EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A1019(01)

Acordul de la Paris

OJ L 282, 19.10.2016, p. 4–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

19.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/4


TRADUCERE

ACORDUL DE LA PARIS

PĂRȚILE LA PREZENTUL ACORD,

FIIND părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (denumită în continuare „convenția”),

ÎN TEMEIUL Platformei de la Durban pentru o acțiune consolidată instituită prin Decizia 1/CP.17 a Conferinței părților la convenție în cadrul celei de a șaptesprezecea sesiuni a sale,

ÎN VEDEREA atingerii obiectivului convenției și fiind ghidate de principiile sale, inclusiv de principiul echității, al responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale,

RECUNOSCÂND necesitatea unui răspuns eficace și progresiv la amenințarea urgentă reprezentată de schimbările climatice, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile,

RECUNOSCÂND, DE ASEMENEA, nevoile specifice și circumstanțele speciale ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în speciale ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice, astfel cum sunt prevăzute în convenție,

LUÂND PE DEPLIN ÎN CONSIDERARE nevoile specifice și situațiile speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate în ceea ce privește finanțarea și transferul de tehnologie,

RECUNOSCÂND că părțile pot fi afectate nu numai de schimbările climatice, dar și de efectele măsurilor luate ca răspuns la acestea,

SUBLINIIND relația intrinsecă pe care acțiunile privind schimbările climatice, răspunsurile la acestea și efectele schimbărilor climatice o au cu accesul echitabil la dezvoltarea durabilă și cu eradicarea sărăciei,

RECUNOSCÂND prioritatea fundamentală a protejării securității alimentare și a stopării foametei și vulnerabilitățile speciale ale sistemelor de producție alimentară la efectele negative ale schimbărilor climatice,

LUÂND ÎN CONSIDERARE imperativele unei tranziții juste a forței de muncă și ale creării unor locuri de muncă decente și de calitate, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare definite la nivel național,

RECUNOSCÂND că schimbările climatice sunt o preocupare comună a omenirii, în momentul luării măsurilor de abordare a schimbărilor climatice, părțile ar trebui să respecte, să promoveze și să ia în considerare obligațiile care le revin privind drepturile omului, dreptul la sănătate, drepturile popoarelor indigene, ale comunităților locale, ale migranților, ale copiilor, ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor în situații vulnerabile și dreptul la dezvoltare, precum și egalitatea de gen, emanciparea femeilor și egalitatea între generații,

RECUNOSCÂND importanța conservării și consolidării, după caz, a absorbanților și a rezervoarelor de gaze cu efect de seră menționate în convenție,

REMARCÂND importanța asigurării integrității tuturor ecosistemelor, inclusiv a oceanelor, și protejării biodiversității, recunoscute de unele culturi ca Mama Pământ și remarcând importanța pentru unii a conceptului de „justiție climatică” la luarea măsurilor de abordare a schimbărilor climatice,

AFIRMÂND importanța pe care o reprezintă educația, formarea, sensibilizarea și participarea publicului, accesul public la informații și cooperarea la toate nivelurile privind subiectele menționate în prezentul acord,

RECUNOSCÂND importanța angajamentelor asumate la toate nivelurile de guvernare și de diferiți actori, în conformitate cu legislațiile naționale ale părților, în ceea ce privește acțiunile de abordare a schimbărilor climatice,

RECUNOSCÂND, DE ASEMENEA, că stilurile de viață sustenabile și modelele durabile de consum și producție, părțile care sunt țări dezvoltate preluând inițiativa în acest sens, joacă un rol important în abordarea schimbărilor climatice,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

În scopul prezentului acord, se aplică definițiile de la articolul 1 din convenție. În plus:

(a)

„convenție” înseamnă Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la data de 9 mai 1992;

(b)

„Conferința părților” înseamnă Conferința părților la convenție;

(c)

„parte” înseamnă o parte la prezentul acord.

Articolul 2

(1)   Prezentul acord, contribuind la punerea în aplicare a convenției, inclusiv a obiectivului său, are ca scop consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:

(a)

menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice;

(b)

creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; și

(c)

întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2)   Prezentul acord va fi pus în aplicare pentru a reflecta echitatea și principiul responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

Articolul 3

În temeiul contribuțiilor stabilite la nivel național la reacția globală la schimbările climatice, toate părțile trebuie să întreprindă și să comunice eforturile ambițioase definite la articolele 4, 7, 9, 10, 11 și 13 în vederea atingerii scopului prezentului acord, astfel cum este prevăzut la articolul 2. Eforturile tuturor părților vor reprezenta o evoluție în timp, recunoscând totodată nevoia de a susține părțile care sunt țări în curs de dezvoltare în ceea ce privește punerea în aplicare efectivă a prezentului acord.

Articolul 4

(1)   În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura stabilit la articolul 2, părțile își propun să atingă cât mai repede posibil valoarea maximă globală a emisiilor de gaze cu efect de seră, recunoscând că atingerea valorii maxime va dura mai mult pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare, și să ia apoi măsuri de reducere rapidă a acesteia în conformitate cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile pentru a obține un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol, pe baza echității și în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei.

(2)   Fiecare parte pregătește, comunică și menține contribuții succesive, stabilite la nivel național, pe care intenționează să le atingă. Părțile continuă să ia măsuri naționale de reducere, cu scopul de a atinge obiectivele acestor contribuții.

