EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0295

2012/295/UE: Decizia nr. 1/2012 a Comitetului mixt pentru agricultură instituit prin Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole din 3 mai 2012 cu privire la modificarea anexei 7 la Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind schimburile comerciale cu produse agricole

OJ L 155, 15.6.2012, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/295/oj

15.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/1


DECIZIA NR. 1/2012 A COMITETULUI MIXT PENTRU AGRICULTURĂ INSTITUIT PRIN ACORDUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGRICOLE

din 3 mai 2012

cu privire la modificarea anexei 7 la Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind schimburile comerciale cu produse agricole

(2012/295/UE)

COMITETUL MIXT PENTRU AGRICULTURĂ,

având în vedere Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (1) (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Acordul a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

(2)

Anexa 7 la acord vizează facilitarea și promovarea fluxurilor comerciale bilaterale cu produse vitivinicole.

(3)

În temeiul articolului 27 alineatele (1) și (2) din anexa 7 la acord, grupul de lucru pentru „produse vitivinicole” analizează toate problemele referitoare la anexa 7 și la punerea sa în aplicare și formulează propuneri adresate Comitetului mixt pentru agricultură. Acest grup s-a reunit pentru a examina în special necesitatea de a actualiza anexa 7, ca urmare a evoluției înregistrate de legislația părților, și de a o restructura, pentru a armoniza anexa 7 cu celelalte acorduri internaționale privind produsele vitivinicole ale Uniunii Europene.

(4)

Este necesar să se adapteze anexa 7 la acord pentru a ține cont atât de evoluția înregistrată de legislația părților, cât și de restructurarea anexei 7,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa 7 la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole și apendicele la aceasta se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării de către Comitetul mixt pentru agricultură.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2012.

Pentru Comitetul mixt pentru agricultură

Președintele și șeful delegației UE

Bruno BUFFARIA

Șeful delegației elvețiene

Jacques CHAVAZ

Secretarul comitetului

Jana KLÍMOVÁ


(1)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.


ANEXĂ

ANEXA 7

PRIVIND COMERȚUL CU PRODUSE VITIVINICOLE

Articolul 1

Obiective

Părțile, pe baza principiilor de nediscriminare și reciprocitate, convin să faciliteze și să promoveze între ele fluxurile comerciale de produse vitivinicole originare din teritoriile lor în condițiile prevăzute de prezenta anexă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta anexă se aplică produselor vitivinicole, astfel cum sunt definite în legislația menționată în apendicele 1.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei anexe și în cazul în care nu există dispoziții contrare explicite în anexă, se înțelege prin:

(a)   «produs vitivinicol originar din», urmat de numele uneia din părți: un produs în sensul articolului 2, fabricat pe teritoriul părții menționate din struguri recoltați în întregime de pe acest teritoriu sau de pe un teritoriu definit în apendicele 2, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe;

(b)   «indicație geografică»: orice indicație, inclusiv denumirea de origine, în sensul articolului 22 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexat la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (denumit în continuare «Acordul TRIPS»), care este recunoscută de legile sau reglementările unei părți în scopul desemnării și prezentării unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 originar din teritoriul său sau de pe un teritoriu definit în apendicele 2;

(c)   «mențiune tradițională»: o denumire utilizată în mod tradițional care se referă în special la o metodă de producție sau la calitatea, culoarea sau tipul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2, care este recunoscută de legile sau reglementările unei părți în scopul desemnării și prezentării respectivului produs originar din teritoriul acestei părți;

(d)   «denumire protejată»: o indicație geografică sau o mențiune tradițională în sensul literelor (b) și (c), protejată în temeiul prezentei anexe;

(e)   «desemnare»: denumirile utilizate la etichetare, pe documentele care însoțesc un produs vitivinicol vizat la articolul 2 în timpul transportului, pe documentele comerciale, în special pe facturile și notele de livrare, precum și în publicitate;

(f)   «etichetare»: totalitatea desemnărilor și a altor mențiuni, simboluri, ilustrații sau mărci care caracterizează un produs vitivinicol vizat la articolul 2, aflate pe același recipient, inclusiv pe dispozitivul de închidere, pe pandantivul atașat la recipient și pe învelișul care acoperă gâtul sticlelor;

(g)   «prezentare»: denumirile utilizate pe recipiente și pe dispozitivele lor de închidere, pe etichete și pe ambalaj;

(h)   «ambalaj»: învelișurile de protecție, cum ar fi hârtie, paioane de orice tip, cutii și lăzi, utilizate pentru transportul unuia sau mai multor recipiente și/sau pentru prezentarea acestora în vederea vânzării către consumatorul final;

(i)   «reglementare privind comerțul cu produse vitivinicole»: orice dispoziție prevăzută de prezenta anexă;

(j)   «autoritate competentă»: oricare dintre autoritățile sau serviciile desemnate de către una din părți pentru a asigura aplicarea reglementărilor privind producția și comerțul cu produse vitivinicole;

(k)   «autoritate de contact»: organismul sau autoritatea competentă desemnată de către una din părți pentru a asigura contactul corespunzător cu autoritatea de contact a celeilalte părți;

(l)   «autoritate solicitantă»: autoritatea competentă desemnată în acest scop de către una din părți și care solicită asistență în domeniile reglementate de prezentul titlu;

(m)   «autoritate solicitată»: organismul sau autoritatea competentă desemnată în acest scop de către una din părți și care primește o solicitare de asistență în domeniile reglementate de prezentul titlu;

(n)   «încălcare»: orice nerespectare a reglementării privind producția și comerțul cu produse vitivinicole, precum și orice tentativă de nerespectare a acestei reglementări.

TITLUL I

DISPOZIȚII APLICABILE LA IMPORT ȘI COMERCIALIZARE

Articolul 4

Etichetare, prezentare și documentele de însoțire

(1)   Schimburile comerciale între părți cu produse vitivinicole în sensul articolului 2, originare din teritoriul acestora, se efectuează în conformitate cu dispozițiile tehnice prevăzute de prezenta anexă. Prin dispoziții tehnice se înțeleg dispozițiile enumerate în apendicele 3 privind definirea produselor vitivinicole, practicile oenologice, compoziția produselor menționate anterior, documentele de însoțire și modalitățile de transport și de comercializare a acestora.

(2)   Comitetul poate hotărî modificarea definiției «dispozițiilor tehnice» menționate la primul alineat.

(3)   Dispozițiile actelor enumerate în apendicele 3 privind intrarea în vigoare a acestor acte sau aplicarea lor nu se aplică în sensul prezentei anexe.

(4)   Prezenta anexă nu afectează aplicarea normelor naționale sau ale Uniunii Europene privind fiscalitatea sau măsurile de control referitoare la acestea.

TITLUL II

PROTECȚIA RECIPROCĂ A DENUMIRILOR PRODUSELOR VITIVINICOLE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

Articolul 5

Denumiri protejate

În ceea ce privește produsele vitivinicole originare din Uniunea Europeană și din Elveția, sunt protejate următoarele denumiri care figurează în apendicele 4:

(a)

numele sau referirile la statul (stat membru al Uniunii Europene sau Elveția) din care este originar vinul;

(b)

termenii specifici;

(c)

denumirile de origine și indicațiile geografice;

(d)

mențiunile tradiționale.

Articolul 6

Numele sau referirile utilizate pentru a desemna statele membre ale Uniunii Europene și Elveția

(1)   În scopul identificării originii vinurilor în Elveția, numele sau referirile la statele membre ale Uniunii utilizate pentru a desemna aceste produse:

(a)

sunt rezervate vinurilor originare din statul membru în cauză;

(b)

pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Uniunea Europeană și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

(2)   În scopul identificării originii vinurilor în Uniunea Europeană, numele sau referirile la Elveția utilizate pentru a desemna aceste produse:

(a)

sunt rezervate vinurilor originare din Elveția;

(b)

pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Elveția și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

Articolul 7

Alți termeni

(1)   Termenii «denumire de origine protejată» și «indicație geografică protejată», inclusiv abrevierile acestora «DOP» și «IGP», precum și termenii «Sekt» și «crémant» menționați în Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei (1), sunt rezervați vinurilor originare din statul membru în cauză și pot fi folosiți numai în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 10, termenii «denumire de origine controlată» («appellation d’origine contrôlée»), inclusiv abrevierea acestuia «DOC» («AOC»), și «vin de pays», menționați la articolul 63 din Legea federală privind agricultura, sunt rezervați vinurilor originare din Elveția și pot fi folosiți numai în condițiile prevăzute de legislația elvețiană.

Termenul «vin de masă» vizat la articolul 63 din Legea federală privind agricultura este rezervat vinurilor originare din Elveția și poate fi folosit numai în condițiile prevăzute de legislația elvețiană.

Articolul 8

Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice

(1)   În Elveția, denumirile de origine și indicațiile geografice din Uniunea Europeană enumerate în apendicele 4 partea A:

I.

sunt protejate și rezervate vinurilor originare din Uniunea Europeană;

II.

pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole din Uniunea Europeană și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană, denumirile de origine și indicațiile geografice din Elveția enumerate în apendicele 4 partea B:

I.

sunt protejate și rezervate vinurilor originare din Elveția;

II.

pot fi folosite numai pe produsele vitivinicole originare din Elveția și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

(2)   Părțile iau toate măsurile necesare, în conformitate cu prezenta anexă, pentru a asigura protecția reciprocă a denumirilor de origine și a indicațiilor geografice enumerate în apendicele 4 și utilizate pentru desemnarea și prezentarea vinurilor originare din teritoriul părților. Fiecare parte stabilește mijloacele juridice corespunzătoare pentru a asigura o protecție efectivă și pentru a preveni utilizarea unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice care figurează în lista din apendicele 4 pentru desemnarea unor vinuri care nu sunt originare din locul vizat de denumirea de origine sau de indicația geografică în cauză.

(3)   Protecția prevăzută la alineatul (1) se aplică inclusiv atunci când:

(a)

se indică originea adevărată a vinului;

(b)

denumirea de origine sau indicația geografică este tradusă, transcrisă, a făcut obiectul unei transliterări; sau

(c)

indicațiile folosite sunt însoțite de expresii precum «fel», «tip», «stil», «imitație», «metodă» sau alte expresii similare.

(4)   În cazul în care denumirile de origine sau indicațiile geografice enumerate în apendicele 4 sunt omonime, se asigură protecția fiecăreia, cu condiția ca aceasta să fie folosită cu bună credință și să garanteze un tratament echitabil al producătorilor în cauză, în condițiile practice de utilizare stabilite de părțile contractante în cadrul comitetului, iar consumatorii să nu fie induși în eroare.

(5)   În cazul în care o indicație geografică enumerată în apendicele 4 este omonimă cu o indicație geografică dintr-o țară terță, se aplică articolul 23 alineatul (3) din acordul TRIPS.

(6)   Dispozițiile prezentei anexe nu aduc sub nicio formă atingere dreptului oricărei persoane de a folosi, în cursul comercializării, numele propriu sau al predecesorului său, cu excepția cazului în care numele respectiv este folosit de o manieră menită să inducă în eroare consumatorii.

(7)   Nicio dispoziție din prezenta anexă nu obligă vreuna din părți să protejeze o denumire de origine sau o indicație geografică a celeilalte părți enumerată în apendicele 4, care nu este protejată sau a încetat să mai fie protejată în statul său de origine sau care a căzut în desuetudine în statul respectiv.

