexanol C8H18O

203-253-7

 

104-93-8

4-metilanisol C8H10O

203-254-2

 

104-94-9

p-anisidină C7H9NO

203-265-2

 

105-05-5

1,4-dietilbenzen C10H14

203-293-5

 

105-38-4

propionat de vinil C5H8O2

203-294-0

 

105-39-5

cloroacetat de etil C4H7ClO2

203-299-8

 

105-45-3

acetoacetat de metil C5H8O3

203-305-9

 

105-53-3

malonat de dietil C7H12O4

203-313-2

 

105-60-2

ε-caprolactamă C6H11NO

203-328-4

 

105-76-0

maleat de dibutil C12H20O4

203-383-4

 

106-31-0

anhidrid acidului butiric C8H14O3

203-396-5

 

106-42-3

p-xilen C8H10

203-397-0

 

106-43-4

4-clorotoluen C7H7Cl

203-398-6

 

106-44-5

p-cresol C7H8O

203-400-5

 

106-46-7

1,4-diclorobenzen C6H4Cl2

203-402-6

 

106-48-9

4-clorofenol C6H5ClO

203-403-1

 

106-49-0

p-toluidină C7H9N

203-419-9

 

106-65-0

succinat de dimetil C6H10O4

203-430-9

 

106-75-2

bis(cloroformiat) de oxidietilenă C6H8Cl2O5

203-438-2

 

106-88-7

1,2-epoxibutan C4H8O

203-439-8

 

106-89-8

1-cloro-2,3-epoxipropan C3H5ClO

203-444-5

 

106-93-4

1,2-dibromoetan C2H4Br2

203-448-7

 

106-97-8

butan, pur C4H10

203-449-2

 

106-98-9

1-butenă C4H8

203-450-8

 

106-99-0

1,3-butadienă C4H6

203-452-9

 

107-01-7

butenă, amestec de izomeri –1- și –2- C4H8

203-453-4

 

107-02-8

acrilaldehidă C3H4O

203-457-6

 

107-05-1

3-cloropropenă C3H5Cl

203-458-1

 

107-06-2

1,2-dicloretan C2H4Cl2

203-462-3

 

107-10-8

propilamină C3H9N

203-464-4

 

107-12-0

propiononitril C3H5N

203-466-5

 

107-13-1

acrilonitril C3H3N

203-468-6

 

107-15-3

etilendiamină C2H8N2

203-470-7

 

107-18-6

alcool alilic C3H6O

203-473-3

 

107-21-1

1,2 etandiol C2H6O2

203-474-9

 

107-22-2

glioxal C2H2O2

203-475-4

 

107-25-5

metil vinil eter C3H6O

203-481-7

 

107-31-3

formiat de metil C2H4O2

203-489-0

 

107-41-5

2-metil-2,4-pentandiol C6H14O2

203-508-2

 

107-64-2

clorură de dimetildioctadecil amoniu C38H80N·Cl

203-509-8

 

107-66-4

fosfat acid de dibutil C8H19O4P

203-527-6

 

107-86-8

3-metil-2-butenal C5H8O

203-532-3

 

107-92-6

acid butiric C4H8O2

203-539-1

 

107-98-2

1-metoxi-2-propanol C4H10O2

203-542-8

 

108-01-0

2-dimetilaminoetanol C4H11NO

203-545-4

 

108-05-4

acetat de vinil C4H6O2

203-550-1

 

108-10-1

4-metil-2-pentanonă C6H12O

203-551-7

 

108-11-2

4-metil-2-pentanol C6H14O

203-560-6

 

108-20-3

diizopropil eter C6H14O

203-561-1

 

108-21-4

acetat de izopropil C5H10O2

203-562-7

 

108-22-5

acetat de izopropenil C5H8O2

203-564-8

 

108-24-7

anhidridă acetică C4H6O3

203-571-6

 

108-31-6

anhidridă maleică C4H2O3

203-576-3

 

108-38-3

m-xilen C8H10

203-577-9

 

108-39-4

m-cresol C7H8O

203-581-0

 

108-42-9

3-cloroanilină C6H6ClN

203-583-1

 

108-44-1

m-toluidină C7H9N

203-584-7

 

108-45-2

m-fenilendiamină C6H8N2

203-585-2

 

108-46-3

resorcină C6H6O2

203-603-9

 

108-65-6

acetat de 2-metoxi-1-metiletil C6H12O3

203-604-4

 

108-67-8

mezitilen C9H12

203-606-5

 

108-68-9

3,5-xilenol C8H10O

203-608-6

 

108-70-3

1,3,5-triclorobenzen C6H3Cl3

203-614-9

 

108-77-0

2,4,6-tricloro-1,3,5-triazină C3Cl3N3

203-615-4

 

108-78-1

melamină C3H6N6

203-618-0

 

108-80-5

acid cianuric C3H3N3O3

203-619-6

 

108-82-7

2,6-dimetil-4-heptanol C9H20O

203-620-1

 

108-83-8

2,6-dimetil-4-heptanonă C9H18O

203-624-3

 

108-87-2

metilciclohexan C7H14

203-625-9

 

108-88-3

toluen C7H8

203-626-4

 

108-89-4

4-metilpiridină C6H7N

203-628-5

 

108-90-7

clorobenzen C6H5Cl

203-629-0

 

108-91-8

ciclohexilamină C6H13N

203-630-6

 

108-93-0

ciclohexanol C6H12O

203-631-1

 

108-94-1

ciclohexanonă C6H10O

203-632-7

 

108-95-2

fenol, pur C6H6O

203-636-9

 

108-99-6

3-metilpiridină C6H7N

203-643-7

 

109-06-8

2-metilpiridină C6H7N

203-678-8

 

109-53-5

izobutil vinil eter C6H12O

203-680-9

 

109-55-7

3-aminopropildimetilamină C5H14N2

203-686-1

 

109-60-4

acetat de propil C5H10O2

203-692-4

 

109-66-0

pentan C5H12

203-696-6

 

109-69-3

1-clorobutan C4H9Cl

203-697-1

 

109-70-6

1-bromo-3-cloropropan C3H6BrCl

203-699-2

 

109-73-9

butilamină C4H11N

203-713-7

 

109-86-4

2-metoxietanol C3H8O2

203-716-3

 

109-89-7

dietilamină C4H11N

203-718-4

 

109-92-2

etil vinil eter C4H8O

203-726-8

 

109-99-9

tetrahidrofuran C4H8O

203-728-9

 

110-01-0

tetrahidrotiofen C4H8S

203-733-6

 

110-05-4

peroxid de di-(terț-butil) C8H18O2

203-737-8

 

110-12-3

5-metil-2-hexanonă C7H14O

203-740-4

 

110-15-6

acid succinic C4H6O4

203-742-5

 

110-16-7

acid maleic C4H4O4

203-743-0

 

110-17-8

acid fumaric C4H4O4

203-745-1

 

110-19-0

acetat de izobutil C6H12O2

203-747-2

 

110-21-4

1,1-hidrazoformamidă C2H6N4O2

203-751-4

 

110-27-0

miristat de izopropil C17H34O2

203-755-6

 

110-30-5

N,N′-etilendi(stearamidă) C38H76N2O2

203-766-6

 

110-42-9

decanoat de metil C11H22O2

203-768-7

 

110-44-1

acid 2,4-hexadienoic C6H8O2

203-772-9

 

110-49-6

acetat de 2-metoxietil C5H10O3

203-777-6

 

110-54-3

hexan C6H14

203-786-5

 

110-63-4

1,4-butandiol C4H10O2

203-787-0

 

110-64-5

2-butilen-1,4-diol C4H8O2

203-788-6

 

110-65-6

2-butin-1,4-diol C4H6O2

203-794-9

 

110-71-4

1,2-dimetoxietanC4H10O2

203-802-0

 

110-77-0

2-(etiltio)etanol C4H10OS

203-804-1

 

110-80-5

2-etoxietanol C4H10O2

203-806-2

 

110-82-7

ciclohexan C6H12

203-808-3

 

110-85-0

piperazină C4H10N2

203-809-9

 

110-86-1

piridină C5H5N

203-812-5

 

110-88-3

1,3,5-trioxan C3H6O3

203-815-1

 

110-91-8

morfolină C4H9NO

203-817-2

 

110-94-1

acid glutaric C5H8O4

203-820-9

 

110-97-4

1,1′-imino-di(2-propanol) C6H15NO2

203-821-4

 

110-98-5

1,1′-oxi-di(2-dipropanol) C6H14O3

203-835-0

 

