EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0716(01)

Acord de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

OJ L 187, 16.7.1997, p. 3–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 124 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 19 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 18 - 149

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2016

11/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

19


21997A0716(01)


L 187/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD DE ASOCIERE EURO-MEDITERANEAN INTERIMAR

privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

ORGANIZAȚIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OLP) CARE ACȚIONEAZĂ ÎN NUMELE AUTORITĂȚII PALESTINIENE DIN CISIORDANIA ȘI FÂȘIA GAZA, denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE importanța legăturilor existente între Comunitate și poporul palestinian din Cisiordania și Fâșia Gaza și valorile comune pe care aceștia le împărtășesc;

AVÂND ÎN VEDERE că OLP și Comunitatea doresc să consolideze aceste legături și să stabilească relații durabile fondate pe parteneriat și reciprocitate;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, în special respectării drepturilor omului, principiilor democratice și libertăților politice și economice, care constituie chiar fundamentul relațiilor lor;

DORIND să consolideze cadrul relațiilor dintre Comunitatea Europeană și Orientul Mijlociu și al integrării economice regionale a țărilor din Orientul Mijlociu, acest obiectiv trebuind să fie realizat imediat ce condițiile vor permite acest lucru;

AVÂND ÎN VEDERE diferențele de dezvoltare economică și socială care există între părți și necesitatea de a intensifica eforturile existente pentru a promova dezvoltarea economică și socială în Cisiordania și în Fâșia Gaza;

DORIND să stabilească o cooperare, susținută printr-un dialog periodic, privind problemele economice, culturale, științifice și de educație în vederea îmbunătățirii cunoașterii și înțelegerii mutuale;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părților în favoarea liberului schimb, în special respectarea dispozițiilor Acordului General pentru Tarife și Comerț din 1994;

DORIND să se bazeze pe regimurile comerciale autonome existente între părți și să le plaseze pe o bază contractuală și reciprocă;

CONVINSE de necesitatea de a promova un nou climat pentru relațiile lor economice în vederea îmbunătățirii condițiilor fluxurilor de investiții;

AVÂND ÎN VEDERE drepturile și obligațiile părților care decurg din acordurile internaționale pe care le-au semnat;

CONVINSE că participarea deplină și efectivă a Autorității Palestiniene la Parteneriatul euro-mediteranean lansat la Conferința de la Barcelona constituie o etapă importantă în normalizarea relațiilor dintre părți, care ar trebui să se traducă, în circumstanțele actuale, printr-un acord interimar;

CONȘTIENTE de importanța majoră pe care o are, pe plan politic, organizarea alegerilor palestiniene din 20 ianuarie 1996 pentru procesul care duce la un aranjament definitiv bazat pe rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

RECUNOSCÂND că prezentul acord ar trebui să fie înlocuit printr-un acord de asociere euro-mediteranean de îndată ce condițiile vor permite acest lucru,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

(1)   Se stabilește un Acord de asociere interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitate și Autoritatea Palestiniană.

(2)   Prezentul acord are drept obiective:

instaurarea unui cadru adecvat pentru un dialog global între părți, care să permită instaurarea de relații strânse între ele;

crearea condițiilor unei liberalizări progresive a comerțului;

promovarea, prin dialog și cooperare, de relații economice și sociale echilibrate între părți;

contribuția la dezvoltarea socială și economică a Cisiordaniei și Fâșiei Gaza;

încurajarea cooperării regionale în vederea consolidării coexistenței pașnice și a stabilității politice și economice;

promovarea cooperării în alte domenii de interes reciproc.

Articolul 2

Relațiile dintre părți, precum și toate dispozițiile din prezentul acord, se bazează pe respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului enunțate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, care inspiră politicile lor interne și internaționale și constituie un element esențial al prezentului acord.

TITLUL I

LIBERA CIRCULAȚIE A BUNURILOR

PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 3

Comunitatea și Autoritatea Palestiniană stabilesc în mod progresiv o zonă de liber schimb, pe o perioadă de tranziție care nu se întinde după data de 31 decembrie 2001, în funcție de modalitățile enunțate în prezentul titlu și în conformitate cu dispozițiile din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 și din alte acorduri multilaterale privind comerțul cu bunuri anexate la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), denumit în continuare „GATT”.

CAPITOLUL 1

PRODUSE INDUSTRIALE

Articolul 4

Dispozițiile din prezentul capitol se aplică produselor originare din Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza, altele decât cele prevăzute în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 5

In schimburile comerciale dintre Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza nu se introduce nici un drept vamal nou de import și nici o taxă cu efect echivalent.

Articolul 6

Produsele originare din Cisiordania și Fâșia Gaza sunt admise la importul în Comunitate cu scutirea de drepturi vamale și de taxe cu efect echivalent și fără restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 7

(1)   Dispozițiile din prezentul capitol nu aduc atingere menținerii de către Comunitate a unui element agricol la importul produselor originare din Cisiordania și Fâșia Gaza enumerate în anexa I.

Dispozițiile din capitolul 2 aplicabile produselor agricole se aplică mutatis mutandis elementului agricol.

(2)   Pentru produsele originare din Comunitate enumerate în anexa 2, Autoritatea Palestiniană poate conserva, pe durata prezentului acord, drepturi vamale de import și taxe cu efect echivalent la un nivel care nu depășește pe cele în vigoare la 1 iulie 1996.

(3)   Comitetul mixt înființat prin articolul 63 poate decide concesii suplimentare pe care părțile și le acordă pe bază de reciprocitate.

Articolul 8

(1)   Drepturile vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Cisiordania și în Fâșia Gaza de produse originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexele 2 și 3, se elimină după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(2)

 

la un an după intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare impunere este redusă la 90 % din impunerea de bază;

 

la doi ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare impunre se reduce la 80 % din impunerea de bază;

 

la trei ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare impunere se reduce la 70 % din impunerea de bază;

 

la patru ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare impunere se reduce la 60 % din impunerea de bază;

 

la cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului acord, se elimină orice impunere rămasă.

(3)   În cazul în care apar dificultăți importante în legătură cu un anumit produs, calendarul prevăzut în alineatul (2) poate fi revizuit de comun acord de comitetul mixt, prin aceasta înțelegându-se că aplicarea sa nu poate fi suspendată mai mult de perioada de tranziție maximă de cinci ani. În cazul în care comitetul mixt nu a luat nici o decizie în termen de treizeci de zile de la notificarea cererii de revizuire a calendarului, Autoritatea Palestiniană poate suspenda provizoriu aplicarea acestuia pe o perioadă care nu poate fi mai mare de un an.

(4)   În cazul aplicării erga omnes a reducerii impunerii, impunerea redusă înlocuiește impunerea de bază prevăzut în alineatul (2) începând cu data la care se aplică reducerea.

(5)   Autoritatea Palestiniană notifică Comunității drepturile și impunerile sale de bază.

Articolul 9

Dispozițiile privind eliminarea drepturilor vamale de import se aplică de asemenea drepturilor vamale cu caracter fiscal.

Articolul 10

(1)   Prin derogare de la articolele 5 și 8, Autoritatea Palestiniană poate lua măsuri excepționale pe o durată limitată pentru introducerea, majorarea sau restabilirea drepturilor vamale.

(2)   Aceste măsuri nu se pot aplica decât industriilor create recent sau anumitor sectoare în restructurare sau confruntate cu serioase dificultăți, în special când aceste dificultăți generează grave probleme sociale.

(3)   Drepturile vamale de import în Cisiordania și în Fâșia Gaza de produse originare din Comunitate care sunt introduse prin aceste măsuri excepționale nu pot depăși 25 % ad valoremși trebuie să mențină o marjă de preferință pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor de produse supuse acestor măsuri nu poate depăși 15 % din importurile totale de produse industriale originare din Comunitate în cursul ultimului an pentru care sunt disponibile statistici.

(4)   Durata aplicării acestor măsuri este limitată la cinci ani, cu excepția cazului în care o durată mai lungă este autorizată de către comitetul mixt.

(5)   Autoritatea Palestiniană informează comitetul mixt cu privire la toate măsurile excepționale pe care intenționează să le adopte și, la cererea Comunității, au loc consultații privind măsurile și sectoarele în cauză înainte de punerea în aplicare a acestor măsuri. Atunci când Autoritatea Palestiniană adoptă astfel de măsuri, prezintă comitetului mixt un calendar de eliminare a drepturilor vamale introduse în temeiul prezentului articol. Acest calendar prevede eliminarea progresivă a acestor drepturi prin tranșe anuale egale, cel târziu de la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează introducerii lor. Comitetul mixt poate decide un calendar diferit.

CAPITOLUL 2

PRODUSE AGRICOLE ȘI PRODUSE PESCĂREȘTI

Articolul 11

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza enumerate în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 12

Comunitatea și Autoritatea Palestiniană pun în aplicare în mod progresiv o liberalizare mai mare a schimburilor lor comerciale cu produse agricole și cu produse pescărești care prezintă interes pentru cele două părți.

Articolul 13

(1)   Produsele agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza enumerate în Protocolul nr. 1 privind importurile în Comunitate sunt supuse regimului prevăzut în acest protocol.

(2)   Produsele agricole originare din Comunitate enumerate în Protocolul nr. 2 privind importurile în Cisiordania și din Fâșia Gaza sunt supuse regimului prevăzut în acest protocol.

Articolul 14

(1)   Începând cu 1 ianuarie 1999, Comunitatea și Autoritatea Palestiniană examinează situația în vederea stabilirii măsurilor de liberalizare care urmează să fie aplicate de către Comunitate și Autoritatea Palestiniană de la 1 ianuarie 2000 în conformitate cu obiectivul enunțat la articolul 12.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) și ținând seama de volumul schimburilor comerciale cu produse agricole între părți și de sensibilitatea specială a acestor produse, Comunitatea și Autoritatea Palestiniană examinează în cadrul comitetului mixt, pentru fiecare produs și pe o bază ordonată și reciprocă, posibilitatea de a acorda alte concesii.

CAPITOLUL 3

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 15

(1)   In schimburile comerciale dintre Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza nu se introduce nici o restricție nouă cantitativă la import sau măsură cu efect echivalent.

(2)   Restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicabile la import în schimburile comerciale dintre Cisiordania și Fâșia Gaza și Comunitate sunt eliminate imediat după intrarea în vigoare a prezentului acord.

(3)   Comunitatea și Autoritatea Palestiniană nu aplică între ele, la export, nici drepturi vamale sau taxe cu efect echivalent, nici restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 16

(1)   Produsele originare din Cisiordania și Fâșia Gaza nu beneficiază la importul în Comunitate de un regim mai favorabil decât cel pe care statele membre îl aplică între ele.

(2)   Dispozițiile din prezentul acord se aplică fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dreptului comunitar în Insulele Canare.

Articolul 17

(1)   În cazul introducerii normelor specifice ca urmare a punerii în aplicare a politicii sale agricole sau a unei modificări a normelor existente ori în caz de modificare sau de extindere a dispozițiilor privind punerea în aplicare a politicii sale agricole, partea în cauză poate modifica, pentru produsele care fac obiectul acestora, regimul prevăzut de prezentul acord.

(2)   În această situație, partea în cauză informează comitetul mixt. La cererea celeilalte părți, comitetul mixt se reunește pentru a ține seama în mod corespunzător de interesele acestei alte părți.

(3)   În cazul în care Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană, în temeiul alineatului (1), modifică regimul stabilit de prezentul acord pentru produsele agricole, acestea consimt, pentru importurile originare din cealaltă parte, un avantaj comparabil celui prevăzut în prezentul acord.

(4)   Aplicarea prezentului articol poate face obiectul consultărilor în cadrul comitetului mixt.

Articolul 18

(1)   Părțile se abțin de la orice măsură sau practică de natură fiscală internă care stabilește, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare ale celeilalte părți.

(2)   Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părți nu pot beneficia de rambursări ale impozitelor interne indirecte mai mari decât impozitele indirecte care le-au fost aplicate, direct sau indirect.

Articolul 19

(1)   Prezentul acord nu aduce atingere menținerii sau stabilirii de uniuni vamale, de zone de liber schimb sau de regimuri de trafic de frontieră, în măsura în care acestea nu au ca efect modificarea regimului schimburilor comerciale prevăzut în prezentul acord.

(2)   Părțile se consultă în cadrul comitetului mixt în ceea ce privește acordurile de creare de uniuni vamale sau de zone de liber schimb și, după caz, cu privire la orice alte aspecte importante legate de politicile lor comerciale cu țările terțe. În special, în eventualitatea aderării unei țări terțe la Uniunea Europeană, asemenea consultări au loc pentru a se asigura că se poate ține seama de interesele reciproce ale părților.

Articolul 20

În cazul în care una dintre părți constată practici de dumping în schimburile sale comerciale cu cealaltă parte în sensul articolului VI din GATT, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare împotriva acestor practici, în conformitate cu Acordul privind aplicarea articolului VI al GATT și cu legislația sa internă din domeniu, în condițiile și în temeiul procedurilor prevăzute la articolul 23 din prezentul acord.

