EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0731(01)

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea

OJ L 201, 31.7.2002, p. 50–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 213 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 142 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 142 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 267 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/628/oj

Related Council decision

22002A0731(01)Jurnalul Oficial L 201 , 31/07/2002 p. 0050 - 0065
ediţie specială în limba cehă capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
ediţie specială în limba estonă capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
ediţie specială în limba maghiară capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
ediţie specială în limba lituaniană capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
LV.ES capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
MT.ES capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
PL.ES capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
SK.ES capitol 11 volum 42 p. 213 - 228
ediţie specială în limba slovenă capitol 11 volum 42 p. 213 - 228


Protocolul de la cartagena privind biosecuritatea

la Convenția privind diversitatea biologică

Părțile la prezentul protocol,

Fiind părți la Convenția privind diversitatea biologică, denumită în continuare "convenția",

Reamintind articolul 19 alineatele (3) și (4), articolul 8 litera (g) și articolul 17 din convenție,

Reamintind, de asemenea, Decizia II/5 din 17 noiembrie 1995 a conferinței părților la convenție de a elabora un protocol privind biosecuritatea, în special cu privire la mișcarea transfrontieră a oricărui organism viu modificat prin biotehnologia modernă care ar putea avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, care să stabilească, în special, proceduri adecvate de acord prealabil în cunoștință de cauză,

Reafirmând abordarea cu precauție prevăzută de principiul 15 din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea,

Conștiente de expansiunea rapidă a biotehnologiei moderne și de creșterea preocupării publice față de efectele sale negative potențiale asupra diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor,

Recunoscând că biotehnologia modernă are un potențial considerabil pentru bunăstarea oamenilor, în cazul în care este dezvoltată și utilizată în condiții adecvate de siguranță pentru mediu și sănătatea oamenilor,

Recunoscând, de asemenea, importanța crucială pentru umanitate a centrelor de origine și centrelor de diversitate genetică,

Luând în considerare capacitatea limitată a multor state, în special a statelor în curs de dezvoltare, de a face față naturii și importanței riscurilor cunoscute și potențiale pe care le prezintă organismele vii modificate,

Recunoscând că acordurile de comerț și de mediu trebuie să se susțină reciproc în vederea realizării dezvoltării durabile,

Subliniind că prezentul protocol nu va fi interpretat în sensul că ar implica o modificare a drepturilor și obligațiilor vreunei părți în baza altor acorduri internaționale în vigoare,

Înțelegând că acest preambul nu intenționează să subordoneze prezentul protocol altor acorduri internaționale,

Au convenit cele ce urmează:

Articolul 1

Obiectiv

În conformitate cu abordarea cu precauție prevăzută de principiul 15 din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea, obiectivul prezentului protocol este de a contribui la asigurarea unui nivel adecvat de protecție pentru siguranța transferului, manipulării și utilizării organismelor vii modificate prin biotehnologia modernă și care pot avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor și acordând atenție în special mișcării lor transfrontiere.

Articolul 2

Dispoziții generale

(1) Fiecare parte adoptă măsuri juridice, administrative și de altă natură, necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul protocol.

(2) Părțile se asigură că elaborarea, manipularea, transportarea, utilizarea, transferul și eliberarea oricărui organism viu modificat se realizează într-o mod care previne sau reduce riscurile pentru diversitatea biologică, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor.

(3) Nimic din prezentul protocol nu poate aduce atingere în nici un fel suveranității statelor asupra apelor lor teritoriale stabilită în conformitate cu dreptul internațional, și drepturilor suverane și jurisdicției pe care statele o exercită în zonele lor economice exclusive și pe platoul continental, în conformitate cu dreptul internațional, sau exercitării de către navele și aeronavele tuturor statelor a drepturilor și libertăților de navigare conferite de dreptul internațional și prevăzute în instrumentele internaționale relevante.

(4) Nimic din prezentul protocol nu trebuie interpretat ca o limitare a drepturilor unei părți de a acționa într-un mod mai protectiv pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice decât se prevede în prezentul protocol, cu condiția ca o asemenea acțiune să fie compatibilă cu obiectivele și dispozițiile prezentului protocol și în concordanță cu celelalte obligații ale părții care decurg din dreptul internațional.

(5) Părțile sunt încurajate să țină cont, în mod corespunzător, de expertiza disponibilă, de instrumentele și lucrările întreprinse de forurile internaționale competente în domeniul riscurilor pentru sănătatea oamenilor.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a) "Conferința părților" înseamnă Conferința părților la convenție;

(b) "Utilizare în mediu închis" înseamnă orice operațiune desfășurată într-un dispozitiv, instalație sau altă structură fizică, care implică organismele vii modificate, care sunt reglementate prin măsuri specifice care limitează efectiv contactul acestora cu mediul exterior și impactul asupra acestuia;

(c) "Export" înseamnă mișcarea transfrontieră deliberată dinspre o parte înspre o altă parte;

(d) "Exportator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția părții exportatoare, care dispune exportul unui organism viu modificat;

(e) "Import" înseamnă mișcarea transfrontieră deliberată înspre o parte dinspre o altă parte;

(f) "Importator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția părții importatoare, care dispune importul unui organism viu modificat;

(g) "Organism viu modificat" înseamnă orice organism viu care prezintă o combinație nouă de material genetic obținut prin utilizarea biotehnologiei moderne;

(h) "Organism viu" înseamnă orice entitate biologică, capabilă să transfere sau să replice material genetic, inclusiv organismele sterile, virusurile și viroizii;

(i) "Biotehnologie modernă" înseamnă aplicarea:

- Tehnicilor in vitro acidului nucleic, inclusiv recombinarea acidului dezoxiribonucleic (ADN) și injectarea directă a acidului nucleic în celule sau organite sau

- tehnicilor de fuziune celulară a organismelor care nu aparțin aceleiași familii taxonomice,

care depășesc barierele fiziologice de reproducere sau de recombinare și care nu sunt tehnici utilizate în mod tradițional, pentru reproducere și selecție;

(j) "Organizația regională de integrare economică" înseamnă o organizație constituită din state suverane dintr-o anumită regiune, căreia statele sale membre i-au transferat competența privind toate problemele reglementate de prezentul protocol și care a fost autorizată corespunzător, în conformitate cu procedurile sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la acesta;

(k) "Mișcare transfrontieră" înseamnă mișcarea unui organism viu modificat dinspre o parte înspre o altă parte, cu precizarea că în sensul articolelor 17 și 24 mișcarea transfrontieră se extinde la mișcarea între o parte și un stat care nu este parte.

Articolul 4

Domeniu de aplicare

Prezentul protocol se aplică mișcărilor transfrontiere, tranzitului, manipulării și utilizării tuturor organismelor vii modificate care pot avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor.

