EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(06)

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(6)/oj

Related Council decision

11/Volumul 27

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

159


22002A0430(06)


L 114/430

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice

COMUNITATEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Comunitatea”),

pe de-o parte, și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ (denumită în continuare „Elveția”),

pe de altă parte,

denumite amândouă în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE eforturile realizate și angajamentele luate de către părți privind liberalizarea achizițiilor publice respective, în special prin Acordul privind achizițiile publice (AAP) încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994 care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1996 și prin adoptarea unor dispoziții naționale care prevăd deschiderea efectivă a piețelor în domeniul achizițiilor publice prin liberalizare progresivă,

AVÂND ÎN VEDERE schimbul de scrisori din 25 martie și 5 mai 1994 între Comisia Comunităților Europene și Oficiul federal pentru afaceri economice externe din Elveția,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul încheiat la 22 iulie 1972 între Elveția și Comunitate,

DORIND să amelioreze și să extindă sfera de aplicare a anexei I a fiecărei părți la AAP,

DORIND, de asemenea, să continue eforturile de liberalizare acordându-și reciproc acces la contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii încheiate de operatorii de telecomunicații și de operatorii feroviari, de entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează servicii publice operând în temeiul unor drepturi exclusive sau speciale acordate de către o autoritate competentă și care își desfășoară activitatea în sectoarele apei potabile, electricității, transportului urban, al aeroporturilor și porturilor fluviale și maritime,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL I

EXTINDEREA DOMENIULUI DE APLICARE A ACORDULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI MONDIALE A COMERȚULUI

Articolul 1

Obligațiile Comunității

(1)   Pentru a completa și extinde domeniul de aplicare al angajamentelor față de Elveția în temeiul Acordului privind achizițiile publice (AAP) încheiat la 15 aprilie 1994 în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Comunitatea se angajează să-și modifice anexele și notele generale din apendicele I la AAP după cum urmează:

se elimină trimiterea la „Elveția” la prima liniuță din nota generală nr. 2 pentru a permite furnizorilor și prestatorilor de servicii elvețieni să conteste, în temeiul articolului XX, atribuirea de contracte de către entitățile din Comunitate enumerate în anexa 2 alineatul (2).

(2)   Comunitatea va notifica Secretariatului OMC acest amendament în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Articolul 2

Obligațiile Elveției

(1)   Pentru a completa și extinde sfera de aplicare a angajamentelor față de Comunitate în temeiul AAP, Elveția se angajează să-și modifice anexele și notele generale din apendicele I la AAP după cum urmează:

se inserează la anexa 2, la „Lista entităților”, următorul punct nou, după punctul 2:

„(3)

Autoritățile și organismele publice de la nivelul districtelor și comunelor.”

(2)   Elveția va notifica Secretariatului OMC acest amendament în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

CAPITOLUL II

CONTRACTE ADJUDECATE DE CĂTRE OPERATORII DE TELECOMUNICAȚII, DE CĂTRE OPERATORII FEROVIARI ȘI DE CĂTRE ANUMITE SOCIETĂȚI DE PRESTĂRI DE SERVICII PUBLICE

Articolul 3

Obiective, definiții și domeniu de aplicare

(1)   Obiectivul prezentului acord este de a asigura, în mod transparent și fără nici o discriminare, accesul reciproc al furnizorilor și prestatorilor de servicii din cele două părți la contractele privind produsele și serviciile, inclusiv lucrări de construcții, adjudecate de operatori de telecomunicații, de operatori feroviari, de entități care-și desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entități private care prestează anumite servicii publice din cele două părți.

(2)   În sensul prezentului capitol, se înțelege prin:

(a)

„operatori de telecomunicații” (denumiți în continuare „OT”), entitățile care pun la dispoziție sau exploatează rețele publice de telecomunicații sau furnizează unul sau mai multe servicii publice de telecomunicații și care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți;

(b)

„rețea publică de telecomunicații”, infrastructura de telecomunicații accesibilă publicului care permite transportul semnalelor între puncte terminale definite din rețea prin cablu, prin unde hertziene, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

(c)

„servicii publice de telecomunicații”, servicii care constau, integral sau parțial, în transmiterea și direcționarea de semnale prin rețeaua publică de telecomunicații prin procedee de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și a televiziunii;

(d)

„operatori feroviari” (denumiți în continuare „OF”), entități care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care au ca activitate și exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar;

(e)

„entități care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea”, entitățile care fie sunt autorități publice sau întreprinderi aflate în proprietate publică, fie beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care desfășoară una sau mai multe activități dintre cele menționate în continuare la punctele (i) și (ii):

(i)

punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaz sau de căldură sau alimentarea acestor rețele cu gaz sau căldură sau

(ii)

exploatarea unei zone geografice cu scopul de a prospecta sau de a extrage petrol, gaz, cărbune sau alți combustibili solizi;

(f)

„entități private care prestează servicii publice”, entități care nu sunt reglementate de AAP, dar care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale acordate pentru desfășurarea acestei activități de către o autoritate competentă a uneia dintre părți și care desfășoară una sau mai multe activități dintre cele menționate în continuare la punctele (i)-(v):

(i)

punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă sau alimentarea acestor rețele cu apă potabilă;

(ii)

punerea la dispoziție sau exploatarea unor rețele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției de electricitate sau alimentarea acestor rețele cu electricitate;

(iii)

punerea la dispoziția transportatorilor aerieni a unor aeroporturi sau a altor terminale de transport;

(iv)

punerea la dispoziția transportatorilor maritimi sau fluviali a unor porturi maritime sau de interior sau a altor terminale de transport;

(v)

exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar urban, prin sisteme automate, cu tramvaie, troleibuze, autobuze sau al transportului pe cablu.

(3)   Prezentul acord se aplică actelor cu putere de lege, normelor administrative și practicilor privind contractele adjudecate de OT și OF din cele două părți, de entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează un serviciu public (denumite în continuare „entități reglementate”), așa cum au fost acestea definite de prezentul articol și specificate în anexele I-IV, precum și atribuirii oricărui contract de către aceste entități reglementate.

(4)   Articolele 4 și 5 se aplică contractelor sau seriilor de contracte a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de:

(a)

în cazul contractelor adjudecate de OT:

(i)

600 000 EUR sau echivalentul în DST pentru bunuri și servicii;

(ii)

5 000 000 EUR sau echivalentul în DST pentru lucrări;

(b)

în cazul contractelor adjudecate de OF și de entități care își desfășoară activitatea în domeniul energiei alta decât electricitatea:

(i)

400 000 EUR sau echivalentul în DST pentru bunuri și servicii;

(ii)

5 000 000 EUR sau echivalentul în DST pentru lucrări;

(c)

în cazul contractelor adjudecate de entități private care furnizează servicii publice:

(i)

400 000 DST sau echivalentul în EUR pentru bunuri și servicii;

(ii)

5 000 000 DST sau echivalentul în EUR pentru lucrări.

Conversia EUR în DST se operează în temeiul procedurilor prevăzute de Acordul privind achizițiile publice (AAP).

(5)   Prezentul capitol nu se aplică în cazul contractelor adjudecate de OT pentru cumpărăturile acestora destinate exclusiv asigurării unuia sau mai multor servicii de telecomunicații în cazul în care alte entități sunt libere să ofere aceleași servicii în aceeași zonă geografică și în condiții în esență identice. Fiecare parte informează cealaltă parte cu privire la aceste contracte în cel mai scurt timp. Această dispoziție se aplică de asemenea, în condițiile menționate, contractelor adjudecate de OF, de entitățile care operează în domeniul energiei alta decât electricitatea și de entitățile private care prestează un serviciu public imediat ce aceste sectoare se vor liberaliza.

(6)   În ceea ce privește serviciile, inclusiv lucrările de construcții, prezentul acord se aplică acelora care sunt enumerate în anexele VI și VII la prezentul acord.

(7)   Prezentul acord nu se aplică entităților reglementate în cazul în care acestea întrunesc condițiile prevăzute, pentru Comunitate, la articolul 2 alineatele (4) și (5), articolul 3, articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1), articolele 10, 11, 12 și articolul 13 alineatul (1) din Directiva 93/38/CE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/4/CEE din 16 februarie 1998 (JO L 101, 4.4.1998, p. 1) și, pentru Elveția, în anexele VI și VIII.

De asemenea, acesta nu se aplică nici contractelor adjudecate de OF în cazul în care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de produse destinate refinanțării contractelor de bunuri adjudecate în temeiul prevederilor prezentului acord.