Articolul 21

În cazul în care importurile unui produs determinat cresc în asemenea proporții și condiții încât provoacă sau riscă să provoace:

un prejudiciu grav producătorilor naționali de produse similare sau de produse direct concurențiale pe teritoriul uneia dintre părți sau

grave perturbări într-un sector de activitate economic sau

dificultăți susceptibile să altereze grav o situație economică regională,

partea interesată poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute la articolul 23.

Articolul 22

În cazul în care respectarea dispozițiilor din articolul 15 alineatul (3) determină:

(i)

reexportul către o țară terță al unui produs supus de partea exportatoare unor restricții cantitative, unor drepturi vamale de export sau unor măsuri sau taxe cu efect echivalent sau

(ii)

o penurie gravă sau un risc de penurie gravă a unui produs esențial pentru partea exportatoare

și situațiile prevăzute mai sus provoacă sau riscă să provoace dificultăți majore pentru partea exportatoare, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 23. Aceste măsuri trebuie să fie nediscriminatorii și să fie eliminate când condițiile nu mai justifică menținerea lor.

Articolul 23

(1)   În cazul în care Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană supune importurile de produse susceptibile să provoace dificultățile prevăzute la articolul 21 unei proceduri administrative care are drept obiect furnizarea rapidă de informații cu privire la evoluția comerțului, aceasta informează cealaltă parte.

(2)   În cazurile specificate la articolele 20, 21 și 22, înainte de a lua măsurile care sunt prevăzute sau, imediat ce este posibil, în cazurile cărora li se aplică alineatul (3) litera (d) din prezentul articol, partea în cauză furnizează comitetului mixt toate informațiile utile în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți.

Trebuie să se acorde prioritate selectării măsurilor care aduc cele mai puține perturbări în funcționarea prezentului acord.

Măsurile de salvgardare sunt imediat notificate comitetului mixt și fac obiectul unor consultări periodice, în cadrul acestuia, în special în vederea eliminării lor de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

(3)   Pentru punerea în aplicare a alineatului (2) se aplică următoarele dispoziții:

(a)

în ceea ce privește articolul 20, partea exportatoare trebuie informată despre cazul de dumping imediat ce autoritățile părții importatoare au inițiat ancheta. În cazul în care nu a fost oprit dumpingul în sensul articolului VI din GATT sau în cazul în care nu s-a găsit nici o altă soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la notificarea cazului, partea importatoare poate adopta măsurile corespunzătoare;

(b)

în ceea ce privește articolul 21, dificultățile generate de situația prevăzută în acest articol sunt supuse examinării comitetului mixt, care poate lua orice decizie necesară pentru a le pune capăt.

În cazul în care comitetul mixt sau partea exportatoare nu a luat decizia care să pună capăt dificultăților sau în cazul în care nu s-a găsit o soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la notificarea cazului, partea importatoare poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema. Aceste măsuri nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru remedierea dificultăților care s-au manifestat;

(c)

în ceea ce privește articolul 22, dificultățile generate de situațiile prevăzute în acest articol sunt supuse examinării comitetului mixt.

Comitetul mixt poate lua orice decizie necesară pentru a pune capăt dificultăților. Dacă nu s-a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la data notificării cazului, partea exportatoare poate aplica măsurile corespunzătoare la exportul produsului în cauză;

(d)

atunci când circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac imposibilă, după caz, informarea sau examinarea prealabilă, partea în cauză poate, în situațiile prevăzute la articolele 20, 21 și 22, să aplice fără întârziere măsurile de conservare strict necesare pentru a remedia situația și informează imediat cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 24

Nici o dispoziție a prezentului articol nu aduce atingere interdicțiilor sau restricțiilor de import, de export sau de tranzit, justificate din motive de moralitate publică, de ordin public, de securitate publică, de protecția a sănătății și a vieții persoanelor și animalelor sau de conservare a plantelor, de protecție a patrimoniului național care are o valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale, nici reglementărilor referitoare la aur sau la argint. Cu toate acestea, aceste interdicții sau restricții nu trebuie să constituie nici un mijloc de discriminare arbitrară, nici o restricție mascată în comerțul dintre părți.

Articolul 25

Noțiunea de „produse originare” în sensul aplicării dispozițiilor prezentului titlu și metodele de cooperare administrativă referitoare la acestea sunt definite în Protocolul nr. 3. Comitetul mixt poate decide să aducă modificările necesare acestui protocol, în vederea aplicării cumulului de origine convenit în declarația adoptată la Conferința de la Barcelona.

Articolul 26

Nomenclatura Combinată este utilizată pentru clasificarea bunurilor în comerțul dintre părți.

TITLUL II

PLĂȚI, CAPITALURI, CONCURENȚĂ, PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

CAPITOLUL 1

PLĂȚI CURENTE ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

Articolul 27

Sub rezerva dispozițiilor articolului 29, părțile se angajează să nu impună nici o restricție privind plățile curente referitoare la tranzacțiile curente.

Articolul 28

(1)   În ceea ce privește tranzacțiile care sunt legate de balanța capitalurilor, părțile se angajează să nu impună nici o restricție circulației capitalurilor în ceea ce privește investițiile directe în Cisiordania și în Fâșia Gaza efectuate în societățile constituite în conformitate cu legislația în vigoare, nici lichidării sau repatrierii produsului acestor investiții sau a oricărui beneficiu care rezultă de aici.

(2)   Părțile se consultă în vederea facilitării circulației capitalurilor între Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza.

Articolul 29

În cazul în care unul sau mai multe state membre din Comunitate sau Autoritatea Palestiniană sunt confruntate sau riscă să fie confruntate cu grave dificultăți în privința balanței plăților, Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană, după caz, poate, în conformitate cu condițiile stabilite în cadrul GATT și cu articolele VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, să adopte pentru o perioadă limitată măsuri restrictive privind tranzacțiilecurente, care nu pot ajunge dincolo de ceea ce este necesar pentru a remedia situația balanței de plăți. Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană, după caz, informează fără întârziere cealaltă parte și îi prezintă în cel mai scurt timp un calendar pentru eliminarea acestor măsuri.

CAPITOLUL 2

CONCURENȚĂ, PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Articolul 30

(1)   Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care sunt susceptibile să afecteze comerțul dintre Comunitate și Autoritatea Palestiniană:

(i)

toate acordurile dintre întreprinderi, toate deciziile de asociere dintre întreprinderi și toate practicile concertate dintre întreprinderi care au drept obiect sau drept efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea jocului concurenței;

(ii)

abuzul pentru una sau mai multe întreprinderi a unei poziți dominante pe ansamblul teritoriilor din Comunitate sau Cisiordania și Fâșia Gaza sau într-o parte substanțială a acestora;

(iii)

orice ajutor de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența favorizând anumite întreprinderi sau anumite producții.

(2)   Părțile evaluează, dacă este necesar, orice practică contrară prezentului articol pe baza criteriilor care rezultă din aplicarea regulilor de concurență comunitare.

(3)   Înainte de 31 decembrie 2001, comitetul mixt adoptă prin decizie normele necesare punerii în aplicare a alineatelor (1) și (2).

Până la adoptarea acestor norme, se aplică dispozițiile Acordului privind subvențiile și măsurile compensatorii cu titlul de norme de punere în aplicare a alineatului (1) litera (iii) și a părților pertinente ale alineatului (2).

(4)   În ceea ce privește aplicarea alineatului (1) litera (iii), părțile recunosc faptul că Autoritatea Palestiniană poate dori să recurgă, în timpul perioadei de până la 31 decembrie 2001, la ajutorul de stat pentru întreprinderi pentru a-și rezolva problemele de dezvoltare specifice.

(5)   Fiecare parte asigură transparența în domeniul ajutorului de stat, prin informarea anuală, între altele, a celeilalte părți cu privire la valoarea totală și repartizarea ajutorului acordat și prin furnizarea, la cerere, a informațiilor referitoare la regimurile de ajutor. La cererea unei părți, cealaltă parte furnizează informații cu privire la anumite cazuri speciale de ajutor de stat.

(6)   În ceea ce privește produsele prevăzute în titlul I capitolul 2:

alineatul (1) litera (iii) nu se aplică;

orice practică contrară alineatului (1) litera (i) trebuie evaluată în conformitate cu criteriile stabilite de Comunitate pe baza articolelor 42 și 43 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special a celor stabilite în Regulamentul nr. 26/62 al Consiliului.

(7)   În cazul în care Comunitatea sau Autoritatea Palestiniană estimează că o practică este incompatibilă cu alineatul (1) din prezentul articol și:

nu este corect tratată prin intermediul normelor de aplicare prevăzute în alineatul (3) sau

în absența unor astfel de norme și dacă o astfel de practică cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav intereselor celeilalte părți sau un prejudiciu important industriei sale naționale, inclusiv industriei serviciilor,

ea poate lua măsurile corespunzătoare după consultări în cadrul comitetului mixt sau în termen de treizeci de zile lucrătoare de la sesizarea acestuia.

În cazul practicilor incompatibile cu alineatul (1) litera (iii), aceste măsuri corespunzătoare nu pot, când li se aplică GATT, să fie adoptate numai în funcție de procedurile și în condițiile stabilite de acesta din urmă sau de către orice alt instrument pertinent negociat sub auspiciile sale și aplicabil între părți.

(8)   Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare adoptate în conformitate cu alineatul (3), părțile procedează la schimburi de informații ținând seama de limitele impuse prin secretul profesional și secretul comercial.

Articolul 31

Statele membre și Autoritatea Palestiniană modifică în mod progresiv, fără a aduce atingere angajamentelor în cadrul GATT, dacă este necesar, toate monopolurile de stat cu caracter comercial, astfel încât să garanteze că, până la 31 decembrie 2001, nu mai există discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și de comercializare a bunurilor între resortisanții din statele membre și palestinienii din Cisiordania și Fâșia Gaza. Comitetul mixt este informat cu privire la măsurile adoptate pentru a pune în aplicare acest obiectiv.

Articolul 32

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, comitetul mixt se asigură că, până la 31 decembrie 2001, nu se adoptă și nu se menține nici o măsură care afectează comerțul dintre Comunitate și Autoritatea Palestiniană, contrară intereselor părților. Această dispoziție nu aduce atingere executării, în drept sau în fapt, a sarcinilor particulare atribuite acestor întreprinderi.

Articolul 33

(1)   Părțile acordă și garantează o protecție adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale, inclusiv mijloacele eficiente pentru a respecta aceste drepturi.

(2)   Punerea în aplicare a prezentului articol este examinată în mod periodic de către părți. În cazul unor dificultăți care intervin în domeniul proprietății intelectuale, industriale și comerciale și care afectează comerțul, consultările urgente au loc în cadrul comitetului mixt, la cererea uneia sau alteia dintre părți, pentru a ajunge la soluții satisfăcătoare pentru ambele părți.

Articolul 34

(1)   Părțile se înțeleg cu privire la obiectivul care constă în liberalizarea reciprocă și progresivă a achizițiilor publice.

(2)   Comitetul mixt ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1).

TITLUL III

COOPERARE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ

Articolul 35

Obiective

(1)   Părțile se angajează să intensifice cooperarea economică în interesul lor reciproc și în conformitate cu obiectivele generale ale prezentului acord.

(2)   Scopul cooperării este să susțină eforturile făcute de Autoritatea Palestiniană în vederea realizării unei dezvoltări economice și sociale durabile.

Articolul 36

Domeniul de aplicare

(1)   Cooperarea este centrată în principal pe sectoarele care au dificultăți interne sau sunt afectate de procesul global de liberalizare a economiei Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, în special prin liberalizarea comerțului dintre Cisiordania și Fâșia Gaza și Comunitate.

(2)   De asemenea, cooperarea este centrată pe domeniile susceptibile de a apropia economiile Comunității și Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, în special pe cele care generează o creștere durabilă și locuri de muncă.

(3)   Cooperarea încurajează punerea în aplicare a măsurilor destinate dezvoltării cooperării regionale.

(4)   Conservarea mediului și echilibrul ecologic sunt luate în considerare în punerea în aplicare a diverselor domenii ale cooperării economice pentru care sunt pertinente.

(5)   Părțile pot conveni să extindă cooperarea economică la alte sectoare nereglementate de dispozițiile prezentului titlu.

Articolul 37

Metode și modalități

Cooperarea economică este pusă în aplicare în special prin:

(a)

un dialog economic periodic între părți, care are în vedere toate domeniile politicii macroeconomice, în special politica bugetară, balanța de plăți și politica monetară;

(b)

un schimb regulat de informații și de opinii în fiecare sector de cooperare, inclusiv organizarea de reuniuni ale funcționarilor și de experților;

(c)

acțiunile de consultanță, de expertiză și de formare;

(d)

executarea acțiunilor comune cum ar fi organizarea seminariilor și a atelierelor;

(e)

asistență tehnică, administrativă și normativă;

(f)

încurajarea constituirii de întreprinderi comune;

(g)

difuzarea de informații privind cooperarea.

