EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1422

Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de asociere UE-Georgia din 16 august 2022 privind Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027 [2022/1422]

ST/4654/2022/INIT

JO L 218, 23.8.2022, p. 40–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/1422/oj

23.8.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/40


RECOMANDAREA nr. 1/2022 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-GEORGIA

din 16 august 2022

privind Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027 [2022/1422]

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-GEORGIA,

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

(2)

În temeiul articolului 406 alineatul (1) din acord, Consiliul de asociere este împuternicit să adopte recomandări în vederea realizării obiectivelor acordului.

(3)

În temeiul articolului 420 alineatul (1) din acord, părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a își îndeplini obligațiile care le revin în temeiul acordului și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite.

(4)

Articolul 11 din Regulamentul de procedură al Consiliului de asociere prevede posibilitatea adoptării de decizii și a formulării de recomandări prin procedură scrisă, în cazul în care ambele părți convin astfel.

(5)

Uniunea și Georgia au convenit să își consolideze parteneriatul prin convenirea asupra unui set de priorități pentru perioada 2021-2027 (denumit în continuare „Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027”) pentru activitatea comună în vederea realizării obiectivelor de asociere politică și integrare economică, astfel cum sunt prevăzute în acord.

(6)

Părțile la acord au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027, care va sprijini punerea în aplicare a acordului, cu axarea cooperării pe interesele comune identificate împreună,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Articolul 1

Consiliul de asociere recomandă ca părțile să pună în aplicare Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027, astfel cum figurează în anexă.

Articolul 2

Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027, astfel cum figurează în anexă, înlocuiește Programul de asociere UE-Georgia care a fost adoptat la 20 noiembrie 2017.

Articolul 3

Prezenta recomandare produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Tbilisi, 16 august 2022.

Pentru Consiliul de asociere

Președintele

Irakli GARIBASHVILI


(1)  JO L 261, 30.8.2014, p. 4.


ANEXĂ

PROGRAMUL DE ASOCIERE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GEORGIA (2021-2027)

Cuprins

Introducere

1.

Principii, instrumente și resurse pentru punerea în aplicare a programului de asociere

2.

Prioritățile programului de asociere

A.

Priorități-cheie de acțiune

1.

În domeniul economiilor reziliente, durabile și integrate

2.

În domeniul instituțiilor responsabile, al statului de drept și al securității

3.

În domeniul rezilienței în materie de mediu și climă

4.

În domeniul tranziției digitale reziliente

5.

În domeniul societăților reziliente, echitabile și favorabile incluziunii

6.

În domeniul politicii externe și de securitate

B.

Prioritățile pe termen scurt și mediu ale programului de asociere

1.

Democrație, drepturile omului și buna guvernanță

2.

Politica externă și de securitate

3.

Justiție, libertate și securitate

4.

Comerț și aspecte legate de comerț

5.

Cooperare economică și sectorială

6.

Conectivitate, energie, mediu, politici climatice și protecție civilă

7.

Mobilitate și contacte interpersonale

INTRODUCERE

La 27 iunie 2014, Uniunea Europeană, statele sale membre și Georgia („părțile”) au semnat un acord de asociere (AA) ambițios și inovator, care prevede inclusiv o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA). Acest acord cuprinde dispoziții cu caracter obligatoriu, bazate pe norme, și prevede o cooperare consolidată. DCFTA este aplicată cu titlu provizoriu începând din 1 septembrie 2014. În urma finalizării procesului de ratificare, aplicarea integrală a acordului de asociere a început la 1 iulie 2016.

Programele de asociere ulterioare convenite între UE și Georgia pregătesc și facilitează punerea în aplicare a acordului de asociere. Prioritățile programului de asociere completează responsabilitățile care le revin UE și Georgiei de punere în aplicare în totalitate a dispozițiilor AA/DCFTA. Faptul că programul de asociere se axează pe un număr limitat de priorități nu aduce atingere domeniului de aplicare sau mandatului dialogului existent în temeiul altor acorduri relevante sau în cadrul acțiunilor multilaterale în contextul Parteneriatului estic. De asemenea, programul de asociere nu aduce atingere punerii în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul AA/DCFTA de la intrarea sa în vigoare și sprijină principiul apropierii dinamice.

În plus, regimul de călătorii fără viză în țările Schengen pentru cetățenii georgieni care dețin un pașaport biometric, care a intrat în vigoare la 28 martie 2017 a oferit o îmbunătățire substanțială a mobilității și a contactelor interpersonale între cele două părți, într-un mediu sigur și bine gestionat. Prin urmare, prezentul program de asociere actualizat urmărește, de asemenea, să asigure îndeplinirea continuă a condițiilor pentru călătoriile fără viză, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul procesului de liberalizare a vizelor și cu recomandările din rapoartele periodice emise de Comisie în cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor. Mecanismul. Abordarea aspectelor legate de migrație, inclusiv în domeniul migrației neregulamentare, al cererilor de azil nefondate depuse de cetățenii georgieni, precum și al provocărilor legate de ordinea publică și de securitate, rămâne o prioritate importantă pentru cooperarea UE-Georgia în contextul liberalizării vizelor. Facilitarea căilor de migrație legală ar putea fi examinată în continuare.

Prezentul document actualizează și reorientează Programul de asociere 2017-2020 și stabilește noi priorități pentru activitatea comună în vederea atingerii obiectivelor de asociere politică și de integrare economică prevăzute în acordul de asociere pentru perioada 2021-2027. Acesta face o distincție între prioritățile pe termen scurt (care trebuie realizate sau în privința cărora trebuie realizate progrese semnificative în termen de 3-4 ani) și prioritățile pe termen mediu (care trebuie realizate sau în privința cărora trebuie să se realizeze progrese semnificative în termen de 7 ani). Consiliul de asociere supraveghează și monitorizează aplicarea și punerea în aplicare a acordului de asociere și revizuiește periodic funcționarea prezentului acord în lumina obiectivelor sale, cu sprijinul Comitetului de asociere și al subcomitetelor instituite în temeiul acordului de asociere.

Prezentul program de asociere va fi aplicabil din momentul adoptării sale până la sfârșitul anului 2027. Programul de asociere poate fi modificat sau actualizat în orice moment cu acordul Consiliului de asociere UE-Georgia.

1.   PRINCIPII, INSTRUMENTE ȘI RESURSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI DE ASOCIERE

Punerea în aplicare a programului de asociere va fi ghidată în continuare de următoarele principii comune:

acțiunile întreprinse în contextul programului de asociere ar trebui să fie puse în aplicare în deplină conformitate cu AA/DCFTA, inclusiv cu preambulul acestuia;

programul de asociere ar trebui să fie pus în aplicare cu respectarea deplină a principiilor transparenței, răspunderii și incluziunii;

programul de asociere impune un angajament din partea ambelor părți și un dialog privind reformele legate de asociere;

programul de asociere urmărește să obțină rezultate concrete și precise prin punerea progresivă în aplicare de măsuri practice;

părțile recunosc importanța susținerii priorităților convenite prin mijloace adecvate și suficiente de ordin politic, tehnic și financiar;

punerea în aplicare a programului de asociere va face obiectul unor monitorizări, raportări, inclusiv privind progresul general, și evaluări anuale. Progresele realizate vor fi evaluate inclusiv în cadrul structurilor instituționale prevăzute de acordul de asociere. Societatea civilă va fi încurajată, de asemenea, să își concentreze activitățile de monitorizare asupra programului de asociere;

Uniunea Europeană va sprijini Georgia în punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților stabilite în programul de asociere. UE va realiza acest lucru utilizând toate sursele de sprijin disponibile la nivelul UE, va furniza expertiză și consiliere, va face schimb de bune practici, de know-how și de informații, va sprijini consolidarea capacităților, consolidarea instituțională și dezvoltarea de noi instrumente de asistență. Aceasta subliniază faptul că asistența UE depinde de condițiile stricte convenite de comun acord, în legătură cu progresul reformelor. De asemenea, UE va colabora cu alți parteneri pentru a asigura coordonarea sprijinului din partea altor parteneri ai Georgiei și va consolida abordarea coordonată a sprijinului Echipei Europa, care combină resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare. Instrumentele financiare relevante ale UE vor fi disponibile, de asemenea, pentru a contribui la punerea în aplicare a programului de asociere. Fără a aduce atingere celor de mai sus, programul de asociere nu constituie în sine un document de programare financiară și nu se substituie exercițiilor de programare sau de formulare întreprinse de către părți.

Recunoscând faptul că Programul de asociere este un instrument principal pentru punerea în aplicare a AA/DCFTA, prioritățile definite în Programul de asociere reflectă, de asemenea, obiectivele de politică pe termen lung prezentate în Comunicarea comună intitulată „Politica privind Parteneriatul estic după 2020 – Consolidarea rezilienței – un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toți (1)” și în declarația Summitului Parteneriatului estic (2), care vor sta la baza priorităților Parteneriatului estic în perioada de după 2020. Aceste priorități vor sta la baza asistenței UE pentru Georgia, astfel cum se subliniază în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) și în documentele de programare corespunzătoare pentru perioada de după 2020. UE poate oferi, de asemenea, asistență prin intermediul altor instrumente ale UE. Orice sprijin se va acorda în deplină conformitate cu normele de punere în aplicare și cu procedurile care reglementează asistența externă a UE. Sprijinul UE va reflecta condiționalitatea sa, precum și abordarea bazată pe stimulente și va fi condiționat de punerea în aplicare a reformelor convenite.

2.   PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI DE ASOCIERE

UE și Georgia consideră punerea în aplicare a acordului de asociere și a programului de asociere drept priorități esențiale pentru consolidarea și promovarea valorilor și principiilor comune, astfel cum au fost acestea convenite de UE și de Georgia. Acordul de asociere prevede accelerarea asocierii politice și a integrării economice cu Uniunea Europeană.

De la semnarea acordului de asociere, Georgia a luat măsuri și a efectuat reforme substanțiale în direcția punerii în aplicare eficace a acestuia. Ambele părți recunosc progresele înregistrate de Georgia în direcția unei asocieri politice și a unei integrări economice aprofundate cu UE, precum și provocările din domenii precum valorile fundamentale comune, statul de drept și reforma justiției și reiterează faptul că, în continuare, sunt necesare măsuri suplimentare în vederea înregistrării de progrese substanțiale și durabile pentru ca cetățenii să poată beneficia pe deplin de Acordul de asociere UE-Georgia.

Promovarea agendei democratice și a statului de drept a Georgiei prin reforme politice, judiciare și anticorupție ambițioase în cadrul unui proces amplu și favorabil incluziunii este esențială pentru cooperarea UE-Georgia pe durata prezentului program de asociere.

Punerea în aplicare eficace a Acordului de asociere și a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, corelată cu procesul mai amplu de apropiere a reglementărilor și cu reformele necesare aferente, contribuie la stabilirea condițiilor pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale cu UE care vor conduce la continuarea integrării economice treptate a Georgiei pe piața internă a Uniunii Europene, astfel cum se prevede în acordul de asociere.

UE își reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, inclusiv politica sa de nerecunoaștere și de angajament în Georgia, precum și angajamentul său ferm pentru a facilita pacea, stabilitatea și soluționarea conflictelor în Georgia. În plus, UE recunoaște contribuția semnificativă a Georgiei la politica de securitate și apărare comună a UE, inclusiv prin participarea la operațiile de gestionare a crizelor conduse de UE. UE este pregătită să își continue cooperarea cu Georgia în materie de securitate, cu scopul de a pune în aplicare prioritățile sale strategice în vecinătate.

Cooperarea dintre UE și Georgia, inclusiv în cadrul Parteneriatului estic urmărește, de asemenea, să sprijine realizarea a numeroase obiective de politică de nivel mondial, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice și punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia, în cazul cărora ambele părți și-au asumat angajamente. Cooperarea va consolida ordinea internațională bazată pe norme și va contribui la construirea unei Europe mai puternice la nivel mondial.

În acest context, ar trebui întreprinse cu prioritate următoarele acțiuni de reformă:

A.   Priorități-cheie de acțiune

1.    În domeniul economiilor reziliente, durabile și integrate

1.1.   Dezvoltarea economică, mediul de afaceri și de investiții

Părțile vor coopera pentru a stimula dezvoltarea economică și integrarea economică dintre Georgia și UE, în beneficiul cetățenilor georgieni și pentru bunăstarea acestora. Astfel se vor reduce inegalitățile socioeconomice și educaționale și se vor îmbunătăți condițiile de muncă, asigurând totodată decarbonizarea progresivă și neutralitatea climatică a economiei. Având în vedere circumstanțele, va fi esențial să se abordeze consecințele socioeconomice ale pandemiei de COVID-19, consolidându-se totodată reziliența pe termen scurt și pe termen lung. Acest lucru ar trebui să se traducă prin eforturi menite să asigure că redresarea în urma pandemiei de COVID-19 este verde și că obiectivele în materie de mediu și climă sunt atinse. Garantarea respectării protecției muncii și promovarea muncii decente vor fi, de asemenea, esențiale pentru o redresare durabilă și echitabilă.

Îmbunătățirea mediului de afaceri și de investiții, crearea unor condiții de concurență echitabile pentru toți antreprenorii prin intermediul statului de drept, al securității juridice și al eforturilor continue de combatere a corupției se vor afla în centrul atenției. Se vor include, de asemenea, dezvoltarea în continuare a arbitrajului între întreprinderi și executarea hotărârilor judecătorești. Va fi important să se asigure sprijin direct pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) – printre altele prin punerea în aplicare a strategiei pentru IMM-uri – să se promoveze spiritul antreprenorial (inclusiv antreprenoriatul în rândul femeilor și al tinerilor), să se asigure accesul la finanțare și să se consolideze cooperativele în zonele rurale din Georgia. Punerea în aplicare a noii Strategii pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 va contribui la dezvoltarea de lanțuri valorice eficiente, îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă în zonele rurale și sprijinirea IMM-urilor pentru a spori competitivitatea acestora în anumite sectoare selectate, cu valoare de export ridicată. Acest lucru va contribui, de asemenea, la internaționalizarea în continuare a economiei și la integrarea în lanțurile valorice ale UE. Eforturile în vederea aderării la zona unică de plăți în euro vor constitui o parte esențială a programului de cooperare economică, oferind un stimulent important pentru întreprinderi și un beneficiu concret pentru populația Georgiei. Punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională va contribui la o dezvoltare teritorială mai echilibrată, va reduce disparitățile și va crea noi centre de gravitate, în afară de Tbilisi și Batumi.

În același timp, este important să se continue pe calea încununată de succes a unei guvernanțe economice și fiscale solide pentru a asigura stabilitatea economică și financiară și pentru a continua modernizarea sectorului financiar, de exemplu prin reforma sectorului bancar, promovarea piețelor de capital și dezvoltarea microcreditelor.

Continuarea convergenței în materie de reglementare cu standardele UE va fi importantă pentru realizarea de progrese în ceea ce privește punerea în aplicare deplină a angajamentelor asumate în cadrul zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, care reprezintă o condiție prealabilă pentru integrarea economică dintre Georgia și UE. Se va acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a reglementărilor tehnice, a supravegherii pieței, a măsurilor sanitare și fitosanitare, inclusiv a siguranței alimentare, precum și alinierii la standardele europene. Punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea vamală, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și punerea în aplicare deplină a Legii privind indicațiile geografice sunt esențiale pentru intensificarea comerțului.

Părțile recunosc inițiativa trioului de parteneri asociați de a consolida cooperarea cu UE și iau act de coordonarea sporită dintre acestea cu privire la chestiuni de interes comun legate de punerea în aplicare a acordurilor de asociere și a zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, precum și cu privire la cooperarea în cadrul Parteneriatului estic.

1.2.   Consolidarea conectivității

Părțile vor coopera pentru a consolida conectivitatea (în domeniul transporturilor, al energiei și al conectivității digitale) dintre UE și Georgia, în special prin Marea Neagră.

În domeniul transporturilor, acestea vor pune în aplicare proiecte strategice reciproc avantajoase, inclusiv în cadrul Parteneriatului estic, vor finaliza treptat rețeaua orientativă extinsă TEN-T și vor promova soluții de transport multimodal. Acestea vor coopera în continuare în vederea punerii în aplicare a acquis-ului UE în toate modurile de transport (aerian, rutier, maritim, feroviar), cu obiectivul de a îmbunătăți conectivitatea fizică, precum și standardele conexe și aspectele legate de reglementare și siguranță (în special siguranța rutieră), promovând, în același timp, un accent sporit pe soluțiile de transport ecologice.

Va fi esențială punerea în aplicare a angajamentelor care rezultă din aderarea oficială a Georgiei la Comunitatea Energiei, în special prin reforme în materie de reglementare și prin investiții în domeniul securității energetice și al eficienței energetice, prin consolidarea și dezvoltarea unor noi rețele și interconexiuni ale infrastructurii energetice, precum și prin îmbunătățirea transparenței și a funcționării corespunzătoare a pieței energiei electrice și a gazelor naturale.

1.3.   Educație și capacitatea de inserție profesională a tinerilor, cercetare și inovare

Părțile vor colabora pentru a investi în oameni, în special în tineri, pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională, asigurând în același timp locuri de muncă decente și o protecție eficace a muncii. Georgia își va îmbunătăți performanțele în materie de educație și cercetare printr-o reformă cuprinzătoare a educației și a cercetării, punând accentul pe eficiența, egalitatea accesului și calitatea tuturor nivelurilor de educație. Școala europeană a Parteneriatului estic din Georgia poate servi drept model pentru o educație de calitate, în conformitate cu standardele internaționale.

