EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0656

Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

OJ L 393, 30.12.1989, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 8 - 18

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/oj

05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

114


31989L0656


L 393/18

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 30 noiembrie 1989

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

(89/656/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1), prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 118a din tratat prevede obligativitatea Consiliului de a adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a sănătății și a securității lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă (4) prevede adoptarea unei directive privind utilizarea la locul de muncă a echipamentului individual de protecție;

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă (5) a luat act de intenția Comisiei de a prezenta Consiliului, în viitorul apropiat, cerințele minime de organizare a securității și a sănătății la locul de muncă;

întrucât respectarea cerințelor minime destinate să garanteze îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate pentru utilizatorii echipamentelor individuale de protecție este esențială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (6); întrucât dispozițiile directivei menționate se aplică în întregime utilizării echipamentului individual de protecție la locul de muncă, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directivă;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât mijloacelor colective de protecție li se acordă prioritate față de echipamentul individual de protecție; întrucât angajatorului i se cere să furnizeze echipament de securitate și să adopte măsuri de securitate;

întrucât cerințele prevăzute în prezenta directivă ar trebui să nu determine modificarea echipamentului individual de protecție, ale cărui proiectare și fabricare s-au conformat cu directivele comunitare privind securitatea și sănătatea la locul de muncă;

întrucât ar trebui prevăzute descrieri pe care statele membre să le poată utiliza atunci când stabilesc norme generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecție;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE (7), modificată ultima dată de Actul de aderare din 1985, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de Comisie, în vederea elaborării de propuneri în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta directivă, care este a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime pentru echipamentul individual de protecție utilizat de lucrători la locul de muncă.

(2)   Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.

Articolul 2

Definiție

(1)   În sensul prezentei directive, echipament individual de protecție reprezintă orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat în acest scop.

(2)   Sunt excluse din definiția de la alineatul (1):

(a)

îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod specific pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului;

(b)

echipamentul folosit de serviciile de urgență și salvare;

(c)

echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armată, poliție sau alte agenții de ordine publică;

(d)

echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier;

(e)

echipamentul sportiv;

(f)

echipamentul de autoapărare sau descurajare;

(g)

dispozitivele portabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și a factorilor nocivi.

Articolul 3

Normă generală

Echipamentul individual de protecție este folosit atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii.

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Articolul 4

Dispoziții generale

(1)   Echipamentele individuale de protecție trebuie să respecte dispozițiile comunitare relevante privind proiectarea și fabricarea în ceea ce privește securitatea și sănătatea.

Toate echipamentele individuale de protecție a muncii trebuie:

(a)

să fie adecvate pentru riscurile implicate, fără ca prin ele însele să conducă la vreun risc sporit;

(b)

să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;

(c)

să țină seama de cerințele ergonomice și de starea sănătății lucrătorului;

(d)

să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după orice ajustare necesară.

(2)   În cazul în care prezența unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să continue să fie eficiente împotriva riscului sau riscurilor respective.

(3)   Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate pe baza gravității riscului, frecvenței expunerii la risc, caracteristicilor postului de lucru al fiecărui lucrător și performanței echipamentului individual de protecție.

(4)   Echipamentul individual de protecție este, în principiu, destinat uzului personal.

Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai mult de o persoană, se iau măsuri adecvate pentru a asigura că această utilizare nu creează diferiților utilizatori nici o problemă de sănătate sau igienă.

(5)   În cadrul întreprinderii sau unității se furnizează și se pun la dispoziție informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție necesar în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(6)   Echipamentul individual de protecție se distribuie gratuit de către angajator, care garantează buna sa funcționare și o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreținerii, reparării și înlocuirilor necesare.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea, în conformitate cu practicile naționale, ca lucrătorului să i se ceară să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecție, în împrejurări în care utilizarea echipamentului nu este limitată la locul de muncă.

(7)   Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecție.

(8)   Angajatorul asigură formarea lucrătorului și, dacă este cazul, organizează demonstrații de purtare a echipamentului individual de protecție.

(9)   Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale.

Acesta trebuie să fie utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni.

Aceste instrucțiuni trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor.

Articolul 5

Evaluarea echipamentului individual de protecție

(1)   Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorului i se cere să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează să îl folosească îndeplinește cerințele articolului 4 alineatele (1) și (2).

Această evaluare presupune:

(a)

analizarea și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

(b)

definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă echipamentul individual de protecție pentru a fi eficient împotriva riscurilor prevăzute la litera (a), luând în considerare orice riscuri pe care le poate crea acest echipament în sine;

(c)

compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la litera (b).

(2)   Evaluarea prevăzută la alineatul (1) este revizuită în funcție de modificările aduse oricăruia dintre elementele sale.

Articolul 6 (8)

Reguli de utilizare

(1)   Fără a aduce atingere articolelor 3, 4 și 5, statele membre se asigură că sunt prevăzute norme generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecție și norme care reglementează cazurile și situațiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecție, luând în considerare legislația comunitară privind libera circulație a acestui echipament.

Aceste norme indică, în special, împrejurările sau situațiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecție, fără a aduce atingere priorității care trebuie să se acorde mijloacelor de protecție colectivă.