(3)   Contribuția succesivă a fiecărei părți, stabilită la nivel național, va reprezenta o evoluție față de contribuția curentă a părții, stabilită la nivel național, și va reprezenta cel mai ridicat nivel de ambiție posibilă al acesteia, reflectând responsabilitățile comune, dar diferențiate care îi revin și capacitățile aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

(4)   Părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să continue să aibă un rol de lider prin asumarea obiectivelor de reducere absolută a emisiilor în întreaga economie. Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să își consolideze în continuare eforturile de reducere și sunt încurajate să treacă, în timp, la reducerea emisiilor în întreaga economie sau la obiective de limitare în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

(5)   Se oferă sprijin părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în conformitate cu articolele 9, 10 și 11, recunoscând că sprijinul consolidat pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare va permite ca acțiunile lor să aibă un nivel mai ridicat de ambiție.

(6)   Țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare pot să elaboreze și să comunice strategiile, planurile și acțiunile pentru o dezvoltare cu un nivel redus de emisii de gaze cu efect de seră care să reflecte circumstanțele lor speciale.

(7)   Beneficiile comune ale reducerii ce rezultă în urma acțiunilor de adaptare și/sau a planurilor de diversificare economică ale părților pot contribui la obținerea rezultatelor în materie de reducere prevăzute de prezentul articol.

(8)   La comunicarea contribuțiilor lor stabilite la nivel național, toate părțile oferă informațiile necesare din motive de claritate, transparență și înțelegere, în conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(9)   Fiecare parte comunică, la fiecare cinci ani, contribuția stabilită la nivel național în conformitate cu Decizia 1/CP.21 și cu orice decizie relevantă a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și este informată cu privire la rezultatele evaluării la nivel global menționată la articolul 14.

(10)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord ia în considerare, în cadrul primei sale sesiuni, stabilirea de intervale de timp comune în care să fie transmise contribuțiile stabilite la nivel național.

(11)   O parte poate în orice moment să își modifice contribuția actuală stabilită la nivel național în vederea consolidării nivelului său de ambiție, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(12)   Contribuțiile stabilite la nivel național comunicate de către părți se înregistrează într-un registru public administrat de către secretariat.

(13)   Părțile răspund de contribuțiile lor stabilite la nivel național. La contabilizarea emisiilor antropice și a absorbțiilor corespunzătoare contribuțiilor lor stabilite la nivel național, părțile promovează integritatea mediului înconjurător, transparența, acuratețea, caracterul complet, comparabilitatea și consecvența și asigură evitarea dublei contabilizări, în conformitate cu orientările adoptate de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(14)   În contextul contribuțiilor lor stabilite la nivel național, la recunoașterea și punerea în aplicare a acțiunilor de reducere cu privire la emisiile antropice și a absorbțiilor, părțile ar trebui să ia în considerare, după caz, metodele și orientările existente prevăzute de convenție, având în vedere dispozițiile alineatului (13) din prezentul articol.

(15)   La punerea în aplicare a prezentului acord, părțile iau în considerare preocupările părților ale căror economii sunt cele mai afectate de efectele măsurilor de răspuns, în special ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

(16)   Părțile, inclusiv organizațiile de integrare economică regională și statele membre ale acestora, care au ajuns la un acord de a acționa în comun în temeiul alineatului (2) din prezentul articol informează secretariatul cu privire la termenii acordului respectiv, inclusiv cu privire la nivelul de emisii alocat fiecărei părți în perioada de timp relevantă, în momentul comunicării contribuțiilor lor stabilite la nivel național. Secretariatul trebuie, la rândul său, să informeze părțile și părțile semnatare ale convenției cu privire la termenii acordului respectiv.

(17)   Fiecare parte la un asemenea acord este responsabilă de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul menționat la alineatul (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și cu articolele 13 și 15.

(18)   În cazul în care părțile care acționează în comun fac acest lucru în cadrul unei organizații de integrare economică regională care este parte la prezentul acord și împreună cu o asemenea organizație, fiecare stat membru al organizației respective de integrare economică regională, în mod individual și împreună cu organizația de integrare economică regională, este responsabil de nivelul său de emisii, astfel cum a fost stabilit în acordul comunicat în temeiul alineatului (16) din prezentul articol, în conformitate cu alineatele (13) și (14) din prezentul articol și cu articolele 13 și 15.

(19)   Toate părțile ar trebui să depună eforturi să formuleze și să comunice strategii de dezvoltare pe termen lung privind obținerea unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, având în vedere articolul 2 și luând în considerare responsabilitățile lor comune, dar diferențiate și capacitățile aferente, în funcție de diferitele circumstanțe naționale.

Articolul 5

(1)   Părțile ar trebui să ia măsuri pentru a conserva și a consolida, după caz, absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din convenție, inclusiv pădurile.

(2)   Părțile sunt încurajate să ia măsuri în vederea punerii în aplicare și a susținerii, inclusiv prin plăți bazate pe rezultate, a cadrului existent, astfel cum este stabilit în orientările și deciziile aferente, convenite deja în temeiul convenției pentru: abordări de politică și stimulente pozitive pentru activitățile legate de reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și degradarea pădurilor și rolul conservării, gestionarea durabilă a pădurilor și consolidarea stocurilor de carbon forestier în țările în curs de dezvoltare și abordări de politică alternative, cum ar fi abordări comune de reducere și adaptare pentru gestionarea integrală și durabilă a pădurilor, reafirmând totodată importanța stimulării, după caz, a beneficiilor care nu au legătură cu carbonul asociate acestor abordări.

Articolul 6

(1)   Părțile recunosc faptul că unele părți optează pentru cooperarea voluntară în ceea ce privește punerea în aplicare a contribuțiilor lor stabilite la nivel național pentru a permite un nivel mai mare de ambiție a acțiunilor lor de reducere și de adaptare și pentru a promova dezvoltarea durabilă și integritatea mediului.

(2)   În cazul angajării în mod voluntar în abordări de cooperare care implică utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor stabilite la nivel național, părțile promovează dezvoltarea durabilă și asigură integritatea și transparența mediului, inclusiv în cadrul guvernanței, și aplică o contabilizare solidă pentru a asigura, printre altele, evitarea dublei contabilizări, în concordanță cu orientările adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(3)   Utilizarea rezultatelor măsurilor de reducere transferate la nivel internațional pentru îndeplinirea contribuțiilor stabilite la nivel național în baza prezentului acord se face voluntar și cu acordul părților participante.