În plus, va fi esențial să se asigure că programa de învățământ corespunde nevoilor pieței forței de muncă pentru a elimina lacunele în materie de competențe și pentru a corela mai bine competențele cu locurile de muncă. Un acces mai bun la piața forței de muncă – inclusiv pentru femei și pentru persoanele aflate în situații vulnerabile – va fi o prioritate. În același timp, politica în domeniul ocupării forței de muncă și serviciile de ocupare a forței de muncă vor fi îmbunătățite în continuare.

Părțile vor sprijini în continuare punerea în aplicare a politicilor de cercetare și inovare (C&I); vor depune eforturi pentru a încuraja investițiile în ecosisteme de cercetare și inovare mai puternice prin reforme ale politicilor, prin creșterea cheltuielilor brute pentru C și vor promova tranziția verde și cea digitală prin implementarea unor strategii de specializare inteligentă și a transferului de tehnologie, după caz.

2.    În domeniul instituțiilor responsabile, al statului de drept și al securității

2.1.   Statul de drept, reforma justiției și combaterea corupției

Părțile vor colabora pentru susținerea principiilor statului de drept, acordând o atenție deosebită sectorului justiției și independenței sistemului judiciar. Punerea în aplicare deplină a celui de al treilea și a celui de al patrulea val de reforme judiciare este esențială pentru consolidarea independenței și a responsabilității sistemului judiciar, inclusiv prin consolidarea structurii instituționale și a practicilor Înaltului Consiliu de Justiție și ale altor instituții judiciare esențiale, prin sporirea transparenței și a proceselor de selecție și promovare bazate pe merit, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și cu recomandările Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Georgia va continua reforma sistemului judiciar, inclusiv ca prioritate a Înaltului Consiliu de Justiție, și va adopta o strategie ambițioasă de reformă a sistemului judiciar pentru perioada de după 2021, printr-un proces amplu de reformă favorabilă incluziunii și transpartinică, inclusiv o evaluare a eficacității celui de al treilea și a celui de al patrulea val de reformă judiciară. Georgia va depune în continuare eforturi, în mod prioritar, pentru a alinia Legea privind instanțele comune la recomandările aferente ale Comisiei de la Veneția (3) și pentru a aplica integral legea revizuită tuturor numirilor viitoare.

În plus, ar trebui publicate justificări de înaltă calitate pentru numirile judiciare și ar trebui adoptată legislația privind publicarea hotărârilor judecătorești.

Georgia va revizui procesul de numire a procurorului general pentru a consolida independența funcției de procuror. În acest scop, se va introduce un vot cu majoritate calificată în Parlament, care este principala recomandare a Comisiei de la Veneția în acest sens. Aceasta va include un mecanism eficace de combatere a blocajelor, care se bucură de un sprijin larg în rândul partidelor și este în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vor fi introduse garanții suplimentare pentru a se asigura că procesul de selecție și de numire este transparent și se bazează pe criterii de integritate, independență, imparțialitate și competență.

Responsabilitatea și controlul democratic al autorităților de aplicare a legii vor trebui consolidate în continuare.

Georgia va urmări în continuare să înregistreze progrese ambițioase în lupta împotriva corupției și a criminalității economice, inclusiv a tuturor formelor de corupție, și să consolideze mecanismele de prevenire a corupției, inclusiv în domeniul achizițiilor publice.

3.    În domeniul rezilienței în materie de mediu și climă

3.1.   Mediul și acțiunile climatice

Părțile vor colabora în vederea realizării rezilienței în materie de mediu și climă prin promovarea – inclusiv în cadrul eforturilor de redresare în urma pandemiei de COVID-19 – a unei economii moderne, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, curate și circulare, care să conducă la ecologizarea economiei și la o utilizare mai durabilă a resurselor naturale în conformitate cu Pactul verde european. Acest lucru se va realiza, printre altele, prin continuarea reformelor administrative și constituirea unei capacități administrative pentru punerea în aplicare a capitolelor referitoare la mediu și la acțiuni climatice din acordul de asociere. În plus, dialogul dintre UE și Georgia privind mediul și clima va fi promovat în cadrul structurilor existente ale acordului de asociere. Societatea civilă va fi consultată îndeaproape în acest sens.

Obiectivele de reducere a emisiilor și de reziliență la schimbările climatice în conformitate cu Acordul de la Paris vor fi integrate în politicile economice și de transport generale pentru a limita impactul schimbărilor climatice și pentru a oferi beneficii vieții cetățenilor. În acest context, Georgia va prezenta o strategie de dezvoltare pe termen lung privind scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a fi transmisă Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și își va actualiza contribuția stabilită la nivel național (CSN) în conformitate cu Acordul de la Paris.

Se va pune un accent mai mare pe facilitarea și promovarea agriculturii și pescuitului durabile, printre altele în cadrul economiei albastre al Agendei maritime comune pentru Marea Neagră (4), precum și pe conservarea biodiversității și a ecosistemelor, inclusiv în zona Mării Negre.

Guvernanța în materie de mediu va fi consolidată prin punerea în aplicare a legislației privind evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu și prin adoptarea și punerea în aplicare a noii legislații privind răspunderea pentru mediul înconjurător și prin asigurarea accesului publicului la informațiile despre mediu și a participării publicului la luarea deciziilor. Îmbunătățirea calității aerului și a apei, precum și o mai bună gestionare a deșeurilor în conformitate cu standardele europene vor contribui nu numai la îmbunătățirea mediului, ci vor avea și un impact semnificativ asupra sănătății publice. În acest context, cooperarea dintre părți în domeniul sănătății publice va fi consolidată.

3.2.   Sănătate publică

Părțile vor colabora pentru a permite furnizarea de asistență medicală la prețuri accesibile și pentru a promova accesul persoanelor în întreaga societate, inclusiv prin îmbunătățirea acoperirii programului de asistență medicală universală și prin e-sănătate. Prevenirea în domeniul sănătății și controlul tutunului vor fi esențiale. Instituțiile de asistență medicală și responsabilitatea acestora vor fi consolidate prin stabilirea unor indicatori de calitate, prin achiziții bazate pe valoare și prin alte procese de gestionare a calității. Va fi esențial să se abordeze în mod eficace bolile transmisibile și netransmisibile și ca, în general, sistemul de sănătate să devină mai rezilient la șocuri externe, cum ar fi pandemiile.

4.    În domeniul tranziției digitale reziliente

4.1.   Dezvoltarea infrastructurii digitale

Părțile vor colabora pentru a permite creșterea economică și dezvoltarea durabilă a Georgiei prin promovarea în continuare a implementării infrastructurii digitale și prin sprijinirea tranziției digitale pe baza punerii în aplicare a strategiei naționale de dezvoltare a benzii largi și în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici, în special în ceea ce privește securitatea infrastructurilor digitale. Pandemia de COVID-19 a evidențiat decalajul digital la nivel de societate și necesitatea urgentă de a sprijini tranziția digitală. Soluțiile pentru e-sănătate, învățarea la distanță, telemedicină, depistarea virusurilor și prevenirea dezinformării vor fi de ajutor nu numai în timpul pandemiei, ci vor sprijini reziliența și dezvoltarea tuturor partenerilor UE în următorii ani. Va fi esențial să se stimuleze economia digitală și inovarea prin politici adecvate, care să stimuleze și să diversifice în continuare nu numai industria IT, ci și industriile creative, să le consolideze competitivitatea, să stimuleze creșterea și supraviețuirea întreprinderilor nou-înființate și să digitalizeze lanțurile valorice.

4.2.   E-guvernanța și serviciile digitale

În același timp, e-guvernanța și serviciile digitale ar trebui dezvoltate în continuare pentru a spori eficiența, transparența și responsabilitatea administrației publice. Acestea trebuie să însoțească dezvoltarea competențelor digitale și a alfabetizării digitale a publicului larg. În acest scop, cetățenii de pe întreg teritoriul Georgiei ar trebui să aibă acces la internet și la alte servicii de comunicații electronice la prețuri accesibile. Părțile vor colabora pentru a consolida în continuare capacitatea administrativă și independența autorității naționale de reglementare a comunicațiilor electronice din Georgia, o condiție esențială pentru buna funcționare a pieței corespunzătoare. În plus, UE va sprijini punerea în aplicare a acordurilor privind roamingul și spectrul de frecvențe între Georgia și celelalte țări partenere estice și, după caz, cu UE.

4.3.   Reziliența cibernetică

Părțile vor colabora pentru a îmbunătăți reziliența cibernetică și pentru a asigura cadre juridice, de politică și operaționale solide în materie de securitate cibernetică, bazate pe legislația UE și pe cele mai bune practici, inclusiv pe cadrul UE de certificare a securității cibernetice. În acest cadru, părțile vor continua să lucreze la apropierea în continuare a legislației georgiene de Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS).

Părțile vor coopera în vederea adoptării de către Georgia a unor cadre juridice pentru sistemele de identificare electronică și serviciile electronice de încredere, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici, în vederea unui posibil acord de recunoaștere reciprocă a serviciilor de încredere.

5.    În domeniul societăților reziliente, echitabile și favorabile incluziunii

5.1.   Integrarea drepturilor omului și capacitarea societății civile și a tineretului

Ambele părți vor promova buna guvernanță, drepturile omului, statul de drept, nediscriminarea, munca decentă, precum și valorile fundamentale și principiile umanitare în răspunsul la pandemia de COVID-19 și în cadrul redresării în urma acesteia.

Georgia va susține libertatea, independența și pluralismul mass-mediei, respectând standardele UE și standardele internaționale, asigurând condiții pentru un cadru mediatic liber, profesionist, pluralist, independent și sănătos. Părțile vor coopera, de asemenea, pentru a consolida cooperarea în ceea ce privește comunicarea strategică, inclusiv combaterea dezinformării, precum și pentru a promova educația în domeniul mass-mediei.

Ambele părți vor coopera pentru a asigura punerea în aplicare consolidată a legii împotriva discriminării, vor elabora și vor pune în aplicare o nouă strategie națională privind drepturile omului și planul național de acțiune ulterior privind drepturile omului și vor asigura pluralismul și independența mass-mediei, precum și respectarea libertății de întrunire. Georgia va asigura alocarea resurselor bugetare și umane necesare pentru a investiga în mod eficace și prompt infracțiunile presupuse a fi fost comise de funcționari responsabili cu aplicarea legii, precum și pentru a controla în mod eficient prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consolidarea egalității de gen și asigurarea egalității de tratament în viața socială, politică și economică, o mai bună integrare și nediscriminarea, inclusiv în cazul persoanelor cu handicap și al persoanelor LGBTI, vor fi priorități-cheie. De asemenea, se va pune accentul pe măsurile de protecție a copiilor împotriva tuturor formelor de violență. Vor continua eforturile de asigurare a unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

UE și Georgia vor continua, de asemenea, să pună accentul pe participarea tinerilor și pe rolul de lider prin responsabilizare. Părțile vor coopera în continuare pentru a maximiza beneficiile Georgiei prin asocierea la programele Orizont 2020 și Orizont Europa și pentru a promova în continuare participarea sa deja activă la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, precum și la alte programe și inițiative de voluntariat, de cooperare și de schimb, în conformitate cu rezultatul negocierilor și cu adoptarea programelor relevante.

Georgia va continua dezvoltarea sectorului tineretului și a politicilor pentru tineret bazate pe dovezi și drepturi, cu scopul de a crea un ecosistem durabil pentru dezvoltarea tineretului, care să permită tinerilor să își valorifice pe deplin potențialul și să se implice activ în toate domeniile vieții publice; care să sporească înțelegerea de către tineri a valorilor și principiilor democratice și care să îi sprijine să își revendice propriile drepturi; precum și cu scopul de a crea o capacitare economică deplină și în condiții de egalitate, protecția sănătății și bunăstarea și accesul egal la informații și resurse pentru toți tinerii din Georgia.

Georgia va promova în continuare un mediu sigur, favorabil incluziunii și abilitării pentru operațiunile organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv adaptarea politicilor care sprijină sustenabilitatea financiară a acestora și dezvoltarea în continuare a sectorului societății civile, în special a celor care lucrează la nivel local. Georgia va promova, de asemenea, responsabilitatea socială a întreprinderilor și antreprenoriatul social, cu scopul de a oferi soluții la provocările sociale și de mediu, cu un accent deosebit pe ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor în situații de vulnerabilitate, inclusiv al persoanelor cu handicap, și pe consolidarea sustenabilității financiare a organizațiilor societății civile.

Georgia va asigura cele mai înalte standarde democratice pe tot parcursul procesului electoral, o soluționare echitabilă, transparentă și riguroasă a plângerilor și a recursurilor și va aborda în continuare pe deplin recomandările prioritare ale Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și va înregistra progrese substanțiale în abordarea celorlalte recomandări ale acestuia (5), prin intermediul unui dialog incluziv. Georgia va asigura, de asemenea, pluralismul partidelor și nu va impune restricții care contravin standardelor internaționale, în special în ceea ce privește înregistrarea și finanțarea, în conformitate cu avizele relevante ale Comisiei de la Veneția (6).

5.2.   Consolidarea administrației publice

Promovarea reformei administrației publice prin mecanisme guvernamentale deschise rămâne o prioritate absolută. UE și Georgia vor acționa împreună pentru a susține și a promova principiile și standardele administrației publice europene. În acest scop, părțile își vor uni eforturile pentru a promova o guvernanță responsabilă, eficientă, eficace, deschisă și transparentă, pentru a construi un serviciu public profesionist și bazat pe merite, pentru a asigura servicii publice de calitate și o autoguvernare locală puternică.

Părțile vor colabora pentru a promova, în mod prioritar, o administrație publică responsabilă, eficientă, eficace, transparentă, centrată pe societatea civilă, construind un serviciu public profesionist și bazat pe merite și asigurând servicii publice de calitate pe întreg teritoriul și o autoguvernare locală puternică.

5.3.   Mobilitate, inclusiv regimul de călătorii fără viză

Georgia va lua măsuri susținute și va da curs recomandărilor din rapoartele din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor, pentru a asigura îndeplinirea continuă a criteriilor de referință corespunzătoare Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor (7), necesare pentru menținerea regimului de călătorii fără viză în UE. Rapoartele anuale ale Comisiei Europene în cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor vor continua să ofere orientări cu privire la acțiunile viitoare necesare pentru a asigura sustenabilitatea progreselor înregistrate. Georgia va pune în aplicare Strategia privind migrația 2021-2030 și Strategia de gestionare integrată a frontierelor de stat pentru perioada 2021-2025.

6.    În domeniul politicii externe și de securitate

6.1.   Soluționarea pașnică a conflictelor

Părțile vor menține o cooperare eficace pentru a sprijini Georgia în eforturile sale de a înregistra progrese în direcția soluționării pașnice și durabile a conflictelor pe baza principiilor dreptului internațional și de a facilita pacea și securitatea durabile în Georgia. Aceștia vor mobiliza în continuare eforturi pentru a promova chestiunea soluționării pașnice a conflictelor în Georgia, inclusiv punerea în aplicare a acordului de încetare a focului mediat de UE la 12 august 2008. Georgia va elabora în continuare o viziune strategică în vederea soluționării pașnice a conflictelor, prin desfășurarea unui proces incluziv, la nivel național. Părțile își vor intensifica eforturile pentru a obține rezultate concrete în cadrul discuțiilor internaționale de la Geneva, coprezidate de UE, ONU și OSCE, pentru a găsi soluții durabile la provocările umanitare și în materie de securitate care decurg din conflictul nesoluționat. Diferiții actori ai UE care își desfășoară activitatea pe teren, Delegația UE în Georgia, Reprezentantul Special al UE (RSUE) pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia și misiunea de monitorizare a UE vor contribui în continuare la stabilitate, normalizare, instaurarea unui climat de încredere și soluționarea conflictelor. Se vor lua măsuri adecvate pentru a încuraja comerțul, libertatea de circulație și legăturile economice între liniile de demarcație administrativă, inclusiv revizuirea legislației, după caz, și prin intermediul inițiativei de pace „Un pas către un viitor mai bun”; promovarea contactelor interpersonale, consolidarea încrederii și reconcilierea între comunitățile divizate. Părțile vor coopera în continuare și vor depune eforturi preventive pentru a consolida în continuare politica de nerecunoaștere pe scena internațională.

6.2.   Cooperarea în domeniul securității și al apărării

Părțile vor aprofunda dialogul bilateral privind chestiunile legate de securitate și apărare în vederea abordării problemelor de interes comun, inclusiv prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, combaterea terorismului, combaterea spălării banilor și combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor legate de droguri. Pe baza recomandărilor studiului privind amenințările hibride, va fi consolidată cooperarea privind contracararea amenințărilor hibride. Părțile vor colabora pentru a se asigura că reforma sectorului de securitate este pusă în aplicare și că sunt adoptate cadre și proceduri relevante în domeniul rezilienței cibernetice și al protecției infrastructurilor critice. Cooperarea dintre autoritățile judiciare și autoritățile de aplicare a legii va fi consolidată în continuare. De asemenea, UE va continua să faciliteze participarea Georgiei la operațiile UE de gestionare a crizelor și la activitățile de formare și consultare legate de politica de securitate și apărare comună (PSAC).

B.   Prioritățile pe termen scurt și mediu ale programului de asociere

1.    Democrație, drepturile omului și buna guvernanță

Dialogul politic și cooperarea în direcția reformelor în cadrul prezentului program de asociere urmăresc să consolideze respectarea principiilor democratice, cum ar fi pluralismul politic, incluziunea în procesul decizional, separarea puterilor, cooperarea cu opoziția, statul de drept și buna guvernanță, drepturile omului și libertățile fundamentale. Sunt incluse aici promovarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum sunt consacrate în convențiile de bază ale ONU și ale Consiliului Europei și în protocoalele aferente, executarea efectivă a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și contribuția la consolidarea reformelor politice interne, în special prin armonizarea cu acquis-ul UE.

