EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967R0422

Regulamentul nr. 422/67/CEE, nr. 5/67/Euratom al Consiliului din 25 iulie 1967 de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție

OJ 187, 8.8.1967, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 199 - 203
English special edition: Series I Volume 1967 P. 222 - 226
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 102 - 106
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 123 - 127
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 123 - 127
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 35 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 35 - 38
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 6 - 10

In force. Latest consolidated version: 07/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/422/oj

01/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

6


31967R0422


P 187/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL NR. 422/67/CEE, NR. 5/67/EURATOM AL CONSILIULUI

din 25 iulie 1967

de stabilire a regimului financiar al președintelui și membrilor Comisiei, al președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice ale Comunităților Europene (1) și, în special articolul 6 al acestuia, precum și articolele 20 și 21 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene (2),

întrucât este de competența Consiliului să stabilească salariile, indemnizațiile și pensiile președintelui și membrilor Comisiei, președintelui, judecătorilor, avocaților generali și grefierului Curții de Justiție, precum și orice altă indemnizație cu rol de remunerație,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu data preluării funcției și până în ultima zi a lunii în care mandatul încetează, membrii Comisiei și ai Curții au dreptul la un salariu de bază, la alocații familiale și la indemnizații.

Articolul 2

(1)   Salariul lunar de bază al membrilor Comisiei este stabilit astfel:

președinte

111 300 FB,

vicepreședinte

100 550 FB,

comisar

89 950 FB.

(2)   Salariul lunar de bază al membrilor Curții este stabilit astfel:

președinte:

111 300 FB,

judecător sau avocat general:

89 950 FB,

grefier:

80 950 FB.

Articolul 3

(1)

(a)

alocația de cap de familie, egală cu 5 % din salariul de bază;

(b)

alocația pentru copil aflat în întreținere, egală cu 1 100 FB pe lună pentru fiecare copil;

(c)

alocația școlară.

(2)   Este considerat cap de familie membrul Comisiei sau Curții căsătorit sau care are copil în întreținere. În cazul în care soțul/soția său/sa exercită o activitate profesională lucrativă, membrul Comisiei sau Curții nu beneficiază de alocația de cap de familie.

(3)   Este considerat copil aflat în întreținere copilul legitim natural sau adoptiv al membrului Comisiei sau Curții sau a soțului/soției său/sale care este efectiv întreținut de membrul Comisiei sau Curții.

Alocația se acordă:

pentru orice copil în vârstă de până la 18 ani;

pentru orice copil în vârstă între 18 și 25 de ani care se află în cursul formării școlare sau profesionale.

În cazul în care copilul este atins de o boală sau are o infirmitate care îl împiedică să se întrețină, acordarea alocației se prorogă fără limită de vârstă și pe durata bolii sau infirmității.

(4)   Pentru fiecare copil aflat în întreținere în sensul alineatului (3) care frecventează sistematic cursurile unei instituții de învățământ, membrul Comisiei sau al Curții beneficiază de asemenea de o alocație școlară cu o valoare egală cu cheltuielile efective de școlarizare efectuate de acesta în limita plafonului lunar de 1 000 FB.

Dreptul la alocație se naște în prima zi a lunii în care copilul începe să frecventeze instituția de învățământ primar și se stinge la sfârșitul lunii în cursul căreia copilul împlinește vârsta de 25 de ani.

Articolul 4

(1)   Membrii Comisiei sau ai Curții beneficiază de o indemnizație de reședință egală cu 15 % din salariul de bază.

(2)   Membrii Comisiei primesc o indemnizație lunară de reprezentare care se ridică la:

președinte:

22 100 FB,

vicepreședinte:

14 200 FB,

comisar:

9 475 FB.

(3)   Membrii Curții primesc o indemnizație lunară de reprezentare care se ridică la:

președinte:

22 100 FB,

judecător sau avocat general:

9 475 FB,

grefier:

8 650 FB.

Președinții de camere primesc, de asemenea, pe perioada mandatului lor, o indemnizație corespunzătoare funcției care se ridică la 12 625 FB pe lună.

Articolul 5

La preluarea și la încetarea mandatului său, un membru al Comisiei sau al Curții are dreptul la:

(a)

o indemnizație compensatorie pentru cheltuielile de instalare. Valoarea acesteia se stabilește, la începerea mandatului, la două luni de salariu de bază, iar la încheierea mandatului, la o lună de salariu de bază.

