EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0003(01)

Regulamentul (Euratom) nr. 3 de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

OJ 17, 6.10.1958, p. 406–416 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 12
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/3(1)/oj

12/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


31958R0003(01)


P 017/406

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 3

de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

CONSILIUL COMUNITĂȚII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE,

având în vedere articolele 24, 25 și 217 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, pentru fiecare dintre nivelurile de secretizare care se aplică cunoștințelor a căror divulgare care ar putea dăuna intereselor de apărare ale unuia sau mai multor state membre, trebuie puse în practică măsuri de securitate și întrucât aceste măsuri trebuie să se aplice sub controlul Comisiei în ceea ce privește atât conținutul acestor cunoștințe, cât și persoanele și întreprinderile cărora le sunt comunicate aceste cunoștințe pe teritoriul statelor membre;

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PRIMA PARTE

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA I

Domeniul de aplicare

Articolul 1

Domeniul de aplicare material

(1)   Prezentul regulament stabilește nivelurile de secretizare și măsurile de securitate aplicabile cunoștințelor dobândite de Comunitate sau comunicate de către statele membre și prevăzute la articolele 24 și 25 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, denumit în continuare „tratatul”.

Aceste cunoștințe sunt denumite în continuare: cunoștințe secrete ale Euratom (C.S.E.).

Cu toate acestea, atunci când un stat transmite cunoștințele care intră sub incidența articolului 25, regulamentul se aplică numai în cazul în care destinația acestora este de domeniul de aplicare a tratatului.

(2)   Datele, informațiile, documentele, obiectele, mijloacele de reproducere și materialele având legătură cu cunoștințele menționate la primul alineat de mai sus sunt considerate C.S.E.

Articolul 2

Atunci când se referă la activități care sunt de domeniul de aplicare a tratatului, contractele, contractele de achiziții publice sau acordurile încheiate, prelungite sau reînnoite între un stat membru și o persoană fizică sau juridică după intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu îi pot fi opuse acestuia.

Cu toate acestea, măsurile de securitate care derivă din obligații contractuale, puse în aplicare anterior prezentului regulament, pot fi aplicate în locul dispozițiilor pe care acesta le prevede, până la termenul fixat de contractul în cauză.

Articolul 3

Domeniul de aplicare în materie de persoane

Sunt obligate să aplice, în ceea ce privește C.S.E., măsurile de securitate stabilite prin prezentul regulament și să dea instrucțiunile necesare pentru a asigura respectarea acestora:

(a)

instituțiile, comitetele, serviciile și instalațiile comunitare;

(b)

statele membre și autoritățile acestora;

(c)

întreprinderile comune;

(d)

persoanele sau întreprinderile menționate la articolul 196 din tratat.

Articolul 4

Întreprinderi comune

Statutul fiecărei întreprinderi comune specifică dacă aceasta trebuie să fie asimilată, în ceea ce privește prezentul regulament, instituțiilor, serviciilor și instalațiilor comunitare sau persoanelor și întreprinderilor prevăzute la articolul 196 din tratat.

Articolul 5

Dispoziții complementare la regulamentul de securitate

(1)   Normele destinate să protejeze C.S.E. prevăzute prin prezentul regulament trebuie sunt considerate ca fiind cerințe minime.

(2)   După caz, Comunitatea și statele membre completează regulamentul de securitate în domeniile lor de competență respective pentru a ține cont de împrejurările locale și pot să îl întărească cu ajutorul dispozițiilor proprii, în măsura în care nu compromit uniformitatea în tratamentul aplicat C.S.E.

SECȚIUNEA II

Organizare

Articolul 6

Biroul de securitate

Sub autoritatea și responsabilitatea Comisiei, biroul de securitate pe care îl instituie:

(a)

coordonează și veghează la aplicarea generală a măsurilor de securitate;

(b)

controlează aplicarea acestor măsuri în instituțiile, comitetele, serviciile și instalațiile comunitare;

(c)

determină autoritățile naționale să controleze și, după caz, controlează împreună cu acestea, pe teritoriul statelor membre, aplicarea, în ceea ce privește C.S.E., a măsurilor de securitate prevăzute de prezentul regulament;

(d)

propune modificările pe care le consideră necesare în vederea aplicării prezentului regulament.