Articolul 4

Proceduri de achiziții publice

(1)   Părțile se asigură că procedurile și practicile de atribuire a contractelor de achiziții publice urmate de către entitățile reglementate sunt în conformitate cu principiile nediscriminării, transparenței și echității. Este necesar ca aceste proceduri și practici să întrunească cel puțin următoarele condiții:

(a)

invitația de participare se va face prin publicarea unui anunț de participare, a unui anunț de intenție sau a unui anunț privind un sistem de calificare. Este necesar ca aceste documente, sau un rezumat cuprinzând principalele elemente ale acestora, să fie publicate în cel puțin una din limbile oficiale ale AAP la nivel național în cazul Elveției, pe de-o parte, și, la nivel comunitar, pe de altă parte. Acestea trebuie să conțină toate informațiile necesare privind achiziția în cauză, inclusiv, dacă este posibil, natura procedurii de atribuire a contractului care va fi urmată;

(b)

este necesar ca termenele stabilite să fie suficiente pentru a permite furnizorilor sau prestatorilor de servicii să pregătească și să depună oferte;

(c)

documentația referitoare la cererea de ofertă va conține toate informațiile necesare, în special specificațiile tehnice, precum și criteriile de selecție și de atribuire a contractelor, pentru ca ofertanții să prezinte oferte eligibile. La cerere, documentația va trebui remisă furnizorilor și prestatorilor de servicii;

(d)

criteriile de selecție trebuie să fie nediscriminatorii. Este necesar ca sistemele de calificare aplicate de către entitățile reglementate să se întemeieze pe criterii nediscriminatorii predefinite, iar modalitățile și condițiile de participare la aceste sisteme să fie furnizate la cerere;

(e)

criteriile de atribuire a contractelor pot fi cele ale ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ceea ce implică niște criterii de evaluare speciale, cum ar fi data livrării sau a executării, raportul cost-eficiență, calitatea, valoarea tehnică, serviciile de mentenanță, garanțiile privind piesele de schimb, la preț etc., fie numai criteriul prețul cel mai scăzut.

(2)   Părțile se asigură că specificațiile tehnice stabilite de către entitățile reglementate în documentația acestora sunt definite mai degrabă în funcție de performanța produsului, decât în funcție de design sau de caracteristicile descriptive. Este necesar ca aceste specificații să se întemeieze pe standarde internaționale sau, dacă acestea nu există, pe norme tehnice naționale, standarde naționale recunoscute sau standarde și norme de construcție recunoscute. Este interzisă orice specificație tehnică adoptată sau aplicată care are drept obiect sau efect acela de a fi o piedică inutilă în calea achiziționării, de către o entitate reglementată de una dintre părți, a unor bunuri sau servicii care provin de la cealaltă parte și de a constitui un obstacol în calea schimburilor comerciale între părți cu aceste bunuri sau servicii.

Articolul 5

Proceduri de contestare

(1)   Părțile stabilesc proceduri nediscriminatorii, rapide, transparente și eficiente care să permită furnizorilor și prestatorilor de servicii să conteste încălcările prezumate a fi avut loc, ale acordului care au fost comise în cadrul atribuirii unor contracte în care au sau au avut un interes. Se aplică procedurile de contestare definite în anexa V.

(2)   Părțile se asigură că entitățile reglementate ale fiecăreia păstrează timp de cel puțin trei ani toate documentele referitoare la procedurile de achiziții publice prevăzute de acest capitol.

(3)   Părțile se asigură că deciziile adoptate de organele responsabile de procedurile de contestare sunt puse în aplicare corespunzător.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 6

Nediscriminarea

(1)   Părțile se asigură că, în procedurile și în practica atribuirii unui contract peste valorile-prag stabilite de articolul 3 alineatul (4), entitățile reglementate stabilite pe teritoriul acestora:

(a)

nu aplică produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii ai celeilalte părți un tratament mai puțin favorabil decât cel aplicat:

(i)

produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii naționali sau

(ii)

produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii din țări terțe

(b)

nu aplică unui furnizor sau unui prestator de servicii stabilit pe teritoriul național un tratament mai puțin favorabil decât cel aplicat unui alt furnizor sau prestator de servicii stabilit pe teritoriul național, în funcție de gradul de control sau participare la capital al persoanelor fizice sau juridice ale celeilalte părți;

(c)

nu fac vreo discriminare față de furnizorii sau prestatorii de servicii stabiliți pe teritoriul național pe motivul că produsul sau serviciul furnizat este originar din cealaltă parte;

(d)

nu solicită compensații („offsets”) la momentul calificării și selecției produselor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii și nici la momentul evaluării ofertelor și atribuirii contractelor.

(2)   Părțile se angajează să nu impună, nici autorităților competente, nici entităților reglementate, în nici un fel, un comportament discriminatoriu în mod direct sau indirect. În anexa X figurează o listă ilustrativă a domeniilor care pot prezenta o astfel de discriminare.

(3)   Părțile se angajează, privind procedurile și practicile de atribuire a contractelor sub valorile-prag stabilite de articolul 3 alineatul (4), să-și încurajeze entitățile reglementate să trateze furnizorii și prestatorii de servicii ai celeilalte părți în temeiul dispozițiile alineatului (1). Părțile convin că, la cinci ani cel târziu după intrarea în vigoare a acestui acord, se va face o evaluare a funcționării acestei dispoziții în lumina experiențelor realizate în cadrul relațiilor reciproce. În acest scop, Comitetul mixt va întocmi liste care să reflecte situațiile în care se aplică principiul prevăzut de acest articol 6.

(4)   Principiile menționate la alineatul (1), în special la litera (a) punctul (i) și la alineatele (2) și (3), nu aduc atingere măsurilor care sunt necesare datorită procesului de integrare propriu CE și instituirii și funcționării pieței interne a acesteia, precum și datorită dezvoltării pieței interne din Elveția. De asemenea, aceste principii, în special cele menționate la litera (a) punctul (ii), nu aduc atingere tratamentului preferențial aplicat în temeiul acordurilor de integrare economică regională existente sau viitoare. Cu toate acestea, aplicarea acestei dispoziții nu trebuie să pună în pericol administrarea prezentului acord. Măsurile cărora li se aplică acest alineat sunt menționate în anexa IX; fiecare parte va putea notifica alte măsuri care intră sub incidența acestui alineat. La solicitarea oricărei părți au loc consultări în cadrul Comitetului mixt pentru a menține buna funcționare a prezentului acord.

Articolul 7

Schimbul de informații

(1)   În măsura în care este necesar pentru punerea în aplicare în cele mai bune condiții a capitolului II, părțile se informează reciproc asupra modificărilor avute în vedere privind legislațiile relevante ale acestora care intră sau pot intra în domeniul de aplicare al prezentului acord (propuneri de directive, proiecte de legi și de ordonanțe și proiecte de modificare a Concordatului intercantonal).

(2)   De asemenea, fiecare parte se informează reciproc cu privire la orice aspect privind interpretarea și aplicarea prezentului acord.

(3)   Părțile își comunică numele și adresele „punctelor de contact” care trebuie să furnizeze informații privind normele de drept care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, precum și al AAP, inclusiv la nivel local.

Articolul 8

Autoritatea de monitorizare

(1)   Punerea în aplicare a prezentului acord face obiectul, în fiecare parte, unei monitorizări de către o autoritate independentă. Această autoritate este competentă să primească orice reclamație sau plângere privind aplicarea prezentului acord. Aceasta va acționa cu promptitudine și eficiență.

(2)   La doi ani cel târziu după intrarea în vigoare a prezentului acord, această autoritate va avea de asemenea competența de a iniția o procedură sau de a introduce acțiuni administrative sau judiciare împotriva entităților reglementate în cazul încălcării prezentului acord în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

Articolul 9

Măsuri urgente

(1)   În cazul în care o parte consideră că cealaltă nu a respectat obligațiile care îi incumbă în temeiul prezentului acord sau că un act cu putere de lege, o normă administrativă sau o practică a celeilalte părți reduce sau amenință să reducă în mod substanțial avantajele de care beneficiază potrivit prezentului acord și că părțile nu se pot pune rapid de acord în privința unei compensări corespunzătoare sau a unei alte soluții pentru diferend, partea lezată poate, fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații care decurg, pentru aceasta, din dreptul internațional, suspenda parțial sau, după caz, integral aplicarea prezentului acord, caz în care notifică imediat acest lucru celeilalte părți. Partea lezată poate, de asemenea, denunța acordul, în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2)   Este necesar ca domeniul de aplicare și durata acestor măsuri să fie limitate la ceea ce este necesar pentru rezolvarea situației și pentru asigurarea, după caz, a unui echilibru just între drepturile și obligațiile care decurg din prezentul acord.

Articolul 10

Soluționarea diferendelor

Fiecare parte contractantă poate aduce în fața Comitetului mixt orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord. Comitetul mixt depune eforturi pentru soluționarea diferendului. Comitetului mixt îi sunt furnizate toate informațiile utile pentru a putea examina în detaliu cauza, în vederea identificării unei soluții acceptabile. În acest scop, Comitetul mixt examinează toate posibilitățile care permit menținerea bunei funcționări a prezentului acord.

Articolul 11

Comitetul mixt

(1)   Se instituie un Comitet mixt care răspunde de gestionarea și corecta aplicare a prezentului acord. În acest scop, comitetul procedează la schimburi de opinii și de informații și constituie cadrul consultărilor între părți.

(2)   Comitetul mixt este constituit din reprezentanți ai părților care se pronunță prin consens. Acesta își adoptă regulamentul de procedură și poate constitui grupuri de lucru care să îl asiste în realizarea sarcinilor care îi revin.

