EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1601

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 16 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; abrogat prin 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1601/oj

03/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

262


31991R1601


L 149/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1601/91 AL CONSILIULUI

din 10 iunie 1991

de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 43 și 100 A,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, la ora actuală, nici o dispoziție comunitară specifică nu are în vedere vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin și cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole, în continuare denumite „băuturi aromatizate”, în special în ceea ce privește definirea acestor băuturi și prevederile referitoare la descrierea și prezentarea lor; întrucât, ținându-se cont de importanța economică a acestor băuturi, adoptarea de dispoziții comune în acest domeniu se impune pentru a contribui la funcționarea pieței comune;

întrucât aceste băuturi aromatizate constituie un important debușeu pentru agricultura comunitară; întrucât acest debușeu se datorează, în mare parte, renumelui pe care unele dintre aceste băuturi l-au câștigat în Comunitate și pe piața mondială; întrucât acest renume este legat la nivel calitativ de băuturile în cauză; întrucât este necesar, pentru a menține acest debușeu, să se păstreze un anumit nivel calitativ pentru băuturile respective; întrucât modalitatea potrivită de a menține acest nivel calitativ este aceea de a defini băuturile ținând cont de tradițiile care stau la baza acestei reputații; întrucât este necesar, de asemenea, să se rezerve folosirea termenilor astfel definiți pentru băuturi al căror nivel calitativ corespunde cu cel al băuturilor tradiționale pentru a se evita devalorizarea acestor termeni;

întrucât este necesar să se prevadă un cadru potrivit pentru băuturile aromatizate constituite în marea lor majoritate din vin sau din must, permițându-se evoluția și inovația cu privire la aceste băuturi; întrucât acest obiectiv poate fi atins mai ușor prin crearea a trei categorii de băuturi în funcție de conținutul lor în vin, concentrația lor alcoolică și după modul în care acestea au făcut sau nu obiectul unui adaos de alcool;

întrucât este necesar ca dreptul comunitar să rezerve anumitor teritorii folosirea mențiunilor geografice în măsura în care, dintre fazele procesului de producție, cele ale stadiului fabricării produsului finit, când acesta dobândește caracterul și calitățile sale definitive, s-au desfășurat în zona geografică respectivă;

întrucât modul normal și obișnuit de a informa consumatorul este de a indica pe etichetă un anumit număr de mențiuni; întrucât băuturile aromatizate sunt supuse, în ceea ce privește etichetarea lor, normelor generale stabilite de Directiva Consiliului 79/112/CEE din 18 decembrie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind etichetarea și prezentarea produselor alimentare destinate consumatorului final, precum și publicitatea făcută lor (4), modificată ultima dată de Directiva 89/395/CEE (5); întrucât, ținându-se cont de natura băuturilor în cauză, este necesar să se adopte dispoziții complementare acestor norme generale, pentru o mai bună informare a consumatorului;

întrucât, pentru consumator, reputația anumitor băuturi aromatizate este strâns legată de o origine tradițională; întrucât, pentru a asigura o informare potrivită a consumatorului și pentru a ține cont de cazurile specifice, este necesar să se introducă obligatoriu indicarea originii în cazul în care băutura nu provine din regiunea tradițională de producție;

întrucât, pentru a permite o informare potrivită asupra compoziției băuturii, este necesar să se adopte anumite norme de etichetare referitoare la natura alcoolului utilizat;

întrucât Directiva Consiliului 80/778/CEE din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (6), modificată ultima dată de Directiva Consiliului 81/858/CEE (7) și de Directiva Consiliului 80/777/CEE din 15 iulie 1980 privind apropierea legislativă a statelor membre privind exploatarea și punerea în vânzare a apelor minerale naturale (8), modificată ultima dată de Directiva 85/7/CEE (9), precizează caracteristicile apelor care pot fi utilizate pentru alimentație; întrucât este necesar să se facă referire la acestea;

întrucât Directiva Consiliului 88/388/CEE din 22 iunie 1988 privind apropierea legislativă a statelor membre în domeniul aromelor destinate a fi folosite în produsele alimentare și a materiilor de bază pentru producerea lor (10) definește diferiții termeni ce pot fi folosiți atunci când este vorba de aromatizare; întrucât este necesar să se folosească, în prezentul regulament, aceeași terminologie;

