Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0204(01)

Acord monetar între Uniunea Europeană și Sfântul Scaun – Statul Cetății Vaticanului

OJ C 28, 4.2.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 28/13


ACORD MONETAR

între Uniunea Europeană și Sfântul Scaun – Statul Cetății Vaticanului

2010/C 28/05

UNIUNEA EUROPEANĂ, reprezentată de Comisia Europeană și Republica Italiană,

și

STATUL CETĂȚII VATICANULUI, reprezentat de Sfântul Scaun în sensul articolului 3 din Tratatul de la Laterano,

întrucât:

(1)

La 1 ianuarie 1999 euro a înlocuit monedele statelor membre participante la a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare, printre care și Italia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998.

(2)

Înainte de crearea monedei euro, Italia și Statul Cetății Vaticanului erau legate prin acorduri bilaterale privind aspectele monetare, în special prin Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, încheiată la 3 decembrie 1991.

(3)

Conform Declarației nr. 6 anexate la Actul final al Tratatului privind Uniunea Europeană, Comunitatea trebuie să faciliteze renegocierea acordurilor existente cu Statul Cetății Vaticanului, în măsura în care acest lucru se dovedește necesar ca urmare a introducerii monedei unice.

(4)

Comunitatea Europeană, reprezentată de Republica Italiană în asociere cu BCE și Comisia, a încheiat un acord monetar cu Statul Cetății Vaticanului la 29 decembrie 2000.

(5)

Conform acestui acord monetar, Statul Cetății Vaticanului utilizează moneda euro ca monedă oficială și acordă calitatea de mijloc legal de plată monedelor și bancnotelor în euro. Statul Cetății Vaticanului trebuie să asigure aplicarea pe teritoriul său a normelor referitoare la bancnotele și monedele denominate în euro, inclusiv a celor referitoare la protecția împotriva falsificării.

(6)

Prezentul acord nu impune BCE și băncilor centrale naționale obligația de a include instrumentele financiare ale Statului Cetății Vaticanului pe lista (listele) titlurilor de valoare eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Sistemului European al Băncilor Centrale.

(7)

Trebuie înființat un Comitet mixt compus din reprezentanți ai Statului Cetății Vaticanului, ai Republicii Italiene, ai Comisiei și ai BCE care să examineze aplicarea prezentului acord, să decidă plafoanele anuale pentru emiterea de monede, să examineze caracterul adecvat al proporției minime de monede care să fie introduse la valoarea nominală și să evalueze măsurile luate de Statul Cetății Vaticanului pentru implementarea legislației UE relevante.

(8)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este autoritatea judiciară de soluționare a litigiilor care pot fi generate de aplicarea acordului,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Statul Cetății Vaticanului are dreptul să utilizeze moneda euro ca monedă oficială, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1103/97 și (CE) nr. 974/98. Statul Cetății Vaticanului acordă calitatea de mijloc legal de plată bancnotelor și monedelor în euro.

Articolul 2

Statul Cetății Vaticanului nu emite bancnote, monede sau substitute monetare de orice tip, cu excepția cazului în care condițiile de emisiune au fost definite de comun acord cu Uniunea Europeană. Condițiile de emitere de monede euro cu începere de la 1 ianuarie 2010 sunt stabilite în articolele următoare.

Articolul 3

(1)   Plafonul (valoric) anual pentru emiterea de monede euro de către Statul Cetății Vaticanului se calculează de către Comitetul mixt instituit prin prezentul acord ca fiind suma dintre:

o parte fixă, a cărei valoare inițială pentru 2010 se stabilește la 2 300 000 EUR. Comitetul mixt poate revizui anual partea fixă pentru a ține seama de inflație, în baza inflației IAPC din Italia în anul n-1, și de posibilele evoluții semnificative care afectează piața colecționarilor de monede euro;

o parte variabilă, care corespunde emisiunii medii de monede pe cap de locuitor a Republicii Italiene din anul n-1 înmulțită cu numărul de locuitori ai Statului Cetății Vaticanului.

(2)   Statul Cetății Vaticanului poate, de asemenea, emite monede comemorative și/sau de colecție în anii în care Sfântul Scaun este vacant. În cazul în care, datorită acestei emisiuni speciale, emisiunea totală depășește plafonul stabilit la alineatul (1), valoarea acestei emisiuni se contabilizează utilizând partea rămasă din plafonul anului anterior și/sau se deduce din plafonul anului următor.

Articolul 4

(1)   Monedele euro emise de Statul Cetății Vaticanului trebuie să fie identice celor emise de statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro în ceea ce privește valoarea nominală, calitatea de mijloace legale de plată, caracteristicile tehnice, elementele grafice ale feței comune și elementele grafice comune ale feței naționale.