(3)   Pentru asigurarea bunei funcționări a prezentului acord, Comitetul mixt se întrunește cel puțin o dată pe an sau la solicitarea uneia dintre părți.

(4)   Comitetul mixt examinează periodic anexele la prezentul acord. La solicitarea uneia dintre părți, Comitetul mixt poate modifica aceste anexe.

Articolul 12

Tehnologia informației

(1)   Părțile cooperează pentru a asigura că informațiile privind contractele de achiziții menționate în bazele de date ale acestora, în special anunțurile și dosarele cererii de ofertă, sunt comparabile din punctul de vedere al calității și accesibilității. De asemenea, acestea cooperează pentru a asigura că schimbul electronic de informații între cei în cauză pentru nevoile achizițiilor publice este realizat în parametri comparabili din punctul de vedere al calității și accesibilității.

(2)   Ținând seama pe deplin de problemele legate de interoperabilitate și interconexiune, părțile adoptă, după ce au convenit că informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt comparabile, măsurile necesare pentru a facilita accesul furnizorilor și prestatorilor de servicii ai celeilalte părți la informațiile referitoare la achiziții, în special la anunțurile de participare, care figurează în bazele de date ale acestora. Astfel, fiecare parte va permite accesul furnizorilor și prestatorilor de servicii la sistemele electronice de atribuire a contractelor de care dispune, în special la sistemele de licitații electronice. Pe de altă parte, părțile respectă dispozițiile articolului XXIV alineatul (8) din AAP.

Articolul 13

Punerea în aplicare

(1)   Părțile adoptă toate măsurile generale sau speciale necesare care să asigure îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord.

(2)   Acestea se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor acestui acord.

Articolul 14

Revizuirea

Părțile examinează funcționarea prezentului acord la trei ani de la data intrării în vigoare cu scopul de a îmbunătăți, după caz, aplicarea acestuia.

Articolul 15

Relația cu acordurile OMC

Prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile părților care decurg din acordurile pe care acestea le-au încheiat în cadrul OMC.

Articolul 16

Domeniul de aplicare teritorial

Prezentul articol se aplică, pe de-o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene în condițiile prevăzute de acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Elveției.

Articolul 17

Anexe

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 18

Intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord va fi ratificat sau aprobat de către părți în temeiul procedurilor proprii ale acestora. Acesta intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după ultima notificare a depunerii instrumentelor de ratificare sau de aprobare pentru toate cele șapte acorduri următoare:

Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice;

Acordul privind libera circulație a persoanelor;

Acordul privind transportul aerian;

Acordul privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători;

Acordul privind comerțul cu produse agricole;

Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității;

Acordul privind cooperarea științifică și tehnologică.

(2)   Prezentul acord se încheie pentru o perioadă inițială de șapte ani. Este prelungit pe o durată nedeterminată în afară de cazul în care Comunitatea sau Elveția notifică celeilalte părți contrariul, înainte de expirarea perioadei inițiale. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(3)   Comunitatea sau Elveția pot denunța prezentul acord notificând această decizie celeilalte părți. În caz de notificare, se aplică dispozițiile alineatului (4).

(4)   Cele șapte acorduri menționate la alineatul (1) încetează să se mai aplice la șase luni de la primirea notificării privind neprelungirea menționată la alineatul (2) sau la denunțarea menționată la alineatul (3).

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

Image


ANEXA I

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(c) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

OPERATORI DE TELECOMUNICAȚII REGLEMENTAȚI DE PREZENTUL ACORD

Anexa I A – Comunitatea

Belgia

Belgacom

Danemarca

Tele Danmark A/S și filialele

Germania

Deutsche Bundespost Telekom

Grecia

OTE/Hellenic Telecom Organisation

Spania

Telefónica de Spain SA

Franța

France Telecom

Irlanda

Telecom Eireann

Italia

Telecom Italia

Luxemburg

Administration des postes et télécommunications

Țările de Jos

Koninklijke PTT Nederland NV și filialele, cu excepția PTT Post BV

Austria

Österreichische Post und Telekommunikation (PTT)

Portugalia

Portugal Telecom și filialele

Finlanda

Sonera

Suedia

Telia

Regatul Unit

British Telecommunications (BT)

City of Kingston upon Hull

Prezentul acord reglementează acești operatori de telecomunicații în măsura în care intră în domeniul de aplicare al Directivei 93/38/CEE astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/4/CE din 16 februarie 1998 (JO L 101, 4.4.1998, p. 1).

Anexa I B – Elveția

Specificarea entităților care desfășoară o activitate în domeniul telecomunicațiilor potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolul (2) literele (a)-(c) din acord

Entitățile care prestează un serviciu public de telecomunicații în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 66 alineatul (1) din Legea federală privind telecomunicațiile din 30 aprilie 1997.

De exemplu: Swisscom.


ANEXA II

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (d) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

OPERATORI FEROVIARI REGLEMENTAȚI DE PREZENTUL ACORD

Anexa II A – Comunitatea

Belgia

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Danemarca

Danske Statsbaner (DSB)

Entitățile exploatate/create în temeiul lov nr. 295 af 6 Juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. August 1977

Germania

Deutsche Bundesbahn

Alte entități care prestează servicii feroviare către public în conformitate cu alineatul (2) Abs. 1, din Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 March 1951

Grecia

Organismul căilor ferate din Grecia (OSE)/Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)

Spania

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

Franța

Société nationale des chemins de fer français și alte rețele feroviare deschise publicului, menționate de Loi d'orientation des transports interieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er du transport ferroviaire

Irlanda

Iarnrod Éireann (Irish Rail)

Italia

Ferrovie dello Stato

Entitățile care prestează servicii feroviare către public și sunt exploatate în baza unei concesiuni în temeiul articolului 10 din Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entitățile exploatate în baza unei unei concesiuni acordate de stat în temeiul unor legi speciale, a se vedea Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entitățile care furnizează servicii feroviare către public și sunt exploatate în baza unei concesiuni în temeiul articolului 4 din Legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Entitățile sau autoritățile locale care furnizează servicii feroviare către public și sunt exploatate în baza unei concesiuni în temeiul articolului 14 din Legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Țările de Jos

Nederlandse Spoorwegen NV

Austria

Entitățile care furnizează servicii feroviare către public în temeiul Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957)

Portugalia

Caminhos de Ferro Portugueses

Finlanda

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Suedia

Entitățile publice care exploatează serviciile feroviare în conformitate cu förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar & lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Entitățile publice regionale și locale care asigură comunicații feroviare regionale sau locale în temeiul lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik

Entitățile private care exploatează servicii feroviare în temeiul unei autorizații acordate în temeiul forordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar în cazul în care aceste autorizații sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din directivă

Regatul Unit

British Railways Boards

Northern Ireland Railways

Anexa II B – Elveția

Specificarea entităților de transport feroviar potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolului 3 alineatul (2) litera (d) din acord

Chemins de fer fédéraux (CFF) (1)

Entitățile în sensul articolului 1 paragraful al doilea și articolul 2, primul paragraf din Legea federală din 20 decembrie 1957 privind căile ferate, cu condiția ca acestea să exploateze servicii de transport public feroviar pe cale ferată normală și îngustă (1).

De exemplu: BLS, MthB, Chemins de fer du Jura, RhB, FO, GFM.


(1)  Cu excepția participărilor financiare și a întreprinderilor care nu operează direct în domeniul transportului.


ANEXA III

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (e) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

ENTITĂȚILE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Anexa III A - Comunitatea

(a)   Transportul sau distribuția de gaz sau de căldură

Belgia

Distrigaz SA, exploatată în temeiul legii din 29 iulie 1983

Entitățile care se ocupă de transportul de gaz în temeiul unei autorizații sau concesiuni în conformitate cu loi du 12 avril 1965, modifieé par la loi du 28 juillet 1987

Entitățile care se ocupă de distribuția de gaz și sunt exploatate în conformitate cu loi relative aux intercommunales din 22 decembrie 1986

Autoritățile locale sau asociațiile formate de aceste autorități locale care se ocupă de distribuția de căldură

Danemarca

Dansk Olie og Naturgas A/S, exploatată în temeiul unui drept exclusiv acordat în temeiul bekendtgoerelse nr. 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas din

Entitățile exploatate în conformitate cu lov nr. 249 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning

Entitățile care se ocupă de distribuția de gaz sau de căldură în baza unei autorizații acordate în temeiul capitolului IV din lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983

Entitățile care se ocupă de transportul de gaz în baza unei autorizații în conformitate cu bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rφrledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (instalarea unor conducte pe platforma continentală pentru transportul de hidrocarburi)

Germania

Entitățile care se ocupă de transportul sau distribuția de gaz în conformitate cu articolul 2 Absatz 2 din Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), astfel cum a fost modificată ultima dată prin legea din 19 decembrie 1977

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități locale, care se ocupă de distribuția de căldură

Grecia

DEP care se ocupă de transportul sau de distribuția de gaz în temeiul deciziei ministeriale 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aeriou, Anonymos Etaireia)