întrucât este necesar să se adopte dispoziții specifice de descriere și de prezentare pentru băuturile aromatizate importate, ținându-se cont de angajamentele Comunității în relațiile sale cu țările terțe;

întrucât, pentru a apăra renumele băuturilor aromatizate comunitare pe piața mondială, este necesar să se extindă aceleași norme și la băuturile exportate, în afara cazurilor în care se prevăd dispoziții contrare, ținându-se cont de obiceiurile și practicile tradiționale;

întrucât, pentru ca măsurile propuse să se bucure de o punere în practică uniformă și simultană, este de preferat să se opereze pe bază de regulament;

întrucât, în scopul simplificării și accelerării procedurii, este necesar să se încredințeze Comisiei adoptarea măsurilor de punere în aplicare cu caracter tehnic; întrucât, pentru aceasta, este necesar să se prevadă o procedură care să instaureze o strânsă cooperare între statele membre și Comisie în cadrul unui comitet de punere în aplicare;

întrucât unele măsuri tranzitorii se dovedesc necesare pentru a facilita trecerea la sistemul instaurat de prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„vin aromatizat” reprezintă:

băutura:

obținută din vinuri definite în anexa I punctele (12)-(18) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87 (11), modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1325/90 (12), cu excepția vinului de masă „retsina”, și eventual adiționate cu must de struguri, cu must de struguri parțial fermentați și/sau cu must proaspăt oprit din fermentația alcoolică, definite de legislația comunitară;

care a făcut obiectul unui adaos de alcool așa cum este prevăzut la articolul 3 litera (d);

care a suportat o aromatizare cu ajutorul:

substanțelor aromatizante naturale și/sau a produselor aromatizante naturale ca cele definite la articolul 1 alineatul (2) literele (b), (i) și (c) din Directiva 88/388/CEE. Fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive ale alineatului (2), folosirea substanțelor și a produselor identice cu cele naturale, așa cum acestea sunt definite în articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din directiva menționată anterior, poate fi autorizată în anumite cazuri, în anumite condiții conform procedurii prevăzute la articolul 14 și/sau

ierburilor aromatice și/sau a mirodeniilor și/sau a aromatizanților alimentari;

care a fost supusă în general unei îndulciri și, în afara excepțiilor prevăzute la alineatul (2), unei eventuale colorări cu caramel;

care are o concentrație alcoolică în volume dobândită minimă de cel puțin 14,5 % vol și maximă de cel mult 22 % vol și o concentrație alcoolică în volume totală minimă de cel puțin 17,5 % vol. Totuși, pentru produsele care, în sensul alineatului (5), poartă mențiunea „sec” sau „extrasec”, concentrația alcoolică în volume totală minimă este fixată la 16 % vol și respectiv la 15 % vol;

vinurile utilizate în fabricarea unui vin aromatizat, înainte de a fi fost supus unei îmbogățiri, trebuie să fie prezente în produsul finit într-o proporție de minimum 75 %. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 5, concentrația alcoolică în volume naturală minimă a produselor incluse în fabricație este aceea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87;

denumirea „vin aromatizat” poate fi înlocuită cu aceea de „aperitiv pe bază de vin”. Folosirea termenului de „aperitiv” în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen pentru denumirea produselor neaparținând domeniului de aplicare a prezentului regulament;

(b)

băutură aromatizată pe bază de vin:

băutura:

obținută din vinurile definite în anexa I de la punctele 11-13 și de la punctele 15-18 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87, cu excepția vinurilor fabricate cu adaos de alcool și a vinului de masă „retsina” și eventual adiționate cu must de struguri și/sau must de struguri parțial fermentat;

care a fost supusă unei aromatizări cu ajutorul:

substanțelor aromatizante și/sau produselor aromatizante naturale și/sau identice cu cele naturale ca cele definite la articolul 1 alineatul (2) literele (b) (i) (ii) și (c) din Directiva 88/388/CEE. Folosirea substanțelor sintetice ca cele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) (iii) din directiva menționată mai sus poate fi autorizată în anumite cazuri și în anumite condiții conform procedurii prevăzute la articolul 14 și/sau

ierburilor aromatice și/sau a aromatizanților alimentari;

care a fost supusă unei eventuale îndulciri;

care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool, în afara excepțiilor prevăzute în definiția produsului figurând în prezentul regulament sau hotărâte conform procedurii prevăzute la articolul 14;

care are o concentrație alcoolică în volume dobândită de minimum 7 % vol și maximum 14,5 % vol;

vinurile utilizate în fabricarea unei băuturi aromatizate pe bază de vin trebuie să fie prezente în produsul finit într-o proporție de minimum 50 %. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 5, concentrația alcoolică în volume naturală minimă a produselor incluse în fabricație este cea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87;