Articolul 38

Cooperare industrială

Cooperarea are în vedere în principal:

să susțină Autoritatea Palestiniană în eforturile sale de modernizare și de diversificare a industriei, în special prin crearea unui climat favorabil dezvoltării sectorului privat și al industriei;

să favorizeze cooperarea dintre operatorii economici ai celor două părți;

să favorizeze cooperarea în materie de politică industrială, de competitivitate într-o economie deschisă și de modernizare și de dezvoltare a industriei;

să susțină politici care tind să diversifice producția, exportul și debușeurile exterioare;

să promoveze cercetarea și dezvoltarea, inovația și transferul tehnologiilor, în măsura în care este necesar pentru industrie;

să dezvolte sau să valorifice resursele umane de care industria are nevoie;

să faciliteze accesul la sistemele de finanțare de capital și de operații de risc în folosul industriei palestiniene.

Articolul 39

Investiții și promovarea investițiilor

Obiectivul cooperării este crearea unui climat favorabil și stabil pentru investiții în Cisiordania și în Fâșia Gaza.

Cooperarea ia forma unei promovări a investițiilor. Acest fapt implică stabilirea:

unor proceduri administrative armonizate și simplificate;

unor mecanisme de coinvestiții, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii ale celor două părți;

unor circuite de informație și de mijloace de depistare a posibilităților de investiții;

unui climat favorabil investițiilor în Cisiordania și în Fâșia Gaza.

Cooperarea poate de asemenea să se extindă la conceperea și punerea în aplicare a proiectelor destinate achiziționării și utilizării efective a tehnologiilor de bază, aplicării normelor, dezvoltării resurselor umane (de exemplu, în domeniile tehnologice și gestionare) și creării de locuri de muncă.

Articolul 40

Standardizarea și evaluarea conformității

Obiectivul cooperării este reducerea decalajului care există între părți în materie de standarde și de proceduri de certificare.

În practică, cooperarea ia forma:

unei promovări a utilizării reglementărilor tehnice comunitare și a standardelor și procedurilor europene de evaluare a conformității;

unei ridicări a nivelului de evaluare a conformității realizate de către organismele de certificare și acreditare palestiniene;

elaborării acordurilor de recunoaștere mutuală, dacă este cazul;

unei cooperări în domeniul gestionării calității;

punerii la punct a structurilor pentru protecția proprietății intelectuale, individuale și comerciale, pentru standardizare și stabilirea de standarde de calitate.

Articolul 41

Apropierea legislațiilor

Obiectivul cooperării este apropierea legislației Consiliului palestinian în raport cu cea a Comunității în domeniile reglementate de acord.

Articolul 42

Întreprinderile mici și mijlocii

Obiectivul cooperării este crearea unui mediu propice dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pe piețele locale și de export, între altele prin:

promovarea contactelor dintre întreprinderi, în special prin intermediul rețelelor și instrumentelor comunitare de promovare a cooperării și parteneriatului industrial;

facilitarea accesului la finanțarea investițiilor;

serviciile de informare și de ajutor;

valorificarea resurselor umane în vederea unei stimulări a inovării și creării de proiecte și de activități comerciale.

Articolul 43

Servicii financiare

Obiectivul cooperării este îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor financiare.

Aceasta ia forma:

unei încurajări pentru consolidarea și restructurarea sectorului financiar palestinian;

unei îmbunătățiri a sistemelor palestiniene de contabilitate, de control și de reglementare a băncilor, asigurărilor și a altor ramuri ale sectorului financiar.

Articolul 44

Agricultură și pescuit

Obiectivul cooperării vizează în principal modernizarea și restructurarea agriculturii și a pescuitului, acolo unde este necesar acest lucru.

Cooperarea include modernizarea infrastructurilor și echipamentelor, dezvoltarea tehnicilor de ambalare, de depozitare și de comercializare și îmbunătățirea circuitelor de distribuție.

Aceasta este în special axată pe:

crearea de piețe stabile;

susținerea politicilor care vizează diversificarea producției, a exporturilor și a debușeurilor externe;

reducerea dependenței alimentare;

promovarea unei agriculturi și a unui pescuit care să protejeze mediul, având în vedere în special imperative de conservare și de gestionare rațională a resurselor halieutice;

stabilirea de relații mai strânse, pe o bază voluntară, între grupurile de întreprinderi și organizațiile care reprezintă interesele profesionale;

asistența și formarea tehnică;

armonizarea standardelor fitosanitare și veterinare;

dezvoltarea rurală integrată, inclusiv îmbunătățirea serviciilor de bază și dezvoltarea activităților economice asociate;

cooperarea între zonele rurale și schimbul de experiență și de competență în materie de dezvoltare rurală.

Articolul 45

Dezvoltare socială

Părțile recunosc importanța dezvoltării sociale, care ar trebui să aibă loc împreună cu dezvoltarea economică. Acestea acordă o atenție specială respectării drepturilor sociale fundamentale.

Părțile acordă prioritate măsurilor destinate:

promovării egalității dintre bărbați și femei și participării echilibrate a celor două sexe la procesul de luare a deciziei în domeniile economic și social, în special prin educație și media;

dezvoltării planificării familiale și protecției mamei și copilului;

îmbunătățirii sistemului de protecție socială;

unei mai bune satisfaceri a nevoilor de sănătate;

îmbunătățirii condițiilor de viață în zonele cu o densitate mare de populație situate în regiunile defavorizate;

asigurării respectării drepturilor omului și a principiilor democratice, între altele pe calea dialogului socio-profesional.

Articolul 46

Transporturi

Obiectivele cooperării sunt:

susținerea restructurării și modernizării drumurilor, porturilor și aeroporturilor;

îmbunătățirea serviciilor de transport de călători și de mărfuri atât la nivel bilateral, cât și la nivel regional și

stabilirea și aplicarea de standarde de exploatare comparabile cu cele în vigoare în Comunitate.

Domeniile de cooperare prioritare sunt:

transportul rutier, inclusiv relaxarea progresivă a condițiilor de tranzit;

gestionarea căilor ferate, a porturilor și a aeroporturilor, inclusiv sistemele de navigație și cooperarea între organele naționale corespunzătoare;

modernizarea infrastructurilor rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare care deservesc principalele axe de interes comun;

legăturile transeuropene și axele de interes regional;

renovarea echipamentelor tehnice în conformitate cu standardele comunitare aplicabile transporturilor rutiere și feroviare, containerizării și transbordării.

Articolul 47

Telecomunicații și tehnologii ale informațiilor

Cooperarea are în vedere stimularea dezvoltării economice și sociale și crearea unei societăți informaționale.

Cooperarea are drept prioritate:

facilitarea colaborării în domeniul politicii telecomunicațiilor, dezvoltării de rețele și de infrastructuri necesare societății informaționale;

stabilirea unui dialog privind societatea informațională și promovarea schimbului de informații și a organizării de seminarii și de conferințe în acest domeniu;

promovarea și aplicarea de proiecte comune care au în vedere introducerea de noi servicii de telecomunicații și de aplicații în legătură cu societatea informațională;

realizarea unui schimb de informații privind standardizarea, testele de conformitate și certificarea în domeniul tehnologiilor informației și comunicării;

asigurarea interconexiunii și interoperabilității rețelelor și serviciilor telematice.

Articolul 48

Energie

Cooperarea în domeniul energiei are ca obiectiv să ajute Cisiordania și Fâșia Gaza să dobândească tehnologiile și infrastructurile esențiale dezvoltării lor, în special pentru a facilita legăturile dintre economia acestora și cea a Comunității.

Domeniile de cooperare prioritare sunt:

promovarea energiilor regenerabile;

promovarea economiilor de energie și a eficienței energetice;

susținerea acțiunilor destinate facilitării tranzitului de gaze, de petrol și de electricitate și a cercetării aplicate în ceea ce privește rețelele de bănci de date în sectoarele economic și social, care conectează în special operatorii comunitari și palestinieni;

susținerea modernizării și stabilirii de rețele de energie și a interconexiunii cu rețelele comunitare.

Articolul 49

Cooperarea științifică și tehnologică

Părțile fac eforturi ca să promoveze cooperarea în domeniul dezvoltării științifice și tehnologice.

Cooperarea are drept scop:

(a)

încurajarea stabilirii de legături permanente între comunitățile științifice ale părților, în special:

prin facilitarea accesului instituțiilor palestiniene la programele comunitare de cercetare și de dezvoltare tehnologică în conformitate cu normele comunitare care reglementează participarea țărilor terțe la aceste programe;

prin asigurarea participării palestiniene la rețelele de cooperare descentralizată;

prin promovarea sinergiilor în domeniul formării și cercetării;

(b)

îmbunătățirea capacităților palestiniene în domeniul cercetării;

(c)

stimularea inovației tehnologice și a transferului de tehnologii și de competențe noi;

(d)

încurajarea tuturor activităților care vizează stabilirea de sinergii la nivel regional.

Articolul 50

Mediu

Obiectivele cooperării sunt prevenirea deteriorării mediului, lupta contra poluării, protecția sănătății persoanelor și utilizarea rațională a resurselor naturale în vederea promovării unei dezvoltări durabile.

Cooperarea se referă în special la: deșertificare, gestionarea resurselor de apă, salinizare, impactul agriculturii asupra calității solurilor și apelor, utilizarea adecvată a energiei, impactul dezvoltării industriale în general și securitatea instalațiilor industriale în special, gestionarea deșeurilor, gestionarea integrată a zonelor sensibile, calitatea apei mării, controlul și prevenirea poluării marine, educația și sensibilizarea ecologică.

Cooperarea este facilitată de utilizarea de mijloace avansate de gestionare a mediului și de metode de supraveghere, inclusiv sistemele de informații privind mediul (SIM) și evaluarea impactului asupra mediului (EIA).

Articolul 51

Turism

Acțiunile prioritare ale cooperării au în vedere:

promovarea investițiilor în turism;

îmbunătățirea cunoașterii industriei turistice și întărirea coerenței politicilor care afectează turismul;

promovarea unei bune distribuiri sezoniere a turismului;

îmbunătățirea cooperării între regiunile și orașele din țările vecine;

punerea în valoarea a importanței patrimoniului cultural pentru turism;

realizarea unui turism mai competitiv prin susținerea unui profesionalism ridicat, pentru a garanta dezvoltarea echilibrată și durabilă a activității turistice.

Articolul 52

Cooperarea vamală

Cooperarea vamală este destinată să asigure respectarea dispozițiilor privind comerțul și să garanteze loialitatea acestuia.

Aceasta ar putea duce la următoarele tipuri de cooperare:

schimburi de informații și programe de formare sub diverse forme;

simplificarea controalelor și procedurilor de vămuire a mărfurilor;

introducerea documentului administrativ unic și a unui sistem de legătură între regimurile de tranzit ale Comunității și ale Autorității Palestiniene și

asistența tehnică furnizată de către experții Comunității.

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, autoritățile administrative ale părților își acordă asistență reciprocă în domeniul vamal.

Articolul 53

Cooperarea în materie de statistici

Principalul obiectiv al cooperării în acest domeniu ar trebui să fie asigurarea comparabilității și a utilității statisticilor privind comerțul exterior, finanțele și balanța de plăți, demografia, migrațiile, transporturile și comunicațiile și în general privind toate domeniile reglementate de către prezentul acord și care sunt folosite pentru stabilirea statisticilor.

Articolul 54

Cooperarea în domeniul politicii economice

Cooperarea are drept scop:

schimbul de informații privind situația și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare;

analiza în comun a problemelor economice de interes reciproc și

încurajarea cooperării dintre economiști și organele de decizie din Cisiordania și Fâșia Gaza și cei din Comunitate.

Articolul 55

Cooperare regională

În cadrul punerii în aplicare a cooperării economice în diferite domenii, părțile încurajează, prin sprijin tehnic, acțiunile destinate dezvoltării cooperării dintre Autoritatea Palestiniană și partenerii săi mediteraneeni.

Această cooperare constituie un element important al susținerii adus de către Comunitate dezvoltării regiunii în ansamblul său.

Se acordă prioritate acțiunilor care urmăresc:

promovarea comerțului intraregional;

dezvoltarea cooperării regionale în domeniul mediului;

încurajarea dezvoltării infrastructurii de comunicare, necesară dezvoltării economice a regiunii;

consolidarea dezvoltării cooperării tinerilor cu țările vecine.

În plus, părțile își consolidează cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al amenajării teritoriului.

În acest scop, por fi luate următoarele măsuri:

acțiuni comune ale autorităților regionale și locale în domeniul dezvoltării economice și

punerea în aplicare a mecanismelor de schimb de informații și de experiență.

TITLUL IV

COOPERAREA ÎN SECTOARELE AUDIOVIZUALULUI, CULTURII, INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII

Articolul 56

Părțile promovează cooperarea în sectorul audiovizual în interes reciproc. Acestea depun eforturi pentru a asocia Autoritatea Palestiniană inițiativelor Comunităților în acest sector, permițând astfel o cooperare în domenii cum ar fi coproducția, formarea, dezvoltarea și distribuirea.