(4)   Sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se instituie un mecanism prin care să se contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și să se sprijine dezvoltarea durabilă, care să fie utilizat în mod voluntar de părți. Acesta este supravegheat de un organism desemnat de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și are ca scop:

(a)

promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră simultan cu încurajarea dezvoltării durabile;

(b)

stimularea și facilitarea participării la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a entităților publice și private autorizate de o parte;

(c)

contribuția la reducerea nivelurilor de emisii în partea-gazdă, care va beneficia de pe urma activităților de reducere care au ca rezultat reduceri ale emisiilor ce pot fi de asemenea utilizate de o altă parte pentru a-și îndeplini contribuția stabilită la nivel național; și

(d)

reducerea per ansamblu a emisiilor globale.

(5)   Reducerile de emisii rezultate în urma folosirii mecanismului menționat la alineatul (4) din prezentul articol nu pot fi utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către partea-gazdă a contribuției stabilite la nivel național în cazul în care acestea sunt utilizate de o altă parte pentru a își demonstra îndeplinirea contribuției stabilite la nivel național.

(6)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se asigură că o parte a veniturilor provenite din activitățile desfășurate în baza mecanismului menționat la alineatul (4) din prezentul articol este utilizată pentru a acoperi cheltuielile administrative, precum și pentru a oferi asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice pentru a face față costurilor de adaptare.

(7)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, norme, modalități și proceduri pentru mecanismul menționat la alineatul (4) din prezentul articol.

(8)   Părțile recunosc importanța unor abordări integrate, holistice și echilibrate care nu se bazează pe piață și care să fie disponibile părților pentru asistență în implementarea contribuțiilor acestora stabilite la nivel național, în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei, într-un mod coordonat și eficace, inclusiv, printre altele, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptare, finanțare, transfer de tehnologie și consolidare a capacităților, după caz. Aceste abordări au ca scop:

(a)

promovarea creșterii nivelului de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor și adaptarea;

(b)

îmbunătățirea participării sectorului public și a celui privat la implementarea contribuțiilor stabilite la nivel național; și

(c)

oferirea de oportunități de coordonare în cadrul instrumentelor și al mecanismelor instituționale relevante.

(9)   Se definește, prin prezentul acord, un cadru pentru abordările care nu se bazează pe piață privind o dezvoltare durabilă în scopul promovării abordărilor care nu se bazează pe piață menționate la alineatul (8) din prezentul articol.

Articolul 7

(1)   Părțile stabilesc, prin prezentul acord, obiectivul global în materie de adaptare, prin întărirea capacității de adaptare, consolidarea rezistenței și reducerea vulnerabilității la schimbările climatice, în vedereacontribuirii la dezvoltarea durabilă și a asigurării unui răspuns în materie de adaptare corespunzător, în contextul obiectivului legat de temperatură menționat la articolul 2.

(2)   Părțile recunosc faptul că adaptarea este o problemă globală cu care se confruntă toți, care are dimensiuni locale, subnaționale, naționale, regionale și internaționale și care este o componentă-cheie și aduce o contribuție la răspunsul mondial pe termen lung la schimbările climatice pentru protejarea oamenilor, a mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor, luând în considerare nevoile urgente și imediate ale acelor părți care sunt țări în curs de dezvoltare ce sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.

(3)   Eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare sunt recunoscute, în conformitate cu modalitățile care urmează a fi adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord în cadrul primei sale sesiuni.

(4)   Părțile recunosc faptul că nevoia curentă de adaptare este semnificativă, că prin niveluri mai ridicate ale reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră se poate diminua nevoia de eforturi suplimentare de adaptare și că nevoile mai mari de adaptare pot presupune costuri de adaptare mai ridicate.

(5)   Părțile recunosc faptul că acțiunea de adaptare ar trebui să urmeze o abordare elaborată la nivel național, care să integreze dimensiunea de gen, să fie participativă, complet transparentă și să ia în considerare grupurile vulnerabile, comunitățile și ecosistemele și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile și, după caz, pe cunoștințele tradiționale, cunoștințele populațiilor autohtone și sistemele locale de cunoștințe și să fie ghidată de acestea, în vederea integrării procesului de adaptare în politicile și acțiunile socioeconomice și de mediu, atunci când este cazul.

(6)   Părțile recunosc importanța sprijinului pentru eforturile de adaptare și a cooperării internaționale privind aceste eforturi și importanța luării în considerare a nevoilor părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice.

(7)   Părțile ar trebui să își consolideze cooperarea în ceea ce privește consolidarea acțiunii de adaptare, luând în considerare Cadrul privind adaptarea de la Cancun, inclusiv cu privire la:

(a)

schimbul de informații, de bune practici, de experiențe și de lecții învățate, inclusiv, după caz, atunci când acestea sunt legate de știință, de planificare, de politici și de implementare în raport cu acțiunile de adaptare;

(b)

consolidarea mecanismelor instituționale, inclusiv a celor instituite în temeiul convenției care servesc prezentului acord, pentru a sprijini sintetizarea informațiilor și a cunoștințelor relevante și oferirea de sprijin tehnic și de îndrumări pentru părți;

(c)

consolidarea cunoștințelor științifice privind clima, inclusiv a cercetării, a observării sistematice a sistemului climatic și a sistemelor de avertizare timpurie, într-un mod care să informeze serviciile climatice și să sprijine procesul de luare a deciziilor;

(d)

oferirea de asistență părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru identificarea practicilor efective de adaptare, a nevoilor de adaptare, a priorităților, a sprijinului furnizat și primit pentru acțiunile și eforturile de adaptare și pentru abordarea problemelor și lacunelor, într-un mod care să încurajeze bunele practici; și

(e)

îmbunătățirea eficacității și a durabilității acțiunilor de adaptare.

