EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (WPPT) Geneva (1996)

OJ L 89, 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 83 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

11/Volumul 20

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

221


22000A0411(02)


L 089/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


TRATATUL OMPI PRIVIND INTERPRETĂRILE ȘI EXECUȚIILE ȘI FONOGRAMELE

(WPPT)

Geneva (1996)

Cuprins

Preambul

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Raporturi cu alte convenții

Articolul 2

Definiții

Articolul 3

Beneficiari ai protecției prevăzute de prezentul tratat

Articolul 4

Tratament național

CAPITOLUL II

DREPTURILE ARTIȘTILOR INTERPREȚI SAU EXECUTANȚI

Articolul 5

Dreptul moral al artiștilor interpreți sau executanți

Articolul 6

Drepturi patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți asupra interpretărilor lor sau execuțiile nefixate

Articolul 7

Dreptul de reproducere

Articolul 8

Dreptul de distribuire

Articolul 9

Dreptul de închiriere

Articolul 10

Dreptul de punere la dispoziție a interpretărilor sau execuțiilor fixate

CAPITOLUL III

DREPTURILE PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME

Articolul 11

Dreptul de reproducere

Articolul 12

Dreptul de distribuire

Articolul 13

Dreptul de închiriere

Articolul 14

Dreptul de punere la dispoziție a fonogramelor

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 15

Dreptul la remunerație pentru radiodifuzare și comunicare către public

Articolul 16

Limitări și excepții

Articolul 17

Durata protecției

Articolul 18

Obligații privind măsurile tehnice

Articolul 19

Obligații privind informația asupra regimului drepturilor

Articolul 20

Formalități

Articolul 21

Rezerve

Articolul 22

Aplicarea în timp

Articolul 23

Dispoziții privind respectarea drepturilor

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI CLAUZE FINALE

Articolul 24

Adunarea

Articolul 25

Biroul internațional

Articolul 26

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a deveni parte la tratat

Articolul 27

Drepturi și obligații ce decurg din tratat

Articolul 28

Semnarea tratatului

Articolul 29

Intrarea în vigoare a tratatului

Articolul 30

Data la care obligațiile ce decurg din tratat încep să producă efecte

Articolul 31

Denunțarea tratatului

Articolul 32

Limbile tratatului

Articolul 33

Depozitarul

PREAMBUL

PĂRȚILE CONTRACTANTE,

DORIND să dezvolte și să asigure protecția drepturilor artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme într-un mod cât mai eficace și mai uniform;

RECUNOSCÂND necesitatea de a institui noi norme internaționale pentru a putea da răspunsuri adecvate la problemele determinate de evoluția observată în domeniile economic, social, cultural și tehnic,

RECUNOSCÂND că evoluția și convergența tehnicilor informației și comunicării au un impact considerabil asupra producției și utilizării interpretărilor sau execuțiilor și a fonogramelor,

RECUNOSCÂND necesitatea de a menține un echilibru între drepturile artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme și interesul public general, în special în domeniul educației, cercetării și accesului la informație,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Raporturi cu alte convenții

(1)   Nici o dispoziție din prezentul tratat nu permite derogări de la obligațiile pe care le au părțile contractante unele față de celelalte în temeiul Convenției internaționale privind protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, adoptată la Roma la 26 octombrie 1961 (denumită în continuare „Convenția de la Roma”).

(2)   Protecția prevăzută de prezentul tratat nu afectează în nici un mod protecția dreptului de autor privind operele literare și artistice. Ca urmare, nici o dispoziție din prezentul tratat nu va putea fi interpretată ca aducând atingere acestei protecții.