(c)

cocteil aromatizat din produse vitivinicole:

băutura:

obținută din vin și/sau din must de struguri;

care a fost supusă unei aromatizări cu ajutorul:

substanțelor aromatizante și/sau produselor aromatizante naturale și/sau identice cu cele naturale ca cele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) (i) (ii) și (c) din Directiva 88/388/CEE. Folosirea substanțelor sintetice ca cele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) iii) din directiva menționată mai sus poate fi autorizată în anumite cazuri și în anumite condiții conform procedurii prevăzute la articolul 14 și/sau

ierburilor aromatice și/sau mirodeniilor și/sau aromatizanților alimentari;

care a fost supusă unei eventuale îndulciri și unei eventuale colorări;

care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool;

care are o concentrație alcoolică în volume dobândită mai mică de 7 % în volume;

Vinurile și/sau musturile de struguri utilizate în fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie să fie prezente în produsul finit într-o proporție de minimum 50 %. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 5, concentrația alcoolică în volume naturală minimă a produselor incluse în fabricație este cea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din regulamentul (CEE) nr. 822/87.

Se pot stabili denumiri speciale după procedura prevăzută la articolul 13.

Folosirea termenului de „cocteil” în acest context nu aduce atingere folosirii acestui termen pentru a defini produsele neaparținând domeniului de aplicare a prezentului regulament.

(2)   Definițiile diferitelor categorii de vinuri aromatizate a căror denumire poate înlocui denumirea de „vin aromatizat”:

(a)

vermut:

vinul aromatizat preparat din vinurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) a cărui aromatizare caracteristică este obținută din folosirea de substanțe corespunzătoare derivate îndeosebi din specii de pelin care trebuie folosite mereu; pentru îndulcirea acestei băuturi se pot utiliza numai zahărul caramelizat, zaharoza, mustul de struguri, mustul de struguri concentrat rectificat și mustul de struguri concentrat;

(b)

vin aromatizat amar:

vinul de struguri care a fost supus unei aromatizări amare caracteristice. Denumirea de „vin aromatizat amar” este urmată de numele substanței aromatizante amare principale, fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 alineatul (3).

Următoarele expresii sau expresii echivalente într-o altă limbă oficială a Comunității pot fi utilizate ca o completare sau pentru a înlocui această denumire:

„vin cu chinină”, în cazul în care aromatizarea principală este obținută cu aroma principală de chinină;

„Bitter vino”, în cazul în care aromatizarea principală este făcută prin aroma naturală de gențiană și când băutura a fost supusă unei colorări galbene și/sau roșii cu ajutorul unor coloranți autorizați; folosirea termenului „bitter” nu prejudiciază în acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele neaparținând domeniului de aplicare a prezentului regulament;

„Americano”, în cazul în care aromatizarea este datorată prezenței substanțelor aromatizante naturale provenind din pelin și din gențiană și când băutura a fost supusă unei colorări galbene și/sau roșii cu ajutorul coloranților autorizați;

(c)

vin aromatizat cu ou:

vinul aromatizat la care se adaugă gălbenuș de ou de calitate sau substanțe derivate din acesta, al cărui conținut în zahăr exprimat în zahăr invertit este de cel puțin 200 de grame, iar conținutul minim în gălbenuș de ou este de 10 grame pe litru de produs finit.

Termenul „cremovo” poate însoți termenul „vin aromatizat cu ou” atunci când vinul aromatizat cu ou conține vin Marsala în proporție de minimum 80 %.

Termenul „cremovo zabaione” poate însoți termenul „vin aromatizat cu ou” atunci când vinul aromatizat cu ou conține vin Marsala în proporție de minimum 80 % și un conținut în gălbenuș de ou de minimum 60 grame pe litru.

