Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R4058

Regulamentul (CEE) nr. 4058/86 al Consiliului din 22 decembrie 1986 privind o acțiune coordonată de garantare a accesului liber la traficul transoceanic

OJ L 378, 31.12.1986, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 8 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4058/oj

07/Volumul 2

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


31986R4058


L 378/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 4058/86 AL CONSILIULUI

din 22 decembrie 1986

privind o acțiune coordonată de garantare a accesului liber la traficul transoceanic

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 84 alineatul (2),

având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât un număr tot mai mare de țări recurge la protejarea flotelor lor comerciale fie unilateral, prin măsuri legislative sau administrative, fie prin acorduri bilaterale cu alte țări;

întrucât anumite țări, ca urmare a măsurilor pe care le-au adoptat sau a practicilor pe care le-au impus, au denaturat aplicarea principiului concurenței loiale și libere în comerțul lor maritim cu unul sau mai multe state membre ale Comunității;

întrucât pentru traficul de linie, Convenția Națiunilor Unite referitoare la un cod de conduită al conferințelor maritime, care a intrat în vigoare la 6 octombrie 1983, acordă anumite drepturi companiilor maritime care sunt membre ale unei conferințe care exploatează un pool;

întrucât, într-o măsură tot mai mare, țări terțe care sunt părți contractante sau semnatare la această convenție interpretează dispozițiile acesteia în sensul extinderii efective a drepturilor conferite de convenție companiilor lor atât în traficul de linie cât și în traficul tramp, în detrimentul companiilor din Comunitate sau al companiilor din alte țări ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), indiferent dacă sunt membre ale unei conferințe sau nu;

întrucât, în ceea ce privește traficul de mărfuri în vrac, se constată o tendință crescândă din partea țărilor terțe de a restrânge accesul la încărcături vrac, ceea ce constituie o amenințare gravă a mediului concurențial liber care predomină în mare măsură în traficul de mărfuri în vrac; întrucât statele membre își afirmă atașamentul față de existența unui mediu concurențial liber ca o caracteristică esențială a traficului de mărfuri în vrac solide și lichide și sunt convinse că introducerea împărțirii încărcăturii în aceste traficuri va afecta grav interesele comerciale ale tuturor țărilor prin majorarea considerabilă a costurilor de transport;

întrucât restrângerea accesului la transportul de mărfuri în vrac ar avea un efect negativ asupra flotelor comerciale ale statelor membre, sporind totodată considerabil costurile de transport al acestor mărfuri și, prin aceasta, având un efect grav asupra intereselor comerciale ale Comunității;

întrucât Comunitatea ar trebui să poată asigura o acțiune coordonată a statelor membre în cazul în care prin rezervarea unor încărcături în favoarea unor companii maritime din țări terțe se aduce atingere poziției concurențiale a flotelor comerciale ale statelor membre sau intereselor comerciale ale statelor membre sau când un acord impune acest lucru;

întrucât Decizia 77/587/CEE a Consiliului (3) prevede, printre altele, o consultare asupra diverselor aspecte ale progreselor intervenite în relațiile între state membre și țări terțe în materie de transport maritim;

întrucât Decizia 83/573/CEE a Consiliului (4) prevede, printre altele, o concertare între statele membre în privința oricăror contramăsuri pe care acestea le-ar putea lua față de țări terțe, precum și posibilitatea unei decizii asupra aplicării în comun de către statele membre a contramăsurilor adecvate care fac parte din legislația lor internă;

întrucât este necesar să se elaboreze și să se perfecționeze mecanismele prevăzute în aceste decizii pentru a se asigura acțiunea coordonată a statelor membre în anumite situații la cererea unui stat membru sau a unor state membre sau în baza unui acord internațional,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Procedura prevăzută în prezentul regulament se aplică atunci când o măsură luată de către o țară terță sau agenții ale acesteia restricționează sau amenință să restricționeze accesul liber al companiilor maritime ale statelor membre sau al navelor înmatriculate într-un stat membru, în conformitate cu legislația sa internă, la transportul:

de linie în traficul reglementat de Cod, exceptând situația când măsura este luată în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra unui cod de conduită al conferințelor maritime;

de linie în trafic nereglementat de Cod;

de încărcături în vrac și orice alte încărcături transportate prin servicii tramp;

de pasageri;

de persoane sau de mărfuri spre sau între instalații marine.

Această procedură nu aduce atingere obligațiilor Comunității și statelor sale membre conform dreptului internațional.

Articolul 2

În înțelesul prezentului regulament:

„companie maritimă națională” înseamnă o companie maritimă dintr-o țară terță care asigură un serviciu între propria țară și unul sau mai multe state membre;

„companie maritimă terță” înseamnă o companie maritimă dintr-o țară terță care asigură un serviciu între o altă țară terță și unul sau mai multe state membre.