Articolul 57

Părțile promovează cooperarea culturală. Acest domeniu de cooperare poate include activități comunitare privind în special traducerea, schimburile de artiști și de opere de artă, conservarea și restaurarea siturilor și monumentelor istorice și culturale, formarea persoanelor care lucrează în domeniul culturii, organizarea manifestărilor culturale cu caracter european, sensibilizarea reciprocă și difuzarea de informații privind manifestările culturale importante.

Articolul 58

Cele două părți se angajează să determine mijloacele de îmbunătățire semnificativă a situației în domeniul educației și de formare profesională. În acest sens, accesul femeilor la educație, inclusiv formarea tehnică, învățământul superior și formarea profesională, beneficiază de o atenție specială.

Pentru a ridica nivelul de calificare a personalului de conducere în sectoarele public și privat, cele două părți consolidează cooperarea lor în domeniul educației și al formării profesionale, precum și cooperarea dintre universități și întreprinderi.

Pregătirea tinerilor să devină cetățeni activi ai unei societăți civile democratice ar trebui să fie promovată în mod activ. Cooperarea în domeniul tineretului, inclusiv formarea de lucrători cu tinerii și lideri ai tinerilor, a schimburilor de tineri și activităților de serviciu voluntar, ar putea fi prin urmare susținută și dezvoltată.

O atenție deosebită se acordă acțiunilor și programelor care permit stabilirea de legături permanente (Med-Campus etc.) între organismele specializate din Comunitate și din Cisiordania și Fâșia Gaza, care pot încuraja colaborarea și schimbul de experiență și de resurse tehnice.

Articolul 59

Părțile promovează acțiunile de interes mutual în domeniul informației și comunicării.

Articolul 60

Cooperarea este pusă în aplicare în special prin:

(a)

un dialog periodic între părți;

(b)

un schimb periodic de informații și de opinii în fiecare sector de cooperare, inclusiv organizarea de reuniuni ale funcționarilor și experților;

(c)

acțiuni de consultanță și de transfer de experiență și formarea de tineri diplomați palestinieni;

(d)

executarea de acțiuni comune cum ar fi organizarea de seminarii și de ateliere;

(e)

asistență tehnică, administrativă și normativă;

(f)

difuzarea de informații privind activitățile de cooperare.

TITLUL V

COOPERARE FINANCIARĂ

Articolul 61

Pentru a atinge obiectivele prezentului acord, un program de cooperare financiară de ansamblu însoțit de resursele financiare necesare este pus la dispoziția Autorității Palestiniene în conformitate cu procedurile corespunzătoare.

Aceste proceduri vor fi convenite între cele două părți, prin instrumentele cele mai adecvate, după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Cooperarea financiară este axată pe:

mijloacele de contracarare a efectelor economice care rezultă, pentru Cisiordania și Fâșia Gaza, din instaurarea progresivă a unei zone de liber schimb, în special modernizarea și restructurarea industriei;

instituțiile comerciale care asigură promovarea legăturilor comerciale cu piețele externe;

măsurile de însoțire a politicilor puse în aplicare în sectorul social;

îmbunătățirea infrastructurii economice și sociale;

promovarea investițiilor private și a activităților generatoare de locuri de muncă în sectoarele productive;

promovarea reformelor destinate modernizării economiei;

serviciile;

dezvoltarea urbană și rurală;

mediul;

crearea și îmbunătățirea instituțiilor necesare bunei funcționări a administrației publice palestiniene și progresului democrației și drepturilor omului.

Articolul 62

Pentru a asigura o abordare coordonată a problemelor macroeconomice și financiare excepționale care pot rezulta din aplicarea prezentului acord, părțile recurg la dialogul economic periodic prevăzut la titlul III pentru a supraveghea cu toată atenția dorită fluxurile comerciale și financiare dintre ele.

TITLUL VI

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 63

(1)   Se înființează un comitet mixt pentru schimburile comerciale și cooperarea între Comunitatea Europeană și Autoritatea Palestiniană, denumit „comitet mixt” în prezentul acord. Comitetul mixt dispune de o putere de decizie în cazurile prevăzute în prezentul acord, precum și în celelalte cazuri în care o decizie este necesară pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul acord.

Deciziile luate sunt obligatorii pentru părți, care sunt obligate să ia măsurile pe care le implică executarea lor.

(2)   Comitetul mixt poate de asemenea să formuleze rezoluții, recomandări sau avize pe care le consideră oportune pentru realizarea obiectivelor comune și buna funcționare a prezentului acord.

(3)   Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 64

(1)   Comitetul mixt este format din reprezentanți ai Comunității și Autorității Palestiniene.

(2)   Comitetul mixt se pronunță de comun acord între Comunitate și Autoritatea Palestiniană.

Articolul 65

(1)   Președinția Comitetului mixt este exercitată prin rotație de către Comunitate și Autoritatea Palestiniană, în conformitate cu modalitățile stabilite în regulamentul de procedură.

(2)   Comitetul mixt se reunește o dată pe an, în cazul în care este necesar, la inițiativa președintelui său.

Articolul 66

(1)   Comitetul mixt poate decide să constituie orice alt comitet care poate să-l asiste în îndeplinirea misiunii sale.

(2)   Comitetul mixt determină alcătuirea, misiunea și modul de funcționare al acestor comitete.

Articolul 67

(1)   Fiecare parte poate să sesizeze comitetul mixt cu privire la orice diferend legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.

(2)   Comitetul mixt poate soluționa diferendul prin decizie.

(3)   Fiecare parte este obligată să ia măsurile pe care le implică executarea deciziei prevăzute la alineatul (2).

(4)   În cazul în care nu este posibil să se rezolve diferendul în conformitate cu alineatul (2), fiecare dintre părți poate notifica celeilalte părți numirea unui arbitru; cealaltă parte este atunci obligată să numească un al doilea arbitru în termen de două luni.

Comitetul mixt numește un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor sunt luate cu majoritate.

Fiecare parte la diferend este obligată să ia măsurile pe care le implică executarea deciziei arbitrilor.

Articolul 68

Nici o dispoziție a prezentului acord nu împiedică o parte să ia măsurile:

(a)

pe care aceasta le consideră necesare pentru a preveni divulgarea de informații contrare intereselor esențiale pentru securitatea sa;

(b)

care sunt referitoare la producția sau comerțul cu arme, muniții sau material de război sau la cercetarea, dezvoltarea sau la producția indispensabile apărării sale, cu condiția ca aceste măsuri să nu altereze condițiile de concurență pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c)

pe care le consideră esențiale pentru a-și asigura propria securitate în caz de tulburări interne grave care aduc atingere menținerii legii și ordinii publice, în caz de război sau de tensiune internațională gravă care constituie un risc de război sau pentru a se achita de obligațiile pe care le-a acceptat pentru menținerea păcii și securității internaționale.

Articolul 69

În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere oricărei dispoziții individuale care figurează în acesta:

regimul aplicat de către Autoritatea Palestiniană în ceea ce privește Comunitatea nu poate determina nici o discriminare între statele membre, resortisanții acestora sau societățile și întreprinderile lor;

regimul aplicat de către Comunitate în ceea ce privește Autoritatea Palestiniană nu poate determina nici o discriminare între membrii populației palestiniene sau între societățile sau întreprinderile din Cisiordania și Fâșia Gaza.

Articolul 70

(1)   Părțile iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a se achita de obligațiile lor în temeiul prezentului acord. Acestea se asigură că obiectivele enunțate în prezentul acord sunt realizate.

(2)   În cazul în care o parte consideră că cealaltă nu a îndeplinit una dintre obligațiile care îi sunt impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte, aceasta trebuie, cu excepția situațiilor de urgență speciale, să furnizeze comitetului mixt toate informațiile pertinente necesare unei examinări aprofundate a situației în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru părți.

La selectarea acestor măsuri, trebuie să se acorde prioritate celei care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate de îndată comitetului mixt și fac obiectul unor consultări în cadrul acestuia la cererea celeilalte părți.

Articolul 71

Anexele 1, 2 și 3 și protocoalele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul acord.

Declarațiile care figurează în actul final fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 72

În sensul prezentului acord, termenul „părți” are în vedere OLP, care acționează în numele Autorității Palestiniene, și Comunitatea, ambele acționând în conformitate cu competențele respective.

Articolul 73

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor unde se aplică tratatele de instituire a Comunității Europene și a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului în condițiile prevăzute de aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriului Cisiordaniei și Fâșiei Gaza.

Articolul 74

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și arabă, toate textele fiind egal autentice, este depus la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 75

(1)   Prezentul acord este aprobat de către părțile contractante în conformitate cu propriile proceduri.

Acesta intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică îndeplinirea procedurilor prevăzute în primul paragraf.

(2)   La 4 mai 1999 cel târziu vor începe negocierile pregătitoare pentru încheierea unui acord de asociere euro-mediteranean. Până la încheierea acestui acord, prezentul acord rămâne în vigoare, sub rezerva modificărilor convenite între părți.

(3)   Fiecare dintre părți poate denunța prezentul acord prin notificarea celeilalte părți. Acordul încetează să se aplice la șase luni după această notificare.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image


Lista anexelor

Anexa 1:

Produse prevăzute la articolul 7 alineatul (1)

Anexa 2:

Produse prevăzute la articolul 7 alineatul (2)

Anexa 3:

Produse prevăzute la articolul 8 alineatul (2)

ANEXA 1

PRODUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1)

Cod NC

Descrierea mărfurilor

0403

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidificate, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau aromatizate sau cu adaos de fructe, de fructe cu coajă sau de cacao:

0403 10 51-0403 10 99

Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe, de fructe cu coajă sau de cacao

0403 90 71-0403 90 99

Altele, aromatizate sau cu adaos de fructe, de fructe cu coajă sau de cacao

0710 40 00

Porumb dulce (fiert sau nefiert în apă sau în abur), congelat

0711 90 30

Porumb dulce conservat provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros sau în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea), dar impropriu consumului alimentar în această stare

ex 1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la nr. 1516:

1517 10 10

Margarină, cu excepția margarinei lichide, cu un conținut de grăsimi din lapte de peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

1517 90 10

Altele, cu un conținut de grăsime din lapte de peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

ex 1704

Produse zaharoase (inclusiv ciocolată albă) fără cacao, cu excepția extractelor de lemn-dulce cu un conținut de peste 10 % de zaharoză fără adaos de alte materii, care intră sub incidența codului NC 1704 90 10

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

ex 1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin pudră de cacao sau au un conținut de cacao de mai puțin de 50 % din greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la nr. 0401-0404, care nu conțin pudră de cacao sau conțin mai puțin de 10 % în greutate, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția preparatelor care intră sub incidența codului NC 1901 90 91

ex 1902

Paste alimentare, cu excepția pastelor alimentare umplute care intră sub incidența codurilor NC 1902 20 10 și 1902 20 30; cușcuș, chiar preparat

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobițe, criblură sau forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, fulgi de porumb); cereale, altele decât porumbul, sub formă de boabe, prefierte sau altfel preparate

1905

Produse de brutărie, de patiserie sau biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, capsule goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau feculă în foi și produse similare

2001 90 30

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat în oțet sau acid acetic

2001 90 40

Ignami, batate și părți comestibile similare din plante cu un conținut de amidon sau de feculă egal sau mai mare de 5 % din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2004 10 91

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, congelați

2004 90 10

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, congelat

2005 20 10

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelați

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelat

2008 92 45

Preparate de tip müsli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

2008 99 85

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel, fără adaos de alcool sau de zahăr

2008 99 91

Ignami, batate și părți comestibile similare din plante cu un conținut de amidon sau de feculă egal sau mai mare de 5 %, preparate sau conservate altfel, fără adaos de alcool sau de zahăr

2101 10 98

Preparate pe bază de cafea

2101 20 98

Preparate pe bază de ceai sau mate

2101 30 19

Înlocuitori prăjiți ai cafelei, cu excepția cicorii

2101 30 99

Extracte, esențe și concentrate de înlocuitori prăjiți de cafea, cu excepția celor de cicoare prăjită

2102 10 31-2102 10 39

Drojdii de panificație

ex 2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate:

Maioneză

2105

Înghețate de consum, chiar cu conținut de cacao

ex 2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, altele decât cele care intră sub incidența codurilor NC 2106 10 20 și 2106 90 92 și altele decât siropurile din zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume care intră sub incidența codului NC 2009, care conțin produse care intră sub incidența codurilor NC 0401-0404 sau grăsimi care provin de la produse care intră sub incidența codurilor NC 0401-0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrină și alte tipuri de amidon și fecule modificate, cu excepția tipurilor de amidon și feculelor esterificate și eterificate care intră sub incidența codului NC 3505 10 50

3505 20

Cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrină sau de alte tipuri de amidon sau de fecule modificate

