EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului din 4 iunie 1970 de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare

OJ L 130, 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 312 - 322
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 363 - 374
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 138 - 149
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 5 - 16

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

07/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

57


31970R1108


L 130/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1108/70 AL CONSILIULUI

din 4 iunie 1970

de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 75,

având în vedere Decizia Consiliului din 22 iunie 1964 privind organizarea unei cercetări referitoare la costurile de infrastructură din transportul feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare (1), în special articolul 7,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, pentru introducerea în cadrul politicii comune a transporturilor a unui regim tarifar de utilizare a infrastructurilor, trebuie cunoscute îndeosebi cheltuielile efectuate în domeniul infrastructurilor; întrucât calea cea mai bună de a cunoaște aceste cheltuieli constă în introducerea unui sistem de contabilitate permanentă bazat pe o prezentare standard a conturilor pentru fiecare mod de transport unitare în toate statele membre;

întrucât contabilitatea cheltuielilor de infrastructură ar trebui să acopere toate infrastructurile deschise transportului public feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare; întrucât, totuși, anumite infrastructuri cu o importanță secundară și anumite căi navigabile cu caracter maritim pot fi excluse, fără inconveniente;

întrucât este indicat, pentru a se ține seama de condițiile și situațiile speciale care pot diferi de la caz la caz, să se lase statelor membre posibilitatea de a stabili în detaliu metoda de înregistrare în conturi a cheltuielilor de infrastructură;

întrucât, în vederea instituirii unui sistem de tarifare pentru utilizarea infrastructurilor, sunt necesare date privind utilizarea infrastructurilor și ar trebui întocmită o listă cu aceste date;

întrucât statele membre ar trebui să transmită cu regularitate Comisiei conturile privind cheltuielile de infrastructură, iar Comisia ar trebui să prezinte aceste conturi Consiliului, sub formă de sinteză anuală;

întrucât, pentru a asigura aplicarea cât mai unitară a dispozițiilor prezentului regulament, Comisia ar trebui să coordoneze, cu ajutorul unui comitet format din experți guvernamentali, diferitele măsuri care au la bază prezentul regulament;

întrucât ar trebui să se prevadă o procedură prin care prezentarea conturilor, lista cu tipurile de infrastructură și tabelul cu datele privind utilizarea infrastructurilor să poată fi adaptate constant pe baza experienței și a evoluției politicii comune a transporturilor;

întrucât ar trebui să se prevadă anumite derogări de la regulile generale pentru a se ține seama de dificultățile cu care se vor confrunta anumite state membre în primii ani de aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 ianuarie 1971, se introduce, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, un sistem de înregistrare contabilă standard și permanentă a cheltuielilor cu infrastructura de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare.

Articolul 2

(1)   Cheltuielile care se înregistrează în contabilitate includ atât cheltuielile care se referă în mod expres la funcția de transport a infrastructurii, cât și partea din cheltuielile comune acestei funcții și altor funcții ale transportului.

(2)   Oricare ar fi normele contabile aplicate în statele membre, cheltuielile care trebuie înregistrate în cursul unui an sunt cheltuielile legate de construcția, exploatarea și administrarea infrastructurii, efectuate în anul respectiv. Acestea nu includ cheltuielile de amortizare și dobânzile la creditele contractate pentru finanțarea cheltuielilor de infrastructură.

Articolul 3

Înregistrarea contabilă a cheltuielilor de infrastructură se efectuează pentru toate căile ferate, drumurile și căile navigabile interioare deschise transportului public, cu excepția:

(a)

căilor ferate care nu sunt racordate la rețeaua principală a anumitor state membre;

(b)

drumurilor închise circulației auto, adică vehiculele cu o capacitate cilindrică egală cu 50 cm3 sau mai mare;

(c)

drumurilor utilizate exclusiv de vehiculele agricole și forestiere sau care deservesc activitățile din agricultură și silvicultură;

(d)

căilor navigabile interioare cu traficul limitat la navele cu un tonaj mai mic de 250 m3/tone deadweight;

(e)

căilor navigabile maritime a căror listă va fi întocmită de Comisie în temeiul articolului 9. La întocmirea listei se va ține seama de partea din traficul maritim asigurat de transportul pe căile navigabile interioare sau de necesitatea introducerii unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor de infrastructură aferente căilor navigabile, din perspectiva instituirii unui sistem de tarifare pentru utilizarea infrastructurilor.

Articolul 4

Înregistrarea cheltuielilor de infrastructură se efectuează în conformitate cu prezentarea standard din anexa I.

Normele detaliate de întocmire a conturilor se stabilesc de fiecare stat membru.

Articolul 5

(1)   Statele membre transmit anual Comisiei, cel târziu la 31 decembrie, conturile cheltuielilor de infrastructură din anul anterior, prezentate în forma arătată la anexa I.