111-11-5

octanoat de metil C9H18O2

203-838-7

 

111-14-8

acid heptanoic C7H14O2

203-839-2

 

111-15-9

acetat de 2-etoxietil C6H12O3

203-851-8

 

111-26-2

hexilamină C6H15N

203-856-5

 

111-30-8

glutaral C5H8O2

203-865-4

 

111-40-0

2,2′-iminodi(etilamină) C4H13N3

203-867-5

 

111-41-1

2-(2-aminoetilamino)etanol C4H12N2O

203-868-0

 

111-42-2

2,2′-iminodietanol C4H11NO2

203-870-1

 

111-44-4

bis(2-cloroetil)eter C4H8Cl2O

203-872-2

 

111-46-6

2,2′-oxidietanol C4H10O3

203-874-3

 

111-48-8

tiodiglicol C4H10O2S

203-893-7

 

111-66-0

1-octenă C8H16

203-896-3

 

111-69-3

adiponitril C6H8N2

203-905-0

 

111-76-2

2-butoxietanol C6H14O2

203-906-6

 

111-77-3

2-(2-metoxietoxi)etanol C5H12O3

203-907-1

 

111-78-4

1,5-ciclooctadienă C8H12

203-911-3

 

111-82-0

laurat de metil C13H26O2

203-915-5

 

111-85-3

1-clorooctan C8H17Cl

203-917-6

 

111-87-5

1-octanol C8H18O

203-918-1

 

111-88-6

1- octantiolC8H18S

203-919-7

 

111-90-0

2-(2-etoxietoxi)etanol C6H14O3

203-921-8

 

111-92-2

dibutilamină C8H19N

203-924-4

 

111-96-6

bis(2-metoxietil)eter C6H14O3

203-933-3

 

112-07-2

acetat de 2-butoxietil C8H16O3

203-943-8

 

112-18-5

dodecildimetilamină C14H31N

203-950-6

 

112-24-3

trientină C6H18N4

203-953-2

 

112-27-6

2,2′-(etilendioxi)dietanol C6H14O4

203-956-9

 

112-30-1

1-decanol C10H22O

203-961-6

 

112-34-5

2-(2-butoxietoxi)etanol C8H18O3

203-962-1

 

112-35-6

2-(-2(-2-metoxietoxi)etoxi)etanol C7H16O4

203-967-9

 

112-40-3

dodecan C12H26

203-978-9

 

112-50-5

2-(2-(2-etoxietoxi)etoxi)etanol C8H18O4

203-982-0

 

112-53-8

1-dodecanol C12H26O

203-984-1

 

112-55-0

1-dodecantiol C12H26S

203-986-2

 

112-57-2

3,6,9-triazoundecametilendiamină C8H23N5

203-998-8

 

112-70-9

1-tridecanol C13H28O

204-000-3

 

112-72-1

tetradecanol C14H30O

204-004-5

 

112-76-5

clorură de stearoil C18H35ClO

204-017-6

 

112-92-5

1-octadecanol C18H38O

204-038-0

 

113-98-4

[2S-(2α,5a,6d)]-3,3-dimetil-7-oxo-6-(fenilacetamido)-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptan-2-carboxilat C16H18N2O4S·K

204-043-8

 

114-26-1

propoxur C11H15NO3

204-062-1

 

115-07-1

propenă, pură C3H6

204-065-8

 

115-10-6

dimetil eter C2H6O

204-066-3

 

115-11-7

2-metilpropenă C4H8

204-068-4

 

115-18-4

2-metil-3-buten-2-ol C5H10O

204-070-5

 

115-19-5

2-metil-3-butin-2-ol C5H8O

204-104-9

 

115-77-5

pentaeritritol C5H12O4

204-112-2

 

115-86-6

trifenil fosfat C18H15O4P

204-118-5

 

115-96-8

tris(2-cloroetil)fosfat C6H12Cl3O4P

204-122-7

 

116-02-9

3,3,5-trimetilciclohexanol C9H18O

204-126-9

 

116-14-3

tetrafluoroetilenă C2F4

204-127-4

 

116-15-4

hexafluoropropenă C3F6

204-137-9

 

116-37-0

1,1′-izopropilidenbis(p-fenilenoxi) -2-dipropanol C21H28O4

204-159-9

 

116-81-4

acid 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonic C14H8BrNO5S

204-188-7

 

117-42-0

acid 8-aminonaftalin-1,3,6-trisulfonic C10H9NO9S3

204-211-0

 

117-81-7

ftalat de bis(2-etilhexil) C24H38O4

204-214-7

 

117-84-0

ftalat de dioctil C24H38O4

204-246-1

 

118-33-2

acid 6-aminonaftalin-1,3-disulfonic C10H9NO6S2

204-255-0

 

118-48-9

4H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dionă C8H5NO3

204-269-7

 

118-69-4

2,6-diclorotoluen C7H6Cl2

204-273-9

 

118-74-1

hexaclorobenzen C6Cl6

204-287-5

 

118-92-3

acid antranilic C7H7NO2

204-289-6

 

118-96-7

2,4,6-trinitrotoluen C7H5N3O6

204-317-7

 

119-36-8

salicilat de metilC8H8O3

204-327-1

 

119-47-1

6,6′-di-tert-butil-2,2′-metilendi-p-cresol C23H32O2

204-340-2

 

119-64-2

1,2,3,4-tetrahidronaftalină C10H12

204-371-1

 

120-12-7

antracen, pur C14H10

204-390-5

 

120-36-5

diclorprop C9H8Cl2O3

204-411-8

 

120-61-6

tereftalat de dimetil C10H10O4

204-424-9

 

120-78-5

di(benzotiazol-2-il)disulfură C14H8N2S4

204-427-5

 

120-80-9

pirocatechină C6H6O2

204-428-0

 

120-82-1

1,2,4-triclorobenzen C6H3Cl3

204-429-6

 

120-83-2

2,4-diclorofenol C6H4Cl2O

204-445-3

 

121-03-9

acid 4-nitrotoluen-2-sulfonic C7H7NO5S

204-450-0

 

121-14-2

2,4-dinitrotoluen C7H6N2O4

204-469-4

 

121-44-8

trietilamină C6H15N

204-471-5

 

121-45-9

trimetil fosfit (fosfit de trimetil) C3H9O3P

204-482-5

 

121-57-3

acid sulfanilic C6H7NO3S

204-493-5

 

121-69-7

N,N-dimetilanilină C8H11N

204-496-1

 

121-73-3

1-cloro-3-nitrobenzen C6H4ClNO2

204-501-7

 

121-86-8

2-cloro-4-nitrotoluen C7H6ClNO2

204-502-2

 

121-87-9

2-cloro-4-nitroanilină C6H5ClN2O2

204-506-4

 

121-91-5

acid izoftalic C8H6O4

204-524-2

 

122-14-5

fenitrotion C9H12NO5PS

204-528-4

 

122-20-3

1,1′,1″-nitrilotripropan-2-ol C9H21NO3

204-539-4

 

122-39-4

difenilamină C12H11N

204-550-4

 

122-51-0

ortoformiat de trietil C7H16O3

204-552-5

 

122-52-1

trietil fosfit (fosfit de trietil) C6H15O3P

204-591-8

 

123-01-3

dodecilbenzen C18H30

204-596-5

 

123-05-7

2-etilhexanal C8H16O

204-616-2

 

123-30-8

4-aminofenol C6H7NO

204-617-8

 

123-31-9

hidrochinona C6H6O2

204-622-5

 

123-35-3

7-metil-3-metilen-1,6-octadiena C10H16

204-623-0

 

123-38-6

propionaldehida C3H6O

204-624-6

 

123-39-7

N-metilformamida C2H5NO

204-626-7

 

123-42-2

4-hidroxi-4-metil-2-pentanona C6H12O2

204-634-0

 

123-54-6

2,4-pentandiona C5H8O2

204-638-2

 

123-62-6

anhidrida acidului propionic C6H10O3

204-646-6

 

123-72-8

butiraldehida C4H8O

204-650-8

 

123-77-3

C,C′-azodi(formamidă) C2H4N4O2

204-658-1

 

123-86-4

acetat de n-butil C6H12O2

204-661-8

 

123-91-1

1,4-dioxan C4H8O2

204-673-3

 

124-04-9

acid adipic C6H10O4

204-677-5

 

124-07-2

acid octanoic C8H16O2

204-679-6

 

124-09-4

hexametilendiamidă C6H16N2

204-685-9

 