(b)

rambursarea cheltuielilor efectuate pentru mutarea mobilierului personal, inclusiv a cheltuielilor de asigurare pentru acoperirea riscurilor obișnuite (furt, spargere, incendiu).

În cazul reînnoirii mandatului său, acesta nu are dreptul la nici una dintre indemnizațiile menționate anterior. Acesta nu are dreptul la indemnizațiile respective nici în cazul în care este desemnat ca membru al unei alte instituții a Comunităților, cu condiția ca acea instituție să aibă sediul provizoriu în localitatea în care acesta a locuit anterior în temeiul funcției pe care o exercita și cu condiția ca anterior acestei noi numiri să nu se fi reinstalat.

Articolul 6

Membrul Comisiei sau al Curții care, în exercitarea funcției sale, trebuie să se deplaseze în afara localității în care se află sediul provizoriu al instituției în care lucrează beneficiază de:

(a)

rambursarea cheltuielilor sale de călătorie;

(b)

rambursarea cheltuielilor de hotel (cameră, servicii și taxe, exclusiv orice alte cheltuieli);

(c)

o indemnizație de 750 FB pe zi întreagă de deplasare; această indemnizație se ridică la 1 250 FB pentru deplasările în afara Europei.

Articolul 7

(1)   Timp de trei ani, începând din prima zi a lunii care urmează încetării mandatului său, fostul membru al Comisiei sau al Curții primește o indemnizație tranzitorie lunară stabilită la 40 % din salariul de bază pe care îl primea la data încetării mandatului, dacă perioada în care a exercitat mandatul este mai mică de doi ani, la 45 % din același salariu dacă perioada în care a exercitat mandatul este mai mare de doi ani, dar este mai mică de trei ani și la 50 % în celelalte cazuri.

(2)   Dreptul la indemnizație încetează dacă fostul membru al Comisiei sau al Curții este numit într-o nouă funcție într-una din instituțiile Comunităților sau dacă decedează. În cazul unei noi numiri, plata acestei indemnizații se face până la data intrării în funcție; în caz de deces, ultima plată se face pentru luna în care a survenit decesul.

(3)   Dacă în cursul acestei perioade de trei ani persoana în cauză exercită noi funcții, valoarea remunerației lunare brute, și anume înainte de deducerea impozitelor, pe care o primește pentru noua funcție se deduce din indemnizația prevăzută la alineatul (1), în cazul în care valoarea remunerației respective cumulată cu indemnizația menționată anterior, înainte de deducerea impozitelor, este mai mare decât suma pe care persoana în cauză o primea în calitate de membru al Comisiei sau al Curții în conformitate cu articolele 2, 3 și 4 alineatul (1). La calcularea valorii remunerației primite pentru noua activitate se iau în considerare toate elementele de remunerare, cu excepția acelora care reprezintă rambursarea cheltuielilor.

(4)   La data încetării mandatului și, ulterior, la data de 1 ianuarie a fiecărui an și la fiecare modificare a situației sale financiare, membrul Comisiei sau al Curții adresează președintelui instituției de care a aparținut declarația privind ansamblul elementelor de remunerare primite pentru munca sa, cu excepția acelora care corespund rambursării cheltuielilor.

Nu sunt deductibile din indemnizația tranzitorie veniturile cumulate legal de către fostul membru în cursul exercitării funcției de membru al Comisiei sau al Curții.

Declarația respectivă trebuie făcută cu bună credință și are caracter confidențial. Informațiile pe care le cuprinde nu pot fi utilizate în alt scop decât în cele prevăzute de prezentul regulament și nici nu pot fi divulgate terților

Articolul 8

(1)   După încetarea mandatului, membrii Comisiei sau ai Curții au dreptul la o pensie pe viață plătibilă de la data la care împlinesc vârsta de 65 ani.

(2)   Cu toate acestea, ei pot cere acordarea acestei pensii începând cu vârsta de 60 de ani. În acest caz, pensiei i se aplică un coeficient de reducere, după cum urmează:

Vărsta

Coeficient

60 ani

0,64271

61 ani

0,69762

62 ani

0,75985

63 ani

0,82157

64 ani

0,90554.

Articolul 9

Valoarea pensiei este de 4,50 % din ultimul salariu de bază pentru fiecare an întreg de serviciu și de o doisprezecime din acea sumă pentru fiecare lună întreagă. Valoarea maximă a pensiei este de 50 % din ultimul salariu de bază primit.