(3)   Definiții ale diferitelor categorii de băuturi aromatizate pe bază de vin a căror denumire poate:

să înlocuiască denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” în statul membru producător;

să fie utilizată ca o completare la denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” în celelalte state membre:

(a)

Sangria:

băutură obținută pe bază de vin, aromatizată prin adaos de extracte sau esențe naturale de citrice, cu sau fără sucul acestor fructe, cu un eventual adaos de mirodenii, îndulcită, adiționată cu CO2 și având o concentrație alcoolică în volume dobândită de maximum 12 % vol.

Băutura poate conține particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor, iar culoarea trebuie să provină exclusiv din materiile prime de fabricație.

Denumirea „Sangria” trebuie în mod obligatoriu să fie însoțită de mențiunea „fabricat în…” urmată de numele statului membru producător sau a unei regiuni mai restrânse, exceptând cazul în care este produsă în Spania sau Portugalia.

Denumirea „Sangria” poate înlocui denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” exclusiv în cazul în care băutura a fost fabricată în Spania sau Portugalia;

(b)

Clarea:

băutură pe bază de vin alb obținută în aceleași condiții ca cele prevăzute la litera (a).

Denumirea „Clarea” trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de mențiunea „fabricat în…” urmată de numele statului membru producător sau al unei regiuni mai restrânse, în afară de cazul în care este fabricată în Spania.

Denumirea „Clarea” poate înlocui denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” doar în cazul în care băutura a fost fabricată în Spania;

(c)

Zurra:

băutură obținută prin adaos de brandy sau de rachiu de vin, conform definițiilor prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 (13), la băuturile definite la literele (a) și (b) și cu adaos eventual de bucăți de fructe. Concentrația alcoolică în volume dobândită trebuie să fie de minimum 9 % vol și de maximum 14 % vol;

(d)

Bitter soda:

băutură aromatizată obținută din bitter vino, al cărei conținut în produsul final nu trebuie să fie sub 50 % vol și adiționată cu CO2 sau apă gazoasă și eventual cu aceiași coloranți ca pentru bitter vino. Concentrația alcoolică în volume dobândită trebuie să fie de minimum 8 % în volume și de maximum 10,5 % vol. Folosirea termenului „bitter” în acest context nu aduce atingere folosirii acestui termen pentru a defini produsele neaparținând domeniului de aplicare al prezentului regulament;

(e)

Kalte Ente:

băutură aromatizată pe bază de vin obținută prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin petiant cu adaos de CO2 cu vin spumant sau cu vin spumos cu adaos de CO2, adăugându-se substanțe naturale de lămâie sau extracte din aceste substanțe al căror gust trebuie să fie predominant. Conținutul produsului finit în vin spumos sau în vin spumos cu adaos de CO2 trebuie să fie de minimum 25 % în volume;

(f)

Glühwein:

băutură aromatizată obținută exclusiv din vin roșu sau vin alb și zahăr, aromatizată în mod deosebit cu scorțișoară și cuișoare. În cazul în care fabricarea băuturii Glühwein a fost elaborată din vin alb, denumirea de vânzare „Glühwein” trebuie completată cu cuvintele „din vin alb”;

(g)

Maiwein:

băutură aromatizată obținută din vin cu adaos de plante asperula odorata sau din extracte ale acesteia, astfel încât gustul de asperula odorata să fie predominant.

(h)

Maitrank:

băutură aromatizată obținută din vin alb sec în care au fost macerate plante de asperula odorata sau căruia i s-au adăugat extracte din această plantă, adiționată cu portocale și/sau alte fructe eventual sub formă de suc, cu concentrate sau extracte și care a fost supusă unei îndulciri cu maximum 5 % îndulcitori.

(i)

Alte definiții:

Alte definiții sunt adoptate după procedura prevăzută la articolul 13.

(4)   Definițiile categoriilor de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole a căror denumire poate:

să înlocuiască denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole” în statul producător,

să fie utilizată ca o completare la denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole” în celelalte state membre:

(a)

cocteil pe bază de vin:

băutură aromatizată în care

proporția de must de struguri concentrat nu depășește 10 % din volumul total al produsului finit;

conținutul în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este sub 80 de grame pe litru.