124-17-4

acetat de 2-(2-butoxietoxi)etil C10H20O4

204-686-4

 

124-18-5

decan C10H22

204-695-3

 

124-30-1

octadecilamina C18H39N

204-697-4

 

124-40-3

dimetilamina, în soluție apoasă C2H7N

204-699-5

 

124-41-4

metanolat de sodiu CH4O·Na

204-709-8

 

124-68-5

2-amino-2-metilpropanol C4H11NO

204-727-6

 

125-12-2

acetat de exo-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptil C12H20O2

204-781-0

 

126-30-7

2,2-dimetil-1,3-propandiol C5H12O2

204-794-1

 

126-58-9

2,2,2′,2′tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol C10H22O7

204-800-2

 

126-73-8

tributil fosfat (fosfat de tributil) C12H27O4P

204-818-0

 

126-99-8

2-cloro-1,3-butadiena C4H5Cl

204-822-2

 

127-08-2

acetat de potasiu C2H4O2·K

204-823-8

 

127-09-3

acetat de sodiu C2H4O2·Na

204-825-9

 

127-18-4

tetracloroetenă C2Cl4

204-826-4

 

127-19-5

N,N-dimetilacetamida C4H9NO

204-854-7

 

127-65-1

tosilcloramida de sodiu C7H8ClNO2S·Na

204-857-3

 

127-68-4

3-nitrobenzensulfonat de sodiu C6H5NO5S·Na

204-872-5

 

127-91-3

2 (10)-pinenC10H16

204-875-1

 

128-03-0

dimetilditiocarbamat de potasiu C3H7NS2·K

204-876-7

 

128-04-1

dimetilditiocarbamat de sodiu C3H7NS2·Na

204-881-4

 

128-37-0

2,6-di-tert-butil-p-crezol C15H24O

204-886-1

 

128-44-9

1,1-dioxid de 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, sare de sodiu C7H5NO3S·Na

205-010-0

 

131-09-9

2-cloroantrachinonă C14H7ClO2

205-011-6

 

131-11-3

ftalat de dimetil C10H10O4

205-025-2

 

131-52-2

pentaclorofenolat de sodiu C6HCl5O·Na

205-107-8

 

133-49-3

pentaclorobenzentiol C6HCl5S

205-138-7

 

134-32-7

1-naftilamina C10H9N

205-182-7

 

135-19-3

2-naftol C10H8O

205-286-2

 

137-26-8

tiram C6H12N2S4

205-288-3

 

137-30-4

ziram C6H12N2S4Zn

205-290-4

 

137-40-6

propionat de sodiu C3H6O2·Na

205-293-0

 

137-42-8

metam-sodiu C2H5NS2·Na

205-341-0

 

138-86-3

dipentenă, brută C10H16

205-347-3

 

139-02-6

fenoxid de sodiu C6H6O·Na

205-381-9

 

139-89-9

2-(carboxilatometil(2-hidroxietil) amino)etiliminodi(acetat) de sodiu C10H18N2O7·3Na

205-388-7

 

139-96-8

sulfat de tris(2-hidroxietil)amoniu decil C12H26O4S·C6H15NO3

205-391-3

 

140-01-2

(carboxilatometil)iminodi(etilennitrilo)tetraacetat de sodiu C14H23N3O10·5Na

205-399-7

 

140-11-4

acetat de benzil C9H10O2

205-410-5

 

140-29-4

fenilacetonitril C8H7N

205-411-0

 

140-31-8

2-piperazin-1-iletilamină C6H15N3

205-426-2

 

140-66-9

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol C14H22O

205-438-8

 

140-88-5

acrilat de etil C5H8O2

205-443-5

 

140-93-2

sodiu-proxan C4H8OS2·Na

205-480-7

 

141-32-2

acrilat de butil C7H12O2

205-483-3

 

141-43-5

2-aminoetanol C2H7NO

205-488-0

 

141-53-7

formiat de sodiu CH2O2·Na

205-500-4

 

141-78-6

acetat de etil C4H8O2

205-502-5

 

141-79-7

4-metil-3-penten-2-ona C6H10O

205-516-1

 

141-97-9

acetoacetat de etil C6H10O3

205-547-0

 

142-59-6

nabam C4H8N2S4·2Na

205-554-9

 

142-72-3

(di)acetat de magneziu C2H4O2·½Mg

205-563-8

 

142-82-5

heptan C7H16

205-565-9

 

142-84-7

dipropilamina C6H15N

205-570-6

 

142-90-5

metacrilat de dodecil C16H30O2

205-592-6

 

143-22-6

2-(2-(2-butoxietoxi)etoxi)etanol C10H22O4

205-599-4

 

143-33-9

cianură de sodiu

205-633-8

 

144-55-8

carbonat acid de sodiu CH2O3·Na

205-634-3

 

144-62-7

acid oxalic C2H2O4

205-685-1

 

147-14-8

tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfirinftalocianină C32H16CuN8

205-736-8

 

149-30-4

benzotiazol-2-tiol C7H5NS2

205-743-6

 

149-57-5

acid 2-etilhexanoic C8H16O2

205-745-7

 

149-73-5

ortoformiat de trimetil C4H10O3

205-753-0

 

150-13-0

acid 4-aminobenzoic C7H7NO2

205-771-9

 

150-78-7

1,4-dimetoxibenzen C8H10O2

205-788-1

 

151-21-3

dodecil sulfat de sodiu C12H26O4S·Na

205-792-3

 

151-50-8

cianură de potasiu

205-793-9

 

151-56-4

aziridină C2H5N

205-855-5

 

156-43-4

p-fenetidină C8H11NO

206-019-2

 

288-32-4

imidazol C3H4N2

206-022-9

 

288-88-0

1,2,4-triazol C2H3N3

206-033-9

 

294-62-2

ciclododecan C12H24

206-050-1

 

298-00-0

paration-metil (metafoss) C8H10NO5PS

206-056-4

 

298-07-7

fosfat acid de bis(2-etilhexil) C16H35O4P

206-058-5

 

298-12-4

acid glioxilic C2H2O3

206-059-0

 

298-14-6

carbonat acid de potasiu CH2O3·K

206-114-9

 

302-01-2

hidrazină H4N2

206-354-4

 

330-54-1

diuron C9H10Cl2N2O

206-537-9

 

353-59-3

bromoclorodifluorometan CBrClF2

206-991-8

 

409-21-2

carbură de siliciu

206-992-3

 

420-04-2

cianamidă CH2N2

207-312-8

 

461-58-5

cianoguanidină C2H4N4

207-336-9

 

463-51-4

cetenă C2H2O

207-439-9

 

471-34-1

carbonat de calciu CH2O3·Ca

207-586-9

 

482-89-3

2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-iliden)-1,2-dihidro-3H-indol-3-onăC16H10N2O2

207-826-2

 

496-72-0

4-metil-o-fenildiaminaC7H10N2

207-838-8

 

497-19-8

carbonat de sodiu CH2O3·2Na

207-938-1

 

502-44-3

hexan-6-olid C6H10O2

207-950-7

 

502-69-2

6,10,14-trimetilpenta-2-decanonă C18H36O

208-008-8

 

505-32-8

3,7,11,15-tetrametil-1-hexadecen-3-ol C20H40O

208-052-8

 

506-77-4

clorcianul

208-058-0

 

506-87-6

carbonat de amoniu CH2O3·2H3N

208-060-1

 

506-93-4

nitrat de guanidină CH5N3·HNO3

208-167-3

 

513-77-9

carbonat de bariu, natural CH2O3·Ba

208-419-2

 

527-60-6

2,4,6-trimetilfenol C9H12O

208-534-8

 

532-32-1

benzoat de sodiu C7H6O2·Na

208-576-7

 

533-74-4

dazomet C5H10N2S2

208-580-9

 

533-96-0

carbonat acid de sodiu CH2O3·3/2Na

208-754-4

 

540-72-7

tiocianat de sodiu

208-778-5

 

541-41-3

cloroformiat de etil C3H5ClO2

208-792-1

 

541-73-1

1,3-diclorobenzen C6H4Cl2

208-826-5

 

542-75-6

1,3-dicloropropenă C3H4Cl2

208-835-4

 

542-92-7

ciclopentadienă C5H6

208-863-7

 

544-17-2

diformiat de calciu CH2O2·½Ca

208-875-2

 

544-63-8

acid miristic, pur C14H28O2

208-915-9

 

546-93-0

magneesiumkarbonaat CH2O3·Mg

208-993-4

 