(2)   Statul Cetății Vaticanului comunică în avans Comisiei fețele naționale propuse ale monedelor sale euro, iar Comisia verifică respectarea de către acestea a normelor UE.

Articolul 5

(1)   Monedele euro emise de Statul Cetății Vaticanului sunt bătute de Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al Republicii Italiene.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), cu acordul Comitetului mixt, Statul Cetății Vaticanului poate bate monedele sale într-o altă monetărie UE care bate monede euro decât cea menționată la alineatul (1).

Articolul 6

(1)   În conformitate cu articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, volumul de monede euro emise de Statul Cetății Vaticanului se adaugă la volumul monedelor emise de Italia pentru aprobarea de către Banca Centrală Europeană a volumului total al emisiunii respectivului stat membru.

(2)   În fiecare an, cel târziu la 1 septembrie, Statul Cetății Vaticanului comunică Republicii Italiene volumul și valoarea nominală a monedelor euro pe care dorește să le emită în anul următor. El notifică și Comisiei condițiile preconizate de emisie a acestor monede.

(3)   Pentru anul 2010, Statul Cetății Vaticanului comunică informațiile menționate la alineatul (2) la data semnării prezentului acord.

(4)   Fără a aduce atingere emisiunii de monede de colecție, Statul Cetății Vaticanului trebuie să pună în circulație la valoarea nominală cel puțin 51 % din monedele euro emise în fiecare an. Comitetul mixt verifică din cinci în cinci ani caracterul adecvat al proporției minime de monede care urmează a fi introduse la valoarea nominală și poate decide să o majoreze.

Articolul 7

(1)   Statul Cetății Vaticanului poate emite monede euro de colecție. Acestea sunt incluse în plafonul anual menționat la articolul 3. Emiterea de către Statul Cetății Vaticanului de monede euro de colecție se face în conformitate cu îndrumările UE pentru monedele euro de colecție, care cer, printre altele, utilizarea unor caracteristici tehnice, a unor elemente grafice și a unor cupiuri care să permită distingerea monedelor euro de colecție de monedele destinate circulației.

(2)   Monedele de colecție emise de Statul Cetății Vaticanului nu sunt mijloace legale de plată în Uniunea Europeană.

Articolul 8

(1)   Statul Cetății Vaticanului se angajează să adopte toate măsurile necesare, prin transpunere directă sau, dacă este posibil, prin acțiuni echivalente, pentru implementarea actelor juridice și a normelor UE enumerate în anexa la prezentul acord din următoarele domenii:

(a)

al bancnotelor și monedelor euro;

(b)

al prevenirii spălării banilor, prevenirii fraudei și a falsificării mijloacelor de plată în numerar și fără numerar, a medaliilor și jetoanelor și al cerințelor de raportare statistică.

Dacă și în momentul în care se va crea un sector bancar în Statul Cetății Vaticanului, lista actelor juridice și a normelor din anexă se va extinde pentru a include legislația bancară și financiară a UE și actele juridice și normele relevante ale BCE, în special cele privind cerințele de raportare statistică.

(2)   Actele juridice și normele menționate la alineatul (1) trebuie implementate de Statul Cetății Vaticanului în termenele specificate în anexă.

(3)   Anexa este modificată anual de către Comisie pentru a lua în considerare noile acte juridice și norme UE relevante și modificările actelor juridice și a normelor existente. În urma modificării anexei, Comitetul mixt decide asupra unor termene corespunzătoare și rezonabile pentru implementarea de către Statul Cetății Vaticanului a noilor acte juridice și norme adăugate în anexă.

(4)   Anexa actualizată se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Instituțiile financiare din Statul Cetății Vaticanului pot avea acces la sistemele de decontare interbancară și la sistemele de plată și decontare a titlurilor de valoare din zona euro în termenii și condițiile corespunzătoare stabilite de Banca Italiei de comun acord cu Banca Centrală Europeană.

Articolul 10

(1)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este instanța care deține competența exclusivă pentru soluționarea litigiilor dintre părți care pot fi generate de aplicarea prezentului acord și care nu au putut fi soluționate în cadrul Comitetului mixt.

(2)   Dacă Uniunea Europeană (la recomandarea delegației UE din Comitetul mixt) sau Statul Cetății Vaticanului consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acordului, poate fi sesizată Curtea de Justiție. Hotărârea Curții are caracter obligatoriu pentru părți, care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a i se conforma într-un termen care urmează a fi stabilit de Curte în respectiva hotărâre.

(3)   În cazul în care Uniunea Europeană sau Statul Cetății Vaticanului nu ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii în termenul stabilit, cealaltă parte poate rezilia de îndată acordul.