(8)   Părțile declară că drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta anexă nu se aplică altor denumiri de origine sau indicații geografice în afara celor enumerate în apendicele 4.

(9)   Fără a aduce atingere acordului TRIPS, prezenta anexă completează și precizează drepturile și obligațiile aplicabile pentru protecția indicațiilor geografice în fiecare din părți.

Totuși, părțile renunță la dreptul de a invoca articolul 24 alineatele (4), (6) și (7) din Acordul TRIPS pentru a refuza acordarea protecției unei denumiri a celeilalte părți, cu excepția cazurilor prevăzute în apendicele 5 la prezenta anexă.

(10)   Protecția exclusivă prevăzută de prezentul articol se aplică denumirii «Champagne» de pe lista Uniunii Europene din apendicele 4 la prezenta anexă.

Articolul 9

Relațiile dintre denumirile de origine și indicațiile geografice și mărci

(1)   Părțile contractante nu au obligația de a proteja o denumire de origine sau o indicație geografică atunci când, având în vedere reputația sau notorietatea unei mărci anterioare, protecția este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a vinului în cauză.

(2)   Înregistrarea unei mărci comerciale în cazul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 care conține sau reprezintă o denumire de origine sau o indicație geografică vizată în apendicele 4 se refuză în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă produsul respectiv nu este originar din locul indicat de denumirea de origine sau de indicația geografică.

(3)   O marcă înregistrată pentru un produs vitivinicol vizată la articolul 2 care conține sau reprezintă o denumire de origine sau o indicație geografică vizată în apendicele 4 se anulează în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă se referă la un produs care nu respectă condițiile stabilite pentru denumirea de origine sau indicația geografică.

(4)   O marcă a cărei utilizare corespunde situației menționate la alineatul precedent și care a fost depusă și înregistrată de bună credință sau a fost stabilită printr-o utilizare de bună credință într-una din părți (inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene), dacă legislația în cauză prevede această posibilitate, înainte de data de protejare a denumirii de origine sau a indicației geografice a celeilalte părți în temeiul prezentei anexe, poate continua să fie folosită, în ciuda protecției acordate denumirii de origine sau indicației geografice, cu condiția ca legislația părții în cauză să nu prevadă niciun motiv de anulare a mărcii.

Articolul 10

Protecția mențiunilor tradiționale

(1)   În Elveția, mențiunile tradiționale din Uniunea Europeană enumerate în apendicele 4 partea A:

(a)

nu sunt utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Elveția;

(b)

nu pot fi utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Uniunea Europeană decât pentru vinuri a căror origine și categorie sunt indicate în apendice, în limba corespunzătoare și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările Uniunii Europene.

În Uniunea Europeană, mențiunile tradiționale din Elveția enumerate în apendicele 4 partea B:

(a)

nu sunt utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Uniunea Europeană;

(b)

nu pot fi utilizate pentru desemnarea sau prezentarea vinurilor originare din Elveția decât pentru vinuri a căror origine și categorie sunt indicate în apendice, în limba corespunzătoare și în condițiile prevăzute de legislația și de reglementările elvețiene.

(2)   În conformitate cu prezentul acord, părțile iau măsurile necesare pentru a asigura protecția, în temeiul prezentului articol, a mențiunilor tradiționale enumerate în apendicele 4, care sunt folosite la desemnarea și prezentarea vinurilor originare de pe teritoriile respectivelor părți. În acest scop, părțile pun la dispoziție mijloacele juridice corespunzătoare pentru a preveni utilizarea acestor mențiuni tradiționale pentru a desemna vinuri care nu au acest drept, inclusiv în cazurile în care mențiunile tradiționale sunt însoțite de expresii precum «fel», «tip», «stil», «imitație», «metodă» sau alte expresii similare.

(3)   Protecția unei mențiuni tradiționale se aplică doar:

(a)

limbii sau limbilor în care aceasta apare în lista din apendicele 4;

(b)

categoriei de vinuri pentru care aceasta este protejată în interesul Uniunii Europene sau clasei de vinuri pentru care aceasta este protejată în interesul Elveției, după cum se indică în apendicele 4.

(4)   În cazul în care mențiunile tradiționale enumerate în apendicele 4 sunt omonime, se asigură protecția fiecăreia, cu condiția ca aceasta să fie folosită cu bună credință și să garanteze un tratament echitabil al producătorilor în cauză, în condițiile practice de utilizare stabilite de părțile contractante în cadrul comitetului, iar consumatorii să nu fie induși în eroare.

(5)   În cazul în care o mențiune tradițională enumerată în apendicele 4 este omonimă cu o denumire utilizată pentru un produs vitivinicol care nu este originar din teritoriul părților, această denumire se poate utiliza pentru desemnarea și prezentarea unui produs vitivinicol dacă este utilizată în mod tradițional și constant, dacă utilizarea acesteia în scopul respectiv este reglementată de țara de origine, iar consumatorii nu sunt induși în eroare în privința originii exacte a vinului respectiv.

(6)   Prezenta anexă nu aduce sub nicio formă atingere dreptului oricărei persoane de a-și folosi, în cursul comercializării, numele propriu sau al predecesorului său, cu excepția cazului în care numele respectiv este folosit de o manieră menită să inducă în eroare consumatorii.

(7)   Înregistrarea unei mărci în cazul unui produs vitivinicol vizat la articolul 2 care conține sau reprezintă o mențiune tradițională vizată în apendicele 4 se refuză în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă marca respectivă nu se referă la produse vitivinicole originare din locul de proveniență geografică asociat respectivei mențiuni tradiționale.

O marcă înregistrată pentru un produs vitivinicol în sensul articolului 2 care conține sau reprezintă o mențiune tradițională menționată în apendicele 4 se anulează în întregime sau parțial, în conformitate cu legislația fiecărei părți, fie din oficiu, fie la cererea unei părți interesate, dacă marca respectivă nu se referă la produse vitivinicole originare din locul de proveniență geografică asociat respectivei mențiuni tradiționale.

O marcă a cărei utilizare corespunde situației menționate la alineatul precedent și care a fost depusă și înregistrată de bună credință sau a fost stabilită printr-o utilizare de bună credință într-una din părți (inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene), înainte de data de protejare a mențiunii tradiționale a celeilalte părți în temeiul prezentei anexe, poate continua să fie folosită dacă legislația relevantă a părții în cauză prevede această posibilitate.

(8)   Nicio dispoziție din prezenta anexă nu obligă părțile să protejeze o mențiune tradițională enumerată în apendicele 4, care nu este protejată sau a încetat să mai fie protejată sau care a căzut în desuetudine în țara sa de origine.

Articolul 11

Aplicarea protecției

(1)   Părțile iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de export și de comercializare în afara teritoriului lor a produselor vitivinicole originare din teritoriul părților, denumirile protejate ale unei părți în temeiul prezentei anexe nu sunt utilizate pentru desemnarea și prezentarea respectivelor produse originare din teritoriul celeilalte părți.

(2)   În măsura în care legislația în domeniu a părților permite acest lucru, protecția conferită de prezenta anexă se extinde la persoanele fizice și juridice, precum și la federațiile, asociațiile și organizațiile de producători, de comercianți sau de consumatori al căror sediu se află pe teritoriul celeilalte părți.

(3)   În cazul în care desemnarea sau prezentarea unui produs vitivinicol, în special pe etichetă sau în documentele oficiale sau comerciale sau chiar în publicitate, aduce atingere drepturilor care decurg din prezenta anexă, părțile aplică măsurile administrative sau inițiază procedurile judiciare care se impun pentru a combate în special concurența neloială sau pentru a preveni în orice alt mod utilizarea abuzivă a denumirii protejate.

(4)   Măsurile și acțiunile menționate la alineatul (3) se întreprind în special în următoarele cazuri:

(a)

atunci când traducerea desemnărilor prevăzute de legislația Uniunii Europene sau de cea elvețiană într-una din limbile celeilalte părți conduce la apariția unui cuvânt care ar putea induce în eroare cu privire la originea produsului vitivinicol astfel desemnat sau prezentat;

(b)

atunci când pe recipiente sau pe ambalaj, în materialul publicitar sau în documentele oficiale sau comerciale referitoare la un produs a cărui denumire este protejată în temeiul prezentei anexe se află înscrise indicații, mărci, denumiri, inscripții sau ilustrații care, direct sau indirect, conțin indicații false sau înșelătoare asupra provenienței, originii, naturii sau proprietăților substanțiale ale produsului;

(c)

atunci când se folosește un recipient sau un ambalaj de natură să inducă în eroare cu privire la originea produsului vitivinicol.

(5)   Prezenta anexă se aplică fără a aduce atingere oricărei protecții mai extinse pe care părțile o acordă denumirilor protejate de prezenta anexă în temeiul legislației lor interne sau al altor acorduri internaționale.

TITLUL III

CONTROLUL ȘI ASISTENȚA RECIPROCĂ ÎNTRE ORGANISMELE DE CONTROL

Articolul 12

Obiect și limitări

(1)   Părțile își acordă asistență reciprocă, în modul și în condițiile prevăzute de prezentul titlu. Părțile garantează aplicarea corectă a reglementării privind comerțul cu produse vitivinicole, în special prin acordarea de asistență reciprocă, prin descoperirea încălcărilor acestei legislații și prin organizarea de anchete privind aceste infracțiuni.

(2)   Asistența prevăzută de prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor care reglementează procedura penală sau asistența reciprocă judiciară în materie penală.

(3)   Prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor naționale privind confidențialitatea cercetării judiciare.

SUBTITLUL I

Autorități și destinatari ai controalelor și ai asistenței reciproce

Articolul 13

Autorități de contact

(1)   Atunci când una dintre părți desemnează mai multe autorități competente, ea asigură coordonarea acțiunilor acestora.

(2)   Fiecare parte desemnează o singură autoritate de contact. Această autoritate:

transmite solicitările de colaborare, în vederea aplicării prezentului titlu, autorității de contact a celeilalte părți;

primește de la respectiva autoritate asemenea solicitări pe care le transmite autorității sau autorităților competente ale părții de care aparține;

reprezintă această parte în fața celeilalte părți în cadrul colaborării menționate la prezentul titlu;

comunică celeilalte părți măsurile luate în temeiul articolului 11.

Articolul 14

Autorități și laboratoare

Părțile:

(a)

își comunică reciproc următoarele liste actualizate periodic de către părți:

lista instanțelor competente însărcinate cu elaborarea documentelor VI 1 și a celorlalte documente de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezenta anexă și cu dispozițiile corespunzătoare ale Uniunii Europene din apendicele 3(A);

lista autorităților competente și a autorităților de contact menționate la articolul 3 literele (j) și (k);

lista laboratoarelor autorizate să efectueze analize în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

lista autorităților competente elvețiene menționate la rubrica 4 din documentul de însoțire pentru transportul de produse vitivinicole provenite din Elveția, în conformitate cu apendicele 3(B);

(b)

se consultă și se informează în legătură cu măsurile adoptate de fiecare parte în privința aplicării prezentei anexe. În special, ele își comunică reciproc dispozițiile aplicabile, precum și un rezumat al deciziilor administrative și judiciare extrem de importante pentru aplicarea corectă a prezentei anexe.

Articolul 15

Persoanele care fac obiectul controalelor

Persoanele fizice sau juridice, precum și grupurile de astfel de persoane ale căror activități profesionale pot constitui obiectul controalelor menționate în prezentul titlu nu pot obstrucționa aceste controale și au obligația de a le facilita în orice moment.