551-16-6

acid 6-aminopenicilanic C8H12N2O3S

209-008-0

 

552-30-7

1,2-anhidrida acidului benzen-1,2,4-tricarboxilic C9H4O5

209-062-5

 

554-13-2

carbonat de litiu CH2O3·2Li

209-136-7

 

556-67-2

octametilciclotetrasiloxan C8H24O4Si4

209-141-4

 

556-82-1

3-metil-2-butan-1-ol C5H10O

209-151-9

 

557-05-1

distearat de zinc, pur C18H36O2·½Zn

209-251-2

 

563-47-3

3-cloro-2metilpropenă C4H7Cl

209-400-1

 

576-26-1

2,6-xilenol C8H10O

209-514-1

 

583-61-9

2,3-dimetilpiridina C7H9N

209-527-2

 

584-03-2

1,2-butandiol C4H10O2

209-529-3

 

584-08-7

carbonat de potasiu CH2O3·2K

209-544-5

 

584-84-9

4-metil-m-fenilen diisocianatC9H6N2O2

209-691-5

 

590-86-3

isovaleraldehidă C5H10O

209-751-0

 

592-35-8

carbamat de butil C5H11NO2

209-753-1

 

592-41-6

1-hexenă C6H12

209-803-2

 

593-70-4

clorofluorometan CH2ClF

209-810-0

 

593-81-7

clorură de trimetilamoniu C3H9N·ClH

209-840-4

 

594-42-3

clorură de triclorometansulfenil CCl4S

209-940-8

 

598-56-1

etildimetilamina C4H11N

209-952-3

 

598-78-7

acid 2-cloropropionic C3H5ClO2

210-036-0

 

603-35-0

trifenilfosfină C18H15P

210-095-2

 

605-71-0

1,5-dinitronaftalină C10H6N2O4

210-248-3

 

611-06-3

1,3-dicloro-4-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

210-359-7

 

613-90-1

cianură de benzoil C8H5NO

210-483-1

 

616-45-5

2-pirolidonă C4H7NO

210-557-3

 

618-62-2

3,5-dicloronitrobenzen C6H3Cl2NO2

210-620-5

 

619-93-2

cis-4,4′-dinitrostilbenC14H10N2O4

210-708-3

 

621-82-9

acid cinamic C9H8O2

210-848-5

 

624-48-6

maleat de dimetil C6H8O4

210-855-3

 

624-64-6

(E)-but-2-enaC4H8

210-866-3

 

624-83-9

izocianat de metil C2H3NO

210-871-0

 

624-92-0

dimetil disulfură C2H6S2

211-020-6

 

627-93-0

adipat de dimetil C8H14O4

211-074-0

 

629-11-8

1,6-hexandiol C6H14O2

211-093-4

 

629-50-5

tridecan C13H28

211-096-0

 

629-59-4

tetradecan C14H30

211-128-3

 

630-08-0

monoxid de carbon

211-448-3

 

645-62-5

2-etil-2-hexenal C8H14O

211-617-1

 

674-82-8

3-buten-3-olidă C4H4O2

211-661-1

 

682-09-7

2,2-bis(aliloximetil)-1-butanol C12H22O3

211-694-1

 

687-47-8

(S)-2-hidroxipropionat de etilC5H10O3

211-746-3

 

693-23-2

acid dodecandioic C12H22O4

211-838-3

 

700-13-0

2,3,5-trimetilhidrochinonă C9H12O2

211-914-6

 

709-98-8

propanil C9H9Cl2NO

212-058-6

 

757-86-8

[(dimetoxifosfinotioil)tio]acetat de metil C5H11O4PS2

212-079-0

 

760-23-6

3,4-dicloro-1-butenă C4H6Cl2

212-081-1

 

760-67-8

clorura de 2-etilhexanoil C8H15ClO

212-091-6

 

762-04-9

dietil fosfonat C4H11O3P

212-110-8

 

763-32-6

3metil-3-butan-1-ol C5H10O

212-121-8

 

764-41-0

1,4-dicloro-2-butenă C4H6Cl2

212-344-0

 

793-24-8

N-1,3-dimetilbutil-N-fenil-p-fenilendiamină C18H24N2

212-369-7

 

810-16-2

4,4′-[metilendi(metilimino)] bis(1,2-dihidro-1,5-dimetil-2-fenil-3H-pirazol-3-onă) C25H30N6O2

212-546-9

 

825-52-5

(hidroxiimino)fenilacetonitril C8H6N2O

212-595-6

 

830-13-7

ciclododecanona C12H22O

212-646-2

 

836-30-6

4-nitro-N-fenilanilina C12H10N2O2

212-658-8

 

838-88-0

4,4′-metilendi-o-toluidină C15H18N2

212-660-9

 

839-90-7

tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazintrionă C9H15N3O6

212-672-4

 

842-18-2

7-hidroxinaftalin-1,3-disulfonat de potasiu C10H8O7S2·2K

212-762-3

 

867-56-1

(S)-lactat de sodiu C3H6O3·Na

212-782-2

 

868-77-9

metacrilat de 2-hidroxietil C6H10O3

212-783-8

 

868-85-9

dimetil fosfonat C2H7O3P

212-800-9

 

870-72-4

hidroximetan sulfonat/sulfat de sodiu CH4O4S·Na

212-828-1

 

872-50-4

1-metil-2-pirolidona C5H9NO

212-958-9

 

887-76-3

4,4′-azo-3-hidroxinaftalină-1-sulfonat C10H6N2O4S

213-030-6

 

917-61-3

cianat de sodiu CHNO·Na

213-086-1

 

923-02-4

N-(hidroximetil)metacrilamidă C5H9NO2

213-090-3

 

923-26-2

metacrilat de 2-hidroxipropil C7H12O3

213-179-7

 

928-68-7

6-metil-2-heptanonă C8H16O

213-309-2

 

935-92-2

2,3,6-trimetil-p-benzochinonă C9H10O2

213-424-8

 

947-04-6

dodecan-12-lactam C12H23NO

213-497-6

 

959-26-2

tereftalat de bis(hidroxietil) C12H14O6

213-554-5

 

976-71-6

Canrenonă C22H28O3

213-666-4

 

999-81-5

clorură de clormecat C5H13ClN·Cl

213-668-5

 

999-97-3

1,1,1,3,3,3-hexametildisilazană C6H19NSi2

213-911-5

 

1066-33-7

carbonat acid de amoniu CH2O3·H3N

213-912-0

 

1066-35-9

clorodimetilsilan C2H7ClSi

213-997-4

 

1071-83-6

glifosat C3H8NO5P

214-005-2

 

1072-35-1

distearat de plumb, pur C18H36O2·½Pb

214-222-2

 

1115-20-4

3-hidroxi-2,2-dimetilpropionat de 3-hidroxi-2,2-dimetilpropil C10H20O4

214-277-2

 

1119-40-0

glutarat de dimetil C7H12O4

214-419-3

 

1126-34-7

3-aminobenzensulfonat de sodiu C6H7NO3S·Na

214-566-3

 

1151-14-0

acid 2-(4-etilbenzoil)benzoic C16H14O3

214-604-9

 

1163-19-5

oxid de bis(pentabromofenil) C12Br10O

214-987-2

 

1241-94-7

2-etilhexil difenil fosfat C20H27O4P

215-077-8

 

1300-21-6

dicloroetan C2H4Cl2

215-089-3

 

1300-71-6

xilenol, pur C8H10O

215-100-1

 

1302-42-7

aluminat de sodiu AlO2·Na

215-116-9

 

1303-28-2

pentaoxid de arsen As2O5

215-125-8

 

1303-86-2

trioxid de bor B2O3

215-137-3

 

1305-62-0

hidroxid de calciu CaH2O2

215-138-9

 

1305-78-8

oxid de calciu CaO

215-146-2

 

1306-19-0

oxid de cadmiu CdO

215-154-6

 

1307-96-6

oxid de cobalt CoO

215-156-7

 

1308-04-9

oxid de cobalt (III) Co2O3

215-157-2

 

1308-06-1

tetraoxid de cobalt Co3O4

215-160-9

 

1308-38-9

oxid de crom (III) Cr2O3

215-167-7

 

1309-36-0

pirită (FeS2) FeS2

215-168-2

 

1309-37-1

hematit (oxid de fier (III)) Fe2O3

215-169-8

 

1309-38-2

magnetit Fe3O4

215-171-9

 

1309-48-4

oxid de magneziu MgO

215-174-5

 