Articolul 5

Produse farmaceutice

Sub rezerva articolului 4 și fără a aduce atingere dreptului părților de a supune toate organismele vii modificate unei evaluări a riscurilor înainte de a lua decizii cu privire la importul acestora, prezentul protocol nu se aplică mișcărilor transfrontiere ale organismelor vii modificate care sunt produse farmaceutice destinate uzului uman și care intră sub incidența altor acorduri sau organizații internaționale relevante.

Articolul 6

Tranzitul și utilizarea în mediu închis

(1) Sub rezerva articolului 4 și fără a aduce atingere oricărui drept al unei părți de tranzit de a reglementa transportul pe teritoriul său al organismelor vii modificate și de a pune la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate orice decizie a părții respective, sub rezerva articolului 2 alineatul (3), privind tranzitul pe teritoriul său al unui organism viu modificat specific, dispozițiile prezentului protocol privind procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză nu se aplică organismelor vii modificate în tranzit.

(2) Sub rezerva articolului 4 și fără a aduce atingere oricărui drept al unei părți de a supune toate organismele vii modificate unei evaluări a riscurilor înainte de a lua decizii cu privire la importul acestora, precum și de a stabili standarde pentru utilizarea în mediu închis sub jurisdicția părții respective, dispozițiile prezentului protocol privind procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză nu se aplică mișcării transfrontiere a organismelor vii modificate destinate utilizării în mediu închis desfășurate în conformitate cu standardele părții importatoare.

Articolul 7

Aplicarea procedurii de acord prealabil în cunoștință de cauză

(1) Sub rezerva articolelor 5 și 6, procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză prevăzută la articolele 8-10 și 12 se aplică înaintea primei mișcări transfrontiere deliberate a organismelor vii modificate destinate introducerii deliberate în mediul părții importatoare.

(2) "Introducerea deliberată în mediu" menționată la alineatul (1) de mai sus nu se referă la organismele vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării.

(3) Articolul 11 se aplică înainte de prima mișcare transfrontieră a organismelor vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării.

(4) Procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză nu se aplică mișcării transfrontiere deliberate a organismelor vii modificate care sunt identificate printr-o decizie a Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, ca prezentând un risc redus de a avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor.

Articolul 8

Notificarea

(1) Partea exportatoare înaintează o notificare sau cere exportatorului să înainteze o notificare scrisă autorității naționale competente a părții importatoare, înainte de mișcarea transfrontieră deliberată a unui organism viu modificat care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1). Notificarea trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute la anexa I.

(2) Partea exportatoare se asigură că există obligații legale cu privire la exactitatea informațiilor furnizate de către exportator.

Articolul 9

Confirmarea primirii notificării

(1) Partea importatoare confirmă în scris celui care notifică primirea notificării, în termen de 90 de zile de la primirea acesteia.

(2) Confirmarea trebuie să cuprindă:

(a) data primirii notificării;

(b) dacă notificarea conține, la prima vedere, informațiile prevăzute la articolul 8;

(c) dacă se procedează în conformitate cu cadrul național de reglementare al părții importatoare sau în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.

(3) Cadrul național de reglementare menționat la alineatul (2) litera (c) de mai sus trebuie să fie în conformitate cu prezentul protocol.

(4) Neconfirmarea de către partea importatoare a primirii notificării nu implică acordul tacit al acesteia pentru o mișcare transfrontieră deliberată.

Articolul 10

Procedura de decizie

(1) Deciziile luate de partea importatoare trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile articolului 15.

(2) Partea importatoare informează în scris, în termenul prevăzut la articolul 9, pe cel care notifică dacă mișcarea transfrontieră poate continua:

(a) numai după ce partea importatoare și-a dat acordul scris sau

(b) la nu mai puțin de 90 de zile, fără un acord scris ulterior.

(3) În termen de 270 de zile de la data primirii notificării partea importatoare comunică în scris celui care a făcut notificarea și Centrului de informare pentru biosecuritate decizia menționată la alineatul (2) litera (a) de mai sus:

(a) de aprobare a importului, condiționat sau necondiționat, inclusiv modul în care decizia se aplică importurilor ulterioare ale aceluiași organism viu modificat;

(b) de interzicere a importului;

(c) de solicitare a unor informații suplimentare relevante, în conformitate cu cadrul național de reglementare sau cu anexa I; pentru stabilirea termenului în care partea importatoare trebuie să răspundă nu se va lua în considerare numărul de zile de așteptare a informațiilor suplimentare relevante sau

(d) de informare a celui care a făcut notificarea că termenul prevăzut în prezentul alineat se prelungește pe o perioadă limitată.

(4) Cu excepția cazului în care acordul este necondiționat, deciziile luate în conformitate cu alineatul (3) de mai sus trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază.

(5) Necomunicarea de către partea importatoare a deciziei luate în termen de 270 de zile de la data primirii notificării nu implică acordul tacit al acesteia pentru o mișcare transfrontieră deliberată.

(6) Lipsa certitudinii științifice, datorată insuficienței informațiilor și cunoștințelor științifice relevante privind proporțiile efectelor negative potențiale ale organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice în partea importatoare, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor, nu împiedică partea respectivă să ia o decizie, după caz, cu privire la efectuarea importului organismelor vii modificate în cauză, în conformitate cu alineatul (3) de mai sus, pentru a evita sau reduce efectele negative potențiale.

(7) Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol decide, la prima reuniune, asupra procedurilor și mecanismelor corespunzătoare pentru a facilita luarea deciziilor de către părțile importatoare.

Articolul 11

Procedura pentru organismele vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării

(1) O parte care ia o decizie definitivă privind utilizarea pe teritoriul național, inclusiv introducerea pe piață a unui organism viu modificat, care poate fi subiectul unei mișcări transfrontiere, destinat utilizării directe ca aliment sau hrană pentru animale sau destinat prelucrării, avizează celelalte părți prin intermediul Centrului de informare pentru biosecuritate, în termen de 15 zile de la luarea acestei decizii. Comunicarea în cauză trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa II. Partea respectivă pune la dispoziția punctului focal național al fiecărei părți o copie a comunicării scrise, care informează în prealabil secretariatul că nu are acces la Centrul de informare pentru biosecuritate. Această dispoziție nu se aplică deciziilor privind testările la fața locului.

(2) Partea care ia o decizie în conformitate cu alineatul (1) de mai sus se asigură că există obligații legale cu privire la exactitatea informațiilor furnizate de solicitant.

(3) Orice parte poate solicita informații suplimentare de la autoritatea identificată la anexa II litera (b).

(4) O parte poate lua o decizie privind importul de organisme vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării, în conformitate cu cadrul național de reglementare care este în concordanță cu obiectivele prezentului protocol.

(5) Fiecare parte trebuie să pună la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate copii ale oricăror acte cu putere de lege, reglementări sau orientări naționale aplicabile importului de organisme vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării, în cazul în care acestea sunt disponibile.

