Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0423

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 de modificare a Directivei 85/511/CEE de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a febrei aftoase, a Directivei 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine și a Directivei 72/462/CEE privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe

OJ L 224, 18.8.1990, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 29 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; abrogat prin 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/423/oj

03/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

37


31990L0423


L 224/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 26 iunie 1990

de modificare a Directivei 85/511/CEE de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a febrei aftoase, a Directivei 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine și a Directivei 72/462/CEE privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe

(90/423/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Directiva 85/511/CEE (4) a introdus măsuri comunitare de combatere a febrei aftoase;

întrucât, având în vedere realizarea pieței interne la 1 ianuarie 1993, este necesară modificarea măsurilor deja luate la nivel comunitar pentru combaterea febrei aftoase în Comunitate; întrucât este esențială punerea în aplicare a unei politici unitare în întreaga Comunitate;

întrucât un studiu al Comisiei privind combaterea febrei aftoase a arătat că adoptarea unei politici de nevaccinare în întreaga Comunitate ar fi preferabilă unei politici de vaccinare; întrucât s-a concluzionat că există un risc inerent atât la manipularea virusului în laboratoare, din cauza posibilității de contaminare a animalelor locale care ar putea fi sensibile la virus, cât și la utilizarea vaccinului în ipoteza în care procedurile de inactivare nu asigură inocuitatea acestuia;

întrucât studiul Comisiei privind viitoarea politică comunitară de vaccinare a arătat cu claritate că ar trebui să se renunțe oficial la vaccinarea antiaftoasă de la o dată anume și că această renunțare ar trebui însoțită de o politică de sacrificare totală și distrugere a animalelor infectate;

întrucât Decizia 88/379/CEE a Comisiei din 12 iulie 1988 de coordonare a normelor de aplicare prevăzute la articolul 6 din Directiva 85/511/CEE a Consiliului și stabilite de statele membre (5) a prevăzut deja un set minim de norme care să fie respectate în toate statele membre la acordarea exceptărilor de la sacrificarea totală într-o exploatație infectată;

întrucât, în cazurile extreme în care o boală epizootică amenință să se extindă, poate fi necesar să se recurgă la vaccinarea de urgență; întrucât este necesar să se stabilească condițiile în care se poate efectua această vaccinare;

întrucât adoptarea unei politici comunitare uniforme în combaterea febrei aftoase implică o adaptare a normelor care reglementează schimburile intracomunitare cu animale vii și importul din țări terțe al animalelor vii și al unor produse animale;

întrucât, prin măsuri separate, trebuie instituit un regim de sprijin financiar pentru statele membre în ceea ce privește sacrificarea, distrugerea și alte acțiuni de urgență;

întrucât aplicarea noilor măsuri trebuie să fie plasată sub controlul Comisiei, care va prezenta Consiliului un raport anual cu privire la punerea lor aplicare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 85/511/CEE se modifică după cum urmează.

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezenta directivă definește măsurile comunitare de combatere care se vor aplica în cazul apariției febrei aftoase, indiferent de tipul de virus în cauză.”

2.

La articolul 5:

(a)

la punctul 2, se elimină textul introductiv „(a) în statele membre sau regiunile în care vaccinarea este interzisă”, precum și litera (b) în întregime;

(b)

la punctul 3, cuvintele „nu se aplică” se înlocuiesc cu „pot să nu se aplice”.

3.

La articolul 6:

(a)

la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „articolul 5 alineatul (2) litera (a) prima și a doua liniuță și alineatul (2) litera (b) punctul (i)” se înlocuiesc cu „articolul 5 alineatul (2) prima și a doua liniuță”;

(b)

la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele „litera (a)” se elimină;

(c)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care se recurge la alineatul (1), statele membre aplică măsurile specificate de Decizia 88/397/CEE a Comisiei (6).

4.

La articolul 9:

(a)

la alineatul (1), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„La delimitarea zonelor, trebuie să se aibă în vedere granițele naturale, facilitățile de control și progresele tehnologice care permit să se prevadă eventuala răspândire a virusului prin aer sau pe orice altă cale și va trebui revizuită, dacă este necesar, pe baza acestor elemente.”;

(b)

la alineatul (2) litera (a), prima liniuță se înlocuiește cu următoarele două liniuțe:

„—

trebuie efectuat recensământul tuturor exploatațiilor cu animale din specii sensibile;

exploatațiile care fac obiectul acestui recensământ trebuie să facă obiectul unei inspecții sanitare veterinare periodice;”.