(2)   Se comunică conturi separate:

(a)

cu privire la calea ferată:

(i)

pentru fiecare din rețelele menționate la anexa II A;

(ii)

pentru toate celelalte rețele în ansamblu;

(b)

în ceea ce privește transportul rutier, pentru fiecare categorie de drumuri menționate la anexa IIB, datele vor fi prezentate separat pentru secțiunile de drumuri situate în interiorul zonelor aglomerate și respectiv pentru cele din exteriorul acestor zone;

(c)

în ceea ce privește căile navigabile interioare, în conformitate cu titlurile din anexa II C.

Articolul 6

Statele membre transmit Comisiei, în același timp cu conturile menționate la articolul 5 și pentru aceeași perioadă de referință, totalul cheltuielilor de infrastructură aferente fiecărui tip de transport, defalcate pe următoarele categorii:

credite contractate în timpul anului în vederea finanțării cheltuielilor de infrastructură;

amortizarea și dobânzile la creditele contractate anterior.

La calcularea acestor sume, statele membre iau în considerare doar creditele alocate în mod expres pentru finanțarea cheltuielilor de infrastructură.

Articolul 7

Statele membre transmit Comisiei, în același timp cu conturile menționate la articolul 5 și pentru aceeași perioadă de referință, indicatorii privind utilizarea infrastructurii, în conformitate cu tabelele din anexa III.

Totuși, comunicarea datelor menționate în tabelul B 2 din această anexă are loc doar o dată la cinci ani și prima oară pentru anul 1970.

Articolul 8

(1)   Până la stabilirea de către Comisie, în temeiul articolului 9 alineatul (1), a criteriilor comune de determinare a părții reprezentând funcția de transport în totalul cheltuielilor aferente acestei funcții dar și altor funcții ale infrastructurilor și până la aplicarea lor de către statele membre, în contabilitate se vor înregistra, separat pentru fiecare post din schema contabilă, cheltuielile specifice funcției de transport, pe de o parte și, pe de altă parte, totalitatea cheltuielilor comune.

(2)   Până când se ajunge la un acord, în temeiul articolului 9 alineatul (1), cu privire la criteriile ce vor fi aplicate în trasarea unei linii de demarcare între rutele situate în interiorul și respectiv în exteriorul aglomerărilor, statele membre utilizează, la calcularea indicilor menționați la articolul 5 alineatul (2) litera (b) și la anexa III B, propriile lor criterii, pe care le prezintă în detaliu Comisiei în raportările pe care le transmit acesteia în temeiul articolelor 5 și 7.

(3)   Pentru Republica Federală Germania, transmiterea la Comisie a datelor prevăzute la anexa II C este obligatorie doar începând cu situația contabilă pentru anul 1972.

(4)   Transmiterea la Comisie a datelor privind utilizarea infrastructurilor menționate în tabelul B 1 din anexa III se efectuează în mod obligatoriu pentru situațiile contabile pentru anii 1972-1974 pentru categoriile de vehicule care poartă un număr de ordine cu o singură cifră și în mod facultativ pentru celelalte categorii.

(5)   În ceea ce privește Olanda, transmiterea la Comisie a datelor privind utilizarea infrastructurilor menționate în tabelul B din anexa III este obligatorie, cu privire la categoria de drumuri din această țară prevăzute în anexa II B punctul (5), doar începând cu situația contabilă pentru anul 1975.

(6)   Pentru Italia, transmiterea la Comisie a datelor privind utilizarea infrastructurilor menționate în tabelul B 2 din anexa III se efectuează prima oară cu privire la situația contabilă pentru anul 1971. Comunicările ulterioare cu privire la acest tabel se efectuează pentru aceiași ani cu cei care rezultă din aplicarea articolului 7 al doilea paragraf.

(7)   Transmiterea la Comisie a datelor privind utilizarea infrastructurilor menționate în tabelul C din anexa III este obligatorie doar începând cu situația contabilă pentru:

anul 1973, cu privire la Belgia, în ceea ce privește categoriile de nave menționate la literele (e) și (f), precum și traficul în bazinul maritim Escaut;

anul 1973, cu privire la Republica Federală Germania;

anul 1974, cu privire la Franța, în ceea ce privește categoriile de nave menționate la literele (e) și (f), precum și numărul de nave ecluzate;

anul 1972, cu privire la Olanda, în ceea ce privește căile navigabile regularizate.

Articolul 9

(1)   Comisia asigură coordonarea măsurilor care au la bază prezentul regulament și verifică aplicarea unitară a dispozițiilor din regulament. Aceasta stabilește în special conținutul diferitelor titluri prezentate în schemele contabile din anexa I și stabilește criteriile comune de determinare a părții reprezentând funcția de transport în totalul cheltuielilor aferente acestei funcții dar și altor funcții ale infrastructurilor.

Comisia are în vedere, de asemenea, alinierea treptată a diferitelor metode de înregistrare contabilă în statele membre, armonizarea criteriilor aplicate la trasarea liniei de demarcație între rutele din interiorul și respectiv din exteriorul aglomerărilor, precum și îmbunătățirea și armonizarea metodelor de calculare a indicilor privind utilizarea infrastructurilor.

