Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0608

Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic

OJ L 351, 2.12.1989, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 216 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 216 - 219
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 135 - 138
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 174 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 174 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 13 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogat şi înlocuit prin 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/608/oj

02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

174


31989L0608


L 351/34

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 21 noiembrie 1989

privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic

(89/608/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât în sectorul zootehnic și veterinar au fost introduse reglementări pe termen lung;

întrucât buna funcționare a politicii agricole comunitare și a pieței comune în ceea ce privește produsele agricole, precum și perspectiva abolirii controalelor veterinare la frontiere în vederea realizării pieței interne pentru produsele care fac obiectul unor astfel de controale impun consolidarea cooperării dintre autoritățile responsabile pentru aplicarea reglementărilor veterinare și zootehnice din fiecare stat membru;

întrucât, prin urmare, este recomandabil să se instituie reglementări conform cărora autoritățile competente din statele membre să își furnizeze asistență în mod reciproc și să colaboreze cu Comisia pentru a asigura aplicarea corectă a reglementărilor veterinare și zootehnice, cu precădere prin intermediul prevenirii și detectării încălcărilor acestor reglementări și prin depistarea oricăror activități care contravin sau par să contravină acestor reglementări;

întrucât, pentru instituirea acestor reglementări, sursa de inspirație trebuie să rezide, pe cât posibil, în dispozițiile comunitare instituite de Regulamentul (CEE) nr. 1468/81 al Consiliului din 19 mai 1981 privind asistența reciprocă dintre autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare corectă a legislației vamale sau în sectorul agricol (4), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 945/87 (5); întrucât este recomandabil să se țină seama de specificul reglementărilor sanitare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre responsabile cu controlul legislației în sectorul veterinar și zootehnic colaborează între ele și cu serviciile competente ale Comisiei pentru a asigura respectarea acestei legislații.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentei directive, prin următoarele se înțelege:

„legislație în sectorul veterinar”: toate dispozițiile comunitare și dispozițiile adoptate pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind sănătatea animală, sănătatea publică în raport cu sectorul veterinar, inspecția sanitară a animalelor, a cărnii și a altor produse de origine animală, precum și protecția animalelor;

„legislație în sectorul zootehnic”: toate dispozițiile comunitare și dispozițiile adoptate pentru aplicarea reglementărilor Comunității în sectorul zootehnic;

„autoritatea solicitantă”: autoritatea competentă a statului membru care înaintează o cerere de asistență;

„autoritatea solicitată”: autoritatea competentă a statului membru căreia îi este înaintată cererea de asistență.

(2)   Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei lista autorităților competente prevăzute la articolul 1.

Articolul 3

Obligația de a asigura asistența prevăzută în prezenta directivă nu afectează furnizarea de informații sau documente obținute de autoritățile competente prevăzute la articolul 1 prin puterea exercitată de ele la cererea autorităților judiciare.

Totuși, în cazul unei cereri de asistență, aceste informații sau documente pot fi furnizate, fără a aduce atingere articolului 14, în toate cazurile în care autoritatea judiciară, care trebuie consultată în această privință, își dă consimțământul.

TITLUL I

Asistența la cerere

Articolul 4

(1)   La cererea pe deplin motivată a autorității solicitante, autoritatea solicitată:

comunică autorității solicitante toate informațiile, dovezile, documentele sau copiile atestate ale acestora care se află în posesia sa sau pe care le poate obține în modul prevăzut la alineatul (2) și care să îi permită să verifice dacă dispozițiile legislative în sectorul veterinar și zootehnic au fost respectate;

desfășoară orice anchetă relevantă privind veridicitatea faptelor semnalate de autoritatea solicitantă și informează cu privire la rezultatul unor astfel de anchete, incluzând informațiile necesare în acest sens.

(2)   Pentru procurarea acestor informații, autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă sesizată de aceasta din urmă procedează ca și cum ar acționa în nume propriu sau la cererea unei alte autorități din țara sa.

Articolul 5

(1)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată notifică autoritatea solicitantă, respectând reglementările în vigoare ale statului membru în care este situată aceasta, sau asigură notificarea autorității solicitante cu privire la toate instrumentele sau deciziile care provin de la autoritățile competente și care se referă la aplicarea legislației în sectorul veterinar sau zootehnic.