Compania municipală de gaz din Atena SA, DEFA care se ocupă de transportul sau de distribuția de gaz

Spania

Entitățile exploatate în conformitate cu Ley no 10 de 15 de junio de 1987

Franța

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, care se ocupă de transportul de gaz

Gaz de France creată și exploatată în temeiul loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Entitățile (sociétés d'économie mixte ou régies) care se ocupă de distribuția de electricitate menționate la article 23 de la loi 48/1260 du 12 août portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Compagnie française du méthane, care se ocupă de transportul de gaz

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități, care se ocupă de distribuția de căldură

Irlanda

Irish Gas Board care operează în temeiul Gas Act 1976 to 1987 și alte entități reglementate de Statute

Dublin Corporation, care se ocupă de distribuția de căldură

Italia

SNAM și SGM e Montedison, care se ocupă de distribuția de gaz

Entitățile care se ocupă de distribuția de gaz în temeiul Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 și cu Decreto del PR n. 902 del 4 ottobre 1986

Entitățile care se ocupă de distribuția de căldură în temeiul articolului 10 din Legge n. 308 del 29 maggio 1982 – norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități, care se ocupă de distribuția de căldură

Luxemburg

Société de transport de gaz SOTEG SA

Gaswierk Esch-Uelzecht SA

Service industriel de la commune de Dudelange

Service industriel de la commune de Luxembourg

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități, care se ocupă de distribuția de căldură

Țările de Jos

NV Nederlandse Gasunie

Entitățile care se ocupă de transportul sau de distribuția de gaz în temeiul unei licențe (vergunning) acordată de autoritățile locale în temeiul Gemeentewet

Entitățile locale și din provincii care se ocupă de transportul și distribuția de gaz în temeiul Gemeentewet și Provinciewet

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități, care se ocupă de distribuția de căldură

Austria

Gaz: entitățile contractante care transportă sau distribuie gaz în temeiul Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, astfel cum a fost modificată prin dRGBl. I S 467/1941

Căldură: entitățile administrative care transportă sau distribuie căldura cu licență, în conformitate cu codul austriac al comerțului și industriei (Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 50/1974)

Portugalia

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) în temeiul Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988

Finlanda

Serviciile municipale de energie sau asociațiile acestora, sau alte entități care transportă sau distribuie gaz sau căldură în temeiul unei concesiuni acordate de către autoritățile municipale

Suedia

Entitățile care transportă sau distribuie gaz sau căldură în temeiul unei concesiuni acordate în temeiul lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Regatul Unit

British Gas plc și alte entități exploatate în temeiul Gas Act 1986

Autoritățile locale, sau asociațiile formate de aceste autorități locale, care se ocupă de distribuția de căldură în temeiul Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976

Electricity Boards, care se ocupă de distribuția de căldură în temeiul Electricity Act 1947

(b)   Prospectarea și extracția de petrol sau de gaz

Entitățile care beneficiază de o autorizație, de un permis, de o licență sau de o concesiune pentru prospectarea sau exploatarea petrolului și a gazului în temeiul următoarelor acte cu putere de lege:


Belgia

Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz

Arrêté royal du 15 novembre 1919

Arrêté royal du 7 avril 1953

Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969)

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982

Arrêté de l'exécutif régional flamand du 30 mai 1984

Danemarca

Lov nr. 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund

Lov om kontinentalsoklen, jf Lovbekendtgoerelse nr 182 af 1 maj 1979

Germania

Bundesberggesetz vom 13 August 1980, astfel cum a fost modificată ultima dată la 12 februarie 1990

Grecia

Legea 87/1975 privind crearea DEP-EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy)

Spania

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos din 27 iunie 1974 și decretele de punere în aplicare a acesteia

Franța

Code minier (Décret 56-838 du 16 août 1956), modificat de loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980

Irlanda

Continental Shelf Act 1960

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Ireland Exclusive licensing terms 1975

Revised licensing terms 1987

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Italia

Legge 10 febbraio 1953, n. 136

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificată prin legge 21 luglio 1967, n. 613

Luxemburg

Țările de Jos

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965

Austria

Entitățile create în temeiul Berggesetz 1975 (BGBl. no 259/1975, astfel cum a fost modificată ultima dată prin (BGBl. no 193/1993)

Portugalia

Zone la suprafață: Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979

Zone submarine: Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 e no 245/82 de 22 de Junho de 1982.

Finlanda

Suedia

Entitățile care beneficiază de o concesiune pentru prospectarea sau exploatarea petrolului sau a gazului în temeiul minerallagen (1991:45) sau care au primit o autorizație în conformitate cu lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

Petroleum Production Act 1934, consolidat prin Continental Shelf Act 1964

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

(c)   Prospectarea și extracția de cărbune sau de alți combustibili solizi

Belgia

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul Arrêté du Régent du 22 août 1948 și al loi du 22 avril 1980

Danemarca

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10 oktober 1984

Germania

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul Bundesberggesetz vom 13 August 1980, astfel cum a fost modificată ultima dată la 12 februarie 1990

Grecia

Întreprinderea publică de electricitate Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul Codului minier din 1973, astfel cum a fost modificat prin Legea din 27 aprilie 1976

Spania

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas din 21 iulie, astfel cum a fost modificată prin Ley 54/1980 de 5 noviembre și de Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio

Franța

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modificat prin loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 și arrêté du 11 mars 1980

Irlanda

Bord na Mona

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția cărbunelui în temeiul Minerals Development Acts, 1940 to 1970

Italia

Carbo Sulcis SpA

Luxemburg

Țările de Jos

Austria

Entitățile care prospectează sau extrag cărbunele sau alți combustibili solizi create în temeiul Berggesetz 1975 (BGBl. no 259/1975)

Portugalia

Empresa Carbonífera do Douro

Empresa Nacional de Urânio

Finlanda

Entitățile care beneficiază de o concesiune pentru prospectarea și extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi operând în temeiul unui drept de exclusivitate în conformitate cu articolele 1 și 2 din Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)

Suedia

Entitățile care beneficiază de o concesiune pentru prospectarea și extracția cărbunelui sau a altor combustibili solizi în temeiul minerallagen (1991:45) sau al lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter sau care au primit o autorizație în conformitate cu lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Regatul Unit

British Coal Corporation (BCC) creată în temeiul Coal Industry Nationalization Act 1946

Entitățile care beneficiază de o licență eliberată de BCC în temeiul Coal Industry Nationalization Act 1946

Entitățile care se ocupă de prospectarea sau de extracția de combustibili solizi în temeiul Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

Anexa III B - Elveția

(a)   Transportul sau distribuția de gaz sau de căldură

Entitățile de transport sau de distribuție de gaz în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 2 din „loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux”

Entitățile de transport sau de distribuție de căldură în temeiul unei concesiuni cantonale

De exemplu: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

(b)   Prospectarea și extracția de petrol sau de gaz

Entitățile de prospectare și de exploatare de petrol sau de gaz în conformitate cu „Concordat Intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie”

De exemplu: Seag AG

(c)   Prospectarea și extracția de cărbune și de alți combustibili solizi

Nu există nici o entitate în Elveția


ANEXA IV

[menționată la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (f) și articolul 3 alineatul (5) din acord]

ENTITĂȚILE PRIVATE CARE ASIGURĂ UN SERVICIU PUBLIC REGLEMENTATE DE PREZENTUL ACORD

Anexa IV A - Comunitatea

(a)   Producția, transportul sau distribuția de apă potabilă

Belgia

Entitățile create în temeiul décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau

Entitate creată în temeiul arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau

Entitate creată în temeiul arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau

Entitățile de producție sau de distribuție a apei create în temeiul loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986

Entitățile de producție sau de distribuție a apei create în temeiul code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communale

Danemarca

Entitățile care produc sau distribuie apă în temeiul articolului 3 alineatul (3) din lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985

Germania

Entitățile de producție sau de distribuție a apei subordonate Eigenbetriebsverordnungen sau Eigenbetriebsgesetze der Laender (Kommunale Eigenbetriebe)

Entitățile de producție sau de distribuție a apei subordonate Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder

Entitățile de producție a apei subordonate Gesetz ueber Wasser-und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 și erste Verordnung ueber Wasser-und Bodenverbaende vom 3. September 1937

(Regiebetriebe), care produc sau distribuie apă în temeiul Kommunalgesetze și în special Gemeindeordnungen der Länder

Entitățile create în temeiul Aktiengesetz vom 6. September 1965, astfel cum a fost modificată ultima dată la 19 decembrie 1985 sau GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, astfel cum a fost modificată ultima dată la 15 mai 1986, sau care au statutul juridic al unei Kommanditgesellschaft care se ocupă de producția sau de distribuția apei în baza unui contract special cu autoritățile regionale sau locale

Grecia

Compania apelor din Atena (Etaireia Ydrefseos – Apochetefseos Protevoysis) creată în temeiul loi 1068/80 du 23 août 1980

Compania apelor din Salonic (Organismos Yd efseos Thessalonikis) exploatată în temeiul decretului prezidențial 61/1988