(b)

petiant de struguri aromatizat:

băutura:

fabricată exclusiv din musturi de struguri;

a cărei concentrație alcoolică în volume dobândită este sub 4 % vol;

conținând anhidridă carbonică provenind exclusiv din fermentația produselor incluse în fabricație;

(c)

alte definiții:

Alte definiții sunt adoptate după procedura prevăzută la articolul 13.

(5)   Denumirile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) și la alineatele (2) și (3) pot fi completate cu următoarele mențiuni, conținutul în zahăr indicat în alineatul corespunzător pentru fiecare mențiune fiind exprimat în zahăr invertit:

(a)

extrasec: pentru produsele al căror conținut în zahăr este sub 30 de grame pe litru;

(b)

sec: pentru produsele al căror conținut în zahăr este sub 50 de grame pe litru;

(c)

demisec: pentru produsele al căror conținut în zahăr se situează între 50 și 90 de grame pe litru;

(d)

demidulce: pentru produsele al căror conținut în zahăr se situează între 90 și 130 de grame pe litru;

(e)

dulce: pentru produsele al căror conținut în zahăr este peste 130 de grame pe litru.

Mențiunile „demidulce” și „dulce” pot fi înlocuite cu o indicație asupra conținutului în zahăr, exprimat în grame pe litru de zahăr invertit.

(6)   Atunci când denumirea de vânzare a băuturilor aromatizate pe bază de vin conține termenul de „spumant”, cantitatea de vin spumant utilizată trebuie să fie de minimum 95 %.

(7)   Modalitățile de punere în aplicare a prezentului articol sunt adoptate după procedura prevăzută la articolul 14.

Articolul 3

Definiții subsidiare

În sensul prezentului regulament:

(a)

„îndulcire” reprezintă:

operația care constă în utilizarea, în prepararea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, a unuia sau mai multora din următoarele produse:

zahăr semi-alb, zahăr alb, zahăr alb rafinat, dextroză, fructoză, sirop de glucoză, zahăr lichid, zahăr lichid invertit, sirop de zahăr invertit, must de struguri concentrat rectificat, must de struguri concentrat, must proaspăt de struguri, zahăr caramelizat, miere, sirop de roșcovă, precum și alte substanțe glucidice naturale având un efect analog cu cel al produselor menționate anterior.

Prin zahăr caramelizat se înțelege produsul obținut exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei fără adaos de baze, de acizi minerali sau de alți aditivi chimici;

(b)

„aromatizare” reprezintă:

operația care constă în utilizarea, în prepararea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, a uneia sau a mai multor arome așa cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 88/388/CEE și/sau a ierburilor aromatice și/sau a mirodeniilor și/sau a aromatizanților alimentari.

Adăugarea acestor substanțe conferă produsului final caracteristici organoleptice diferite de cele ale vinului;

(c)

„colorarea” reprezintă:

operația care constă în utilizarea, în prepararea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, a unuia sau a mai multor coloranți;

(d)

„adaos de alcool” reprezintă:

operația care constă în utilizarea, pentru prepararea vinurilor aromatizate și, eventual, a băuturilor aromatizate pe bază de vin, a unuia sau a mai multora din următoarele produse:

alcool etilic de origine viticolă;

alcool de vin sau de stafide;

alcool etilic de origine agricolă;

distilat de vin din stafide;

distilat de origine agricolă;

rachiu de vin sau tescovină de struguri;

rachiu din stafide;

și care corespund caracteristicilor prevăzute de dispozițiile comunitare, îndeosebi caracteristicile alcoolului etilic trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute în anexa I;

(e)

„concentrație alcoolică în volume dobândită” reprezintă:

numărul de volume de alcool pur la o temperatură de 20 °C conținute în 100 volume a produsului considerat la această temperatură;

(f)

„concentrație alcoolică în volume potențială” reprezintă:

numărul de volume de alcool pur la o temperatură de 20 °C ce pot fi produse de o fermentație totală a zahărului conținut în 100 volume a produsului considerat la această temperatură;

(g)

„concentrația alcoolică în volume totală” reprezintă:

suma concentrațiilor alcoolice în volume dobândite și potențiale;

(h)

„concentrația alcoolică în volume naturală” reprezintă:

concentrația alcoolică în volume totală a produsului considerat înaintea oricărei îmbogățiri.

