Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0883

Directiva Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan

OJ L 378, 31.12.1982, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 11 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogat prin 32010L0075 . Latest consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/883/oj

13/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

79


31982L0883


L 378/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 3 decembrie 1982

privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan

(82/883/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 100 și 235,

având în vedere Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deșeurile provenind din industria dioxidului de titan (1), în special articolul 7 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul Adunării (3),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (4),

întrucât, oricare ar fi modalitatea și gradul de tratare a deșeurilor provenite din industria dioxidului de titan, evacuarea, imersia, stocarea, depozitarea și injectarea acestora trebuie să fie însoțite de operațiuni de supraveghere și control al zonelor vizate sub aspect fizic, chimic, biologic și ecologic;

întrucât, pentru asigurarea controlului calității acestor zone, este necesar să se facă, cu o frecvență minimă, prelevări de eșantioane pentru măsurări ale parametrilor specificați în anexe; întrucât aceste prelevări pot fi reduse ca număr în funcție de rezultatele obținute; întrucât, pentru asigurarea eficienței controlului menționat, ar trebui ca prelevările să fie efectuate, în limita posibilului, și într-o zonă considerată neafectată de emisiile respective;

întrucât este necesar, pentru analizele efectuate de statele membre, să se fixeze metode comune de măsurare de referință pentru a se determina valorile parametrilor care definesc caracteristicile fizice, chimice, biologice și ecologice ale zonelor respective;

întrucât, pentru supravegherea și controlul zonelor afectate, statele membre au libertatea de a fixa, în orice moment, parametri suplimentari față de cei menționați de prezenta directivă;

întrucât este necesar să se precizeze datele referitoare la modalitățile de supraveghere și control pe care statele membre le transmit Comisiei; întrucât este important ca un raport de sinteză asupra acestor date să fie publicat de Comisie cu acordul prealabil al statelor membre;

întrucât, în anumite circumstanțe naturale, operațiunile de supraveghere și control se pot dovedi greu de realizat și, drept urmare, trebuie prevăzută, în anumite cazuri, posibilitatea de a deroga de la dispozițiile prezentei directive;

întrucât progresul tehnic și științific poate necesita o adaptare rapidă a anumitor dispoziții din anexe; întrucât, pentru facilitarea punerii în aplicare a măsurilor necesare în acest scop, trebuie prevăzută o procedură care să instaureze o cooperare strânsă între statele membre și Comisie, în cadrul unui comitet pentru adaptarea la progresul tehnic și științific,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 78/176/CEE, modalitățile de supraveghere și control al efectelor pe care evacuarea, imersia, stocarea, depozitarea sau injectarea deșeurilor provenind din industria dioxidului de titan le au asupra mediului, considerat sub aspect fizic, chimic, biologic și ecologic.

Articolul 2

În înțelesul prezentei directive:

„zone afectate” înseamnă apele, solul și subsolul, precum și aerul în care sunt evacuate, imersate, stocate sau injectate deșeurile provenite din industria dioxidului de titan;

„loc de prelevare” înseamnă punctul caracteristic de eșantionare.

Articolul 3

(1)   Parametrii aplicabili pentru supravegherea și controlul menționate la articolul 1 sunt specificați în anexe.

(2)   Dacă un parametru figurează în coloana „determinare obligatorie” din anexe, prelevarea și analiza eșantioanelor se efectuează pentru componentele de mediu indicate.

(3)   Dacă un parametru figurează în coloana „determinare facultativă” din anexe, prelevarea și analiza eșantioanelor se efectuează pentru componentele de mediu indicate, dacă statele membre consideră necesar acest lucru.

Articolul 4

(1)   Statele membre supraveghează și controlează zonele afectate și o zonă învecinată considerată neafectată, ținând seama în special de condițiile locale ale acestor zone și de condițiile de eliminare – intermitentă sau continuă – a deșeurilor respective.

(2)   În lipsa unei dispoziții contrare, prevăzută în anexe, statele membre definesc, în fiecare caz, locurile exacte de prelevare, distanța dintre acestea și punctul cel mai apropiat de eliminare a poluantului, precum și adâncimea sau înălțimea de la care trebuie prelevate eșantioanele.