Compania apelor din Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) exploatată în temeiul Legii 890/1979

Companiile municipale (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) care se ocupă de producția sau de distribuția de apă și care au fost create în temeiul Legii 1069/80 din 23 august 1980

Asociațiile autorităților locale (Syndesmoi ydrefsis), exploatate în conformitate cu codul autorităților locale (Kodikas Dimon kai Koinotiton) pus în aplicare de decretul prezidențial 76/1985

Spania

Entitățile care produc sau distribuie apă în temeiul Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985, Reguladora de las Bases del Régimen local și Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local

Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984

Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946

Franța

Entitățile care produc sau distribuie apă în temeiul următoarelor articole:

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)

code des communes L 323-8, R 323-4 (régies directes ou de fait)

décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930

code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)

code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)

code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)

jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975(gérance)

code des communes R 324-6, circulaire intérierue du 13 décembre 1975 (régie intéressée)

circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)

décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)

code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages)

Irlanda

Entitățile care produc sau distribuie apă în temeiul Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

Italia

Entitățile care produc sau distribuie apă în temeiul Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 și Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, creat în temeiul RDL 19 ottobre 1919, n. 2060

Ente Acquedotti Siciliani, creat în temeiul leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, creat în temeiul legge del 5 giugno 1963 n. 9

Luxemburg

Serviciile autorităților locale care se ocupă de distribuția de apă

Sindicatele comunelor care se ocupă de producția sau de distribuția de apă și care au fost create în temeiul loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes astfel cum a fost modificată și completată prin loi du 23 décembre 1958 și prin loi du 29 juillet 1981 și în temeiul loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre

Țările de Jos

Entitățile de producție sau de distribuție a apei subordonate Waterleidingwet van 6 april 1957, astfel cum a fost modificată prin wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986

Austria

Entitățile autorităților locale (Gemeinden) și asociații ale autorităților locale (Gemeindeverbände) care produc, transportă sau distribuie apă potabilă create în temeiul Wasserversorgungsgesetze din cele nouă Länder

Portugalia

Empresa Pública das Águas Livres, care produce sau distribuie apă în temeiul Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho 1981

Serviciile autorităților locale care se ocupă de producția și de distribuția apei

Finlanda

Entitățile care produc sau distribuie apa potabilă în temeiul articolului 1 din Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) din 23 decembrie 1977

Suedia

Autoritățile locale și companiile municipale care produc sau distribuie apa potabilă în temeiul lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Regatul Unit

Water Companies, care produc sau distribuie apă în temeiul Water Acts 1945 și 1989

Central Scotland Water Development Board, care se ocupă de producția de apă și Water Authorities, care se ocupă de producția sau de distribuția de apă în temeiul Water (Scotland) Act 1980

Department of the Environment for Northern Ireland care se ocupă de producția sau de distribuția de apă în temeiul Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973

(b)   Producția, transportul sau distribuția de electricitate

Belgia

Entitățile care se ocupă de producția, de transportul sau de distribuția de electricitate în temeiul articolului 5: Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

Entitățile care se ocupă de transportul sau de distribuția de electricitate în temeiul loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986

Ebes, Intercom, Unerg și alte entități care se ocupă de producția, de transportul sau de distribuția de electricitate și beneficiarii unei concesiuni pentru distribuția în temeiul articolului 8: Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique

Société publique de production d'électricité (SPE)

Danemarca

Entitățile care se ocupă de producția sau de transportul de electricitate în temeiul unei licențe atribuite în conformitate cu alineatul (3), stk 1, din lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade

Entitățile care distribuie electricitate în temeiul alineatului (3), stk 2, din lov nr. 54 din 25 februarie 1976 om elsorsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 din 17 decembrie 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraede și în baza autorizațiilor de expropriere în temeiul articolelor 10-15 din Lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 669 din 28 decembrie 1977

Germania

Entitățile care se ocupă de producția, de transportul sau de distribuția de electricitate în temeiul alineatului (2) Absatz 2 din Gesetz zur Föerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13 Dezember 1935, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Gesetz vom 19 Dezember 1977, și autoproducțiile de electricitate în măsura în care intră în domeniul de aplicare a directivei în temeiul articolului 2 alineatul (5)

Grecia

Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Compania publică de electricitate) creată în temeiul Legii 1468 din 2 august 1950: Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, exploatată în conformitate cu Legea 57/85: Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy

Spania

Entitățile care se ocupă de producția, de transportul sau de distribuția de electricitate în temeiul articolului 1 din decreto de 12 marzo 1954, de aprobare a Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía și din decreto 2617/1966, de 20 de octubre sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas

Red Eléctrica de España SA, creată în temeiul Real Decreto 91/1985 de 23 de enero

Franța

Électricité de France, creată și exploatată în temeiul loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Entitățile (sociétés d'économie mixte sau régies) care distribuie electricitate și au fost menționate la articolul 23 din loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Compagnie nationale du Rhône

Irlanda

The Electricity Supply Board (ESB) creată și exploatată în temeiul Electricity Supply Act 1927

Italia

Ente nazionale per l'energia elettrica creată în temeiul legge n. 1643, 6 dicembre 1962, aprobată de Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965

Entitățile care beneficiază de o autorizație în temeiul articolului 4 alineatul (5) sau (8) din legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 – Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche

Entitățile care beneficiază de o concesiune în temeiul articolului 20 din Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342 – Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Luxemburg

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxemburg, care produce sau distribuie electricitate în temeiul Convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, aprobată de Legea din 4 ianuarie 1928

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Țările de Jos

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)

Entitățile care se ocupă de distribuția de electricitate în temeiul unei autorizații (vergunning) acordată de autoritățile provinciale în conformitate cu Provinciewet

Austria

Entitățile care produc, transportă sau distribuie electricitate în temeiul celui de-al doilea Verstaatlichungsgesetz (BGBl. no 81/1947), și Elektrizitaetswirtschaftsgesetz (BGBl. no 260/1975), inclusiv Elektrizitaetswirtschaftsgesetze din cele nouă Länder

Portugalia

Electricidade de Portugal (EDP), creată în temeiul Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976

Departamentele autorităților locale care distribuie electricitate în temeiul Artigo 1o – Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, astfel cum a fost modificat de Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro 1986. Entitățile care se ocupă de producția de electricitate în temeiul Decreto-Lei no 189/88 de 27 Maio de 1988

Producătorii independenți de electricitate în temeiul Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988

Empresa de Electricidade dos Açores – EDA, EP, creată în temeiul Decreto Regional no 16/80 de 21 Agosto de 1980

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, creată în temeiul Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 și regionalizată în temeiul Decreto-Lei no 31/79 de 24 Fevereiro de 1979 și Decreto-Lei no 91/79 de 19 Abril de 1979

Finlanda

Entitățile care produc, transportă sau distribuie electricitate în temeiul unei concesiuni în conformitate cu articolul 27 din Sähkölaki (319/79) din 16 martie 1979

Suedia

Entitățile care transportă sau distribuie electricitate în temeiul unei concesiuni acordate în temeiul lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Regatul Unit

Central Electricity Generating Board (CEGB) și Area Electricity Boards, care se ocupă de producția, de transportul sau de distribuția de electricitate în temeiul Electricity Act 1947 și Electricity Act 1957

North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), care se ocupă de producția, de transportul și de distribuția de electricitate în temeiul Electricity (Scotland) Act 1979

South of Scotland Electricity Board (SSEB) care se ocupă de producția, de transportul și de distribuția de electricitate în temeiul Electricity (Scotland) Act 1979

Northern Ireland Electricity Service (NIES), creat în temeiul Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972

(c)   Entitățile contractante în domeniul serviciilor feroviare urbane, al sistemelor automatizate, al tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau transportului pe cablu

Belgia

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în baza unui contract concesionat de SNCV în temeiul articolelor 16 și 21 din arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)

Société des transports intercommunaux de l'agglomeration verviétoise (STIAV) și alte entități create în temeiul loi relative à la création de sociétés de transport en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în baza unui contract cu STIB în temeiul articolului 10 sau cu alte entități de transport în temeiul articolului 11 din arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications

Danemarca

Danske Statsbaner (DSB)

Entitățile care furnizează servicii de transport cu autobuzul către public (almindelig rutekørsel) în baza unei autorizații acordate în temeiul lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel

Germania

Entitățile care au nevoie de o autorizație pentru a furniza servicii de transport pe distanțe mici către public (Öffentlichen Personennahverkehr) în temeiul Personenbeförderungsgesetz vom 21. Maerz 1961, astfel cum a fost modificată ultima dată la 25 iulie 1989

Grecia

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Autobuze electrice din Atena – regiunea Pireu) exploatate în temeiul Decretului 768/1970 și al Legii 588/1977

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (Atena – căi ferate electrificate din Pireu) exploatată în temeiul Legilor 352/1976 și 588/1977

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Întreprindere de transport urban) exploatată în temeiul Legii 588/1977

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Fond comun de beneficii pentru autobuze, exploatat în temeiul Decretului 102/1973

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda: întreprindere municipală de autobuze din Rhodos