Articolul 4

(1)   Pentru băuturile prevăzute de prezentul regulament, lista aditivilor alimentari autorizați, modalitățile de folosire a acestora, precum și produsele respective sunt determinate conform procedurii prevăzute de Directiva 89/107/CEE (14).

(2)   Pentru producerea acestor băuturi, adaosul de apă, eventual distilată sau demineralizată, este autorizat în cazul în care calitatea apei este conformă cu dispozițiile naționale adoptate în conformitate cu prevederile Directivelor 80/777/CEE și 80/778/CEE și dacă adaosul nu modifică natura băuturii.

(3)   Atunci când se utilizează alcoolul etilic pentru a dilua sau a dizolva materiile colorante, aromele sau orice aditiv autorizat, utilizate în producerea respectivelor produse aromatizate, nu poate fi vorba decât de alcoolul etilic de origine agricolă utilizat în doza strict necesară pentru a dilua sau dizolva materiile colorante, aromele sau orice alt aditiv autorizat.

(4)   Modalitățile de punere în aplicare, în special metodele de analiză a produselor avute în vedere de prezentul regulament, sunt adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 13.

Articolul 5

(1)   Tratamentele și practicile oenologice autorizate pentru vinuri și musturi sunt acelea prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 822/87.

(2)   Tratamentele pentru produsele finite și materiile prime, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), pot fi determinate conform procedurii prevăzute la articolul 14.

Articolul 6

(1)   Denumirile prevăzute la articolul 2 și de prezentul articol sunt rezervate băuturilor care sunt definite în acest cadru, ținându-se cont de cerințele prevăzute la articolele 2 și 4. Aceste denumiri trebuie folosite în Comunitate pentru a desemna băuturile respective.

Băuturile care nu corespund specificațiilor adoptate pentru băuturile definite la articolul 2 nu pot purta denumirile corespunzătoare prevăzute.

(2)

(a)

Denumirile geografice enumerate în lista prevăzută în anexa II pot înlocui denumirile menționate la alineatul (1) sau le pot completa, formând denumiri compuse;

(b)

Aceste denumiri geografice sunt rezervate băuturilor a căror fază de producție în care își dobândesc caracterul și calitățile a avut loc în zona geografică invocată, cu condiția ca consumatorul să nu fie indus în eroare în privința materiei prime utilizate.

(3)   Denumirile de vânzare prevăzute la alineatul (1) nu pot fi completate cu indicații geografice la care au dreptul produsele vitivinicole.

(4)   Pentru băuturile prevăzute în anexa II, statele membre pot pune în aplicare norme naționale specifice referitoare la producția, circulația internă, desemnarea și prezentarea acestor băuturi obținute pe teritoriul lor, în măsura în care aceste norme sunt compatibile cu dreptul comunitar.

Articolul 7

(1)   În denumirea de vânzare a băuturilor aromatizate conținând produse ale sectorului vitivinicol și arome și având o concentrație alcoolică de minimum 1,2 % vol, care nu corespund dispozițiilor prezentului regulament, nu este autorizată nici o referință la produsele din sectorul vitivinicol.

(2)   Băuturile aromatizate care nu corespund dispozițiilor prezentului regulament nu pot fi comercializate în vederea consumului uman prin asocierea de termeni sau formule ca „gen”, „tip”, „mod”, „stil”, „marcă”, „gust”, sau alte denumiri asemănătoare, cu una din denumirile prevăzute în prezentul regulament.

(3)   În privința băuturilor aromatizate conținând produse ale sectorului vitivinicol obținute prin adaos de alcool și necuprinse în prezentul regulament, Comisia prezintă Consiliului o propunere corespunzătoare, cel târziu în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Folosirea denumirii descriptive a băuturilor calificate drept „wine cooler” este autorizată pentru aceste băuturi până când Consiliul decide asupra propunerii menționate anterior.

Articolul 8

(1)   În plus față de normele naționale adoptate în conformitate cu Directiva 79/112/CEE, etichetarea și prezentarea băuturilor prevăzute la articolul 2, precum și publicitatea făcută acestora trebuie să fie conforme dispozițiilor prezentului articol.

(2)   Denumirea de vânzare a produselor menționate la articolul 2 este una dintre denumirile care le sunt rezervate conform articolului 6.