Articolul 7

Organele însărcinate cu aplicarea măsurilor de securitate în statele membre

Fiecare stat membru desemnează un organism statal care este însărcinat, pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa, să aplice sau să determine aplicarea măsurilor de securitate prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 8

Agenți de securitate

(1)   În fiecare instituție, serviciu sau instalație comunitare unde sunt elaborate sau păstrate C.S.E., biroul de securitate desemnează un agent responsabil de aplicarea prezentului regulament, denumit în continuare agent de securitate.

(2)   Autoritățile statelor membre, precum și fiecare persoană sau întreprindere menționată la articolul 196 din tratat, care elaborează sau deține C.S.E., desemnează, cu acordul organismului statal responsabil cu securitatea prevăzut la articolul 7, un agent responsabil de aplicarea prezentului regulament, denumit în continuare agent de securitate.

(3)   Agenților de securitate le revine în special răspunderea:

(a)

de a proceda la înregistrarea prevăzută la articolul 23;

(b)

de a actualiza, pe categorii, lista tuturor persoanelor autorizate să aibă acces la C.S.E.;

(c)

de a instrui personalul cu privire la îndatoririle în materie de securitate;

(d)

de a determina aplicarea măsurilor concrete de securitate.

SECȚIUNEA III

Clasificarea și declasificarea C.S.E.

Articolul 9

Principiu

Nivelurile de secretizare se aplică numai în măsura strict necesară.

Articolul 10

Nivelurile de secretizare

C.S.E. se clasifică, pe niveluri de secretizare, după cum urmează:

(1)

Eura – strict secret: cele a căror divulgare neautorizată ar avea consecințe extrem de grave pentru interesele de apărare ale unuia sau mai multor state membre;

(2)

Eura – secret: cele a căror divulgare neautorizată ar avea consecințe grave pentru interesele de apărare ale unuia sau mai multor state membre;

(3)

Eura - confidențial: cele a căror divulgare neautorizată ar aduce prejudicii intereselor de apărare ale unuia sau mai multor state membre;

(4)

Eura – difuzare restrânsă: cele a căror divulgare neautorizată ar aduce atingere intereselor de apărare ale unuia sau mai multor state membre, dar care necesită, cu toate acestea, o protecție mai slabă decât cea asigurată documentelor clasate eura - confidențial.

Articolul 11

Autorități competente în materie de clasificare

(1)   Comisia clasifică cunoștințele care intră sub incidența articolului 24 din tratat:

(a)

cu titlu provizoriu, atunci când estimează că divulgarea lor poate să dăuneze intereselor de apărare ale unuia sau mai multor state membre;

(b)

cu titlu definitiv, de îndată ce statele membre au făcut cunoscut nivelul de securitate solicitat. Se aplică cele mai stricte dintre nivelurile astfel solicitate. Comisia notifică statele membre cu privire la aceasta.

Comisia întocmește și revizuiește periodic, în colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre, o listă nelimitativă a categoriilor de cunoștințe pentru care ar trebui să se aplice un nivel de secretizare.

(2)   În ceea ce privește cererile de brevete și de modele de utilitate care intră sub incidența articolului 25 din tratat, Comisia comunică instituțiilor și organelor comunitare competente, precum și celorlalte state membre nivelul de secretizare solicitat de statul de origine.

Articolul 12

Clasificarea documentelor

(1)   Nivelul de secretizare aplicabil unui document care are legătură cu o C.S.E. este determinat numai pe baza conținutul documentului în cauză și nu pe baza nivelului C.S.E. cu care are legătură.

Pentru a evita compromiterea secretului documentelor de referință de niveluri eura - secret și eura – strict secret, trimiterile la aceste documente sunt reduse la minim, astfel încât să nu divulge nici conținutul, nici nivelurile de secretizare sub incidența căruia se află.

Sunt supuse nivelurilor de secretizare aplicabile unui document:

(a)

copiile acestui document;

(b)

documentele referitoare la cercetările efectuate sau producțiile obținute pe baza acestui document.

(2)   În cazul în care un document având legătură cu o C.S.E. se compune din mai multe părți, nivelul de secretizare aplicabil ansamblului părților este întotdeauna determinat de partea care solicită nivelul cel mai strict.

Articolul 13

Modificări ale nivelurilor de secretizare și declasificarea

Nivelurile de secretizare aplicate oricărui C.S.E. se pot modifica sau pot fi declasificate în condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) al cincilea paragraf și la articolul 25 alineatul (3) din tratat.