Consolidarea stabilității, a independenței, a eficacității și a finanțării adecvate a instituțiilor care garantează democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și a egalității de gen și a combaterii discriminării include, în special:

Priorități pe termen scurt

asigurarea în continuare a desfășurării unor alegeri transparente, favorabile incluziunii și credibile, inclusiv prin abordarea tuturor deficiențelor identificate de OSCE/ODIHR;

asigurarea faptului că modificările legislative care afectează componentele-cheie ale statului de drept, cum ar fi independența sistemului judiciar, fac obiectul unor consultări cuprinzătoare și incluzive și sunt aduse în conformitate cu standardele europene, precum și cu recomandările prezentate de organismele internaționale, cum ar fi Comisia de la Veneția, GRECO și OSCE/ODIHR;

asigurarea continuității și a punerii în aplicare eficace a reformei administrației publice și a reformei guvernării deschise, în conformitate cu principiile administrației publice europene și cu cele mai bune practici ale acesteia; promovarea participării și a dialogului deschis între societatea civilă și guvern, consolidarea procesului de creare în comun și implicarea mai multor părți interesate în procesul de elaborare a politicilor, monitorizare și evaluare; promovarea abordărilor inovatoare prin schimbul de cunoștințe și experiență, intensificarea învățării inter pares și cooperarea constantă atât la nivel politic, cât și la nivel de experți;

dialogul și cooperarea vor viza, de asemenea, consolidarea sectorului justiției prin continuarea reformei sectorului justiției, în special prin asigurarea independenței interne și externe depline a judecătorilor și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv printr-o cooperare cuprinzătoare.

Priorități pe termen mediu

asigurarea consolidării în continuare a cadrului privind drepturile omului prin armonizarea și punerea în aplicare concretă a legislației și a practicilor internaționale și europene în domeniul drepturilor omului.

1.1.   Sectorul justiției

Priorități pe termen scurt

punerea în aplicare în mod eficace a celui de al treilea și al patrulea val de reforme judiciare sub toate aspectele;

punerea în aplicare în mod eficace a Strategiei judiciare 2017-2021 și planurilor sale de acțiune sub toate aspectele și adoptarea unei strategii ambițioase de reformă a sistemului judiciar pentru perioada de după 2021, bazată pe un proces de reformă amplu, incluziv și transpartinic și pe o evaluare a eficacității celui de al treilea și a celui de al patrulea val de reforme judiciare;

consolidarea și reformarea substanțială a structurii instituționale și a practicilor Înaltului Consiliu de Justiție și ale altor instituții judiciare cheie, astfel încât să crească în mod eficace transparența, integritatea și responsabilitatea normelor și a deciziilor pe care le adoptă, inclusiv în ceea ce privește deciziile privind numirile, evaluările, promovările, transferurile și măsurile disciplinare; prezentarea propunerilor de reformă Comisiei de la Veneția și Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului în vederea emiterii unui aviz și a punerii în aplicare a recomandărilor acestora;

în special, asigurarea unui cadru juridic și a unei practici transparente și meritocratice pentru numirea și promovarea judecătorilor prin alinierea deplină a acestora la standardele europene și la recomandările Comisiei de la Veneția, inclusiv numirile în cadrul Curții Supreme;

publicarea de justificări scrise pentru numirea judecătorilor, cu referire la criteriile de integritate și de competență;

îmbunătățirea formării candidaților din sistemul judiciar, a judecătorilor și a personalului instanțelor prin punerea în aplicare a recomandărilor formulate de UE și de Consiliul Europei;

modernizarea administrării justiției prin facilitarea în continuare a depunerii pe cale electronică și a comunicării electronice cu instanțele, precum și a gestionării electronice a cauzelor; extinderea aplicării alocării electronice aleatorii a cauzelor;

continuarea reformei parchetului și a serviciilor de anchetă penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al altor agenții, cu scopul de a asigura în continuare independența și profesionalismul activităților de urmărire penală și de anchetă penală, fără nicio influență nejustificată, precum și o mai mare transparență și responsabilitate;

Georgia va revizui procesul de numire a procurorului general pentru a consolida independența funcției de procuror. În acest scop, se va introduce un vot cu majoritate calificată în Parlament, care este principala recomandare a Comisiei de la Veneția în acest sens. Aceasta va include un mecanism eficace de combatere a blocajelor, care se bucură de un sprijin larg în rândul partidelor și este în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Vor fi introduse garanții suplimentare pentru a se asigura că procesul de selecție și de numire este transparent și se bazează pe criterii de integritate, independență, imparțialitate și competență;

adoptarea reformei Codului penal cu scopul de a moderniza legea și de a asigura conformitatea acesteia cu obligațiile și standardele relevante ale UE și internaționale; apropierea procedurilor penale de cele aplicate în statele membre ale UE:

revizuirea utilizării acordurilor de recunoaștere a vinovăției și a garanțiilor juridice în aplicarea acestora;

garantarea drepturilor procedurale ale infractorilor și ale victimelor în cadrul procedurilor penale și consolidarea în continuare a aplicării principiilor justiției reparatorii atât pentru infractorii adulți, cât și pentru cei minori;

asigurarea în continuare a faptului că victimele, inclusiv victimele infracțiunilor motivate de ură, au acces efectiv la justiție și la despăgubiri și că beneficiază pe deplin de sprijin și protecție;

consolidarea drepturilor procedurale și asigurarea garanțiilor juridice ale persoanelor luate în custodie publică;

extinderea accesului la asistență juridică gratuită de înaltă calitate;

îmbunătățirea utilizării medierii și a calității acesteia; abordarea deficiențelor în arbitrajul consumatorilor și crearea de condiții pentru utilizarea sporită a arbitrajului între întreprinderi;

accelerarea punerii în aplicare a strategiei de prevenire a criminalității și a strategiei penitenciare, în special prin aplicarea unor abordări de reabilitare și resocializare în sistemele penitenciare, de prevenire a criminalității și de probațiune și după eliberare.

Priorități pe termen mediu

utilizarea luării în custodie publică numai în cazuri justificate în mod corespunzător; asigurarea drepturilor procedurale ale unei persoane luate în custodie publică, în conformitate cu principiile aferente drepturilor omului, inclusiv dreptul la un proces echitabil; modificarea legii privind infracțiunile administrative în această privință;

modernizarea legislației în materie comercială, civilă și administrativă în conformitate cu strategiile naționale și prin apropierea de acquis-ul UE;

asigurarea accesului incluziv la justiție prin existența unui serviciu independent de asistență juridică, finanțat și dotat cu personal corespunzător;

separarea în mod corespunzător a funcțiilor între procurori și anchetatorii în materie penală și instituirea unor mecanisme de cooperare echilibrate în legislație și în practică;

asigurarea ordinii și a securității publice, garantând în același timp protecția drepturilor omului.

1.2.   Combaterea corupției, lupta împotriva fraudei, reforma administrației publice și serviciile publice

Priorități pe termen scurt

elaborarea și asigurarea punerii în aplicare eficace a unei noi strategii naționale anticorupție și a planului de acțiune relevant pentru perioada de după 2020, pentru a preveni, depista și aborda toate formele de corupție;

consolidarea instituțiilor legate de integritate în funcțiile lor de supraveghere: Biroul funcției publice pentru declarațiile de avere; Oficiul Național de Audit în ceea ce privește auditurile cheltuielilor și veniturilor naționale și subnaționale; Agenția pentru Concurență; supravegherea și monitorizarea de către Parlament prin îmbunătățirea capacității comisiilor sectoriale; Secretariatul anticorupție aflat sub administrația Guvernului Georgiei; Consiliile consultative civile la nivel local;

abordarea în continuare a corupției atât prin mijloace represive, cât și prin mijloace preventive, de exemplu prin consolidarea în continuare a eficienței și a capacității de investigare a corupției; intensificarea verificării declarațiilor de avere și de venit ale tuturor funcționarilor relevanți, abordarea posibilelor conflicte de interese, precum și monitorizarea și evaluarea eficacității măsurilor;

asigurarea faptului că există mecanisme eficiente de prevenire și depistare a oricăror riscuri și vulnerabilități legate de pandemia de COVID-19 în combaterea corupției în domenii cu risc ridicat, cum ar fi achizițiile publice și sănătatea;

consolidarea în continuare a mecanismelor de prevenire și combatere a corupției în principalele domenii de risc, cum ar fi:

asigurarea unor procese de achiziții publice deschise și competitive, cu o reducere a atribuirilor directe și instituirea unui organism independent, imparțial și transparent de soluționare a căilor de atac în domeniul achizițiilor publice;

sporirea gradului de responsabilitate și a standardelor de integritate în sectorul securității și consolidarea supravegherii democratice, inclusiv prin limitarea derogărilor de la acestea (inclusiv cu privire la raportarea financiară) și modificarea legislației relevante, după caz;

frauda fiscală și frauda în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA), ca parte integrantă a combaterii infracțiunilor economice, a corupției și a spălării banilor, precum și protecția finanțelor publice;

asigurarea asistenței și a cooperării eficace cu instituțiile și organismele relevante ale UE, inclusiv cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul anchetelor privind frauda și activitățile ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, precum și cu Parchetul European (EPPO) pentru anchetele și urmăririle penale desfășurate de acesta privind infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile;

asigurarea în continuare a apropierii legislației Georgiei de acquis-ul UE în domeniul combaterii fraudei și punerea în aplicare a dispozițiilor legislației UE, astfel cum se prevede în anexele relevante la acordul de asociere;

promovarea drepturilor și posibilităților cetățenilor de a avea acces la informații și de a participa la guvernanța la nivel național și subnațional, inclusiv prin intermediul societății civile și al monitorizării mass-mediei libere și sigure;

elaborarea și asigurarea punerii în aplicare eficace a noii strategii de reformă a administrației publice și a planului de acțiune relevant pentru perioada de după 2020;

promovarea punerii în aplicare a reformei administrației publice atât la nivel politic, cât și la nivel administrativ, inclusiv prin consolidarea coordonării, monitorizării și raportării planurilor de acțiune corespunzătoare;

consolidarea deschiderii, transparenței și responsabilității administrației publice prin punerea în aplicare a reformelor guvernării deschise;

elaborarea unei politici unificate pentru dezvoltarea, furnizarea și asigurarea calității serviciilor publice, cu scopul de a îmbunătăți nivelul de satisfacție și încrederea cetățenilor în guvern;

dezvoltarea unei comunicări solide pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la efectele pozitive ale reformei administrației publice;

implementarea cadrului juridic privind funcția publică, astfel încât aceasta să devină mai profesionistă și bazată pe merit;

punerea în aplicare în continuare a criteriilor de referință privind statul de drept și combaterea corupției și înregistrarea de progrese în legătură cu acestea, ca parte a mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor.

Priorități pe termen mediu

continuarea combaterii corupției și asigurarea unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția penală privind corupția a Consiliului Europei și protocolul adițional la aceasta, precum și a recomandărilor Grupului de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) și a recomandărilor Rețelei anticorupție a OCDE pentru Europa Centrală și Asia Centrală;

continuarea asigurării investigării eficace a presupuselor cazuri de corupție și crearea unui sistem eficace pentru prevenirea conflictelor de interese;

promovarea unei administrații publice responsabile, eficiente, eficace și transparente și constituirea unui corp al funcționarilor publici profesionist și bazat pe merit, inclusiv în ceea ce privește sistemul de selecție, promovare și concediere și formarea specializată bazată pe nevoi;

îmbunătățirea calității, eficienței și accesibilității serviciilor publice în regiunile Georgiei;

îmbunătățirea gestionării și a responsabilității finanțelor publice, luând în considerare aspectele de gen în procesul de întocmire a bugetului bazat pe programe și consolidând planificarea strategică și punerea în aplicare pe termen mediu;

consolidarea implicării și a capacității părților interesate, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, a autonomiei locale, a tineretului, a mediului academic; furnizarea unui instrument eficace pentru o implicare mai largă a publicului în procesul decizional și în monitorizarea performanței reformelor administrației publice;

asigurarea unei autonomii locale fiabile, responsabile, transparente și orientate spre rezultate, dotată cu noi funcții, responsabilități și resurse, în conformitate cu standardele europene.

1.3.   Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Priorități pe termen scurt

elaborarea unei noi Strategii naționale privind drepturile omului pentru perioada 2021-2030 și a planurilor de acțiune aferente pentru perioada de după 2020, inclusiv a recomandărilor specifice formulate de organismele ONU, OSCE/ODIHR, Consiliul Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), precum și de organizațiile internaționale din domeniul drepturilor omului, în special în ceea ce privește politicile împotriva discriminării, protejarea persoanelor care aparțin minorităților și a vieții private și asigurarea libertății religioase sau a convingerilor; punerea în aplicare a strategiei și a planurilor de acțiune printr-o cooperare strânsă cu actorii naționali și internaționali;

continuarea punerii în aplicare a legii împotriva discriminării pentru a asigura o protecție eficace împotriva discriminării, în spiritul principiului „de a nu lăsa pe nimeni în urmă”; contribuție la sporirea nivelului de toleranță și la reducerea nivelului de violență;

continuarea consolidării pluralismului, a transparenței și a independenței mijloacelor de comunicare în masă în conformitate cu recomandările Consiliului Europei;

consolidarea punerii în aplicare a măsurilor de protejare a profesioniștilor din domeniul mass-mediei și asigurarea unor anchete eficace și eficiente în toate cazurile de violență împotriva profesioniștilor din mass-media și să aducerea celor responsabili în fața justiției;

elaborarea unei noi strategii de stat pentru egalitatea civică și integrare și a unui plan de acțiune pentru perioada de după 2020, care să vizeze asigurarea participării egale și depline a reprezentanților minorităților etnice în toate sferele vieții publice și sprijinirea în continuare a diversității culturale;

înregistrarea de progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, așa-numita Convenție de la Istanbul, prin consolidarea capacităților instituționale naționale în sprijinul aspectelor legate de egalitatea de gen și de violența bazată pe gen; consolidarea în continuare a măsurilor de prevenire și investigare a cazurilor de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv a violenței sexuale, de protejare a victimelor și de sprijinire a reabilitării făptașilor; depunerea de eforturi în vederea transformării sociale și a schimbării atitudinilor și practicilor discriminatorii existente, inclusiv în ceea ce privește violența împotriva femeilor și violența domestică;

intensificarea măsurilor de combatere a discriminării împotriva persoanelor LGBTI și garantarea faptului că acestea se pot bucura pe deplin de toate drepturile omului – civile și politice, economice, sociale și culturale – inclusiv dreptul la liberă întrunire;

consolidarea accesului la sănătatea sexuală și a reproducerii pentru persoanele de toate vârstele, la informare și prevenire, precum și continuarea luptei împotriva practicilor vătămătoare exercitate asupra femeilor și fetelor, cum ar fi mutilarea genitală, căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și alte forme de încălcare a drepturilor omului și tratament degradant, cu o atenție specială acordată zonelor rurale; sporirea asistenței medicale materne;

luarea de măsuri speciale față de persoanele care aparțin minorităților pentru a contribui la consolidarea egalității în sferele politice, economice și sociale ale vieții;

armonizarea legislației cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, precum și cu protocolul opțional la aceasta, și instituirea unui organism de coordonare pentru aspectele legate de drepturile persoanelor cu handicap;

intensificarea măsurilor de consolidare a incluziunii persoanelor cu handicap în viața publică și economică și asigurarea unui acces mai bun la spațiile publice; îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală;

intensificarea eforturilor de combatere a violenței împotriva copiilor prin promovarea bunelor practici parentale, a unui sprijin sporit în sistemul de învățământ și a unui mecanism îmbunătățit de sesizare;

intensificarea eforturilor de identificare și combatere a violenței împotriva persoanelor în vârstă, continuarea sprijinului economic și medical pentru persoanele în vârstă, contribuție la o mai mare incluziune socială a persoanelor în vârstă;

creșterea capacității și consolidarea cunoștințelor în rândul funcționarilor publici cu privire la aspecte legate de drepturile omului.

Priorități pe termen mediu

menținerea unor mecanisme eficace pentru soluționarea litigiilor și pentru protecția drepturilor omului, precontencioase sau alternative mecanismelor judiciare;

continuarea promovării, formării și a sporirii nivelului de conștientizare cu privire la protecția drepturilor omului și la combaterea discriminării în sistemul judiciar, în asigurarea respectării legii și în întreaga administrație publică, inclusiv la nivelul regiunilor;

punerea în aplicare în continuare a recomandărilor Biroului Apărătorului Public (PDO), inclusiv cu privire la cazurile de discriminare, și asigurarea în continuare a funcționării eficace a mecanismului instituțional prevăzut în legea privind combaterea discriminării;

consolidarea capacităților de monitorizare ale comisiilor parlamentare privind drepturile omului și integrarea civilă, precum și cu privire la aspectele juridice legate de punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune privind drepturile omului;

cooperarea în continuare cu organizațiile societății civile și cu partenerii sociali reprezentativi (sindicate și organizații patronale), în calitate de părți interesate și de organisme de monitorizare în domeniile prioritare prevăzute în Acordul de asociere UE-Georgia, inclusiv drepturile lucrătorilor, protecția vieții private, drepturile persoanelor aparținând minorităților și ale altor persoane aflate în situații vulnerabile și libertatea mijloacelor de comunicare în masă;

realizarea de măsuri de sensibilizare și de acțiuni pentru a asigura respectarea în continuare a dispozițiilor în vigoare ale Convenției-cadru a Consiliului Europei privind minoritățile naționale, inclusiv limbile minorităților;

combaterea în continuare a violenței bazate pe gen și realizarea de activități pentru prevenirea acesteia, punând accentul, în plus, pe schimbarea stereotipurilor influențate de gen, pe o mai mare implicare a bărbaților și băieților, pe sprijinirea participării politice a femeilor, a independenței economice și financiare a acestora prin antreprenoriat și a unui acces mai bun la piața forței de muncă.