(3)   Denumirile prevăzute la articolul 2 pot fi completate printr-o referire la aroma principală utilizată.

(4)   În cazul în care alcoolul utilizat în fabricarea băuturilor prevăzute în prezentul regulament provine dintr-o singură materie primă (de exemplu numai alcool de vin, alcool de melasă alcool de cereale), se poate indica pe etichetă natura alcoolului.

În cazul în care alcoolul provine din materii prime diferite, pe etichetă nu poate fi indicată nici o mențiune deosebită referitoare la natura alcoolului.

Alcoolul etilic utilizat pentru a dilua sau a dizolva materiile colorante, aromele sau orice alt aditiv autorizat nu este considerat ca un ingredient.

(5)   Denumirile geografice enumerate în anexa II nu pot fi traduse.

(6)   Indicațiile prevăzute de prezentul regulament sunt făcute în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității, astfel încât consumatorul final să poată înțelege cu ușurință fiecare din aceste mențiuni, exceptând cazul în care informarea cumpărătorului este făcută prin alte modalități.

(7)   Pentru băuturile originare din țările terțe, este admisă folosirea unei limbi oficiale a țării terțe în care a avut loc fabricarea, cu condiția ca indicațiile prevăzute de prezentul regulament să fie făcute în plus într-o limbă oficială a Comunității astfel încât consumatorul final să poată înțelege cu ușurință fiecare dintre aceste mențiuni.

(8)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 11, pentru băuturile originare din Comunitate și destinate exportului, indicațiile prevăzute de prezentul regulament pot fi repetate într-o altă limbă cu excepția denumirilor prevăzute la alineatul (5).

(9)   Pentru băuturile prevăzute la articolul 2, pot fi determinate conform procedurii prevăzute la articolul 13:

(a)

dispozițiile specifice care trebuie să determine folosirea termenilor privind o anumită calitate a produsului, precum istoricul său sau modul de fabricare;

(b)

normele de etichetare a produselor în recipienți nedestinați consumatorului final.

Articolul 9

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispozițiilor comunitare în sectorul vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. Ele desemnează una sau mai multe instituții însărcinate cu respectarea acestor dispoziții.

Pentru băuturile care figurează la anexa II se poate decide conform procedurii prevăzute la articolul 13 ca acest control și această protecție să fie asigurate de documente comerciale controlate de administrație și de ținerea unor registre corespunzătoare, în cadrul circulației intracomunitare.

(2)   Pentru băuturile care figurează la anexa II și sunt exportate se poate stabili un sistem de documente de autentificare, după procedura prevăzută la articolul 13, pentru a elimina fraudele și contrafacerile.

În lipsa sistemului prevăzut în primul paragraf, statele membre pun în aplicare propriile lor sisteme de autentificare, cu condiția ca acestea să fie conforme cu normele comunitare.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza propunerii Comisiei, adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare uniformă a dispozițiilor comunitare în sectorul vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, în special în ceea ce privește controlul și relațiile între instituțiile competente ale statelor membre.

(4)   Statele membre și Comisia își comunică reciproc datele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Modalitățile de comunicare și difuzarea acestor date sunt adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 13.

Articolul 10

În vederea comercializării pentru consumul uman în Comunitate, băuturile definite de prezentul regulament, importate și desemnate cu ajutorul unei indicații geografice pot beneficia, cu condiția de reciprocitate, de controlul și de protecția prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf.

Dispozițiile primului paragraf sunt puse în aplicare prin acordurile cu țările terțe interesate, care se vor negocia și încheia conform procedurii prevăzute în articolul 113 din Tratat.

Modalitățile de punere în aplicare, precum și lista produselor prevăzute la primul paragraf sunt adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 14.

Articolul 11

În afara excepțiilor stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13, vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin și cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole destinate exportului trebuie să fie conforme dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 12

(1)   Se înființează un comitet de punere în aplicare pentru băuturile prevăzute de prezentul regulament, denumit în continuare „comitet”, format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   În cadrul comitetului, voturile statelor membre respectă ponderea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratat. Președintele nu participă la vot.