(3)   Între prezentul tratat și alte tratate nu există nici o legătură și se aplică fără să aducă atingere drepturilor și obligațiilor ce decurg din oricare alt tratat.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului tratat, se înțelege prin:

(a)

„artiști interpreți sau executanți” actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii și alte persoane care dau o reprezentație, cântă, recită, declamă, joacă, interpretează sau execută în orice alt fel opere literare sau artistice sau expresii ale folclorului;

(b)

„fonogramă” fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare sau execuție sau a altor sunete sau a unei reprezentări de sunete, alta decât sub forma unei fixări încorporate într-o operă cinematografică sau o altă operă audiovizuală;

(c)

„fixare” încorporarea sunetelor sau a reprezentărilor acestora, pe un suport care permite perceperea lor, reproducerea lor sau comunicarea lor cu ajutorul unui dispozitiv;

(d)

„producător de fonogramă” persoana fizică sau juridică ce ia inițiativa și își asumă responsabilitatea primei fixări a sunetelor provenite dintr-o interpretare sau execuție sau alte sunete sau din reprezentări de sunete;

(e)

„publicare” a unei interpretări sau execuții fixate sau a unei fonograme, punerea la dispoziția publicului de copii ale interpretării sau execuției fixate sau de copii ale fonogramei cu consimțământul titularului drepturilor, cu condiția ca aceste copii să fie puse la dispoziția publicului într-o cantitate suficientă;

(f)

„radiodifuzare” transmitere fără fir a sunetelor sau a imaginilor și a sunetelor sau reprezentări ale acestora, în scopul recepționării de către public; acest termen desemnează, de asemenea, o astfel de transmisiune efectuată prin satelit; transmisiunea de semnale criptate este asimilată „radiodifuzării” în cazul în care mijloacele de decriptare sunt furnizate publicului prin organismul de radiodifuziune sau cu consimțământul său;

(g)

„comunicare către public” a unei interpretări sau execuții sau a unei fonograme, transmiterea către public, prin orice mijloc, altul decât radiodifuzarea, a sunetelor unei interpretări sau execuții sau de sunete sau de reprezentări de sunete fixate în fonogramă. În sensul articolului 15, expresia „comunicare către public” desemnează, de asemenea, faptul de a face ca sunetele sau reprezentările de sunete fixate pe o fonogramă să aibă aptitudinea de a fi auzite de către public.

Articolul 3

Beneficiari ai protecției prevăzute de prezentul tratat

(1)   Părțile contractante acordă protecția prevăzută de prezentul tratat artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme care sunt resortisanți ai altor părți contractante.

(2)   Prin „resortisanți ai altor părți contractante” se înțeleg artiștii interpreți sau executanți sau producătorii de fonograme care corespund criteriilor cerute pentru a beneficia de protecția prevăzută de Convenția de la Roma, în cazul în care toate părțile contractante din cadrul prezentului tratat sunt state contractante în sensul acestei convenții. În ceea ce privește aceste criterii de protecție, părțile contractante aplică definițiile relevante prevăzute la articolul 2 din prezentul tratat.

(3)   Orice parte contractantă care face uz de facultatea prevăzută la articolul 5 alineatul (3) din Convenția de la Roma sau, în sensul articolului 5 din această convenție, de facultatea prevăzută la articolul 17 adresează o notificare în condițiile prevăzute de prezentele dispoziții Directorului General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Articolul 4

Tratament național

(1)   Fiecare parte contractantă acordă resortisanților celorlalte părți contractante, în sensul articolului 3 alineatul (2), tratamentul pe care aceasta îl acordă propriilor săi resortisanți în ceea ce privește drepturile exclusive recunoscute în mod expres de prezentul tratat și dreptul la remunerație echitabilă prevăzut la articolul 15 din prezentul tratat.

(2)   Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în măsura în care o altă parte contractantă recurge la folosirea rezervelor autorizate în temeiul articolului 15 alineatul (3) din prezentul tratat.

CAPITOLUL II

DREPTURILE ARTIȘTILOR INTERPREȚI SAU EXECUTANȚI

Articolul 5

Dreptul moral al artiștilor interpreți sau executanți

(1)   Independent de drepturile sale patrimoniale și chiar după cesiunea acestor drepturi, artistul interpret sau executant păstrează dreptul, în ceea ce privește interpretările ori execuțiile sale sonore în direct sau interpretările sau execuțiile fixate pe fonograme, de a solicita să fie menționat ca atare, cu excepția cazului în care modul de utilizare a interpretării sau execuției impune omiterea acestei mențiuni, și de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestor interpretări sau execuții, care îi pot prejudicia reputația.