1.4.   Maltratarea și tortura

Priorități pe termen scurt

asigurarea punerii în aplicare a planurilor de acțiune relevante pentru combaterea torturii și luarea în continuare de măsuri suplimentare pentru combaterea maltratării și a torturii, precum și intensificarea eforturilor în vederea combaterii impunității;

sprijinirea și îmbunătățirea în continuare a independenței autorității de supraveghere responsabile de investigarea plângerilor împotriva funcționarilor responsabili cu aplicarea legii, atât la nivel legislativ, cât și la nivel practic, pentru a investiga în mod eficient incidentele de maltratare și tortură, în conformitate cu standardele internaționale;

asigurarea unor anchete minuțioase, transparente și independente cu privire la orice presupusă utilizare a torturii și a maltratării în cadrul sistemului penitenciar, al poliției, al sistemului militar și al altor unități de detenție prin intermediul autorității competente de supraveghere menționate mai sus;

sprijinirea în continuare a mecanismului național de prevenire în cadrul Biroului Apărătorului Public pentru a împiedica abuzurile prin asigurarea funcționării eficace a acestuia și prin protejarea confidențialității procesului;

îmbunătățirea în continuare a condițiilor de detenție și a condițiilor din centrele de sănătate mintală;

Priorități pe termen mediu

continuarea eforturilor de îmbunătățire în continuare a sistemului de sănătate din sistemul penitenciar și a accesului deținuților la serviciile de asistență medicală, inclusiv servicii de îngrijire a sănătății mintale echivalente cu cele din sectorul civil; continuarea dezvoltării capacității și a responsabilizării personalului medical care lucrează în sau pentru instituții închise în raportarea maltratării;

consolidarea în continuare a programelor de reabilitare, de reducere a efectelor nocive și de asistență medicală în cadrul sistemului penitenciar;

consolidarea în continuare a eficacității monitorizări interne și externe în curs a sistemului penitenciar, a poliției, a sistemului militar și a altor unități închise pentru detectarea timpurie și prevenirea abuzurilor și a maltratării.

1.5.   Egalitatea de șanse

Priorități pe termen scurt

consolidarea egalității de gen și asigurarea egalității de tratament între femei și bărbați, precum și a persoanelor care aparțin minorităților, indiferent de religie sau convingeri, origine etnică sau națională, rasă, limbă, gen, orientare sexuală, identitate de gen, capacitate sau alte motive în viața socială, politică și economică;

luarea de măsuri suplimentare pentru consolidarea punerii în aplicare a legislației împotriva violenței de gen, inclusiv acțiuni de sensibilizare a publicului larg și a grupurilor profesionale specifice, cum ar fi poliția, în special în zonele rurale; sporirea accesului victimelor la servicii de consiliere, la locuințe și la adăposturi;

sporirea accesului victimelor, inclusiv al persoanelor care aparțin minorităților, la servicii de consiliere și la adăposturi, precum și la programe de capacitare economică după părăsirea adăposturilor;

îmbunătățirea colectării, analizei și raportării datelor privind violența bazată pe gen; sprijinirea combaterii violenței bazate pe gen la nivel local printr-o mai mare implicare a actorilor locali, cum ar fi municipalitățile, asistenții sociali și organizațiile societății civile;

ca parte a Strategiei privind drepturile omului și a planului de acțiune privind drepturile omului, elaborarea și punerea în aplicare a unei politici cuprinzătoare în materie de egalitate care să asigure exercitarea deplină a drepturilor omului de către toate persoanele, inclusiv cele aflate în situații vulnerabile;

având în vedere, printre altele, Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024, poziția UE va viza consolidarea cadrului juridic și de politici internațional și asigurarea respectării acestuia pentru a acționa în direcția unei participări egale, depline, efective și semnificative a femeilor și a tinerilor, în toată diversitatea lor, în toate sferele și la toate nivelurile vieții publice și politice, inclusiv prin promovarea includerii acestora pe listele partidelor politice pentru locuri care pot fi câștigate și prin consolidarea capacității candidaților.

Priorități pe termen mediu

apropierea de standardele europene în ceea ce privește normele în materie de sănătate și siguranță, protejarea maternității, norme privind concilierea între responsabilitățile parentale și profesionale, astfel cum se prevede în acordul de asociere;

luarea unor măsuri active pentru promovarea unei participări și reprezentări semnificative sporite a femeilor și a persoanelor care aparțin minorităților în forurile de decizie politică, pe piața muncii și în activitățile economice, inclusiv la nivelul reprezentării locale (și anume, municipalitățile);

sprijinirea nediscriminării pe piața muncii și punerea în aplicare a principiului remunerației egale pentru muncă de valoare egală;

contribuția la o mai mare incluziune socială și economică și la o mai mare participare a persoanelor care aparțin minorităților etnice, inclusiv prin accesul la informații și educație, precum și prin învățarea limbii georgiene;

prin activități de consolidare a cunoștințelor și de sensibilizare, sporirea gradului de acceptare și toleranță în rândul populației în general.

1.6.   Drepturile copilului

Priorități pe termen scurt

punerea în aplicare a Codului drepturilor copilului prin alinierea întregii legislații necesare și consolidarea mecanismelor naționale de protecție a copiilor împotriva tuturor formelor de violență, inclusiv căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate;

abordarea necesităților tuturor copiilor, inclusiv a celor mai marginalizați și a celor aflate în cele mai vulnerabile situații, a copiilor cu handicap și a copiilor aflați pe străzi, inclusiv prin îmbunătățirea și extinderea mecanismelor de protecție socială, precum și prin sprijinirea accesului în teritoriu la programe de abilitare/reabilitare pentru copiii cu handicap, precum și luarea de măsuri pentru eliminarea completă a muncii copiilor;

punerea în aplicare a Legii privind asistența socială și asigurarea resurselor pentru recrutarea și consolidarea capacităților grupurilor de profesioniști care se ocupă de copiii vulnerabili, inclusiv de copiii cu handicap;

sensibilizarea și consolidarea cunoștințelor profesioniștilor care lucrează cu copiii și cu publicul larg în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor;

continuarea eforturilor în vederea dezinstituționalizării copiilor, aplicarea unui mecanism de control al accesului și dezvoltarea în continuare a îngrijirii alternative.

Priorități pe termen mediu

continuarea reformei justiției juvenile;

realizarea de progrese în direcția transformării sociale și comportamentale în ceea ce privește combaterea violenței împotriva copiilor;

finalizarea dezinstituționalizării serviciilor de îngrijire a copiilor.

1.7.   Drepturile sindicale și standardele fundamentale de muncă

Priorități pe termen scurt

adoptarea și punerea în aplicare a cadrului juridic care instituie funcțiile de supraveghere ale sistemului de inspecție a muncii pentru întreaga legislație privind munca și condițiile de muncă, eliminarea tuturor restricțiilor privind competențele inspectorilor din cadrul legislației existente, în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

continuarea modificării Codului muncii și a altor acte legislative relevante și alinierea în continuare a acestora la standardele OIM;

continuarea asigurării unui sistem eficace de inspecție a muncii având competențe, capacități și resurse (financiare, umane și administrative) adecvate pentru a efectua inspecții privind toate condițiile de muncă și relațiile de muncă, în conformitate cu standardele OIM.

Priorități pe termen mediu

susținerea legislației muncii prin proceduri de soluționare a conflictelor de muncă, inclusiv prin intermediul sistemului de mediere în domeniul muncii;

elaborarea metodologiei de evaluare/măsurare a muncii egale și a remunerației egale;

asigurarea funcționării eficace a Comisiei de parteneriat social tripartit și a sucursalei sale regionale și îmbunătățirea în continuare a dialogului social prin intermediul cooperării cu OIM și cu partenerii sociali europeni.

2.    Politica externă și de securitate

Dialogul și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC) a UE vor fi consolidate în continuare și au ca scop convergența progresivă, inclusiv în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună (PSAC), și abordează, în special, aspecte legate de prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, menținerea stabilității regionale, controlul armelor, dezarmarea, neproliferarea, securitatea cibernetică și amenințările hibride. Cooperarea se va baza pe valori comune, inclusiv angajamentul în favoarea principiilor respectului față de suveranitate și integritate teritorială, inviolabilitatea frontierelor și independență, precum și pe interese reciproce și va avea drept obiectiv creșterea coerenței și a eficacității politicilor, utilizând forurile bilaterale, multilaterale și regionale și susținând ordinea internațională bazată pe norme.

2.1.   Cooperarea, alinierea, amenințările hibride și securitatea cibernetică în cadrul PSAC, comunicarea strategică și cooperarea regională

Priorități pe termen scurt

consolidarea eforturilor de sporire a nivelului de aliniere a Georgiei la declarațiile și deciziile PESC ale UE, inclusiv în conformitate cu principiile suveranității și integrității teritoriale, consacrate în Acordul de asociere UE-Georgia, precum și acțiunile din cadrul forurilor multilaterale;

consolidarea cooperării privind contracararea amenințărilor hibride, consolidarea securității cibernetice, inclusiv prin punerea în aplicare a recomandărilor bazate pe studiul privind amenințările hibride;

îmbunătățirea cooperării privind comunicarea strategică pentru a consolida reziliența statului și a societății împotriva dezinformării; extinderea și diversificarea cadrelor de cooperare practică pentru a include actori ai societății civile și alți actori statali care împărtășesc aceeași viziune, precum și instituții relevante;

continuarea eforturilor de punere în aplicare a reformei eficace a sectorului de securitate în Georgia;

consolidarea cooperării practice în prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor prin facilitarea participării Georgiei la operațiuni de gestionare a crizelor civile și militare conduse de UE, la activități de consultare și formare în domeniul PSAC pe baza Acordului-cadru de participare semnat în noiembrie 2013 și în cadrul multilateral al Grupului de experți în materie de securitate, PSAC și protecția civilă al Parteneriatului estic și în cooperare cu agențiile UE pe probleme privind PSAC;

promovarea cooperării regionale privind aspecte de securitate precum migrația, gestionarea îmbunătățită a frontierelor, protecția infrastructurilor critice, controlul exporturilor, reducerea și gestionarea riscurilor de dezastre, inclusiv răspunsul în situații de urgență, protecția civilă, combaterea contrabandei și a traficului ilicit (cum ar fi materialele biologice și nucleare), precum și formarea personalului adecvat, inclusiv în special prin intermediul Inițiativei Centrului de excelență al UE pentru materialele chimice, biologice, radioactive și nucleare (CBRN) și al Secretariatului său regional pentru Europa de sud-est și est situat în Georgia.

Priorități pe termen mediu

promovarea soluționării pașnice a conflictelor, precum și a stabilității și securității internaționale pentru a susține ordinea internațională bazată pe norme și în baza unui multilateralism eficace;

promovarea respectului comun față de principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, astfel cum sunt prevăzute în Carta ONU și în Actul Final al OSCE de la Helsinki, inclusiv prin alinierea la declarațiile și deciziile PESC ale UE.

2.2.   Combaterea terorismului, neproliferarea armelor de distrugere în masă și exporturile ilegale de arme

Priorități pe termen scurt

cooperarea la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora prin respectarea integrală și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor existente ale părților în temeiul tratatelor și al acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și al altor obligații internaționale relevante;

utilizarea pe deplin a acordului operațional între Georgia și Europol, în vederea facilitării schimbului de informații privind organizațiile și grupurile teroriste, activitățile acestora și rețelele lor de sprijin.

Priorități pe termen mediu

cooperarea în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului bazată pe drepturile omului, inclusiv privind definirea juridică a actelor teroriste și prin inițierea de demersuri în vederea ajungerii la un acord în ceea ce privește Convenția generală privind terorismul internațional;

continuarea punerii în aplicare a Rezoluției 2396 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) și, în special, a schimbului de informații cu privire la persoanele suspectate de terorism, în vederea identificării, depistării și urmăririi penale a luptătorilor teroriști străini;

cooperarea având ca obiect controalele vamale bazate pe evaluarea riscurilor în vederea asigurării siguranței și securității bunurilor importate, exportate sau aflate în tranzit;

combaterea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, inclusiv muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare, al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și al angajamentelor asumate în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în domeniu;

continuarea cooperării în domeniul controlului exporturilor de arme convenționale, având în vedere poziția comună a UE cu privire la controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar; continuarea cooperării în ceea ce privește lupta împotriva traficului de arme și distrugerea stocurilor;

continuarea contribuției la punerea în aplicare a regimului de control al armelor și a regimurilor relevante de consolidare a încrederii; Tratatul de neproliferare nucleară (TNP) privind toți cei trei piloni ai săi, precum și Convenția privind armele chimice (CWC), Convenția privind armele biologice (BWC) și alte obligații existente în temeiul acordurilor internaționale relevante și al altor obligații internaționale.

2.3.   Soluționarea pașnică a conflictelor

Priorități pe termen scurt

menținerea unui sistem eficace de cooperare între UE și Georgia în vederea unei soluționări a conflictului în cadrul formatelor convenite, inclusiv în vederea asigurării punerii pe deplin în aplicare a acordului de încetare a focului mediat de UE la 12 august 2008 și a returnării în siguranță, demne și voluntare a tuturor persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) și a refugiaților la casele lor, precum și în vederea stabilirii unor modalități de implicare corespunzătoare a regiunilor georgiene Abhazia și Tskhinvali/Osetia de Sud în aprofundarea relațiilor dintre UE și Georgia;

menținerea cooperării și coordonării eficace între UE și Georgia privind soluționarea pașnică a conflictelor, inclusiv prin intermediul unui dialog politic periodic și menținerea priorității ridicate a problemei consolidării păcii și a securității pe agenda UE;

coordonarea eforturilor de facilitare a punerii în aplicare a acordului de încetare a focului mediat de UE la 12 august 2008, inclusiv prin dezvoltarea și promovarea măsurilor ulterioare de punere în aplicare ca urmare a celui inițial;

intensificarea eforturilor de asigurare a unor negocieri semnificative și de obținere a unor rezultate concrete în cadrul discuțiilor internaționale de la Geneva, coprezidate de UE, ONU și OSCE, pe baza Acordului de încetare a focului mediat de UE la 12 august 2008, pentru a găsi soluții durabile la provocările umanitare și în materie de securitate care decurg din conflictul nesoluționat;

utilizarea pe deplin și în mod eficace a oficiilor misiunii de monitorizare a UE în Georgia pentru a contribui la stabilitatea, normalizarea, inclusiv facilitarea unei vieți sigure și normale pentru comunitățile locale situate de ambele părți ale liniilor de demarcație administrativă, și consolidarea încrederii;

continuarea eforturilor pentru reluarea și funcționarea eficace a mecanismelor de prevenire și reacție pentru incidente în Gali și Ergneti și intensificarea eforturilor pentru a răspunde nevoilor umanitare și de siguranță ale persoanelor afectate de conflicte;

continuarea eforturilor de combatere a încălcărilor drepturilor omului în regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Osetia de Sud;

sprijinirea eforturilor de soluționare pașnică a conflictelor, inclusiv prin intermediul stabilirii de contacte cu populațiile din regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Osetia de Sud, având în vedere politica de reconciliere și de dialog a Georgiei (inclusiv inițiativa de pace) și politica UE de nerecunoaștere și dialog privind punerea în aplicare, cu privire la care UE și Georgia cooperează;

cooperarea privind împărtășirea cu populațiile din jurul liniilor de demarcație a beneficiilor și oportunităților care rezultă din asocierea politică și integrarea economică UE-Georgia, inclusiv regimul de călătorii de scurtă ședere fără viză pentru spațiul Schengen;

promovarea în continuare a libertății de circulație, a comerțului, a legăturilor economice și a oportunităților de educație dincolo de liniile de demarcație administrativă, inclusiv prin inițiativa de pace „Un pas către un viitor mai bun” și o revizuire a legislației, după caz;

cooperarea privind luarea de măsuri pentru a promova contactele interpersonale, consolidarea încrederii și eforturile de reconciliere între comunitățile divizate de conflicte;

luarea unor noi măsuri pentru a promova integrarea durabilă a persoanelor strămutate în interiorul țării (drept de proprietate, ocuparea forței de muncă și sprijin specific);

asigurarea punerii în aplicare eficace a Planului de acțiune național pentru perioada 2022-2024 privind punerea în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (RCSONU 1325 +);

consolidarea participării semnificative a femeilor la soluționarea pașnică a conflictelor și la consolidarea păcii și asigurarea faptului că femeile afectate de conflicte și societatea civilă sunt consultate în mod activ ca parte a tuturor eforturilor de soluționare a conflictelor;

continuarea eforturilor comune și luarea de măsuri preventive eficace pentru a consolida în continuare politica de nerecunoaștere pe scena internațională.

Priorități pe termen mediu

luarea de măsuri în direcția soluționării durabile a conflictului și fără a se aduce atingere formatelor existente pentru abordarea aspectelor legate de conflicte; soluționarea pașnică a conflictelor va constitui unul dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic între părți, precum și ale dialogului cu alți actori relevanți pe plan internațional;

continuarea eforturilor comune de promovare a instituirii unor mecanisme internaționale de securitate în regiunile georgiene Abhazia și Tskhinvali/Osetia de Sud, a accesului organizațiilor internaționale pentru drepturile omului în aceste teritorii și a punerii în aplicare depline a mandatului Misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) pe întreg teritoriul Georgiei;

depunerea în continuare de eforturi pentru facilitarea returnării în siguranță, demne și voluntare a tuturor persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) și a refugiaților la locurile lor de origine, în conformitate cu principiile dreptului internațional;

continuarea cooperării cu Curtea Penală Internațională (CPI) prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma și a instrumentelor conexe, acordând atenția cuvenită menținerii integrității acesteia; cooperarea în continuare cu CPI în ceea ce privește investigațiile privind războiul din august 2008.