Articolul 10

Un membru al Comisiei sau al Curții care suferă de o invaliditate considerată totală, care îl împiedică să își exercite funcțiile și care din această cauză demisionează sau este eliberat din funcție, beneficiază de la data demisiei sau eliberării din funcție de următorul regim:

(a)

în cazul în care invaliditatea este recunoscută ca fiind permanentă, acesta are dreptul la o pensie pe viață calculată în conformitate cu dispozițiile articolului 9, de cel puțin 25 % din ultimul salariu de bază. El are dreptul la o pensie maximă dacă incapacitatea rezultă dintr-o infirmitate survenită sau dintr-o boală contractată în cursul exercitării mandatului;

(b)

în caz de invaliditate temporară, are dreptul până la însănătoșire la o rentă de 50 % din ultimul salariu de bază primit, dacă infirmitatea a survenit sau boala a fost contractată în exercitarea mandatului, și de 25 % în celelalte cazuri. Atunci când beneficiarul rentei împlinește vârsta de 65 de ani sau dacă s-au scurs șapte ani de la plata efectivă a primei rente, renta este înlocuită de o pensie pe viață calculată în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 9.

Articolul 11

Un membru al Comisiei sau al Curții beneficiază de sistemul de securitate socială prevăzut de Statutul funcționarilor Comunităților Europene în ceea ce privește acoperirea riscurilor de boală, de boală profesională și de accident de muncă, precum și prestațiile în caz de naștere și deces.

Articolul 12

Atunci când cauza invalidității sau decesului este imputabilă unui terț, Comunitățile se subrogă de drept membrului Comisiei sau a Curții sau succesorilor în drepturi ai acestuia în acțiunea formulată împotriva terțului răspunzător, în limita obligațiilor care rezultă pentru Comunități din prezentul sistem de pensii.

Articolul 13

Indemnizația tranzitorie prevăzută la articolul 7, pensia prevăzută la articolul 8 și pensiile și rentele prevăzute la articolul 10 nu se pot cumula. Atunci când membrul Comisiei sau al Curții poate pretinde beneficiul simultan a două sau mai multe din dispozițiile prevăzute mai sus, i se aplică numai dispoziția cea mai favorabilă.

Articolul 14

Atunci când decesul unui membru al Comisiei sau al Curții survine înainte de expirarea mandatului său, soțul supraviețuitor sau copiii aflați în întreținere beneficiază, până la încheierea celei de-a treia luni următoare celei în care a survenit decesul, de remunerația la care membrul Comisiei sau al Curții ar fi avut dreptul în temeiul articolelor 2, 3 și 4 alineatul (1).

Articolul 15

(1)   Văduva și copiii aflați în întreținere ai unui membru sau fost membru al Comisiei sau Curții care a dobândit dreptul la pensie la data decesului său beneficiază de pensie de urmaș.

Această pensie este egală:

pentru văduve, cu

50 %

pentru fiecare orfan de tată, cu

10 %

pentru fiecare orfan de tată și mamă, cu

20 %

din pensia dobândită în temeiul articolului 9 de membrul sau fostul membru al Comisiei sau al Curții în ziua decesului. Cu toate acestea, dacă decesul membrului Comisiei sau al Curții survine în cursul mandatului, pensia de urmaș este calculată pe baza unei pensii egale cu 50 % din salariul de bază primit la data decesului. În cazul în care membrul Comisiei sau al Curții decedat în timpul mandatului ar fi acumulat valoarea maximă a pensiei prevăzute la articolul 9, pensia de urmaș a văduvei este egală cu 30 % din salariul de bază primit la data decesului.

(2)   Totalul pensiilor de urmaș astfel acordate nu poate depăși valoarea pensiei membrului sau fostului membru al Comisiei sau al Curții pe baza căreia sunt calculate. După caz, valoarea maximă a pensiilor de urmaș susceptibile a fi acordate este împărțită între cei în cauză în conformitate cu procentele prevăzute mai sus.

(3)   Pensiile de urmaș se acordă începând cu prima zi a lunii calendaristice următoare datei decesului. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică dispozițiile articolului 14, dreptul de primire a pensiei se amână până în prima zi a celei de-a patra luni următoare lunii în care a survenit decesul.

(4)   În cazul decesului succesorului în drepturi, dreptul la pensia de urmaș se stinge la sfârșitul lunii în cursul căreia a survenit decesul. De asemenea, dreptul la pensia de orfan se stinge la sfârșitul lunii în cursul căreia orfanul împlinește vârsta de 21 de ani. Cu toate acestea, acest drept se prorogă pe durata formării profesionale a orfanului și cel mult până la sfârșitul lunii în cursul căreia acesta împlinește vârsta de 25 de ani.