(8)   Organizațiile și agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite sunt încurajate să sprijine eforturile părților de punere în aplicare a acțiunilor menționate la alineatul (7) din prezentul articol, luând în considerare dispozițiile alineatului (5) din prezentul articol.

(9)   Fiecare parte se angajează, după caz, în procese de planificare a măsurilor de adaptare și în punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv în elaborarea sau consolidarea planurilor, a politicilor și/sau a contribuțiilor relevante, ceea ce poate include:

(a)

punerea în aplicare a acțiunilor, a inițiativelor și/sau a eforturilor de adaptare;

(b)

procesul de formulare și implementare a planurilor naționale de adaptare;

(c)

evaluarea efectelor schimbărilor climatice și a vulnerabilității la schimbările climatice, în vederea formulării de acțiuni prioritare stabilite la nivel național, luând în considerare populația, locurile și ecosistemele vulnerabile;

(d)

monitorizarea, evaluarea și învățarea din planurile, politicile, programele și acțiunile de adaptare; și

(e)

consolidarea rezistenței sistemelor socioeconomice și ecologice, inclusiv prin diversificarea economică și prin managementul durabil al resurselor naturale.

(10)   Fiecare parte ar trebui, după caz, să trimită și să actualizeze periodic o comunicare privind adaptarea, care poate include prioritățile acesteia, nevoile, planurile și acțiunile în materie de punere în aplicare și de sprijin, fără a crea o povară suplimentară pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare.

(11)   Comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol este trimisă și actualizată periodic, după caz, ca o componentă a altor comunicări sau documente sau împreună cu acestea, inclusiv un plan național de adaptare, o contribuție stabilită la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (2), și/sau o comunicare națională.

(12)   Comunicările privind adaptarea menționate la alineatul (10) din prezentul articol sunt înregistrate într-un registru public administrat de secretariat.

(13)   Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare primesc sprijin internațional continuu și consolidat pentru punerea în aplicare a alineatelor (7), (9), (10) și (11) din prezentul articol, în conformitate cu dispozițiile articolelor 9, 10 și 11.

(14)   Printre altele, evaluarea la nivel global menționată la articolul 14:

(a)

recunoaște eforturile de adaptare ale părților care sunt țări în curs de dezvoltare;

(b)

consolidează punerea în aplicare a acțiunii de adaptare luând în considerare comunicarea privind adaptarea menționată la alineatul (10) din prezentul articol;

(c)

revizuiește caracterul adecvat și eficacitatea adaptării și a sprijinului oferit pentru adaptare; și

(d)

revizuiește progresul general înregistrat în ceea ce privește atingerea obiectivului global privind adaptarea menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 8

(1)   Părțile recunosc importanța prevenirii, a reducerii la minimum și a abordării pierderilor și daunelor asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice, printre care evenimentele meteorologice extreme și evenimentele cu evoluție lentă, precum și rolul dezvoltării durabile în reducerea riscului de pierderi și daune.

(2)   Mecanismul Internațional de la Varșovia pentru Pierderi și Daune asociate Impacturilor Schimbărilor Climatice se află sub autoritatea și îndrumarea Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și poate fi îmbunătățit și consolidat, în modul stabilit de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(3)   Părțile ar trebui să consolideze înțelegerea, acțiunea și sprijinul privind pierderile și daunele asociate efectelor adverse ale schimbărilor climatice, inclusiv prin Mecanismul Internațional de la Varșovia, după caz, prin cooperare și facilitare.

(4)   Astfel, domeniile de cooperare și facilitare pentru consolidarea înțelegerii, acțiunii și sprijinului pot include:

(a)

sistemele de avertizare timpurie;

(b)

pregătirea pentru situații de urgență;

(c)

evenimentele cu evoluție lentă;

(d)

evenimentele care pot implica pierderi și daune ireversibile și permanente;

(e)

o evaluare și o gestionare cuprinzătoare a riscurilor;

(f)

facilitățile de asigurare împotriva riscurilor, de gestionare în comun a riscurilor schimbărilor climatice și alte soluții de asigurare;

(g)

pierderi de natură non-economică; și

(h)

rezistența comunităților, a mijloacelor de subzistență și a ecosistemelor.

(5)   Mecanismul Internațional de la Varșovia colaborează cu organismele și grupurile de experți existente în temeiul acordului, precum și cu organizațiile și grupurile de experți relevante din afara acordului.

Articolul 9

(1)   Părțile care sunt țări dezvoltate furnizează resurse financiare pentru sprijinirea părților care sunt țări în curs de dezvoltare, atât pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice în continuarea obligațiilor existente ale acestora în temeiul convenției.

(2)   Alte părți sunt încurajate să furnizeze sau să continue să furnizeze în mod voluntar un astfel de sprijin.

(3)   Ca parte a efortului global, părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să continue să își asume rolul de lider în mobilizarea finanțării pentru abordarea schimbărilor climatice dintr-o varietate largă de surse, instrumente și canale, remarcând rolul semnificativ al fondurilor publice, printr-o varietate de acțiuni, inclusiv prin sprijinirea strategiilor elaborate de fiecare țară, și luând în considerare nevoile și prioritățile părților care sunt țări în curs de dezvoltare. Această mobilizare a finanțării pentru abordarea schimbărilor climatice ar trebui să reprezinte o evoluție față de eforturile anterioare.

(4)   Furnizarea unor resurse financiare sporite progresiv ar trebui să aibă ca scop atingerea unui echilibru între adaptare și reducere, luând în considerare strategiile elaborate de fiecare țară, precum și prioritățile și nevoile părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special ale celor care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice și care au constrângeri semnificative în materie de capacitate, cum ar fi țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare, având în vedere nevoia de resurse publice și bazate pe granturi pentru adaptare.