5.

La articolul 11 alineatul (1) prima și a doua liniuță, „anexă” și „anexa I” se înlocuiesc în fiecare caz cu „anexa B”.

6.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Statele membre se asigură că:

utilizarea vaccinurilor împotriva febrei aftoase este interzisă;

manipularea virusului febrei aftoase în scopuri de cercetare, diagnostic și/sau fabricare a vaccinurilor se efectuează numai în unități și laboratoare autorizate, enumerate pe listele din anexele A și B;

stocarea, furnizarea, distribuția și vânzarea vaccinurilor teritoriul Comunității se realizează sub control oficial;

unitățile și laboratoarele prevăzute la a doua liniuță sunt autorizate numai dacă îndeplinesc standardele minime recomandate de Food and Agriculture Organization (FAO) pentru laboratoarele care lucrează cu virusurile febrei aftoase in vivo și in vitro.

(2)   Experții sanitari veterinari ai Comisiei, în colaborare cu autoritățile competente din statele membre, efectuează controale prin sondaj pentru a verifica dacă sistemele de securitate aplicate în unitățile și laboratoarele prevăzute la anexele A și B corespund standardelor minime ale FAO.

Comisia efectuează aceste controale cel puțin o dată pe an, primul dintre aceste controale fiind programat înainte de 1 ianuarie 1992, și prezintă, tot înaintea datei menționate, un prim raport Comitetului permanent veterinar. Lista unităților și laboratoarelor enumerate la anexele A și B va putea fi revizuită de Comisie pe baza acestor controale, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17, până la 31 decembrie 1991. Lista va fi actualizată periodic în conformitate cu aceeași procedură.

În conformitate cu aceeași procedură, se poate lua decizia adoptării unui cod uniform de bună practică pentru sistemele de securitate aplicate în unitățile și laboratoarele enumerate la anexele A și B.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) privind utilizarea vaccinului împotriva febrei aftoase, se poate decide, în cazul în care prezența febrei aftoase a fost confirmată și amenință să se extindă, introducerea vaccinării de urgență, utilizându-se procedurile tehnice de garantare a imunității totale a animalelor. În acest caz, măsurile care se întreprind se referă, în special, la următoarele elemente:

limitele zonei geografice în care trebuie să se efectueze vaccinarea de urgență;

specia și vârsta animalelor care urmează să fie vaccinate;

durata campaniei de vaccinare;

regimul specific de imobilizare a animalelor vaccinate și a produselor acestora;

identificarea specială și înregistrarea specială a animalelor vaccinate;

alte aspecte adecvate situației de urgență.

Decizia de instituire a vaccinării de urgență se ia de către Comisie în colaborare cu statele membre vizate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16. Această decizie are în vedere, în special, gradul de concentrare a animalelor în anumite regiuni și necesitatea de a proteja rasele speciale.

Cu toate acestea, prin derogare de la primul paragraf, decizia de instituire a vaccinării de urgență în jurul focarului poate fi luată de către statul membru în cauză după notificarea Comisiei, cu condiția să nu se aducă atingere intereselor de bază ale Comunității. Această decizie va fi de îndată reexaminată în cadrul Comitetului permanent veterinar, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16.”

7.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

(1)   Până la constituirea rezervelor comunitare de vaccin împotriva febrei aftoase, statele membre sunt autorizate să păstreze rezerve de antigene în una dintre unitățile menționate în anexe.

În sensul aplicării primului paragraf, se vor încheia contracte între Comisie și responsabilii din unitățile desemnate de statele membre; contractele vor specifica, în special, cantitățile de doze de antigen necesare, având în vedere nevoile estimate în cadrul planurilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 90/423/CEE (7), pentru cel mult 10 serotipuri.

După această perioadă de tranziție, statele membre sunt autorizate să desemneze, sub supravegherea Comunității, unități pentru ambalarea și stocarea vaccinurilor gata preparate pentru vaccinarea de urgență.