(6) O parte țară în curs de dezvoltare sau o parte cu economie în tranziție poate declara, în absența cadrului național de reglementare menționat la alineatul (4) de mai sus și în exercițiul jurisdicției naționale, prin Centrul de informare pentru biosecuritate că decizia sa, prealabilă primului import al unui organism viu modificat destinat utilizării directe ca aliment sau hrană pentru animale sau destinat prelucrării, pentru care s-au furnizat informații în conformitate cu alineatul (1) de mai sus, este adoptată în conformitate cu următoarele:

(a) o evaluare de risc întreprinsă în conformitate cu articolul 15 și

(b) o decizie adoptată într-un interval de timp previzibil care să nu depășească 270 de zile.

(7) Necomunicarea de către o parte a deciziei luate în conformitate cu alineatul (6) de mai sus nu implică acordul sau refuzul tacit al acesteia pentru importul unui organism viu modificat destinat utilizării directe ca aliment sau hrană pentru animale sau destinat prelucrării, în afara cazului în care se specifică altfel de către parte.

(8) Lipsa certitudinii științifice, datorată insuficienței informațiilor și cunoștințelor științifice relevante privind proporțiile efectelor negative potențiale ale organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice în partea importatoare, luând în considerare,de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor, nu împiedică partea respectivă să ia o decizie, după caz, cu privire la importul organismelor vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării, în scopul evitării sau reducerii eventualelor efecte negative.

(9) O parte poate indica necesitățile sale de asistență tehnică și financiară și de creare a capacității necesare pentru organismele vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării. Părțile cooperează pentru a răspunde acestor necesități în conformitate cu articolele 22 și 28.

Articolul 12

Revizuirea deciziilor

(1) O parte importatoare poate, în orice moment, în baza unor informații științifice noi privind efectele negative potențiale asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea riscurile pentru sănătatea oamenilor, să reconsidere și să modifice o decizie privind mișcarea transfrontieră deliberată. În asemenea cazuri, în termen de 30 de zile, partea informează pe cei care au depus anterior notificări cu privire la mișcarea organismele vii modificate la care se referă decizia în cauză, precum și Centrul de informare pentru biosecuritate și expune motivele pe care se bazează respectiva decizie.

(2) O parte exportatoare sau cel care face notificarea poate solicita părții importatoare să reconsidere o decizie luată în conformitate cu articolul 10, în cazul în care partea exportatoare sau cel care face notificarea consideră că:

(a) a avut loc o schimbare de circumstanțe care poate influența rezultatul evaluării riscurilor pe care s-a bazat luarea deciziei sau

(b) au devenit disponibile informații științifice sau tehnice relevante suplimentare.

(3) Partea importatoare răspunde în scris unei asemenea solicitări în termen de 90 de zile și expune motivele pe care se bazează respectiva decizie.

(4) Partea importatoare poate solicita, după cum consideră necesar, o evaluare a riscurilor pentru importurile ulterioare.

Articolul 13

Procedura simplificată

(1) O parte importatoare poate preciza în prealabil Centrului de informare pentru biosecuritate, cu condiția să fie aplicate măsuri adecvate pentru a asigura siguranța mișcării transfrontiere deliberate a organismelor vii modificate în conformitate cu obiectivele prezentului protocol, următoarele:

(a) cazuri în care mișcarea transfrontieră deliberată către aceasta poate avea loc în același timp în care mișcarea este notificată părții importatoare și

(b) importurile de organisme vii modificate către aceasta să fie scutite de procedura de acord prealabil în cunoștință de cauză.

Notificările care intră sub incidența literei (a) de mai sus se pot aplica mișcărilor ulterioare similare către aceeași parte.

(2) Informațiile privind o mișcare transfrontieră deliberată care trebuie furnizate în notificările menționate la alineatul (1) litera (a) de mai sus sunt cele prevăzute la anexa I.

Articolul 14

Acorduri și înțelegeri bilaterale, regionale și multilaterale

(1) Părțile pot încheia acorduri și înțelegeri bilaterale, regionale și multilaterale privind mișcarea transfrontieră deliberată a organismelor vii modificate, în concordanță cu obiectivele prezentului protocol și cu condiția ca asemenea acorduri și înțelegeri să furnizeze un nivel de protecție cel puțin egal cu cel al protocolului.

(2) Părțile se informează reciproc, prin Centrul de informare pentru biosecuritate, despre orice astfel de acorduri și înțelegeri bilaterale, regionale și multilaterale pe care le-au încheiat înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului protocol.

(3) Dispozițiile prezentului protocol nu aduc atingere mișcărilor transfrontiere deliberate care are loc în temeiul unui astfel de acord sau unei astfel de înțelegeri între părțile la acel acord sau la acea înțelegere.

(4) Orice parte poate decide ca reglementările sale naționale să fie aplicate cu privire la importuri specifice către aceasta și notifică decizia sa Centrului de informare pentru biosecuritate.

Articolul 15

Evaluarea riscurilor

(1) Evaluarea riscurilor întreprinsă în temeiul prezentului protocol se efectuează după metode științifice solide, în conformitate cu anexa III și luând în considerare tehnici consacrate de evaluare a riscurilor. Aceste evaluări ale riscurilor se bazează cel puțin pe informațiile furnizate în conformitate cu articolul 8 și pe alte dovezi științifice disponibile pentru a identifica și evalua efectele negative potențiale ale organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor.

(2) Partea importatoare se asigură că au fost realizate evaluări ale riscurilor, în scopul luării unei decizii în conformitate cu articolul 10. Aceasta poate solicita exportatorului să procedeze la evaluarea riscurilor.

(3) Costurile pentru realizarea evaluării riscurilor vor fi suportate de cel care face notificarea, în cazul în care partea importatoare cere acest lucru.

Articolul 16

Gestionarea riscurilor

(1) În conformitate cu dispozițiile articolului 8 litera (g) din convenție, părțile stabilesc și mențin mecanisme, măsuri și strategii adecvate pentru reglementarea, gestionarea și controlul riscurilor identificate de dispozițiile prezentului protocol privind evaluarea riscurilor asociate cu utilizarea, manipularea și mișcarea transfrontieră a organismelor vii modificate.

(2) Măsurile bazate pe evaluarea riscurilor se impun în măsura necesară pentru prevenirea efectelor negative ale organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor pe teritoriul părții importatoare.

(3) Fiecare parte adoptă măsuri adecvate pentru prevenirea mișcării transfrontiere neintenționate a organismelor vii modificate, inclusiv măsuri precum solicitarea unei evaluări a riscurilor realizată înainte de prima eliberare a unui organism viu modificat.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (2) de mai sus, fiecare parte depune eforturi pentru a se asigura că orice organism viu modificat, importat sau de proveniență locală, a trecut printr-o perioadă de observație adecvată care este corespunzătoare cu ciclul său de viață sau cu perioada de formare înainte de a i se da utilizarea preconizată.