(5)   Părțile care sunt țări dezvoltate comunică o dată la doi ani informații cantitative și calitative, cu titlu indicativ, în legătură cu alineatele (1) și (3) din prezentul articol, după caz, inclusiv, în situația în care sunt disponibile, nivelurile previzionate ale resurselor financiare publice care urmează a fi puse la dispoziția părților care sunt țări în curs de dezvoltare. Alte părți care pun la dispoziție resurse sunt încurajate să comunice voluntar o dată la doi ani aceste informații.

(6)   Evaluarea la nivel global menționată la articolul 14 ia în considerare informațiile relevante furnizate de părțile care sunt țări dezvoltate și/sau de organismele acordului privind eforturile legate de finanțarea pentru abordarea schimbărilor climatice.

(7)   Părțile care sunt țări dezvoltate furnizează informații transparente și consecvente privind sprijinul acordat părților care sunt țări în curs de dezvoltare care este mobilizat prin intervenții publice, o dată la doi ani, în conformitate cu modalitățile, procedurile și orientările care urmează a fi adoptate de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord, în cadrul primei sale sesiuni, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (13). Alte părți sunt încurajate să procedeze la fel.

(8)   Mecanismul financiar al convenției, inclusiv entitățile operaționale ale acestuia, funcționează ca mecanism financiar al prezentului acord.

(9)   Instituțiile care servesc prezentului acord, inclusiv entitățile operaționale ale mecanismului financiar al convenției, au ca scop asigurarea unui acces eficient la resurse financiare prin proceduri de aprobare simplificate și printr-o disponibilitate mai mare a sprijinului acordat părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special țărilor cel mai puțin dezvoltate și statelor insulare mici în curs de dezvoltare, în contextul strategiilor și al planurilor naționale ale acestora privind schimbările climatice.

Articolul 10

(1)   Părțile împărtășesc o viziune pe termen lung cu privire la importanța realizării pe deplin a dezvoltării și transferului de tehnologii pentru a îmbunătăți rezistența la schimbările climatice și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

(2)   Remarcând importanța tehnologiei pentru punerea în aplicare a acțiunilor de reducere și adaptare întreprinse în temeiul prezentului acord și recunoscând eforturile existente de implementare și diseminare a tehnologiei, părțile consolidează acțiunea de cooperare privind dezvoltarea și transferul de tehnologii.

(3)   Mecanismul privind tehnologia stabilit prin convenție servește prezentului acord.

(4)   Se stabilește prin prezentul acord un cadru privind tehnologia pentru a oferi îndrumări generale cu privire la activitatea mecanismului privind tehnologia în promovarea și facilitarea acțiunii sporite privind dezvoltarea și transferul de tehnologii pentru a sprijini punerea în aplicare a prezentului acord, în vederea realizării viziunii pe termen lung menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(5)   Accelerarea, încurajarea și facilitarea inovării sunt critice pentru un răspuns eficace pe termen lung la nivel mondial la schimbările climatice și pentru promovarea creșterii economice și a dezvoltării durabile. Un astfel de efort este, după caz, susținut, inclusiv de către mecanismul privind tehnologia și, prin mijloace financiare, de către mecanismul financiar al convenției, pentru abordări bazate pe colaborare în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și facilitând accesul la tehnologie, în special în stadiile incipiente ale ciclului tehnologic, al părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

(6)   Sprijinul, inclusiv cel financiar, se furnizează părților care sunt țări în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv pentru consolidarea acțiunii de cooperare privind dezvoltarea și transferul de tehnologii în diferite stadii ale ciclului tehnologic, în vederea realizării unui echilibru între sprijinul pentru reducere și cel pentru adaptare. Evaluarea la nivel global menționată la articolul 14 ia în considerare informațiile disponibile cu privire la eforturile legate de sprijinul acordat în materie de dezvoltare și transfer de tehnologii părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

Articolul 11

(1)   Consolidarea capacităților prevăzută de prezentul acord ar trebui să crească capacitatea și abilitatea părților care sunt țări în curs de dezvoltare, în special a țărilor cu cea mai mică capacitate, cum ar fi țările cel mai puțin dezvoltate, precum și cele care sunt deosebit de vulnerabile la efectele adverse ale schimbărilor climatice, precum statele insulare mici în curs de dezvoltare, pentru a lua măsuri eficiente cu privire la schimbările climatice, inclusiv, printre altele, pentru a pune în aplicare acțiunile de adaptare și de reducere, și ar trebui să faciliteze dezvoltarea, diseminarea și implementarea de tehnologii, accesul la finanțare în domeniul schimbărilor climatice, aspectele relevante ale educației, formării profesionale și sensibilizării publicului și comunicarea transparentă, punctuală și corectă de informații.

(2)   Consolidarea capacităților ar trebui să se realizeze în baza unei abordări la nivel național, pe baza nevoilor naționale și în funcție de acestea și să încurajeze asumarea răspunderii de către părți, în special în ceea ce privește părțile care sunt țări în curs de dezvoltare, inclusiv la nivel național, subnațional și local. Consolidarea capacităților ar trebui să fie ghidată de lecțiile învățate, inclusiv de cele din activitățile de consolidare a capacităților întreprinse în temeiul convenției, și ar trebui să fie un proces eficace și iterativ, care să aibă un caracter participativ și transversal și să respecte dimensiunea de gen.

(3)   Toate părțile ar trebui să coopereze pentru a consolida capacitatea părților care sunt țări în curs de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord. Părțile care sunt țări dezvoltate ar trebui să intensifice sprijinul pe care îl acordă acțiunilor de consolidare a capacităților în părțile care sunt țări în curs de dezvoltare.