3809 10

Agenți de apretare sau de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a materiilor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de tipul celor utilizate în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte

3823 60

Sorbitol, altul decât cel care intră sub incidența codului NC 2905 44

ANEXA 2

PRODUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2)

Cod NC

Descrierea mărfurilor

1902

Paste alimentare și cușcuș:

 

A

din grâu dur

 

B

altele

1905 10

Pâine crocantă denumită Knäckebrot

1905 20 90

Turtă dulce și produse similare, care nu sunt în mod special destinate diabeticilor:

 

A

cu un conținut de făină din cereale, altele decât grâul, mai mare de 15 % din conținutul total de făină

 

B

altele

ex 3000

A

Vafe și alveole:

 

A1

neumplute, chiar învelite

 

A1a

cu un conținut de făină din cereale, altele decât grâul, mai mare de 15 % din conținutul total de făină

 

A1b

altele

 

A2

altele:

 

A2a

cu un conținut de grăsimi din lapte nu mai mic de 1,5 % sau cu un conținut de proteine din lapte nu mai mic de 2,5 %

 

A2b

altele

1905 40 10

Pesmeți, cu adaos de zahăr, de miere, de alți îndulcitori, de ouă, de grăsimi, de brânză, de fructe, de cacao sau de produse similare:

 

A

cu un conținut de făină din cereale, altele decât grâul, mai mare de 15 % din conținutul total de făină

 

B

altele

1905

 

ex 3000) + 9019)

B

Alte produse de brutărie, de patiserie sau biscuiți, chiar cu adaos de zahăr, de miere, de alți îndulcitori, de ouă, de grăsimi, de brânză, de fructe, de cacao sau de produse similare:

 

B1

cu adaos de ouă până la 2,5 % din greutate cel puțin

 

B2

cu adaos de fructe uscate sau de fructe cu coajă:

 

B2a

cu un conținut de grăsimi din lapte nu mai mic de 1,5 % sau cu un conținut de proteine din lapte nu mai mic de 2,5 %: vezi anexa V

 

B2b

altele

 

B3

cu un conținut de adaos de zahăr mai mic de 10 % și fără adaos de ouă, de fructe uscate sau de fructe cu coajă:

ANEXA 3

PRODUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2)

Cod NC

Descrierea mărfurilor

1704 90 39/05

Bomboane și acadele

1806 32 00/2

Ciocolată

1905 90 90/7

Biscuiți și alveole

2005 20 90/6

Chips și produse aperitive

6208 51 00/2

Halate de baie din țesătură de tip buret

6302 60 00

Prosoape


Lista protocoalelor

Protocolul nr. 1:

Dispoziții aplicabile importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

Protocolul nr. 2:

Dispoziții aplicabile importurilor în Cisiordania și în Fâșia Gaza de produse agricole originare din Comunitate

Protocolul nr. 3:

Definiția noțiunii de „produse originare” și metode de cooperare administrativă

PROTOCOLUL NR. 1

privind dispozițiile aplicabile importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

Articolul 1

(1)

Produsele enumerate în anexă, originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza, sunt admise la importul în Comunitate, în conformitate cu condițiile indicate mai jos și în anexă.

(2)

Drepturile de import sunt fie eliminate, fie reduse cu procentul indicat cu privire la fiecare produs în coloana A.

În cazul în care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea de drepturi vamale ad valoremși de drepturi vamale specifice anumitor produse, ratele de reducere care figurează în coloanele A și C, prevăzute la alineatul (3), se aplică numai drepturilor vamale ad valorem.

(3)

Drepturile vamale sunt eliminate pentru anumite produse în limitele contingentelor tarifare indicate în dreptul acestor produse în coloana B.

Drepturile prevăzute în Tariful Vamal Comun aplicate cantităților importate în afara contingentelor sunt reduse cu procentele indicate în coloana C.

(4)

Cantitățile de referință stabilite pentru anumite alte produse scutite de drepturi vamale figurează în coloana D.

În cazul în care importurile unui produs depășesc cantitatea de referință, Comunitatea poate, ținând seama de un bilanț anual al schimburilor pe care le stabilește, să plaseze produsul în cauză sub contingentul tarifar comunitar pentru un volum egal cu această cantitate de referință. În acest caz, dreptul prevăzut în Tariful Vamal Comun este, în funcție de produsul în cauză, aplicat integral sau redus în proporțiile indicate în coloana C pentru cantitățile importate în afara contingentului.

(5)

Pentru anumite produse, altele decât cele prevăzute la alineatele (3) și (4), Comunitatea poate stabili o cantitate de referință în sensul alineatului (4) dacă, având în vedere bilanțul anual al schimburilor pe care le stabilește, constată că acele cantități importate riscă să creeze dificultăți pe piața comunitară. Dacă, prin urmare, produsul este plasat sub contingent tarifar, în condițiile indicate la alineatul (4), dreptul prevăzut în Tariful Vamal Comun este, în funcție de produsul în cauză, aplicat integral sau redus în proporțiile indicate în coloana C pentru cantitățile importate în afara contingentului.

PROTOCOLUL NR. 2

privind dispozițiile aplicabile importurilor în Cisiordania și în Fâșia Gaza de produse agricole originare din Comunitate

1.

Produsele enumerate în anexă, originare din Comunitate, sunt admise la importul în Cisiordania și în Fâșia Gaza, în conformitate cu condițiile indicate mai jos și în anexă.

2.

Drepturile de import sunt eliminate sau aduse la nivelul indicat în coloana A, în limitele contingentelor tarifare precizate în coloana B și sub rezerva dispozițiilor specifice menționate în coloana C.

3.

Pentru cantitățile importate în afara contingentelor tarifare, se aplică drepturile vamale în vigoare privind țările terțe, sub rezerva dispozițiilor menționate în coloana C.

4.

Pentru brânzeturi și caș, valoarea contingentului tarifar se mărește în patru tranșe egale care reprezintă 10 % din această valoare, în fiecare an, de la 1 ianuarie 1997 până la 1 ianuarie 2000.

PROTOCOLUL NR. 3

privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

CUPRINS

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

Articolul 3

Cumul bilateral al originii

Articolul 4

Produse obținute în întregime

Articolul 5

Produse suficient prelucrate sau transformate

Articolul 6

Prelucrări sau transformări insuficiente

Articolul 7

Unitate de luat în considerare

Articolul 8

Accesorii, piese de schimb și utilaje

Articolul 9

Seturi

Articolul 10

Elemente neutre

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 11

Principiul teritorialității

Articolul 12

Transport direct

Articolul 13

Expoziții

TITLUL IV

RESTITUIRI SAU EXONERĂRI

Articolul 14

Interzicerea restituirilor sau exonerărilor de drepturi vamale

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 15

Condiții generale

Articolul 16

Procedură de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 17

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

Articolul 18

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 19

Eliberarea certificatelor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberate sau întocmite anterior

Articolul 20

Condiții de întocmire a unei declarații pe factură

Articolul 21

Exportator autorizat

Articolul 22

Valabilitatea dovezii de origine

Articolul 23

Prezentarea dovezii de origine

Articolul 24

Importul prin loturi eșalonate

Articolul 25

Exceptări de la dovada de origine

Articolul 26

Documente justificative

Articolul 27

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

Articolul 29

Valori exprimate în ECU

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 30

Asistență reciprocă

Articolul 31

Controlul dovezii de origine

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

Articolul 33

Sancțiuni

Articolul 34

Zone libere

TITLUL VII

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 35

Aplicarea protocolului

Articolul 36

Condiții particulare

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Modificările protocolului

Articolul 38

Punerea în aplicare a protocolului

Articolul 39

Mărfuri în tranzit sau în antrepozit

ANEXE

 

Anexa I

Note introductive la lista de la anexa II

Anexa II

Lista prelucrărilor sau transformărilor care se aplică materiilor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată obține caracterul originar

Anexa III

Certificatul de circulație EUR.1 și cererea de certificat

Anexa IV

Declarația exportatorului

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului protocol, se înțelege prin:

(a)

„fabricare”: orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)

„material”: orice ingredient, orice materie primă, orice component sau parte etc., utilizată în fabricarea produsului;

(c)

„produs”: produsul obținut, chiar dacă este destinat să fie utilizat ulterior în cursul unei alte operațiuni de fabricare;

(d)

„mărfuri”: materialele și produsele;

(e)

„valoarea în vamă”: valoarea determinată în conformitate cu Acordul din 1994 privind aplicarea articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (Acord privind valoarea în vamă a OMC);

(f)

„prețul franco fabrică”: prețul plătit pentru produs producătorului din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor folosite, cu deducerea tuturor taxelor interne care sunt sau pot fi restituite când produsul obținut este exportat;

(g)

„valoarea materialelor”: valoarea în vamă la momentul importului a materialelor neoriginare folosite sau, dacă aceasta nu se cunoaște sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza;

(h)

„valoarea materialelor originare”: valoarea acestor materiale după cum este definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)

„valoarea adăugată”: prețul franco fabrică al produselor, diminuat cu valoarea în vamă a tuturor materialelor utilizate care nu sunt originare din țara în care s-au obținut aceste produse;

(j)

„capitole” și „poziții”: capitolele și pozițiile (cu patru cifre) utilizate în nomenclatură care constituie Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a Mărfurilor, denumit în prezentul protocol „Sistem Armonizat” sau „SA”;

(k)

„clasificat”: termen care face trimitere la clasificarea unui produs sau a unui material într-o poziție determinată;

(l)

„lot”: produsele trimise simultan de același transportator către un același destinatar sau transportate cu un document de transport unic de la exportator la destinatar sau, în absența unui asemenea document, cu o factură unică;

(m)

„teritorii”: teritoriile, inclusiv apele teritoriale.

TITLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

(1)   Pentru aplicarea prezentului acord, sunt considerate ca produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute în întregime în Comunitate în sensul articolului 4 din prezentul protocol;

(b)

produsele obținute în Comunitate care conțin materiale care nu sunt obținute în întregime în Comunitate, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în Comunitate, în sensul articolului 5 din prezentul protocol.

(2)   Pentru aplicarea prezentului acord, sunt considerate ca produse originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza:

(a)

produsele obținute în întregime în Cisiordania și în Fâșia Gaza în sensul articolului 4 din prezentul protocol;

(b)

produsele obținute în Cisiordania și în Fâșia Gaza și care conțin materiale care nu sunt obținute în întregime în Cisiordania și în Fâșia Gaza, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut obiectul în Cisiordania și în Fâșia Gaza al unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 5 din prezentul protocol.

Articolul 3

Cumul bilateral de origine

(1)   Materialele originare din Comunitate sunt considerate ca fiind materiale originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza atunci când sunt incorporate într-un produs obținut în Cisiordania și în Fâșia Gaza. Nu este necesar ca respectivele materiale să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca acestea să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări în afară de cele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul protocol.

(2)   Materialele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza sunt considerate ca materiale originare din Comunitate când sunt incorporate într-un produs obținut acolo. Nu este necesar ca respectivele materiale să fi făcut acolo obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca acestea să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări pe lângă cele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul protocol.

Articolul 4

Produse obținute în întregime

(1)   Sunt considerate ca „obținute în întregime” în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza:

(a)

produsele minerale extrase din solul lor sau din platoul lor continental al mărilor și oceanelor;

(b)

produsele vegetale recoltate pe teritoriul lor;

(c)

animalele vii născute și crescute pe teritoriul lor;

(d)

produsele care provin de la animale vii crescute pe teritoriul lor;

(e)

produsele obținute din vânătoarea și pescuitul practicate pe teritoriul lor;

(f)

produsele care provin din pescuitul marin și alte produse extrase din mare în afara apelor teritoriale ale Comunității sau Cisiordaniei și Fâșiei Gaza de către navele acestora;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor fabrică pe care le dețin, exclusiv din produsele prevăzute la litera (f);

(h)

articolele uzate destinate numai recuperării materiilor prime, inclusiv anvelopele uzate destinate reșapării sau folosirii ca deșeuri;

(i)

deșeurile rezultate din operațiuni de prelucrare efectuate pe teritoriul lor;

(j)

produsele extrase din sol sau din subsolul marin în afara apelor lor teritoriale, cu condiția să aibă drepturi de exploatare exclusivă a acestui sol sau subsol;

(k)

mărfurile care sunt fabricate pe teritoriul lor exclusiv din produsele prevăzute la literele (a)-(j).

(2)   Expresiile „navele lor” și „navelor lor fabrică” de la alineatul (1) literele (f) și (g) nu se aplică decât navelor și navelor fabrică:

(a)

care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Comunității sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza;

(b)

care navighează sub pavilionul unui stat membru al Comunității sau al Cisiordaniei și Fâșiei Gaza;

(c)

care aparțin cel puțin 50 % unor resortisanți din statele membre ale Comunității sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza sau unei societăți al cărei sediu principal este situat într-unul dintre aceste state, al (ai) cărei administrator(i) sau președinte al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere și majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza și, de asemenea, al cărei capital, în ceea ce privește societățile de persoane sau societățile cu răspundere limitată, cel puțin jumătate, aparține acestor state, colectivităților publice sau unor resortisanți ai statelor membre menționate anterior;

(d)

al căror stat major este alcătuit în întregime din resortisanți din statele membre ale Comunității sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza;

(e)

al căror echipaj este alcătuit cel puțin 75 % din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza.