3.    Justiție, libertate și securitate

În martie 2017, cetățenilor georgieni li s-a acordat dreptul de a călători fără viză în UE. În acest context, Georgia ar trebui să îndeplinească în continuare criteriile de referință privind liberalizarea vizelor și să abordeze recomandările din rapoartele periodice din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor emise de Comisie pentru a asigura sustenabilitatea regimului de călătorii fără viză și pentru a contribui astfel la mobilitate și la contactele interpersonale dintre UE și Georgia.

În plus, acordul de readmisie, parteneriatul pentru mobilitate dintre UE și Georgia, precum și aranjamentele și acordurile de cooperare, după caz, cu mai multe agenții ale UE din domeniul justiției și afacerilor interne, cum ar fi Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Rețeaua europeană de migrație (REM), Europol, CEPOL și Eurojust, conturează contextul cooperării consolidate în domeniul justiției și afacerilor interne.

3.1.   Protecția datelor cu caracter personal

Priorități pe termen scurt

asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal și adoptarea legislației în conformitate cu standardele europene și adoptarea de măsuri practice pentru garantarea respectării dreptului la protecția datelor cu caracter personal în sectorul public și cel privat, inclusiv în domeniul justiției penale;

consolidarea capacității autorității de supraveghere a protecției datelor de a asigura abordarea provocărilor tehnologice moderne în domeniul protecției datelor și punerea în aplicare cu succes a standardelor europene în Georgia.

Priorități pe termen mediu

continuarea consolidării capacității autorității de supraveghere în materie de protecție a datelor și monitorizarea aplicării standardelor în domeniul protecției datelor.

3.2.   Migrația, azilul și gestionarea integrată a frontierelor

Priorități pe termen scurt

asigurarea respectării susținute a tuturor criteriilor de referință privind liberalizarea vizelor și a recomandărilor formulate de Comisie în rapoartele din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor;

continuarea punerii în aplicare eficace a acordurilor de readmisie, inclusiv a acordului de readmisie dintre UE și Georgia;

consolidarea cooperării operaționale pentru obținerea unei scăderi rapide a numărului de cereri de azil nefondate depuse de resortisanții georgieni în spațiul Schengen+;

punerea în aplicare în mod eficace a modificărilor aduse legislației Georgiei „privind normele și procedurile pentru cetățenii georgieni care părăsesc Georgia și care intră în Georgia”, cu respectarea deplină a drepturilor omului și a cerințelor în materie de protecție a datelor;

organizarea în continuare a campaniilor de informare cu privire la drepturile și obligațiile aferente regimului de călătorii fără viză;

consolidarea în continuare a gestionării frontierelor și menținerea calității ridicate a verificărilor la frontieră și a supravegherii frontierelor;

raportarea cu privire la îmbunătățirea analizei datelor privind migrația și a evaluării riscurilor;

actualizarea în mod regulat (cel puțin o dată la doi ani) a profilului de migrație al Georgiei;

consolidarea în continuare a cooperării operaționale cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), inclusiv a cooperării privind gestionarea integrată a frontierelor, schimbul de personal, formarea, observatorii din regiune în cadrul operațiunilor comune și schimbul de informații prin intermediul Rețelei de analiză a riscurilor din cadrul Parteneriatului estic („EaP-RAN”);

finalizarea și punerea în aplicare eficace a Strategiei privind gestionarea integrată a frontierelor de stat 2021-2025 a Georgiei și a planului de acțiune care o însoțește.

Priorități pe termen mediu

punerea în aplicare eficace a Strategiei privind migrația 2021-2030 a Georgiei și a planurilor de acțiune care o însoțesc;

dezvoltarea unor modalități mai eficace de a oferi posibilități de migrație legală și circulară, inclusiv a unor programe de migrație a forței de muncă, cu respectarea totodată a legislației și competențelor naționale existente, precum și cu respectarea deplină a drepturilor omului pentru toți lucrătorii migranți;

elaborarea și punerea în aplicare eficace a Strategiei privind gestionarea integrată a frontierelor de stat 2021-2025 a Georgiei și a planurilor de acțiune care o însoțesc;

menținerea unei calități ridicate a verificărilor la frontieră și a supravegherii frontierelor;

înregistrarea de progrese în ceea ce privește demarcarea frontierelor de stat cu țările învecinate;

continuarea punerii în aplicare eficace a programului și a activităților de reintegrare ale statului.

3.3.   Asigurarea aplicării legii

Priorități pe termen scurt

asigurarea capacității operaționale depline a autorității de supraveghere responsabile cu investigarea independentă a plângerilor împotriva funcționarilor responsabili cu aplicarea legii. Pentru a răspunde în mod credibil plângerilor formulate împotriva poliției va fi nevoie de un mecanism profesionist și eficace, inclusiv prin intermediul inspecției generale interne;

funcționarea eficace în continuare a Departamentului pentru protecția drepturilor omului și monitorizarea calității investigațiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv prin sprijinirea furnizării de cursuri de formare profesională pentru funcționarii responsabili cu aplicarea legii cu privire la drepturile omului, astfel cum sunt garantate de Convenția europeană a drepturilor omului;

extinderea în continuare a aplicării unor alternative la pedeapsa cu închisoarea prin îmbunătățirea utilizării pedepselor neprivative de libertate și prin introducerea unor noi astfel de pedepse și sporirea capacităților serviciilor de probațiune;

modernizarea proceselor și tehnicilor de investigare în combaterea infracțiunilor organizate, a infracțiunilor grave și a tuturor celorlalte infracțiuni.

3.4.   Combaterea criminalității organizate

Priorități pe termen scurt

asigurarea punerii în aplicare în continuare a planurilor de acțiune relevante privind combaterea traficului de persoane și continuarea activităților de dezvoltare a capacității destinate autorităților de stat pentru a identifica în mod proactiv și a ancheta eficient cazurile de trafic de persoane;

monitorizarea și raportarea cu privire la eficacitatea identificării și a investigării proactive a cazurilor de trafic de persoane;

elaborarea unei noi strategii naționale de combatere a criminalității organizate și a planului de acțiune care o însoțește și asigurarea punerii în aplicare eficace a acesteia;

beneficierea pe deplin de acordul privind cooperarea operațională și strategică cu Europol, inclusiv prin furnizarea de informații operaționale și strategice și printr-o implicare mai puternică în ciclul de politici ale UE/Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT);

continuarea cooperării cu CEPOL în scopul formării în materie de asigurare a respectării legii;

continuarea dezvoltării suplimentare a activităților polițienești bazate pe informații și a unui sistem unificat de analiză a criminalității, inclusiv prin adoptarea și punerea în aplicare a strategiei polițienești bazate pe informații.

Priorități pe termen mediu

continuarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, în special în cadrul ciclului de politici ale UE pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave/Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT);

consolidarea cooperării în ceea ce privește combaterea criminalității cibernetice și furnizarea de formare relevantă în materie de asigurare a respectării legii pentru autoritățile georgiene;

intensificarea eforturilor de combatere a criminalității informatice pentru crearea unui cadru juridic și instituțional cuprinzător, în conformitate cu Convenția de la Budapesta;

consolidarea în continuare a cooperării transfrontaliere în materie de aplicare a legii pentru combaterea grupurilor de criminalitate organizată georgiene.

3.5.   Combaterea drogurilor ilegale

Priorități pe termen scurt

continuarea cooperării în materie de prevenire a consumului de droguri și prin alinierea deplină a politicilor în materie de droguri la pozițiile UE și promovarea în continuare a mecanismelor de prevenire prin punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire a abuzului de droguri 2021-2026 și a planurilor sale de acțiune respective;

menținerea unei cooperări strânse cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) pentru a consolida capacitatea Observatorului național georgian pentru droguri (NDO) și pentru a face schimb de informații relevante și valabile;

asigurarea punerii în aplicare a strategiilor naționale antidrog și a planurilor de acțiune ulterioare.

Priorități pe termen mediu

continuarea garantării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la aspectele legate de droguri pentru a consolida sistemele pentru a face față consecințelor asupra sănătății și asupra societății ale consumului de droguri, precum și asigurarea unei preveniri mai eficace și depunerea de eforturi pentru reducerea furnizării, a traficului și a cererii de droguri ilegale;

continuarea discuțiilor periodice în cadrul Dialogului în materie de droguri al Parteneriatului estic.

3.6.   Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

Priorități pe termen scurt

alinierea legislației georgiene la a patra și a cincea directivă a UE privind combaterea spălării banilor;

monitorizarea și raportarea cu privire la numărul de ordine de înghețare și de confiscare emise și la valoarea estimată a bunurilor înghețate și confiscate pentru a asigura punerea în aplicare eficace a legislației Georgiei privind confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Priorități pe termen mediu

continuarea eforturilor în vederea dezvoltării în continuare a cadrului juridic și instituțional pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin apropierea de legislația UE în aceste domenii;

continuarea punerii în aplicare a standardelor stabilite în recomandările privind finanțarea terorismului ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF);

continuarea cooperării cu GAFI, Consiliul Europei, Comitetul MONEYVAL și cu autoritățile competente din statele membre ale UE cu privire la aspecte privind combaterea spălării banilor;

continuarea consolidării cooperării operaționale privind confiscarea, recuperarea și gestionarea activelor prin intermediul unei comunicări eficiente și a schimbului de cele mai bune practici între autoritățile georgiene și birourile de recuperare a activelor din UE.

3.7.   Cooperarea judiciară

Priorități pe termen scurt

continuarea punerii în aplicare a acordului de cooperare operațională cu Eurojust.

Priorități pe termen mediu

consolidarea cooperării judiciare în materie civilă și comercială prin punerea în aplicare a Convenției din 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și a Convenției din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială;

aderarea la principalele convenții ale Conferinței de la Haga de drept internațional privat în domeniul cooperării judiciare și al protecției copiilor, precum și punerea în aplicare a acestora, cum ar fi Convenția din 2005 privind acordurile de alegere a forului și Convenția de la Haga din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei și Protocolul acesteia privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere;

consolidarea cooperării judiciare în materie penală prin aderarea la convențiile relevante, în special la cele ale Consiliului Europei, și prin punerea în aplicare a acestora.

4.    Comerț și aspecte legate de comerț

Părțile vor aprofunda în continuare integrarea pe baza acordului de asociere și a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA). Părțile sunt conștiente de faptul că nu a fost atins încă întregul potențial al acestui acord și vor coopera pentru a asigura conformitatea cu acquis-ul UE, astfel cum se indică în anexele relevante la acordul de asociere/DCFTA, în special în domeniile legate de comerț prezentate mai jos.

Punerea în aplicare eficace a acordului de asociere și a DCFTA, corelată cu procesul mai amplu de apropiere a reglementărilor și cu reformele necesare aferente, contribuie la stabilirea condițiilor pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale cu UE care vor conduce la continuarea integrării economice treptate a Georgiei pe piața internă a Uniunii Europene, astfel cum se prevede în acordul de asociere. Părțile vor colabora pentru a pune în aplicare toate dispozițiile acordului de asociere/DCFTA. Ambele vor coopera în mod regulat, inclusiv prin intermediul structurilor bilaterale instituite în temeiul AA UE-Georgia, precum și în cadrele multilaterale.

Georgia își va consolida cadrul instituțional național pentru a asigura punerea în aplicare imparțială, asigurarea respectării și monitorizarea noii legislații adoptate în fiecare domeniu relevant.

Georgia va informa periodic UE cu privire la stadiul apropierii legislative prin intermediul subcomitetelor specializate și în cadrul Comitetului anual de asociere reunit în configurația comerț. După caz și cu acordul ambelor părți, UE va oferi asistență și expertiză pentru a ajuta autoritățile Georgiei în acest proces.

4.1.   Comerțul cu mărfuri

Priorități pe termen scurt

realizarea de noi îmbunătățiri în domeniul statisticilor de comerț;

colaborarea pentru a spori diversitatea structurii exporturilor din Georgia, inclusiv exportul de produse noi pe piața UE.

Priorități pe termen mediu

cooperarea strânsă pentru aplicarea în mod eficace a mecanismului împotriva eludării taxelor vamale;

sprijinirea Georgiei în elaborarea și punerea în aplicare a legislației pe care aceasta ar putea intenționa să o pregătească privind accesul la piață și alte aspecte conexe (și anume, măsuri comerciale);

asigurarea schimburilor de informații privind evoluțiile legate de piață și politica privind accesul pe piață.

4.2.   Reglementări tehnice, standardizare și infrastructura aferentă

Priorități pe termen scurt

elaborarea legislației pe care Georgia s-a angajat să o pună în aplicare pe baza acordului de asociere, în conformitate cu strategia privind barierele tehnice în calea comerțului (BTC) din acord;

dezvoltarea în continuare a infrastructurii legate de administrarea standardelor, reglementări tehnice, metrologie, supravegherea pieței, acreditare și proceduri de evaluare a conformității, inclusiv cu sprijinul UE;

facilitarea pregătirii și a adaptării părților interesate, inclusiv a operatorilor economici, pentru nivelul de punere în aplicare a legislației care face obiectul apropierii;

continuarea punerii în aplicare a strategiei de supraveghere a pieței pentru produsele industriale;

în domeniul supravegherii pieței, consolidarea capacităților administrative ale instituțiilor de resort ale statului georgian și ale organismelor relevante de supraveghere a pieței;

asigurarea formării suplimentare a personalului pentru administrația organismelor și a agențiilor guvernamentale care lucrează în domeniul reglementărilor tehnice, metrologiei, standardizării și acreditării;

schimbul de informații cu privire la toate aspectele relevante ale strategiei de supraveghere a pieței și ale strategiei privind barierele tehnice în calea comerțului ale Georgiei, inclusiv calendarul avut în vedere, după caz.

4.3.   Măsurile sanitare și fitosanitare (SPS)

Priorități pe termen scurt

sprijinirea sistemului de alertă timpurie pentru alimente și hrană a animalelor, siguranța sănătății animale și a plantelor;

organizarea de campanii de informare a agențiilor, a întreprinderilor și a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) relevante cu privire la cerințele de acces la piața UE, precum și a societății civile cu privire la aspectele relevante legate de protecția consumatorilor legate de alimente și de siguranța alimentelor;

furnizarea în continuare de consultanță tehnică și de sprijin din partea UE pentru Georgia în elaborarea și punerea în aplicare a legislației privind SPS, inclusiv formarea personalului relevant, asigurarea consolidării capacităților autorității competente și sprijinirea îmbunătățirii capacităților laboratoarelor, în conformitate cu cerințele UE;

sprijinirea Georgiei în punerea în aplicare cu succes a legislației care face obiectul apropierii în domeniul măsurilor SPS;

îmbunătățirea capacității de adaptare a întreprinderilor din Georgia pentru punerea în aplicare a legislației care face obiectul apropierii; concentrarea sprijinului pentru capacitatea de adaptare în special asupra microîntreprinderilor și a operatorilor mici și mijlocii din sectorul alimentar.

Priorități pe termen mediu

sprijinirea Georgiei pentru a consolida analiza riscurilor în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare; asigurarea efectuării controalelor fitosanitare și de siguranță a alimentelor la punctele de control la frontieră; facilitarea adaptării întreprinderilor din Georgia pentru punerea în aplicare a legislației care face obiectul apropierii; înregistrarea de progrese în ceea ce privește autorizarea unor produse alimentare suplimentare pe piața UE;

colaborarea în domeniul bunăstării animalelor și reducerea utilizării de antibiotice în producția animalieră pentru a combate rezistența la antibiotice.

4.4.   Regimul vamal și facilitarea comerțului

Priorități pe termen scurt

continuarea cooperării în cadrul lucrărilor în curs pentru apropierea legislației Georgiei de acquis-ul UE și de standardele internaționale enumerate în anexa relevantă la acordul de asociere, cum ar fi noul Cod vamal;

asigurarea punerii în aplicare a Cadrului strategic pentru cooperarea vamală, cu revizuire și actualizare ulterioară, după caz;

sprijinirea în continuare a punerii în aplicare a legislației Georgiei privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) de către autoritățile vamale în conformitate cu acquis-ul UE, astfel cum se prevede în acordul de asociere;

informarea periodică cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal;

sprijinirea Georgiei în procesul de aderare la Convenția privind un regim de tranzit comun;

cooperarea privind măsurile legate de inițiativele și platformele de digitalizare a vămilor deschise Georgiei.

Priorități pe termen mediu

continuarea modernizării autorităților vamale georgiene;

continuarea simplificării și a modernizării procedurilor vamale;

cooperarea privind controalele vamale bazate pe evaluarea riscurilor și schimbul de informații relevante care contribuie la o mai bună gestionare a riscurilor și o mai mare siguranță a lanțurilor de aprovizionare, la facilitarea comerțului legitim și la siguranța și securitatea bunurilor importate, exportate sau aflate în tranzit;

consolidarea dialogului privind combaterea fraudei, inclusiv pentru prevenirea comerțului ilegal cu produse supuse accizelor, în special prin intermediul unei forme de cooperare consolidată în conformitate cu Protocolul privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal;

consolidarea capacităților pentru a consolida punerea în aplicare a mediului vamal digital;

depunerea de eforturi în vederea recunoașterii reciproce a sistemului operatorilor economici autorizați, astfel cum se prevede în acordul de asociere.

4.5.   Reguli de origine

Priorități pe termen scurt

punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției paneuromediteraneene, în special în ceea ce privește dovezile de origine (eliberarea și verificarea, respectarea regulilor de origine) și cooperarea vamală.