1309-60-0

oxid de plumb O2Pb

215-175-0

 

1309-64-4

trioxid de stibiu O3Sb2

215-181-3

 

1310-58-3

hidroxid de potasiu HKO

215-185-5

 

1310-73-2

hidroxid de sodiu HNaO

215-199-1

 

1312-76-1

acid silicic, sare de potasiu

215-202-6

 

1313-13-9

dioxid de mangan, minereul din capitolul 26 MnO2

215-204-7

 

1313-27-5

trioxid de molibden MoO3

215-208-9

 

1313-59-3

oxid de sodiu Na2O

215-211-5

 

1313-82-2

sulfură de sodiu Na2S

215-222-5

 

1314-13-2

oxid de zinc OZn

215-235-6

 

1314-41-6

oxid de plumb (miniul) O4Pb3

215-236-1

 

1314-56-3

pentaoxid de fosfor O5P2

215-242-4

 

1314-80-3

pentasulfură de fosfor P2S5

215-263-9

 

1317-33-5

disulfură de molibden MoS2

215-266-5

 

1317-35-7

tetraoxid de mangan Mn3O4

215-267-0

 

1317-36-8

monoxid de plumb (oxid de plumb (II)) OPb

215-269-1

 

1317-38-0

oxid cupric CuO

215-270-7

 

1317-39-1

oxid cupros Cu2O

215-277-5

 

1317-61-9

tetraoxid de fier Fe3O4

215-280-1

 

1317-70-0

anatas O2Ti

215-282-2

 

1317-80-2

rutil O2Ti

215-283-8

 

1318-02-1

Zeoliți

Aluminosilicați cristalini, compuși din silice (SiO2), alumină(Al2O3), cât și oxizi metalici în proporții diferite. Produși printr-un tratament hidrotermal al unui aluminosilicat solid sau al unui gel obținut din reacția hidroxidului de sodiu, alumină hidratată și a silicatului de sodiu. Produșii obținuți inițial, cât și produșii naturali prezintă capacitatea de schimbători de ioni permițând introducerea altor cationi. Zeoliții specifici sunt identificați printr-o notare care indică structura cristalină și cationul predominant, de exemplu, KA, CaX, NaY.

215-293-2

 

1319-77-3

crezol, pur C7H8O

215-306-1

 

1320-67-8

metoxipropanol C4H10O2

215-325-5

 

1321-74-0

divinilbenzen C10H10

215-475-1

 

1327-36-2

aluminosilicați

215-477-2

 

1327-41-9

clorură de aluminiu, bazic

215-481-4

 

1327-53-3

oxid de arsen (III) As2O3

215-524-7

 

1328-53-6

ftalocianină conținând cupru, policlor

Această substanță este înregistrată în Indexul de Culoare cu Colour Index Constitution Number, C.I. 74260.

215-535-7

 

1330-20-7

xilen, amestec de izomeri, pur C8H10

215-540-4

 

1330-43-4

tetraborat de sodiu anhidru (borax) B4Na2O7

215-548-8

 

1330-78-5

tris(metilfenil) fosfat (fosfat de tris(metilfenil)) C21H21O4P

215-565-0

 

1331-92-6

cinamaldehidă, derivat monopentilic C14H18O

215-570-8

 

1332-37-2

oxid de fier

215-587-0

 

1333-39-7

acid hidroxibenzensulfonic C6H6O4S

215-605-7

 

1333-74-0

hidrogen H2

215-607-8

 

1333-82-0

trioxid de crom CrO3

215-609-9

 

1333-86-4

negru de fum

215-647-6

 

1336-21-6

amoniac, soluție apoasă H5NO

215-657-0

 

1338-02-9

acizi naftenici, săruri de cupru

215-676-4

 

1341-49-7

diflorură acidă de amoniu F2H5N

215-681-1

 

1343-88-0

acid silicic, sare de magneziu

215-683-2

 

1343-98-2

acid silicic

215-684-8

 

1344-00-9

acid silicic, sare de aluminiu și de sodiu

215-687-4

 

1344-09-8

acid silicic, sare de sodiu

215-691-6

 

1344-28-1

oxid de aluminiu Al2O3

215-693-7

 

1344-37-2

sulfocromat de plumb galben

Această substanță este înregistrată în Indexul de Culoare cu Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.

215-695-8

 

1344-43-0

oxid de mangan

215-710-8

 

1344-95-2

acid silicic, sare de calciu

215-960-8

 

1461-25-2

tetrabutilstaniu C16H36Sn

216-074-4

 

1490-04-6

DL-mentol C10H20O

216-099-0

 

1498-51-7

diclorofosfat de etil C2H5Cl2O2P

216-207-6

 

1528-48-9

benzen-1,2,4-tricarboxilat de triheptil C30H48O6

216-341-5

 

1561-92-8

2-metil-2-propenă-1-sulfonat de sodiu C4H8O3S·Na

216-353-0

 

1563-66-2

carbofuran C12H15NO3

216-381-3

 

1570-64-5

4-cloro-o-cresol C7H7ClO

216-643-7

 

1633-05-2

carbonat de stronțiu CH2O3·Sr

216-653-1

 

1634-04-4

terț-butil metil eter C5H12O

216-732-0

 

1655-29-4

naftalină-1,5-disulfonat de sodiu C10H8O6S2·2Na

216-734-1

 

1655-43-2

naftalină-1,6-disulfonat de sodiu C10H8O6S2·2Na

216-768-7

 

1663-39-4

acrilat de terț-butil C7H12O2

216-917-6

 

1698-53-9

4,5-dicloro-2,3-dihidro-2-fenil-3-piridazon C10H6Cl2N2O

216-920-2

 

1698-60-8

cloridazon C10H8ClN3O

217-031-2

 

1724-39-6

ciclododecanol C12H24O

217-090-4

 

1738-25-6

3-dimetilaminopropiononitril C5H10N2

217-175-6

 

1762-95-4

tiocianat de amoniu CHNS·H3N

217-326-6

 

1817-47-6

p-nitrocumen C9H11NO2

217-406-0

 

1836-75-5

nitrofen C12H7Cl2NO3

217-451-6

 

1854-26-8

4,5-dihidroxi-1,3-bis(hidroximetil)imidazolidin-2-onă C5H10N2O5

217-565-6

 

1888-91-1

N-acetilhexanlactam C8H13NO2

217-615-7

 

1910-42-5

diclorură de paraquat C12H14N2·2Cl

218-577-4

 

2186-92-7

p-(dimetroximetil)anisol C10H14O3

218-717-4

 

2217-82-5

[1,1′-bifeni]-4-sulfonat de sodiu C12H10O3S·Na

218-791-8

 

2235-43-0

C,C′,C″-nitrilotris(metilfosfonat) acid de sodiu C3H12NO9P3·5Na

218-817-8

 

2243-62-1

1,5-naftilenădiamină C10H10N2

218-962-7

 

2303-17-5

trialat C10H16Cl3NOS

218-986-8

 

2307-55-3

2,4-diclorofenoxiacetat de amoniu C8H6Cl2O3·H3N

218-996-2

 

2310-17-0

fosalon C12H15ClNO4PS2

219-283-9

 

2402-79-1

2,3,5,6-tetracloropiridină C5HCl4N

219-330-3

 

2416-94-6

2,3,6-trimetilfenol C9H12O

219-397-9

 

2431-50-7

2,3,4-tricloro-1-butenă C4H5Cl3

219-460-0

 

2439-35-2

acrilat de 2-(dimetilamino)etil C7H13NO2

219-463-7

 

2439-55-6

N-metiloctadecilamină C19H41N

219-488-3

 

2444-90-8

4,4′-izopropilidendifenolat de sodiu C15H16O2·2Na

219-660-8

 

2492-26-4

benzotiazol-2-il sulfură de sodiu C7H5NS2·Na

219-669-7

 

2494-89-5

sulfat acid de 2-[(p-minofenil)sulfonil]etil C8H11NO6S2

219-754-9

 

2524-03-0

tiofosforoclorat de o,o-dimetil C2H6ClO2PS

219-755-4

 

2524-04-1

tiofosforoclorat de o,o-dietil C4H10ClO2PS

219-799-4

 

2536-05-2

2,2′-metilendifenil diizocianat C15H10N2O2

219-835-9

 

2549-53-3

metacrilat de tetradecil C18H34O2

219-854-2

 

2551-62-4

hexaflorură de sulf F6S

219-952-5

 

