Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0885

Directiva Consiliului din 10 decembrie 1982 de modificare a Directivei 78/170/CEE privind randamentul generatoarelor de căldură pentru încălzirea localurilor și pentru producerea de apă caldă în imobilele neindustriale noi sau existente și izolația distribuției de căldură și de apă caldă menajeră în imobilele neindustriale noi

OJ L 378, 31.12.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; abrogare implicită prin 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/885/oj

12/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


31982L0885


L 378/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 10 decembrie 1982

de modificare a Directivei 78/170/CEE privind randamentul generatoarelor de căldură pentru încălzirea localurilor și pentru producerea de apă caldă în imobilele neindustriale noi sau existente și izolația distribuției de căldură și de apă caldă menajeră în imobilele neindustriale noi

(82/885/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 103,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât Directiva 78/170/CEE (3) impune statelor membre să ia toate măsurile necesare astfel încât toate noile generatoare de căldură pentru încălzirea localurilor și/sau producerea apei calde menajere în imobilele neindustriale noi sau existente să respecte anumite cerințe minime de randament;

întrucât aceeași directivă prevede ca respectarea acestor cerințe minime de randament să fie garantată printr-un control efectuat fie în stadiul fabricării generatorului, fie în momentul instalării;

întrucât se mai prevede ca, în cazul generatoarelor de căldură controlate în momentul instalării, pierderile de energie să nu depășească cerințele minime stabilite de statele membre;

întrucât se prevede cu toate acestea ca instalațiile la care nu se poate efectua controlul în etapa fabricării să facă obiectul unor propuneri ulterioare, după efectuarea unor studii tehnice corespunzătoare;

întrucât, după efectuarea acestor studii, trebuie adoptate măsuri corespunzătoare cu privire la respectivele generatoare de căldură;

întrucât aceste studii demonstrează necesitatea să se prevadă un interval între momentul instalării unui generator pentru care nu se poate efectua controlul în timpul fabricării și momentul efectuării unui control la locul instalării;

întrucât, în plus, aceste studii au permis elaborarea unui cod practic prin care se indică procedurile ce trebuie respectate la verificarea randamentului unui generator de căldură cu combustibil lichid sau gazos supus unui control în momentul instalării;

întrucât este necesar, prin urmare, ca generatoarele în cauză să fie controlate în conformitate cu codul menționat, care constituie o bază minimă comună pentru întreaga Comunitate; întrucât dispozițiile codului nu se aplică generatoarelor de căldură cu combustibil solid;

întrucât este oportun ca, pentru a facilita verificarea respectării normelor referitoare la un control efectuat în legătură cu instalarea, să se prevadă existența unei plăci indicatoare similare cu cea prevăzută pentru generatoarele controlate în stadiul fabricării; întrucât raportul de control poate înlocui această placă; întrucât, în cazul neîndeplinirii cerințelor de randament sau a nivelurilor de pierderi de energiei, raportul de control este trimis autorității administrative competente;

întrucât măsurile luate pentru aplicarea prezentei directive trebuie să încorporeze măsurile adoptate pentru armonizarea legislațiilor statelor membre în domeniile reglementate de prezenta directivă și trebuie să faciliteze activitatea de armonizare sau de standardizare întreprinsă sau care urmează să fie întreprinsă în respectivele domenii la nivel comunitar sau internațional;

întrucât, prin urmare, Directiva 78/170/CEE trebuie modificată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 78/170/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (1), primul paragraf, după cuvintele „cerințe minime de randament” se inserează cuvintele „justificabile din punct de vedere economic”;

2.

la articolul 1 alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se exclud generatoarele de căldură cu rezistențe electrice, pompele de căldură și racordurile la o rețea de încălzire la distanță.”;

3.

la articolul 1 alineatul (1), ultimul paragraf se elimină;

4.

la articolul 1 se inserează următoarele alineate:

„(3a)   Generatoarele de căldură controlate în timpul instalării, care nu respectă cerințele minime de randament, fac obiectul deciziei autorității administrative competente, care poate chiar dispune scoaterea din funcțiune a acestora; conformitatea cu aceste cerințe este certificată prin intermediul unei plăci indicatoare care să cuprindă cel puțin detaliile prevăzute la alineatul (3), cu excepția ultimei liniuțe care se referă la consumul generatorului atunci când lucrează la capacitatea nominală.

Se poate omite indicația privind temperatura maximă a agentului termic, prevăzută la a cincea liniuță, dacă respectiva temperatură este menționată într-un alt document.

Organismul de control are obligația de a furniza utilizatorului un raport de control în forma stabilită de fiecare stat membru; acest raport trebuie să precizeze, în special, detaliile care trebuie trecute pe placa indicatoare prevăzută la primul alineat; raportul poate înlocui placa.