4.6.   Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic

formarea și consolidarea capacității administrative corespunzătoare pentru a efectua apropierea legislativă planificată;

schimbul de informații și de experiență privind dezvoltarea de platforme de comerț electronic interoperabil;

schimbul de informații și de experiență privind sensibilizarea părților interesate cu privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării dispozițiilor-cheie ale Directivei UE privind serviciile poștale, în special obligația de serviciu universal, precum și a altor politici relevante în sectorul poștal.

4.7.   Achiziții publice

Priorități pe termen scurt

reducerea proporției achizițiilor directe (fără proceduri deschise de ofertare) prin intermediul unei legislații secundare mai stricte și al unei aplicări mai stricte a normelor, în special în ceea ce privește achizițiile directe din cauza necesității urgente și a evenimentelor cu termene limitate;

instituirea unui organism independent și imparțial de soluționare a căilor de atac în materie de achiziții publice, în conformitate cu cadrul juridic revizuit;

furnizarea de informații exacte și prompte privind activitatea legislativă planificată care vizează politica în materie de achiziții publice și punerea în aplicare a acesteia, atât în ceea ce privește apropierea legislativă, cât și crearea de instituții în domeniul achizițiilor publice.

Consiliul de asociere va adopta decizia comună relevantă privind acordarea accesului pe piață în conformitate cu finalizarea etapei I a foii de parcurs privind capitolul referitor la achizițiile publice.

Priorități pe termen mediu

părțile vor discuta în continuare punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din acordul de asociere;

Georgia va continua, cu sprijinul UE, elaborarea și adoptarea unei noi legislații privind achizițiile publice, în conformitate cu procesul de apropiere a legislației și cu calendarul prevăzut în acordul de asociere.

4.8.   Drepturi de proprietate intelectuală (DPI)

Priorități pe termen scurt

sprijinirea funcționării Centrului Național pentru Proprietate Intelectuală „Sakpatenti” din Georgia pentru a asigura protecția drepturilor de proprietate industrială și a drepturilor de autor; extinderea cooperării cu autoritățile și asociațiile industriale din țările terțe;

consolidarea capacității de aplicare a legii a organismelor guvernamentale sau a agențiilor executive relevante, precum și asigurarea unei funcționări adecvate a sistemului judiciar pentru a garanta accesul la justiție al titularilor de drepturi și punerea în aplicare a sancțiunilor;

luarea de măsuri eficace împotriva contrafacerii și pirateriei, inclusiv producerea de informații statistice cu privire la aceste activități pentru a fi partajate între părți;

cooperarea în ceea ce privește aplicarea unui regim de epuizare în materie de proprietate intelectuală.

Priorități pe termen mediu

asigurarea faptului că titularii de drepturi ai ambelor părți beneficiază de un nivel ridicat de protecție și de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală;

luarea de măsuri pentru sporirea nivelului de sensibilizare a publicului în domeniul protecției și al utilizării drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și asigurarea unui dialog eficace cu titularii drepturilor.

4.9.   Concurență

Priorități pe termen mediu

cooperarea în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolului privind concurența din acordul de asociere și a reformelor conexe. Cooperarea va aborda cadrul instituțional și capacitățile administrative relevante ale autorității de concurență din Georgia pentru a garanta punerea în aplicare eficace a legislației relevante în domeniul concurenței;

cooperarea va acoperi, de asemenea, un dialog consolidat privind activitățile de asigurare a respectării legislației în domeniul concurenței și al subvențiilor.

4.10.   Transparență

Priorități pe termen scurt

consolidarea în continuare a punerii în aplicare a angajamentelor privind transparența în procesul de elaborare a politicilor în domeniul comerțului;

discutarea celor mai bune practici și a experienței respective în procesul de elaborare a politicilor în mod transparent, schimbul de informații și furnizarea de cursuri de formare corespunzătoare, inclusiv cu privire la mecanismele de comunicare și consultările cu părțile interesate și, de asemenea, organizarea de seminare și alte evenimente pentru publicul mai larg, menite să explice punerea în aplicare a acordului de asociere și procesul de apropiere.

4.11.   Comerț și dezvoltare durabilă

Priorități pe termen scurt

instituirea unui sistem adecvat de asigurare a respectării și de supraveghere pentru toate standardele și drepturile de muncă și, în special, pentru eradicarea muncii copiilor, în conformitate cu principiile și practicile internaționale și ale UE;

cooperarea cu privire la punerea în aplicare a contribuției actualizate stabilite la nivel național și la elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen lung cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în conformitate cu Acordul de la Paris;

consolidarea în continuare a eficacității punerii în aplicare a sistemului CITES, în special pentru speciile comercializate cu UE în număr mare, cum ar fi Galanthus spp;

continuarea îmbunătățirii și a schimbului de bune practici în temeiul capitolului privind implicarea părților interesate și dialogul cu societatea civilă;

continuarea dialogului privind punerea în aplicare a angajamentelor legate de comerț și de dezvoltarea durabilă.

Priorități pe termen mediu

continuarea schimbului de informații cu privire la punerea în aplicare eficace a standardelor de muncă și la menținerea protecției muncii, inclusiv supravegherea și aplicarea eficace;

discutarea punerii în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu, la care oricare dintre părți este parte;

cooperarea în vederea realizării unui cadru global ambițios în materie de biodiversitate în temeiul Convenției privind diversitatea biologică.

5.    Cooperare economică și sectorială

Părțile vor coopera pentru a stimula dezvoltarea economică și integrarea economică, inclusiv prin aprofundarea cooperării sectoriale, sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, axându-se pe realizarea unei creșteri economice durabile, ecologice, favorabile incluziunii și digitale. Părțile vor coopera pentru a aborda consecințele socioeconomice ale pandemiei de COVID-19, consolidându-se totodată reziliența pe termen scurt și pe termen lung. Părțile vor colabora pentru a asigura locuri de muncă decente și condiții de muncă echitabile pentru toți, pentru a consolida egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, pentru a combate sărăcia și excluziunea socială. Georgia își va consolida convergența în materie de reglementare cu acquis-ul UE, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere. Aceasta va consolida, de asemenea, cadrul instituțional național pentru a asigura punerea în aplicare independentă, asigurarea respectării și monitorizarea noii legislații adoptate în fiecare domeniu relevant. Georgia va informa periodic UE cu privire la stadiul apropierii legislative prin intermediul subcomitetelor specializate și, după caz, cu acordul ambelor părți, UE va oferi asistență și expertiză pentru a ajuta autoritățile georgiene în acest proces.

5.1.   Dezvoltarea economică și oportunități de piață

Priorități pe termen mediu

cooperarea pentru a sprijini Georgia în crearea unei economii de piață perfect funcționale, axându-se pe realizarea unei creșteri economice durabile, ecologice și favorabile incluziuni, și în apropierea treptată a politicilor sale de politicile UE în conformitate cu principiile directoare privind stabilitatea macroeconomică, finanțele publice solide, un sistem financiar solid și un echilibru durabil de plăți;

monitorizarea evoluțiilor macroeconomice, discutarea principalelor provocări în materie de politică și realizarea unui schimb de informații cu privire la bunele practici prin consolidarea dialogului macroeconomic regulat, în vederea îmbunătățirii calității procesului de elaborare a politicilor economice;

consolidarea independenței și a capacității de reglementare ale Băncii Naționale a Georgiei (NBG) și împărtășirea experienței UE privind politica monetară și a cursului de schimb, inclusiv privind rolul internațional al monedei euro, pentru a contribui în continuare la consolidarea capacităților Georgiei în aceste domenii;

îmbunătățirea în continuare a sustenabilității și a guvernanței finanțelor publice prin continuarea îmbunătățirii reformelor fiscale;

îmbunătățirea eficienței întreprinderilor de stat și reducerea în continuare a riscurilor fiscale aferente prin adoptarea unor standarde de guvernanță corporativă;

dezvoltarea unei plase de securitate socială sustenabile, cuprinzătoare și cu obiective bine definite;

promovarea unei mai mari incluziuni a femeilor pe piața forței de muncă și în mediul de afaceri, contribuind la creșterea economică.

5.2.   Agricultură și dezvoltare rurală

Priorități pe termen scurt

asigurarea punerii în aplicare a Strategiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (ARDS) 2021-2027 și a planurilor de acțiune relevante;

adoptarea până în 2021 și punerea în aplicare a documentului strategic pentru componenta de siguranță alimentară a Strategiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (ARDS) 2021-2027;

punerea în aplicare a reformei instituționale a dezvoltării rurale;

sprijinirea dezvoltării de lanțuri valorice eficiente și sprijinirea IMM-urilor pentru a spori competitivitatea acestora în sectoarele conexe cu valoare de export ridicată; consolidarea coerenței între selectarea lanțurilor valorice prioritare și prioritățile comerciale;

asigurarea de oportunități pentru femei în economiile rurale diversificate;

asigurarea furnizării tuturor serviciilor publice în zonele rurale, acordând o atenție deosebită celor mai îndepărtate zone rurale, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Priorități pe termen mediu:

modernizarea și îmbunătățirea eficienței instituțiilor responsabile de dezvoltarea agriculturii și dezvoltarea rurală, inclusiv prin participarea la acest proces a tuturor părților interesate din sector; consolidarea în continuare a mecanismului de coordonare între guvern și organizațiile societății civile;

promovarea și facilitarea agriculturii inteligente din punct de vedere climatic, a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și a altor bune practici agricole; modernizarea și îmbunătățirea producției, prelucrării și depozitării produselor agricole pentru a crește productivitatea, valoarea adăugată și competitivitatea agriculturii georgiene;

facilitarea adoptării treptate a standardelor de comercializare pentru produsele agricole în scopul de a sprijini o mai bună siguranță alimentară și continuarea punerii în aplicare a sistemelor de calitate, inclusiv a agriculturii ecologice și a produselor cu indicații geografice;

îmbunătățirea competitivității și a durabilității producției agricole, inclusiv prin stimularea economiilor de scară prin intermediul cooperativelor agricole orientate spre piață și al organizațiilor de producători, prin dezvoltarea de sisteme de consiliere și consultanță pentru a crește producția și pentru a spori exporturile; promovarea producției ecologice și facilitarea accesului la resurse financiare și de credit viabile pentru agricultură;

avansarea către o convergență progresivă și punerea în aplicare de politici agricole și de dezvoltare rurală eficace, pe baza modelelor dovedite ale UE;

consolidarea ocupării forței de muncă și a condițiilor de trai în zonele rurale prin îmbunătățirea gestionării resurselor naturale, îmbunătățirea serviciilor și a infrastructurii și diversificarea economiei rurale.

5.3.   Controlul financiar public intern și auditul extern

Priorități pe termen scurt

dezvoltarea în continuare a sistemului de control intern gestionat în mod descentralizat, inclusiv a auditului intern independent din punct de vedere funcțional în cadrul autorităților de stat, prin asigurarea armonizării cu standardele și cadrele internaționale general acceptate și cu bunele practici ale UE.

Priorități pe termen mediu

îmbunătățirea în continuare a sistemului de control intern și de audit intern în sectorul public, în conformitate cu evaluarea diferențelor între practica actuală și standardele și cadrele internaționale general acceptate și bunele practici ale UE;

asigurarea dezvoltării în continuare a funcției de audit extern a Curții de Conturi (Oficiul Național de Audit din Georgia), în conformitate cu standardele internaționale general acceptate (INTOSAI).

5.4.   Sănătate publică

Priorități pe termen scurt

continuarea punerii în aplicare a acquis-ului UE în domeniul sănătății, astfel cum se menționează în anexele relevante la acordul de asociere, în special în domeniul securității sângelui, al controlului tutunului, al calității și siguranței substanțelor de origine umană (țesuturi vasculare, celule, organe) și al bolilor transmisibile și al pregătirii în caz de pandemie, în conformitate cu obligațiile internaționale care îi revin Georgiei în temeiul Convenției-cadru pentru controlul tutunului și al Regulamentului sanitar internațional;

îmbunătățirea acoperirii oferite de programul de asistență medicală universală și reducerea cheltuielilor directe care trebuie plătite de pacienți; sporirea gradului de digitalizare (e-sănătate);

consolidarea calității și a accesibilității asistenței medicale primare, în vederea prevenirii bolilor și a îmbunătățirii calității vieții populației;

finalizarea, adoptarea și începerea punerii în aplicare a strategiei naționale în domeniul sănătății și a planurilor sale de acțiune;

consolidarea acțiunii naționale multisectoriale de combatere a rezistenței la antimicrobiene, printre altele, prin consolidarea supravegherii, a utilizării prudente a antimicrobienelor și a controlului infecțiilor în instituțiile sanitare;

pregătirea punerii în aplicare a Consiliului internațional pentru apropierea cerințelor tehnice pentru produsele farmaceutice de uz uman (ICH), în cadrul apropierii de acquis-ul UE în domeniul farmaceutic. Acest lucru ar oferi Georgiei o bază solidă pentru a asigura calitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor (în principal pentru importuri sau pentru producția/consumul local).

Priorități pe termen mediu

îmbunătățirea caracterului incluziv al serviciilor de asistență medicală și de prevenire, de exemplu, prin încurajarea unui stil de viață sănătos prin implicarea organizațiilor societății civile și a autorităților locale;

consolidarea procesului de elaborare a politicilor și a controlului instituțiilor din domeniul asistenței medicale, precum și a drepturilor pacienților și a aplicării acestora;

consolidarea instituțiilor de asistență medicală – care sunt în cea mai mare parte private – și a responsabilității acestora prin stabilirea unor indicatori de calitate, achiziții bazate pe valoare și alte procese de management al calității, inclusiv recunoașterea acreditării instituțiilor de asistență medicală de către organismele de acreditare internaționale.

5.5.   Fiscalitatea

Priorități pe termen scurt

îmbunătățirea și simplificarea legislației fiscale;

promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale, îmbunătățirea cooperării internaționale și punerea în aplicare a principiilor bunei guvernanțe în chestiuni fiscale, inclusiv a standardelor la nivel mondial privind transparența și schimbul de informații, impozitarea echitabilă, precum și a standardelor minime pentru combaterea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor;

îmbunătățirea capacității administrației fiscale, în special prin avansarea către un sistem de controale fiscale și de rambursare a TVA-ului mai orientat și bazat pe evaluarea riscurilor;

consolidarea cooperării cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în materie de contracarare și combatere a fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor;

luarea de măsuri în vederea armonizării politicilor în materie de contracarare și combatere a fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor, inclusiv în domenii de politică principale;

cooperarea cu Georgia în ceea ce privește aderarea la Protocolul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun și punerea în aplicare cu succes a acestuia;

dezvoltarea cooperării cu administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE prin schimbul de informații privind noile experiențe și tendințe în domeniul fiscal, inclusiv explorarea posibilităților de implicare a administrației fiscale din Georgia în programul Fiscalis al UE.

Priorități pe termen mediu

alinierea treptată (până în 2026) a ratelor naționale ale accizelor la produsele din tutun la nivelurile de impozitare ale UE;

alinierea treptată a legislației georgiene la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității.

5.6.   Statistici

Priorități pe termen scurt

abordarea diferențelor statistice în măsurarea datelor comerciale bilaterale UE-Georgia;

elaborarea de date defalcate în funcție de sex și utilizarea acestora în scopuri de analiză și raportare.

Priorități pe termen mediu

asigurarea apropierii de acquis-ul UE relevant;

instituirea unui registru al populației în Georgia;

producerea de statistici regionale în conformitate cu nomenclatorul NUTS;

sporirea accesului la datele administrative și a utilizării acestora în scopuri statistice;

continuarea asigurării disponibilității statisticilor și a datelor pentru cercetători, jurnaliști și publicul larg;

alinierea metodologiei statisticilor de întreprindere cu standardele UE și statisticile de întreprindere orientate către cerințele viitoare în materie de date, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul-cadru de integrare a statisticilor privind întreprinderile (FRIBS); promovarea schimbului de experiență cu statele membre ale UE în ceea ce privește punerea în aplicare a FRIBS este de dorit pentru consolidarea procesului de aliniere.

5.7.   Politica privind protecția consumatorilor

continuarea apropierii treptate a legislației Georgiei de legislația relevantă a UE și de instrumentele internaționale relevante;

consolidarea protecției consumatorilor în Georgia, în special prin formarea funcționarilor administrației publice și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor în ceea ce privește apropierea de legislația UE și punerea în aplicare ulterioară a acesteia.

5.8.   Dreptul societăților comerciale, contabilitatea și auditul și guvernanța corporativă

Priorități pe termen scurt

punerea în aplicare a legii Georgiei privind antreprenorii în conformitate cu cerințele din anexa la acordul de asociere.

Priorități pe termen mediu

dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor relevante ale statului;

continuarea punerii în aplicare la nivel național a standardelor internaționale de audit și promovarea aplicării acestora de către toate toți auditorii statutari la nivel național;

realizarea unui schimb de informații prompte, relevante și precise cu privire la situația actuală a legislației existente și la conformitatea acesteia cu dreptul UE, în baza formatului convenit între părți, în vederea punerii în aplicare a dreptului UE conform calendarului convenit.

5.9.   Serviciile financiare

Priorități pe termen scurt

adoptarea și punerea în aplicare a unei legi de instituire a asigurării obligatorii pentru autovehicule;

identificarea domeniilor în care este nevoie de formare și de consolidarea capacităților;

furnizarea de informații prompte, relevante și precise privind situația actuală și dezvoltarea legislației în vigoare în Georgia.