(5) Părțile cooperează pentru:

(a) identificarea organismelor vii modificate sau a trăsăturilor specifice organismelor vii modificate, care pot avea efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor și

(b) adoptarea măsurilor adecvate privind tratamentul acestor organisme vii modificate sau al trăsăturilor specifice ale acestora.

Articolul 17

Mișcarea transfrontieră neintenționată și măsurile de urgență

(1) Fiecare parte adoptă măsuri adecvate pentru a anunța statele afectate sau cele posibil afectate, Centrul de informare pentru biosecuritate și, după caz, organizațiile internaționale relevante, în eventualitatea în care are cunoștință de un accident petrecut sub jurisdicția sa, care a rezultat într-o eliberare care provoacă sau poate provoca o mișcare transfrontieră neintenționată a unui organism viu modificat care ar putea avea efecte negative semnificative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor în aceste state. Notificarea este transmisă de îndată ce partea ia cunoștință de o astfel de situație.

(2) Fiecare parte pune la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate, nu mai târziu de data intrării în vigoare, în ceea ce o privește, a prezentului protocol, detalii relevante care stabilesc punctul de contact în vederea primirii de notificări în conformitate cu prezentul articol.

(3) Orice notificare primită în temeiul alineatului (1) de mai sus trebuie să conțină:

(a) informațiile pertinente disponibile privind cantitățile estimate și caracteristicile și/sau trăsăturile relevante ale organismelor vii modificate;

(b) informații privind circumstanțele și data preconizată a eliberării, precum și privind utilizarea organismelor modificate în partea de origine;

(c) orice informație disponibilă privind eventualele efecte negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor, precum și informațiile disponibile privind măsurile posibile de gestionare a riscurilor;

(d) orice altă informație relevantă și

(e) un punct de contact pentru informațiile suplimentare.

(4) Pentru a reduce la minim orice efect negativ semnificativ asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor, fiecare parte sub a cărei jurisdicție se realizează eliberarea organismelor vii modificate menționată la alineatul (1) de mai sus consultă de îndată statele afectate sau potențial afectate pentru a le permite determinarea intervențiilor adecvate și inițierea măsurilor necesare, inclusiv a măsurilor de urgență.

Articolul 18

Manipulare, transport, ambalare și identificare

(1) Pentru a evita efectele negative asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor, fiecare parte ia măsurile necesare pentru a impune ca organismele vii modificate care fac obiectul mișcării transfrontiere deliberate în conformitate cu domeniul de aplicare a prezentului protocol, să fie manipulate, ambalate și transportate în condiții de siguranță, luând în considerare normele și standardele internaționale relevante.

(2) Fiecare parte ia măsuri pentru a impune ca documentația însoțitoare pentru:

(a) organismele vii modificate destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale sau destinate prelucrării să indice în mod explicit că acestea "ar putea conține" organisme vii modificate și nu sunt destinate introducerii deliberate în mediul înconjurător și să indice punctele de contact pentru informații suplimentare. Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol decide referitor la obligațiile detaliate în acest scop, inclusiv specificarea identității lor sau oricărei identități unice, nu mai târziu de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol;

(b) organismele vii modificate destinate utilizării în mediu închis, să indice în mod explicit că este vorba de organisme vii modificate; și să specifice orice obligații privind manipularea, depozitarea, transportul și utilizarea în siguranță, punctul de contact pentru informații suplimentare, inclusiv numele și adresa persoanei și instituției căreia îi sunt expediate organismele vii modificate în cauză și

(c) organismele vii modificate destinate introducerii deliberate în mediul părții importatoare și orice alt organism viu modificat vizat de prezentul protocol, să fie identificate în mod explicit ca organisme vii modificate; să specifice identitatea și trăsăturile și/sau caracteristicile relevante, orice obligații privind manipularea, depozitarea, transportul și utilizarea în siguranță, punctul de contact pentru informații suplimentare, și, după caz, numele și adresa importatorului și exportatorului; și să conțină o declarație că mișcarea este în conformitate cu obligațiile prezentului protocol aplicabile exportatorului.

(3) Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol consideră necesitatea și modalitățile de elaborare a unor standarde privind practicile de identificare, manipulare, ambalare și transport, prin consultarea cu alte organisme internaționale relevante.

Articolul 19

Autoritățile naționale competente și punctele de contact naționale

(1) Fiecare parte desemnează un punct de contact național responsabil în numele părții respective pentru asigurarea legăturii cu secretariatul. Fiecare parte desemnează, de asemenea, una sau mai multe autorități naționale competente responsabile pentru executarea funcțiilor administrative impuse prin prezentul protocol și care sunt autorizate să acționeze în numele părții cu privire la aceste funcții. O parte poate desemna o singură entitate care să îndeplinească funcțiile cumulate ale punctului de contact național și ale autorității naționale competente.

(2) Fiecare parte notifică secretariatului denumirile și adresele punctului său de contact național și ale autorității sau autorităților competente, până la data intrării în vigoare a prezentului protocol. În cazul în care o parte desemnează mai mult de o autoritate națională competentă, ea convine cu secretariatul, și notifică acestuia, informații relevante privind responsabilitățile acestor autorități. Acolo unde este cazul, aceste informații trebuie să conțină cel puțin specificarea cu privire la care este autoritatea responsabilă pentru fiecare tip de organism viu modificat. Fiecare parte notifică de îndată secretariatului orice schimbare în desemnarea punctului sau de contact național, în denumirile, adresele sau responsabilitățile autorității sau autorităților naționale competente.

(3) Secretariatul informează de îndată părțile cu privire la notificările primite în conformitate cu alineatul (2) de mai sus, punând în același timp aceste informații la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate.

Articolul 20

Schimbul de informații și Centrul de informare pentru biosecuritate

(1) Prin prezenta se înființează un Centru de informare pentru biosecuritate ca parte a mecanismului de informare, în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din convenție, pentru:

(a) a facilita schimbul de informații științifice, tehnice, de mediu sau juridice cu privire la organismele vii modificate, precum și experiența acumulată în legătură cu acestea și

(b) a asista părțile în aplicarea protocolului, luând în considerare necesitățile speciale ale părților state în curs de dezvoltare, în special statele cel mai puțin dezvoltate și ale micilor state insulare în curs de dezvoltare și ale statelor cu economie în tranziție, precum și ale statelor care sunt centre de origine și centre de diversitate genetică.

(2) Centrul de informare pentru biosecuritate servește drept mijloc prin care informația este pusă la dispoziție în scopul prevăzut la alineatul (1) de mai sus. Acesta asigură acces la informația pusă la dispoziție de către părți, relevantă pentru punerea în aplicare a protocolului și, atunci când este posibil, la alte mecanisme internaționale de schimb de informații în domeniul biosecurității.