Anexele I, II și III, care au caracter orientativ, conțin informații utile pentru stabilirea acestor norme.

(2)   Atunci când statele membre adaptează normele prevăzute la alineatul (1), acestea iau în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecție colectivă și echipamentelor individuale de protecție, determinate de evoluțiile tehnologice.

(3)   Statele membre consultă organizațiile partenerilor sociali cu privire la normele prevăzute la alineatele (1) și (2).

Articolul 7

Informarea lucrătorilor

Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții acestora sunt informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, atunci când se utilizează echipamente individuale de protecție la locul de muncă.

Articolul 8

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta directivă, inclusiv anexele acesteia, se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 9

Adaptarea anexelor

Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor I, II și III în funcție de:

adoptarea directivelor de armonizare tehnică și standardizare cu privire la echipamentul individual de protecție și/sau

progresele tehnice, modificarea normelor sau specificațiilor internaționale și cunoștințele din domeniul echipamentului individual de protecție

sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 10

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1992. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani cu privire la aplicarea dispozițiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă.

(4)   Comisia raportează periodic Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social cu privire la aplicarea directivei, având în vedere alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

J. P. SOISSON


(1)  JO C 161, 20.6.1988, p. 1,

JO C 115, 8.5.1989, p. 27 și

JO C 287, 15.11.1989, p. 11.

(2)  JO C 12, 16.1.1989, p. 92 și

JO C 256, 9.10.1989, p. 61.

(3)  JO C 318, 12.12.1988, p. 30.

(4)  JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

(5)  JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 183, 29.6.1989. p. 1.

(7)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15.

(8)  Vezi Comunicarea Comisiei (JO C 328, 30.12.1989, p. 3).


ANEXA I

SCHEMĂ ORIENTATIVĂ PENTRU INVENTARIEREA RISCURILOR, ÎN SCOPUL UTILIZĂRII ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

Image


ANEXA II

LISTA ORIENTATIVĂ NEEXHAUSTIVĂ A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A CAPULUI

Căști de protecție pentru utilizare în industrie (mine, șantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale)

Acoperământ ușor pentru protecția scalpului (șepci, bonete, plase de păr – cu sau fără cozoroc)

Acoperământ pentru cap (bonete, șepci, pălării impermeabile etc. din material textil, material textil tratat etc.)

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A AUZULUI

Dopuri pentru urechi și alte dispozitive similare

Căști antifonice

Apărători pentru urechi care pot fi fixate pe căști de protecție industriale

Apărători pentru urechi prevăzute cu receptor pentru circuit de inducție de joasă frecvență

Antifoane cu instalații de comunicație

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A OCHILOR ȘI A FEȚEI

Ochelari cu brațe

Ochelari de protecție de tip mască

Ochelari de protecție împotriva razelor X, ochelari de protecție împotriva razelor laser, ochelari de protecție împotriva razelor ultraviolete, infraroșii și vizibile

Ecrane de protecție

Măști și căști pentru sudură cu arc (măști de mână, măști cu fixare directă pe cap sau măști care pot fi fixate pe căștile de protecție)

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A APARATULUI RESPIRATOR

Aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor și pulberilor radioactive

Aparate izolante cu aducție de aer

Aparate de protecție respiratorie cu mască de sudură detașabilă

Aparate și dispozitive pentru scafandri

Costume de scafandru

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A MÂINILOR ȘI A BRAȚELOR

Mănuși de protecție:

împotriva factorilor mecanici (perforare, tăieturi, vibrații etc.);

împotriva agenților chimici;

pentru electricieni și termoprotectoare

Mitene

Degetare de cauciuc

Mânecuțe

Manșetă de protecție a încheieturii mâinii pentru munci grele

Palmare

Mănuși de protecție

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A PICIOARELOR ȘI A GAMBELOR

Pantofi cu tocul jos, ghete pe gleznă, ghete lungi, bocanci de protecție

Pantofi care pot fi scoși rapid

Pantofi cu protecție suplimentară a vârfului

Pantofi și ciorapi de protecție cu tălpi termoprotectoare

Pantofi, ghete și ciorapi de protecție cu construcție termoprotectoare

Pantofi, ghete și ciorapi de protecție cu construcție termoizolantă

Pantofi, ghete și ciorapi de protecție rezistenți la vibrații

Pantofi, ghete și ciorapi de protecție antistatici

Pantofi, ghete și ciorapi de protecție izolanți

Pantofi de protecție pentru operatorii de fierăstraie cu lanț

Saboți

Genunchiere

Glezniere detașabile

Ghetre

Tălpi detașabile (rezistente la căldură, perforare sau transpirație)

Crampoane detașabile pentru gheață, zăpadă sau podele alunecoase

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A PIELII

Creme protectoare/unguente

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A TRUCHIULUI ȘI A ABDOMENULUI

Veste, jachete și șorțuri de protecție împotriva factorilor mecanici (perforare, tăiere, stropi de metal topit etc.)