(2)   Înainte de 1 aprilie 1991, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, desemnează un institut specializat în controlul vaccinurilor și al imunității încrucișate și stabilește competențele acestuia.

(3)   Înainte de 1 aprilie 1991, Comisia prezintă Consiliului un raport însoțit, dacă este cazul, de propuneri privind normele referitoare la ambalarea, producerea, distribuirea și starea stocurilor de vaccinuri împotriva febrei aftoase din Comunitate, împreună cu propunerile privind constituirea a cel puțin două rezerve comunitare de vaccinuri împotriva febrei aftoase.

8.

Articolul 15 se elimină.

9.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Pe baza unui raport al Comisiei privind aplicarea prezentei directive, însoțit de propuneri, dacă este cazul, Consiliul reexaminează situația în termen de doi ani de la adoptarea Directivei 90/423/CEE (8).

10.

Se adaugă anexa A, al cărei text este menționat de anexa la prezenta directivă. Prezenta anexă, „Laboratoare naționale care se ocupă de febra aftoasă”, devine anexa B.

Articolul 2

Articolul 4a din Directiva 64/432/CEE (9), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 89/662/CEE (10), se modifică după cum urmează:

1.

La primul paragraf punctul 1:

(i)

rândul 3 se citește:

„care nu au practicat vaccinarea timp de cel puțin 12 luni și …”;

(ii)

teza introductivă de la punctul B se înlocuiește cu următorul text:

„B.

în cazul în care animalele provin dintr-un stat membru care a practicat, în ultimele 12 luni, vaccinarea profilactică sau a recurs, în cazuri excepționale, la vaccinare de urgență pe teritoriul său”;

(iii)

la sfârșitul punctului B și la sfârșitul primului paragraf punctul 2, se adaugă următorul paragraf:

„În acest caz, se pot solicita garanțiile menționate anterior, pentru o perioadă de 12 luni de la încheierea operațiunilor de vaccinare de urgență.”

2.

La primul paragraf punctul 2, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Statele membre care, în cazuri excepționale, recurg la vaccinare de urgență pe întregul lor teritoriu și permit intrarea pe teritoriul lor a animalelor vaccinate condiționează introducerea pe teritoriul lor a animalelor vii din specia bovină:”.

3.

Înaintea ultimului paragraf se introduce următorul paragraf:

„În cazul în care un stat membru este autorizat, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 85/511/CEE (11), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/423/CEE (12), să recurgă la vaccinarea de urgență pe o parte limitată a teritoriului său, statutul restului teritoriului nu este afectat, cu condiția ca măsurile de imobilizare a animalelor vaccinate să rămână în vigoare pe o perioadă de 12 luni de la încheierea operațiunilor de vaccinare.

Articolul 3

Directiva 72/462/CEE (13), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/662/CEE (14), se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (1), statele membre autorizează importul de animale prevăzute de prezenta directivă numai în cazul în care provin din țări terțe:

(a)

indemne de bolile la care animalele sunt receptive:

în ultimele 12 luni, pentru pesta bovină, pleuropneumonia contagioasă bovină, boala limbii albastre, pesta porcină africană, encefalomielita enzootică a porcului (boala Teschen);

în ultimele șase luni, pentru stomatită veziculoasă contagioasă;

(b)

în care, în ultimele 12 luni, nu s-au efectuat vaccinări împotriva bolilor prevăzute la litera (a) prima liniuță, la care aceste animale sunt receptive.

(2)   Statele membre autorizează introducerea pe teritoriul lor a animalelor care aparțin unei specii sensibile la febra aftoasă, provenind de pe teritoriul unei țări terțe, numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:

1.

în cazul în care animalele provin dintr-o țară terță indemnă de febră aftoasă de cel puțin doi ani, care nu a practicat vaccinarea de cel puțin 12 luni și care nu autorizează intrarea pe teritoriul său a animalelor vaccinate în ultimele douăsprezece luni, o garanție că nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;

2.

