EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0026

Regulamentul nr. 26 de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției și comercializării de produse agricole

OJ 30, 20.4.1962, p. 993–994 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 120 - 121
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 129 - 130
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 35 - 36
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006; abrogat prin 32006R1184

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/26/oj

03/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31962R0026


P 030/993

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL NR. 26

de aplicare a anumitor reguli de concurență în domeniul producției și comercializării de produse agricole

CONSILIUL COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 42 și 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare,

întrucât, în conformitate cu articolul 42 din tratat, aplicarea regulilor de concurență prevăzute în tratat în domeniul producției și comercializării de produse agricole reprezintă unul dintre elementele politicii agricole comune și întrucât, prin urmare, dispozițiile de mai jos trebuie completate ținând seama de evoluția acestei politici;

întrucât, din propunerile prezentate de Comisie privind elaborarea și punerea în aplicare a politicii agricole comune, reiese că anumite reguli de concurență trebuie aplicate imediat în domeniul producției și comerțului de produse agricole, în vederea eliminării practicilor contrare principiilor pieței comune și care împiedică realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat, precum și în vederea reunirii elementelor necesare creării în viitor a unui regim de concurență adaptat evoluției politicii agricole comune;

întrucât regulile de concurență privind acordurile, deciziile și practicile prevăzute la articolul 85 din tratat, precum și cele privind abuzul de poziție dominantă trebuie aplicate în domeniul producției și comerțului de produse agricole, în măsura în care aplicarea acestora nu împiedică funcționarea organizărilor naționale ale piețelor agricole și nu periclitează realizarea obiectivelor politicii agricole comune;

întrucât trebuie acordată o atenție deosebită situației asociațiilor de agricultori, în măsura în care au ca principal obiect de activitate producția sau comercializarea în comun de produse agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu condiția ca o astfel de acțiune comună să nu excludă concurența sau să pericliteze realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat;

întrucât, atât pentru a evita compromiterea dezvoltării unei politici agricole comune, cât și pentru a asigura securitatea juridică și tratamentul nediscriminatoriu pentru întreprinderile interesate, Comisia, sub rezerva controlului Curții de Justiție, trebuie să aibă competența exclusivă de a constata respectarea condițiilor prevăzute la cele două paragrafe anterioare în ceea ce privește acordurile, deciziile și practicile prevăzute la articolul 85 din tratat;

întrucât, pentru a permite luarea în considerare a dispozițiilor specifice privind agricultura prevăzute în tratat, în special în articolul 39, Comisia trebuie, în ceea ce privește dumpingul, să evalueze toate cauzele care stau la originea practicilor incriminate, în special nivelul prețurilor la importurile pe piața în cauză provenind din alte surse, precum și să recomande și să autorizeze măsurile de protecție prevăzute la articolul 91 alineatul (1) din tratat în funcție de respectiva evaluare;

întrucât, în vederea punerii în aplicare, în cadrul dezvoltării politicii agricole comune, a normelor privind ajutoarele acordate producției și comerțului de produse agricole, Comisia trebuie să fie în măsură să întocmească un inventar al ajutoarelor existente, noi sau în fază de proiect, precum și să prezinte statelor membre observații utile și să propună acestora măsuri corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

De la intrarea în vigoare a prezentului regulament, articolele 85-90 din tratat, precum și dispozițiile necesare punerii lor în aplicare se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor prevăzute la articolul 85 alineatul (1) și la articolul 86 din tratat privind producția sau comerțul de produse menționate în anexa II la tratat, sub rezerva dispozițiilor articolului 2.

Articolul 2

(1)   Articolul 85 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor prevăzute la articolul anterior care sunt parte integrantă a unei organizări naționale a pieței sau care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat. De asemenea, prezentul articol nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor privind agricultorii, asociațiile de agricultori sau asociațiile de astfel de asociații dintr-un singur stat membru, dacă, fără să presupună obligația de a practica un preț stabilit, acestea se referă la producția sau vânzarea de produse agricole sau la utilizarea de instalații comune de depozitare, de prelucrare sau de transformare a produselor agricole, cu condiția ca, prin aceste activități, Comisia să nu constate excluderea concurenței sau periclitarea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.

(2)   După consultarea statelor membre și ținând cont de opinia întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi interesate, precum și a oricărei alte persoane fizice sau juridice considerate necesare, Comisia, sub rezerva controlului Curții de Justiție, are competența exclusivă de a hotărî, printr-o decizie care se publică, pentru care acorduri, decizii și practici sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1).

(3)   Comisia hotărăște fie din oficiu, fie la cererea unei autorități competente a unui stat membru sau la cererea unei întreprinderi sau asociații de întreprinderi interesate.

(4)   La publicare sunt menționate părțile interesate și aspectele principale ale deciziei; publicarea trebuie să țină seama de interesul legitim al întreprinderilor privind nedivulgarea secretului de afaceri.

Articolul 3

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 46, articolul 91 alineatul (1) din tratat se aplică numai comerțului cu produsele menționate în anexa II la tratat.

(2)   Ținând seama de dispozițiile din tratat privind agricultura, în special de dispozițiile prevăzute la articolul 39, Comisia evaluează toate cauzele care stau la originea practicilor incriminate, în special nivelul prețurilor la importurile pe piața în cauză provenind din alte surse.

În urma evaluării, Comisia face recomandări și autorizează măsurile de protecție prevăzute la articolul 91 alineatul (1) din tratat.

Articolul 4

Dispozițiile articolului 93 alineatul (1) și alineatul (3) prima teză din tratat se aplică ajutoarelor acordate pentru producția și comerțul de produse menționate în anexa II la tratat.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, cu excepția articolelor 1-3, care intră în vigoare la 1 iulie 1962.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 aprilie 1962.

Pentru Consiliu

Președintele

M. COUVE de MURVILLE


Top