PARTEA A DOUA

DISPOZIȚII REFERITOARE LA PERSOANE

Articolul 14

Accesul la C.S.E.

(1)   Sunt autorizate să aibă acces la C.S.E. și să le dețină numai persoanele autorizate care, în plus, au o nevoie absolută de a le cunoaște sau de a le primi, în temeiul funcțiilor lor.

(2)   Pentru accesul la C.S.E. de nivelul eura – difuzare restrânsă, nu este necesară nici o autorizare.

Articolul 15

Autorizarea

(1)   În afara excepțiilor hotărâte de Consiliu, autorizarea se acordă numai persoanelor care au făcut obiectul unei anchete de securitate în conformitate cu articolul 16 și care au primit instrucțiunile necesare în temeiul articolului 17.

(2)   Autorizarea se realizează în scris. Documentul de autorizare nu este la dispoziția persoanei autorizate.

(3)   În aceleași condiții sunt autorizați agenții de securitate menționați la articolul 8.

(4)   Au competența de a acorda autorizații:

(a)

biroul de securitate, pentru membrii instituțiilor, membrii comitetelor, precum și funcționarii și agenții Comunității;

(b)

statul membru care, în temeiul articolului 16 alineatul (2) primul paragraf, este responsabil de ancheta de securitate, în toate celelalte cazuri.

Autorizațiile acrodate de biroul de securitate sau de un stat membru sunt recunoscute de toate organele comunitare și de toate statele membre.

(5)   Biroul de securitate și organele statale responsabile de securitate prevăzute la articolul 7 păstrează, fiecare în ceea ce-l privește, o listă a persoanelor autorizate să aibă acces la C.S.E. de nivelurile eura – strict secretși eura – secret.

Articolul 16

Ancheta de securitate

(1)   Ancheta de securitate urmărește ca persoana vizată să îndeplinească condițiile necesare pentru a avea acces la C.S.E.

Amploarea anchetei de securitate este în funcție de nivelul de secretizare pentru care este cerută autorizația.

(2)   În orice caz, ancheta de securitate este efectuată sub responsabilitatea statului membru a cărui naționalitate o are persoana vizată. În cazul în care persoana vizată nu are naționalitatea nici unui stat membru, este responsabil statul membru pe teritoriul căruia această persoană are domiciliul sau reședința obișnuită.

În cazul în care persoana vizată a petrecut un anumit timp într-un stat membru, altul decât statul membru menționat la paragraful precedent, sau dacă are contacte în statul respectiv, acesta din urmă va fi chemat să participe la anchetă de către statul membru responsabil cu ancheta de securitate. Statul în cauză comunică rezultatul demersurilor sale statului membru responsabil de ancheta de securitate.

(3)   Pentru procedura în materie de anchetă de securitate sunt aplicabile prevederile și directivele adoptate în materie de fiecare stat membru.

În afară de excepțiile hotărâte de Consiliu în cazul membrilor instituțiilor, precum și al funcționarilor și agenților Comunității, cererile de anchetă provenind de la biroul de securitate vor fi introduse pe lângă autoritățile competente ale statului membru care, în sensul alineatului (2) primul paragraf, va fi responsabil de efectuarea anchetei de securitate. Cererile de anchetă trebuie însoțite de o notă individuală certificată de persoanele interesate, care cuprinde toate detaliile despre starea civilă a persoanelor interesate și despre familia lor, precum și despre activitățile și domiciliul lor din ultimii zece ani.

În cazul funcționarilor și agenților statelor membre, precum și al persoanelor și întreprinderilor prevăzute la articolul 196 din tratat, inclusiv al personalului acestor întreprinderi, ancheta este efectuată la inițiativa statului membru în cauză.

(4)   La încheierea anchetei de securitate, se aplică următoarea procedură în ceea ce privește membrii instituțiilor, precum și funcționarii și agenții comunitari:

(a)

La sfârșitul anchetei, statul membru sub responsabilitatea căruia, în sensul alineatului (2) primul paragraf, se va fi realizat ancheta de securitate, va comunica biroului de securitate avizul său. Acest aviz trebuie să menționeze dacă, după rezultatul anchetei, există o obiecție la autorizarea accesului persoanei vizate la C.S.E. de un anumit nivel sau dacă, dimpotrivă, nu există nici o obiecție. Atunci când emite avizul, statul membru ține cont de orice date sau informații care îi vor fi fost furnizate de un alt stat membru ce participă la executarea anchetei de securitate.