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (Organizație de transport urban din Salonic) exploatată în temeiul Decretului 3721/1957 și al Legii 716/1980

Spania

Entitățile care furnizează servicii de transport cu autobuzul către public în temeiul articolului 71 din Ley de Régimen local

Corporación metropolitana de Madrid

Corporación metropolitana de Barcelona

Entitățile care furnizează servicii de transport cu autobuzul către public în temeiul articolului 71 din Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987

Entitățile care furnizează servicii de transport urban sau interurban cu autobuzul în temeiul articolelor 113-118 din Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987

FEVE, RENFE (sau Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) care furnizează servicii de transport cu autobuzul către public în temeiul Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957

Entitățile care furnizează servicii de transport cu autobuzul către public în temeiul Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957

Franța

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în temeiul articolului 7-II din loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation)

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR și alte entități care furnizează servicii de transport în temeiul unei autorizații acordate de syndicat des transports parisiens în temeiul Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne

Irlanda

Iarnrod Éireann (Irish Rail)

Bus Éireann (Irish Bus)

Bus Átha Cliath (Dublin Bus)

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în temeiul dispozițiilor Road Transport Act 1932 modificat

Italia

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în temeiul unei concesiuni acordată în temeiul articolului 1 din Legge 28 settembre 1939, n. 1822 – Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata), modificat prin articolul 45 din Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în temeiul articolului 1 punctul 15 din Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Entitățile exploatate în baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 242 sau 256 din Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Entitățile exploatate în baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 4 din Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Entitățile exploatate în baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 14 din Legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Proprietarii de autobuze care le exploatează în conformitate cu règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées

Țările de Jos

Entitățile care furnizează servicii de transport către public în temeiul capitolului II (Openbaar vervoer) din Wet Personenvervoer van 12 maart 1987

Austria

Entitățile care furnizează servicii de transport create în temeiul Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. no 60/1957) și Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. no 84/1952)

Portugalia

Rodoviária Nacional, EP

Companhia Carris de Ferro de Lisboa

Metropolitano de Lisboa, EP

Serviços de Transportes Colectivos do Porto

Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre

Finlanda

Entitățile publice sau private care exploatează servicii de transport cu autobuzul în conformitate cu Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä și Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Oficiul transporturilor din Helsinki), care furnizează către public servicii de metrou și tramvai

Suedia

Entitățile care exploatează servicii de transport urban feroviar sau cu tramvaiul în temeiul lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik și lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Entitățile publice sau private care exploatează servicii de transport cu troleibuzul sau autobuzul în temeiul lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik și lagen (1983:293) om yrkestrafik

Regatul Unit

Entitățile care furnizează către public servicii de transport cu autobuzul create în temeiul London Regional Transport Act 1984

Glasgow Underground

Greater Manchester Rapid Transit Company

Docklands Light Railway

London Underground Ltd

British Railways Board

Tyne and Wear Metro

(d)   Entitățile contractante în domeniul instalațiilor aeroportuare

Belgia

Régie des voies aériennes creată în temeiul arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modificat prin arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes

Danemarca

Aeroporturile exploatate în temeiul unei autorizații în conformitate cu articolul 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. September 1985

Germania

Aeroporturile, așa cum sunt definite acestea la articolul 38 Absatz 2 nr. 1 din Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, astfel cum a fost modificat prin Verordnung vom 21. Juli 1986

Grecia

Aeroporturile exploatate în temeiul legii 517/1931 privind crearea serviciului de aviație civilă [Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)]

Aeroporturile internaționale exploatate în temeiul Decretului prezidențial 647/981

Spania

Aeroporturile gestionate de Aeropuertos Nacionales exploatate în temeiul Real Decreto 278/1982 de 15 octubre 1982

Franța

Aéroports de Paris exploatate în temeiul titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile

Aeroportul din Bâle-Mulhouse, creat în temeiul Convenției franco-elvețiene din 4 iulie 1949

Aeroporturile, așa cum sunt acestea definite la article L 270-1 du code de l'aviation civile

Aeroporturile exploatate în temeiul cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955

Aeroporturile exploatate în baza unei convenții de exploatare în temeiul article L/221 du code de l'aviation civile

Irlanda

Aeroporturile din Dublin, Cork și Shannon, gestionate de Aer Rianta-Irish Airports

Aeroporturile exploatate în baza unei licențe publice acordate în temeiul Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)

Italia

Aeroporturile naționale civile (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploatate în temeiul Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, a se vedea articolul 692

Entitățile care exploatează instalații aeroportuare în baza unei concesiuni acordate în temeiul articolului 694 din Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

Luxemburg

Aéroport de Findel

Țările de Jos

Aeroporturile civile exploatate în temeiul articolelor 18 și următoarele din Luchtvaartwet vom 15. Januar 1958 (stbld. 47), modificată la 7 iunie 1978

Austria

Austro Control GmbH

Entitățile așa cum sunt definite acestea în articolele 60–80 din Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. no 253/1957)

Portugalia

Aeroporturile gestionate de Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP în temeiul Decreto-Lei no 246/79

Aeroporto de Funchal și Aeroporto de Porto Santo regionalizate în temeiul Decreto-Lei no 284/81

Finlanda

Aeroporturile gestionate de Ilmailulaitos/Luftfartsverket în temeiul Ilmailulaki (595/64)

Suedia

Aeroporturile publice exploatate în conformitate cu lagen (1957:297) om luftfart

Aeroporturile private exploatate în baza unei licențe de exploatare în conformitate cu legea respectivă, în cazul în care această licență este conformă cu criteriul din articolul 2 alineatul (3) din directivă

Regatul Unit

Aeroporturile gestionate de British Airports Authority plc

Aeroporturile cu statut de public limited companies (plc) și exploatate în temeiul Airports Act 1986

(e)   Entitățile contractante în domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare sau al altor terminale

Belgia

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

Port autonome de Liège

Port autonome de Namur

Port autonome de Charleroi

Port de la ville de Gand

Compagnie des intallations maritimes de Bruges – Maatschappij der Brugse haveninrichtingen

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut – Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)

Port de Nieuwport

Port d'Ostende

Danemarca

Porturile, așa cum sunt definite acestea la articolul 1 I-III din bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavn

Germania

Porturile maritime care aparțin integral sau parțial autorităților teritoriale (Länder, Kreise, Gemeinden)

Porturi interioare subordonate Hafenordnung în temeiul Wassergesetze der Länder

Grecia

Portul Pireu (Organismos Limenos Peiraios) creat în temeiul Legii de urgență 1559/1950 și al Legii 1630/1951

Portul Salonic (Organismos Limenos Thessalonikis) creat în temeiul Decretului N.A. 2251/1953

Alte porturi reglementate de Decretul prezidențial 649/1977 (N.A. 649/1977) Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (monitorizare, organizare a funcționării și control administrativ al porturilor)

Spania

Puerto de Huelva creat în temeiul Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva

Puerto de Barcelona creat în temeiul Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía

Puerto de Bilbao creat în temeiul Decreto de 25 de agosto 1978 no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía

Puerto de Valencia creat în temeiul Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía

Juntas de Puertos, exploatate în temeiul Ley 27/68 de 20 de junio 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento

Porturi gestionate de Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploatate în temeiul Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 și Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981

Porturi citate în Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general

Franța

Port autonome de Paris creat în temeiul loi no 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

Port autonome de Strasbourg, creat în temeiul convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, aprobată prin loi du 26 avril 1924

Alte porturi interioare create sau gestionate în temeiul articolului 6 (navigation intérieure) din décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes

Ports autonomes exploatate în temeiul articolelor L 111-1 și următoarele din code des ports maritimes

Ports non autonomes exploatate în temeiul articolelor R 121-1 și următoarele din code des ports maritimes

Porturi gestionate de autoritățile regionale (départements) sau exploatate în baza unei concesiuni acordate de autoritățile regionale (départements) în temeiul article 6 du loi 86-663 du 22 juillet 1983 de complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État

Irlanda

Porturi exploatate în temeiul Harbour Acts 1946 to 1976

Portul Dun Laoghaire, exploatat în temeiul State Harbours Act 1924

Portul Rosslare Harbour, exploatat în temeiul Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899

Italia

Porturi naționale și alte porturi gestionate de Capitaneria di Porto în temeiul Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32

Porturi autonome (enti portuali), create de legi speciale în temeiul articolului 19 din Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

Luxemburg

Port de Mertert, creat și exploatat în temeiul loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle

Țările de Jos

Havenbedrijven, create și exploatate în temeiul Gemeentewet van 29 juni 1851

Havenschap Vlissingen, creat în temeiul wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen

Havenschap Terneuzen, creat și exploatat în temeiul wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen

Havenschap Delfzijl, creat și exploatat în temeiul wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl

Industrie-en havenschap Moerdijk, creat în temeiul gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, aprobat de Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972

Austria

Porturi interioare care aparțin integral sau parțial Länder și/sau Gemeinden

Portugalia

Porto de Lisboa creat în temeiul Decreto Real de 18 Fevereiro de 1907 și exploatat în temeiul Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948

Porto do Duoro e Lexiões creat în temeiul Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948

Porto do Sines creat în temeiul Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977