SUBTITLUL II

Măsuri de control

Articolul 16

Măsuri de control

(1)   Părțile iau măsurile necesare pentru a garanta asistența prevăzută la articolul 12 prin măsuri de control adecvate.

(2)   Aceste controale sunt efectuate fie în mod sistematic, fie prin sondaj. În cazul controalelor prin sondaj, părțile se asigură prin numărul, natura și frecvența controalelor că acestea sunt reprezentative.

(3)   Părțile iau măsurile adecvate pentru a facilita munca agenților autorităților lor competente, în special pentru ca aceștia:

să aibă acces la plantațiile viticole, la instalațiile de producție, de fabricare, de stocare și de prelucrare a produselor vitivinicole, precum și la mijloacele de transport al acestor produse;

să aibă acces la spațiile comerciale sau la depozitele, precum și la mijloacele de transport ale tuturor celor care dețin în vederea vânzării, comercializează sau transportă produse vitivinicole sau alte produse ce ar putea fi folosite la fabricarea acestora;

să poată inventaria produsele vitivinicole, precum și substanțele și produsele care ar putea fi folosite la fabricarea acestora;

să poată preleva eșantioane din produsele vitivinicole deținute în vederea vânzării, comercializate sau transportate;

să poată lua cunoștință de datele contabile sau de alte documente necesare controalelor și să obțină copii ale acestora sau extrase din acestea;

să poată lua măsuri conservatorii adecvate privind producția, fabricarea, deținerea, transportul, desemnarea, prezentarea, exportul spre cealaltă parte contractantă și comercializarea produselor vitivinicole sau a unui produs folosit la fabricarea acestora, atunci când există o bănuială motivată că s-a comis o încălcare gravă a prezentei anexe, mai ales în cazul unor manipulări frauduloase sau al punerii în pericol a sănătății populației.

Articolul 17

Eșantioane

(1)   Autoritatea competentă a unei părți poate solicita ca autoritatea competentă a celeilalte părți să procedeze la prelevarea de eșantioane în conformitate cu dispozițiile în domeniu ale acestei părți.

(2)   Autoritatea solicitată păstrează eșantioanele prelevate în conformitate cu alineatul (1) și desemnează în special laboratorul la care trebuie înaintate pentru analiză. Autoritatea solicitantă poate desemna un alt laborator care să efectueze în paralel analiza eșantioanelor. În acest scop, autoritatea solicitată transmite un număr adecvat de eșantioane autorității solicitante.

(3)   În caz de dezacord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată în ceea ce privește rezultatele examinării menționate la alineatul (2), se efectuează o analiză de arbitraj de către un laborator desemnat de comun acord.

SUBTITLUL III

Proceduri

Articolul 18

Eveniment generator

În cazul în care o autoritate competentă a unei părți are o suspiciune motivată sau ia cunoștință:

că un produs vitivinicol nu este conform cu reglementarea privind comerțul cu aceste produse sau face obiectul unor acțiuni frauduloase al căror scop este obținerea sau comercializarea unui asemenea produs; și

că această neconformitate prezintă un interes specific pentru o parte și este de natură să genereze măsuri administrative sau proceduri judiciare, ea informează imediat în acest sens autoritatea de contact a părții în cauză, prin intermediul autorității de contact de care ține.

Articolul 19

Solicitarea asistenței reciproce

(1)   Cererile formulate în temeiul prezentului titlu sunt prezentate în scris. Cererile sunt însoțite de documentele necesare pentru a permite un răspuns. În situații de urgență, se pot accepta și cereri prezentate verbal, însă acestea trebuie să fie imediat confirmate în scris.

(2)   Cererile prezentate în conformitate cu alineatul (1) sunt însoțite de următoarele informații:

numele autorității solicitante;

măsura solicitată;

obiectul sau motivul cererii;

legislația, normele sau alte instrumente juridice avute în vedere;

indicații cât mai exacte și complete despre persoanele fizice și juridice care fac obiectul cercetării;

un rezumat al faptelor relevante.

(3)   Cererile sunt redactate într-una din limbile oficiale ale părților.

(4)   În cazul în care o cerere nu îndeplinește condițiile formale, este posibil să se solicite corectarea sau completarea ei; este totuși posibil să se instituie măsuri conservatorii.

Articolul 20

Procedura

(1)   La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată îi comunică orice informație utilă care îi permite să se asigure că se aplică corect reglementarea privind comerțul cu produse vitivinicole, în special informațiile referitoare la operațiunile constatate sau prevăzute care constituie sau pot constitui o încălcare a acestei reglementări.

(2)   La cererea motivată a autorității solicitante, autoritatea solicitată exercită sau ia inițiativele necesare pentru a determina exercitarea unei monitorizări speciale sau a unor controale care să permită atingerea obiectivelor propuse.

(3)   Autoritatea solicitată menționată la alineatele (1) și (2) procedează ca și cum ar acționa în cont propriu sau la solicitarea unei autorități din propria țară.

(4)   În acord cu autoritatea solicitată, autoritatea solicitantă poate desemna agenți aflați în serviciul său sau în serviciul unei alte autorități competente a părții pe care o reprezintă:

fie pentru a strânge, din localurile autorităților competente ale părții în care este stabilită autoritatea solicitată, informații privind aplicarea corectă a reglementării privind comerțul cu produse vitivinicole sau privind acțiunile de control, inclusiv pentru a face copii ale documentelor de transport și ale altor documente sau extrase din registre;

fie pentru a asista la acțiunile necesare în temeiul alineatului (2).

Copiile prevăzute la prima liniuță nu pot fi efectuate decât cu acordul autorității solicitate.

(5)   Autoritatea solicitantă care dorește să trimită pe lângă cealaltă parte un agent desemnat în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf, pentru a asista la operațiunile de control menționate la a doua liniuță din paragraful respectiv, informează autoritatea solicitată cu privire la aceasta în timp util înainte de începutul acestor operațiuni. Agenții autorității solicitate asigură în orice moment desfășurarea operațiunilor de control.

Agenții autorității solicitante:

prezintă un mandat scris care stabilește identitatea și calitatea lor;

beneficiază, sub rezerva restricțiilor pe care legislația aplicabilă autorității solicitate le impune agenților săi în exercitarea controalelor în cauză:

de drepturile de acces prevăzute la articolul 16 alineatul (3);

de dreptul la informare cu privire la rezultatele controalelor efectuate de agenții autorității solicitate în temeiul articolului 16 alineatul (3);

adoptă, în cursul controalelor, o atitudine compatibilă cu normele și conduita care incumbă agenților părții pe teritoriul căreia se efectuează operațiunea de control.

(6)   Solicitările motivate prevăzute de prezentul articol sunt transmise autorității solicitate a părții respective prin intermediul autorității de contact a acestei părți. Se procedează la fel pentru:

răspunsurile la aceste solicitări;

comunicările cu privire la aplicarea alineatelor (2), (4) și (5).

Prin derogare de la primul paragraf, pentru a face colaborarea între părți mai eficientă și mai rapidă, acestea pot, în anumite cazuri, să permită unei autorități competente:

să adreseze direct solicitările sale motivate sau comunicările unei autorități competente a celeilalte părți;

să răspundă direct la solicitările motivate sau la comunicările care îi sunt transmise de o autoritate competentă a celeilalte părți.

În aceste cazuri, autoritățile informează imediat autoritatea de contact a părții respective.

(7)   Informațiile cuprinse în banca de date analitice a fiecărei părți, inclusiv datele obținute prin analiza produselor vitivinicole respective ale acestora, sunt puse la dispoziția laboratoarelor desemnate în acest scop de către părți, în cazul în care se solicită astfel. Comunicarea informațiilor privește doar datele analitice relevante necesare pentru interpretarea unei analize desfășurate pe un eșantion cu caracteristici și origine comparabile.

Articolul 21

Decizia privind asistența reciprocă

(1)   Partea de care ține autoritatea solicitată poate refuza să acorde asistență în baza prezentului titlu în cazul în care această asistență ar putea să prejudicieze suveranitatea, ordinea publică, securitatea sau alte interese importante ale acestei părți.

(2)   Dacă autoritatea solicitantă cere o asistență pe care ea însăși nu ar fi în măsură să o acorde dacă i s-ar solicita, aceasta atrage atenția asupra acestui fapt în cerere. În consecință, autoritatea solicitată este cea care decide asupra modului în care răspunde unei asemenea cereri.

(3)   În cazul în care se refuză asistența, decizia și motivarea trebuie notificate imediat autorității solicitante.

Articolul 22

Informații și documente

(1)   Autoritatea solicitată comunică rezultatele cercetării autorității solicitante sub formă de documente, copii certificate conforme, rapoarte și texte similare.

(2)   Documentele prevăzute la alineatul (1) pot fi înlocuite de date informatizate redactate în același scop, sub diverse forme.

(3)   Informațiile menționate la articolele 18 și 20 sunt însoțite de documente sau de alte elemente probatorii necesare, precum și de indicarea eventualelor măsuri administrative sau proceduri judiciare și se referă în special la:

compoziția și caracteristicile organoleptice ale produsului vitivinicol în cauză;

desemnarea și prezentarea acestuia;

respectarea normelor care reglementează producerea, fabricarea sau comercializarea acestuia.

(4)   Autoritățile de contact interesate de aspectul pentru care a fost inițiat procesul de asistență reciprocă prevăzut la articolele 18 și 20 se informează reciproc și imediat:

cu privire la derularea investigațiilor, în special sub formă de rapoarte și de alte documente sau mijloace de informare;

cu privire la procedurile administrative sau contencioase aferente operațiunilor în cauză.

Articolul 23

Cheltuieli

Cheltuielile de deplasare cu ocazia aplicării prezentului titlu sunt suportate de partea care a desemnat un agent pentru măsurile prevăzute la articolul 20 alineatele (2) și (4).

Articolul 24

Confidențialitate

(1)   Orice informație comunicată, indiferent sub ce formă, în aplicarea prezentului titlu dobândește un caracter confidențial. Aceasta cade sub incidența secretului profesional și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația aplicabilă în acest domeniu de către partea care a primit-o sau de dispozițiile corespunzătoare care se aplică autorităților UE, după caz.

(2)   Prezentul titlu nu obligă o parte a cărei legislație sau ale cărei practici administrative impun, pentru protecția secretelor industriale și comerciale, limite mai stricte decât cele stabilite în prezentul titlu, să furnizeze informații dacă partea solicitantă nu adoptă măsuri pentru a se conforma acestor limite mai stricte.

(3)   Informațiile culese nu trebuie utilizate decât în sensul prezentului titlu; acestea nu pot fi utilizate în alt scop pe teritoriul unei părți decât cu acordul prealabil în scris al autorității administrative care le-a furnizat și, în plus, fac obiectul restricțiilor impuse de această autoritate.

(4)   Alineatul (1) nu aduce atingere utilizării informațiilor în cadrul acțiunilor judiciare sau administrative inițiate ulterior ca urmare a încălcării normelor dreptului penal comun, cu condiția ca acestea să fi fost obținute în cadrul unei cooperării judiciare internaționale.

(5)   Părțile pot, în procesele lor verbale, în rapoarte și mărturii, precum și în cursul procedurilor și acțiunilor în instanță, să invoce drept mijloace de probă informațiile culese și documentele consultate în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu.

TITLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 25

Excepții

(1)   Titlurile I și II nu se aplică produselor vitivinicole menționate la articolul 2 care:

(a)

tranzitează teritoriul uneia dintre părți; sau

(b)

sunt originare din teritoriul uneia dintre părți și sunt comercializate în cantități mici între acestea, în condițiile și modalitățile stabilite în apendicele 5 la prezenta anexă.

(2)   Aplicarea Schimbului de scrisori între Comunitate și Elveția privind cooperarea în domeniul controlului oficial al vinurilor, semnat la 15 octombrie 1984 la Bruxelles, este suspendată atât timp cât prezenta anexă este în vigoare.

Articolul 26

Consultări

(1)   Părțile se consultă atunci când una din ele consideră că cealaltă nu a respectat o obligație care decurge din prezenta anexă.

(2)   Partea care solicită consultări comunică celeilalte părți toate informațiile necesare unei examinări aprofundate a cazului respectiv.

(3)   În cazul în care orice amânare sau întârziere riscă să pună în pericol sănătatea umană sau să facă ineficiente măsurile de combatere a fraudei, se pot adopta măsuri de salvgardare provizorii fără o consultare prealabilă, cu condiția să se inițieze consultări imediat după adoptarea respectivelor măsuri.

(4)   În cazul în care, la încheierea consultărilor prevăzute la alineatele (1) și (3), părțile nu ajung la un acord, partea care a solicitat consultările sau a adoptat măsurile prevăzute la alineatul (3) poate lua măsurile conservatorii adecvate, astfel încât să permită aplicarea prezentei anexe.

Articolul 27

Grupul de lucru

(1)   Grupul de lucru pentru «produsele vitivinicole», denumit în continuare «grupul de lucru», instituit în temeiul articolului 6 alineatul (7) din acord, examinează orice problemă referitoare la prezenta anexă și la punerea sa în aplicare.

(2)   Grupul de lucru examinează periodic evoluția dispozițiilor legislative și reglementare interne ale părților în domeniile care fac obiectul prezentei anexe. El formulează în special propuneri pe care le înaintează comitetului în vederea adaptării prezentei anexe, precum și a apendicelor sale.

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)   Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (10), produsele vitivinicole care, în momentul intrării în vigoare a prezentei anexe, au fost produse, fabricate, desemnate și prezentate într-un mod conform cu legea sau reglementările interne ale părților, dar care este interzis de prezenta anexă, pot fi comercializate până la epuizarea stocului.

(2)   Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare adoptate de către comitet, comercializarea produselor vitivinicole care au fost produse, fabricate, desemnate și prezentate în conformitate cu prezenta anexă, dar a căror producere, fabricare, desemnare și prezentare nu mai sunt conforme ca urmare a modificării prezentei anexe, poate fi continuată până la epuizarea stocului.

Apendicele 1

Produse vitivinicole menționate la articolul 2

Pentru Uniunea Europeană:

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP») (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11). Produsele care se încadrează la codurile NC 2009 61, 2009 69 și 2204 (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Pentru Elveția:

Capitolul 2 din Ordonanța Departamentului Federal pentru Afaceri Interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind băuturile alcoolice, astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 decembrie 2010 (RO 2010 6391). Produsele care se încadrează la pozițiile tarifare din Tariful vamal al Elveției 2009.60 și 2204.

Apendicele 2

Dispoziții speciale menționate la articolul 3 literele (a) și (b)

Denumirea de origine controlată Genève (DOC Genève)

1.   Aria geografică

Aria geografică a DOC Genève cuprinde:

tot teritoriul cantonului Geneva;

tot teritoriul comunelor franceze:

Challex;

Ferney-Voltaire;

acele părți din teritoriul comunelor franceze:

Ornex;

Chens-sur-Léman;

Veigy-Foncenex;

Saint-Julien-en-Genevois;

Viry,

care sunt menționate în caietul de sarcini al DOC Genève.

2.   Zona de producție a strugurilor

Zona de producție a strugurilor cuprinde:

(a)

pe teritoriul genevez: suprafețele incluse în cadastrul viticol în sensul articolului 61 din legea federală privind agricultura (RS 910.1) și a căror producție este destinată vinificării;

(b)

pe teritoriul francez: suprafețele comunelor sau părților de comune menționate la punctul 1, care sunt plantate cu viță-de-vie sau care pot beneficia de drepturi de replantare pentru maximum 140 de hectare.

3.   Zona de vinificare a vinului

Zona de vinificare a vinului este limitată la teritoriul elvețian.

4.   Declasarea

Utilizarea DOC Genève nu împiedică utilizarea denumirilor «vin de pays» și «vin de table suisse» pentru desemnarea unor vinuri declasate din struguri proveniți din zona de producție definită la punctul 2 litera (b).

5.   Controlul respectării caietului de sarcini al DOC Genève

Efectuarea controalelor în Elveția este de competența autorităților elvețiene, în speță a autorităților geneveze.

Pentru efectuarea controalelor fizice pe teritoriul francez, autoritatea competentă elvețiană împuternicește un organism de control francez acreditat de către autoritățile franceze.

6.   Dispoziții tranzitorii

Producătorii care dețin suprafețe plantate cu viță-de-vie care nu sunt cuprinse în zona de producție a strugurilor definită la punctul 2 litera (b), dar care au utilizat anterior DOC Genève în mod legal, pot continua să folosească această denumire până la recolta din 2013, iar produsele respective pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

Apendicele 3

Lista actelor și dispozițiilor tehnice prevăzute la articolul 4 cu privire la produsele vitivinicole

A.   Acte aplicabile la importul și comercializarea în Elveția a produselor vitivinicole originare din Uniunea Europeană

Texte legislative la care se face referire și dispoziții specifice:

1.

Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (JO L 247, 21.9.2007, p. 17);

2.

Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, 8.11.2008, p. 25);

3.

Directiva 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar (JO L 186, 30.6.1989, p. 21), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/11/CEE a Consiliului din 11 martie 1992 (JO L 65, 11.3.1992, p. 32);

4.

Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (JO L 237, 10.9.1994, p. 13), astfel cum a fost rectificată în JO L 259, 7.10.1994, p. 33, în JO L 252, 4.10.1996, p. 23 și în JO L 124, 25.5.2000, p. 66;

5.

Directiva nr. 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (JO L 61, 18.3.1995, p. 1), astfel cum a fost rectificată în JO L 248, 14.10.1995, p. 60 și modificată ultima dată prin Directiva 2010/69/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 (JO L 279, 23.10.2010, p. 22);

6.

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (JO L 109, 6.5.2000, p. 29), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

7.

Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (JO L 187, 16.7.2002, p. 30);

8.

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

9.

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 813/2011 al Comisiei din 11 august 2011 (JO L 208, 13.8.2011, p. 23);

10.

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009, p. 14);

11.

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP») (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11);

12.

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1);

13.

Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 173/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 (JO L 49, 24.2.2011, p. 16).

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009, toate importurile în Elveția de produse vitivinicole originare din Uniunea Europeană se fac pe baza prezentării documentului de însoțire vizat la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament;

14.

Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora (JO L 193, 24.7.2009, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 53/2011 al Comisiei din 21 ianuarie 2011 (JO L 19, 22.1.2011, p. 1);

15.

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 24.7.2009, p. 60), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 670/2011 al Comisiei din 12 iulie 2011 (JO L 183, 13.7.2011, p. 6).

B.   Acte aplicabile la importul și comercializarea în Uniunea Europeană a produselor vitivinicole originare din Elveția

Actele la care se face trimitere:

1.

Legea federală privind agricultura din 29 aprilie 1998, astfel cum a fost modificată ultima dată la 18 iunie 2010 [CO (Compilația Oficială) 2010 5851];

2.

Ordonanța din 14 noiembrie 2007 privind viticultura și importul de vin (ordonanța privind vinul), astfel cum a fost modificată ultima dată la 4 noiembrie 2009 (CO 2010 733);

3.

Ordonanța Biroului federal pentru agricultură (OFAG) din 17 ianuarie 2007 privind lista soiurilor de viță-de-vie care se pretează certificării și producerii de material standard și lista soiurilor de viță-de-vie, astfel cum a fost modificată ultima dată la 6 mai 2011 (CO 2011 2169);

4.

Legea Federală din 9 octombrie 1992 privind produsele alimentare și obiectele de uz zilnic (Legea privind produsele alimentare, LDA1), astfel cum a fost modificată ultima dată la 5 octombrie 2008 (CO 2008 785);

5.

Ordonanța din 23 noiembrie 2005 privind produsele alimentare și obiectele de uz zilnic (ODAlOUs), astfel cum a fost modificată ultima dată la 13 octombrie 2010 (CO 2010 4611);

6.

Ordonanța Departamentului federal pentru afaceri interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind băuturile alcoolice, astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 decembrie 2010 (CO 2010 6391).

Prin derogare de la articolul 10 din ordonanță, normele care guvernează desemnarea și prezentarea sunt cele aplicabile produselor importate din țări terțe, după cum se prevede în regulamentele următoare:

1.

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP») (JO L 299, 16.11.2007, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 (JO L 346, 30.12.2010, p. 11).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a)

prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (a), denumirile categoriei se înlocuiesc cu denumirile specifice prevăzute la articolul 9 din ordonanța DFI privind băuturile alcoolice;

(b)

prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (b) punctul (i), mențiunile «denumire de origine protejată» și «indicație geografică protejată» se înlocuiesc cu «denumire de origine controlată» și respectiv «vin de pays»;

(c)

prin derogare de la articolul 118y alineatul (1) litera (f), indicarea importatorului se poate înlocui cu indicarea producătorului elvețian, a responsabilului de cramă, a comerciantului sau a celui care îmbuteliază;

2.

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole (JO L 193, 24.7.2009, p. 60), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 670/2011 al Comisiei din 12 iulie 2011 (JO L 183, 13.7.2011, p. 6).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a)

prin derogare de la articolul 54 alineatul (1) din regulament, tăria alcoolică poate fi exprimată în zecimi de unitate de procent pe volum;

(b)

prin derogare de la articolul 64 alineatul (1) și de la anexa XIV partea B, termenii «demi-sec» și «moelleux» (mediu) se pot înlocui cu «légèrement doux» (ușor dulce) și, respectiv, «demi-doux» (demi-dulce);

(c)

prin derogare de la articolul 62 din regulament, se poate utiliza denumirea unuia sau a mai multor soiuri de viță-de-vie dacă soiul sau soiurile menționate reprezintă cel puțin 85 % din strugurii utilizați la fabricarea vinului elvețian;

7.

Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 23 noiembrie 2005 privind etichetarea și publicitatea produselor alimentare (Ordonanța privind aditivii), astfel cum a fost modificată ultima dată la 13 octombrie 2010 (CO 2010 4649);

8.

Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 22 iunie 2007 privind aditivii acceptați în produsele alimentare (Ordonanța privind aditivii, OAdd, astfel cum a fost modificată ultima dată la 11 mai 2009 (CO 2009 2047);

9.

Ordonanța Departamentului pentru afaceri interne (DFI) din 26 iunie 1995 privind substanțele străine și componentele alimentelor (Ordonanța privind substanțele străine și componentele, OSEC), astfel cum a fost modificată ultima dată la 16 mai 2011 (CO 2011 1985);

10.

Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului (JO L 247, 21.9.2007, p. 17);

11.

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1).