(b)

În cazul în care avizul stabilit în conformitate cu litera (a) nu conține nici o obiecție, biroul de securitate poate să pronunțe autorizarea persoanei în cauză, dacă apreciază că nici un motiv grav nu i se opune. Statul membru responsabil de efectuarea anchetei de securitate va fi informat cu privire la decizia biroului de securitate.

(c)

În cazul în care avizul stabilit în conformitate cu litera (a) ajunge la o concluzie negativă, biroul de securitate este obligat de acest aviz și nu poate pronunța autorizarea.

(d)

În cazul în care, după acordarea autorizației, ajung la cunoștința biroului de securitate sau a unui stat membru informații care pot să nască îndoieli asupra garanțiilor prezentate de persoana autorizată, aceste informații vor fi comunicate de îndată statului membru responsabil de executarea anchetei de securitate în sensul alineatului (2) primul paragraf. Acest stat membru reexaminează avizul inițial și face cunoscut biroului de securitate dacă apreciază că autorizația trebuie suspendată. Biroul de securitate se va conforma avizului statului membru cu condiția, în caz de aviz favorabil, să aprecieze că nici un motiv grav nu i se opune.

Articolul 17

Instrucțiuni

(1)   Toate persoanele care fac parte din serviciile Comunității și ale statelor membre, precum și cele menționate la articolul 196 din tratat cărora ocupațiile le dau acces la C.S.E. trebuie să primească, la intrarea în funcții și, ulterior, periodic, de la agentul de securitate prevăzut la articolul 8, instrucțiuni referitoare la necesitatea secretului și la modul de păstrare.

(2)   Odată cu elaborarea acestor instrucțiuni, este oportun să se sublinieze că orice omisiune de la obligația de păstrare a secretului în ceea ce privește C.S.E. poate fi considerată ca o atingere adusă dispozițiilor penale aplicabile în materie de atentat la securitatea statului.

(3)   Persoanele astfel instruite trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că au primit instrucțiunile necesare și precizează că se angajează să le respecte.

Articolul 18

Vizite și schimburi de informații

(1)   Atunci când o persoană provenind de la una din instituțiile sau de la unul din serviciile și instalațiile Comunității sau aflată sub jurisdicția unuia dintre statele membre trebuie, în cursul unei vizite, să ia cunoștință sau să discute despre C.S.E. clasificate ca eura – strict secret sau eura – secretși deținute de un alt organism sau de o persoană aflată sub jurisdicția altui stat membru, se încheie un acord prealabil între aceste organizații sau persoane. Acordul conține, în mod necesar, trimiterea în timp util de către șeful organismului din care provine vizitatorul sau, dacă nu provine din nici un organism, de către organul statal prevăzut la articolul 7, a unui document vizat, eventual, de agentul de securitate, care reamintește scopul misiunii, precum și toate datele personale ce permit identificarea vizitatorului. După caz, acest document precizează, de asemenea, gradul său de autorizare.

(2)   Agentul de securitate al organismului vizitat orientează vizitatorul în timpul misiunii sale.

PARTEA A TREIA

PROTECȚIA MATERIALĂ A C.S.E.

SECȚIUNEA I

Indicația distinctivă și reproducerea C.S.E.

Articolul 19

Indicația distinctivă

(1)   Nivelurile de secretizare eura – strict secret, eura – secret și eura – confidențial trebuie să fie indicate prin aplicarea unui sigiliu foarte evident în partea de sus și în cea de jos a fiecărei pagini a oricărui document care se referă la o C.S.E.

Pentru C.S.E. de nivel eura – difuzare restrânsă, este suficient să se aplice această indicație, fie prin intermediul unui sigiliu, fie la mașina de scris, în partea de sus a fiecărei pagini a documentelor în cauză. În cazul unui document legat în volum, această indicație este aplicată numai în partea de sus a primei pagini a volumului.

(2)   Fiecare pagină a unui document având legătură cu o I.S.E. supusă nivelului de secretizare eura – confidențial, precum și nivelurilor mai stricte, trebuie să fie numerotată. Pentru C.S.E. de nivel eura – strict secret, numărul total de pagini trebuie să fie indicat pe prima pagină; fiecare exemplar al unui astfel de document trebuie să poarte un număr de ordine. Trimiterea la un document având legătură cu o C.S.E. de nivel eura – strict secret trebuie să fie menționată pe fiecare pagină folosită.