(4)   Toate părțile care consolidează capacitatea părților care sunt țări în curs de dezvoltare de punere în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin abordări regionale, bilaterale și multilaterale, transmit în mod regulat informări cu privire la aceste acțiuni sau măsuri de consolidare a capacităților. Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să comunice în mod regulat progresele înregistrate cu privire la implementarea planurilor, politicilor, acțiunilor sau măsurilor de consolidare a capacităților aferente punerii în aplicare a prezentului acord.

(5)   Activitățile de consolidare a capacităților sunt intensificate prin mecanisme instituționale adecvate menite să sprijine punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv prin mecanismele instituționale adecvate stabilite în temeiul convenției care servesc prezentului acord. În cadrul primei sale sesiuni, Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord analizează și adoptă o decizie cu privire la mecanismele instituționale pentru consolidarea capacităților.

Articolul 12

Părțile cooperează în ceea ce privește luarea de măsuri, dacă este cazul, pentru a consolida educația, formarea profesională, sensibilizarea și participarea publicului, precum și accesul public la informații în domeniul schimbărilor climatice, recunoscând importanța acestor etape în ceea ce privește consolidarea acțiunilor întreprinse în temeiul prezentului acord.

Articolul 13

(1)   Pentru a crea încredere reciprocă și pentru a promova o punere în aplicare eficace, se instituie prin prezentul acord un cadru de transparență sporită pentru acțiuni și sprijin, care este flexibil, luând în considerare capacitățile diferite ale părților, și se bazează pe experiența colectivă.

(2)   Cadrul de transparență oferă flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol în cazul acelor părți care sunt țări în curs de dezvoltare care au nevoie de ea, având în vedere capacitățile lor. Modalitățile, procedurile și orientările menționate la alineatul (13) din prezentul articol reflectă o astfel de flexibilitate.

(3)   Cadrul de transparență se bazează pe dispozițiile privind transparența prevăzute de convenție și le consolidează, recunoscând circumstanțele speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici în curs de dezvoltare și se pune în aplicare într-un mod axat pe facilitare, care nu este intruziv și punitiv și care ține cont de suveranitatea națională și evită plasarea unei poveri nejustificate asupra părților.

(4)   Dispozițiile privind transparența prevăzute de convenție, inclusiv comunicările naționale, rapoartele bienale și rapoartele bienale actualizate, evaluarea și revizuirea internațională, precum și consultarea și analiza internațională, fac parte din experiența care va fi luată în considerare la elaborarea modalităților, procedurilor și orientărilor prevăzute la alineatul (13) din prezentul articol.

(5)   Scopul cadrului pentru transparența acțiunilor este de a oferi o înțelegere clară a acțiunilor privind schimbările climatice în lumina obiectivului convenției, astfel cum este prevăzut la articolul 2, de a oferi claritate și urmărirea progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii contribuțiilor individuale stabilite la nivel național ale părților, în temeiul articolului 4, și a acțiunilor de adaptare ale părților întreprinse în temeiul articolului 7, inclusiv bunele practici, prioritățile, necesitățile și lacunele, pentru a oferi informații pentru evaluarea la nivel global prevăzută la articolul 14.

(6)   Scopul cadrului pentru transparența sprijinului este de a oferi claritate cu privire la sprijinul acordat și primit de către părțile relevante în contextul acțiunilor privind schimbările climatice întreprinse în conformitate cu articolele 4, 7, 9, 10 și 11 și, în măsura în care este posibil, de a oferi o imagine de ansamblu completă a sprijinului financiar agregat acordat și de a oferi informații pentru evaluarea la nivel global prevăzută la articolul 14.

(7)   Fiecare parte furnizează periodic următoarele informații:

(a)

un raport privind inventarul național al emisiilor antropice prin surse și al absorbțiilor prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră, care să fie elaborat folosind metodologiile de bune practici acceptate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice și convenite de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord; și

(b)

informațiile necesare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea și realizarea contribuției sale stabilite la nivel național prevăzute la articolul 4.

(8)   Fiecare parte ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații referitoare la efectele schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea conform articolului 7, după caz.

(9)   Părțile care sunt țări dezvoltate, precum și alte părți care oferă sprijin ar trebui să furnizeze informații cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de tehnologii și consolidarea capacităților care este acordat părților care sunt țări în curs de dezvoltare, conform articolelor 9, 10 și 11.

(10)   Părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ar trebui să furnizeze informații cu privire la sprijinul financiar, pentru transferul de tehnologii și consolidarea capacităților care este necesar și primit conform articolelor 9, 10 și 11.

(11)   Informațiile furnizate de fiecare parte în temeiul alineatelor (7) și (9) din prezentul articol sunt supuse unei revizuiri tehnice de specialitate, în conformitate cu Decizia 1/CP.21. Pentru părțile care sunt țări în curs de dezvoltare ce au nevoie de acest lucru având în vedere capacitățile lor, procesul de revizuire include asistență în identificarea nevoilor de consolidare a capacităților. În plus, fiecare parte participă la o analiză multilaterală, cu rol de facilitare, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește eforturile depuse conform articolului 9 și în ceea ce privește punerea în aplicare și realizarea contribuției sale stabilite la nivel național.

(12)   Revizuirea tehnică de specialitate prevăzută la prezentul alineat constă într-o analiză a sprijinului oferit de către partea respectivă, dacă a acordat un astfel de sprijin, și punerea sa în aplicare, precum și realizarea contribuției sale stabilite la nivel național. Revizuirea identifică, de asemenea, domeniile în care partea trebuie să obțină îmbunătățiri și include o revizuire a consecvenței informațiilor cu modalitățile, procedurile și orientările menționate la alineatul (13) din prezentul articol, luând în considerare flexibilitatea acordată părții în temeiul alineatului (2) din prezentul articol. Revizuirea acordă o atenție deosebită capacităților naționale ale fiecărei părți și circumstanțelor părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

(13)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord adoptă, în cadrul primei sale sesiuni, bazându-se pe experiența acumulată în urma aplicării dispozițiilor privind transparența prevăzute de convenție și ținând seama de dispozițiile prezentului articol, modalități, proceduri și orientări comune, după caz, pentru transparența acțiunilor și a sprijinului.