(2)   Drepturile recunoscute artistului interpret sau executant în temeiul alineatului anterior sunt, după moartea sa, menținute cel puțin până la momentul stingerii drepturilor patrimoniale și sunt exercitate de către persoanele sau instituțiile cărora legislația părții contractante în care este reclamată protecția le conferă această capacitate. Cu toate acestea, părțile contractante a căror legislație, în vigoare la momentul ratificării prezentului tratat sau al aderării la acesta, nu conține dispoziții care să asigure protecția tuturor drepturilor recunoscute în temeiul alineatului anterior, după moartea artistului interpret sau executant, pot prevedea ca unele dintre aceste drepturi să nu fie menținute după moartea artistului interpret sau executant.

(3)   Căile de atac pentru protecția drepturilor recunoscute de prezentul articol sunt reglementate de legislația părții contractante în care este reclamată protecția.

Articolul 6

Drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți asupra interpretărilor sau execuțiilor lor nefixate

Artiștii interpreți sau executanți se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza, în ceea ce privește interpretările sau execuțiile lor:

(i)

radiodifuzarea și comunicarea către public a interpretărilor sau execuțiilor lor care nu sunt fixate în înregistrări, cu excepția cazului în care interpretarea sau execuția este o interpretare sau o execuție deja radiodifuzată;

(ii)

fixarea interpretărilor sau execuțiilor lor neînregistrate.

Articolul 7

Dreptul de reproducere

Artiștii interpreți sau executanți se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea directă sau indirectă a interpretărilor sau a execuțiilor lor fixate pe fonograme, sub orice formă sau în orice mod.

Articolul 8

Dreptul de distribuire

(1)   Artiștii interpreți sau executanți se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziția publicului a originalului și a copiilor interpretărilor sau execuțiilor lor fixate pe fonograme prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate.

(2)   Nici o dispoziție a prezentului tratat nu aduce atingere facultății pe care o au părțile contractante de a stabili eventualele condiții în care epuizarea dreptului menționat la alineatul (1) se aplică după prima vânzare sau după alt transfer de proprietate a originalului sau a unei copii a interpretării sau execuției fixate, efectuată cu autorizarea artistului interpret sau executant.

Articolul 9

Dreptul de închiriere

(1)   Artiștii interpreți sau executanți se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea în scop comercial către public a originalului și a copiilor interpretărilor sau a execuțiilor lor fixate pe fonograme, în conformitate cu definiția legislației naționale a părților contractante, chiar după distribuirea acestora de către artiști sau cu autorizația lor.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), o parte contractantă care aplica la data de 15 aprilie 1994 și continuă să aplice un sistem de remunerație echitabilă a artiștilor interpreți sau executanți pentru închirierea copiilor interpretărilor lor sau a execuțiilor fixate pe fonograme poate menține acest sistem cu condiția ca închirierea în scop comercial a fonogramelor să nu compromită în mod substanțial drepturile exclusive de reproducere a operei lor de care se bucură artiștii interpreți sau executanți.

Articolul 10

Dreptul de punere la dispoziție a interpretărilor sau execuțiilor fixate

Artiștii interpreți sau executanți se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziția publicului, prin mijloace tehnice cu fir sau fără fir, a interpretărilor sau execuțiilor lor fixate pe fonograme, astfel încât oricine să poată avea acces din locul și la momentul pe care îl alege în mod individual.

CAPITOLUL III

DREPTURILE PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME

Articolul 11

Dreptul de reproducere

Producătorii de fonograme se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea directă sau indirectă a fonogramelor lor, în orice mod și sub orice formă.

Articolul 12

Dreptul de distribuire

(1)   Producătorii de fonograme se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziția publicului a originalului și a copiilor lor prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate.

(2)   Nici o dispoziție din prezentul tratat nu aduce atingere facultății pe care o au părțile contractante de a stabili condițiile eventuale în care epuizarea dreptului prevăzut la alineatul (1) se aplică după prima vânzare sau după altă operațiune de transfer de proprietate al originalului sau al unei copii de pe fonogramă, efectuată cu autorizarea producătorului fonogramei.