În cazul unor operațiuni de eșantionare succesive, eșantioanele sunt prelevate în aceleași locuri și în aceleași condiții; de exemplu, în cazul apei de mare influențate de maree, eșantioanele sunt prelevate la aceeași oră față de flux și față de coeficientul mareei.

(3)   În vederea supravegherii și controlului zonelor afectate, statele membre stabilesc frecvența de eșantionare și de analiză pentru fiecare parametru prevăzut în anexe.

În cazul parametrilor a căror determinare este obligatorie, frecvența de eșantionare și de analiză nu poate fi inferioară frecvențelor minime indicate în anexe. Cu toate acestea, în cazul în care comportamentul, destinația și efectele deșeurilor au fost, în măsura posibilului, stabilite astfel încât să nu aibă loc nici o deteriorare semnificativă a calității mediului, statele membre pot prescrie o frecvență de eșantionare și de analiză inferioară acestor frecvențe. Dacă, ulterior, se constată o deteriorare semnificativă a calității mediului din cauza deșeurilor sau a modificării mijloacelor de eliminare a acestora, statul membru reintroduce o frecvență de eșantionare și de analiză cel puțin egală cu cea specificată în anexe. În cazul în care consideră necesar sau oportun, un stat membru poate face o distincție între diferiții parametri, aplicând dispozițiile prezentului alineat acelora dintre parametri pentru care nu s-a constatat nici o deteriorare semnificativă a calității mediului.

(4)   Pentru supravegherea și controlul unei zone învecinate corespunzătoare, considerată neafectată, stabilirea frecvenței de eșantionare și de analiză este lăsată la aprecierea statelor membre. Dacă un stat membru constată că determinarea unei astfel de zone este imposibilă, acesta informează Comisia în această privință.

Articolul 5

(1)   Metodele de măsurare de referință care servesc la determinarea valorii parametrilor sunt specificate în anexe. Laboratoarele care folosesc alte metode trebuie să se asigure că rezultatele obținute sunt comparabile.

(2)   Recipienții în care se păstrează eșantioanele, agenții sau metodele folosite pentru conservarea unui eșantion parțial în vederea analizării unuia sau mai multor parametri, transportul și stocarea eșantioanelor, precum și pregătirea lor în vederea analizei nu trebuie să poată modifica semnificativ rezultatele acesteia.

Articolul 6

Pentru supravegherea și controlul zonelor afectate, statele membre au libertatea de a stabili, în orice moment, parametri suplimentari față de cei menționați de prezenta directivă.

Articolul 7

(1)   Raportul pe care statele membre sunt obligate să-l transmită Comisiei, în conformitate cu articolul 14 din Directiva 78/176/CEE, trebuie să conțină datele referitoare la operațiunile de supraveghere și control care au fost efectuate de organismele desemnate conform articolului 7 alineatul (2) din directiva menționată. Pentru fiecare zonă afectată, aceste date trebuie să cuprindă în special:

descrierea locului de prelevare, inclusiv a elementelor fixe care pot fi reprezentate printr-un cod, precum și alte informații de ordin administrativ și geografic. Această descriere se face o singură dată, în momentul creării punctului caracteristic de eșantionare;

descrierea metodelor de prelevare folosite;

rezultatele măsurării parametrilor a căror determinare este obligatorie, precum și a celor a căror determinare este facultativă, dacă statele membre consideră util acest lucru;

metodele de măsurare și de analiză folosite și, la nevoie, limita de detecție a acestora, exactitatea și precizia lor;

schimbările introduse în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în ceea ce privește frecvența de eșantionare și de analiză.

(2)   Primele informații care vor trebui comunicate conform alineatului (1) sunt cele culese în al treilea an de la notificarea prezentei directive.

(3)   Comisia publică sub formă de rezumat, cu acordul prealabil al statului membru respectiv, informațiile care îi sunt furnizate.

(4)   Comisia evaluează eficiența procedurii de supraveghere și control a zonelor afectate și prezintă Consiliului, la nevoie, în termen de maximum șase ani de la notificarea prezentei directive, propuneri vizând ameliorarea acestei proceduri și, dacă este cazul, armonizarea metodelor de măsură, inclusiv limita de detecție a acestora, exactitatea și precizia lor, precum și metodele de prelevare a eșantioanelor.