Articolul 5

Produse suficient prelucrate sau transformate

(1)   Pentru aplicarea articolului 2, produsele care nu sunt obținute în întregime sunt considerate ca suficient prelucrate sau transformate când sunt îndeplinite condițiile stabilite în lista de la anexa II.

Condițiile prevăzute mai sus indică, pentru toate produsele reglementate de prezentul acord, prelucrarea sau transformarea care trebuie efectuată pe materialele neoriginare folosite la fabricarea acestor produse și care se aplică în mod exclusiv acestor materiale. Rezultă că, dacă un produs, care a dobândit caracterul originar prin îndeplinirea condițiilor stabilite în listă pentru același produs, este folosit în procesul de fabricare al unui alt produs, condițiile aplicabile produsului în care este incorporat nu îi sunt aplicabile și nu se iau în considerare materialele neoriginare care pot să fi fost folosite la fabricarea sa.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), materialele neoriginare care, în conformitate cu condițiile stabilite în listă pentru un produs determinat, nu trebuie folosite la fabricarea unui produs pot totuși să fie, cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

aplicarea prezentului alineat nu determină depășirea procentului sau a procentelor indicate în listă în ceea ce privește valoarea maximă a materialelor neoriginare.

Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidența capitolelor 50-63 din Sistemul Armonizat.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere articolului 6.

Articolul 6

Prelucrări sau transformări insuficiente

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), prelucrările sau transformările sunt considerate ca fiind insuficiente pentru a conferi caracterul originar, chiar dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile de la articolul 5:

(a)

manipulările destinate să asigure conservarea în aceeași stare a produselor în timpul transportului și depozitării acestora (aerare, diluare, uscare, refrigerare, punere în saramură, în apă sulfurată sau cu adaos de alte substanțe, extragerea părților deteriorate și operațiuni similare);

(b)

operațiuni simple de înlăturarea prafului, cernere, sortare, clasificare, încadrare pe sortimente (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri), spălare, vopsire, tăiere;

(c)

(i)

schimbarea ambalajelor și recompartimentarea coletelor;

(ii)

simpla punere în sticle, flacoane, saci, cutii, lăzi, fixarea pe planșete etc. și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(d)

aplicarea pe produse sau pe ambalajele acestora de mărci, etichete sau de alte semne distinctive similare;

(e)

simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite, imediat ce unul sau mai mulți compuși ai amestecului nu îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul protocol pentru a putea fi considerate ca originare din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza;

(f)

simpla asamblare a părților pentru a constitui un produs complet;

(g)

cumulul de două sau mai multe operațiuni prevăzute la literele (a)-(f);

(h)

sacrificarea animalelor.

(2)   Toate operațiunile efectuate fie în Comunitate, fie în Cisiordania și în Fâșia Gaza, pe un produs anume, sunt luate în considerare împreună pentru a determina dacă prelucrarea sau transformarea suferită de către acest produs trebuie să fie considerată ca insuficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 7

Unitate de luat în considerare

(1)   Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului protocol este produsul reținut ca unitate de bază pentru determinarea clasificării bazate pe nomenclatura Sistemului Armonizat.

Rezultă că:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este clasificat în conformitate cu Sistemul Armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b)

în cazul în care un lot este compus dintr-un anumit număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul Armonizat, dispozițiile prezentului protocol se aplică fiecăruia dintre aceste produse luate în considerare în mod individual.

(2)   Atunci când, prin aplicarea regulii generale 5 din Sistemul Armonizat, ambalajele sunt clasificate împreună cu produsul pe care îl conțin, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în sensul determinării originii.

Articolul 8

Accesorii, piese de schimb și utilaje

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele livrate cu un material, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în preț sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu materialul, mașina, aparatul sau vehiculul luat în considerare.

Articolul 9

Seturi

Seturile, în sensul regulii generale 3 din Sistemul Armonizat, sunt considerate ca fiind originare cu condiția ca toate produsele care intră în compunerea acestora să fie originare. Cu toate acestea, un set compus din produse originare și neoriginare este considerat ca fiind originar în ansamblul său cu condiția ca valoarea produselor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 10

Elemente neutre

Pentru a determina dacă un produs este originar, nu este necesar să se stabilească originea elementelor următoare, care ar putea fi folosite la fabricarea sa:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

mărfuri care nu intră și nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 11

Principiul teritorialității

(1)   Condițiile enunțate la titlul II privind dobândirea caracterului originar trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza.

(2)   În cazul în care mărfurile originare exportate din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza către o altă țară se returnează, acestea trebuie considerate ca fiind neoriginare, dacă nu se poate dovedi autorităților vamale:

(a)

că mărfurile returnate sunt aceleași ca și cele care au fost exportate și

(b)

că nu au suferit operațiuni pe lângă ceea ce este necesar pentru a asigura conservarea lor în starea în care erau în această țară sau că erau exportate.

Articolul 12

Transport direct

(1)   Regimul preferențial prevăzut de către acord este aplicabil numai produselor care îndeplinesc condițiile prezentului protocol care sunt transportate direct între Comunitate și Cisiordania și Fâșia Gaza. Cu toate acestea, transportul de produse care constituie un singur lot se poate efectua prin tranzitarea altor teritorii, după caz cu transbordare sau antrepozitare temporară în aceste teritorii, cu condiția ca produsele să rămână sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare și ca acestea să nu suporte acolo alte operațiuni decât descărcarea, reîncărcarea sau orice altă operațiune destinată să asigure conservarea în aceeași stare.

Transportul prin conducte ale produselor originare se poate efectua prin tranzitarea altor teritorii decât cele din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza.

(2)   Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) este furnizată prin prezentarea autorităților vamale ale țării de import:

(a)

fie a unui document de transport unic pe baza căruia se efectuează traversarea țării de tranzit;

(b)

fie a unui certificat eliberat de către autoritățile vamale ale țării de tranzit care conține:

(i)

o descriere exactă a produselor;

(ii)

data descărcării sau reîncărcării produselor prin indicarea, după caz, a navelor sau altor mijloace de transport folosite și

(iii)

certificarea condițiilor în care produsele au rămas în țara de tranzit;

(c)

fie, în lipsa acestora, a oricărui document justificativ.

Articolul 13

Expoziții

(1)   Produsele originare care sunt expediate pentru a fi expuse într-o altă țară și care sunt vândute și importate, după închiderea expoziției, în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza beneficiază la import de dispozițiile acordului în cazul în care s-a demonstrat pentru autoritățile vamale:

(a)

că un exportator a expediat aceste produse din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza către țara unde se organizează expoziția și le-a expus acolo;

(b)

că acest exportator a vândut produsele sau a dispus altfel de ele în favoarea unui destinatar din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza;

(c)

că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după în starea în care au fost expediate în vederea expoziției și

(d)

că, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, produsele nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la această expoziție.

(2)   O dovadă de origine trebuie eliberată sau întocmită în conformitate cu dispozițiile din titlul V și prezentată în condiții normale autorităților vamale din țara de import. Denumirea și adresa expoziției trebuie indicate în aceasta. Dacă este necesar, se poate solicita un document justificativ suplimentar despre natura produselor privind condițiile în care acestea au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal, altele decât cele care sunt organizate în scopuri private în spații sau magazine comerciale și care au drept obiect vânzarea de produse străine, în timpul cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

RESTITUIRI ȘI EXONERĂRI

Articolul 14

Interzicerea restituirilor sau exonerărilor de drepturi vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate în fabricarea de produse originare din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza pentru care se eliberează sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V nu beneficiază, în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza, de restituiri sau de exonerări de drepturi vamale sub orice formă.

(2)   Interzicerea prevăzută la alineatul (1) se aplică tuturor acordurilor în vederea rambursării, remiterii sau neplății parțiale sau totale a drepturilor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile, în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza, materialelor folosite în procesul de fabricație, în cazul în care această rambursare, această remitere sau această neplată se aplică, în mod expres sau în fapt, când produsele obținute din materialele menționate anterior sunt exportate și nu sunt destinate consumului național.

(3)   Exportatorul de produse pe baza unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele corespunzătoare care stabilesc că nu s-a obținut nici o rambursare pentru materialele neoriginare folosite în fabricarea produselor respective și că toate drepturile vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile acestor materiale au fost achitate efectiv.

(4)   Alineatele (1)-(3) se aplică de asemenea ambalajelor în sensul articolului 7 alineatul (2), accesoriilor, pieselor de schimb și utilajelor în sensul articolului 8 și produselor din sortimente în sensul articolului 9 care nu sunt originare.

(5)   Alineatele (1)-(4) se aplică numai materialelor reglementate de acord. În plus, acestea nu aduc atingere unui sistem de restituire la export pentru produsele agricole, aplicabil exportului în conformitate cu dispozițiile acordului.

(6)   Dispozițiile prezentului articol se aplică începând cu 1 ianuarie 2000 și pot fi revizuite de comun acord.

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 15

Condiții generale

(1)   Produsele originare din Comunitate beneficiază de dispozițiile acordului la importul în Cisiordania și în Fâșia Gaza, la fel ca produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza la importul în Comunitate, la prezentarea:

(a)

fie a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model figurează la anexa III;

(b)

fie, în cazurile prevăzute la articolul 20 alineatul (1), a unei declarații, al cărei model figurează la anexa IV, întocmită de către exportator pe o factură, un bon de livrare sau orice alt document comercial care descrie produsele în cauză într-un mod suficient de detaliat pentru a putea să fie identificate (denumită în continuare „declarație pe factură”).

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), produsele originare în sensul prezentului protocol pot beneficia de acord, în cazurile prevăzute la articolul 25, fără să fie necesară prezentarea vreunuia dintre documentele prevăzute mai sus.

Articolul 16

Procedură de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale din țara exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său împuternicit.

(2)   În acest sens, exportatorul sau reprezentantul său împuternicit completează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și formularul de cerere, al căror model figurează în anexa III. Aceste formulare sunt completate într-una dintre limbile în care este redactat acordul, în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale țării exportatoare. Formularele completate cu caractere de mână trebuie scrise cu cerneală și cu litere de tipar. Produsele trebuie descrise în rubricile rezervate în acest scop și fără spații între rânduri. În cazul în care rubrica nu este completată în întregime, trebuie trasă o linie orizontală sub ultima linie a denumirii și spațiul neutilizat trebuie tăiat.

(3)   Exportatorul care solicită emiterea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta oricând, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare în care este eliberat certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele corespunzătoare care atestă caracterul originar al respectivelor produse, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute în prezentul protocol.

(4)   Autoritățile vamale dintr-un stat membru al Comunității sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 dacă produsele respective pot fi considerate ca fiind produse originare din Comunitate, din Cisiordania și din Fâșia Gaza sau din unul dintre celelalte state prevăzute la articolul 4 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în prezentul protocol.

(5)   Autoritățile vamale care emit certificate EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a controla caracterul originar al produselor și a verifica dacă toate celelalte condiții prevăzute în prezentul protocol sunt îndeplinite. În acest sens, acestea sunt autorizate să solicite toate documentele justificative și să procedeze la orice inspecție a compatibilității exportatorului sau la orice alt control pe care îl consideră util. Autoritățile vamale însărcinate cu eliberarea certificatelor EUR.1 trebuie de asemenea să se asigure că formularele prevăzute la alineatul (2) sunt completate în mod corespunzător. Acestea verifică în special dacă s-a completat căsuța rezervată descrierii produselor astfel încât să se excludă orice posibilitate de adăugări frauduloase.

(6)   Data emiterii certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie indicată la rubrica 11 din certificat.

(7)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul real este efectuat sau asigurat.

Articolul 17

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

(1)   Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (7), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate fi eliberat, în mod excepțional, după exportul produselor la care se referă:

(a)

în cazul în care nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau împrejurări speciale sau

(b)

în cazul în care se demonstrează autorităților vamale că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

(2)   Pentru aplicarea alineatului (1), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data de export ale produselor agricole la care se referă certificatul EUR.1, precum și motivele cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale nu pot elibera un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a posteriori decât după ce au verificat dacă informațiile conținute în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul corespunzător.

(4)   Certificatele EUR.1 emise a posteriori trebuie să aibă una dintre următoarele mențiuni:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, „DELIVRE A POSTERIORI”, „RILASCIATO A POSTERIORI”, „AFGEGEVEN A POSTERIORI”, „ISSUED RETROSPECTIVELY”, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, „EXPEDIDO A POSTERIORI”, „EMITIDO A POSTERIORI”, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, „UTFÄRDAT I EFTERHAND”, „Image”.