Priorități pe termen mediu

continuarea creării unui nou cadru de reglementare și de supraveghere în conformitate cu standardele de reglementare convenite la nivel internațional, inclusiv noi abordări, instrumente și mecanisme de supraveghere;

îmbunătățirea capacității administrative a autorităților de supraveghere;

promovarea diversificării piețelor financiare prin dezvoltarea piețelor de asigurări, de capital, de pensii și de servicii financiare nebancare; consolidarea infrastructurii financiare și promovarea sustenabilității financiare și a incluziunii;

sprijinirea eforturilor Georgiei de a îndeplini criteriile de aderare în cele din urmă la zona unică de plăți în euro (SEPA).

5.10.   Politica industrială și antreprenorială și industria minieră

Priorități pe termen scurt

punerea în aplicare a Strategiei georgiene pentru IMM-uri și a planurilor de acțiune corespunzătoare;

elaborarea unei strategii succesoare pentru IMM-uri care să fie prevăzută în buget și care să includă un cadru de măsurare a performanței; asigurarea consultării cu sectorul privat; însărcinarea agențiilor pentru IMM-uri cu obiective clare (inclusiv indicatori-cheie de performanță), asigurând în același timp independența și continuitatea operațională.

Priorități pe termen mediu

punerea în aplicare a foii de parcurs specifice fiecărei țări și a recomandărilor rezultate din evaluările inițiativei în favoarea întreprinderilor mici (Small Business Act – SBA), în măsura în care este posibil;

corelarea dezvoltării IMM-urilor cu oportunitățile create prin DCFTA, inclusiv prin intermediul rețelelor și grupurilor de afaceri (de sprijin) (cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene);

consolidarea dialogului public-privat pentru a îmbunătăți implicarea întreprinderilor de toate dimensiunile și a asociațiilor acestora în pregătirea acțiunilor de reglementare și informarea acestora cu privire la măsurile de punere în aplicare în timp util pentru ca întreprinderile – în special IMM-urile – să se adapteze la noile măsuri;

dezvoltarea oportunităților pentru ca întreprinderile georgiene nou-înființate să intre pe piețele din Georgia și din UE;

îmbunătățirea gradului de informare și a accesului IMM-urilor la finanțare; dezvoltarea finanțării nebancare pentru activități comerciale, de exemplu capital de risc, finanțare participativă, întreprindere socială;

sprijinirea egalității de gen și a integrării perspectivei de gen în dezvoltarea IMM-urilor în Georgia prin sprijinirea creșterii ponderii femeilor antreprenoare, în special în întreprinderile mici și mijlocii, a accesului acestora la finanțare etc.;

promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și integrarea tinerilor în ecosistemul antreprenoriatului și al întreprinderilor nou-înființate;

facilitarea unei mai bune cooperări între întreprinderi prin dezvoltarea și consolidarea grupurilor de afaceri axate pe creșterea economică durabilă, ecologică și favorabilă incluziunii și ținând seama de oportunitățile oferite de tranziția către o economie mai circulară;

creșterea productivității, de exemplu prin digitalizarea în continuare a economiei și prin punerea în aplicare a unor practici inovatoare în sectorul public și în cel privat; prioritizarea digitalizării lanțurilor valorice de importanță strategică;

prin intermediul subcomitetului dedicat, realizarea unui schimb de informații cu privire la industriile de extracție și de prelucrare a metalelor pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a politicilor UE și ale Georgiei, inclusiv punerea în aplicare a inițiativei UE privind materiile prime, a planului de acțiune privind materiile prime esențiale, a programului de cercetare Orizont 2020 și a programului care îi succedă acestuia, Orizont Europa, și a Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime.

5.11.   Turismul

între altele, prin intermediul subcomitetului dedicat, realizarea unui schimb de informații cu privire la dezvoltarea turismului în Georgia și în UE, inclusiv privind evenimente relevante și cele mai bune practici, și sprijinirea Georgiei în punerea în aplicare a Strategiei sale pentru turism.

5.12.   Ocuparea forței de muncă, politica socială și egalitatea de șanse

Priorități pe termen scurt

continuarea apropierii legislației georgiene de acquis-ul UE în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă, al dreptului muncii, al egalității de gen și al combaterii discriminării, în conformitate cu calendarele din anexa relevantă la acordul de asociere;

instituirea și punerea în aplicare a cadrului juridic pentru un sistem eficace de asigurare a respectării legii și de supraveghere a întregii legislații în domeniul muncii și a condițiilor de muncă, în conformitate cu principiile internaționale și ale UE, și consolidarea capacității partenerilor sociali, a sistemului judiciar și a altor părți interesate relevante cu privire la legislația care face obiectul apropierii;

punerea în aplicare a „Legii privind promovarea ocupării forței de muncă” și asigurarea funcționării eficace a noii Agenții de stat pentru sprijinirea ocupării forței de muncă (SESA) și, în special, asigurarea resurselor (buget, personal);

punerea în aplicare a Strategiei privind piața forței de muncă 2020-2023 și a planurilor de acțiune aferente;

consolidarea în continuare a capacităților Ministerului persoanelor strămutate intern din teritoriile ocupate, al muncii, sănătății și afacerilor sociale și ale serviciilor sociale;

consolidarea sprijinului activ pentru tranziția tinerilor către muncă prin asigurarea egalității de șanse astfel încât toți tinerii să își dezvolte aptitudinile necesare și să câștige experiență practică pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii;

asigurarea faptului că sistemul de protecție socială sprijină activarea (participarea pe piața muncii) și asigurarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de asistență socială și de pensii.

Priorități pe termen mediu

continuarea asigurării unui sistem eficace de inspecție a muncii, în conformitate cu practicile internaționale și ale UE, pentru a se asigura capacitatea administrativă și de aplicare a legii în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă și al dreptului muncii, precum și consolidarea în continuare a capacității organismelor judiciare relevante și a părților interesate;

continuarea consolidării capacităților noii Agenții de stat pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în conformitate cu practicile serviciilor publice europene de ocupare a forței de muncă și asigurarea de servicii de ocupare a forței de muncă accesibile și eficace;

abordări-pilot pentru a sprijini tranziția tinerilor către un loc de muncă;

monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor Strategiei privind piața forței de muncă 2020-2023;

menținerea bunei funcționări a dialogului social prin funcționarea eficace a Comisiei de parteneriat social tripartit și a sucursalei regionale a acesteia și consolidarea capacităților partenerilor sociali;

sprijinirea măsurilor transversale de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă pentru persoanele aflate în situații vulnerabile;

elaborarea Codului social în vederea îmbunătățirii sistemului de ocupare a forței de muncă, de prestații sociale și de asistență medicală dintr-o perspectivă mai largă a protecției sociale (ocuparea forței de muncă, mobilitate socială, asistență medicală, securitate socială și asistență socială);

luarea de măsuri pentru a aborda „munca informală”/„munca nedeclarată”, în cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile internaționale.

5.13.   Economia și societatea digitală

Priorități pe termen mediu

părțile vor colabora pentru a armoniza în continuare legislația georgiană cu Directiva UE privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS) și pentru a îmbunătăți reziliența cibernetică a principalelor sectoare de infrastructură critică și a organizațiilor din sectorul public, pe baza experienței, practicilor și normelor relevante ale UE;

apropierea de acquis-ul UE în domeniul comunicațiilor electronice; în special, consolidarea în continuare a independenței și a capacității administrative a autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;

punerea în aplicare a acordului de roaming regional (care se preconizează că va fi semnat la începutul anului 2022);

punerea în aplicare a Acordului de coordonare a spectrului regional (care se preconizează că va fi semnat la începutul anului 2022);

punerea în aplicare a Strategiei naționale de dezvoltare a benzii largi a Georgiei și a planului de acțiune aferent, ținând seama de legislația UE și de cele mai bune practici;

sprijinirea Georgiei în ceea ce privește conectivitatea digitală la Marea Neagră.

Părțile vor coopera în vederea adoptării de către Georgia a unor cadre juridice pentru sistemele de identificare electronică și serviciile electronice de încredere, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici, în vederea unui posibil acord de recunoaștere reciprocă a serviciilor de încredere;

consolidarea economiei digitale a Georgiei în domeniul competențelor digitale, al inovării digitale și al ecosistemelor de întreprinderi nou-înființate, al securității cibernetice și al serviciilor electronice pentru cetățeni și întreprinderi și al adoptării datelor și serviciilor spațiale.

5.14.   Pescuitul și politica maritimă

Priorități pe termen scurt

promovarea unei abordări integrate a afacerilor maritime, în special contribuind la dezvoltarea inițiativelor intersectoriale și regionale din domeniul maritim prin instituirea unui mecanism de coordonare și prin identificarea domeniilor de interes comun și cooperarea activă cu statele de coastă și cu părțile interesate din domeniul maritim în regiunea Mării Negre, în contextul Agendei maritime comune pentru Marea Neagră;

îmbunătățirea și consolidarea monitorizării și controlului activităților de pescuit și ale comerțului cu produse pescărești, precum și trasabilitatea și capacitatea autorităților competente, pentru a combate în mod eficace pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

urmărirea evoluțiilor și a măsurilor luate în cadrul Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) și finalizarea modernizării statutului său de membru cu drepturi depline al CGPM;

continuarea punerii în aplicare a guvernanței în domeniul pescuitului și al acvaculturii, în conformitate cu Strategia CGPM pentru 2030, în vederea sustenabilității pescuitului în Marea Neagră și a dezvoltării durabile a acvaculturii;

continuarea procesului în curs de adoptare a unui cadru juridic care să reglementeze pescuitul și activitățile legate de pescuit ale flotei georgiene de lungă distanță și instrumentele pentru punerea în aplicare a cadrului juridic respectiv în vederea combaterii eficace a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).

Priorități pe termen mediu

luarea măsurilor necesare în direcția atingerii obiectivului de a realiza un pescuit sustenabil în Marea Neagră, atât în cadrul relațiilor bilaterale, cât și în cadrul celor multilaterale, pe baza unei abordări ecosistemice în domeniul gestionării pescăriilor;

intensificarea cooperării științifice și tehnice la nivel regional și bilateral în vederea asigurării capacității de monitorizare a activităților de pescuit, de colectare de date, de studii pe mare, în vederea îmbunătățirii evaluării stării stocurilor și a interacțiunii pescuitului cu mediul marin;

utilizarea posibilităților de asistență tehnică în domeniul pescuitului pentru monitorizarea dezvoltării în continuare a controlului și a supravegherii în sprijinul funcționării centrului de monitorizare a pescuitului și a sistemului electronic de monitorizare pentru navele de pescuit;

luarea măsurilor necesare pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a cadrului juridic care va reglementa pescuitul și activitățile legate de pescuit ale flotei de lungă distanță a Georgiei, inclusiv instrumentele de monitorizare, control și supraveghere a acestor activități, pentru a combate în mod eficace pescuitul INN;

sprijinirea în mod activ a punerii în aplicare a Agendei maritime comune pentru Marea Neagră și identificarea proiectelor eligibile pentru finanțare;

îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea pescuitului și a acvaculturii la scară mică, îmbunătățirea colectării de date, îmbunătățirea accesului la piețele locale și la lanțul de aprovizionare, îmbunătățirea standardelor de siguranță alimentară ale produselor pescărești și de acvacultură la scară mică și încurajarea înființării de organizații de producători.

6.    Conectivitate, energie, mediu, politici climatice și protecție civilă

Părțile vor coopera pentru a încuraja punerea în aplicare a acquis-ului UE în toate modurile de transport, cu obiectivul de a îmbunătăți conectivitatea fizică, precum și standardele conexe și aspectele de reglementare și de siguranță. Părțile vor colabora în vederea realizării rezilienței în materie de mediu și climă prin promovarea – inclusiv în cadrul eforturilor de redresare în urma pandemiei de COVID-19 – a unei economii moderne, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, curate și circulare, care să conducă la ecologizarea economiei și la o utilizare mai durabilă a resurselor naturale. Promovarea și sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile vor contribui în continuare la reducerea emisiilor. Cooperarea în materie de prevenire, pregătire și răspuns în caz de dezastre va fi consolidată în continuare.

6.1.   Transportul

Priorități pe termen mediu

urmărirea punerii în aplicare a acquis-ului UE în domeniul aviației pentru a beneficia pe deplin de Acordul privind spațiul aerian comun UE-Georgia;

îmbunătățirea siguranței tuturor modurilor de transport (aerian, rutier, maritim, feroviar);

sprijinirea Georgiei în crearea unei baze de date cuprinzătoare privind siguranța rutieră pentru a furniza datele necesare privind situația actuală în materie de siguranță rutieră (date privind accidentele/vătămările grave), pentru a permite acțiuni mai eficiente legate de politici;

având în vedere importanța siguranței rutiere, furnizarea unui sprijin suplimentar Georgiei în ceea ce privește armonizarea legislației sale privind siguranța rutieră cu acquis-ul UE, inclusiv gestionarea siguranței rutiere și consolidarea capacităților;

sprijinirea reformei sectorului feroviar din Georgia, care ar putea contribui, în special, la un transport mai durabil prin trecerea de la transportul rutier de mărfuri la cel feroviar;

dezvoltarea în continuare a infrastructurii, în special prin punerea în aplicare a proiectelor incluse în planul indicativ de acțiune privind investițiile în TEN-T pentru a sprijini finalizarea rețelei centrale TEN-T extinse în Georgia până în 2030; luarea în considerare a dezvoltării în continuare a rolului de punte al bazinului Mării Negre în ceea ce privește conectivitatea;

sprijinirea Georgiei în elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă și în activități menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la opțiunile alternative de mobilitate urbană (în ceea ce privește utilizarea autoturismelor) pentru a spori disponibilitatea, siguranța, eficiența și sustenabilitatea transportului public urban.

6.2.   Cooperarea în domeniul energiei

Priorități pe termen scurt

asigurarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în calitate de parte contractantă la Comunitatea Energiei;

punerea în aplicare a legislației relevante în domeniul energiei electrice, al energiei din surse regenerabile, al eficienței energetice, al petrolului, al gazelor, al statisticilor în domeniul energiei, al prospectării hidrocarburilor și a dispozițiilor privind mediul legat de energie, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în protocolul de aderare la Tratatul de instituire a Comunității Energiei și în acordul de asociere;

finalizarea și punerea în aplicare a cadrului instituțional pentru politica de eficiență energetică;

pregătirea planului național privind energia și clima (PNEC) al țării și începerea punerii sale în aplicare.

Priorități pe termen mediu

luarea de măsuri în vederea integrării pieței energetice a Georgiei în cea a UE și consolidarea securității energetice și a convergenței în materie de reglementare a Georgiei prin punerea în aplicare a legislației UE relevante, inclusiv a legislației secundare aferente, în conformitate cu angajamentele Comunității Energiei;

cooperarea cu privire la atragerea de sprijin internațional pentru o dezvoltare energetică durabilă, inclusiv din partea fondurilor internaționale pentru climă și a altor instrumente financiare;

consolidarea rețelei și a interconexiunilor infrastructurii energetice a Georgiei, în special:

în ceea ce privește electricitatea, promovarea comerțului și a interconexiunilor transfrontaliere cu țările vecine și consolidarea rețelei electrice de transport a Georgiei; evaluarea în continuare a fezabilității unui proiect de linie de transport la Marea Neagră, precum și a altor proiecte care vizează securitatea aprovizionării și securitatea energetică globală în regiune;

în ceea ce privește gazele naturale, sprijinirea funcționării corespunzătoare continue a principalelor conducte de gaze, inclusiv a părții din coridorul sudic al gazelor situate pe teritoriul georgian, precum și sprijinirea/promovarea altor proiecte de tranzit al gazelor și al petrolului de importanță regională pentru a asigura transportul de resurse energetice din zona Mării Caspice către piețele occidentale, precum și pentru a facilita dezvoltarea stocării subterane a gazelor pentru a consolida securitatea energetică a Georgiei, recunoscând obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050.

6.3.   Mediul

Priorități pe termen scurt

consolidarea guvernanței în materie de mediu prin punerea în aplicare a unei legislații în Georgia cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu, prin adoptarea și punerea în aplicare a legislației privind răspunderea pentru mediul înconjurător prin asigurarea accesului pentru public la informațiile despre mediu și a participării publice la procesul decizional, prin implicarea tuturor părților interesate, precum și prin integrarea aspectelor legate de mediu în alte domenii de politică și prin îmbunătățirea schimbului de informații în materie de mediu în conformitate cu principiile sistemului partajat de informații referitoare la mediu (SPIM);

continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor radioactive;

asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă prin adoptarea și începerea punerii în aplicare a Legii privind gestionarea resurselor de apă;

punerea în aplicare a noului Cod silvic și adoptarea legislației subsidiare; instituirea unui organism de gestionare a pădurilor de stat viabil din punct de vedere economic; finalizarea inventarului forestier național și întreținerea bazei de date;

punerea în aplicare a celui de al 3-lea Program de acțiune național cu privire la mediu din Georgia (2017-2021), conform calendarului planului național de acțiune pentru mediu 3;

elaborarea celui de-al patrulea Program de acțiune național cu privire la mediu din Georgia, inclusiv programul cincinal pentru resursele de apă, care acoperă atât abordările strategice, cât și planul de acțiune;

punerea în aplicare a Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a măsurilor prevăzute în planul de acțiune 2016-2020 și în planurile ulterioare;

asigurarea unei evaluări adecvate a costurilor operaționale ale instalațiilor de gestionare a deșeurilor și instituirea unui sistem tarifar adecvat pentru recuperarea acestora.