În sensul prezentei anexe, Regulamentul se citește cu următoarele adaptări:

(a)

toate importurile în Uniunea Europeană de produse vitivinicole originare din Elveția se fac pe baza prezentării documentului de însoțire de mai jos, întocmit în conformitate cu Decizia 2005/9/CE a Comisiei din 29 decembrie 2004 (JO L 4, 6.1.2005, p. 12);

(b)

acest document de însoțire înlocuiește documentul VI1 prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 772/2010 al Comisiei din 1 septembrie 2010 (JO L 232, 2.9.2010, p. 1);

(c)

se consideră că trimiterile din regulament la «statul membru/statele membre» sau la «dispozițiile naționale sau comunitare» (sau «reglementările naționale sau comunitare») se extind la Elveția sau la legislația elvețiană;

(d)

vinurile originare din Elveția care pot fi asimilate vinurilor cu indicații geografice și au o aciditate totală exprimată în acid tartric de minimum 3 grame pe litru și mai mică de 3,5 grame pe litru se pot importa atunci când sunt desemnate printr-o indicație geografică și sunt obținute în proporție de cel puțin 85 % din struguri aparținând unuia sau mai multora din următoarele soiuri de viță-de-vie: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir sau Merlot.

Document de însoțire  (2) pentru transportul de produse vitivinicole provenite din Elveția  (3)

Image

Apendicele 4

Denumiri protejate la care se face trimitere la articolul 5

PARTEA A

Denumiri protejate pentru produsele vitivinicole originare din Uniunea Europeană

BELGIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vinuri cu indicații geografice protejate

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Appellation d’origine contrôlée

AOP

franceză

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

AOP

neerlandeză

Vin de pays

IGP

franceză

Landwijn

IGP

neerlandeză


BULGARIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Асеновград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Asenovgrad

Болярово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Bolyarovo

Брестник urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Brestnik

Варна urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Varna

Велики Преслав urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Veliki Preslav

Видин urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Vidin

Враца urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Vratsa

Върбица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Varbitsa

Долината на Струма urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Struma valley

Драгоево urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Dragoevo

Евксиноград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Terme équivalent: Evksinograd

Ивайловград urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Ivaylovgrad

Карлово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Karlovo

Карнобат urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Karnobat

Ловеч urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lovech

Лозицa urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lozitsa

Лом urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lom

Любимец urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lyubimets

Лясковец urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Lyaskovets

Мелник urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Melnik

Монтана urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Montana

Нова Загора urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Nova Zagora

Нови Пазар urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Novi Pazar

Ново село urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Novo Selo

Оряховица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Oryahovitsa

Павликени urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pavlikeni

Пазарджик urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pazardjik

Перущица urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Perushtitsa

Плевен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pleven

Пловдив urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Plovdiv

Поморие urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Pomorie

Русе urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Ruse

Сакар urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sakar

Сандански urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sandanski

Свищов urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Svishtov

Септември urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Septemvri

Славянци urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Slavyantsi

Сливен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sliven

Стамболово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Stambolovo

Стара Загора urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Stara Zagora

Сунгурларе urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Sungurlare

Сухиндол urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Suhindol

Търговище urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Targovishte

Хан Крум urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Han Krum

Хасково urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Haskovo

Хисаря urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Hisarya

Хърсово urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Harsovo

Черноморски район urmată sau nu de Южно Черноморие

Termen echivalent: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Northen Black Sea Region

Шивачево urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Shivachevo

Шумен urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Shumen

Ямбол urmată sau nu de o subregiune și/sau de o unitate geografică mai mică

Termen echivalent: Yambol

Vinuri cu indicații geografice protejate

Дунавска равнина

Termen echivalent: Danube Plain

Тракийска низина

Termen echivalent: Thracian Lowlands

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Благородно сладко вино (БСВ)

DOP

bulgară

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

DOP

bulgară

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

DOP

bulgară

Pегионално вино

(Regional wine)

IGP

bulgară

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Колекционно

(collection)

DOP

bulgară

Ново

(young)

DOP/IGP

bulgară

Премиум

(premium)

IGP

bulgară

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

DOP

bulgară

Премиум резерва

(premium reserve)

IGP

bulgară

Резерва

(reserve)

DOP/IGP

bulgară

Розенталер

(Rosenthaler)

DOP

bulgară

Специална селекция

(special selection)

DOP

bulgară

Специална резерва

(special reserve)

AOP

bulgară


REPUBLICA CEHĂ

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Čechy urmată sau nu de Litoměřická

Čechy urmată sau nu de Mělnická

Morava urmată sau nu de Mikulovská

Morava urmată sau nu de Slovácká

Morava urmată sau nu de Velkopavlovická

Morava urmată sau nu de Znojemská

Vinuri cu indicații geografice protejate

České

Moravské

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

cehă

aromatický sekt s.o.

DOP

cehă

jakostní likérové víno

DOP

cehă

jakostní perlivé víno

DOP

cehă

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

cehă

jakostní víno

DOP

cehă

jakostní víno odrůdové

DOP

cehă

jakostní víno s přívlastkem

DOP

cehă

jakostní víno známkové

DOP

cehă

V.O.C

DOP

cehă

víno originální certifikace

DOP

cehă

víno s přívlastkem kabinetní víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem ledové víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem pozdní sběr

DOP

cehă

víno s přívlastkem slámové víno

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z bobulí

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z cibéb

DOP

cehă

víno s přívlastkem výběr z hroznů

DOP

cehă

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

IGP

cehă

zemské víno

IGP

cehă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Archivní víno

DOP

cehă

Burčák

DOP

cehă

Klaret

DOP

cehă

Košer, Košer víno

DOP

cehă

Labín

DOP

cehă

Mladé víno

DOP

cehă

Mešní víno

DOP

cehă

Panenské víno, Panenská sklizeň

DOP

cehă

Pěstitelský sekt (*)

DOP

cehă

Pozdní sběr

DOP

cehă

Premium

DOP

cehă

Rezerva

DOP

cehă

Růžák, Ryšák

DOP

cehă

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DOP

cehă


GERMANIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Ahr urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Baden urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Franken urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Hessische Bergstraße urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Mittelrhein urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Mosel urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Nahe urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Pfalz urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Rheingau urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Rheinhessen urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Saale-Unstrut urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Sachsen urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Württemberg urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Vinuri cu indicații geografice protejate

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Prädikatswein [Qualitätswein mit Prädikat(*)], suivi de

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

AOP

germană

Qualitätswein, urmat sau nu de b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Qualitätslikörwein, urmat sau nu de b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Qualitätsperlwein, urmat sau nu de b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

AOP

germană

Landwein

IGP

germană

Winzersekt

AOP

germană

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Affentaler

AOP

germană

Badisch Rotgold

AOP

germană

Ehrentrudis

AOP

germană

Hock

AOP

germană

Klassik/Classic

AOP

germană

Liebfrau(en)milch

AOP

germană

Riesling-Hochgewächs

AOP

germană

Schillerwein

AOP

germană

Weißherbst

AOP

germană


GRECIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Αγχίαλος

Termen echivalent: Anchialos

Αμύνταιο

Termen echivalent: Amynteo

Αρχάνες

Termen echivalent: Archanes

Γουμένισσα

Termen echivalent: Goumenissa

Δαφνές

Termen echivalent: Dafnes

Ζίτσα

Termen echivalent: Zitsa

Λήμνος

Termen echivalent: Lemnos

Μαντινεία

Termen echivalent: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termen echivalent: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Termen echivalent: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termen echivalent: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termen echivalent: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termen echivalent: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termen echivalent: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Termen echivalent: Naoussa

Νεμέα

Termen echivalent: Nemea

Πάρος

Termen echivalent: Paros

Πάτρα

Termen echivalent: Patras

Πεζά

Termen echivalent: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Termen echivalent: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termen echivalent: Rapsani

Ρόδος

Termen echivalent: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termen echivalent: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termen echivalent: Samos

Σαντορίνη

Termen echivalent: Santorini

Σητεία

Termen echivalent: Sitia

Vinuri cu indicații geografice protejate

Tοπικός Οίνος Κω

Termen echivalent: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Termen echivalent: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termen echivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος «or» Τοπικός Οίνος Θράκης

Termen echivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikos sau Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας poate fi însoțită de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών însoțită sau nu de Viotia

Termen echivalent: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας sau Ρετσίνα Κορωπίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Kropia sau Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας «or» Ρετσίνα Λιοπεσίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Peania sau Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων însoțită sau nu de Attika

Termen echivalent: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας însoțită sau nu de Evvia

Termen echivalent: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Termen echivalent: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Termen echivalent: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Termen echivalent: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Termen echivalent: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Termen echivalent: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Termen echivalent: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Termen echivalent: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Termen echivalent: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Termen echivalent: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Termen echivalent: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Termen echivalent: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termen echivalent: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termen echivalent: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termen echivalent: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termen echivalent: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Termen echivalent: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termen echivalent: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Termen echivalent: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Termen echivalent: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Termen echivalent: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Termen echivalent: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Termen echivalent: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Termen echivalent: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Termen echivalent: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Termen echivalent: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Termen echivalent: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Termen echivalent: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Termen echivalent: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Termen echivalent: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Termen echivalent: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Termen echivalent: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Termen echivalent: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Termen echivalent: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Termen echivalent: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Termen echivalent: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Termen echivalent: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Termen echivalent: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Termen echivalent: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Termen echivalent: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Termen echivalent: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Termen echivalent: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Termen echivalent: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Termen echivalent: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Termen echivalent: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Termen echivalent: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Termen echivalent: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Termen echivalent: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Termen echivalent: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Termen echivalent: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Termen echivalent: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Termen echivalent: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Termen echivalent: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Termen echivalent: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Termen echivalent: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Termen echivalent: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Termen echivalent: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Termen echivalent: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Termen echivalent: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Termen echivalent: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Termen echivalent: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Termen echivalent: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Termen echivalent: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Termen echivalent: Regional wine of Halkidiki

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

DOP

greacă

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

DOP

greacă

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

DOP

greacă

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

DOP

greacă

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

IGP

greacă

τοπικός οίνος

(vin de pays)

IGP

greacă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

DOP/IGP

greacă

Αμπέλι

(Ampeli)

DOP/IGP

greacă

Αμπελώνας(ες)

[Ampelonas (-ès)]

DOP/IGP

greacă

Αρχοντικό

(Archontiko)

DOP/IGP

greacă

Κάβα

(Cava)

IGP

greacă

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

DOP

greacă

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

DOP

greacă

Κάστρο

(Kastro)

DOP/IGP

greacă

Κτήμα

(Ktima)

DOP/IGP

greacă

Λιαστός

(Liastos)

DOP/IGP

greacă

Μετόχι

(Metochi)

DOP/IGP

greacă

Μοναστήρι

(Monastiri)

DOP/IGP

greacă

Νάμα

(Nama)

DOP/IGP

greacă

Νυχτέρι

(Nychteri)

DOP

greacă

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

DOP/IGP

greacă

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

DOP/IGP

greacă

Πύργος

(Pyrgos)

DOP/IGP

greacă

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

DOP

greacă

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

DOP

greacă

Βερντέα

(Verntea)

IGP

greacă

Vinsanto

DOP

latină


SPANIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Abona

Alella

Alicante urmată sau nu de Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Termen echivalent: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Termen echivalent: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Termen echivalent: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Termen echivalent: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre urmată sau nu de Artesa