Portos do Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro exploatate în temeiul Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950

Finlanda

Porturi exploatate în temeiul Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)

Canalul Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta)

Suedia

Instalații portuare și terminale conforme cu lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn și förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Regatul Unit

Harbour Authorities în sensul articolului 57 din Harbours Act 1964 de atribuire a unor facilități portuare transportatorilor pe cale maritimă sau fluvială

Anexa IV B – Elveția

Specificarea entităților private potrivit articolului 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (2) litera (f) din acord

(a)   Producția, transportul sau distribuția de apă potabilă

Entitățile de producție, transport și distribuție de apă potabilă. Aceste entități operează în conformitate cu legislația cantonală sau locală sau prin intermediul unor acorduri individuale care respectă legislația menționată anterior

De exemplu: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

(b)   Producția, transportul sau distribuția de electricitate

Entitățile de transport și distribuție de electricitate cărora li se poate acorda dreptul de expropriere în conformitate cu „loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant”

Entitățile de producție de electricitate în conformitate cu „loi fédérale du 22 décembre 1959 sur l'utilisation des forces hydrauliques” și cu „loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique”

De exemplu: CKW, ATEL, EGL

(c)   Transportul feroviar urban, tramvaie, troleibuze, sisteme automatizate, autobuze sau transport pe cablu

Entitățile care exploatează servicii de transport cu tramvaiul în sensul articolului 2 primul paragraf din „loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer”

Entitățile care oferă servicii de transport public în sensul articolului 4 primul paragraf din „loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus”

Entitățile care, cu titlu profesional, efectuează curse regulate de transport de persoane în temeiul un orar stabilit temeiul unei concesiuni în sensul articolului 4 din „loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les transports par route” și în cazul în care liniile acestora au o funcție de deservire în sensul articolului 5 paragraful (3) din „ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi des chemins de fer”

(d)   Aeroporturi

Entitățile care exploatează aeroporturi în temeiul unei concesiuni în sensul articolului 37 primul paragraf din „loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne”

De exemplu: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan


ANEXA V

[menționată la articolul 5 din prezentul acord privind procedurile de contestație]

(1)   Contestațiile sunt înaintate unei instanțe judecătorești sau unui organism de examinare imparțial și independent care nu are nici un interes în ceea ce privește rezultatul procedurii de achiziții publice, ai cărui membri sunt la adăpost de orice influență exterioară și ale cărui decizii sunt obligatorii pentru părți. Este necesar ca termenul pentru inițierea unei căi de atac, dacă există, să fie de zece zile cel puțin și să nu curgă decât din momentul în care temeiul plângerii este sau ar trebui să fie cunoscut în mod rezonabil.

Este necesar ca organismul de examinare, care nu este instanță judecătorească, fie să facă obiectul unui control judiciar, fie să aplice proceduri care:

(a)

prevăd că participanții pot fi audiați înainte de luarea unei decizii, îi autorizează să fie reprezentați și însoțiți în timpul procedurii și le permit accesul la toate procedurile;

(b)

autorizează audierea unor martori și impun comunicarea către organismul de examinare a documentelor privind achiziția în cauză care sunt necesare bunei desfășurări a procedurii;

(c)

prevăd că procedura orală poate fi publică și obligă la motivarea deciziilor și la formularea acestora în scris.

(2)   Părțile asigură că măsurile privind procedurile de soluționare a contestațiilor conțin cel puțin dispoziții care autorizează:

(a)

adoptarea, în termen cât mai scurt, a unor măsuri provizorii care au drept scop corectarea încălcării pretinse sau împiedicarea altor prejudicii aduse intereselor respective, inclusiv a unor măsuri care să suspende sau să facă să fie suspendată procedura de achiziție publică în cauză sau executarea oricărei decizii luate de entitatea reglementată și

(b)

anularea sau determinarea anulării deciziilor ilegale, inclusiv eliminarea specificațiilor tehnice, economice sau financiare discriminatorii menționate de anunțul de participare, în anunțul de intenție, în anunțul privind un sistem de calificare sau în orice alt document care se referă la procedura de achiziție publică în cauză. Cu toate acestea, atribuțiile organismului care răspunde de procedura de contestație ar putea fi limitate la acordarea unor daune-interese oricărei persoane care a fost lezată de o încălcare, în cazul în care contractul a fost încheiat de entitățile reglementate

sau exercitarea unor presiuni indirecte asupra entităților reglementate pentru a le determina să corecteze încălcările și a le împiedica să le comită în vederea prevenirii prejudiciilor.

(3)   Procedurile de soluționare a contestațiilor reglementează de asemenea problema despăgubirii persoanelor afectate de încalcare. În cazul în care daunele suferite sunt cauzate de adoptarea unei decizii ilegale, partea poate prevedea ca decizia contestată să fie în prealabil anulată sau declarată ilegală.


ANEXA VI

[menționată la articolul 3 alineatele (6) și (7) din acord]

SERVICII

Următoarele servicii care figurează în Clasificarea sectorială a serviciilor reprodusă în documentul MTN.GNS/W/120 sunt reglementate de prezentul acord:

Obiectul

Numere de referință CPC (Clasificarea centralizată a produselor)

Servicii de întreținere și reparații

6112, 6122, 633, 886

Servicii de transport terestru (1), inclusiv serviciile de vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transportului de corespondență și obiecte de mesagerie

712 (2) (exclusiv 71235) 7512, 87304

Servicii de transport aerian: transport de călători și mărfuri, cu excepția transportului de curier

73 (exclusiv 7321)

Transport terestru (cu excepția serviciilor de transport feroviar) și aerian de corespondență și obiecte de mesagerie

71235, 7321

Servicii de telecomunicații

752 (exclusiv 7524, 7525, 7526)

Servicii financiare:

(a)

servicii de asigurări

ex 81, 812, 814

(b)

servicii bancare și de investiții (3)

 

Servicii informatice și servicii conexe

84

Servicii contabile, de audit și de evidență a registrelor

862

Servicii de studii de piață și de sondaje

864

Serviciile de consiliere în domeniul gestiunii și servicii conexe

865, 866 (4)

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de sistematizare urbană și de arhitectură peisajeră; servicii conexe de consultații științifice și tehnice; servicii de încercări și analize tehnice

867

Servicii de publicitate

871

Serviciile de întreținere a clădirilor și servicii de gestiune a proprietăților

874, 82201-82206

Servicii de publicare și de tipărire în baza unei redevențe sau pe bază contractuală

88442

Servicii de întreținere a drumurilor și șoselelor și de ridicare a gunoiului: servicii de salubritate și servicii analoge

94

Angajamentele luate de părți în domeniul serviciilor, inclusiv serviciile de construcții, în temeiul prezentului acord, se limitează la angajamentele inițiale specificate în ofertele finale ale Comunității și Elveției prezentate în cadrul Acordului General privind Comerțul cu Servicii.

Prezentul acord nu se aplică:

1.

contractelor de servicii atribuite unei entități care este o autoritate contractantă în sensul prezentului acord și al anexei 1, 2, sau 3 la AAP în temeiul unui drept exclusiv de care beneficiază aceasta în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative publicate;

2.

contractelor de servicii pe care le atribuie o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate sau care sunt atribuite de o asociație în participațiune, constituită din mai multe entități contractante cu scopul continuării activităților în sensul articolului 3 din prezentul acord, uneia dintre aceste entități contractante sau unei întreprinderi afiliate uneia dintre aceste entități contractante, cu condiția ca 80 % cel puțin din cifra medie de afaceri pe care a realizat-o această întreprindere în ultimii trei ani în domeniul serviciilor să provină din furnizarea acestor servicii întreprinderilor cărora le este afiliată. În cazul în care același serviciu sau servicii similare sunt furnizate de mai mult de o întreprindere afiliată entității contractante, este necesar să se țină seama de cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea serviciilor de către aceste întreprinderi;

3.

contractelor de servicii care au drept obiect achiziționarea sau închirierea, indiferent de modalitățile financiare de realizare a acestora, de terenuri, de clădiri existente sau de alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;

4.

contractelor de muncă;

5.

contractelor care vizează cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și achiziția de timpi de emisie.


(1)  Cu excepția serviciilor de transport feroviar

(2)  Cu excepția serviciilor de telefonie vocală, telex, radiotelefonie, radiomesagerie si telecomunicații prin satelit.

(3)  Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare, precum și de servicii furnizate de bănci centrale.

(4)  Cu excepția serviciilor de arbitraj și conciliere.


ANEXA VII

[menționată la articolul 3 alineatul (6) din acord]

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Specificarea serviciilor de construcții reglementate:

1.   Definiție

Un contract de lucrări este un contract care are drept obiectiv execuția, prin orice mijloc, a unor lucrări de geniu civil sau a unor clădiri în sensul diviziunii 51 din Clasificarea centralizată a produselor (CPC).