(14)   Sprijinul se acordă țărilor în curs de dezvoltare pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

(15)   Sprijinul se acordă, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a capacității legate de transparență a părților care sunt țări în curs de dezvoltare.

Articolul 14

(1)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord analizează periodic situația punerii în aplicare a prezentului acord pentru a evalua progresele colective înregistrate în direcția atingerii scopului prezentului acord și a obiectivelor sale pe termen lung (denumită în continuare „evaluarea la nivel global”). Acest lucru se realizează într-un mod cuprinzător și cu rol de facilitare, luând în considerare reducerea, adaptarea și mijloacele de punere în aplicare și de sprijin și având în vedere echitatea și cele mai bune cunoștințe științifice disponibile.

(2)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord realizează prima sa evaluare la nivel global în 2023 și, ulterior, la fiecare cinci ani, cu excepția cazului în care decide altfel.

(3)   Rezultatul evaluării la nivel global reprezintă pentru părți o sursă de informare care contribuie la actualizarea și consolidarea, într-un mod determinat la nivel național, a acțiunilor lor și a sprijinului acordat în conformitate cu dispozițiile relevante ale prezentului acord, precum și la consolidarea cooperării internaționale privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice.

Articolul 15

(1)   Se instituie un mecanism de facilitare a punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului acord și de promovare a respectării acestuia.

(2)   Mecanismul menționat la alineatul (1) din prezentul articol constă într-un comitet format din experți care are rol de facilitare și funcționează într-un mod transparent, neconflictual și nepunitiv. Comitetul acordă o atenție deosebită capacităților și circumstanțelor naționale ale părților.

(3)   Comitetul funcționează în conformitate cu modalitățile și procedurile adoptate în cadrul primei sale sesiuni de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord și prezintă anual rapoarte Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

Articolul 16

(1)   Conferința părților, organismul suprem al convenției, servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(2)   Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul acord pot participa în calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord. În cazul în care Conferința părților servește drept reuniune a părților la prezentul acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate numai de către părțile la prezentul acord.

(3)   În cazul în care Conferința părților servește drept reuniune a părților la prezentul acord, orice membru al Biroului Conferinței părților care reprezintă o parte la convenție care, în momentul respectiv, nu este parte la prezentul acord, este înlocuit de un membru suplimentar care trebuie ales de către părțile la prezentul acord și din rândul acestora.

(4)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord examinează în mod regulat punerea în aplicare a prezentului acord și adoptă, în limitele mandatului său, deciziile necesare pentru promovarea punerii sale în aplicare efective. Aceasta îndeplinește funcțiile care îi sunt atribuite prin prezentul acord și:

(a)

instituie organismele auxiliare considerate necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord; și

(b)

exercită alte funcții care pot fi necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

(5)   Regulamentul de procedură al Conferinței părților și procedurile financiare aplicate în temeiul convenției se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului acord, cu excepția eventualității în care se decide altfel prin consens în cadrul Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(6)   Prima sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord este convocată de către secretariat în același timp cu prima sesiune a Conferinței părților care este programată după data intrării în vigoare a prezentului acord. Sesiunile ordinare ulterioare ale Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se desfășoară în același timp cu sesiunile ordinare ale Conferinței părților, cu excepția cazului în care se decide altfel de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

(7)   Sesiunile extraordinare ale Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord se desfășoară în orice alt moment considerat necesar de către Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord sau la cererea scrisă a oricărei părți, cu condiția ca, în termen de șase luni de la comunicarea cererii de către secretariat părților, aceasta să fie sprijinită de cel puțin o treime din părți.

(8)   Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și orice stat membru al acestora sau observatorii acestora care nu sunt parte la convenție pot fi reprezentați la sesiunile Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord în calitate de observatori. Orice organism sau agenție națională sau internațională, guvernamentală sau neguvernamentală care este calificată în domeniile reglementate de prezentul acord și care a informat secretariatul cu privire la dorința sa de a fi reprezentată la o sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord în calitate de observator poate fi admisă, cu excepția cazului în care cel puțin o treime din părți se opune. Admiterea și participarea observatorilor fac obiectul regulamentului de procedură prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol.

Articolul 17

(1)   Secretariatul stabilit prin articolul 8 din convenție servește drept secretariat al prezentului acord.

(2)   Articolul 8 alineatul (2) din convenție cu privire la funcțiile secretariatului și articolul 8 alineatul (3) din convenție cu privire la dispozițiile adoptate pentru funcționarea secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului acord. În plus, secretariatul își exercită funcțiile care îi sunt atribuite conform prezentului acord și de Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord.

Articolul 18

(1)   Organismul auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și Organismul auxiliar de aplicare stabilite prin articolele 9 și 10 din convenție servesc drept organism auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și, respectiv, drept organism auxiliar de aplicare ale prezentului acord. Dispozițiile convenției cu privire la funcționarea acestor două organisme se aplică mutatis mutandis prezentului acord. Reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și ale Organismului auxiliar de aplicare ale prezentului acord au loc concomitent cu reuniunile Organismului auxiliar pentru consultanță științifică și tehnologică și, respectiv, ale Organismului auxiliar de aplicare ale convenției.