2581-34-2

4-nitro-m-crezol C7H7NO3

219-956-7

 

2582-30-1

carbonat acid de aminoguanidină CH6N4·CH2O3

220-120-9

 

2634-33-5

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă C7H5NOS

220-329-5

 

2720-73-2

o-pentil ditiocarbonat de potasiu C6H12OS2·K

220-433-0

 

2764-72-9

6,7-dihidrodipirido[1,2-a:2′,1′-c]pirazindiilium C12H12N2

220-548-6

 

2807-30-9

2-(propiloxi)etanol C5H12O2

220-608-1

 

2835-06-5

DL-α-fenilglicină C8H9NO2

220-666-8

 

2855-13-2

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină C10H22N2

220-688-8

 

2867-47-2

metacrilat de 2-dimetilaminoetil C8H15NO2

220-694-0

 

2869-34-3

tridecilamină C13H29N

220-767-7

 

2893-78-9

troclozen sodic C3HCl2N3O3·Na

221-221-0

 

3033-77-0

clorură de 2,3-epoxipropiltrimetilamoniu C6H14NO·Cl

221-242-5

 

3039-83-6

etilensulfonat de sodiu C2H4O3S·Na

221-496-7

 

3120-74-9

4-(metiltio)-m-crezol C8H10OS

221-508-0

 

3126-80-5

tetrakis(2-etilhexil) benzen- 1,2,4,5-tetracarboxilat C42H70O8

221-641-4

 

3173-72-6

1,5-naftalin diizocianat C12H6N2O2

221-717-7

 

3209-22-1

1,2-dicloro-3-nitrobenzen C6H3Cl2NO2

221-838-5

 

3251-23-8

dinitrat de cupru Cu·2HNO3

221-882-5

 

3268-49-3

3-(metiltio)propionaldehidă C4H8OS

221-975-0

 

3302-10-1

acid 3,5,5-trimetilhexanoic C9H18O2

222-037-3

 

3323-53-3

acid adipic, compus din hexan-1,6-diamină (1:1) C6H16N2·C6H10O4

222-048-3

 

3327-22-8

clorură de (3-cloro-2-hidroxipropil)trimetilamoniu C6H15ClNO·Cl

222-376-7

 

3452-97-9

3,5,5-trimetil-1-hexanol C9H20O

222-823-6

 

3622-84-2

N-butilbenzensulfonamidă C10H15NO2S

222-884-9

 

3648-20-2

ftalat de diundecil C30H50O4

222-885-4

 

3648-21-3

ftalat de diheptil C22H34O4

222-981-6

 

3687-46-5

oleat de decil C28H54O2

223-051-2

 

3709-43-1

4,4′-dinitrostilben-2,2′-disulfonat de sodiu C14H10N2O10S2·2Na

223-289-7

 

3811-04-9

clorat de potasiu ClHO3·K

223-498-3

 

3926-62-3

cloroacetat de sodiu C2H3ClO2·Na

223-622-6

 

3982-91-0

triclorură de tiofosforil Cl3PS

223-795-8

 

4075-81-4

dipropionat de calciu C3H6O2·½Ca

223-819-7

 

4088-22-6

N-metildioctadecilamină C37H77N

223-861-6

 

4098-71-9

3-izocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexil izocianatC12H18N2O2

223-907-5

 

4116-10-3

2-cloro-N-metil-3-oxobutiramidă C5H8ClNO2

224-030-0

 

4170-30-3

crotonaldehidă (aldehida crotonică) C4H6O

224-644-9

 

4435-53-4

acetat de 3-metoxibutil C7H14O3

224-698-3

 

4454-05-1

3,4-dihidro-2-metoxi-2H-piran C6H10O2

224-791-9

 

4497-58-9

1,2,3,4-tetrahidro-2,2,4-trimetilchinolină C12H17N

224-923-5

 

4553-62-2

2-metilglutaronitril C6H8N2

225-379-1

 

4812-20-8

o-izopropoxifenol C9H12O2

225-533-8

 

4904-61-4

1,5,9-ciclododecatrienă C12H18

225-625-8

 

4979-32-2

N,N-diciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă C19H26N2S2

225-768-6

 

5064-31-3

nitrilotriacetat de sodiu C6H9NO6·3Na

225-861-1

 

5123-63-7

m-(dietilamino)benzensulfonat de sodiu C10H15NO3S·Na

225-935-3

 

5160-02-1

bis[2-cloro-5-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]toluen-4-sulfonat] de bariu C17H13ClN2O4S·½Ba

226-009-1

 

5216-25-1

α, α, α, 4-tetraclorotoluen C7H4Cl4

226-218-8

 

5329-14-6

acid sulfamidic H3NO3S

226-242-9

 

5333-42-6

2-octil-1-dodecanol C20H42O

226-394-6

 

5392-40-5

citral C10H16O

226-736-4

 

5460-09-3

4-amino-5-hidroxinaftalin-2,7-disulfat acid de sodiu C10H9NO7S2·Na

226-939-8

 

5567-15-7

2,2′-[(3,3′-dicloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(4-clor-2,5-dimetoxifenil)3-oxibutiramidă] C36H32Cl4N6O8

227-505-0

 

5860-35-5

diacetat de 2-buten-1,1-diil C8H12O4

227-813-5

 

5989-27-5

(R)-p-menta-1,8-dienă C10H16

227-977-8

 

6055-52-3

diclorură de hexametilendiamoniu C6H16N2·2ClH

228-055-8

 

6104-30-9

N.N′-(izobutiliden)diuree C6H14N4O2

228-126-3

 

6140-74-5

metacrilat de pentadecil C19H36O2

228-391-5

 

6258-06-6

1-amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat de sodiu C14H8BrNO5S·Na

228-782-0

 

6358-64-1

4-cloro-2,5-dimetoxianilină C8H10ClNO2

228-787-8

 

6358-85-6

2,2′-[(3,3′-dicloro[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenilbutiramidă]) C32H26Cl2N6O4

229-146-5

 

6419-19-8

acid nitrilotrimetilentrifosfonic C3H12NO9P3

229-347-8

 

6484-52-2

nitrat de amoniu H3N·HNO3

229-353-0

 

6485-55-8

cis-2,6-dimetilmorfolină C6H13NO

229-912-9

 

6834-92-0

metasilicat de sodiu H2O3Si·2Na

229-962-1

 

6864-37-5

2,2′-dimetil-4,4′-metilendi(ciclohexilamină) C15H30N2

230-042-7

 

6923-22-4

monocrotofos C7H14NO5P

230-086-7

 

6940-53-0

1-cloro-2,5-dimetoxi-4-nitrobenzen C8H8ClNO4

230-785-7

 

7320-34-5

pirofosfat de potasiu H4O7P2·4K

230-847-3

 

7336-20-1

4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonat de sodiu C14H14N2O6S2·2Na

230-898-1

 

7360-53-4

formiat de aluminiu CH2O2·½Al

230-991-7

 

7397-62-8

glicolat de butil C6H12O3

231-068-1

 

7428-48-0

acid stearic, sare de plumb C18H36O2·xPb

231-072-3

 

7429-90-5

aluminiu Al

231-081-2

 

7434-40-4

diheptanoat de etan-1,2-diilbis(oxietan-2,1-diil) C20H38O6

231-096-4

 

7439-89-6

fier Fe

231-100-4

 

7439-92-1

plumb Pb

231-106-7

 

7439-97-6

mercur Hg

231-111-4

 

7440-02-0

nichel Ni

231-130-8

 

7440-21-3

siliciu, conținând mai mult de 99,99 % în greutate siliciu Si

231-131-3

 

7440-22-4

argint Ag

231-132-9

 

7440-23-5

sodiu Na

231-141-8

 

7440-31-5

staniu Sn

231-152-8

 

7440-43-9

cadmiu Cd

231-158-0

 

7440-48-4

cobaltt Co

231-159-6

 

7440-50-8

cupru Cu

231-175-3

 

7440-66-6

zinc Zn

231-177-4

 

7440-69-9

bismut Bi

231-195-2

 

7446-09-5

dioxid de sulf SO2

231-197-3

 

7446-11-9

trioxid de sulf O3S

231-198-9

 

7446-14-2

sulfat de plumb H2O4S·Pb

231-208-1

 

7446-70-0

clorură de aluminiu AlCl3

231-211-8

 

7447-40-7

clorură de potasiu ClK

231-212-3

 

7447-41-8

clorură de litiu ClLi

231-298-2

 

7487-88-9

sulfat de magneziu H2O4S·Mg

231-312-7

 

