Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3279

Regulamentul (CEE) nr. 3279/75 al Consiliului din 16 decembrie 1975 privind unificarea regimurilor de import aplicate de fiecare stat membru țărilor terțe în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură

OJ L 326, 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 130 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogat prin 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

03/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

119


31975R3279


L 326/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3279/75 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 1975

privind unificarea regimurilor de import aplicate de fiecare stat membru țărilor terțe în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 234/68 al Consiliului din 27 februarie 1968 de stabilire a organizării comune a piețelor în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură (1), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 234/68 prevede adoptarea dispozițiilor necesare în materie de coordonare și unificare a regimurilor de import aplicate de fiecare stat membru țărilor terțe;

întrucât instituirea regimului comun de import în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură prevăzută în regulamentul menționat anterior necesită, pentru importurile provenind din țări terțe, eliminarea restricțiilor cantitative și măsurilor cu efect echivalent, precum și a taxelor cu efect echivalent unei taxe vamale;

întrucât este totuși necesară limitarea riscurilor pe care le poate determina eliminarea, în schimburile cu țările terțe, a oricărei restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent; întrucât este, prin urmare, necesar să se includă produsele în cauză în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 109/70 al Consiliului din 19 decembrie 1969 de instituire a unui regim comun aplicabil importurilor din țările cu comerț de stat (2) și a Regulamentului (CEE) nr. 1439/74 al Consiliului din 4 iunie 1974 privind regimul comun aplicabil importurilor (3);

întrucât este, de asemenea, necesar să se prevadă, pentru produse în mod deosebit sensibile, posibilitatea instituirii unui sistem de licențe de import care să cuprindă constituirea unei cauțiuni drept garanție a angajamentului de a importa pe durata valabilității licențelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cu excepția cazului în care Regulamentul (CEE) nr. 234/68 și prezentul regulament conțin dispoziții contrare sau cu excepția unor derogări decise de Consiliu, care hotărăște la propunerea Comisiei, în conformitate cu procedura de vot prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat, pentru importurile de produse menționate în capitolul 6 din Tariful vamal comun provenind din țări terțe sunt interzise următoarele:

perceperea oricărei taxe cu efect echivalent unei taxe vamale;

aplicarea oricărei restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

(2)   Totuși, pentru trandafirii și garoafele menționate în subpoziția ex 06.03 A din Tariful vamal comun, statele membre pot menține până la 31 decembrie 1977, fără însă a le face și mai restrictive, măsurile privind importul acestor produse originare din țări terțe care se aplicau la 1 ianuarie 1974.

(3)   Pentru butașii de viță neînrădăcinați, precum și pentru altoiul de vie și răsadurile de viță-de-vie altoite sau înrădăcinate menționate la poziția ex 06.02 din Tariful vamal comun, statele membre pot menține, fără însă a le face și mai restrictive, măsurile privind importul acestor produse din țări terțe, care erau aplicabile la 1 ianuarie 1974. Această dispoziție se aplică până la data limită prevăzută pentru intrarea în vigoare în statele membre a măsurilor necesare pentru a se conforma Directivei 74/649/CEE a Consiliului din 9 decembrie 1974 privind comercializarea materialelor de înmulțire vegetativă pentru vița-de-vie produse în țări terțe (4).

(4)   Statele membre care își propun să mențină măsurile prevăzute la alineatele (2) și (3) le notifică Comisiei înainte de data intrării lor în vigoare.

Articolul 2

(1)   Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 109/70 se extinde la produsele menționate în capitolul 6 din Tariful vamal comun și importate din toate țările menționate în anexa în cauză, cu excepția produselor care figurează în anexa la prezentul regulament pentru perioadele aferente.

(2)   Produsele menționate în capitolul 6 din Tariful vamal comun, cu excepția produselor din anexa la prezentul regulament pentru perioadele aferente, sunt incluse în lista comună a produselor liberalizate care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1439/74.

(3)   Fără a aduce atingere măsurilor menținute de statele membre în temeiul articolului 1 alineatul (2) sau (3), titlurile II și III din Regulamentele (CEE) nr. 109/70 și (CEE) nr. 1439/74 se aplică produselor care figurează în anexa la prezentul regulament pentru perioadele aferente. Totuși, la importul unui produs care, în temeiul articolului 1 alineatul (2) sau (3), face obiectul unor restricții naționale în unul dintre statele membre, aplicabilitatea în acest stat membru a documentelor de import eliberate în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 109/70 și (CEE) nr. 1439/74 depinde de prezentarea unui document național care corespunde unei autorizații de import prealabile.

Articolul 3

(1)   Orice import în Comunitate al produselor care fac obiectul unor măsuri de supraveghere în aplicarea titlului III din Regulamentele (CEE) nr. 109/70 și (CEE) nr. 1439/74 poate fi condiționat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 234/68, de prezentarea unei licențe de import eliberate de statele membre oricărei părți interesate care face o cerere în acest sens, indiferent de locul în care este stabilită aceasta în cadrul Comunității. Certificatul este valabil pentru o operațiune efectuată în cadrul Comunității. Totuși, la importul unui produs care, în temeiul articolului 1 alineatul (2) sau (3), face obiectul unor restricții naționale în unul dintre statele membre, aplicabilitatea licenței în acest stat membru depinde de prezentarea unui document național care corespunde unei autorizații de import prealabile.

(2)   Eliberarea licenței de import este condiționată de constituirea unei cauțiuni care să garanteze angajamentul de import pe durata valabilității licenței. Cauțiunea se confiscă, în totalitate sau parțial, în cazul în care importul nu este realizat în termenul în cauză sau este realizat doar parțial.

(3)   În cazul în care se recurge la alineatul (1), aplicarea măsurilor de supraveghere unui produs în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 109/70 și 1439/74 se suspendă.

Articolul 4

Durata de valabilitate a licențelor și celelalte norme de aplicare a articolului 3 se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 234/68.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1976.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 1975.

Pentru Consiliu

Președintele

G. MARCORA


(1)  JO L 55, 2.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 19, 26.1.1970, p. 1.

(3)  JO L 159, 15.6.1974, p. 1.

(4)  JO L 352, 28.12.1974, p. 45.


ANEXĂ

Numărul din Tariful vamal comun

Denumirea produsului

Perioada

ex 06.03 A

Trandafiri

Până în 31 decembrie 1977

ex 06.03 A

Garoafe

Până în 31 decembrie 1977

ex 06.02 A

06.02 B

Butași de viță neînrădăcinați și altoi de vie

Răsaduri de viță-de-vie, altoite sau înrădăcinate

Până la data limită prevăzută pentru punerea în aplicare de către statele membre a măsurilor necesare pentru a se conforma Directivei 74/649/CEE


Top