EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0004

Decizia Comisiei din 21 decembrie 1988 privind Comitetul consultativ pentru pescuit

OJ L 5, 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

75


31989D0004


L 005/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 21 decembrie 1988

privind Comitetul consultativ pentru pescuit

(89/4/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

întrucât a fost constituit un comitet consultativ în sectorul pescuitului prin Decizia 71/128/CEE a Comisiei din 25 februarie 1971 (1), al cărei text a fost înlocuit prin Decizia 73/429/CEE din 31 octombrie 1973 (2);

întrucât este de dorit să se modifice normele privind repartizarea locurilor în cadrul acestui comitet în urma aderării noilor state membre la Comunitate;

întrucât, de asemenea, este necesară modificarea textului deciziei mai sus-menționate cu privire la câteva puncte de importanță minoră; întrucât, din motive de claritate, se impune o reformare integrală a textului în cauză,

DECIDE:

Articolul 1

Textul Deciziei 73/429/CEE privind constituirea unui comitet consultativ pentru pescuit se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Se constituie, pe lângă Comisie, un comitet consultativ pentru pescuit, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Comitetul este format din reprezentanții următoarelor categorii economice: producători, cooperative din sectorul pescuitului, instituții de credit care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului, lucrători salariați din acest sector, precum și consumatori.

Articolul 2

(1)   Comitetul poate fi consultat de către Comisie asupra chestiunilor privind reglementările politicii comune din domeniul pescuitului, în special în ceea ce privește măsurile ce urmează a fi luate prin astfel de regulamente, precum și asupra tuturor problemelor sociale întâlnite în sectorul pescuitului, cu excepția celor care îi privesc pe angajatorii și lucrătorii din sectorul pescuitului, în calitate de parteneri sociali.

(2)   Președintele comitetului poate semnala Comisiei oportunitatea consultării comitetului asupra unei chestiuni care este de competența acestuia și pentru care nu i s-a cerut avizul. Acest lucru se face, în special, la cererea uneia din categoriile economice reprezentate.

Articolul 3

(1)   Comitetul cuprinde patruzeci și cinci de membri.

(2)   Locurile sunt atribuite după cum urmează:

douăzeci și unu, producătorilor din sectorul pescuitului;

trei, cooperativelor pentru produse pescărești;

unu, băncilor comerciale pentru activități maritime;

două, instituțiilor specializate de credit cu caracter cooperatist;

cinci, comerțului cu produse pescărești;

cinci, industriilor produselor pescărești;

cinci, lucrătorilor din sectorul pescuitului;

trei, consumatorilor.

Articolul 4

(1)   Membrii comitetului sunt numiți de către Comisie, la propunerea organizațiilor profesionale constituite la nivelul Comunității care sunt cele mai reprezentative pentru categoriile economice menționate la articolul 1 alineatul (2). Cu toate acestea, reprezentanții consumatorilor sunt numiți la propunerea «Comitetului consultativ al consumatorilor».

Pentru fiecare din locurile care trebuie ocupate, aceste organisme propun doi candidați de naționalități diferite.

(2)   Mandatul de membru al comitetului are o durată de trei ani. Acesta poate fi reînnoit. Funcțiile exercitate nu sunt remunerate.

După expirarea acestei perioade de trei ani, membrii comitetului rămân în funcție până la înlocuirea sau reînnoirea mandatului acestora.

Mandatul unui membru încetează înainte de expirarea perioadei de trei ani prin demisie sau deces.

De asemenea, mandatul unui membru poate înceta atunci când organismul care i-a prezentat candidatura solicită înlocuirea acestuia.

Pentru durata mandatului care a rămas de exercitat, este înlocuit conform procedurii prevăzute la alineatul (1).

(3)   Lista membrilor se publică de către Comisie în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, în scop informativ.

Articolul 5

Comitetul alege, pentru o perioadă de trei ani, un președinte și doi vicepreședinți. Alegerea se face cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți.

Cu aceeași majoritate, comitetul poate alege alți membri în birou. În acest caz, biroul cuprinde, pe lângă președinte, cel mult câte un reprezentant al fiecărei categorii economice reprezentate în cadrul comitetului.

Biroul pregătește și organizează lucrările comitetului.

Articolul 6

La cererea uneia dintre categoriile economice reprezentate, președintele poate invita un delegat al categoriei respective să asiste la reuniunile comitetului. În aceleași condiții, poate invita să participe la lucrările comitetului, în calitate de expert, orice persoană având o competență specială într-unul din subiectele înscrise pe ordinea de zi; experții participă numai la deliberarea chestiunilor care le justifică prezența.

Articolul 7

Comitetul poate constitui grupuri de lucru pentru a-și facilita lucrările.

Articolul 8

(1)   Comitetul se reunește la sediul Comisiei, la convocarea acesteia. Biroul se reunește la convocarea președintelui, având și acordul Comisiei.

(2)   Reprezentanții serviciilor interesate din cadrul Comisiei participă la reuniunile Comitetului, ale biroului și ale grupurilor de lucru.

(3)   Serviciile Comisiei asigură secretariatul comitetului, al biroului și al grupurilor de lucru.

Articolul 9

Deliberările comitetului vizează cererile de avize formulate de către Comisie. Acestea nu sunt urmate de vot.

Atunci când solicită avizul comitetului, Comisia poate specifica termenul în care trebuie exprimat avizul.

Luările de poziție ale categoriilor economice reprezentate se menționează într-un raport transmis Comisiei.

În cazul în care avizul solicitat necesită acordul unanim al comitetului, acesta stabilește concluzii comune care sunt atașate la raport.

Articolul 10

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 214 din tratat, membrii comitetului sunt obligați să nu divulge informațiile de care au luat cunoștință prin lucrările comitetului sau ale grupurilor de lucru, atunci când Comisia îi informează că avizul solicitat sau întrebarea adresată se referă la un subiect cu caracter confidențial.

În acest caz, la ședințe asistă numai membrii comitetului și reprezentanții serviciilor Comisiei.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 21 decembrie 1988.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1988.

Pentru Comisie

António CARDOSO E CUNHA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 68, 22.3.1971, p. 18.

(2)  JO L 355, 24.12.1973, p. 61.


Top