Articolul 13

Dreptul de închiriere

(1)   Producătorii de fonograme se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea în scop comercial către public a originalului și a copiilor fonogramelor lor, chiar după distribuirea acestora de către producători sau cu autorizarea acestora.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), o parte contractantă care aplica la 15 aprilie 1994 și continuă să aplice un sistem de remunerație echitabilă a producătorilor de fonograme pentru închirierea de copii ale fonogramelor lor poate menține acest sistem cu condiția ca închirierea comercială de fonograme să nu compromită în mod substanțial drepturile exclusive de reproducere ale producătorilor de fonograme.

Articolul 14

Dreptul de punere la dispoziție a fonogramelor

Producătorii de fonograme se bucură de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziția publicului, prin mijloace tehnice cu fir sau fără fir, a fonogramelor lor, astfel încât oricine să poată avea acces din locul și la momentul pe care îl alege în mod individual.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 15

Dreptul la remunerație pentru radiodifuzare și comunicare către public

(1)   Artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme au dreptul la o remunerație echitabilă și unică, în cazul în care fonogramele publicate în scopuri comerciale sunt utilizate direct sau indirect pentru radiodifuzare sau pentru orice comunicare către public.

(2)   Părțile contractante pot prevedea în legislația lor națională ca remunerația echitabilă unică să fie pretinsă utilizatorului de către artistul interpret sau executant sau de către producătorul de fonograme, sau de ambii. Părțile contractante pot adopta dispoziții legislative prin care să fie stabilite condițiile de repartizare a remunerației echitabile unice între artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme în cazul în care nu se ajunge la un acord între părțile interesate.

(3)   Orice parte contractantă poate declara, într-o notificare depusă la directorul general al OMPI, că va aplica dispozițiile alineatului (1) doar în privința anumitor utilizări sau că va limita aplicarea în orice alt mod, sau că nu va aplica nici una dintre aceste dispoziții.

(4)   În sensul prezentului articol, se consideră că fonogramele puse la dispoziția publicului, prin mijloace tehnice cu fir sau fără fir, astfel încât oricine să poată avea acces la ele din locul și la momentul pe care îl alege în mod individual, au fost publicate în scopuri comerciale.

Articolul 16

Limitări și excepții

(1)   Părțile contractante au facultatea de a prevedea în legislația lor națională, în ceea ce privește protecția artiștilor interpreți sau executanți și a producătorilor de fonograme, limitări sau excepții de aceeași natură ca acelea care sunt prevăzute pentru protecția dreptului de autor asupra operelor literare și artistice.

(2)   Părțile contractante trebuie să restrângă toate limitările sau excepțiile care însoțesc drepturile prevăzute de prezentul tratat la anumite cazuri speciale în care nu se aduce atingere exploatării normale a interpretării sau execuției sau a fonogramei și nici nu se cauzează vreun prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale artistului interpret sau executant sau ale producătorului fonogramei.

Articolul 17

Durata protecției

(1)   Durata protecției acordate artiștilor interpreți sau executanți în temeiul prezentului tratat nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani calculați de la sfârșitul anului în care interpretarea sau execuția a fost fixată pe o fonogramă.

(2)   Durata protecției acordate producătorilor de fonograme în temeiul prezentului tratat nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani calculați de la sfârșitul anului în care fonograma a fost publicată sau, în lipsa unei astfel de publicări, într-un termen de 50 de ani calculați de la fixarea fonogramei, de la sfârșitul anului fixării.

Articolul 18

Obligații privind măsurile tehnice

Părțile contractante trebuie să prevadă o protecție juridică corespunzătoare și sancțiuni juridice eficace împotriva neutralizării măsurilor tehnice eficace folosite de artiștii interpreți sau executanți sau de producătorii de fonograme în exercitarea drepturilor lor în conformitate cu prezentul tratat și care restrâng, referitor la interpretările sau execuțiile sau fonogramele lor, săvârșirea unor acte care nu sunt autorizate de către artiștii interpreți sau executanți sau de către producătorii de fonograme în cauză sau care nu sunt permise de lege.