(3)   În caz de modificare a nivelului de secretizare sub incidența căruia se află o C.S.E., este oportun să se aplice pe documentele care au legătură cu aceasta mărcile corespunzătoare noului nivel aplicat acestei C.S.E.

Articolul 20

Reproducerea

(1)   Reproducerile integrale sau parțiale, realizate sub orice formă sau prin orice mijloc, a unei C.S.E. trebuie, ca număr, să se limiteze strict la acoperirea necesităților indispensabile ale momentului.

(2)   Reproducerile (de exemplu, tirajele, copiile, extrasele, traducerile etc.) ale unei C.S.E. de nivel eura – strict secret vor putea fi efectuate, în cazul C.S.E. comunicate în temeiul articolului 24 din tratat, numai cu asentimentul biroului de securitate și, în cazul C.S.E. comunicate în temeiul articolului 25 din tratat, numai cu asentimentul statului membru de la care emană C.S.E. în cauză.

(3)   Înainte de orice reproducere a unei C.S.E. de nivel eura – secret, este necesară informarea agentului de securitate al întreprinderii sau al organismului care deține C.S.E.

(4)   Toate referințele de index care individualizează C.S.E. în momentul în care este reprodusă trebuie, în mod necesar, să apară pe reproducerile realizate.

(5)   Persoana sau organismul care ia inițiativa reproducerilor aplică, pe fiecare exemplar, indicativul propriu urmat, dacă sunt în cauză I.S.E. de nivel eura – strict secret sau eura – secret, de numărul total de reproduceri realizate și numărul de ordine al fiecărui exemplar.

SECȚIUNEA II

Păstrarea secretului în clădiri

Articolul 21

(1)   Serviciile Comunității sau ale statelor membre trebuie să ia măsuri astfel încât clădirile sau părțile de clădire ce adăpostesc C.S.E. de nivel eura – confidențial și niveluri mai stricte să poată fi ușor supravegheate și să fie accesibile numai persoanelor autorizate să intre.

(2)   Pentru a controla accesul persoanelor în asemenea clădiri sau părți de clădiri, serviciile respective adoptă dispozițiile care permit să se identifice cu certitudine angajații și vizitatorii. Vizitatorii nu pot fi lăsați singuri în clădiri care conțin C.S.E.

(3)   După orele normale de serviciu, clădirile sau părțile de clădiri în care sunt păstrate C.S.E. menționate la alineatul (1) trebuie să fie inspectate, urmărindu-se ca dulapurile blindate, dulapurile conținând dosare etc. să fie bine închise și C.S.E. să fie în siguranță.

(4)   Clădirile sau părțile de clădiri în care sunt păstrate C.S.E. de nivel eura – strict secret trebuie să fie protejate de personal de supraveghere și printr-un sistem de alarmă.

SECȚIUNEA III

Păstrarea C.S.E.

Articolul 22

Dulapurile blindate

(1)   C.S.E. de nivel eura – strict secret sunt păstrate în dulapuri blindate prevăzute cu o închizătoare cu combinație triplă.

Combinațiile secrete trebuie să fie reînnoite la fiecare mutare a personalului care cunoaște combinația și de fiecare dată când secretul a fost compromis sau pare să fie; în orice caz, ele sunt reînnoite la fiecare șase luni.

(2)   C.S.E. de nivel eura – secret și eura – confidențial sunt păstrate în dulapuri blindate sau din oțel, al căror dispozitiv de încuiere este verificat periodic și este cunoscut ca sigur.

(3)   C.S.E. de nivel eura – difuzare restrânsă sunt păstrate astfel încât nici o persoană neautorizată să nu poată avea acces la ele.

SECȚIUNEA IV

Înregistrarea C.S.E.

Articolul 23

Orice C.S.E. de nivel eura – strict secret și eura – secret trebuie să facă obiectul unei înregistrări speciale.

Această înregistrare trebuie să permită:

întocmirea imediată a listei persoanelor care au consultat sau au deținut astfel de documente;

cunoașterea imediată a deținătorului fiecărui exemplar și al fiecărei copii.

SECȚIUNEA V

Circulația C.S.E.