Articolul 8

Statele membre se pot deroga de la dispozițiile prezentei directive în caz de inundații, catastrofe naturale sau circumstanțe meteorologice excepționale.

Articolul 9

Modificările necesare pentru a adapta cuprinsul anexelor la progresul tehnic și științific în ceea ce privește:

parametrii din coloana „determinare facultativă”;

metodele de măsurare de referință

se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11.

Articolul 10

(1)   Prin prezenta se instituie un comitet pentru adaptarea la progresul tehnic, denumit în continuare „Comitetul”, compus din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al comisiei.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 11

(1)   În cazul în care trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, comitetul este sesizat de președinte fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

(2)   Reprezentantul Comisiei supune comitetului un proiect de măsuri care trebuie luate. Comitetul emite un aviz asupra acestui proiect într-un termen pe care președintele îl poate fixa în funcție de urgența problemei respective. Comitetul se pronunță cu o majoritate de 45 de voturi, voturile statelor membre fiind ponderate în conformitate cu articolul 148 alineatul (2) din tratat. Președintele nu participă la vot.

(3)

(a)

Comisia hotărăște măsurile avute în vedere atunci când acestea sunt conforme cu avizul comitetului;

(b)

atunci când măsurile avute în vedere nu sunt conforme cu avizul comitetului sau când nu există un astfel de aviz, Comisia supune fără întârziere Consiliului o propunere în legătură cu măsurile care trebuie luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată;

(c)

dacă la expirarea termenului de trei luni de la sesizarea Consiliului, acesta nu adoptă o hotărâre, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

Articolul 12

La articolul 8 alineatul (1) din Directiva 78/176/CEE, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

dacă rezultatele controlului pe care statele membre sunt obligate să-l exercite asupra mediului vizat atestă o degradare în zona considerată sau”.

Articolul 13

Dacă eliminarea deșeurilor necesită, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 78/176/CEE, eliberarea de autorizații prealabile de către autoritățile competente ale mai multor state membre, statele membre vizate se consultă asupra conținutului și executării programului de control.

Articolul 14

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de doi ani de la notificarea acesteia. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 15

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 1982.

Pentru Consiliu

Președintele

Ch. CHRISTENSEN


(1)  JO L 54, 25.2.1978, p. 19.

(2)  JO C 356, 31.12.1980, p. 32 și JO C 187, 22.7.1982, p. 10.

(3)  JO C 149, 14.6.1982, p. 101.

(4)  JO C 230, 10.9.1981, p. 5.


ANEXA I

METODĂ DE ELIMINARE A DEȘEURILOR: EVACUARE ÎN AER

Componente de mediu

Parametri a căror determinare este

Frecvența anuală minimă de eșantionare și de analiză

Observații

obligatorie

facultativă

Aer

Anhidridă sulfuroasă (SO2) (1)

Clor (2)

Pulberi

Permanent

1.   Regiune supravegheată de o rețea de supraveghere a poluării aerului având cel puțin o stație în apropierea locului de producere și reprezentativă pentru poluarea care emană din acel loc

 

 

 

12 (3)

2.   Regiune nedotată cu stație de supraveghere

Măsurarea cantităților totale de emisii gazoase provenite din locul de producere. În cazul unor surse de emisie multiple provenite din același loc, poate fi avută în vedere măsurarea secvențială a acestor emisii.

Metoda de măsurare de referință aplicabilă pentru anhidrida sulfuroasă este cea menționată în anexa III la Directiva 80/779/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind valorile limită de calitate a aerului și valorile orientative pentru anhidrida sulfuroasă și pulberile în suspensie din atmosferă. (JO L 229, 30.8.1980, p. 30)


(1)  Dacă procedeul de producție folosit este procedeul cu sulfat.

(2)  A se lua în considerare când condițiile tehnice de măsurare vor permite o măsurare corespunzătoare și dacă procedeul de producție folosit este procedeul cu clor.

(3)  Datele trebuie să fie suficient de reprezentative și semnificative.