Costers del Segre urmată sau nu de Les Garrigues

Costers del Segre urmată sau nu de Raimat

Costers del Segre urmată sau nu de Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Termen echivalent: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma urmată sau nu de Fuencaliente

La Palma urmată sau nu de Hoyo de Mazo

La Palma urmată sau nu de Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Termen echivalent: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei urmată sau nu de Ladera de Monterrei

Monterrei urmată sau nu de Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra urmată sau nu de Baja Montaña

Navarra urmată sau nu de Ribera Alta

Navarra urmată sau nu de Ribera Baja

Navarra urmată sau nu de Tierra Estella

Navarra urmată sau nu de Valdizarbe

Pago de Arínzano

Termen echivalent: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas urmată sau nu de Condado do Tea

Rías Baixas urmată sau nu de O Rosal

Rías Baixas urmată sau nu de Ribeira do Ulla

Rías Baixas urmată sau nu de Soutomaior

Rías Baixas urmată sau nu de Val do Salnés

Ribeira Sacra urmată sau nu de Amandi

Ribeira Sacra urmată sau nu de Chantada

Ribeira Sacra urmată sau nu de Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra urmată sau nu de Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra urmată sau nu de Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Cañamero

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Matanegra

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Montánchez

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Ribera Alta

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Ribera Baja

Ribera del Guadiana urmată sau nu de Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja urmată sau nu de Rioja Alavesa

Rioja urmată sau nu de Rioja Alta

Rioja urmată sau nu de Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga urmată sau nu de Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Termen echivalent: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia urmată sau nu de Alto Turia

Valencia urmată sau nu de Clariano

Valencia urmată sau nu de Moscatel de Valencia

Valencia urmată sau nu de Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid urmată sau nu de Arganda

Vinos de Madrid urmată sau nu de Navalcarnero

Vinos de Madrid urmată sau nu de San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vinuri cu indicații geografice protejate

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

D.O

DOP

spaniolă

D.O.Ca

DOP

spaniolă

Denominacion de origen

DOP

spaniolă

Denominacion de origen calificada

DOP

spaniolă

Vino de calidad con indicación geográfica

DOP

spaniolă

Vino de pago

DOP

spaniolă

Vino de pago calificado

DOP

spaniolă

Vino dulce natural

DOP

spaniolă

Vino generoso

DOP

spaniolă

Vino generoso de licor

DOP

spaniolă

Vino de la Tierra

IGP

spaniolă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Amontillado

DOP

spaniolă

Añejo

DOP/IGP

spaniolă

Chacolí-Txakolina

DOP

spaniolă

Clásico

DOP

spaniolă

Cream

DOP

spaniolă

Criadera

DOP

spaniolă

Criaderas y Soleras

DOP

spaniolă

Crianza

DOP

spaniolă

Dorado

DOP

spaniolă

Fino

DOP

spaniolă

Fondillón

DOP

spaniolă

Gran reserva

DOP

spaniolă

Lágrima

DOP

spaniolă

Noble

DOP/IGP

spaniolă

Oloroso

DOP

spaniolă

Pajarete

DOP

spaniolă

Pálido

DOP

spaniolă

Palo Cortado

DOP

spaniolă

Primero de Cosecha

DOP

spaniolă

Rancio

DOP

spaniolă

Raya

DOP

spaniolă

Reserva

DOP

spaniolă

Sobremadre

DOP

spaniolă

Solera

DOP

spaniolă

Superior

DOP

spaniolă

Trasañejo

DOP

spaniolă

Vino Maestro

DOP

spaniolă

Vendimia Inicial

DOP

spaniolă

Viejo

DOP/IGP

spaniolă

Vino de Tea

DOP

spaniolă


FRANȚA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, urmată sau nu de denumirea unui soi de viță-de-vie și/sau de numele unei unități geografice mai mici

Termen echivalent: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru precedată de Rosacker

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru urmată de Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru urmată de Brand

Alsace Grand Cru urmată de Bruderthal

Alsace Grand Cru urmată de Eichberg

Alsace Grand Cru urmată de Engelberg

Alsace Grand Cru urmată de Florimont

Alsace Grand Cru urmată de Frankstein

Alsace Grand Cru urmată de Froehn

Alsace Grand Cru urmată de Furstentum

Alsace Grand Cru urmată de Geisberg

Alsace Grand Cru urmată de Gloeckelberg

Alsace Grand Cru urmată de Goldert

Alsace Grand Cru urmată de Hatschbourg

Alsace Grand Cru urmată de Hengst

Alsace Grand Cru urmată de Kanzlerberg

Alsace Grand Cru urmată de Kastelberg

Alsace Grand Cru urmată de Kessler

Alsace Grand Cru urmată de Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru urmată de Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru urmată de Kitterlé

Alsace Grand Cru urmată de Mambourg

Alsace Grand Cru urmată de Mandelberg

Alsace Grand Cru urmată de Marckrain

Alsace Grand Cru urmată de Moenchberg

Alsace Grand Cru urmată de Muenchberg

Alsace Grand Cru urmată de Ollwiller

Alsace Grand Cru urmată de Osterberg

Alsace Grand Cru urmată de Pfersigberg

Alsace Grand Cru urmată de Pfingstberg

Alsace Grand Cru urmată de Praelatenberg

Alsace Grand Cru urmată de Rangen

Alsace Grand Cru urmată de Saering

Alsace Grand Cru urmată de Schlossberg

Alsace Grand Cru urmată de Schoenenbourg

Alsace Grand Cru urmată de Sommerberg

Alsace Grand Cru urmată de Sonnenglanz

Alsace Grand Cru urmată de Spiegel

Alsace Grand Cru urmată de Sporen

Alsace Grand Cru urmată de Steinen

Alsace Grand Cru urmată de Steingrubler

Alsace Grand Cru urmată de Steinklotz

Alsace Grand Cru urmată de Vorbourg

Alsace Grand Cru urmată de Wiebelsberg

Alsace Grand Cru urmată de Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru urmată de Winzenberg

Alsace Grand Cru urmată de Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru urmată de Zotzenberg

Anjou urmată sau nu de Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire urmată sau nu de Val de Loire

Anjou-Villages Brissac urmată sau nu de Val de Loire

Arbois urmată sau nu de Pupillin urmată sau nu de «mousseux»

Auxey-Duresses urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Termen echivalent: Vin de Bandol

Banyuls urmată sau nu de«Grand Cru»și/sau«Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn urmată sau nu de Bellocq

Beaujolais urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de«Villages»urmată sau nu de«Supérieur»

Beaune

Bellet

Termen echivalent: Vin de Bellet

Bergerac urmată sau nu de «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny urmată sau nu de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux urmată sau nu de Val de Loire

Bordeaux urmată sau nu de«Clairet», «Rosé», «Mousseux»sau«supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Termen echivalent: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Chitry

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Côte Chalonnaise

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Côte Saint-Jacques

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Côtes d’Auxerre

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Côtes du Couchois

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Épineuil

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Le Chapitre

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé»sau de numele unei unități geografice mai mici Vézelay

Bourgogne urmată sau nu de«Clairet», «Rosé», «ordinaire»sau«grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici precedată sau nu de «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» sau «Roussette du», sau urmată sau nu de «Mousseux» sau «Pétillant» urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou urmată sau nu de Val de Loire

Cabernet de Saumur urmată sau nu de Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis urmată sau nu de Beauroy urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Berdiot urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Beugnons

Chablis urmată sau nu de Butteaux urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Chapelot urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Chatains urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Chaume de Talvat urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Bréchain urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Cuissy

Chablis urmată sau nu de Côte de Fontenay urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Jouan urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Léchet urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Savant urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte de Vaubarousse urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Côte des Prés Girots urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Forêts urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Fourchaume urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de L’Homme mort urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Les Beauregards urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Les Épinottes urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Les Fourneaux urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Les Lys urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Mélinots urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Mont de Milieu urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Montée de Tonnerre

Chablis urmată sau nu de Montmains urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Morein urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Pied d’Aloup urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Roncières urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Sécher urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Troesmes urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaillons urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vau de Vey urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vau Ligneau urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaucoupin urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaugiraut urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaulorent urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaupulent urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vaux-Ragons urmată sau nu de«premier cru»

Chablis urmată sau nu de Vosgros urmată sau nu de«premier cru»

Chablis

Chablis grand cru urmată sau nu de Blanchot

Chablis grand cru urmată sau nu de Bougros

Chablis grand cru urmată sau nu de Grenouilles

Chablis grand cru urmată sau nu de Les Clos

Chablis grand cru urmată sau nu de Preuses

Chablis grand cru urmată sau nu de Valmur

Chablis grand cru urmată sau nu de Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet urmată sau nu de Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune urmată sau nu de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse precedată sau nu de«Vin de»

Corse urmată sau nu de Calvi precedată sau nu de«Vin de»

Corse urmată sau nu de Coteaux du Cap Corse precedată sau nu de«Vin de»

Corse urmată sau nu de Figari precedată sau nu de«Vin de»

Corse urmată sau nu de Porto-Vecchio precedată sau nu de«Vin de»

Corse urmată sau nu de Sartène precedată sau nu de«Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune precedată de numele unei unități geografice mai mici

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis urmată de denumirea soiului de viță-de-vie

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Cabrières

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Montpeyroux

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Quatourze

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc urmată sau nu de Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Coteaux du Layon Chaume urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Loir urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois urmată sau nu de Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Boudes

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Chanturgue

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Châteaugay

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Corent

Côtes d’Auvergne urmată sau nu de Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais urmată sau nu de Fronton

Côtes du Frontonnais urmată sau nu de Villaudric

Côtes du Jura urmată sau nu de«mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon urmată sau nu de Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny urmată sau nu de Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Termen echivalent: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Brem

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Mareuil

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Pissotte

Fiefs Vendéens urmată sau nu de Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan precedată sau nu de«Muscat de»

Fronton

Gaillac urmată sau nu de«mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon urmată sau nu de«Rancio»

Grand-Échezeaux

Graves urmată sau nu de«supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Termen echivalent: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières urmată sau nu de Val de Loire

Juliénas

Jurançon urmată sau nu de «sec»

L’Étoile urmată sau nu de«mousseux»

La Grande Rue

Ladoix urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedoc urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de«Supérieur»sau«Villages»

Termen echivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges urmată sau nu de Clos de la Boutière

Maranges urmată sau nu de La Croix Moines

Maranges urmată sau nu de La Fussière

Maranges urmată sau nu de Le Clos des Loyères

Maranges urmată sau nu de Le Clos des Rois

Maranges urmată sau nu de Les Clos Roussots

Maranges urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannay urmată sau nu de«rosé»

Maury urmată sau nu de«Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de Val de Loire

Mercurey

Meursault urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loire urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de«mousseux»sau«pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termen echivalent: Moulis-en-Médoc

Muscadet urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu urmată sau nu de Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine urmată sau nu de Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termen echivalent: Nuits-Saint-Georges

Orléans urmată sau nu de Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh urmată sau nu de«sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Pineau des Charentes

Termen echivalent: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire urmată sau nu de Val de Loire

Termen echivalent: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaume urmată sau nu de Val de Loire

Quincy urmată sau nu de Val de Loire

Rasteau urmată sau nu de«Rancio»

