EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3254

Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului din 4 noiembrie 1991 de interzicere a utilizării capcanei cu pedală în Comunitate și de introducere în Comunitate a blănurilor și a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din țări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în dezacord cu standardele internaționale de vânătoare cu capcane cu suferință minimă

OJ L 308, 9.11.1991, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/oj

15/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


31991R3254


L 308/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3254/91 AL CONSILIULUI

din 4 noiembrie 1991

de interzicere a utilizării capcanei cu pedală în Comunitate și de introducere în Comunitate a blănurilor și a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din țări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în dezacord cu standardele internaționale de vânătoare cu capcane cu suferință minimă

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 113 și 130s,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Convenția de la Berna din 19 septembrie 1979 privind conservarea vieții sălbatice și a mediului natural al Europei, ratificată de Comunitatea Economică Europeană prin Decizia 82/72/CEE (4), interzice utilizarea oricăror metode neselective de capturare și de ucidere a anumitor specii, inclusiv capcanele cu basculă, dacă acestea din urmă sunt folosite pentru capturarea sau uciderea masivă și neselectivă;

întrucât abolirea capcanei cu pedală va avea un efect pozitiv asupra stării de conservare a speciilor de faună sălbatică amenințate cu dispariția, atât în interiorul, cât și în exteriorul Comunității, inclusiv a speciilor protejate conform Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 (5); întrucât cercetarea în vederea punerii la punct a metodelor de vânătoare cu capcane cu suferință minimă este deja în desfășurare și întrucât Comunitatea va ține cont de lucrările efectuate de către Organizația Internațională de Standardizare;

întrucât, pentru a proteja într-un mod adecvat speciile de faună sălbatică și pentru a evita denaturarea concurenței, este necesar să se procedeze astfel încât activitățile de comerț exterior aferente să se desfășoare într-un mod uniform în întreaga Comunitate;

întrucât utilizarea capcanelor cu pedală în Comunitate ar trebui, prin urmare, să fie interzisă și întrucât ar trebui să se adopte măsuri care să permită interzicerea importurilor de blănuri de anumite specii atunci când acestea sunt originare din țări în care sunt folosite capcanele cu pedală sau în care metodele de capturare nu corespund standardelor în materie de vânătoare cu capcane cu suferință minimă, convenite la nivel internațional,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, „capcană cu pedală” înseamnă un dispozitiv destinat imobilizării sau capturării unui animal cu ajutorul unor „fălci” de fier care se închid strâns pe unul sau mai multe membre ale animalului, împiedicând astfel membrul sau membrele respective să se elibereze din capcană.

Articolul 2

Utilizarea capcanei cu pedală în Comunitate este interzisă de la 1 ianuarie 1995.

Articolul 3

(1)   Introducerea în Comunitate a blănurilor de la specii de animale prevăzute în anexa I și a altor mărfuri enumerate în anexa II, dacă acestea cuprind blănuri de la speciile care figurează în anexa I, se interzice de la 1 ianuarie 1995, numai dacă Comisia nu a stabilit, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5, că în țara de origine a blănurilor:

sunt în vigoare acte cu putere de lege sau acte normative corespunzătoare care interzic utilizarea capcanei cu pedală

sau

că metodele de vânătoare cu capcane utilizate pentru speciile enumerate în anexa I respectă standardele internaționale în domeniul vânătorii cu capcane cu suferință minimă.

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene lista țărilor care îndeplinesc cel puțin una din condițiile prevăzute la primul paragraf.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se suspendă pentru o perioadă de un an, expirând la 31 decembrie 1995, dacă Comisia, conform procedurii prevăzute la articolul 5, a stabilit, înainte de 1 iulie 1994, ca urmare a unei examinări făcute în cooperare cu autoritățile competente ale țărilor în cauză, că s-au realizat progrese suficiente în punerea la punct a metodelor de vânătoare cu capcane cu suferință minimă pe teritoriul lor.

Articolul 4

Țările care, după 1 ianuarie 1995, exportă sau reexportă în Comunitate una din mărfurile enumerate în anexa II, atâta timp cât acestea cuprind blănuri de la speciile prevăzute în anexa I, trebuie să ateste că aceste blănuri sunt originare dintr-o țară care figurează în lista prevăzută la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf sau care beneficiază de o suspendare în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

Comisia determină formele corespunzătoare acestei atestări, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5.

Articolul 5

În sensul articolului 3, Comisia este asistată de comitetul constituit prin articolul 19 din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82.

Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul Comitetului, voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea prevăzută la articolul menționat anterior. Președintele nu are drept de vot.

Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea corespund avizului comitetului.

Dacă măsurile preconizate nu corespund avizului comitetului sau în absența avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă, într-o perioadă de trei luni de la data înaintării la Consiliu, acesta nu se pronunță, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

H. VAN DEN BROEK


(1)  JO C 134, 31.5.1989, p. 5 și

JO C 97, 13.4.1991, p. 10.

(2)  JO C 260, 15.10.1990, p. 24.

(3)  JO C 168, 10.7.1990, p. 32.

(4)  JO L 38, 10.2.1982, p. 1.

(5)  JO L 384, 31.12.1982, p. 1.


ANEXA I

Lista speciilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1)

Castor:

Castor canadensis

Lutră canadiană:

Lutra canadensis

Coiot:

Canis latrans

Lup:

Canis lupus

Râs canadian:

Lynx canadensis

Râs din America de Nord:

Felis rufus

Zibelină:

Martes zibellina

Ursulețul spălător:

Procyon lotor

Bizam:

Ondatra zibethicus

Jder din Pennant:

Martes pennanti

Bursuc:

Taxidea taxus

Jder:

Martes americana

Hermelină:

Mustela erminea


ANEXA II

Alte mărfuri prevăzute la articolul 3 alineatul (1)

Code NC

Desemnarea mărfurilor

ex 4103

Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, tratate cu soluție de var, oțetite sau conservate într-un alt mod, dar netăbăcite, nici pergamentate, nici pregătite în alt mod), chiar depilate sau despicate, altele decât cele excluse prin nota 1 literele (b) și (c) din capitolul 41

ex 4103 90 00

Altele

ex 4301

Blănuri brute (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți utilizabile în blănărie), altele decât pieile brute de la codurile NC 4101, 4102 sau 4103

ex 4301 40 00

De castor, întregi, chiar și fără capete, cozi sau labe

ex 4301 80

Alte blănuri, întregi, chiar fără capete, cozi sau labe

ex 4301 80 50

De feline sălbatice

ex 4301 80 90

Altele

ex 4301 90 00

Capete, cozi, labe și alte bucăți utilizabile în blănărie

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau apretate (inclusiv capetele, cozile, labele și alte bucăți, deșeuri și resturi), neasamblate sau asamblate (fără adaos de alte materiale), altele decât cele de la codul NC 4303:

Blănuri întregi, chiar fără capete, cozi sau labe, neasamblate

ex 4302 19

Altele

ex 4302 19 10

De castori

ex 4302 19 70

De feline sălbatice

ex 4302 19 90

Altele

ex 4302 20 00

Capete, cozi, labe și alte bucăți, deșeuri și resturi, neasamblate

ex 4302 30

Blănuri întregi și bucățile lor și resturi, asamblate

ex 4302 30 10

Blănuri așa-zis „alungite”

Altele

ex 4302 30 35

De castori

ex 4302 30 71

De feline sălbatice

ex 4302 30 75

Altele

ex 4303

Haine, accesorii vestimentare și alte articole din blană

ex 4303 10

Haine și accesorii vestimentare

ex 4303 10 90

Altele

ex 4303 90 00

Altele


Top