Articolul 11

(1)   Se înființează un Comitet mixt. Acesta va fi compus din reprezentanți ai Statului Cetății Vaticanului și ai Uniunii Europene. Delegația Uniunii Europene va fi compusă din reprezentanți ai Comisiei și ai Republicii Italiene împreună cu reprezentanți ai Băncii Centrale Europene. Delegația Uniunii Europene adoptă regulile de procedură prin consens.

(2)   Comitetul mixt se întrunește cel puțin o dată pe an. Președinția alternează anual între un reprezentant al Uniunii Europene și un reprezentant al Statului Cetății Vaticanului. Comitetul mixt adoptă deciziile cu unanimitate de voturi.

(3)   Comitetul mixt face schimb de păreri și informații și adoptă deciziile menționate la articolele 3, 6 și 8. Acesta analizează măsurile luate de Statul Cetății Vaticanului și încearcă să rezolve posibilele conflicte care pot apărea ca urmare a implementării prezentului acord.

(4)   Uniunea Europeană deține prima președinție a Comitetului mixt, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu articolul 13.

Articolul 12

Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3), oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord cu preaviz de un an.

Articolul 13

Prezentul acord intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Articolul 14

Acordul monetar din 29 decembrie 2000 se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Trimiterile la acordul din 29 decembrie 2000 vor fi considerate referințe la prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2009.

Pentru Uniunea Europeană

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei Europene

Pentru Statul Cetății Vaticanului și, în numele său, pentru Sfântul Scaun

Excelența sa arhiepiscopul André DUPUY

Nunțiu Apostolic pe lângă Uniunea Europeană


ANEXĂ

DISPOZIȚII LEGALE CARE TREBUIE IMPLEMENTATE

TERMEN DE IMPLEMENTARE

Prevenirea spălării banilor

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, JO L 309, 25.11.2005, p. 15

Modificată prin:

Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei, JO L 76, 19.3.2008, p. 46

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, JO L 214, 4.8.2006, p. 29

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri, JO L 345, 8.12.2006, p. 1

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, JO L 309, 25.11.2005, p. 9

Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii, JO L 182, 5.7.2001, p. 1

31.12.2010

Prevenirea fraudei și a falsificării

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, JO L 181, 4.7.2001, p. 6

Modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, JO L 17, 22.1.2009, p. 1

31.12.2010

Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului din 6 decembrie 2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro, JO L 373, 21.12.2004, p. 1

Modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 46/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro, JO L 17, 22.1.2009, p. 5

31.12.2010

Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro, JO L 140, 14.6.2000, p. 1

Modificată prin:

Decizia-cadru 2001/888/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecției împotriva falsificării, prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii monedei euro, JO L 329, 14.12.2001, p. 3

31.12.2010

Decizia 1999/C 149/02 a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind extinderea mandatului Europol asupra luptei împotriva fabricării de bani falși și a falsificării mijloacelor de plată, JO C 149, 28.5.1999, p. 16

31.12.2010

Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”), JO L 339, 21.12.2001, p. 50

Modificată prin:

Decizia 2006/75/CE a Consiliului din 30 ianuarie 2006 de modificare și prelungire a Deciziei 2001/923/CE de instituire a unui program de schimburi, asistență și formare pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericle”), JO L 36, 8.2.2006, p. 40

Decizia 2006/849/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de modificare și prelungire a Deciziei 2001/923/CE privind crearea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”), JO L 330, 28.11.2006, p. 28

Decizia-cadru 2001/888/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecției împotriva falsificării, prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii monedei euro, JO L 329, 14.12.2001, p. 3

Decizia 2001/887/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, JO L 329, 14.12.2001, p. 1

31.12.2010

Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, JO L 149, 2.6.2001, p. 1

31.12.2010

Norme referitoare la bancnotele și monedele euro

Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație, JO L 139, 11.5.1998, p. 6

Modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 423/1999 al Consiliului din 22 februarie 1999, JO L 52, 27.2.1999, p. 2

31.12.2010

Concluziile Consiliului din 10 mai 1999 privind sistemul de management al calității pentru monedele euro

31.12.2010

Concluziile Consiliului din 23 noiembrie 1998 și 5 noiembrie 2002 privind monedele de colecție

31.12.2010

Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației, JO L 9, 14.1.2009, p. 52

31.12.2010

Comunicarea 2001/C 318/03 a Comisiei din 22 octombrie 2001 privind protecția prin drepturi de autor a desenului feței comune a monedelor euro [COM(2001) 600 final], JO C 318, 13.11.2001, p. 3

31.12.2010

Orientarea BCE/2003/5 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro, JO L 78, 25.3.2003, p. 20

31.12.2010

Decizia BCE/2003/4 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro, JO L 78, 25.3.2003, p. 16

31.12.2010


Top