(2)   Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul acord pot participa în calitate de observatori la lucrările oricărei sesiuni a organismelor auxiliare. Atunci când organismele auxiliare servesc drept organisme auxiliare ale prezentului acord, deciziile în temeiul prezentului acord sunt luate doar de părțile la prezentul acord.

(3)   Atunci când organismele auxiliare instituite prin articolele 9 și 10 din convenție își exercită funcțiile cu privire la aspecte referitoare la prezentul acord, orice membru al birourilor organismelor auxiliare respective care reprezintă o parte la convenție care, în momentul respectiv, nu era și parte la prezentul acord, este înlocuit de un membru suplimentar ales de către părțile la prezentul acord și din rândul acestora.

Articolul 19

(1)   Organismele auxiliare sau alte mecanisme instituționale înființate de convenție sau în temeiul convenției, în afara celor menționate în prezentul acord, servesc prezentului acord pe baza unei decizii a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord. Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord stabilește funcțiile care vor fi exercitate de către aceste organisme auxiliare sau mecanisme.

(2)   Conferința părților care servește drept reuniune a părților la prezentul acord poate furniza îndrumare suplimentară acestor organisme auxiliare și mecanisme instituționale.

Articolul 20

(1)   Prezentul acord este deschis spre semnare și supus ratificării, acceptării sau aprobării de către state și organizații de integrare economică regională ce sunt părți la convenție. Este deschis spre semnare la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York în perioada 22 aprilie 2016-21 aprilie 2017. Ulterior, prezentul acord este deschis spre aderare începând cu ziua următoare datei la care este închis pentru semnare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sunt depuse la depozitar.

(2)   Orice organizație de integrare economică regională care devine parte la prezentul acord fără ca vreunul dintre statele sale membre să fie parte se supune tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul acord. În cazul organizațiilor de integrare economică regională având unul sau mai multe state membre care sunt părți la prezentul acord, organizația și statele sale membre decid asupra respectivelor responsabilități în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord. În aceste cazuri, organizația și statele membre nu au dreptul să își exercite drepturile care le revin în temeiul prezentului acord în mod concomitent.

(3)   Organizațiile de integrare economică regională declară, în instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sfera de competență pe care o au cu privire la aspectele reglementate de prezentul acord. Aceste organizații informează, de asemenea, depozitarul, care informează la rândul său părțile referitor la orice modificare semnificativă în privința sferei lor de competență.

Articolul 21

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data la care cel puțin 55 de părți la convenție reprezentând în total cel puțin o proporție estimată de 55 la sută din emisiile totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(2)   Doar în sensul restrâns al alineatului (1) din prezentul articol, „emisiile totale la nivel mondial de gaze cu efect de seră” înseamnă valoarea cea mai recentă comunicată la data adoptării prezentului acord de către părțile la convenție sau înainte de această dată.

(3)   Pentru fiecare stat sau organizație de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul acord sau aderă la acesta după ce au fost îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol pentru intrarea în vigoare, prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la data depunerii de către un astfel de stat sau o astfel de organizație de integrare economică regională a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(4)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, orice instrument depus de către o organizație de integrare economică regională nu este considerat ca fiind suplimentar celor depuse de către statele sale membre.

Articolul 22

Dispozițiile articolului 15 din convenție privind adoptarea de amendamente la convenție se aplică mutatis mutandis prezentului acord.

Articolul 23

(1)   Dispozițiile articolului 16 din convenție privind adoptarea și modificarea anexelor la convenție se aplică mutatis mutandis prezentului acord.

(2)   Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia și, dacă nu există o dispoziție contrară explicită, o referire la prezentul acord constituie în același timp o referire la anexele acestuia. Aceste anexe se limitează la liste, formulare și orice alt material descriptiv cu caracter științific, tehnic, procedural sau administrativ.

Articolul 24

Dispozițiile articolului 14 din convenție privind soluționarea litigiilor se aplică mutatis mutandis prezentului acord.

Articolul 25

(1)   Fiecare parte are un vot, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Organizațiile de integrare economică regională, pentru aspectele care intră în competența lor, își exercită dreptul de a vota cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părți la prezentul acord. O astfel de organizație nu își exercită dreptul la vot dacă vreunul dintre statele sale membre își exercită dreptul său la vot și invers.

Articolul 26

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite este depozitarul prezentului acord.

Articolul 27

Nu poate fi făcută nicio rezervă la prezentul acord.

Articolul 28

(1)   Oricând după trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru o parte, respectiva parte poate să îl denunțe printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

(2)   Orice astfel de denunțare intră în vigoare după expirarea unui termen de un an de la data primirii de către depozitar a notificării denunțării sau la o dată ulterioară specificată în notificarea de denunțare.

(3)   Orice parte care denunță convenția se consideră că a denunțat și prezentul acord.

Articolul 29

Originalul prezentului acord, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt în egală măsură autentice, este depus la Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

ADOPTAT la Paris în a douăsprezecea zi a lunii decembrie a anului două mii cincisprezece.

DREPT CARE, subsemnații, autorizați corespunzător în acest sens, au semnat prezentul acord.


Declarația Uniunii efectuată în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din Acordul de la Paris

În prezent, următoarele state sunt membre ale Uniunii Europene: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Uniunea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special cu articolul 191 și articolul 192 alineatul (1), deține competența de a încheia acorduri internaționale și de a pune în aplicare obligațiile ce decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:

conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

protejarea sănătății umane;

utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială, în special a luptei împotriva schimbărilor climatice.

Uniunea Europeană declară că angajamentul cuprins în cadrul contribuției preconizate stabilite la nivel național care a fost prezentată la 6 martie 2015 va fi îndeplinit prin acțiuni comune întreprinse de Uniune și de statele sale membre, în conformitate cu competențele lor respective.

Uniunea Europeană va continua să furnizeze informații în mod regulat cu privire la orice modificări substanțiale în limitele competenței sale, în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) din acord.


Top