Articolul 3

O acțiune coordonată poate fi solicitată de către un stat membru.

Cererea se transmite Comisiei; aceasta prezintă recomandări sau propuneri corespunzătoare Consiliului în termen de patru săptămâni.

Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura de vot prevăzută la articolul 84 alineatul (2) din tratat, poate decide cu privire la acțiunea coordonată prevăzută la articolul 4.

Pentru a hotărî asupra acțiunii coordonate, Consiliul ține seama și de considerentele de politică de comerț exterior, precum și de interesele portuare și de considerentele de politică maritimă ale statelor membre în cauză.

Articolul 4

(1)   Acțiunea coordonată poate consta în:

(a)

proteste diplomatice adresate țărilor terțe respective, în special în cazul în care măsurile luate de acestea amenință să restricționeze accesul la trafic;

(b)

contramăsuri împotriva companiei sau companiilor maritime din țările terțe în cauză sau împotriva companiei sau companiilor maritime din alte țări care beneficiază de măsurile luate de țările în cauză, care activează în calitate de companie maritimă națională sau de companie maritimă terță în traficul comunitar.

Aceste contramăsuri pot consta, în mod izolat sau în combinație, în:

(i)

impunerea unei obligații de obținere a unui permis de încărcare, transport sau descărcare a încărcăturii; acest permis poate fi supus unor condiții sau obligații;

(ii)

impunerea unei cote;

(iii)

impunerea de impozite sau taxe.

(2)   Protestele diplomatice preced contramăsurile.

Aceste contramăsuri nu aduc atingere obligațiilor Comunității Europene și statelor sale membre conform dreptului internațional, țin seama de toate interesele și nu au ca efect direct sau indirect denaturarea traficului în cadrul Comunității.

Articolul 5

(1)   Atunci când hotărăște asupra luării uneia sau a mai multora dintre contramăsurile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b), Consiliul precizează, după caz, următoarele:

(a)

circumstanțele care au condus la adoptarea de contramăsuri;

(b)

traficul sau seria de porturi cărora li se aplică contramăsurile;

(c)

pavilionul sau compania maritimă a țării terțe ale cărei măsuri de rezervare a încărcăturii limitează accesul liber la încărcături în zona de navigație respectivă;

(d)

volumul maxim (procentaj, greutate în tone, containere) sau valoarea încărcăturilor care pot fi încărcate sau descărcate în porturile statelor membre;

(e)

numărul maxim de intrări în și ieșiri din porturile statelor membre;

(f)

valoarea sau procentajul și baza pentru aplicarea impozitelor și taxelor și modul de percepere a acestora;

(g)

perioada de valabilitate a contramăsurilor.

(2)   În cazul în care contramăsurile prevăzute la alineatul (1) nu sunt prevăzute în legislația internă a unui stat membru, acestea pot fi luate, în conformitate cu Decizia Consiliului menționată la articolul 3 alineatul (3), de către statul membru respectiv, în temeiul prezentului regulament.

Articolul 6

(1)   În cazul în care Consiliul nu adoptă propunerea cu privire la acțiunea coordonată în termen de două luni, statele membre pot aplica măsuri naționale în mod unilateral sau în grup, dacă situația o impune.

(2)   Cu toate acestea, în caz de urgență, statele membre pot lua măsurile interne necesare în mod provizoriu, unilateral sau în grup, chiar și în termenul de două luni menționat la alineatul (1).

(3)   Măsurile interne luate în conformitate cu prezentul articol se notifică imediat Comisiei și celorlalte state membre.

Articolul 7

În timpul perioadei de aplicare a contramăsurilor, statele membre și Comisia se consultă reciproc, în conformitate cu procedura de consultare stabilită prin Decizia 77/587/CEE, la fiecare trei luni sau mai devreme, dacă este necesar, pentru a discuta efectele contramăsurilor în vigoare.

Articolul 8

Procedura prevăzută în prezentul regulament poate fi aplicată în cazul în care o măsură luată de o țară terță sau agenții săi restricționează sau amenință să restricționeze accesul companiilor maritime ale unei alte țări membre OCDE și în cazul în care, pe bază de reciprocitate, țara respectivă și Comunitatea au convenit să recurgă la o rezistență coordonată în caz de restricționare a accesului la încărcături.

Această țară poate solicita o acțiune coordonată și se poate asocia la o astfel de acțiune coordonată în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 1987.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 1986.

Pentru Consiliu

Președintele

G. SHAW


(1)  JO C 255, 15.10.1986, p. 169.

(2)  JO C 344, 31.12.1985, p. 31.

(3)  JO L 239, 17.9.1977, p. 23.

(4)  JO L 332, 28.11.1983, p. 37.


Top