Articolul 19

Obligații privind informația asupra regimului drepturilor

(1)   Părțile contractante trebuie să prevadă sancțiuni juridice corespunzătoare și eficace împotriva oricărei persoane care săvârșește una din următoarele fapte cu știință sau, în cazul sancțiunilor civile, având motive întemeiate de a crede că această faptă va determina, va permite, va facilita sau va disimula o atingere adusă unui drept prevăzut de prezentul tratat:

(i)

eliminarea sau modificarea, fără a fi îndrituit la aceasta, a oricărei informații privind regimul drepturilor în formă electronică;

(ii)

distribuirea, importul în vederea distribuirii, radiodifuzarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziția publicului, fără a fi îndrituit la aceasta, a interpretărilor sau a execuțiilor, a copiilor interpretărilor sau execuțiilor fixate sau copiilor fonogramelor, cunoscând că informațiile privind regimul drepturilor în formă electronică au fost eliminate sau modificate fără autorizare.

(2)   În prezentul articol, prin expresia „informație asupra regimului drepturilor” se înțelege informațiile care permit identificarea artistului interpret sau executant, interpretarea sau execuția, producătorul fonogramei, fonograma, titularul oricărui drept asupra interpretării sau execuției sau asupra fonogramei sau informațiile asupra condițiilor și modalităților de utilizare a interpretării sau execuției sau a fonogramei și orice număr sau cod reprezentând aceste informații, în cazul în care oricare dintre aceste elemente de informare este atașat la copia unei interpretări sau a unei execuții fixate sau a unei fonograme sau apare în relație cu o comunicare către public sau cu punerea la dispoziția publicului a unei interpretări sau execuții fixate pe o fonogramă.

Articolul 20

Formalități

Folosința și exercițiul drepturilor prevăzute de prezentul tratat nu sunt subordonate nici unei formalități.

Articolul 21

Rezerve

Exceptând cazul prevăzut la articolul 15 alineatul (3), nici o rezervă la prezentul tratat nu este admisă.

Articolul 22

Aplicarea în timp

(1)   Părțile contractante aplică dispozițiile articolului 18 din Convenția de la Berna, mutatis mutandis, drepturilor artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzuți în prezentul tratat.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), o parte contractantă poate restrânge aplicarea articolului 5 din prezentul tratat la interpretările sau execuțiile care au avut loc după intrarea în vigoare a tratatului pentru partea respectivă.

Articolul 23

Dispoziții privind respectarea drepturilor

(1)   Părțile contractante își asumă obligația de a adopta, în conformitate cu sistemul lor juridic, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.

(2)   Părțile contractante vor face astfel încât legislația lor să prevadă proceduri menite să asigure respectul drepturilor prevăzute de prezentul tratat, care să permită o acțiune cât mai eficace împotriva oricărui act care ar putea aduce atingere acestor drepturi, inclusiv măsuri corespunzătoare prin care să se prevină rapid orice atingere adusă drepturilor, precum și măsuri corespunzătoare care să evite orice atingere ulterioară.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI CLAUZE FINALE

Articolul 24

Adunarea

(1)

(a)

Părțile contractante au o Adunare.

(b)

Fiecare parte contractantă este reprezentată de un delegat care poate fi asistat de supleanți, de consilieri și de experți.

(c)

Cheltuielile fiecărei delegații sunt suportate de către partea contractantă care a desemnat-o. Adunarea poate solicita OMPI să acorde asistență financiară pentru facilitarea participării delegațiilor părților contractante care sunt considerate țări în curs de dezvoltare în conformitate cu practica stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite sau care sunt țări în tranziție spre o economie de piață.

(2)

(a)

Adunarea discută aspectele privind menținerea și dezvoltarea prezentului tratat, precum și aplicarea și funcționarea sa.

(b)

Adunarea își îndeplinește misiunea care îi este încredințată în temeiul articolului 26 alineatul (2) examinând posibilitatea de a autoriza anumite organizații interguvernamentale să devină părți la prezentul tratat.

(c)

Adunarea decide convocarea conferințelor diplomatice de revizuire a prezentului tratat și dă instrucțiunile necesare directorului general al OMPI în vederea pregătirii acestora.