Pensia este plătită în continuare orfanului care este împiedicat de o boală sau de o infirmitate să își câștige existența.

(5)   Nu se acordă dreptul la pensia de urmaș femeii care s-a căsătorit cu un fost membru al Comisiei sau al Curții care a dobândit, la data căsătoriei, dreptul la pensie în temeiul prezentului regulament, nici copiilor rezultați din această căsătorie, cu excepția cazului în care decesul fostului membru al Comisiei sau al Curții a survenit după împlinirea a cinci ani de la căsătorie.

(6)   Dreptul unei văduve la pensie de urmaș încetează dacă aceasta se recăsătorește. Aceasta beneficiază de plata imediată a unei sume brute egale cu dublul valorii anuale a pensiei sale de urmaș.

Articolul 16

Un membru al Comisiei sau al Curții care este eliberat din funcție din cauza unei abateri grave pierde orice drept la indemnizația tranzitorie și la pensia de vechime, fără însă ca efectele acestei măsuri să se răsfrângă asupra succesorilor săi în drepturi.

Articolul 17

În cazul în care Consiliul decide majorarea salariului de bază, acesta adoptă simultan o decizie cu privire la creșterea corespunzătoare a pensiilor primite.

Articolul 18

Plata prestațiilor prevăzute de prezentul sistem de pensii este în sarcina bugetului Comunităților. Statele membre garantează în mod colectiv plata acestor prestații în conformitate cu planul de finanțare a acestor cheltuieli.

Articolul 19

(1)   Plata sumelor datorate în conformitate cu articolele 2, 3, 4, 5, 11 și 14 se efectuează în moneda țării în care instituția își are sediul provizoriu.

(2)   Plata sumelor datorate în conformitate cu articolele 7, 8, 10 și 15 se efectuează, la alegerea celor în cauză, fie în moneda țării a cărei cetățenie o au, fie în moneda țării de reședință, fie în moneda țării în care se află sediul provizoriu al instituției, această alegere rămânând valabilă cel puțin doi ani.

În cazul în care nici prima, nici a doua dintre aceste țări nu este o țară membră a Comunităților, plata sumelor datorate se efectuează în moneda țării în care instituția de care aparțin își are sediul provizoriu.

Articolul 20

Prezentul regulament se aplică foștilor membri ai Comisiei Comunității Economice Europene, ai Comisiei Comunității Europene a Energiei Atomice, ai Înaltei Autorități sau ai Curții de Justiție, precum și succesorilor lor în drepturi care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, beneficiază de dispozițiile Regulamentului nr. 63 (CEE) (3) al Consiliului, ale Regulamentului nr. 14 (CEEA) (4) al Consiliului, ale Deciziei Consiliului Special de Miniștri al CECO din data de 22 mai 1962 (5) sau ale Regulamentului nr. 62 (CEE), nr. 13 (CEEA) al Consiliilor (6).

Articolul 21

Regulamentul de stabilire a condițiilor și procedurii de aplicare a impozitului instituit în favoarea Comunităților se aplică membrilor Comisiei și ai Curții. Până la intrarea în vigoare a regulamentului respectiv, se aplică Regulamentul nr. 32 (CEE), nr. 12 (CEEA) (7).

Articolul 22

Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 6 iulie 1967.

Se abrogă Regulamentul nr. 63 (CEE) al Consiliului, Regulamentul nr. 14 (CEEA) al Consiliului, Decizia Consiliului Special de Miniștri al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului din data de 22 mai 1962 și Regulamentul nr. 62 (CEE), nr. 13 (CEEA) al Consiliilor, cu excepția articolului 20.

Decizia Consiliului Special de Miniștri al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului din data de 13 și 14 octombrie 1958 rămâne în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 1967.

Pentru Consiliu

Președintele

Fr. NEEF


(1)  JO 152, 13.7.1967, p. 2.

(2)  JO 152, 13.7.1967, p. 13.

(3)  JO 62, 19.7.1962, p. 1724/62.

(4)  JO 62, 19.7.1962, p. 1730/62.

(5)  JO 62, 19.7.1962, p. 1734/62.

(6)  JO 62, 19.7.1962, p. 1713/62.

(7)  JO 45, 14.6.1962, p. 1461/62.


Top