(3) Fără a aduce atingere protecției informației confidențiale, fiecare parte pune la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate orice informație solicitată spre a fi pusă la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate în conformitate cu prezentul protocol și:

(a) toate actele cu putere de lege, reglementările sau orientările naționale existente privind punerea în aplicare a protocolului, precum și informațiile solicitate de părți în cadrul procedurii de acord prealabil în cunoștință de cauză;

(b) toate acordurile sau înțelegerile bilaterale, regionale sau multilaterale;

(c) un rezumat al evaluărilor riscurilor sau al studiilor de mediu privind organismele vii modificate, rezultate din procesul său de reglementare și realizat în conformitate cu articolul 15, inclusiv, după caz, informații relevante privind produsele derivate și anume materiale prelucrate care provin din organisme vii modificate care conțin combinații noi, detectabile, de material genetic replicabil obținut prin utilizarea biotehnologiei moderne;

(d) decizia sa finală privind importul sau eliberarea organismelor vii modificate și

(e) rapoarte înaintate în temeiul articolului 33, inclusiv cele asupra punerii în aplicare a procedurii de acord prealabil în cunoștință de cauză.

(4) Modalitățile de funcționare a Centrului de informare pentru biosecuritate, inclusiv rapoartele sale de activitate, sunt examinate și adoptate de Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, la prima reuniune, făcând obiectul unor examinări ulterioare.

Articolul 21

Informații confidențiale

(1) Partea importatoare autorizează pe cel care face notificarea să identifice informațiile comunicate în conformitate cu procedurile prezentului protocol sau solicitate de partea importatoare în cadrul procedurii de acord prealabil în cunoștință de cauză a protocolului, care trebuie considerate ca fiind confidențiale. În astfel de cazuri se furnizează justificare la cerere.

(2) Partea importatoare consultă pe cel care face notificarea în cazul în care aceasta decide că informația considerată confidențială de către cel care face notificarea nu îndeplinește condițiile pentru a fi tratată ca atare și informează pe cel care face notificarea despre decizia sa înainte de a divulga informația, furnizând, la cerere, motivele, precum și o posibilitate de consultare și de reconsiderare internă a deciziei înainte de divulgare.

(3) Fiecare parte protejează informațiile confidențiale primite în temeiul prezentului protocol, inclusiv orice informație confidențială primită în cadrul procedurii de acord prealabil în cunoștință de cauză a protocolului. Fiecare parte se asigură că dispune de proceduri de protecție a acestor informații și că protejează confidențialitatea acestor informații într-o manieră tot atât de favorabilă ca și tratamentul informațiilor confidențiale privind organismele vii modificate de origine autohtonă.

(4) Partea importatoare nu folosește aceste informații în scopuri comerciale, decât cu acordul scris al celui care face notificarea.

(5) În cazul în care cel care face notificarea retrage sau a retras o notificare, partea importatoare respectă confidențialitatea informațiilor comerciale și industriale, inclusiv a informațiilor legate de cercetare și dezvoltare, precum și a informațiilor asupra confidențialității cărora partea și cel care face notificarea nu cad de acord.

(6) Fără a aduce atingere alineatului (5) de mai sus, următoarele informații nu se consideră confidențiale:

(a) numele și adresa celui care face notificarea;

(b) o descriere generală a organismului sau organismelor vii modificate;

(c) un rezumat al evaluării riscurilor legate de efectele asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor și

(d) orice metode și planuri pentru intervenții în caz de urgență.

Articolul 22

Crearea capacității

(1) Părțile cooperează pentru dezvoltarea și/sau consolidarea resurselor umane și a capacității instituționale în domeniul biosecurității, inclusiv al biotehnologiei, în măsura în care este necesar pentru biosecuritate, în scopul punerii în aplicare efective a prezentului protocol, în părțile state în curs de dezvoltare, în special în statele cel mai puțin dezvoltate și în statele mici insulare în curs de dezvoltare și în părțile cu economie în tranziție, inclusiv prin intermediul instituțiilor și organizațiilor existente, globale, regionale, subregionale și naționale și, după caz, prin facilitarea implicării sectorului privat.

(2) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1) de mai sus în ceea ce privește cooperarea, sunt luate în considerare integral necesitățile părților state în curs de dezvoltare, în special statele cel mai puțin dezvoltate și statele mici insulare în curs de dezvoltare în materie de resurse financiare, acces la tehnologie și la know-how și transfer de tehnologie și de know-how în conformitate cu dispozițiile relevante ale convenției în scopul creării capacității în domeniul biosecurității. Cooperarea în vederea creării capacității cuprinde, sub rezerva diferitelor situații, mijloace și necesități ale fiecărei părți, formare științifică și tehnică pentru gestionarea rațională și în siguranță a biotehnologiei și utilizarea evaluării riscurilor și a gestionării riscurilor pentru biosecuritate și consolidarea capacității tehnologice și instituționale în domeniul biosecurității. Necesitățile părților cu economie în tranziție sunt, de asemenea, luate integral în considerare pentru crearea capacității în domeniul biosecurității.

Articolul 23

Sensibilizarea și participarea publicului

(1) Părțile:

(a) promovează și facilitează sensibilizarea publicului, educarea și participarea sa în ceea ce privește transferul, manipularea și utilizarea în condiții de siguranță a organismelor vii modificate, în vederea conservării și utilizării durabile a diversității biologice, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor. Pentru aceasta, părțile cooperează, după caz, cu alte state și organisme internaționale;

(b) depun eforturi pentru a se asigura că educarea și sensibilizarea publicului includ accesul la informații privind organismele vii modificate identificate în conformitate cu prezentul protocol și care pot fi importate.

(2) Părțile, în conformitate cu actele cu putere de lege și reglementările lor naționale, consultă publicul în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește organismele vii modificate și pun rezultatele acestor decizii la dispoziția publicului, respectând în același timp confidențialitatea informațiilor în conformitate cu articolul 21.

(3) Fiecare parte depune eforturi pentru a informa publicul în legătură cu accesul public la Centrul de informare pentru biosecuritate.

Articolul 24

State care nu sunt părți

(1) Mișcările transfrontiere ale organismelor vii modificate între părți și state care nu sunt părți sunt în concordanță cu obiectivul prezentului protocol. Părțile pot încheia cu statele care nu sunt părți acorduri și înțelegeri bilaterale, regionale și multilaterale privind astfel de mișcări transfrontiere.

(2) Părțile încurajează statele care nu sunt părți să adere la prezentul protocol și să comunice Centrului de informare pentru biosecuritate informații corespunzătoare privind organismele vii modificate eliberate, introduse sau scoase în sau din zonele aparținând jurisdicției lor naționale.

Articolul 25

Mișcările transfrontiere ilegale

(1) Fiecare parte adoptă măsuri interne adecvate ce au ca scop prevenirea și, după caz, sancționarea mișcărilor transfrontiere ale organismelor vii modificate, desfășurate împotriva măsurilor sale interne pentru punerea în aplicare a prezentului protocol. Aceste mișcări sunt considerate mișcări transfrontiere ilegale.