ANEXA II

METODĂ DE ELIMINARE A DEȘEURILOR: EVACUARE SAU IMERSIE ÎN APELE MARINE

(din estuare, din apropierea coastelor, din larg)

Componente de mediu

Parametri a căror determinare este

Frecvența anuală minimă de eșantionare și de analiză

Metode de măsurare de referință

obligatorie

facultativă

Coloana de apă

Apă de mare nefiltrată (1)

Temperatura

(°C)

 

3

Termometrie Măsurarea se efectuează in situ, concomitent cu eșantionarea

Salinitatea

(‰)

 

3

Conductometrie

pH

(unitate pH)

 

3

Electrometrie Măsurarea se efectuează in situ, concomitent cu eșantionarea

O2 dizolvat

(mg/O2 dizolvat/l)

 

3

Metoda Winkler

Metoda electrochimică

Turbiditate

(mg solide/l)

sau

materii în suspensie

(mg/l)

 

3

Pentru turbiditate: turbidimetrie

Pentru materiile în suspensie: gravimetrie

Filtrare pe membrană filtrantă cu porozitate de 0,45 μm, uscare la 105 °C și cântărire

Centrifugare (timp minim: 5 minute, accelerație medie: 2 800 până la 3 200 g), uscare la 105 °C și cântărire

Fe (dizolvat și în suspensie)

(mg/l)

 

3

După pregătirea adecvată a eșantionului; dozaj prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Cr, Cd total, Hg total

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ti

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Apă de mare filtrată pe membrană filtrantă cu porozitate de 0,45 μm (1)

Fe dizolvat

(mg/l)

 

3

Dozaj prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Solide în suspensie reținute de membrana filtrantă cu porozitate de 0, 45 μm

Fe total

(mg/l)

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Oxizi hidratați și hidroxizi de fier

(mg Fe/l)

 

3

Extragerea eșantionului în mediul acid potrivit; dozaj prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară.

Același procedeu de extragere în mediu acid va fi utilizat pentru toate eșantioanele provenind din același loc

Sedimente

In stratul superficial al sedimentului, cât mai aproape de suprafață

Ti, Fe total

(mg/kg materii uscate)

V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb

(mg/kg materii uscate)

1

Metode identice cu cele privind măsurările efectuate în coloana de apă.

După pregătirea corespunzătoare a eșantionului (mineralizare pe cale umedă sau uscată și purificare). Conținutul de metale trebuie întotdeauna stabilit pentru o anume clasă granulometrică

Oxizi hidratați și hidroxizi de fier

(mg Fe/kg)

 

1

Metode identice cu cele privind măsurările efectuate în coloana de apă

Organisme vii

Specii reprezentative ale sitului:

pești și nevertebrate bentonice sau alte specii reprezentative (2)

Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb

(mg/kg de greutate umed și uscat)

V, Mn, Cu, Cd, Hg

(mg/kg de greutate umed și uscat)

1

Spectrometrie de absorbție atomică, după pregătirea corespunzătoare a eșantionului compozit format din bucăți de carne zdrobită (mineralizare pe cale umedă sau uscată și purificare).

În cazul peștilor, metalele trebuie căutate pe țesutul muscular sau pe alte organe potrivite; eșantionul trebuie să consiste din cel puțin 10 indivizi

În cazul moluștelor și crustaceelor, metalele trebuie căutate în carne. Eșantionul trebuie să consiste din cel puțin 50 de indivizi

Faună bentonică

Diversitate și abundență relativă

 

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specii, a densității și a speciilor predominante

Faună planctonică

 

Diversitate și abundență relativă

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specii, a densității și a speciilor predominante

Floră

 

Diversitate și abundență relativă

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specii, a densității și a speciilor predominante

Pești (în special)

Prezența unor leziuni de tip anatomopatologic la pești

 

1

Examinare vizuală a eșantioanelor din speciile reprezentative prelevate pentru analiza chimică.


(1)  Statele membre au posibilitatea să analizeze fie apa nefiltrată, fie apa filtrată pentru substanțele care figurează în coloanele „Parametri”.