(2)   Cererea de notificare care menționează subiectul documentului sau al deciziei de comunicat trebuie să fie însoțită, la cererea autorității solicitate, de o traducere în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru în care se situează autoritatea solicitată.

Articolul 6

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată desfășoară, determină sau consolidează activitatea de supraveghere în zona sa de operare, acolo unde este suspectată existența unor nereguli, în special cu privire la:

(a)

instituții;

(b)

locurile unde există depozite de mărfuri;

(c)

circulația mărfurilor semnalate;

(d)

mijloacele de transport.

Articolul 7

La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează acesteia orice informație relevantă de care dispune sau pe care o obține în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în special sub formă de rapoarte și alte documente sau copii autentificate, ori extrase ale acestor rapoarte sau documente, privind operațiuni reale care, în opinia autorității solicitante, par a contraveni legislației în sectorul veterinar sau zootehnic.

TITLUL II

Asistența spontană

Articolul 8

(1)   În condițiile prevăzute la alineatul (2), autoritățile competente ale fiecărui stat membru asistă în mod spontan autoritățile competente ale celorlalte state membre fără a necesita o cerere anterioară în acest sens.

(2)   Acolo unde consideră necesar, în vederea respectării legislației în sectorul veterinar sau zootehnic, autoritățile competente ale statelor membre:

(a)

desfășoară sau determină desfășurarea activității de supraveghere prevăzută la articolul 6;

(b)

comunică autorităților competente ale altor state membre interesate toate informațiile disponibile, cât mai curând posibil, în special sub formă de rapoarte și alte documente sau copii autentificate ori extrase din astfel de rapoarte sau documente privind operațiunile care contravin sau par să contravină legislației în sectorul veterinar sau zootehnic, în special mijloacele și metodele folosite la îndeplinirea acestor operațiuni.

TITLUL III

Dispoziții finale

Articolul 9

(1)   Autoritățile competente ale fiecărui stat membru comunică Comisiei, cât mai curând posibil:

(a)

orice informație pe care o consideră utilă, cu privire la:

mărfurile despre care s-a presupus sau se presupune că au făcut obiectul unor operațiuni care contravin legislației în sectorul veterinar sau zootehnic;

metodele sau procedeele folosite sau despre care se presupune că au fost folosite pentru a contraveni legislației menționate anterior;

(b)

orice informație privind existența unor deficiențe sau lacune ale legislației menționate, pe care aplicarea acesteia le-a pus în evidență sau sugerat.

(2)   Comisia comunică autorităților competente ale fiecărui stat membru, din momentul în care sunt disponibile, orice informație de natură să asigure respectarea legislației în sectorul veterinar sau zootehnic.

Articolul 10

(1)   Dacă autoritățile competente ale unui stat membru iau cunoștință de existența unor operațiuni care contravin sau par să contravină reglementărilor în sectorul veterinar sau zootehnic și care prezintă un interes deosebit la nivelul Comunității, în special:

dacă au sau ar putea avea ramificații în alte state membre sau

dacă autoritățile în cauză consideră că este posibil să se fi desfășurat operațiuni similare pe teritoriul altor state membre,

aceste autorități comunică Comisiei, cât mai curând posibil, fie din proprie inițiativă, fie la cererea motivată a Comisiei, toate informațiile relevante, acolo unde este potrivit, sub formă de documente sau copii ori extrase de documente, care sunt necesare pentru stabilirea faptelor, pentru a permite Comisiei să coordoneze acțiunea inițiată de statele membre.

Comisia transmite aceste informații autorităților competente din celelalte state membre.

(2)   În cazul în care comunicările prevăzute la alineatul (1) au legătură cu cazuri care pot prezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și în absența altor metode de prevenire, informațiile în cauză pot face, după contactul dintre părți și Comisie, obiectul unei notificări motivate adresate publicului.

(3)   Informațiile privind persoanele fizice sau juridice se comunică în condițiile prevăzute la alineatul (1) doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a se permite consemnarea operațiunilor ce contravin legislației în sectorul veterinar sau zootehnic.