7491-74-9

piracetam C6H10N2O2

231-441-9

 

7550-45-0

tetraclorură de titan Cl4Ti

231-448-7

 

7558-79-4

fosfat disodic H3O4P·2Na

231-449-2

 

7558-80-7

fosfat monosodic H3O4P·Na

231-509-8

 

7601-54-9

fosfat trisodic H3O4P·3Na

231-511-9

 

7601-89-0

perclorat de sodiu ClHO4·Na

231-545-4

 

7631-86-9

dioxid de siliciu, preparat chimic O2Si

231-548-0

 

7631-90-5

ulfit acid de sodiu (soluție apoasă) H2O3S·Na

231-554-3

 

7631-99-4

nitrat de sodiu, cu un conținut de azot, în stare uscată, superior procentului de 16,3 la sută. HNO3·Na

231-555-9

 

7632-00-0

naatriumnitrit HNO2·Na

231-556-4

 

7632-04-4

nitrit de sodiu BHO3·Na

231-569-5

 

7637-07-2

peroxometaborat de sodiu BF3

231-587-3

 

7646-69-7

trifluorură de bor HNa

231-588-9

 

7646-78-8

hidrură de sodiu Cl4Sn

231-592-0

 

7646-85-7

clorură de zinc Cl2Zn

231-595-7

 

7647-01-0

acid clorhidric ClH

231-598-3

 

7647-14-5

clorură de sodiu ClNa

231-599-9

 

7647-15-6

bromură de sodiu BrNa

231-626-4

 

7659-86-1

mercaptoacetat de 2-etilhexil C10H20O2S

231-633-2

 

7664-38-2

acid ortofosforic H3O4P

231-634-8

 

7664-39-3

fluorură de hidrogen FH

231-635-3

 

7664-41-7

amoniac, anhidru H3N

231-639-5

 

7664-93-9

acid sulfuric H2O4S

231-665-7

 

7681-38-1

sulfat acid de sodiu H2O4S·Na

231-667-8

 

7681-49-4

fluorură de sodiu FNa

231-668-3

 

7681-52-9

hipoclorit de sodiu ClHO·Na

231-673-0

 

7681-57-4

disulfit de sodiu H2O5S2·2Na

231-714-2

 

7697-37-2

acid azotic HNO3

231-718-4

 

7699-45-8

bromură de zinc Br2Zn

231-722-6

 

7704-34-9

sulf, precipitat, sublimat sau coloidale S

231-729-4

 

7705-08-0

triclorură de fier Cl3Fe

231-748-8

 

7719-09-7

diclorură de tionil Cl2OS

231-749-3

 

7719-12-2

triclorură de fosfor Cl3P

231-753-5

 

7720-78-7

sulfat de fier Fe·H2O4S

231-760-3

 

7722-64-7

permanganat de potasiu HMnO4·K

231-765-0

 

7722-84-1

peroxid de hidrogen (apă oxigenată) H2O2

231-767-1

 

7722-88-5

pirofosfat de sodiu H4O7P2·4Na

231-768-7

 

7723-14-0

fosfor P

231-778-1

 

7726-95-6

brom Br2

231-784-4

 

7727-43-7

sulfat de bariu, natural Ba·H2O4S

231-786-5

 

7727-54-0

peroxodisulfat de diamoniu H3N·½H2O8S2

231-793-3

 

7733-02-0

sulfat de zinc H2O4S·Zn

231-818-8

 

7757-79-1

azotat de potasiu HNO3·K

231-820-9

 

7757-82-6

sulfat de sodiu H2O4S·2Na

231-821-4

 

7757-83-7

ulfit de sodiu H2O3S·2Na

231-826-1

 

7757-93-9

fosfat acid de calciu, cu un conținut de fluor inferior cu 0,005 % din masa produsului anhidru în stare uscată Ca·H3O4P

231-830-3

 

7758-02-3

bromură de potasiu BrK

231-834-5

 

7758-11-4

fosfat acid de potasiu H3O4P·2K

231-835-0

 

7758-16-9

pirofosfat de sodiu H4O7P2·2Na

231-836-6

 

7758-19-2

clorit de sodiu ClHO2·Na

231-837-1

 

7758-23-8

bisortofosfat acid de calciu, cu un conținut de fluor inferior a 0,005 % din masa produsului anhidru în stare uscată Ca·2H3O4P

231-838-7

 

7758-29-4

trifosfat de pentasodic H5O10P3·5Na

231-843-4

 

7758-94-3

clorură de fier (II) Cl2Fe

231-845-5

 

7758-95-4

clorură de plumb (II) Cl2Pb

231-846-0

 

7758-97-6

cromat de plumb CrH2O4·Pb

231-847-6

 

7758-98-7

sulfat de cupru Cu·H2O4S

231-867-5

 

7772-98-7

tiosulfat de sodiu H2O3S2·2Na

231-887-4

 

7775-09-9

clorat de sodiu ClHO3·Na

231-889-5

 

7775-11-3

cromat de sodiu CrH2O4·2Na

231-890-0

 

7775-14-6

ditionit de sodiu H2O4S2·2Na

231-892-1

 

7775-27-1

peroxodisulfat de disodiu H2O8S2·2Na

231-900-3

 

7778-18-9

sulfat de calciu, natural Ca·H2O4S

231-906-6

 

7778-50-9

dicromat de potasiu Cr2H2O7·2K

231-907-1

 

7778-53-2

ortofosfat de potasiu H3O4P·3K

231-908-7

 

7778-54-3

hipoclorit de calciu Ca·2ClHO

231-912-9

 

7778-74-7

perclorat de potasiu ClHO4·K

231-913-4

 

7778-77-0

ortofosfat acid de potasiu H3O4P·K

231-915-5

 

7778-80-5

sulfat de potasiu, cu un conținut de K2O, în stare uscată, mai mare de 52 %H2O4S·2K

231-944-3

 

7779-90-0

fosfat de zinc H3O43/2Zn

231-956-9

 

7782-44-7

oxigen O2

231-957-4

 

7782-49-2

seleniu Se

231-959-5

 

7782-50-5

clor Cl2

231-964-2

 

7782-78-7

acid nitrozilsulfuric HNO5S

231-971-0

 

7782-92-5

amidură de sodiu H2NNa

231-973-1

 

7782-99-2

acid sulfuros H2O3S

231-977-3

 

7783-06-4

sulfură de hidrogen H2S

231-982-0

 

7783-18-8

tiosulfat de amoniu H3N·½H2O3S2

231-984-1

 

7783-20-2

sulfat de amoniu H3N·½H2O4S

231-987-8

 

7783-28-0

ortofosfat acid de amoniu H3N·½H3O4P

232-051-1

 

7784-18-1

fluorură de aluminiu AlF3

232-087-8

 

7785-70-8

(+)-2(3)-pinen C10H16

232-089-9

 

7785-87-7

sulfat de manganH2O4S·Mn

232-094-6

 

7786-30-3

clorură de magneziu Cl2Mg

232-104-9

 

7786-81-4

sulfat de nichel H2O4S·Ni

232-143-1

 

7789-09-5

dicromat de amoniu Cr2H2O7·2H3N

232-149-4

 

7789-21-1

acid fluorosulfuric FHO3S

232-188-7

 

7789-75-5

fluorură de calciu CaF2

232-234-6

 

7790-94-5

acid clorsulfonic ClHO3S

232-235-1

 

7790-98-9

perclorat de amoniu ClHO4·H3N

232-245-6

 

7791-25-5

clorură de sulfuril Cl2O2S

232-259-2

 

7803-49-8

hidroxilamină H3NO

232-287-5

 

8001-58-9

Creozot

Distilat de gudron de cărbune produs prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos. Conține în principal hidrocarburi aromatice, gudron acid și gudron bazic.

232-304-6

 

8002-26-4

Ulei de tal

Combinație complexă de colofoniu de tal și acizi grași derivați din acidularea săpunului de tal brut și conținând aceeași substanță sub o formă care solicită o rafinare suplimentară. Conține cel puțin 10 % colofoniu.

232-313-5

 

8002-53-7

Ceară montană

Ceară obținută prin extracție din lignit.

232-350-7

 

8006-64-2

Esență de terebentină

Orice fracțiune sau distilat volatil cu dominantă terpenică obținut prin extracția cu solvent a rășinii colectate din tulpina lemnului moale. Se compune în principal din hidrocarburi terpenice C10H16: α-pinenă, β-limonenă, carenă-3 și camfenă. Poate conține alte terpene aciclice, monociclice sau biciclice, terpene oxigenate și anetol. Compoziția exactă variază cu metodele de rafinare și vârsta, poziția și specia de arbori al căror lemn este folosit.