(2)  Specii reprezentative ale sitului poluant, determinate în special în funcție de sensibilitatea la fenomenele eventuale de bioacumulare, cum ar fi Mytilus edulis, Crangon crangon, cambula, peștii din specia Rhombus, morunul, macroul, rândunica de mare roșie, heringul, limba de mare (sau alte specii bentonice reprezentative).


ANEXA III

METODĂ DE ELIMINARE A DEȘEURILOR: DEVERSARE ÎN APELE DULCI DE SUPRAFAȚĂ

Componente de mediu

Parametri a căror determinare este

Frecvența anuală minimă de eșantionare și de analiză

Metode de măsurare de referință

obligatorie

facultativă

Coloana de apă  (1)

Apă dulce nefiltrată

Temperatura

(°C)

 

3

Termometrie. Măsurarea se efectuează in situ, concomitent cu eșantionarea

Conductivitate la 20 °C

(μS cm-1)

 

3

Măsurare electrometrică

pH

(unitate pH)

 

3

Electrometrie. Măsurarea se efectuează in situ, concomitent cu eșantionarea

O2 dizolvat

(mg O2 dizolvat/l)

 

3

Metoda Winkler

Metoda electrochimică

Turbiditate

(mg solide/l) sau materii în suspensie

(mg/l)

 

3

Pentru turbiditate: turbidimetrie

Petru materii în suspensie: gravimetrie

Filtrare pe membrană filtrantă de 0,45 μm și uscare la 105 °C și cântărire

Centrifugare (timp minim: 5 minute, accelerație medie: 2 800 până la 3 200 g), uscare la 105 °C și cântărire

Apă dulce nefiltrată (2)

Fe (dizolvat și în suspensie)

(mg/l)

 

3

După pregătirea corespunzătoare a eșantionului: dozare prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Cr, Cd total, Hg total

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ti

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Apă dulce filtrată prin membrană filtrantă cu porozitate de 0,45 μm (2)

Fe dizolvat

(mg/l)

 

3

Dozare prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Solide în suspensie reținute de membrana filtrantă cu porozitate de 0,45 μm

Fe

(mg/l)

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

 

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

 

Cu, Pb

(mg/l)

3

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Oxizi hidratați și hidroxizi de fier

(mg Fe/l)

 

3

Extragerea eșantionului în mediul acid potrivit; dozare prin spectrometrie de absorbție atomică sau prin spectrofotometrie de absorbție moleculară.

Același procedeu de extragere în mediu acid va fi folosit pentru toate eșantioanele provenind din același loc

Sedimente

In stratul superficial al sedimentului, cât mai aproape de suprafață

Ti, Fe

(mg/kg de materii uscate)

V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cs, Hg, Pb

(mg/Kg de materii uscate)

1

Metode identice cu cele privind măsurătorile efectuate în coloana de apă.

După pregătirea corespunzătoare a eșantionului (mineralizare pe cale umedă sau uscată și purificare). Cantitățile de metal sunt stabilite pentru o clasă granulometrică determinată

Oxizi hidratați și hidroxizi de fier

(mg Fe/kg)

 

1

Metode identice cu cele privind măsurările efectuate în coloana de apă

Organisme vii

Specii reprezentative ale sitului

Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb

(mg/kg de greutate umedă și uscată)

V, Mn, Cu, Cd, Hg

(mg/kg de greutate umedă și uscată)

1

Spectrometrie de absorbție atomică după pregătirea corespunzătoare a eșantionului compozit format din bucăți de carne zdrobite (mineralizare pe cale umedă sau uscată și purificare)

În cazul peștilor, metalele trebuie căutate pe țesutul muscular sau pe alte organe potrivite. Eșantionul trebuie să consiste din cel puțin 10 indivizi

În cazul moluștelor și crustaceelor, metalele trebuie căutate în carne. Eșantionul trebuie să consiste din cel puțin 50 de indivizi

Fauna bentonică

Diversitate și abundență relativă

 

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specie, a densității și a speciilor predominante

Faună planctonică

 

Diversitate și abundență relativă

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specie, a densității și a speciilor predominante

Floră

 

Diversitate și abundență relativă

1

Selectare calitativă și cantitativă a speciilor reprezentative cu indicarea numărului de indivizi pe specie, a densității și a speciilor predominante

Pești (în special)

 

Prezența unor leziuni de tip anatomopatologic la pești

1

Examinarea vizuală a eșantioanelor speciilor reprezentative prelevate pentru analiza chimică


(1)  Prelevările se vor efectua în aceeași perioadă a anului și, dacă este posibil, la 50 cm adâncime.