Dacă un raport de control stabilește neconformitatea unui generator cu cerințele minime de randament, organismul de control înaintează autorității administrative competente o copie a raportului. Dacă generatorul provine dintr-un alt stat membru, autoritatea administrativă competentă din locul unde se efectuează controlul, cu consimțământul proprietarului, pune la dispoziția furnizorului, la solicitarea acestuia, o copie a raportului de control.

(3b)   Controlul generatoarelor de căldură în momentul instalării se efectuează în conformitate cu codul practic anexat la prezenta directivă. Dispozițiile codului constituie o bază minimă comună pentru procedura de control în întreaga Comunitate. Ele pot fi completate, dar nu pot fi anulate sau contrazise, prin dispoziții adoptate de statele membre. Dispozițiile codului nu se aplică generatoarelor de căldură cu combustibil solid și nici cazanelor cu condensare.”;

5.

la articolul 1 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul generatoarelor de căldură controlate în momentul instalării, statele membre pot stabili, în locul cerințelor minime de randament, niveluri maxime ale pierderilor de energie în conformitate cu punctul 3.1 din codul practic.

În acest caz, se aplică dispozițiile alineatelor (3a) și (3b).”

Articolul 2

Anexa la prezenta directivă se adaugă la Directiva 78/170/CEE.

Articolul 3

Statele membre adoptă măsuri cu privire la controlul generatoarelor de căldură în momentul instalării în termen de 18 luni de la notificarea prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 decembrie 1982.

Pentru Consiliu

Președintele

G. FENGER MØLLER


(1)  JO C 175, 14.7.1980, p. 12.

(2)  JO C 300, 18.11.1980, p. 6.

(3)  JO L 52, 23.2.1978, p. 32.


ANEXĂ

COD PRACTIC PENTRU CONTROLUL RANDAMENTULUI UNUI GENERATOR DE CĂLDURĂ CU COMBUSTIBIL LICHID SAU GAZOS FOLOSIT PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCALURILOR ȘI/SAU PRODUCEREA APEI CALDE ÎNTR-UN IMOBIL NEINDUSTRIAL

PROCEDURA DE TESTARE ȘI DETERMINAREA PIERDERILOR

1.   GENERALITĂȚI

1.1.   În cazul unui generator de căldură capabil să utilizeze diferite tipuri de combustibil (lichid sau gazos), testarea se efectuează cu câte un combustibil din fiecare tip, care să fie în conformitate cu specificațiile fabricantului și să fie disponibil în momentul testării.

1.2.   Conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să aibă un orificiu care să permită introducerea sondelor de măsurare și prelevarea probelor de fum.

1.3.   Precizia fiecărei măsurări trebuie fie astfel încât să permită obținerea preciziei globale a rezultatelor, specificată de statele membre.

1.4.   Testul va fi efectuat în decursul unei perioade de timp rezonabile și de preferință la debitul caloric nominal al generatorului. Dacă nu este posibil, atunci se folosește următoarea valoare mai mică a sarcinii. Dacă generatorul este proiectat să funcționeze la două sau mai multe sarcini, la cererea statelor membre se poate efectua și o testare la sarcină redusă. Sarcinile utilizate se evaluează printr-o metodă verificată.

1.5.   Indiferent dacă este determinat prin metodă directă sau indirectă, randamentul se exprimă ca procent, pe baza puterii calorifice inferioare sau superioare a combustibilului injectat în arzător la sarcina evaluată conform punctului 1.4.

2.   CONDIȚII DE TESTARE

2.1.   Pregătirea generatorului

2.1.1.   Este responsabilitatea utilizatorului, eventual cu asistență din partea fabricantului și/sau a instalatorului, să efectueze, înainte de testare, operațiunile de curățare, reglare și pregătire, pe care le consideră necesare. Autoritățile administrative competente pot impune aceste operațiuni de curățare.

2.1.2.   Trebuie verificată etanșeitatea la scurgeri a generatorului și a racordului cu coșul de fum.

2.2.   Identificarea generatorului

2.2.1.   Înainte de testare, organismul de control (denumit în continuare „organismul”) trebuie să înregistreze toate datele necesare pentru identificarea generatorului și cel puțin caracteristicile sau specificațiile generatorului așa cum sunt menționate pe placa indicatoare și/sau în instrucțiunile de asamblare și funcționare date utilizatorului cu privire la fabricant, model, anul fabricației și puterea termică.