Articolul 24

Dispoziții de ordin material

(1)   C.S.E. care circulă în interiorul unei clădiri sau al unui grup de clădiri se ambalează astfel încât să se prevină orice indiscreție.

(2)   C.S.E. de nivel eura – confidențial și de niveluri mai severe trimise în exteriorul unei clădiri sau al unui grup de clădiri se pun în două plicuri. Plicul interior poartă indicația nivelului de secretizare. În nici un caz, nivelul de secretizare nu se indică pe plicul exterior.

Orice persoană care primește o C.S.E. trebuie să confirme pe loc primirea printr-o recipisă. Pe această recipisă, care nu se află sub incidența nici unui nivel de secretizare, se menționează numărul C.S.E., numărul și data exemplarului, dar nu și conținutul sau nivelul de secretizare. Destinatarul este obligat să trimită de îndată această recipisă expeditorului, care trebuie să se asigure de executarea acestei obligații.

(3)   C.S.E. de nivel eura – difuzare restrânsă se ambalează astfel încât să li se asigure securitatea.

Articolul 25

Circulația C.S.E. în interiorul Comunității

(1)   C.S.E. de nivel eura – strict secret expediate în afara frontierelor călătoresc în valiză diplomatică însoțită de un curier și de o altă persoană.

C.S.E. de nivel eura – secret și eura – confidențial expediate în afara frontierelor călătoresc în valiză diplomatică.

Aceste dispoziții sunt, de asemenea, aplicabile în cazul în care expedierea este asigurată în condițiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunității Europene a Energiei Atomice.

(2)   În mod excepțional, C.S.E. menționate la alineatul (1) pot să fie transportate și de alte persoane, în cazul în care:

(a)

persoanele respective sunt autorizate să aibă acces la C.S.E. de nivelul de secretizare în cauză;

(b)

trimiterile conținând C.S.E. sunt prevăzute cu un sigiliu oficial care să le scutească de controlul vamal;

(c)

mesagerul este dotat cu un certificat recunoscut de toate țările pe care le traversează și care îl autorizează să însoțească respectivul colet la adresa indicată;

(d)

mesagerul este instruit oficial în privința sarcinilor care îi revin în cursul transportului C.S.E.

(3)   Expedierea C.S.E. de nivel eura – difuzare restrânsă nu face obiectul nici unei cerințe speciale. Cu toate acestea, este cazul să se ia măsuri pentru ca nici o persoană neautorizată să nu ia cunoștință de astfel de informații.

Articolul 26

Circulația C.S.E. în interiorul unui stat membru

(1)   C.S.E. de nivel eura – confidențial și de niveluri mai stricte se expediază prin mesager. Acesta trebuie să respecte condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (2) literele (a) și (d). Pentru C.S.E. de nivel eura – strict secret, mesagerul este însoțit de o a doua persoană.

(2)   Cu toate acestea, C.S.E. de nivel eura – secret pot fi expediate prin poștă sub formă de scrisoare asigurată. C.S.E. de nivel eura – confidențial pot fi, de asemenea, expediate sub forma trimiterii recomandate.

(3)   Expedierea C.S.E. de nivel eura – difuzare restrânsă se face în conformitate cu dispozițiile articolului 25 alineatul (3).

Articolul 27

Transportul C.S.E. în cursul misiunilor sau pentru reuniuni

(1)   Transportul C.S.E. în cursul misiunilor oficiale sau în vederea reuniunilor din exteriorul clădirilor unde sunt deținute trebuie să fie limitat la minimul indispensabil.

(2)   C.S.E. transportate în cursul misiunilor oficiale trebuie, atunci când nu sunt folosite, să fie depozitate într-un loc care respectă toate cerințele de securitate în sensul articolelor 21 și 22. Serviciile statului membru pe teritoriul căruia are loc reuniunea sau misiunea vor acorda asistența necesară în acest scop. În cazul în care o astfel de depozitare se dovedește imposibilă, persoana care se deplasează rămâne personal responsabilă de securitatea C.S.E. menționate, oricare ar fi măsurile de securitate la care recurge. C.S.E. rămân în custodia personală a persoanei care se deplasează, atunci când va fi imposibil să se asigure depozitarea lor în condiții corespunzătoare de siguranță.

Este, în special, interzis să se abandoneze astfel de C.S.E., chiar și temporar, în seifuri ale hotelurilor sau în vehicule.

(3)   Documentele care au legătură cu C.S.E. nu sunt citite în public.