(5)   Mențiunea prevăzută la alineatul (4) se inserează la rubrica „Observații” din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 18

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat EUR.1, exportatorul poate solicita un duplicat autorităților vamale care l-au eliberat pe baza documentelor de export pe care le au în posesie.

(2)   Duplicatul astfel eliberat trebuie să conțină una dintre următoarele mențiuni:

„DUPLIKAT”, „DUPLICATA”, „DUPLICATO”, „DUPLICAAT”, „DUPLICATE”, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, „DUPLICADO”, „SEGUNDA VIA”, „KAKSOISKAPPALE”, „Image”.

(3)   Mențiunea prevăzută la alineatul (2) se inserează la rubrica „Observații” din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, pe care trebuie înscrisă data certificatului EUR.1 original, produce efect de la această dată.

Articolul 19

Eliberarea certificatelor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberate sau întocmite anterior

În cazul în care produsele originare sunt supuse controlului unui birou vamal din Comunitate sau din Cisiordania și Fâșia Gaza, este posibil să se înlocuiască dovada de origine inițială printr-unul sau mai multe certificate EUR.1 în sensul transportului acestor produse sau al unora dintre ele în altă parte în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza. Certificatul sau certificatele de înlocuire EUR.1 sunt eliberate de către biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele.

Articolul 20

Condiții de întocmire a unei declarații pe factură

(1)   Declarația pe factură prevăzută la articolul 15 alineatul (1) litera (b) poate fi întocmită:

(a)

de către un exportator autorizat în sensul articolului 21 sau

(b)

de către orice exportator pentru orice lot constituit dintr-unul sau mai multe colete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 ECU.

(2)   Se poate întocmi o declarație pe factură dacă produsele respective pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, din Cisiordania și din Fâșia Gaza sau din una dintre celelalte țări prevăzute la articolul 4 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în prezentul articol.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare, toate documentele corespunzătoare care atestă caracterul originar al produselor în cauză și aduc dovada că sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute în prezentul protocol.

(4)   Exportatorul întocmește o declarație pe factură prin dactilografiere sau tipărire pe factură, pe bonul de livrare sau oricare alt document comercial a declarației al cărei text figurează în anexa IV, utilizând una dintre versiunile lingvistice din această anexă, în conformitate cu dispozițiile de drept intern din țara exportatoare. Declarația poate de asemenea să fie redactată de mână; în acest caz, ea trebuie completată cu cerneală și cu litere de tipar.

(5)   Declarațiile pe factură poartă semnătura manuscrisă originală a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 21 nu este obligat să semneze aceste declarații cu condiția să prezinte autorităților vamale din țara exportatoare un angajament scris prin care acceptă întreaga responsabilitate a oricărei declarații pe factură pe care o identifică ca și cum ar fi semnată de el însuși.

(6)   O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator dacă produsele la care se referă aceasta sunt exportate sau după export, cu condiția ca prezentarea sa în statul importator să nu aibă loc la mai mult de doi ani după importul produselor la care se referă.

Articolul 21

Exportator autorizat

(1)   Autoritățile vamale din statul exportator pot autoriza orice exportator, denumit în continuare „exportator autorizat”, care efectuează în mod frecvent exporturi de produse reglementate de acord și oferă, pentru autoritățile vamale, toate garanțiile pentru a controla caracterul original al produselor, precum și respectarea tuturor celorlalte condiții din prezentul protocol, să întocmească declarații pe factură, oricare ar fi valoarea produselor în cauză.

(2)   Autoritățile vamale pot subordona acordarea statutului de exportator autorizat tuturor condițiilor pe care le consideră adecvate.

(3)   Autoritățile vamale atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care trebuie să figureze pe declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale controlează utilizarea autorizației de către exportatorul autorizat.

(5)   Autoritățile vamale pot revoca autorizația în orice moment. Acestea trebuie să o facă în cazul în care exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile prevăzute la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) sau abuzează într-un mod oarecare de autorizație.

Articolul 22

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   Dovada de origine este valabilă timp de patru luni de la data eliberării în țara exportatoare și trebuie prezentată în același termen autorităților vamale din țara importatoare.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale din țara de import după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în sensul aplicării regimului preferențial când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepționale.

(3)   În afara cazului de prezentare întârziată, autoritățile vamale din țara importatoare pot accepta dovezile de origine când produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea termenului menționat anterior.

Articolul 23

Prezentarea dovezii de origine

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale din țara importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în această țară. Aceste autorități pot solicita traducerea unei dovezi de origine. Ele pot să ceară în plus ca declarația de import să fie însoțită de o declarație prin care importatorul atestă că produsele îndeplinesc condițiile cerute pentru aplicarea acordului.

Articolul 24

Importul prin loturi eșalonate

În cazul în care, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de către autoritățile vamale din țara importatoare, produsele demontate sau neansamblate, în sensul normei generale 2 litera (a) din Sistemul Armonizat, care intră sub incidența secțiunilor XVI și XVII sau a pozițiilor nr. 7308 și nr. 9406 din Sistemul Armonizat sunt importate prin loturi eșalonate, o singură dovadă de origine este prezentată autorităților vamale la importul primului lot.

Articolul 25

Exceptări de la prezentarea dovezii de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără să fie nevoie de prezentarea unei dovezi de origine, produsele care fac obiectul unor loturi mici expediate persoanelor particulare de către persoane particulare sau care fac parte din bagajele personale ale călătorilor, cu condiția ca aceste produse să reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial, imediat ce sunt declarate ca îndeplinind condițiile prezentului protocol și nu există nici o îndoială cu privire la sinceritatea unei asemenea declarații. În cazul expedierii prin poștă, această declarație poate fi făcută pe declarația vamală C2/CP3 sau pe o foaie de hârtie anexată acestui document.

(2)   Sunt considerate ca fiind lipsite de orice caracter comercial importurile care prezintă un caracter ocazional și care se referă numai la produse destinate uzului personal al destinatarilor sau călătorilor sau al familiilor lor, dacă este evident că aceste produse, prin natura și cantitatea lor, nu sunt destinate comercializării.

(3)   În plus, valoarea globală a acestor produse nu trebuie să fie mai mare de 500 ECU în ceea ce privește loturile mici sau de 1 200 ECU în ceea ce privește conținutul bagajelor personale ale călătorilor.

Articolul 26

Documente justificative

Documentele prevăzute la articolul 16 alineatul (3) și la articolul 20 alineatul (3), destinate să stabilească că produsele reglementate de certificatul EUR.1 sau o declarație pe factură pot fi considerate ca produse originare din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza și îndeplinesc alte condiții din prezentul protocol, pot în special să se prezinte sub următoarele forme:

(a)

dovada directă a operațiunilor efectuate de către exportator sau furnizor pentru a obține mărfurile în cauză, conținută, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă;

(b)

documente care stabilesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza unde aceste documente sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(c)

documente care stabilesc prelucrarea sau transformarea materialelor efectuată în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza, întocmite sau eliberate în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza unde aceste documente sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(d)

certificate de circulație EUR.1 sau declarații pe factură care stabilesc caracterul originar al materialelor folosite, întocmite sau eliberate în Comunitate sau în Cisiordania și în Fâșia Gaza în conformitate cu prezentul protocol.

Articolul 27

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat EUR.1 trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani documentele prevăzute la articolul 16 alineatul (3).

(2)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani copia acestei declarații pe factură, precum și documentele prevăzute la articolul 20 alineatul (3).

(3)   Autoritățile vamale ale țării exportatoare care eliberează un certificat EUR.1 trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani formularul de cerere prevăzut la articolul 16 alineatul (2).

(4)   Autoritățile vamale ale țării importatoare trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani certificatele EUR.1 și declarațiile pe factură care le sunt prezentate.

Articolul 28

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile din dovada de origine și cele din documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import de produse nu determină ipso facto nevalidarea dovezii de origine, dacă se dovedește în mod corespunzător că acest document corespunde produsului prezentat.

(2)   Erorile formale evidente cum sunt greșelile de dactilografiere pe dovada de origine nu determină respingerea documentului dacă aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea declarațiilor conținute în documentul respectiv.

Articolul 29

Valori exprimate în ECU

(1)   Valorile în moneda națională a țării exportatoare care sunt echivalente cu valorile exprimate în ECU sunt stabilite de către țara exportatoare și comunicate țărilor importatoare prin intermediul Comisiei Europene.

(2)   În cazul în care valorile sunt mai mari decât valorile corespunzătoare stabilite de către țara importatoare, aceasta din urmă le acceptă dacă produsele sunt facturate în moneda țării exportatoare. În cazul în care produsele sunt facturate în moneda unui alt stat membru al Comunității, țara de import recunoaște valoarea notificată de țara respectivă.

(3)   Valorile care urmează să fie utilizate într-o monedă națională sunt contravaloarea în această monedă națională a valorilor exprimate în ECU în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 1996.

(4)   Valorile exprimate în ECU și contravaloarea lor în monedele naționale ale statelor membre ale Comunității și din Cisiordania și din Fâșia Gaza fac obiectul unei reexaminări de către comitetul mixt la cererea Comunității sau a Autorității Palestiniene. În timpul acestei reexaminări, comitetul mixt se asigură că valorile care urmează să fie utilizate într-o monedă națională nu se diminuează și are în vedere, în plus, oportunitatea de a menține efectele limitelor în cauză în termeni reali. În acest sens, el este împuternicit să decidă o modificare a valorilor exprimate în ECU.

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 30

Asistență reciprocă

(1)   Autoritățile vamale ale statelor membre ale Comunității și din Cisiordania și din Fâșia Gaza își comunică reciproc, prin intermediul Comisiei Europene, specimenele de ștampile utilizate în birourile lor pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și adresele autorităților vamale competente pentru verificarea acestor certificate și declarații pe factură.

(2)   Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentului protocol, Comunitatea și Autoritatea Palestiniană își acordă reciproc asistență, prin administrațiile lor vamale competente, pentru controlul autenticității certificatelor EUR.1 sau declarațiilor pe factură și acuratețea informațiilor furnizate în aceste documente.

Articolul 31

Controlul dovezii de origine

(1)   Controlul a posteriori al dovezilor de origine este efectuat prin sondaj sau de fiecare dată când autoritățile vamale din țara de import au suspiciuni întemeiate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauză sau respectarea altor condiții prevăzute în prezentul protocol.

(2)   Pentru aplicarea alineatului (1), autoritățile vamale din țara importatoare trimit certificatul EUR.1 și factura, dacă aceasta a fost prezentată, declarația pe factură sau o copie a acestor documente autorităților vamale din țara exportatoare indicând, după caz, motivele de fond sau de formă care justifică ancheta. În sprijinul cererii lor de control a posteriori, acestea furnizează toate documentele și toate informațiile obținute care sugerează că mențiunile din dovada de origine sunt inexacte.

(3)   Controlul este efectuat de către autoritățile vamale din țara exportatoare. În acest sens, acestea au dreptul să ceară toate probele și să efectueze orice control conturilor exportatorului sau orice alt control considerat util.

(4)   În cazul în care autoritățile vamale din țara importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produselor în cauză în așteptarea rezultatelor controlului, acestea acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva măsurilor de protecție considerate necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită controlul sunt informate în cel mai scut timp despre rezultatele sale. Acestea trebuie să indice în mod clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate ca fiind produse originare din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în prezentul protocol.

(6)   În caz de suspiciuni întemeiate și în lipsa unui răspuns la expirarea termenului de zece luni de la data cererii de control sau dacă răspunsul nu include informații suficiente pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau originea reală a produselor, autoritățile vamale care solicită controlul refuză acordarea de preferințe cu excepția împrejurărilor excepționale.

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

În cazul în care litigiile intervenite cu ocazia controalelor prevăzute la articolul 31 nu pot fi rezolvate între autoritățile vamale care au solicitat controlul și cele responsabile de realizarea sa sau ridică o problemă de interpretare a prezentului protocol, acestea sunt prezentate comitetului mixt.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor între importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării menționate anterior.

Articolul 33

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau determină întocmirea unui document care conține date inexacte în scopul obținerii regimului preferențial pentru un produs.

Articolul 34

Zone libere

(1)   Comunitatea și Autoritatea Palestiniană iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele care sunt comercializate cu dovadă de origine și care sunt depozitate, în cursul transportului lor, într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor să facă obiectul unor substituiri sau manipulări, altele decât manipulările obișnuite destinate să asigure conservarea lor în aceeași stare.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), când produse originare din Comunitate sau din Cisiordania și din Fâșia Gaza importate într-o zonă liberă cu dovadă de origine sunt supuse unui tratament sau unei transformări, autoritățile vamale competente eliberează un nou certificat EUR.1 la cererea exportatorului, dacă tratamentul sau transformarea la care s-a procedat este în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol.