(2)   Comitetul de experți guvernamentali menționat la articolul 5 din Decizia Consiliului din 13 mai 1965 privind aplicarea articolului 4 din Decizia 64/389/CEE a Consiliului din 22 iunie 1964 privind organizarea unei cercetări privind cheltuielile cu infrastructurile care deservesc transportul feroviar, rutier și pe căile navigabile interioare (4), asistă Comisia la îndeplinirea acestor sarcini, precum și la stabilirea listei de căi navigabile interioare menționate la articolului 3 litera (e).

(3)   Comisia prezintă Consiliului în fiecare an, în șase luni de la primirea datelor menționate la articolele 5, 6 și 7, un raport care prezintă în sinteză principalele date înregistrate în contabilitatea cheltuielilor de infrastructură.

Articolul 10

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate modifica anexele la prezentul regulament pentru a ține seama de experiența acumulată și de măsurile adoptate cu privire la regimul tarifar de utilizare a infrastructurilor.

Articolul 11

Statele membre adoptă în timp util, după consultarea Comisiei, actele cu putere de lege și actele administrative necesare aplicării prezentului regulament.

La cererea unui stat membru sau în cazul în care Comisia consideră necesar, aceasta va consulta statele membre interesate cu privire la condițiile propuse în măsurile la care se face referire în paragraful precedent.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 4 iunie 1970.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BERTRAND


(1)  JO 102, 29.6.1964, p. 1598/64.

(2)  JO C 135, 14.12.1968, p. 33.

(3)  JO C 48, 16.4.1969, p. 1.

(4)  JO 88, 24.5.1965, p. 1473/65.


ANEXA I

PREZENTAREA CONTURILOR DE CHELTUIELI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 4

A.   CALE FERATĂ:

1.   Cheltuieli de investiții

(Cheltuieli pentru construcții noi, extindere, reconstrucție și modernizare)

2.   Cheltuieli curente

(Cheltuieli de întreținere și exploatare)

3.   Cheltuieli generale

B.   CALE RUTIERĂ:

1.   Cheltuieli de investiții

(Cheltuieli pentru construcții noi, extindere, reconstrucție și modernizare)

2.   Cheltuieli curente

(Cheltuieli de întreținere și exploatare)

20.   Întreținerea stratului de asfalt al șoselelor

21.   Alte cheltuieli curente

3.   Poliția rutieră

4.   Cheltuieli generale

C.   CALE NAVIGABILĂ:

1.   Cheltuieli de investiții

(Cheltuieli pentru construcții noi, extindere, reconstrucție și modernizare)

2.   Cheltuieli curente

(Cheltuieli de întreținere și exploatare)

3.   Poliția navală

4.   Cheltuieli generale


ANEXA II

LISTA REȚELELOR FEROVIARE, A CATEGORIILOR DE CĂI RUTIERE ȘI A CĂILOR NAVIGABILE INTERIOARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2)

A.   CĂI FERATE:

Regatul Belgiei

Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Republica Federală Germania

Deutsche Bundesbahn

Republica Franceză

Société nationale des chemins de fer français

Republica Italiană

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Marele Ducat al Luxemburgului

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Regatul Țărilor de Jos

N.V. Nedrelandse Spoorwegen

B.   CĂI RUTIERE:

Regatul Belgiei

1.

AutoroutesAutosnelwegen

2.

Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3.

Routes provincialesProvinciale wegen

4.

Routes communalesGemeentewegen

Republica Federală Germania

1.

Bundesautobahnen

2.

Bundesstraßen

3.

Land - (Staats) – straßen

4.

Kreisstraßen

5.

Gemeindestraßen

Republica Franceză

1.

Autoroutes

2.

Routes nationales

3.

Chemins départementaux

4.

Voies communales

Republica Italiană

1.

Autostrade

2.

Strade statali

3.

Strade regionali e provinciali

4.

Strade comunali

Marele Ducat al Luxemburgului

1.

Routes d'Etat

2.

Chemins repris

3.

Chemins vicinaux

Regatul Țărilor de Jos

1.   Autosnelwegen van her Rijkswegenplan

2.   Overige wegen van her Rijkswegenplan

(primare wegen)

3.   Wegen van de secundaire wegenplannen

 

4.   Wegen van de tertiere wegenplannen

 

5.   Overige verharde wegen

 

C.   CĂI NAVIGABILE INTERIOARE:

Image


ANEXA III

INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA INFRASTRUCTURILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 7

TABEL A – CĂI FERATE

Image

TABEL B – CĂI RUTIERE

1.   Vehicule/km efectuați anual pe căile rutiere din afara aglomerărilor

Image

2.   Analiza distanței parcurse de vehiculele utilitare, cu defalcare pe clase de greutate totală maximă și masă efectivă pe axă

Image

TABEL C – CALE NAVIGABILĂ

Image

Image


Top