Articolul 28

Transmiterea C.S.E. prin telecomunicații

(1)   C.S.E. de nivel eura – confidențial și de niveluri mai stricte pot fi transmise prin telegraf, radio, telefon sau telex, cu condiția să fie cifrate într-un mod care să corespundă nivelului de secretizare al documentului în cauză.

(2)   Pentru C.S.E. de nivel eura – strict secret, acest mod de transmitere trebuie folosit numai în caz de urgență și absolută necesitate.

(3)   Este interzisă orice comunicare telefonică necifrată referitoare la C.S.E. de nivel eura – confidențial și de niveluri mai stricte.

SECȚIUNEA VI

Distrugerea C.S.E.

Articolul 29

Distrugerea sistematică

(1)   În scopul de a se evita o acumulare inutilă de C.S.E., exemplarele perimate sau în surplus se distrug.

Documentele de nivel eura – secret și eura – strict secret pot fi distruse numai după autorizarea de către autoritatea competentă să pronunțe clasificarea.

(2)   Distrugerea se efectuează prin incinerare, tocare sau rupere în bucăți, în prezența, pentru C.S.E. de nivel eura – strict secret sau eura – secret, agentului de securitate sau a persoanei împuternicite în acest scop de acesta, care întocmește procesul verbal.

(3)   Toate mijloacele de reproducere, de orice natură, de exemplu hârtii stencil, hârtii indigo, panglici de mașină de scris, note manuscrise, negative de filme, care au servit la crearea sau la reproducerea C.S.E., trebuie să se distrugă obligatoriu după stabilirea exemplarelor de păstrat, conform indicațiilor date de agentul de securitate.

Articolul 30

Distrugerea de urgență

Fiecare autoritate care deține I.S.E. este obligată să stabilească un plan de distrugere de urgență care să-i permită, în caz de circumstanțe excepționale, să împiedice ajungerea C.S.E. de nivel eura – confidențial și de niveluri mai stricte în posesia unor persoane neautorizate.

SECȚIUNEA VII

Dispoziții speciale

Articolul 31

Atunci cînd natura specială a C.S.E. interzice aplicarea anumitor dispoziții din cele menționate, agentul de securitate ia sau determină luarea măsurilor adecvate în scopul asigurării C.S.E. o protecție care să ofere garanții echivalente celor prevăzute de prezentul regulament.

PARTEA A PATRA

MĂSURI CARE SE IAU ÎN CAZ DE ÎNCĂLCARE A REGULAMENTULUI DE SECURITATE

Articolul 32

Declarația obligatorie

(1)   Orice persoană instruită potrivit dispozițiilor prezentului regulament, care constată sau presupune o încălcare a regulamentului de securitate sau a măsurilor de securitate, este obligată să anunțe imediat fie agentul de securitate, fie șeful de serviciu.

(2)   Imediat ce o astfel de încălcare sau prezumție de încălcare în sensul alineatului (1) sugerează că C.S.E. de nivel eura - confidențial sau niveluri mai stricte au ajuns la cunoștința unor persoane neautorizate, biroul de securitate sau organele statale prevăzute la articolul 7 trebuie să fie imediat sesizate și să evalueze faptele.

(3)   În cazul în care prezumția în sensul alineatului (2) se confirmă, biroul de securitate informează organele statale menționate la articolul 7 ale tuturor statelor membre sau reciproc; fiecare din ele ia, în ceea ce îl privește, toate măsurile pentru:

(a)

a limita la minim prejudiciul cauzat;

(b)

a împiedica repetarea.

Articolul 33

Informarea statelor membre și procedura

Biroul de securitate informează statele membre referitor la faptele constatate, prin intermediul organelor statale menționate la articolul 7.

Statul sau statele respective, dacă apreciază necesar, adresează organului statal al statului competent cererea de declanșare a procedurii prevăzute la articolul 194 alineatul (1) paragraful al doilea din tratat.

PARTEA A CINCEA

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 34

Tratate, acorduri sau convenții cu state terțe

Prezentele dispoziții nu aduc atingere obligațiilor ce decurg pentru Comisie și/sau pentru statele membre, în acest domeniu, din tratate, acorduri sau convenții încheiate cu state terțe, cu o organizație internațională sau cu un resortisant al unui stat terț.

Articolul 35

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a 40-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958.

Pentru Comisie

Președintele

BALKE


Top