în cazul în care animalele provin dintr-o țară terță indemnă de febră aftoasă de cel puțin doi ani, care practică vaccinarea și care autorizează intrarea pe teritoriul său a animalelor vaccinate:

(a)

o garanție că animalele nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;

(b)

o garanție că bovinele au reacționat negativ la testul pentru virusul febrei aftoase efectuat prin metoda raclajului laringofaringian (Probang-test);

(c)

o garanție că animalele au reacționat negativ la un test serologic efectuat pentru depistarea prezenței anticorpilor de febră aftoasă;

(d)

o garanție că animalele au fost izolate în țara exportatoare într-o unitate de carantină timp de 14 zile sub supravegherea unui medic veterinar oficial. În această privință, nici un animal aflat la unitatea de carantină nu trebuie să fi fost vaccinat împotriva febrei aftoase în cele 21 de zile anterioare exportării și nici un animal, cu excepția celor care fac parte din lotul de transport, nu trebuie să fi fost introdus în unitatea de carantină în aceeași perioadă;

(e)

plasarea în carantină pe o perioadă de 21 de zile;

3.

în cazul în care animalele provin dintr-o terță țară care nu este indemnă de febră aftoasă pe o perioadă de cel puțin doi ani:

(a)

garanțiile prevăzute la punctul 2;

(b)

garanții suplimentare care urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30.

În sensul aplicării prezentului alineat, o țară terță poate fi considerată în continuare ca indemnă de febră aftoasă de cel puțin doi ani, chiar dacă a fost semnalat un număr limitat de focare ale bolii într-o parte limitată a teritoriului său, cu condiția ca aceste focare să fi fost eradicate în termen de mai puțin de trei luni.

(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29, se stabilesc:

(a)

fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (1), o listă cu țările terțe care sunt autorizate să exporte animale în Comunitate și care îndeplinesc cerințele de la alineatul (2);

(b)

o listă cu unitățile de carantină de la care aceste țări pot exporta animale în Comunitate și

(c)

garanții suplimentare care pot fi impuse de fiecare dintre aceste țări.”

2.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (2) litera (a), cuvintele „febră aftoasă produsă de tulpini exotice” se elimină.

2.

Se adaugă următorul alineat:

„(3)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (1):

(a)

importul de carne proaspătă din țările terțe în care:

febra aftoasă (tulpinile A, O, C) este epidemică;

nu se realizează sacrificarea sistematică în cazul apariției unui focar de febră aftoasă;

se practică vaccinarea

se autorizează numai în următoarele condiții:

(i)

țara terță sau o regiune dintr-o țară terță a fost aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29;

(ii)

carnea este maturată, cu pH controlat, dezosată și fără principalele glande limfatice.

Importul organelor comestibile este restricționat, pe baza unui aviz științific autorizat. Pot fi aplicate condiții speciale pentru organele comestibile utilizate în industria farmaceutică și la fabricarea hranei pentru animalele de companie. Aceste restricții și condiții se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29;

(b)

importul de carne proaspătă din țările terțe în care se practică vaccinarea împotriva tulpinilor de febră aftoasă SAT sau ASIA 1 este autorizat numai în următoarele condiții:

(i)

țara terță are regiuni în care vaccinarea nu este autorizată și în care nu s-a semnalat nici un focar de febră aftoasă în ultimele douăsprezece luni; regiunile vor fi aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29;

(ii)

carnea este maturată, dezosată, fără principalele glande limfatice și este importată numai după trei săptămâni de la sacrificare;

(iii)

importul de organe comestibile din aceste țări nu este autorizat;

(c)

importul de carne proaspătă din țările terțe

în care se practică vaccinarea și

care sunt indemne de febră aftoasă de douăsprezece luni

este autorizat în condițiile stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29;

(d)

importul de carne proaspătă din țările terțe:

în care nu se practică vaccinarea de rutină și

care au fost recunoscute indemne de febră aftoasă

este autorizat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29 și în conformitate cu standardele care reglementează comerțul intracomunitar.

Se vor institui standarde suplimentare care se pot aplica țărilor prevăzute la primul paragraf literele (a) și (b), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29.”

Articolul 4

(1)   Statele membre care practică vaccinarea profilactică pe întreg teritoriul sau într-o parte a acestuia renunță la vaccinare până la 1 ianuarie 1992 și interzic, de la data la care opresc vaccinarea, introducerea animalelor vaccinate pe teritoriul lor.