(4)   Dacă autoritățile competente ale unui stat membru aplică dispozițiile alineatului (1), acestea nu sunt obligate să comunice aceste informații autorităților competente ale altor state membre interesate, conform articolului 8 alineatul (2) litera (b) și articolului 9.

Articolul 11

La întrunirea Comisiei și a statelor membre în cadrul Comitetului veterinar permanent sau a Comitetului zootehnic permanent, acestea:

examinează, în termeni generali, funcționarea măsurilor de asistență reciprocă prevăzute în prezenta directivă;

examinează informațiile relevante comunicate Comisiei în urma aplicării articolelor 9 și 10 – și a procedurilor folosite pentru aceste comunicări – pentru a ajunge la o concluzie.

În urma acestei examinări, Comisia sugerează, dacă este necesar, amendamente la dispozițiile comunitare existente sau întocmirea de dispoziții adiționale.

Articolul 12

În scopul aplicării prezentei directive, statele membre iau măsurile necesare pentru:

(a)

a asigura coordonarea internă în bune condiții între autoritățile competente prevăzute la articolul 1;

(b)

a institui, în relațiile reciproce și atunci când este nevoie, cooperarea directă dintre autoritățile abilitate în acest scop.

Articolul 13

(1)   Prezenta directivă nu obligă autoritățile competente ale statelor membre să își acorde asistență reciprocă atunci când acest fapt ar putea prejudicia politica publică sau alte interese fundamentale ale statului în care sunt situate.

(2)   Orice refuz de acordare a asistenței trebuie motivat.

Articolul 14

Furnizarea documentelor prevăzute în prezenta directivă poate fi înlocuită de furnizarea de informații computerizate sub orice formă, produse în același scop.

Articolul 15

(1)   Orice informație comunicată sub orice formă în urma aplicării prezentei directive este de natură confidențială. Informația este protejată de secretul profesional și beneficiază de protecția extinsă caracteristică acestui tip de informație conform dreptului național al statului membru care o primește și dispozițiilor aferente care se aplică organismelor comunitare.

Informațiile prevăzute în primul paragraf nu pot fi trimise în special persoanelor, altele decât cele din statele membre sau din interiorul instituțiilor comunitare, a căror activitate implică accesul la acestea. De asemenea, informațiile nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care autoritatea care le furnizează și-a exprimat acordul în această privință și în măsura în care dispozițiile în vigoare în statul membru în care este situată această autoritate nu interzic comunicarea sau folosirea lor.

Informațiile prevăzute în prezenta directivă se comunică doar autorității solicitante, în măsura în care dispozițiile în vigoare în statul membru sau în cadrul autorității solicitate nu conțin prevederi contrare.

Statele membre păstrează confidențialitatea informațiilor obținute cu ajutorul planului de asistență reciprocă, chiar și după ce problema în cauză a fost închisă.

(2)   Alineatul (1) nu împiedică folosirea informațiilor obținute prin aplicarea prezentei directive în cadrul acțiunilor sau procedurilor legale inițiate ulterior, datorate nerespectării legislației în sectorul veterinar sau zootehnic, sau pentru prevenirea ori descoperirea neregulilor ce aduc prejudicii fondurilor comunitare.

Autoritățile competente ale statului membru care a furnizat informațiile sunt informate imediat cu privire la utilizarea lor.

Articolul 16

Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre acordurile bilaterale reciproce de cooperare între administrațiile veterinare încheiate cu țări terțe.

Pe de altă parte, Comisia comunică statelor membre acordurile de același tip pe care le încheie cu țări terțe.

Articolul 17

Statele membre renunță reciproc la pretențiile de returnare a cheltuielilor care au legătură cu aplicarea prezentei directive, cu excepția onorariilor plătite unor experți, acolo unde este cazul.

Articolul 18

Prezenta directivă nu afectează aplicarea reglementărilor privind asistența reciprocă în probleme de drept penal în statele membre.

Articolul 19

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 1991. Ele informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 20

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

H. NALLET


(1)  JO C 225, 31.8.1988, p. 4.

(2)  JO C 326, 19.12.1988, p. 28.

(3)  JO C 56, 6.3.1989, p. 7.

(4)  JO L 144, 2.6.1981, p. 1.

(5)  JO L 90, 2.4.1987, p. 3.


Top