2.   Lista de servicii la care se referă Diviziunea 51, CPC

Lucrări de pregătire a siturilor și șantierelor de construcții

511

Lucrări de construcții de clădiri

512

Lucrări de geniu civil

513

Asamblarea și construcțiile cu prefabricate

514

Lucrări ale întreprinderilor de construcții specializate

515

Lucrări de instalații

516

Lucrări de terminare și de finisare a clădirilor

517

Alte servicii

518

Angajamentele luate de părți în domeniul serviciilor, inclusiv lucrările de construcții, în temeiul prezentului acord, se limitează la angajamentele inițiale specificate în ofertele finale ale Comunității și Elveției prezentate în cadrul Acordului General privind Comerțul cu Servicii.


ANEXA VIII

[menționată la articolul 3 alineatul (7) din acord]

Elveția

Prezentul acord nu se aplică în Elveția:

(a)

contractelor pe care le atribuie entitățile contractante în alte scopuri decât continuarea activităților acestora descrise la articolul 3 alineatul (2) și de anexele I-IV la prezentul acord sau pentru continuarea activităților acestora în afara Elveției;

(b)

contractelor atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terți, în cazul în care entitatea contractantă nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv de a vinde sau închiria obiectul acestor contracte și în cazul în care alte entități sunt libere să vândă sau să închirieze acest obiect în aceleași condiții ca și entitatea contractantă;

(c)

contractelor atribuite care au ca obiect cumpărarea apei;

(d)

contractelor atribuite de către o entitate contractantă alta decât autoritățile publice, care asigură alimentarea cu apă potabilă sau electricitate a rețelelor care prestează servicii publice, în cazul în care producția de apă potabilă sau de electricitate a entității în cauză are loc pentru că este necesar un consum pentru desfășurarea unei activități alta decât cea prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (f) punctele (i) și (ii) și în cazul în care alimentarea rețelei publice nu depinde decât de consumul propriu al entității și nu a depășit 30 % din producția totală de apă potabilă sau de energie a entității luând în considerare media ultimilor trei ani, inclusiv anul în curs;

(e)

contractelor atribuite de către o entitate contractantă alta decât autoritățile publice, care asigură alimentarea cu gaz sau căldură a rețelelor care prestează servicii publice, în cazul în care producția de gaz sau de căldură a entității în cauză este rezultatul ineluctabil al desfășurării unei activități alta decât cea prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (e) punctul (i) și alimentarea rețelei publice nu urmărește decât exploatarea în mod economic a acestei producții și corespunde cu 20 % din cifra maximă de afaceri a entității luând în considerare media ultimilor trei ani, inclusiv anul în curs;

(f)

contractelor atribuite pentru furnizarea de energie sau de combustibili destinați producției de energie;

(g)

contractelor atribuite de entitățile contractante care asigură transportul public cu autobuzul, în cazul în care alte entități sunt libere să presteze acest serviciu, fie în mod general, fie într-o zonă geografică specifică, în aceleași condiții ca și entitățile contractante;

(h)

contractelor atribuite de entitățile contractante care desfășoară o activitate prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera (d) cu condiția ca aceste contracte să aibă ca obiect vânzarea și leasingul de produse în vederea refinanțării contractelor de achiziții de bunuri atribuite potrivit dispozițiilor prezentului acord;

(i)

contractelor atribuite în temeiul unui acord internațional și care vizează implementarea sau exploatarea în comun a unui proiect de către părți;

(j)

contractelor atribuite în temeiul procedurii specifice unei organizații internaționale;

(k)

contractelor care sunt declarate secrete de către părți sau în cazul în care este necesar ca punerea acestora în aplicare să fie însoțită de măsuri speciale de securitate, în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare ale părților contractante luate în considerare sau în cazul în care e determinată de protecția intereselor esențiale de securitate a țării respective.


ANEXA IX

[menționată la articolul 6 alineatul (4) din acord]

Anexa IX A – Măsuri notificate de Comunitate

Anexa IX B – Măsuri notificate de Elveția

Căile de atac în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din prezentul acord introduse în cantoane și în comune pentru contractele de achiziții sub valorile-prag prevăzute de Loi fédérale sur le marché intérierur du 6 octobre 1995.


ANEXA X

[menționată la articolul 6 alineatul (2) din acord]

Exemple de domenii care pot prezenta o astfel de discriminare:

orice regulă de drept, procedură sau practică, de exemplu prelevări, prețurile preferențiale, condițiile locale privind conținutul, condițiile locale în domeniul investițiilor sau al producției, condițiile de acordare a licențelor sau autorizărilor, drepturile de finanțare sau de ofertare care operează o discriminare sau constrâng o entitate reglementată a uneia dintre părți să opereze o discriminare față de produsele, serviciile, furnizorii sau prestatorii de servicii ai celeilalte părți la atribuirea contractelor de achiziții publice.


ACTUL FINAL


Plenipotențiarii

COMUNITĂȚII EUROPENE

și

ai CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE,

reuniți la douăzeci și unu iunie o mie nouă sute nouăzeci și nouă la Luxemburg pentru semnarea Acordului între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice au adoptat declarațiile comune menționate în continuare și atașate prezentului act final:

 

Declarația comună a părților contractante privind procedurile de atribuire a contractelor și de soluționare a contestației

 

Declarația comună a părților contractante privind autoritățile de monitorizare

 

Declarația comună a părților contractante privind actualizarea anexelor

 

Declarația comună a părților contractante privind viitoarele negocieri suplimentare.

Au luat, de asemenea, act de următoarele declarații anexate la prezentul act final:

 

Declarația Elveției referitoare la principiul reciprocității privind deschiderea achizițiilor publice la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE

 

Declarația privind participarea Elveției în comitete.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

Image

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind procedurile de atribuire a contractelor și soluționare a contestaților

Părțile convin că impunând, pe de o parte, entităților elvețiene reglementate respectarea dispozițiilor AAP și, pe de altă parte, entităților reglementate din Comunitate și din statele membre ale acesteia, respectarea dispozițiilor Directivei 93/38/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/4/CE din 16 februarie 1998 (JO L 101, 1.4.1998, p. 1), precum și din Directiva 92/13/CEE (JO L 76, 23.3.1992, p. 14), își îndeplinesc fiecare obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5 din Acordul privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice.

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind autoritățile de monitorizare

În ceea ce privește Comunitatea, autoritatea de monitorizare prevăzută la articolul 8 din prezentul acord poate fi Comisia Europeană sau o autoritate națională independentă dintr-un stat membru fără ca vreuna dintre acestea să aibă o competență exclusivă de a interveni în temeiul prezentului acord. În conformitate cu articolul 211 din Tratatul CE, Comisia Europeană are deja atribuțiile prevăzute la articolul 8 paragraful al doilea.

În ceea ce privește Elveția, autoritatea de monitorizare poate fi o autoritate federală pentru tot teritoriul Elveției sau cantonală pentru zone din jurisdicția acesteia.

DECLARAȚIA COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE

privind actualizarea anexelor

Părțile contractante se angajează să actualizeze anexele la acord privind anumite aspecte ale achizițiilor publice cel târziu la o lună după intrarea în vigoare a acestuia.

DECLARAȚIA COMUNĂ

privind viitoarele negocieri suplimentare

Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană își declară intenția de a angaja negocieri în vederea încheierii unor acorduri în domenii de interes comun cum sunt actualizarea Protocolului 2 la Acordul de liber schimb din 1972, participarea Elveției la anumite programe comunitare pentru formare profesională, tineret, mass-media, statistici și mediul înconjurător. Aceste negocieri ar trebui să fie pregătite imediat după încheierea negocierilor bilaterale prezente.

DECLARAȚIA ELVEȚIEI

referitoare la principiul reciprocității privind deschiderea achizițiilor publice la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE

În conformitate cu principiul reciprocității și în intenția de a limita accesul la contractele adjudecate în Elveția la nivelul districtelor și comunelor pentru furnizorii și prestatorii de servicii din CE, Elveția inserează un nou paragraf la primul alineat al notelor generale referitoare la anexele la Acordul privind achizițiile publice (AAP) cu următorul conținut: „în ceea ce privește contractele atribuite de entitățile menționate la cifra 3 din Anexa 2 furnizorilor de produse și de servicii din Canada, Israel, Japonia, Coreea, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Hong Kong (China), Singapore și Aruba”.

DECLARAȚIE

privind participarea Elveției la comitete

Consiliul convine că reprezentanții Elveției participă în calitate de observatori și pentru punctele de pe ordinea de zi care îi privesc la reuniunile următoarelor comitete și grupuri de experți:

Comitete pentru programe de cercetare; inclusiv Comitetul pentru cercetare științifică și tehnică (CREST)

Comisia administrativă pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți

Grupul de coordonare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ superior

Comitetele consultative privind rutele aeriene și pentru aplicarea regulilor concurenței în domeniul transporturilor aeriene.

Cu ocazia voturilor, aceste comitete se reunesc fără prezența reprezentanților Elveției.

În ceea ce privește celelalte comitete care se ocupă de domeniile reglementate de prezentele acorduri și pentru care Elveția, fie a preluat acquis-ul comunitar, fie îl aplică prin echivalență, Comisia consultă experții din Elveția potrivit metodei prevăzute la articolul 100 din Acordul SEE.


Top