(3)

(a)

Fiecare parte contractantă care este un stat dispune de un vot și poate vota exclusiv în nume propriu.

(b)

Orice parte contractantă care este o organizație interguvernamentală poate participa la vot, în locul statelor sale membre, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt părți la prezentul tratat. Nici o organizație interguvernamentală nu participă la vot în cazul în care unul din statele sale membre își exercită dreptul de vot și invers.

(4)   Adunarea se reunește în sesiune ordinară o dată la doi ani la convocarea directorului general al OMPI.

(5)   Adunarea își stabilește regulamentul intern, inclusiv în ceea ce privește convocarea sa în sesiune extraordinară, măsurile privind cvorumul și, sub rezerva dispozițiilor prezentului tratat, majoritatea cerută pentru diverse tipuri de decizii.

Articolul 25

Biroul internațional

Biroul internațional al OMPI îndeplinește sarcinile administrative referitoare la tratat.

Articolul 26

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a deveni parte la tratat

(1)   Orice stat membru al OMPI poate deveni parte la prezentul tratat.

(2)   Adunarea poate autoriza să devină parte la prezentul tratat orice organizație interguvernamentală care declară că are competența necesară și care dispune de o legislație proprie care leagă toate statele sale membre, în ceea ce privește chestiunile reglementate de prezentul tratat, și că a fost autorizată, în conformitate procedurile sale interne, să devină parte la prezentul tratat.

(3)   Ca urmare a declarației făcute în conformitate cu alineatul precedent, cu ocazia conferinței diplomatice care adoptă prezentul tratat, Comunitatea Europeană poate deveni parte la prezentul tratat.

Articolul 27

Drepturi și obligații ce decurg din tratat

Exceptând o dispoziție contrară expresă din prezentul tratat, fiecare parte contractantă se bucură de toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din prezentul tratat.

Articolul 28

Semnarea tratatului

Prezentul tratat este deschis pentru semnare până la data de 31 decembrie 1997 și poate fi semnat de orice stat membru al OMPI și de către Comunitatea Europeană.

Articolul 29

Intrarea în vigoare a tratatului

Prezentul tratat intră în vigoare la trei luni de la data depunerii de către state a 30 de instrumente de ratificare sau de aderare la directorul general al OMPI.

Articolul 30

Data la care obligațiile ce decurg din tratat produc efecte

Prezentul tratat creează obligații:

(i)

pentru cele 30 de state menționate la articolul 29, de la data intrării în vigoare a prezentului tratat;

(ii)

pentru toate celelalte state, la expirarea unui termen de trei luni de la data la care statul respectiv a depus instrumentul juridic la directorul general al OMPI;

(iii)

pentru Comunitatea Europeană, la expirarea unui termen de trei luni de la depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare, în cazul în care acest instrument a fost depus după intrarea în vigoare a prezentului tratat în conformitate cu articolul 29, sau a unui termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, în cazul în care acest instrument a fost depus înaintea intrării în vigoare a prezentului tratat;

(iv)

pentru orice organizație interguvernamentală care este autorizată să devină parte la prezentul tratat, la expirarea unui termen de trei luni de la depunerea instrumentului său de aderare.

Articolul 31

Denunțarea tratatului

Orice parte contractantă poate denunța prezentul tratat printr-o notificare adresată directorului general al OMPI. Denunțarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.

Articolul 32

Limbile tratatului

(1)   Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă, toate aceste versiuni fiind autentice.

(2)   Un text oficial în orice limbă, alta decât cele menționate la alineatul (1), este elaborat de către directorul general al OMPI la solicitarea unei părți interesate, după consultarea tuturor părților interesate. În sensul prezentului alineat, se înțelege prin „parte interesată” orice stat membru al OMPI a cărui limbă oficială sau una dintre limbile oficiale este una din limbile în cauză, precum și Comunitatea Europeană și orice organizație interguvernamentală care poate deveni parte la prezentul tratat, în cazul în care una dintre limbile sale oficiale este în cauză.

Articolul 33

Depozitarul

Directorul general al OMPI este depozitarul prezentului tratat.