(2) În cazul unei mișcări transfrontiere ilegale partea afectată poate solicita părții de origine să dispună repatrierea sau distrugerea, după caz, pe cheltuială proprie, a organismelor vii modificate în cauză.

(3) Fiecare parte pune la dispoziția Centrului de informare pentru biosecuritate informații privind cazurile de mișcare transfrontieră ilegală care o privesc.

Articolul 26

Considerații socioeconomice

(1) În luarea unei decizii de import în conformitate cu prezentul protocol sau cu măsurile naționale de punere în aplicare a prezentului protocol, părțile pot lua în considerare, în concordanță cu obligațiile lor internaționale, considerațiile socio-economice care decurg din impactul organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice, în special cu privire la valoarea diversității biologice pentru comunitățile indigene și locale.

(2) Părțile sunt încurajate să coopereze în ceea ce privește cercetarea și schimbul de informații privind impactul socio-economic al organismelor vii modificate, în special cu privire la comunitățile indigene și locale.

Articolul 27

Răspundere și repararea prejudiciilor

Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol adoptă la prima reuniune un procedeu de elaborare corespunzătoare a normelor și procedurilor internaționale în domeniul răspunderii și reparării prejudiciilor cauzate de mișcări transfrontiere ale organismelor vii modificate, analizând și luând în considerare în mod corespunzător lucrările în curs de derulare din dreptul internațional referitoare la aceste aspecte, și depune eforturi să finalizeze acest proces în decurs de patru ani.

Articolul 28

Mecanisme și resurse financiare

(1) În examinarea resurselor financiare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol, părțile iau în considerare dispozițiile articolului 20 din convenție.

(2) Mecanismul financiar prevăzut la articolul 21 din convenție devine, prin intermediul structurii instituționale care îi asigură funcționarea, mecanismul financiar pentru prezentul protocol.

(3) În ceea ce privește crearea capacității menționate la articolul 22 din prezentul protocol, Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol ia în considerare nevoia de resurse financiare a părților state în curs de dezvoltare, în special ale statelor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare în curs de dezvoltare în furnizarea orientărilor referitoare la mecanismul financiar menționat la alineatul (2) de mai sus.

(4) În cadrul alineatului (1) de mai sus, părțile iau în considerare, de asemenea, necesitățile părților state în curs de dezvoltare, în special ale statelor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor mici insulare în curs de dezvoltare și ale părților cu economie în tranziție, privind eforturile pe care le depun pentru identificarea și punerea în aplicare a cerințelor de creare a capacității în scopul punerii în aplicare a prezentului protocol.

(5) Orientările privind mecanismul financiar al convenției din deciziile relevante ale Conferinței părților, inclusiv cele asupra cărora s-a convenit înainte de adoptarea prezentului protocol, se aplică mutatis mutandis dispozițiilor prezentului articol.

(6) Părțile state dezvoltate pot, de asemenea, să furnizeze resurse financiare și tehnologice pentru punerea în aplicare a prezentului protocol în cadrul acordurilor bilaterale, regionale și multilaterale, de care se pot folosi părțile state în curs de dezvoltare și cele cu economie în tranziție.

Articolul 29

Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol

(1) Conferința părților funcționează ca reuniune a părților la protocol.

(2) Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul protocol pot participa ca observatori la lucrările oricărei reuniuni a Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol. Atunci când Conferința părților funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, deciziile luate în temeiul protocolului sunt adoptate numai de părțile la acesta.

(3) Atunci când Conferința părților funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, orice membru al biroului Conferinței părților care reprezintă o parte la convenție, și în același timp un stat care nu este parte la prezentul protocol este înlocuit cu un membru ales de părțile la prezentul protocol și din rândul acestora.

(4) Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol monitorizează în mod periodic punerea în aplicare a prezentului protocol și ia, în cadrul mandatului său, deciziile necesare pentru promovarea aplicării lui eficiente. Aceasta îndeplinește funcțiile care îi sunt desemnate de prezentul protocol și:

(a) face recomandări asupra tuturor aspectelor necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol;

(b) înființează acele organe subsidiare considerate necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol;

(c) face apel și recurge, dacă este necesar, la serviciile, cooperarea și informațiile furnizate de organizațiile internaționale și de organele interguvernamentale și neguvernamentale competente;

(d) stabilește forma și intervalul de transmitere a informațiilor care se comunică în conformitate cu articolul 33 din prezentul protocol și examinează aceste informații, precum și rapoartele înaintate de orice organ subsidiar al său;

(e) examinează și adoptă, în funcție de necesități, amendamentele la prezentul protocol și anexele sale, precum și orice anexe suplimentare la prezentul protocol pe care le consideră necesare pentru punerea în aplicare a acestuia;

(f) exercită alte astfel de îndatoriri care ar putea fi necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

(5) Regulamentul de procedură al Conferinței părților și regulile financiare ale convenției se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului protocol, în cazul în care nu se decide altfel prin consens de Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol.

(6) Prima reuniune a Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol este convocată de către secretariat în același timp cu prima reuniune a Conferinței părților care este programată după data intrării în vigoare a prezentului protocol. Reuniunile ordinare ulterioare ale Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol au loc în același timp cu reuniunile ordinare ale Conferinței părților, în cazul în care nu se decide altfel de către Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol.

(7) Reuniunile extraordinare ale Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol sunt convocate ori de câte ori se consideră necesar de către Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol sau la solicitarea scrisă a oricărei părți cu condiția ca aceasta să fie susținută de cel puțin o treime dintre părți, într-un termen de șase luni de la comunicarea solicitării de către secretariat părților.

(8) Organizația Națiunilor Unite, agențiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, precum și orice stat membru al acestora sau observator la acestea care nu este parte la convenție, pot fi reprezentați în calitate de observatori la reuniunile Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol. Orice organ sau agenție, națională sau internațională, guvernamentală sau neguvernamentală, competentă în domeniul reglementat de prezentul protocol și care a informat secretariatul în legătură cu dorința sa de a fi reprezentată la o reuniune a Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol în calitate de observator, poate fi admisă în această calitate, în cazul în care nu se opune cel puțin o treime a părților. Admiterea și participarea observatorilor se supun dispozițiilor regulamentului de procedură menționat la alineatul (5) de mai sus, în cazul în care nu este prevăzut altfel în prezentul articol.

Articolul 30

Organe subsidiare

(1) Orice organ subsidiar stabilit de sau în temeiul dispozițiilor convenției poate îndeplini sarcinile prevăzute de protocol, în baza deciziei Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, caz în care reuniunea părților specifică funcțiile exercitate de acest organ.

(2) Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul protocol pot participa ca observatori la lucrările oricărei reuniuni a oricăror astfel de organe subsidiare. Atunci când un organ subsidiar al convenției funcționează ca organ subsidiar la prezentul protocol, deciziile în temeiul prezentului protocol sunt adoptate numai de către statele părți.