Veste, jachete și șorțuri de protecție împotriva agenților chimici

Veste termogene

Veste de salvare

Șorțuri de protecție împotriva razelor X

Centuri

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE A ÎNTREGULUI CORP

Echipament proiectat pentru a preveni căderile

Echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare)

Echipament antișoc de absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare)

Dispozitive de susținere a corpului (hamuri de siguranță)

Îmbrăcăminte de protecție

Salopete de protecție (din două piese și combinezon)

Îmbrăcăminte de protecție împotriva factorilor mecanici (perforare, tăiere etc.)

Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților chimici

Îmbrăcăminte de protecție împotriva stropilor de metal topit și razelor infraroșii

Îmbrăcăminte termoprotectoare

Îmbrăcăminte termoizolantă

Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive

Îmbrăcăminte de protecție împotriva pulberilor

Îmbrăcăminte de protecție împotriva gazelor

Accesorii și îmbrăcăminte cu semnalizare fluorescentă și reflectorizantă (banderole, mănuși etc.)

Învelitori de protecție


ANEXA III

LISTA ORIENTATIVĂ NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

1.

PROTECȚIA CAPULUI (PROTECȚIA CRANIULUI)

Căști de protecție

Lucrări de construcții, în special activitate pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime, montarea și demontarea cofrajelor, activitatea de asamblare și instalare, activitate desfășurată pe schele și activitate de demolare

Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice

Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii

Terasamente și lucrări în piatră

Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață, halde

Lucrări cu bolțuri

Lucrări cu explozibili

Lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor și transportoarelor

Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare

Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte

Lucrări de construcții navale

Lucrări de manevră feroviare

Lucrări în abatoare

2.

PROTECȚIA PICIORULUI

Pantofi de protecție cu inserție antiperforație

Lucrări de construcții, civile și rutiere

Lucrări pe schele

Lucrări de demolare

Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor

Lucrări pe șantiere în zone de depozitare

Lucrări de copertare

Pantofi de protecție fără tălpi cu inserție antiperforație

Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice

Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale

Lucrări de transformare și întreținere

Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare

Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde

Extracția și prelucrarea pietrei

Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă

Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii

Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii

Lucrări de turnare în industria produselor ceramice și a materialelor de construcții

Transport și depozitare

Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate

Lucrări de construcții navale

Lucrări de manevră feroviare

Pantofi de protecție cu tocuri sau tălpi ortopedice și inserție antiperforație

Lucrări de copertare.

Pantofi de protecție cu tălpi izolate

Lucrări cu și pe materiale foarte fierbinți sau foarte reci

Pantofi de protecție care pot fi scoși cu ușurință

Acolo unde există riscul penetrării de substanțe incandescente

3.

PROTECȚIA OCHILOR SAU A FEȚEI

Ochelari de protecție, viziere sau ecrane pentru față

Lucrări de sudură, polizare și debitare

Lucrări de găurire și gravare

Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei

Lucrări cu bolțuri

Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan

Matrițarea la cald

Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor

Pulverizarea de substanțe abrazive

Manipularea de produse acide și alcaline, dezinfectanți și produse de curățare corozive

Utilizarea de dispozitive cu jet lichid

Manipularea de materiale incandescente și staționarea în apropierea acestora

Lucrări cu căldură radiantă

Lucrări cu laser

4.

PROTECȚIA APARATULUI RESPIRATOR

Aparate de protecție a aparatului respirator

Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

Lucrări la gura de încărcare a furnalelor

Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor

Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele

Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi

Vopsirea prin pulverizare fără ventilație corespunzătoare

Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare

Lucrări în instalații de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare

5.

PROTECȚIA AUZULUI

Antifoane

Utilizarea de prese metalice

Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat

Activitatea personalului de la sol din aeroporturi

Lucrări de treierat

Prelucrarea lemnului și a textilelor

6.

PROTECȚIA TRUNCHIULUI, A BRAȚULUI ȘI A MÂINII

Îmbrăcăminte de protecție

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinți și acolo unde sunt simțite efectele căldurii

Lucrări cu produse din sticlă plată

Lucrări de sablare

Lucrări în camere frigorifice

Îmbrăcăminte de protecție neinflamabilă

Lucrări de sudură în spații înguste

Șorțuri rezistente la perforație

Lucrări de dezosare și tranșare

Lucrări cu cuțite de mână care implică îndreptarea cuțitului spre corp

Șorțuri din piele

Lucrări de sudură

Lucrări de forjare

Lucrări de turnare

Protecția antebrațului

Lucrări de dezosare și tranșare

Mănuși

Lucrări de sudură

Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă

Lucrări neprotejate cu acizi și soluții caustice

Mănuși din împletitură metalică

Lucrări de dezosare și tranșare

Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare

Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat

7.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR

Lucrări în aer liber pe ploaie și vreme rece

8.

ÎMBRĂCĂMINTE REFLECTORIZANTĂ

Lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observați la timp

9.

HAMURI DE SIGURANȚĂ

Lucrări pe schele

Asamblarea de piese prefabricate

Lucrări pe stâlpi

10.

FRÂNGHII DE SIGURANȚĂ

Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime

Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite

Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă

Lucrări în puțuri și canalizări

11.

PROTECȚIA PIELII

Prelucrarea materialelor de căptușire

Lucrări de tăbăcărie


Top