232-391-0

 

8013-07-8

Ulei de soia epoxidată

232-394-7

 

8013-74-9

o-(sau p)-toluensulfonamidă C7H9NO2S

232-475-7

 

8050-09-7

Colofoniu

Combinație complexă derivată din lemn, în special din lemn de pin. Se compune în principal din acizi de rășină naturală și acizi de rășină modificați, cât și dimerii și acizii de rășină decarboxilați. Include colofoniu stabilizat prin disproporționare catalitică.

232-476-2

 

8050-15-5

Acizi rezinici și acizi rășinici hidrogenați, esteri de metil

232-482-5

 

8050-31-5

Acizi rezinici și acizi rășinici, esteri cu glicerol

232-688-5

 

9005-90-7

Terebentină

Extrași și derivații lor modificați fizic. Pinus palustris, Pinaceae.

233-032-0

 

10024-97-2

oxid de diazot N2O

233-036-2

 

10025-67-9

disulf-diclorură Cl2S2

233-042-5

 

10025-78-2

triclor-silan Cl3HSi

233-046-7

 

10025-87-3

triclorură de fosfor Cl3OP

233-054-0

 

10026-04-7

tetraclorură de siliciu Cl4Si

233-060-3

 

10026-13-8

pentaclorură de fosfor Cl5P

233-118-8

 

10039-54-0

sulfat de bis(hidroxilamoniu) H3NO·½H2O4S

233-135-0

 

10043-01-3

sulfat de aluminiu Al 3/2H2O4S

233-139-2

 

10043-35-3

acid boric, brut, natural, conținând maxim 85 % de H3BO3 pe produs uscat BH3O3

233-140-8

 

10043-52-4

clorură de calciu CaCl2

233-187-4

 

10058-23-8

peroxosulfat acid de potasiu H2O5S·K

233-250-6

 

10101-39-0

silicat de calciu Ca·H2O3Si

233-253-2

 

10101-53-8

trisulfat de crom Cr 3/2H2O4S

233-267-9

 

10102-18-8

selenit de sodiu H2O3Se·2Na

233-271-0

 

10102-43-9

monoxid de azot NO

233-321-1

 

10117-38-1

sulfit de potasiu H2O3S·2K

233-330-0

 

10124-31-9

acid fosforic, sare de amoniu H3N·xH3O4P

233-332-1

 

10124-37-5

azotat de calciu, cu un conținut în azot, în stare anhidru, mai mare de 16 % din greutatea de nitrogen Ca·2HNO3

233-606-0

 

10265-92-6

methamidophos C2H8NO2PS

233-788-1

 

10361-37-2

clorură de bariu BaCl2

233-826-7

 

10377-60-3

azotat de magneziu HNO3·½Mg

234-123-8

 

10543-57-4

N,N-etilendi(N-acetilacetamidă) C10H16N2O4

234-129-0

 

10545-99-0

diclorură de sulf Cl2S

234-186-1

 

10584-98-2

4,4-dibutil-10-etil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat de 2-etilhexil C28H56O4S2Sn

234-190-3

 

10588-01-9

dicromat de sodiu Cr2H2O7·2Na

234-294-9

 

11071-47-9

izooctenă C8H16

234-304-1

 

11081-15-5

izooctilfenol C14H22O

234-324-0

 

11099-06-2

acid silicic, ester de etil

234-343-4

 

11113-50-1

acid boric

234-390-0

 

11138-47-9

acid perboric, sare de sodiu

234-409-2

 

12001-85-3

acizi naftenici, săruri de zinc

234-448-5

 

12004-14-7

hexaoxotris[sulfat(2-)] dialuminat(12-) de calciu Al2O18S3·6Ca

234-588-7

 

12013-56-8

siliciură de calciu CaSi2

234-630-4

 

12018-01-8

dioxid de cromCrO2

234-933-1

 

1204-91-0

pentahidroxiclorură de aluminiu Al2ClH5O5

235-067-7

 

12065-90-6

tetraoxisulfat de plumb O8Pb5S

235-105-2

 

12068-77-8

tetraoxid de crom și de fier Cr2FeO4

235-123-0

 

12070-12-1

carbură de tungsten CW

235-137-7

 

12075-68-2

triclorură de trietildialuminiu C6H15Al2Cl3

235-183-8

 

12124-97-9

bromură de amoniu BrH4N

235-184-3

 

12124-99-1

sulfură acidă de amoniu H5NS

235-186-4

 

12125-02-9

clorură de amoniu ClH4N

235-227-6

 

12136-45-7

oxid de potasiu K2O

235-252-2

 

12141-20-7

dioxifosfit de plumb HO5PPb3

235-380-9

 

12202-17-4

trioxisulfat de plumb O7Pb4S

235-416-3

 

12222-60-5

2,2′-[azodi[(sulfonat-4,1-fenilen)vinilen(3-sulfonat-4,1-fenilen)]bis[2-H-nafto(1,2-d) triazol-5-sulfonat] de sodiu C48H32N8O18S6·6Na

235-490-7

 

12252-33-4

[ortosilicato(4-)]dioxodialuminat (2-) de calciu(2-)] Al2O6Si·Ca

235-595-8

 

12336-95-7

hidroxisulfat de crom CrHO5S

235-649-0

 

12410-14-9

sulfat de clor și fier ClFeO4S

235-654-8

 

12427-38-2

Maneb C4H6MnN2S4

235-759-9

 

12656-85-8

CI roșu de cromat, de molibdat și de sulfat de plumb (Pigment roșu)

Această substanță este înregistrată în Indexul de Culori sub numărul Colour Index Constitution Number C.I. 77605.

235-837-2

 

13001-46-2

O-izobutil ditiocarbonat de potasiuC5H10OS2·K

235-845-6

 

13005-36-2

fenilacetat de potasiu C8H8O2·K

235-921-9

 

13048-33-4

diacrilat de hexametilen C12H18O4

236-598-7

 

13446-48-5

azotat de amoniu H3N·HNO2

236-670-8

 

13463-40-6

pentacarbonil de fier C5FeO5

236-675-5

 

13463-67-7

dioxid de titan O2Ti

236-688-6

 

13464-80-7

sulfat de hidrazină H4N2·½H2O4S

236-878-9

 

13530-65-9

cromat de zincCrH2O4·Zn

237-004-9

 

13573-18-7

acid trifosforic, sare de sodiu H5O10P3·xNa

237-066-7

 

13598-36-2

acid fosforic H3O3P

237-081-9

 

13601-19-9

hexacianoferat de sodiu C6FeN6·4Na

237-158-7

 

13674-84-5

tris(2-cloro-1-metiletil) fosfat C9H18Cl3O4P

237-199-0

 

13684-63-4

phenmediphamC16H16N2O4

237-215-6

 

13693-11-3

di(sulfat) de titan H2O4S·½Ti

237-239-7

 

13705-05-0

2,4-dicloro-6-(metiltio)-1,3,5-triazină C4H3Cl2N3

237-410-6

 

13775-53-6

hexafluoroaluminat de sodiu AlF6·3Na

237-574-9

 

13845-36-8

trifosfat de potasiu H5O10P3·5K

237-722-2

 

13943-58-3

hexacianoferat de potasiu C6FeN6·4K

237-732-7

 

13952-84-6

sec-butilamină C4H11N

238-688-1

 

14639-98-6

pentaclorozincat(3-) de amoniuCl5Zn·3H4N

238-877-9

 

14807-96-6

Talc [ Mg3H2SiO3)4 ] H2O3Si·¾Mg

238-878-4

 

14808-60-7

Cuarț (SiO2) O2Si

238-887-3

 

14816-18-3

phoxim C12H15N2O3PS

238-932-7

 

14861-17-7

4-(2,4-diclorofenoxi)anilină C12H9Cl2NO

239-106-9

 

15022-08-9

carbonat de dialil C7H10O3

239-148-8

 

15096-52-3

hexafluoroaluminat de sodiu AlF6·3Na

239-263-3

 

15206-55-0

benzoilformiat de metil C9H8O3

239-289-5

 

15245-12-2

acid azotiv, sare de amoniu și de calciu Ca·xH3N·xHNO3

239-592-2

 

15545-48-9

clorotoluron C10H13ClN2O

239-622-4

 

15571-58-1