(3) Atunci când un organ subsidiar al convenției își exercită funcțiile cu privire la aspecte vizate de prezentul protocol, orice membru al biroului acelui organ subsidiar care reprezintă o parte la convenție, și în același timp un stat care nu este parte la protocol, este înlocuit cu un membru ales de părțile la prezentul protocol și din rândul acestora.

Articolul 31

Secretariatul

(1) Secretariatul stabilit la articolul 24 din convenție funcționează ca secretariat al prezentului protocol.

(2) Articolul 24 alineatul (1) din convenție cu privire la funcționarea secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului protocol.

(3) În măsura în care sunt diferite, costurile serviciilor secretariatului pentru prezentul protocol sunt suportate de părțile la acesta. Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol decide la prima reuniune cu privire la dispozițiile bugetare necesare în acest sens.

Articolul 32

Relațiile cu convenția

Dispozițiile convenției referitoare la protocoalele sale se aplică prezentului protocol, în cazul în care nu se specifică altfel în prezentul protocol.

Articolul 33

Monitorizarea și raportarea

Fiecare parte monitorizează punerea în aplicare a obligațiilor sale care decurg din prezentul protocol și raportează Conferinței părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, la intervale determinate de Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 34

Respectarea obligațiilor

Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol examinează și aprobă la prima reuniune proceduri de cooperare și mecanisme instituționale de promovare a respectării dispozițiilor prezentului protocol și de rezolvare a cazurilor de nerespectare a acestora. Aceste proceduri și mecanisme includ dispoziții prin care se oferă consiliere și asistență, după caz. Acestea sunt distincte de procedurile și de mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute la articolul 27 din convenție fără a aduce atingere acestora.

Articolul 35

Evaluare și examinare

Conferința părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol procedează, la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului protocol și cel puțin la fiecare cinci ani după aceasta, la o evaluare a eficienței protocolului, inclusiv la o evaluare a procedurilor și anexelor sale.

Articolul 36

Semnarea

Prezentul protocol este deschis pentru semnare statelor și organizațiilor regionale de integrare economică la Oficiul Organizației Națiunilor Unite de la Nairobi, între 15 și 26 mai 2000, și la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, între 5 iunie 2000 și 4 iunie 2001.

Articolul 37

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data depunerii celui de-al cincizecilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a statelor sau organizațiilor regionale de integrare economică care sunt părți la convenție.

(2) Protocolul intră în vigoare pentru un stat sau o organizație regională de integrare economică ce ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol sau aderă la acesta după intrarea sa în vigoare, în conformitate cu alineatul (1) de mai sus, în a nouăzecea zi de la data la care statul sau organizația regională de integrare economică depune instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sau la data la care convenția intră în vigoare pentru acel stat sau organizație regională de integrare economică, ultima dată dintre cele două fiind cea reținută.

(3) În sensul alineatelor (1) și (2) de mai sus, orice instrument depus de către o organizație regională de integrare economică nu este considerat ca suplimentar față de cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizații.

Articolul 38

Rezerve

Nu poate fi exprimată nici o rezervă la prezentul protocol.

Articolul 39

Denunțarea

(1) În orice moment după doi ani de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare pentru o parte, acea parte poate denunța protocolul printr-o notificare scrisă adresată depozitarului.

(2) Denunțarea produce efecte la expirarea unei perioade de un an de la data primirii notificării de către depozitar sau la orice altă dată ulterioară ce poate fi specificată în notificarea de denunțare.

Articolul 40

Texte autentice

Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, spaniolă și rusă sunt deopotrivă autentice, este depus la Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

DREPT CARE subsemnații, autorizați corespunzător în acest sens, au semnat prezentul protocol.

ADOPTAT la Montreal, douăzeci și nouă ianuarie două mii.

--------------------------------------------------

Anexa I la anexa A

INFORMAȚII SOLICITATE ÎN NOTIFICĂRILE EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLELE 8, 10 ȘI 13

(a) Numele, adresa și detaliile de contact ale exportatorului.

(b) Numele, adresa și detaliile de contact ale importatorului.

(c) Denumirea și identitatea organismelor vii modificate, precum și clasificarea internă, în cazul în care există, a nivelului de biosecuritate a organismelor vii modificate în statul de export.

(d) Data sau datele preconizate pentru efectuarea mișcării transfrontiere, în cazul în care se cunosc.

(e) Statutul taxonomic, denumirea comună, punctul de colectare sau achiziționare și caracteristicile organismului receptor sau ale organismelor parentale relevante în raport cu biosecuritatea.

(f) Centrele de origine și centrele de diversitate genetică ale organismului receptor și/sau ale organismelor parentale, dacă se cunosc, precum și o descriere a habitatelor în care organismele pot persista sau prolifera.

(g) Statutul taxonomic, denumirea comună, punctul de colectare sau achiziționare și caracteristicile organismului donator sau ale organismelor donatoare în raport cu biosecuritatea.

(h) Descrierea acidului nucleic sau a modificării introduse, tehnica utilizată și caracteristicile rezultate ale organismului viu modificat.

(i) Utilizarea preconizată a organismului viu modificat sau a produselor derivate din acesta, și anume a materialelor procesate care provin din organisme vii modificate și care conțin combinații noi, detectabile, de material genetic replicabil obținut prin utilizarea biotehnologiei moderne.

(j) Cantitatea sau volumul de organisme vii modificate ce urmează să fie transferate.

(k) Un raport anterior și existent de evaluare a riscurilor în conformitate cu anexa III.

(l) Metode recomandate pentru manipularea, depozitarea, transportul și utilizarea în condiții de siguranță, inclusiv ambalarea, etichetarea, documentarea, metodele de eliminare și procedurile de urmat în caz de urgență, după caz.

(m) Regimul de reglementare a organismului viu modificat în statul de export (de exemplu, dacă este interzis în statul de export, dacă există alte restricții sau dacă a fost autorizată punerea sa în circulație la modul general) și, dacă organismul viu modificat este interzis în statul de export, motivul sau motivele interdicției.

(n) Rezultatul și scopul oricărei notificări din partea exportatorului către alte state privind organismul modificat care urmează să fie transferat.

(o) O declarație care prevede că informațiile de mai sus sunt corecte.

--------------------------------------------------

Anexa II la anexa A

INFORMAȚIILE SOLICITATE ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANISMELE VII MODIFICATE DESTINATE UTILIZĂRII DIRECTE CA ALIMENTE SAU HRANĂ PENTRU ANIMALE SAU DESTINATE PRELUCRĂRII, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11

(a) Numele și detaliile de contact ale solicitantului unei autorizații de utilizare pe teritoriul național.

(b) Numele și datele de contact ale autorității care răspunde de adoptarea deciziei.

(c) Denumirea și identitatea organismului viu modificat.

(d) Descrierea modificării genetice, a tehnicii utilizate și a caracteristicilor rezultate ale organismului viu modificat.

(e) Orice mijloc unic de identificare a organismelor vii modificate.