(2)  Statele membre au posibilitatea să analizeze fie apa nefiltrată, fie apa filtrată pentru substanțele care figurează în coloanele „Parametri”.


ANEXA IV

METODĂ DE ELIMINARE A DEȘEURILOR: STOCARE ȘI DEPOZITARE LA SUPRAFAȚĂ

Componente de mediu

Parametri a căror determinare este

Frecvența anuală minimă de eșantionare și de analiză

Metode de măsurare de referință

obligatorie

facultativă

1.   Ape de suprafață Nefiltrate în jurul sitului, în zona de influență a stocării și într-un punct aflat în afara acestei zone (1)  (2)  (3).

2.   Ape subterane nefiltrate în jurul sitului, inclusiv, dacă este cazul, conductele de evacuare a acestora (1)  (2)

pH

(unitate pH)

 

1

Electrometrie. Măsurarea se va efectua concomitent cu eșantionarea

SO4  (4)

(mg/l)

 

1

Gravimetrie

Complexometrie a EDTA

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ti (5)

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Fe (6)

(mg/l)

Cr

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ca

(mg/l)

 

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Complexometrie

 

Cu, Pb

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Cl (5)

(mg/l)

 

1

Titrimetrie (metoda Mohr)

Împrejurimile sitului de stocare și depozitare

Examinare vizuală referitoare la:

topografia și gestionarea sitului

efectul asupra subsolului

ecologia sitului

 

1

Metode care țin de responsabilitatea statului membru


(1)  Eșantionările se vor efectua în aceeași perioadă a anului.

(2)  In cadrul controlării apelor de suprafață și a apelor subterane, o atenție deosebită se va acorda eventualelor cantități provenite din apele de scurgere de pe aria de stocare a deșeurilor.

(3)  Eșantioanele se vor preleva, dacă este posibil, la 50 cm adâncime față de suprafața apei.

(4)  Determinare obligatorie în cazul în care stocul sau depozitul conține deșeuri provenite din procedeul cu sulfat.

(5)  Determinare obligatorie în cazul în care stocul sau depozitul conține deșeuri provenite din procedeul cu clor.

(6)  Inclusiv determinarea Fe pe filtrat (materii în suspensie).


ANEXA V

METODĂ DE ELIMINARE A DEȘEURILOR: INJECTAREA ÎN SOL

Componente de mediu

Parametri a căror determinare este

Frecvența minimă anuală de eșantionare și de analiză

Metode de măsurare de referință

obligatorie

facultativă

1.   Ape de suprafață Nefiltrate în jurul sitului, în zona de influență a injectării

2.   Ape subterane nefiltrate sub și în jurul sitului, inclusiv conductele de evacuare a acestora

pH

(unitate pH)

 

1

Electrometrie. Măsurarea se va efectua concomitent cu eșantionarea

SO4  (1)

(mg/l)

 

1

Gravimetrie

Complexometrie a EDTA

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ti (2)

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Fe (3)

(mg/l)

Cr

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Spectrofotometrie de absorbție moleculară

Ca

(mg/l)

 

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Complexometrie

 

Cu, Pb

(mg/l)

1

Spectrometrie de absorbție atomică

Polarografie

Cl (2)

(mg/l)

 

1

Titrimetrie (metoda Mohr)

Mediu

Topografie

Stabilitatea solului

 

1

Control fotografic și topografic

Permeabilitate

Porozitate

 

1

Încercări de pompare

Diagrafii de foraj


(1)  Determinare obligatorie în cazul injectării în sol a deșeurilor provenite din procedeul cu sulfat.

(2)  Determinare obligatorie în cazul injectării în sol a deșeurilor provenite din procedeul cu clor.

(3)  Inclusiv determinarea Fe pe filtrat (materii în suspensie).


Top