Régnié

Reuilly urmată sau nu de Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes urmată sau nu de«Rancio»precedată sau nu de«Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire urmată sau nu de Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil urmată sau nu de Val de Loire

Saint-Péray urmată sau nu de«mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romain urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Saumur urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de«mousseux»sau«pétillant»

Saumur-Champigny urmată sau nu de Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières urmată sau nu de Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant urmată sau nu de Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines urmată sau nu de Val de Loire

Savigny-les-Beaune urmată sau nu de«Côte de Beaune»sau«Côte de Beaune-Villages»

Terme équivalent: Savigny

Seyssel urmată sau nu de«mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraine urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de«mousseux»sau«pétillant»

Touraine Amboise urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Mestand urmată sau nu de Val de Loire

Touraine Noble Joué urmată sau nu de Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici urmată sau nu de«mousseux»sau«pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray urmată sau nu de Val de Loire urmată sau nu de«mousseux»sau«pétillant»

Vinuri cu indicații geografice protejate

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes urmată sau nu de Mont Bouquet

Charentais urmată sau nu de Ile d’Oléron

Charentais urmată sau nu de Ile de Ré

Charentais urmată sau nu de Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté urmată sau nu de Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive urmată sau nu de Coteaux du Termenès

Hauterive urmată sau nu de Côtes de Lézignan

Hauterive urmată sau nu de Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France urmată sau nu de Marches de Bretagne

Jardin de la France urmată sau nu de Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord urmată sau nu de Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais urmată sau nu de Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais urmată sau nu de Côtes de L’Adour

Terroirs Landais urmată sau nu de Sables de l’Océan

Terroirs Landais urmată sau nu de Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Appellation contrôlée

DOP

franceză

Appellation d’origine contrôlée

DOP

franceză

Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure

DOP

franceză

Vin doux naturel

DOP

franceză

Vin de pays

IGP

franceză

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ambré

DOP

franceză

Clairet

DOP

franceză

Claret

DOP

franceză

Tuilé

DOP

franceză

Vin jaune

DOP

franceză

Château

DOP

franceză

Clos

DOP

franceză

Cru artisan

DOP

franceză

Cru bourgeois

DOP

franceză

Cru classé, urmat sau nu de Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

DOP

franceză

Edelzwicker

DOP

franceză

Grand cru

DOP

franceză

Hors d’âge

DOP

franceză

Passe-tout-grains

DOP

franceză

Premier Cru

DOP

franceză

Primeur

DOP/IGP

franceză

Rancio

DOP

franceză

Sélection de grains nobles

DOP

franceză

Sur lie

DOP/IGP

franceză

Vendanges tardives

DOP

franceză

Villages

DOP

franceză

Vin de paille

DOP

 


ITALIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Aglianico del Taburno

Termen echivalent: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige urmată de Colli di Bolzano

Termen echivalent: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige urmată de Meranese di collina

Termen echivalent: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige urmată de Santa Maddalena

Termen echivalent: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige urmată de Terlano

Termen echivalent: Südtirol Terlaner

Alto Adige urmată de Valle Isarco

Termen echivalent: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige urmată de Valle Venosta

Termen echivalent: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termen echivalent: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige «or» dell’Alto Adige urmată sau nu de Bressanone

Termen echivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige urmată sau nu de Burgraviato

Termen echivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti urmată sau nu de«spumante»sau precedată sau nu de«Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termen echivalent: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti urmată sau nu de Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti urmată sau nu de Nizza

Barbera d’Asti urmată sau nu de Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termen echivalent: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Termen echivalent: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri urmată sau nu de Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Termen echivalent: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Termen echivalent: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Jerzu

Cannonau di Sardegna urmată sau nu de Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termen echivalent: Piglio

Cesanese di Affile

Termen echivalent: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termen echivalent: Olevano Romano

Chianti urmată sau nu de Colli Aretini

Chianti urmată sau nu de Colli Fiorentini

Chianti urmată sau nu de Colli Senesi

Chianti urmată sau nu de Colline Pisane

Chianti urmată sau nu de Montalbano

Chianti urmată sau nu de Montespertoli

Chianti urmată sau nu de Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre urmată sau nu de Costa da Posa

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre urmată sau nu de Costa de Campu

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre urmată sau nu de Costa de Sera

Termen echivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Termen echivalent: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline di Oliveto

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline di Riosto

Colli Bolognesi urmată sau nu de Colline Marconiane

Colli Bolognesi urmată sau nu de Monte San Pietro

Colli Bolognesi urmată sau nu de Serravalle

Colli Bolognesi urmată sau nu de Terre di Montebudello

Colli Bolognesi urmată sau nu de Zola Predosa

Colli Bolognesi urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Termen echivalent: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano urmată sau nu de Fregona

Colli di Conegliano urmată sau nu de Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Cialla

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Rosazzo

Colli Orientali del Friuli urmată sau nu de Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit urmată sau nu de Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi urmată sau nu de Focara

Colli Pesaresi urmată sau nu de Roncaglia

Colli Piacentini urmată sau nu de Gutturnio

Colli Piacentini urmată sau nu de Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini urmată sau nu de Val Trebbia

Colli Piacentini urmată sau nu de Valnure

Colli Piacentini urmată sau nu de Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termen echivalent: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Furore

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Ravello

Costa d’Amalfi urmată sau nu de Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Termen echivalent: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Termen echivalent: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Termen echivalent: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro urmată sau nu de Pachino

Erbaluce di Caluso

Termen echivalent: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Termen echivalent: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Termen echivalent: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Termen echivalent: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Termen echivalent: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia urmată sau nu de Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Termen echivalent: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Termen echivalent: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano urmată sau nu de Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano urmată sau nu de Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Termen echivalent: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Termen echivalent: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Termen echivalent: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi urmată sau nu de Bonera

Menfi urmată sau nu de Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Termen echivalent: del Molise

Monferrato urmată sau nu de Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Termen echivalent: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo însoțită sau nu de Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo însoțită sau nu de Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo urmată sau nu de Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Termen echivalent: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Termen echivalent: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna urmată sau nu de Gallura

Moscato di Sardegna urmată sau nu de Tempio Pausania

Moscato di Sardegna urmată sau nu de Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Termen echivalent: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna urmată sau nu de Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina urmată sau nu de Gragnano

Penisola Sorrentina urmată sau nu de Lettere

Penisola Sorrentina urmată sau nu de Sorrento

Pentro di Isernia

Termen echivalent: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Termen echivalent: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Termen echivalent: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente urmată sau nu de Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente urmată sau nu de Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente urmată sau nu de Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Termen echivalent: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa urmată sau nu de Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Termen echivalent: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Termen echivalent: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Termen echivalent: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano urmată sau nu de Mogoro

Savuto

Scanzo

Termen echivalent: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Termen echivalent: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave urmată sau nu de Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Termen echivalent: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Termen echivalent: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino urmată sau nu de Isera/d’Isera

Trentino urmată sau nu de Sorni

Trentino urmată sau nu de Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia urmată sau nu de Suvereto

Val Polcèvera urmată sau nu de Coronata

Valcalepio

Valdadige urmată sau nu de Terra dei Forti

Termen echivalent: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta urmată sau nu de Arnad-Montjovet

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Blanc de Morgex et de la Salle

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Chambave

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Donnas

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Enfer d’Arvier

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Nus

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta urmată sau nu de Torrette

Termen echivalent: Vallée d’Aoste

Valpolicella însoțită sau nu de Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore urmată sau nu de Grumello

Valtellina Superiore urmată sau nu de Inferno

Valtellina Superiore urmată sau nu de Maroggia

Valtellina Superiore urmată sau nu de Sassella

Valtellina Superiore urmată sau nu de Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Termen echivalent: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Termen echivalent: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vinuri cu indicații geografice protejate

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Termen echivalent: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Termen echivalent: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Termen echivalent: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Termen echivalent: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Termen echivalent: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Termen echivalent: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Termen echivalent: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Termen echivalent: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Termen echivalent: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Termen echivalent: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Termen echivalent: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Termen echivalent: Weinberg Dolomiten

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

D.O.C

DOP

italiană

D.O.C.G.

DOP

italiană

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

DOP

italiană

Denominazione di Origine Controllata.

DOP

italiană

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

DOP

germană

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

DOP

germană

Vino Dolce Naturale

DOP

italiană

Inticazione geografica tipica (IGT)

IGP

italiană

Landwein

IGP

germană

Vin de pays

IGP

franceză

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Alberata sau vigneti ad alberata

DOP

italiană

Amarone

DOP

italiană

Ambra

DOP

italiană

Ambrato

DOP

italiană

Annoso

DOP

italiană

Apianum

DOP

italiană

Auslese

DOP

italiană

Buttafuoco

DOP

italiană

Cannellino

DOP

italiană

Cerasuolo

DOP

italiană

Chiaretto

DOP/IGP

italiană

Ciaret

DOP

italiană

Château

DOP

franceză

Classico

DOP

italiană

Dunkel

DOP

germană

Fine

DOP

italiană

Fior d’Arancio

DOP

italiană

Flétri

DOP

franceză

Garibaldi Dolce (or GD)

DOP

italiană

Governo all’uso toscano

DOP/IGP

italiană

Gutturnio

DOP

italiană

Italia Particolare (or IP)

DOP

italiană

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOP

germană

Kretzer

DOP

germană

Lacrima

DOP

italiană

Lacryma Christi

DOP

italiană

Lambiccato

DOP

italiană

London Particolar (or LP or Inghilterra)

DOP

italiană

Occhio di Pernice

DOP

italiană

Oro

DOP

italiană

Passito sau Vino passito sau Vino Passito Liquoroso

DOP/IGP

italiană

Ramie

DOP

italiană

Rebola

DOP

italiană

Recioto

DOP

italiană

Riserva

DOP

italiană

Rubino

DOP

italiană

Sangue di Giuda

DOP

italiană

Scelto

DOP

italiană

Sciacchetrà

DOP

italiană

Sciac-trà

DOP

italiană

Spätlese

DOP/IGP

germană

Soleras

DOP

italiană

Stravecchio

DOP

italiană

Strohwein

DOP/IGP

germană

Superiore

DOP

italiană

Superiore Old Marsala

DOP

italiană

Torchiato

DOP

italiană

Torcolato

DOP

italiană

Vecchio

DOP

italiană

Vendemmia Tardiva

DOP/IGP

italiană

Verdolino

DOP

italiană

Vergine

DOP

italiană

Vermiglio

DOP

italiană

Vino Fiore

DOP

italiană

Vino Novello sau Novello

DOP/IGP

italiană

Vin Santo sau Vino Santo sau Vinsanto

DOP

italiană

Vivace

DOP/IGP

italiană


CIPRU

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Termen echivalent: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Termen echivalent: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού urmată sau nu de Αφάμης

Termen echivalent: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού urmată sau nu de Λαόνα

Termen echivalent: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Termen echivalent: Laona Akama

Πιτσιλιά

Termen echivalent: Pitsilia

Vinuri cu indicații geografice protejate

Λάρνακα

Termen echivalent: Larnaka

Λεμεσός

Termen echivalent: Lemesos

Λευκωσία

Termen echivalent: Lefkosia

Πάφος

Termen echivalent: Pafos

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Οίνος γλυκύς φυσικός

DOP

greacă

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

DOP

greacă

Τοπικός Οίνος

IGP

greacă

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

[Vineyard(-s)]

DOP/IGP

greacă

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

DOP/IGP

greacă

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

DOP/IGP

greacă

Μονή

(Moni)