(f) Statutul taxonomic, denumirea comună, punctul de colectare sau de achiziționare și caracteristicile organismului receptor sau ale organismelor parentale în raport cu biosecuritatea.

(g) Centrele de origine și centrele de diversitate genetică ale organismului receptor, și/sau ale organismelor parentale, dacă se cunosc, precum și o descriere a habitatelor în care organismele pot persista sau prolifera.

(h) Statutul taxonomic, denumirea comună, punctul de colectare sau achiziționare și caracteristicile organismului donator sau ale organismelor donatoare în raport cu biosecuritatea.

(i) Utilizările aprobate ale organismelor vii modificate.

(j) Un raport de evaluare a riscurilor în conformitate cu anexa III.

(k) Metode recomandate pentru manipularea, depozitarea, transportul și utilizarea în condiții de siguranță, inclusiv ambalarea, etichetarea, documentarea, metodele de eliminare și procedurile de urmat în caz de urgență, după caz.

--------------------------------------------------

Anexa III la anexa A

EVALUAREA RISCURILOR

Obiectiv

1. Obiectivul evaluării riscurilor, în conformitate cu prezentul protocol, este identificarea și evaluarea efectelor negative potențiale ale organismelor vii modificate asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice într-un mediu potențial receptor, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor.

Utilizarea evaluării riscurilor

2. Evaluarea riscurilor este utilizată, inter alia, de autoritățile competente pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în legătură cu organismele vii modificate.

Principii generale

3. Evaluarea riscurilor trebuie realizată după metode științifice solide, în mod transparent și poate lua în considerare părerea experților din cadrul unor organizații internaționale relevante și orientările elaborate de acestea.

4. Lipsa cunoștințelor științifice sau a consensului științific nu trebuie interpretată în mod necesar ca indicând un anumit nivel de risc, o absență a riscului sau un risc acceptabil.

5. Riscurile asociate organismelor vii modificate sau produselor derivate din acestea, și anume materialelor prelucrate care provin din organisme vii modificate și care conțin combinații noi, detectabile de material genetic replicabil obținut prin utilizarea biotehnologiei moderne, trebuie luate în considerare în contextul riscurilor prezentate de către organismele receptoare sau organismele parentale nemodificate în mediul potențial receptor.

6. Evaluarea riscurilor trebuie să fie realizată de la caz la caz. Informațiile necesare pot varia în conținut și în nivelul de detaliere de la caz la caz, în funcție de respectivul organism viu modificat, de utilizarea preconizată și de mediul potențial receptor.

Metodologie

7. Procedura de evaluare a riscurilor poate, pe de o parte, determina nevoia de informații suplimentare în legătură cu subiecte specifice, care pot fi identificate și solicitate pe parcursul evaluării, în timp ce, pe de altă parte, informațiile în legătură cu alte subiecte pot fi irelevante în unele cazuri.

8. Pentru a-și atinge obiectivul, evaluarea riscurilor necesită, după caz, următoarele etape:

(a) o identificare a oricăror noi caracteristici genotipice și fenotipice asociate organismului viu modificat, care pot avea efecte negative asupra diversității biologice într-un mediu potențial receptor, luând în considerare, de asemenea, riscurile pentru sănătatea oamenilor;

(b) o evaluare a probabilității ca aceste efecte negative să se producă, luând în considerare nivelul și modul de expunere a mediului potențial receptor față de organismul viu modificat;

(c) o evaluare a consecințelor, în cazul în care aceste efecte negative apar;

(d) o estimare a riscului general prezentat de organismele vii modificate, bazată pe evaluarea probabilității producerii efectelor negative identificate și a consecințelor lor;

(e) o recomandare, indicând dacă riscurile sunt acceptabile sau nu sau dacă se pot gestiona sau nu, inclusiv, după caz, identificarea strategiilor de gestionare a riscurilor și

(f) în cazurile în care există incertitudini cu privire la nivelul riscului, se pot solicita informații suplimentare privind aspectele specifice de interes sau prin punerea în aplicare a strategiilor corespunzătoare de gestionare a riscurilor și/sau prin monitorizarea organismelor vii modificate în mediul receptor.

Elemente de luat în considerare

9. În funcție de caz, evaluarea riscurilor ia în considerare detaliile științifice și tehnice relevante privind caracteristicile următoarelor aspecte:

(a) Organism receptor sau parental. Caracteristicile biologice ale organismului receptor sau parental, inclusiv informații privind statutul taxonomic, denumirea comună, originea, centrele de origine și centrele de diversitate genetică, dacă se cunosc, precum și o descriere a habitatului în care organismele pot persista sau prolifera;

(b) Organism donator sau organisme donatoare. Statutul taxonomic și denumirea comună, sursa și caracteristicile biologice relevante ale organismelor donatoare;

(c) Vector.Caracteristicile vectorului, inclusiv identitatea acestuia, dacă există, și sursa de origine, precum și spectrul acestuia de gazdă;

(d) Inserția sau inserțiile și/sau caracteristicile modificării. Caracteristicile genetice ale acidului nucleic inserat și funcția care îl determină și/sau caracteristicile modificării introduse;

(e) Organism viu modificat. Identitatea organismului viu modificat și diferențele dintre caracteristicile biologice ale organismului viu modificat și ale organismului receptor sau ale organismelor parentale;

(f) Detectarea și identificarea organismelor vii modificate. Metodele de detectare și de identificare propuse și specificitatea acestora, sensibilitatea și fiabilitatea lor;

(g) Informații referitoare la utilizarea preconizată. Informații privind utilizarea organismelor vii modificate, inclusiv utilizări noi sau modificate comparativ cu utilizarea organismului receptor sau a organismelor parentale și

(h) Mediul receptor. Informații privind localizarea, caracteristicile geografice, climatice și ecologice, inclusiv informații relevante privind diversitatea biologică și centrele de origine ale mediului potențial receptor.

--------------------------------------------------

ANEXA B

DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 34 ALINEATUL (3) DIN CONVENȚIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ

Comunitatea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), este competentă să încheie acorduri internaționale și să pună în aplicare obligațiile ce decurg din acestea, fapt ce contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

- protecția sănătății oamenilor;

- utilizarea precaută și rațională a resurselor naturale;

- promovarea la nivel internațional a măsurilor de gestionare a problemelor regionale și mondiale de mediu.

În plus, Comunitatea Europeană declară că adoptă deja instrumente juridice, obligatorii pentru statele membre, referitoare la aspecte reglementate de prezentul protocol, și, după caz, prezintă o listă sau actualizează lista înaintată Centrului de informare pentru biosecuritate în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (a) din Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea.

Comunitatea Europeană este responsabilă pentru respectarea acelor obligații ce decurg din Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea care sunt reglementate de dreptul comunitar în vigoare.

Exercitarea competenței comunitare este, prin însăși natura sa, obiectul unei continue dezvoltări.

--------------------------------------------------

Top