(2)   Cu toate acestea, alineatul (1) intră în vigoare la data punerii în aplicare a deciziilor prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din Directiva 85/511/CEE și la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 90/425/CEE cu privire la animalele vii și produsele de origine animală sensibile la febra aftoasă.

(3)   În cazul în care, la 30 iunie 1991, deciziile prevăzute la alineatul (2) nu au fost adoptate, Comisia va prezenta propunerile necesare.

Articolul 5

(1)   Fiecare stat membru elaborează un plan de alertă, precizând măsurile naționale care vor fi puse în aplicare în cazul apariției unui focar de febră aftoasă.

Acest plan trebuie să permită accesul la instalații, echipamente, personal și orice alte materiale corespunzătoare necesare pentru eliminarea rapidă și eficientă a focarului. Planul trebuie să precizeze necesitățile de vaccinuri de care fiecare stat membru în cauză consideră că trebuie să dispună în cazul reinstituirii vaccinării de urgență.

(2)   Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Directiva 85/511/CEE, stabilește, înainte de 31 decembrie 1990, criteriile care vor fi aplicate la întocmirea planurilor.

(3)   Planurile întocmite cu respectarea criteriilor prevăzute la alineatul (2) sunt prezentate Comisiei înainte de 31 decembrie 1991.

(4)   Comisia examinează planurile pentru a stabili dacă acestea permit atingerea obiectivul dorit și sugerează statelor membre în cauză orice modificări necesare, în special pentru a asigura compatibilitatea lor cu cele ale celorlalte state membre.

Comisia aprobă planurile, dacă este necesar modificate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Directiva 85/511/CEE.

Ulterior, planurile pot fi modificate sau completate, în conformitate cu aceeași procedură, pentru a ține seama de evoluția situației.

(5)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 82/894/CEE, Comisia poate stabili, prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din directiva menționată, un sistem de alertă rapidă pentru informarea Comisiei și a celorlalte state membre cu privire la apariția unui focar de febră aftoasă.

Articolul 6

Pentru a lua în considerare eventualele dificultăți, în special atunci când se recurge la articolul 13 alineatul (3) din Directiva 85/511/CEE, care pot decurge din tranziția de la regimurile care au existat înaintea aplicării prezentei directive în unul sau mai multe state membre la regimul instituit de prezenta directivă sau în cazul în care punerea în aplicare a planurilor prevăzute la articolul 5 necesită acest lucru, Comisia poate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Directiva 85/511/CEE, să adopte măsurile adecvate pentru o perioadă de cel mult doi ani. În special, fără a aduce atingere articolului 4 litera (a) din Directiva 64/432/CEE, se adoptă măsuri înainte de 1 ianuarie 1991 cu privire la circulația animalelor nevaccinate pe parcursul ultimelor 12 luni.

Articolul 7

Înainte de 1 ianuarie 1992, Comisia prezintă un raport privind structura serviciilor sanitare veterinare din Comunitate.

Articolul 8

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 1 ianuarie 1992. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 1990.

Pentru Consiliu

Președintele

M. O'KENNEDY


(1)  JO C 327, 30.12.1989, p. 84.

(2)  JO C 113, 7.5.1990, p. 179.

(3)  JO C 62, 12.3.1990, p. 44.

(4)  JO L 315, 26.11.1985, p. 11.

(5)  JO L 189, 20.7.1988, p. 25.

(6)  JO L 189, 20.7.1988, p. 25.”

(7)  JO L 224, 18.8.1990, p. 13.”

(8)  JO L 224, 18.8.1990, p. 13.”

(9)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(10)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(11)  JO L 315, 26.11.1985, p. 11.

(12)  JO L 224, 18.8.1990, p. 13.”

(13)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28.

(14)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.


ANEXĂ

ANEXA A

Statul membru

Unități

Publice

Private

Belgia

Uccle

Danemarca

Lindholm

Germania

Cooper

 

Behringwerke

 

Bayer

Grecia

Athens

Franța

LCRV Alfort

Rhône-Merieux

Irlanda

Italia

Brescia

Padova

 

Perugia

 

Luxemburg

Țările de Jos

Lelystad

Portugalia

Spania

Madrid

Cooper

 

Hipra

 

Sabrino

Regatul Unit

Cooper


Top