(Monastery)

DOP/IGP

greacă


LUXEMBURG

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise urmată de Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher urmată de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise urmată de Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus urmată de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise urmată de Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen urmată de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise urmată de denumirea soiului de viță-de-vie urmată de Appellation contrôlée

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Crémant de Luxemburg

DOP

franceză

Marque nationale, urmat de:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

DOP

franceză

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Château

DOP

franceză

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

DOP

franceză

Vendanges tardives

DOP

franceză

Vin de glace

DOP

franceză

Vin de paille

DOP

franceză


UNGARIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Badacsony, urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Balaton

Balaton-felvidék urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Balatonboglár urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Balatonfüred-Csopak urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Balatoni

Bükk urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Csongrád urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Hajós-Baja urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Mátra urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Mór urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Nagy-Somló urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Neszmély urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Pannon

Pannonhalma urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Pécs urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Szekszárd urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Tihany

Tokaj urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Tolna urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Villány urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Villányi védett eredetű classicus

Zala urmată sau nu de numele subregiunii, al comunei sau al domeniului

Vinuri cu indicații geografice protejate

Alföldi urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Balatonmelléki urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

minőségi bor

DOP

maghiară

védett eredetű bor

DOP

maghiară

Tájbor

IGP

maghiară

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

DOP

maghiară

Aszúeszencia

DOP

maghiară

Bikavér

DOP

maghiară

Eszencia

DOP

maghiară

Fordítás

DOP

maghiară

Máslás

DOP

maghiară

Késői szüretelésű bor

DOP/IGP

maghiară

Válogatott szüretelésű bor

DOP/IGP

maghiară

Muzeális bor

DOP/IGP

maghiară

Siller

DOP/IGP

maghiară

Szamorodni

DOP

maghiară


MALTA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Gozo

Malta

Vinuri cu indicații geografice protejate

Maltese Islands

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

AOP

malteză

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

IGP

malteză


ȚĂRILE DE JOS

Vinuri cu indicații geografice protejate

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Landwijn

IGP

neerlandeză


AUSTRIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Burgenland urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Carnuntum urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Kamptal urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Kärnten urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Kremstal urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Leithaberg urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Mittelburgenland urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Neusiedlersee urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Neusiedlersee-Hügelland urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Niederösterreich urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Oberösterreich urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Salzburg urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Steirermark urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Süd-Oststeiermark urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Südburgenland urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Südsteiermark urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Thermenregion urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Tirol urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Traisental urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Vorarlberg urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Wachau urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Wagram urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Weinviertel urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Weststeiermark urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Wien urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici

Vinuri cu indicații geografice protejate

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Prädikatswein sau Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, urmată sau nu de:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

DOP

germană

DAC

DOP

latină

Districtus Austriae Controllatus

DOP

latină

Qualitätswein sau Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

DOP

germană

Landwein

IGP

germană

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ausstich

DOP/IGP

germană

Auswahl

DOP/IGP

germană

Bergwein

DOP/IGP

germană

Klassik/Classic

DOP

germană

Heuriger

DOP/IGP

germană

Gemischter Satz

DOP/IGP

germană

Jubiläumswein

DOP/IGP

germană

Reserve

DOP

germană

Schilcher

DOP/IGP

germană

Sturm

IGP

germană


PORTUGALIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Alenquer

Alentejo urmată sau nu de Borba

Alentejo urmată sau nu de Évora

Alentejo urmată sau nu de Granja-Amareleja

Alentejo urmată sau nu de Moura

Alentejo urmată sau nu de Portalegre

Alentejo urmată sau nu de Redondo

Alentejo urmată sau nu de Reguengos

Alentejo urmată sau nu de Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior urmată sau nu de Castelo Rodrigo

Beira Interior urmată sau nu de Cova da Beira

Beira Interior urmată sau nu de Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão urmată sau nu de Alva

Dão urmată sau nu de Besteiros

Dão urmată sau nu de Castendo

Dão urmată sau nu de Serra da Estrela

Dão urmată sau nu de Silgueiros

Dão urmată sau nu de Terras de Azurara

Dão urmată sau nu de Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro urmată sau nu de Baixo Corgo

Termen echivalent: Vinho do Douro

Douro urmată sau nu de Cima Corgo

Termen echivalent: Vinho do Douro

Douro urmată sau nu de Douro Superior

Termen echivalent: Vinho do Douro

Encostas d’Aire urmată sau nu de Alcobaça

Encostas d’Aire urmată sau nu de Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Termen echivalent: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Termen echivalent: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo urmată sau nu de Almeirim

Ribatejo urmată sau nu de Cartaxo

Ribatejo urmată sau nu de Chamusca

Ribatejo urmată sau nu de Coruche

Ribatejo urmată sau nu de Santarém

Ribatejo urmată sau nu de Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes urmată sau nu de Chaves

Trás-os-Montes urmată sau nu de Planalto Mirandês

Trás-os-Montes urmată sau nu de Valpaços

Vinho do Douro urmată sau nu de Baixo Corgo

Termen echivalent: Douro

Vinho do Douro urmată sau nu de Cima Corgo

Termen echivalent: Douro

Vinho do Douro urmată sau nu de Douro Superior

Termen echivalent: Douro

Vinho Verde urmată sau nu de Amarante

Vinho Verde urmată sau nu de Ave

Vinho Verde urmată sau nu de Baião

Vinho Verde urmată sau nu de Basto

Vinho Verde urmată sau nu de Cávado

Vinho Verde urmată sau nu de Lima

Vinho Verde urmată sau nu de Monção e Melgaço

Vinho Verde urmată sau nu de Paiva

Vinho Verde urmată sau nu de Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vinuri cu indicații geografice protejate

Lisboa urmată sau nu de Alta Estremadura

Lisboa urmată sau nu de Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras urmată sau nu de Beira Alta

Vinho Espumante Beiras urmată sau nu de Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras urmată sau nu de Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras urmată sau nu de Beira Alta

Vinho Regional Beiras urmată sau nu de Beira Litoral

Vinho Regional Beiras urmată sau nu de Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Denominação de origem

DOP

portugheză

Denominação de origem controlada

DOP

portugheză

DO

DOP

portugheză

DOC

DOP

portugheză

Indicação de proveniência regulamentada

IGP

portugheză

IPR

IGP

portugheză

Vinho doce natural

DOP

portugheză

Vinho generoso

DOP

portugheză

Vinho regional

IGP

portugheză

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Canteiro

DOP

portugheză

Colheita Seleccionada

DOP

portugheză

Crusted/Crusting

DOP

engleză

Escolha

DOP

portugheză

Escuro

DOP

portugheză

Fino

DOP

portugheză

Frasqueira

DOP

portugheză

Garrafeira

DOP/IGP

portugheză

Lágrima

DOP

portugheză

Leve

DOP

portugheză

Nobre

DOP

portugheză

Reserva

DOP

portugheză

Velha reserva (sau grande reserva)

DOP

portugheză

Ruby

DOP

engleză

Solera

DOP

portugheză

Super reserva

DOP

portugheză

Superior

DOP

portugheză

Tawny

DOP

engleză

Vintage, urmat sau nu de Late Bottle (LBV) sau Character

DOP

engleză

Vintage

DOP

engleză


ROMÂNIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Aiud, urmată sau nu de numele subregiunii

Alba Iulia urmată sau nu de numele subregiunii

Babadag urmată sau nu de numele subregiunii

Banat urmată sau nu de Dealurile Tirolului

Banat urmată sau nu de Moldova Nouă

Banat urmată sau nu de Silagiu

Banu Mărăcine urmată sau nu de numele subregiunii

Bohotin urmată sau nu de numele subregiunii

Cernătești-Podgoria urmată sau nu de numele subregiunii

Cotești urmată sau nu de numele subregiunii

Cotnari

Crișana urmată sau nu de Biharia

Crișana urmată sau nu de Diosig

Crișana urmată sau nu de Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului urmată sau nu de numele subregiunii

Dealu Mare urmată sau nu de Boldești

Dealu Mare urmată sau nu de Breaza

Dealu Mare urmată sau nu de Ceptura

Dealu Mare urmată sau nu de Merei

Dealu Mare urmată sau nu de Tohani

Dealu Mare urmată sau nu de Urlați

Dealu Mare urmată sau nu de Valea Călugărească

Dealu Mare urmată sau nu de Zorești

Drăgășani urmată sau nu de numele subregiunii

Huși urmată sau nu de Vutcani

Iana urmată sau nu de numele subregiunii

Iași urmată sau nu de Bucium

Iași urmată sau nu de Copou

Iași urmată sau nu de Uricani

Lechința urmată sau nu de numele subregiunii

Mehedinți urmată sau nu de Corcova

Mehedinți urmată sau nu de Golul Drâncei

Mehedinți urmată sau nu de Orevița

Mehedinți urmată sau nu de Severin

Mehedinți urmată sau nu de Vânju Mare

Miniș urmată sau nu de numele subregiunii

Murfatlar urmată sau nu de Cernavodă

Murfatlar urmată sau nu de Medgidia

Nicorești urmată sau nu de numele subregiunii

Odobești urmată sau nu de numele subregiunii

Oltina urmată sau nu de numele subregiunii

Panciu urmată sau nu de numele subregiunii

Pietroasa urmată sau nu de numele subregiunii

Recaș urmată sau nu de numele subregiunii

Sâmburești urmată sau nu de numele subregiunii

Sarica Niculițel urmată sau nu de Tulcea

Sebeș – Apold urmată sau nu de numele subregiunii

Segarcea urmată sau nu de numele subregiunii

Ștefănești urmată sau nu de Costești

Târnave urmată sau nu de Blaj

Târnave urmată sau nu de Jidvei

Târnave urmată sau nu de Mediaș

Vinuri cu indicații geografice protejate

Colinele Dobrogei urmată sau nu de numele subregiunii

Dealurile Crișanei urmată sau nu de numele subregiunii

Dealurile Moldovei sau, după caz, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei sau, după caz, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei sau, după caz, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei sau, după caz, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei sau, după caz, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei sau, după caz, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), urmat de:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

DOP

română

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

DOP

română

Vin cu indicație geografică

IGP

română

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Rezervă

DOP/IGP

română

Vin de vinotecă

DOP

română


SLOVENIA

Vinuri cu denumiri de origine protejate

Bela krajina urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Belokranjec urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Bizeljčan urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Bizeljsko-Sremič urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Dolenjska urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Goriška Brda urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Terme équivalent: Brda

Kras urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Metliška črnina urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Prekmurje urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Terme équivalent: Prekmurčan

Slovenska Istra urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Štajerska Slovenija urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Teran, Kras urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Vipavska dolina urmată sau nu de numele unei unități geografice mai mici și/sau de denumirea unei podgorii

Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vinuri cu indicații geografice

Podravje, urmată eventual de mențiunea «mlado vino», numele putând fi utilizate și sub formă adjectivală

Posavje, urmată eventual de mențiunea «mlado vino», numele putând fi utilizate și sub formă adjectivală

Primorska, urmată eventual de mențiunea «mlado vino», numele putând fi utilizate și sub formă adjectivală

Mențiuni tradiționale [articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), urmat sau nu de Mlado vino

DOP

slovenă

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

DOP

slovenă

Penina

DOP

slovenă

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

DOP

slovenă

Renome

DOP