Declarații comune

Privind articolul 1 alineatul (2)

Se înțelege că articolul 1 alineatul (2) precizează relația dintre drepturile asupra fonogramelor în temeiul prezentului tratat și dreptul de autor asupra operelor încorporate în aceste fonograme. În cazurile în care sunt necesare, în același timp, și autorizarea autorului unei opere încorporate în fonogramă, și aceea a artistului interpret sau executant sau a unui producător care are drepturi asupra fonogramei, obligația de a avea autorizarea autorului nu încetează să existe pe motiv că autorizarea artistului interpret sau executant sau a producătorului este de asemenea necesară, sau viceversa.

Se înțelege, de asemenea, că nici o dispoziție prevăzută la articolul 1.2) nu împiedică o parte contractantă să prevadă pentru artiștii interpreți sau executanți sau pentru producătorii de fonograme drepturi exclusive care să depășească sfera prevederilor prezentului tratat.

Privind articolul 2 litera (b)

Se înțelege că definiția fonogramei cuprinsă la articolul 2 litera (b) nu implică faptul că drepturile asupra fonogramei ar putea fi afectate în vreun fel, ca urmare a încorporării fonogramei într-o operă cinematografică sau într-o altă operă audiovizuală.

Privind articolul 2 litera (e), articolele 8, 9, 12 și 13

În sensul acestor articole, expresiile „copii” și „original și copii” în contextul dreptului de distribuire și a dreptului de închiriere prevăzute de aceste articole desemnează exclusiv copiile fixate care pot fi puse în circulație ca obiecte corporale.

Privind articolul 3

Se înțelege că, aplicată prezentului tratat, expresia „resortisant dintr-un alt stat contractant” care figurează în articolul 5 litera (a) și articolul 16 litera (a) punctul (iv) din Convenția de la Roma, trimite, în cazul unei organizații interguvernamentale care este parte contractantă la prezentul tratat, la resortisantul uneia din țările membre ale acestei organizații.

Privind articolul 3 alineatul (2)

În sensul aplicării articolului 3 alineatul (2), prin „fixare” se înțelege finalizarea benzii master („banda-mamă”).

Privind articolele 7, 11 și 16

Dreptul de reproducere prevăzut la articolele 7 și 11 și excepțiile care îl însoțesc în temeiul articolului 16 se aplică pe deplin în mediul digital, în special utilizării interpretărilor și execuțiilor și a fonogramelor sub formă digitală. Se înțelege că stocarea unei interpretări sau execuții protejate sau a unei fonograme protejate, sub formă digitală pe un suport electronic, constituie o reproducere în sensul acestor articole.

Privind articolul 15

Se înțelege că articolul 15 nu aduce o soluție definitivă problemei drepturilor de radiodifuzare și de comunicare către public de care ar trebui să se bucure, în era digitalului, artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme. Delegațiile, neputând să ajungă la un consens în ceea ce privește propunerile divergente referitoare la aspectele exclusivității care trebuie acordate în unele circumstanțe sau la drepturile care trebuie recunoscute fără posibilitatea de a formula rezerve, au renunțat pentru moment să găsească o soluție la această chestiune.

Privind articolul 15

Se înțelege că articolul 15 nu împiedică acordarea dreptului prevăzut de acest articol artiștilor interpreți sau executanți de folclor și producătorilor de fonograme ce încorporează folclor, în cazul în care aceste fonograme nu au fost publicate în scopul câștigului comercial.

Privind articolul 16

Declarația comună privind articolul 10 (privind limitările și excepțiile) din Tratatul OMPI privind dreptul de autor se aplică mutatis mutandis articolului 16 (privind limitările și excepțiile) din Tratatul OMPI privind interpretările sau execuțiile și fonogramele.

Privind articolul 19

Declarația comună privind articolul 12 (referitor la obligațiile privind informația asupra regimului drepturilor) din Tratatul OMPI privind dreptul de autor se aplică mutatis mutandis articolului 19 (referitor la obligațiile privind informația asupra regimului drepturilor) din Tratatul OMPI privind interpretările sau execuțiile și fonogramele.


Top