Priorități pe termen mediu

valorificarea potențialului economic al unei economii verzi și circulare și elaborarea unor cuprinzătoare de creștere ecologică în toate sectoarele relevante, de exemplu prin considerarea unei imagini verzi a Georgiei ca avantaj competitiv, prin încorporarea principiilor economiei circulare în sistemul național de gestionare a deșeurilor etc.;

apropierea în continuare a legislației Georgiei de acquis-ul UE și punerea în aplicare a dispozițiilor directivelor și regulamentelor UE, astfel cum se prevede în anexele relevante la acordul de asociere;

adoptarea și introducerea unor măsuri de reducere a poluării apei și a aerului și de protecție a biodiversității, inclusiv în Marea Neagră;

adoptarea Legii Georgiei privind biodiversitatea și dezvoltarea legislației subsidiare, printre altele pentru a oferi un temei juridic solid pentru crearea și gestionarea siturilor din rețeaua Smarald, a rezervațiilor biosferei, precum și pentru lista roșie națională a speciilor pe cale de dispariție. Gestionarea zonelor protejate ar trebui consolidată în continuare și finanțată în mod corespunzător din bugetul public;

continuarea dezvoltării rețelei de monitorizare a calității aerului în principalele municipalități și în zonele cele mai poluate; adoptarea unor măsuri de prevenire și control al poluării în zonele cele mai poluate (planuri privind calitatea aerului); adoptarea și punerea în aplicare a Legii privind emisiile industriale;

asigurarea unei evaluări adecvate a costurilor operaționale ale instalațiilor de gestionare a apei și dezvoltarea unor instrumente economice adecvate pentru recuperarea acestora;

elaborarea unei foi de parcurs pentru ratificarea și punerea în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu, inclusiv, printre altele, a Convenției UNECE privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, a protocoalelor la Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (Protocolul referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, Protocolul referitor la poluanții organici persistenți și Protocolul privind metalele grele) și a Convenției UNECE asupra efectelor transfrontaliere ale accidentelor industriale; înregistrarea de progrese privind pregătirile pentru aderarea la Convenția de la Espoo și la protocolul acesteia privind evaluarea strategică de mediu.

6.4.   Schimbările climatice

Priorități pe termen scurt

operaționalizarea Consiliului privind schimbările climatice pentru a coordona politica privind schimbările climatice în Georgia;

finalizarea și adoptarea unei strategii pe termen lung de dezvoltare a emisiilor scăzute de gaze cu efect în Georgia până la jumătatea secolului;

elaborarea și adoptarea unui plan național de adaptare (PNA);

începerea punerii în aplicare a contribuției stabilite la nivel național (CSN) în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

asigurarea faptului că măsurile de redresare în urma pandemiei de COVID-19 înglobează eforturile de a face economia mai ecologică și nu compromit obiectivele de mediu și climatice.

Priorități pe termen mediu

apropierea legislației din Georgia de acquis-ul UE și de instrumentele internaționale, astfel cum se prevede în acordul de asociere, în conformitate cu anexele relevante la acesta;

sprijinirea punerii în aplicare în timp util a angajamentelor Georgiei în materie de politici climatice în cadrul Comunității Energiei;

integrarea politicilor climatice în politicile și măsurile sectoriale și consolidarea capacității diferitelor autorități pentru punerea în aplicare a politicilor climatice în toate sectoarele;

consolidarea cadrului în materie de transparență al Georgiei pentru politici climatice, în special prin intermediul unui sistem național solid pentru monitorizarea și raportarea politicilor climatice, a măsurilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Cadrul de reglementare de la Katowice și Acordul de la Paris.

6.5.   Protecția civilă

Priorități pe termen scurt

în urma acordului administrativ semnat în iulie 2018, explorarea modalităților de definire în continuare a celor mai adecvate elemente de cooperare în ceea ce privește profilul de risc, cadrul legislativ și organizațional al Georgiei, ca parte a abordării regionale a UE.

Priorități pe termen mediu

asigurarea unei comunicări eficace, 24 de ore din 24, incluzând alertele timpurii și schimbul de informații privind situațiile de urgență de mare amploare care afectează UE și Georgia, precum și țările terțe în care părțile sunt implicate în oferirea unui răspuns în caz de dezastre;

facilitarea asistenței reciproce și regionale în caz de urgențe majore, după caz și sub rezerva disponibilității unor resurse suficiente;

promovarea punerii în aplicare a orientărilor UE în materie de sprijin oferit de țara gazdă; încurajarea coordonării interinstituționale eficace și a legăturilor transsectoriale pentru a facilita asistența internațională în cadrul operațiunilor de intervenție în caz de dezastre; consolidarea în continuare a capacităților de primire și de furnizare a asistenței internaționale;

îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre prin intensificarea cooperării privind accesibilitatea și comparabilitatea datelor;

promovarea gestionării integrate a riscurilor de dezastre pe baza evaluărilor riscurilor care implică mai multe pericole;

sprijinirea, după caz, a dezvoltării și consolidării sistemelor de alertă timpurie la nivel național;

facilitarea utilizării de către Georgia, în cooperare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, a Sistemului european Copernicus de avertizare în caz de inundații (EFAS) și a Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS);

îmbunătățirea prevenirii și pregătirii în caz de dezastre industriale și dezastre naturale declanșate tehnologic (NATECH);

consolidarea prevenirii dezastrelor, a pregătirii și a răspunsului în caz de dezastre, în conformitate cu cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre și cu Pactul verde european, printr-un schimb de bune practici, cursuri de formare comune, exerciții, vizite de studiu, ateliere și reuniuni privind lecțiile învățate din situații de urgență reale sau din exerciții. schimbul de bune practici privind integrarea scenariilor privind schimbările climatice în evaluarea riscurilor și planificare.

7.    Mobilitate și contacte interpersonale

UE și Georgia vor continua, de asemenea, să pună accentul pe participarea tinerilor și pe rolul de lider prin responsabilizare. Părțile vor coopera în continuare pentru a maximiza beneficiile asocierii Georgiei la programele Orizont Europa și Europa creativă și pentru a promova în continuare participarea sa deja activă la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, precum și la alte programe și inițiative de voluntariat, de cooperare și de schimb.

Părțile vor încuraja o abordare strategică a educației și formării profesionale. Dezvoltarea teritorială integrată în Georgia va fi, de asemenea, o prioritate pentru cooperarea UE-Georgia. Ambele părți vor asigura o discuție în cunoștință de cauză cu cetățenii georgieni cu privire la oportunitățile și implicațiile asocierii Georgiei la UE prin crearea unei politici pentru tineret cu scopul de a crea un ecosistem durabil pentru dezvoltarea tineretului.

7.1.   Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Priorități pe termen scurt

adoptarea și punerea în aplicare a noii strategii privind educația și știința pentru perioada 2022-2032, cu implicarea responsabililor de elaborarea politicilor, a comunității academice și de cercetare, a liderilor mediului de afaceri și ai societății civile;

sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicii de inovare, inclusiv a revizuirii cadrului de reglementare și a infrastructurii pentru cercetare și inovare;

asigurarea unei mai bune coordonări și complementarități între principalele părți interesate (ministere și agenții); îmbunătățirea transferului de cunoștințe (prin intermediul unei rețele de brokeraj și al unui regim favorabil privind drepturile de proprietate intelectuală); stimularea creării în comun prin intermediul centrelor de competență; adaptarea schemelor de finanțare la nevoile cercetării și inovării (C&I) colaborative și îmbunătățirea mobilității resurselor umane între cercetare și întreprinderi;

asocierea Georgiei la programul Orizont Europa.

Priorități pe termen mediu

maximizarea beneficiilor pentru Georgia ale asocierii sale la programul Orizont Europa, pentru a contribui la stimularea competitivității și a creșterii economice a țării;

încurajarea participării în cadrul Programului pentru cercetare și formare al Euratom, care completează Orizont Europa, în special în domeniul siguranței nucleare și al protecției radiologice, pe baza cererilor competitive;

consolidarea resurselor umane, materiale și instituționale, în vederea îmbunătățirii capacităților de cercetare și inovare;

dezvoltarea unui sistem de informații privind C&I care să funcționeze corespunzător, reducând fragmentarea (prin înființarea de centre de C&I) și aliniind prioritățile de C&I pentru a fi în concordanță cu prioritățile economice;

introducerea unei finanțări de bază adecvate pentru a sprijini organizațiile publice de cercetare și crearea unor condiții de concurență echitabile între acestea;

crearea unor condiții favorabile care să încurajeze și să stimuleze întreprinderile să investească în cercetare și inovare;

punerea în aplicare a Agendei strategice pentru cercetare și inovare la Marea Neagră, o componentă a agendei regionale a Sinergiei Mării Negre.

7.2.   Educație, formare și tineret

Priorități pe termen mediu

asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru toți, inclusiv pentru cei care provin din medii defavorizate; luarea de măsuri suplimentare pentru promovarea educației și formării favorabile incluziunii;

încurajarea unei abordări strategice privind educația și formarea profesională (EFP) în vederea alinierii sistemului EFP al Georgiei la modernizarea structurilor EFP ale UE, astfel cum se urmărește în cadrul procesului de la Copenhaga, prin intermediul instrumentelor acestuia și respectând principiile egalității de șanse;

încurajarea implicării active a sectorului privat în EFP pentru a spori relevanța și eficacitatea acestuia și, în cele din urmă, pentru a obține un acces îmbunătățit al sectorului privat la forță de muncă calificată;

îmbunătățirea în continuare a calității educației, a accesului egal și a sustenabilității (inclusiv finanțarea eficientă pentru toate nivelurile de educație) și stimularea educației non-formale și a învățării pe tot parcursul vieții;

promovarea participării active a Georgiei la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate;

desfășurarea de activități comune și schimburi în vederea promovării reformelor Georgiei în sistemul de educație și formare și a integrării în continuare în Spațiul european al învățământului superior, a îmbunătățirii calității furnizării de educație, a modernizării practicilor de predare și de învățare și a stimulării dezvoltării competențelor pentru o mai mare capacitate de inserție profesională și pentru implicarea civică a absolvenților;

intensificarea în continuare a eforturilor comune pentru a asigura punerea în aplicare eficace și deplină a Școlii europene a Parteneriatului estic în Georgia;

consolidarea unei abordări strategice a politicii pentru tineret prin intermediul Ministerului Culturii, Tineretului și Sportului din Georgia și intensificarea schimburilor și a cooperării în domeniul educației non-formale pentru tineri și lucrători de tineret, printre altele prin componenta pentru tineret a programului Erasmus+, cu scopul de a crea un ecosistem durabil pentru dezvoltarea tineretului;

încurajarea unei abordări strategice a activităților pentru tineret pentru a aborda mai eficient provocările cu care se confruntă tinerii și pentru a promova dezvoltarea competențelor-cheie și realizarea potențialului tinerilor.

7.3.   Cooperarea în domeniul cultural

promovarea punerii în aplicare a Convenției UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale;

cooperarea pentru dezvoltarea unei politici culturale incluzive în Georgia și pentru conservarea și valorizarea patrimoniului cultural și natural, pentru cultură și industriile creative în scopul de a favoriza dezvoltarea socioeconomică, incluziunea și participarea cetățenilor;

promovarea participării actorilor culturali și din domeniul audiovizualului din Georgia la programele de cooperare culturală/din domeniul audiovizualului, în special la programul Europa creativă;

promovarea dialogului intercultural și dezvoltarea unei culturi democratice prin intermediul activităților pentru tineret;

încurajarea mobilității artiștilor;

cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea politicii în domeniul sportului în Georgia prin schimbul de bune practici; promovarea participării părților interesate din domeniul sportului din Georgia la acțiunile Erasmus în domeniul sportului, precum și la alte inițiative, cum ar fi Săptămâna europeană a sportului dincolo de frontiere și premiile #BeActive;

schimbul de bune practici în domeniul combaterii amenințărilor la adresa sportului, cum ar fi violența în sport, orice tip de discriminare, manipularea competițiilor sportive și dopajul;

încurajarea promovării egalității de gen în sport, dezvoltarea eticii în sport, precum și a principiilor incluziunii sociale și bunei guvernanțe.

7.4.   Cooperarea în domeniul audiovizualului și al mijloacelor de comunicare în masă

Priorități pe termen mediu

depunerea de eforturi în vederea consolidării independenței și a profesionalismului mijloacelor de comunicare în masă în conformitate cu standardele europene relevante, precum și în vederea apropierii legislației în domeniul audiovizualului de acquis-ul UE, astfel cum se prevede în acordul de asociere, printre altele, prin schimburi de opinii privind politica în domeniul audiovizualului, standardele internaționale relevante, inclusiv cooperarea în combaterea incitării la ură, a rasismului și a xenofobiei;

schimbul de cele mai bune practici în ceea ce privește libertatea mijloacelor de comunicare, pluralismul acestora, dezincriminarea calomniei, protecția surselor de informații ale jurnaliștilor și aspectele legate de diversitatea culturală, printr-un dialog periodic; consolidarea capacității și a independenței autorităților/organismelor de reglementare a mijloacelor de comunicare în masă.

7.5.   Dezvoltarea regională și cooperarea la nivel regional

Priorități pe termen scurt

finalizarea cu succes a punerii în aplicare a Programului de dezvoltare regională al Georgiei pentru perioada 2018-2021 (PDR), inclusiv prin instituirea unor mecanisme eficace de coordonare interinstituțională și de parteneriat între autoritățile naționale și cele subnaționale;

punerea în aplicare cu succes a programului-pilot de dezvoltare regională integrată pentru perioada 2020-2022 (PIRDP), cu accent pe „regiunile prioritare” ale UE, inclusiv investițiile potențiale în domenii precum inovarea și IMM-urile, în vederea creării de noi centre de greutate în Georgia;

înregistrarea de progrese în activitatea privind misiunea regională de specializare inteligentă, inclusiv prin formare și consolidarea capacităților pentru părțile interesate;

identificarea unor măsuri suplimentare pentru viitoarea introducere treptată a metodologiei și clasificării NUTS a UE în Georgia;

participarea în mod proactiv la dezvoltarea programului Interreg NEXT privind bazinul Mării Negre pentru perioada 2021-2027, pentru a aborda riscurile de schimbări climatice, de dezastre provocate de om și de dezastre naturale, precum și pentru a consolida cooperarea în ceea ce privește protejarea patrimoniului natural și a biodiversității; consolidarea capacităților structurilor de gestionare și control necesare.

Priorități pe termen mediu

sprijinirea în continuare a autorităților în ceea ce privește consolidarea parteneriatelor dintre administrațiile naționale și subnaționale, eforturile de consolidare a capacităților și alte instrumente de dezvoltare regională, punând în aplicare în mod eficace PIRDP 2020-2022 și programul (programele) care îi (le) urmează, precum și strategia de descentralizare a Georgiei pentru perioada 2020-2025;

sprijinirea acțiunilor multilaterale integrate pentru dezvoltarea teritorială a Georgiei, cum ar fi în domeniul amenajării spațiale, al gestionării apei și a deșeurilor, al drumurilor, al energiei electrice și al altor infrastructuri de bază, al diversificării economiei rurale, al turismului și al dezvoltării întreprinderilor, al infrastructurii și unităților educaționale, al proiectelor dezafectate, al eficienței energetice, al activării și implicării sociale;

îmbunătățirea acordurilor instituționale și construirea unei capacități adecvate la nivel național/regional/local pentru a participa la programul Interreg NEXT privind bazinul Mării Negre pentru perioada 2021-2027;

dezvoltarea și operaționalizarea specializării inteligente ca bază pentru stabilirea deciziilor de investiții în cercetare și inovare, în vederea creșterii potențialului de inovare al regiunilor și al întregii țări;

selectarea domeniilor prioritare pentru transformarea economică pe baza avantajelor competitive și a unui dialog incluziv între autoritățile locale, mediul academic, mediul de afaceri și societatea civilă;

sprijinirea aplicării treptate a metodologiei și clasificării NUTS a UE în sistemul statistic național georgian.

7.6.   Participarea la agențiile și programele UE

Priorități pe termen mediu

revizuirea punerii în aplicare a Protocolului privind participarea la programele UE în funcție de participarea reală a Georgiei la anumite programe ale UE.

7.7.   Sensibilizarea publicului și vizibilitatea

asigurarea unei dezbateri în cunoștință de cauză, inclusiv cu un public mai larg și cu cetățenii Georgiei, cu privire la oportunitățile și implicațiile apropierii de UE a Georgiei, inclusiv programul de asociere, în special DCFTA;

consolidarea capacităților de comunicare pentru a spori vizibilitatea UE, pentru a promova valorile comune și a explica efectele pozitive ale asocierii politice și ale integrării economice în UE;

asigurarea unei vizibilități adecvate a tuturor proiectelor și programelor UE și a impactului acestora, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6) din prioritățile Parteneriatului estic pentru perioada de după 2020 și cu normele și orientările generale în vigoare privind comunicarea și vizibilitatea UE.


(1)  JOIN(2020) 7.

(2)  https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/12/15/eastern-partnership-summit-joint-declaration/

(3)  Avizul de urgență al Comisiei pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei privind selecția și numirea judecătorilor Curții Supreme din Georgia, aprobat de Comisia de la Veneția la 21-22 iunie 2019; Avizul de urgență al Comisiei pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei privind modificările aduse Legii organice privind instanțele comune, aprobat de Comisia de la Veneția la 2-3 iulie 2021.

(4)  21 mai 2019, Declarația ministerială de la București privind o agendă maritimă comună pentru Marea Neagră – [Marea Neagră (europa.eu)].

(5)  E.g. https://www.osce.org/files/f/documents/1/4/480500.pdf și https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/496309

(6)  De exemplu, Avizul comun privind proiectul de articol 791 din Codul electoral din 20 martie 2021, Avizul nr. 1019/2021/ODIHR al Comisiei de la Veneția, Avizul nr. ELEGEO/407/2020; Avizul comun urgent privind proiectele revizuite de modificare a Codului electoral din 5 iulie 2021, Avizul nr. 1043/2021/ODIHR al Comisiei de la Veneția, Avizul nr. ELE-GEO/417/2021.

(7)  https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/international-affairs/collaboration-countries/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en


Top