Articolul 13

(1)   În cazul în care trebuie urmată procedura definită în prezentul articol, comitetul este sesizat de președintele său, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

(2)   Reprezentantul Comisiei înaintează un proiect de măsuri. Comitetul își dă avizul asupra acestor măsuri într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența problemelor supuse examinării. Comitetul se pronunță cu o majoritate de cincizeci și patru de voturi, voturile statelor membre respectând ponderea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratat. Președintele nu participă la vot.

(3)   Comisia adoptă măsuri cu aplicabilitate imediată. Totuși, în cazul în care acestea nu sunt în conformitate cu avizul emis de comitet, aceste măsuri sunt comunicate imediat Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia poate amâna, timp de o lună de la data comunicării, punerea în aplicare a acestor măsuri.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o hotărâre diferită în termen de o lună.

Articolul 14

(1)   În cazul în care se face trimitere la procedura definită în prezentul articol, comitetul este sesizat de președintele său, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

(2)   Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect de măsuri. Comitetul își dă avizul asupra acestui proiect într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența problemei puse în discuție. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută în articolul 148 alineatul (2) din Tratat pentru adoptarea deciziilor pe care Consiliul trebuie să le ia la propunerea Comisiei. Cu ocazia exprimării votului în cadrul comitetului, voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea definită în articolul menționat mai sus. Președintele nu participă la vot.

(3)

(a)

Comisia adoptă măsurile avute în vedere dacă sunt în conformitate cu avizul comitetului;

(b)

dacă măsurile avute în vedere nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în caz de absență a avizului, Comisia înaintează fără întârziere Consiliului o propunere referitoare la măsurile ce urmează a fi luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care, la expirarea unui termen de trei luni de la notificarea Consiliului, acesta nu adoptă o hotărâre, măsurile propuse sunt adoptate de către Comisie.

Articolul 15

Comitetul poate examina orice altă problemă pusă în discuție de președinte, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

Articolul 16

(1)   În vederea facilitării trecerii de la sistemul existent la cel instituit de prezentul regulament, se adoptă măsuri tranzitorii conform procedurii prevăzute la articolul 13.

(2)   Aceste măsuri tranzitorii nu pot depăși o durată maximă de doi ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare a treia zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică începând cu 17 decembrie 1991, cu excepția dispozițiilor articolelor 12-15 care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Totuși, desfacerea băuturilor produse și etichetate înaintea acestei date este autorizată până la epuizarea stocului.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 iunie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 269, 25.10.1986, p. 15.

(2)  JO C 127, 14.5.1984, p. 185 și

JO C 129, 20.5.1991.

(3)  JO C 124, 9.5.1983, p. 16.

(4)  JO L 33, 8.2.1979, p. 1.

(5)  JO L 186, 30.6.1989, p. 17.

(6)  JO L 229, 30.8.1980, p. 11.

(7)  JO L 319, 7.11.1981, p. 19.

(8)  JO L 229, 30.8.1980, p. 1.

(9)  JO L 2, 3.1.1985, p. 22.

(10)  JO L 184, 15.7.1988, p. 61.

(11)  JO L 84, 27.3.1987, p. 1.

(12)  JO L 132, 23.5.1990, p. 19.

(13)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1.

(14)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.


ANEXA I

Caracteristicile alcoolului etilic prevăzut la articolul 3 litera (d)

1.

Caracteristici organoleptice:

Nici un gust detectabil de materie străină de materia primă

2.

Concentrația alcoolică în volume minimă:

96 % vol

3.

Valorile maxime în elemente reziduale:

 

Aciditate totală exprimată în acid acetic g/hl de alcool la 100 % vol:

1,5

Esteri exprimați în acetat de etil g/hl de alcool la 100 % vol:

1,3

Aldehide exprimate în acetaldehide g/hl alcool la 100 % vol:

0,5

Acooluri superioare exprimate în metil-2 propanol-1 g/hl de alcool la 100 % vol:

0,5

Metanol g/hl de alcool la 100 % vol:

50

Extract sec g/hl de alcool la 100 % vol:

1,5

Baze azotate volatile exprimate în azot g/hl de alcool la 100 % vol:

0,1

Furfural:

Nedetectabil


ANEXA II

Băuturi aromatizate pe bază de produse vitivinicole

Denumiri geografice

menționate la articolul 6 alineatul (2)

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino


Top