2.2.2.   Organismul trebuie să verifice respectarea condițiilor necesare pentru ca, în timpul testării, să nu se producă nici o perturbare de natură să aducă atingere valabilității. În acest scop, acesta cere utilizatorului să prezinte certificatele – sau orice altă dovadă – care demonstrează că s-au efectuat verificările de siguranță stabilite pentru sala cazanelor și pentru clădirea unde se află aceasta. Această condiție poate fi considerată ca fiind îndeplinită în statele membre în care instalarea sau punerea în funcțiune a generatoarelor de căldură este interzisă în absența unui control de securitate preliminar. Dacă legislația internă nu impune astfel de teste, organismul este îndreptățit să solicite asigurări rezonabile că va putea efectua controlul în condiții de siguranță.

Dacă nu obține satisfacție cu privire la punctele de mai sus, organismul poate refuza să efectueze controlul; în acest caz, trebuie să întocmească un raport ad hoc.

2.3.   Punere în funcțiune preliminară

2.3.1.   Înainte de testare, organismul poate efectua o punere în funcțiune preliminară, cu scopul de a verifica și a regla în prealabil funcționarea echipamentului de măsurare instalat în scopul verificării. Organismului îi revine responsabilitatea ca toate măsurările să fie efectuate cu gradul de precizie necesar. În special, dacă organismul decide să folosească anumite instrumente de măsură care fac parte din echipamentul normal al instalației, acesta trebuie să controleze dacă acestea îndeplinesc condițiile impuse de standardele de precizie și de fiabilitate.

2.3.2.   Utilizatorul, asistat de fabricant și/sau de instalator, cu permisiunea proprietarului generatorului, are responsabilitatea de a efectua orice reglaje finale ale generatorului care ar putea fi necesare și să furnizeze orice explicații suplimentare privind diferitele instrucțiuni, astfel încât să creeze condiții optime de testare.

2.4.   Încercare

2.4.1.   Operațiunile de încercare sunt de competența exclusivă a organismului.

2.4.2.   Încercarea este efectuată în regim permanent, menținându-se constante debitele de combustibil și de aer de combustie.

2.4.3.   În timpul încercării, organismul efectuează măsurările obligatorii prevăzute la punctul 3 și, dacă este cazul, măsurările facultative prevăzute la punctul 4. Organismul întocmește un raport în conformitate cu punctul 5.

3.   DETERMINAREA PIERDERILOR PRIN GAZE DE ARDERE

3.1.   Măsurarea pierderilor prin căldură sensibilă

Dacă randamentul este măsurat prin metoda indirectă, organismul este împuternicit să măsoare procentajul în volum al dioxidului de carbon sau al oxigenului din gazele de ardere.

În continuare, organismul aplică o formulă care, pe lângă diferența dintre temperatura gazelor de ardere și a aerului de combustie, încorporează și constante adecvate. Formula și constantele trebuie să fi fost publicate de către statul membru sub a cărui jurisdicție se află organismul de control sau să fie stabilite printr-un standard.

În absența unor reglementări oficiale sau a unui standard, pierderile prin căldura sensibilă pot fi calculate pornind de la caracteristicile combustibilului, de la puterea sa calorifică și de la volumul de aer în exces prin folosirea unor tabele care dau căldura specifică a gazelor de combustie, cum sunt cele stabilite de către al doisprezecelea congres mondial al gazului (document IGU/E/17/73).

Procedura de mai sus nu se aplică cazanelor cu condensare.

3.2.   Măsurarea opacității gazelor de ardere

Organismul efectuează această măsurare dacă generatorul folosește un combustibil lichid sau gaz petrolier lichefiat (GPL) injectat sub formă lichidă; măsurarea se efectuează prin intermediul unui instrument adecvat; rezultatul se exprimă sub forma unui indice convențional de opacitate (de la 0 la 9).

4.   ALTE VERIFICĂRI (OPȚIONALE)

4.1.   Urme de monoxid de carbon

Organismul poate fi autorizat să verifice dacă gazele de ardere ale generatorului nu conțin monoxid de carbon la un nivel care poate pune sub semnul întrebării măsurările efectuate în conformitate cu punctul 3.1.

4.2.   Pierderi prin mantaua generatorului de căldură

În statele membre în care nu există nici reglementări, nici norme tehnice și nici alte dispoziții pe acest subiect, organismul poate fi autorizat să evalueze pierderile prin manta pornind de la datele furnizate de către fabricant și/sau de la temperaturile de suprafață observate în timpul controlului.

5.   RAPORT DE TESTARE

După testare, organismul elaborează un raport sub forma stabilită de către statul membru, în care se precizează caracteristicile principale ale generatorului, rezultatele măsurărilor, formula utilizată pentru calcularea pierderilor și a randamentului generatorului de căldură.


Top