TITLUL VII

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 35

Aplicarea protocolului

(1)   Expresia „Comunitate” utilizată la articolul 2 nu se referă la Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza beneficiază în toate privințele, în cursul importului lor în Ceuta și Melilla, de același regim vamal ca și cel care este aplicat produselor originare din teritoriul vamal al Comunității în temeiul Protocolului nr. 2 la Actul de aderare al Regatului Spaniei și Republicii Portugheze la Comunitățile Europene. Autoritatea Palestiniană acordă importurilor de produse reglementate de acord, originare din Ceuta și Melilla, același regim vamal ca și cel pe care aceasta îl acordă produselor importate din Comunitate și originare din Comunitate.

(3)   Pentru aplicarea alineatului (2) în ceea ce privește produsele originare din Ceuta și Melilla, prezentul protocol se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condițiilor speciale definite la articolul 36.

Articolul 36

Condiții particulare

(1)   Sub rezerva faptului ca ele să fi fost transportate direct în conformitate cu articolul 12, sunt considerate ca:

1.

originare din Ceuta și Melilla:

(a)

produsele obținute în întregime în Ceuta și Melilla;

(b)

produsele obținute în Ceuta și Melilla și în fabricarea cărora au intrat produse, altele decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca:

(i)

aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 5 din prezentul protocol sau

(ii)

aceste produse să fie originare, în sensul prezentului protocol, din Cisiordania și din Fâșia Gaza sau din Comunitate, cu condiția ca acestea să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări în afară de prelucrările sau transformările insuficiente prevăzute la articolul 6 alineatul (1);

2.

originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza:

(a)

produsele obținute în întregime în Cisiordania și în Fâșia Gaza;

(b)

produsele obținute în Cisiordania și în Fâșia Gaza în fabricarea cărora au intrat produse, altele decât cele prevăzute la litera (a), cu condiția ca:

(i)

aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 5 din prezentul protocol sau

(ii)

aceste produse să fie originare, în sensul prezentului protocol, din Ceuta și Melilla sau din Comunitate, cu condiția ca acestea să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări în afară de prelucrările sau transformările insuficiente prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

(2)   Ceuta și Melilla sunt considerate ca un singur teritoriu.

(3)   Exportatorul sau reprezentantul său împuternicit este obligat să adauge mențiunile „Cisiordania și Fâșia Gaza” și „Ceuta și Melilla” la rubrica 2 a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 sau în declarația pe factură. În plus, în cazul produselor originare din Ceuta și Melilla, caracterul originar trebuie indicat la rubrica 4 a certificatului EUR.1 sau în declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale spaniole au obligația să asigure în Ceuta și Melilla aplicarea prezentului protocol.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Modificările protocolului

Comitetul mixt poate decide să modifice dispozițiile prezentului protocol.

Articolul 38

Punerea în aplicare a protocolului

Comunitatea și Autoritatea Palestiniană iau, în ceea ce le privește, măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 39

Mărfuri în tranzit sau în antrepozit

Mărfurile care îndeplinesc dispozițiile prezentului protocol și care, la data intrării în vigoare a acordului, se găsesc fie în tranzit, fie în Comunitate, fie în Cisiordania și în Fâșia Gaza, plasate sub regimul de depozit provizoriu în antrepozitele vamale sau zone libere, pot beneficia de dispozițiile acordului, sub rezerva prezentării, într-un termen care expiră după patru luni de la această dată, autorităților vamale ale statului importator a unui certificat EUR.1 întocmit a posteriori de către autoritățile competente din statul exportator, precum și a documentelor care justifică transportul direct.


ACT FINAL

Plenipotențiarii

COMUNITĂȚII EUROPENE,

denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte,

și plenipotențiarii

ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (OLP), ACȚIONÂND ÎN NUMELE AUTORITĂȚII PALESTINIENE A CISIORDANIEI ȘI FÂȘIEI GAZA,

denumită în continuare „Autoritatea Palestiniană”,

pe de altă parte,

reuniți la Bruxelles, la 24 februarie 1997, pentru semnarea Acordului de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), pe de altă parte, denumit în continuare „Acordul de asociere euro-mediteranean interimar”, au adoptat următoarele texte:

 

Acordul de asociere euro-mediteranean interimar, anexele sale și următoarele protocoale:

Protocolul nr. 1

privind dispozițiile aplicabile importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Cisiordania și Fâșia Gaza

Protocolul nr. 2

privind dispozițiile aplicabile importurilor în Cisiordania și Fâșia Gaza de produse agricole originare din Comunitate

Protocolul nr. 3

privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă

Plenipotențiarii Comunității și plenipotențiarii Autorității Palestiniene au adoptat următoarele declarații comune, anexate prezentului act final:

 

Declarația comună privind proprietatea intelectuală, industrială și comercială (articolul 33 din acord)

 

Declarația comună privind articolul 55 din acord

 

Declarația comună privind articolul 58 din acord

 

Declarația comună privind cooperarea descentralizată

 

Declarația comună privind articolul 67 din acord

 

Declarația comună privind articolul 70 din acord

 

Declarația comună privind protecția datelor

 

Declarația comună privind programul de sprijinire a industriei palestiniene

și, în ceea ce privește Protocolul nr. 3 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, au adoptat următoarele declarații comune:

1.

Declarația comună privind Principatul Andorra

2.

Declarația comună privind Republica San Marino.

De asemenea, plenipotențiarii Comunității și plenipotențiarii Autorității Palestiniene au luat act de acordul sub formă de schimb de scrisori menționat mai jos, anexat prezentului act final:

 

Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitate și Autoritatea Palestiniană privind articolul 1 din Protocolul nr. 1 și referitoare la importurile în Comunitate de flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, care intră sub incidența subpoziției 0603 10 din Tariful Vamal Comun.

Plenipotențiarii Autorității Palestiniene au luat act de următoarea declarație a Comunității Europene, anexată prezentului act final:

 

Declarația privind cumulul de origine.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

DECLARAȚII COMUNE

Declarația comună privind proprietatea intelectuală, industrială și comercială (articolul 33 din acord)

În sensul acordului, proprietatea intelectuală, industrială și comercială cuprinde, în special, dreptul de autor, inclusiv dreptul de autor pentru programele de calculator, și drepturi conexe, brevetele, desenele industriale, indicațiile geografice, inclusiv indicațiile de origine, mărcile privind bunuri și servicii, topografiile circuitelor integrate, precum și protecția împotriva concurenței neloiale potrivit articolului 10a din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale (Actul de la Stocholm, 1967) și protecția informațiilor clasificate privind „competențe profesionale”.

Declarația comună privind articolul 55 din acord

Părțile își reafirmă angajamentul în favoarea procesului de pace din Orientul Mijlociu și convingerea că pacea trebuie consolidată prin cooperare regională. Comunitatea este pregătită să susțină proiectele comune de dezvoltare prezentate de Autoritatea Palestiniană și de alte părți din regiune, sub rezerva procedurilor bugetare și tehnice specifice ale Comunității.

Părțile reafirmă că acordul se înscrie în procesul lansat cu ocazia Conferinței de la Barcelona din 27 noiembrie 1995 și că prezenta cooperarea bilaterală între Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană este complementară cooperării regionale instituite în cadrul parteneriatului euro-mediteranean.

Declarația comună privind articolul 58 din acord

Părțile hotărăsc că accesul la locuri de muncă nu este prevăzut în cadrul programelor de schimb destinate tinerilor.

Declarația comună privind cooperarea descentralizată

Părțile reafirmă importanța pe care o acordă programelor de cooperare descentralizată ca mijloc de încurajare a schimbului de experiență și a transferurilor de cunoștințe în regiunea mediteraneană și între Comunitatea Europeană și partenerii săi mediteraneeni.

Declarația comună privind articolul 67 din acord

În cazul aplicării procedurii de arbitraj, părțile se asigură că un al treilea arbitru este numit de comitetul mixt în termen de două luni de la numirea celui de-al doilea arbitru.

Declarația comună privind articolul 70 din acord

1.

În sensul interpretării și aplicării prezentului acord, părțile hotărăsc: cazurile de urgență specială prevăzute la articolul 70 reprezintă cazuri de încălcare flagrantă a acordului de către una dintre părți. Se încalcă flagrant contractul:

în cazul rezilierii neautorizate a acordului prin reglementările generale ale dreptului internațional;

în cazul încălcării elementelor esențiale ale acordului enunțate la articolul 2 din acesta.

2.

Părțile hotărăsc că măsurile adecvate prevăzute la articolul 70 sunt măsuri luate în conformitate cu dreptul internațional. În cazul în care una dintre părți ia o anumită măsură în caz de urgență specială în temeiul articolului 70, cealaltă parte poate angaja procedura de rezolvare a diferendurilor.

Declarația comună privind protecția datelor

Părțile hotărăsc că protecția datelor va fi garantată în toate domeniile în care intervine schimbul de date cu caracter personal.

Declarația comună privind programul de sprijinire a industriei palestiniene

Părțile hotărăsc să inițieze un program de sprijinire cu scopul de a promova si dezvolta capacitatea sectorului industrial palestinian.

Comunitatea permite întreprinderilor palestiniene din Cisiordania si Fâșia Gaza accesul la finanțarea de asistență pentru demararea activității și la capital. Această măsură include accesul la programul ECIP (Programul european privind partenerii comunitari în materie de investiții), care oferă asistență pentru cheltuielile de înființare a întreprinderilor, precum studiile de fezabilitate și asistență tehnică, și, în anumite cazuri, accesul la finanțarea întreprinderilor comune. Consolidarea împrumuturilor prin intermediul unui fond de rulment administrat de Fondul palestinian pentru dezvoltare, care se adresează, în special, întreprinderilor mici și mijlocii, este, de asemenea, accesibil pe baza subvențiilor comunitare. Banca Europeană de Investiții extinde consolidarea împrumuturilor și acordarea de capital de risc pentru întreprinderile palestiniene prin intermediul băncilor locale.

Comunitatea a înființat Centrul pentru dezvoltare privată în Cisiordania și Fâșia Gaza, pentru a oferi ajutor, formare profesională și consiliere industriei palestiniene în domeniul înființării și planificării întreprinderilor, gestiunii comerciale, strategiei comerciale și comercializării.

Comunitatea recunoaște că industria palestiniană are nevoie să caute alte piețe de desfacere în străinătate. În consecință, prin prezentul acord se autorizează accesul piețelor Comunității Europene la produsele industriale palestiniene scutite de drepturi vamale. Palestinian Enterprise Center (Centrul palestinian pentru întreprinderi) și, în cadrul acestuia, Centrul european de informare, sunt capabile să promoveze și să faciliteze contactele și inițiativele comune între sectorul industrial european și cel palestinian, prin intermediul activităților de parteneriat (programe Euro-Partenariat, Med-Partenariat și Med-Enterprise) și prin intermediul altor diverse mijloace (precum rețelele BC Net și BRE), disponibile uneori.

De asemenea, Comunitatea recunoaște că industria palestiniană suferă din cauza infrastructurii sale economice de bază insuficient dezvoltate. Ținând seama că, în cadrul programului de asistență acordată de Comunitate pentru dezvoltarea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza, o parte a acestui ajutor poate servi la sprijinirea industriei palestiniene, Comunitatea va lua în considerare cererile Autorității Palestiniene și va încerca să obțină ca o parte a acestor intervenții (subvenții sau împrumuturi) să fie consacrate reabilitării infrastructurilor economice esențiale.

În cadrul cooperării economice prevăzute în prezentul acordul, cele două părți inițiază o serie de schimburi periodice de opinii pentru a stabili cum pot fi combinate în modul cel mai eficient toate mecanismele de sprijin descrise în prezenta declarație, precum și orice alt instrument ulterior, pentru a oferi ajutorul adecvat industriei palestiniene.

Declarația comună privind Principatul Andora

1.

Produsele originare din Andora menționate în capitolele 25-97 ale Sistemului Armonizat sunt acceptate de Autoritatea Palestiniană ca produse originare din Comunitate în sensul prezentului acord.

2.

Protocolul nr. 3 se aplică mutatis mutandis pentru definirea caracterului originar al produselor menționate anterior.

Declarația comună privind Republica San Marino

1.

Produsele originare din San Marino sunt acceptate de Autoritatea Palestiniană ca produse originare din Comunitate în sensul prezentului acord.

2.

Protocolul nr. 3 se aplică mutatis mutandis pentru definirea caracterului originar al produselor menționate anterior.


ACORD SUB FORMĂ DE SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitate și Autoritatea Palestiniană privind articolul 1 din Protocolul nr. 1 și referitor la importurile în Comunitate de flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, care intră sub incidența subpoziției 0603 10 din Tariful Vamal Comun

Stimate domn,

Comunitatea și Autoritatea Palestiniană au convenit următoarele:

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 prevede eliminarea drepturilor vamale pentru importurile în Comunitate de flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, care intră sub incidența subpoziției 0603 10 din Tariful Vamal Comun și originare din Cisiordania și Fâșia Gaza, în limita unui contingent tarifar de 1 500 de tone.

Autoritatea Palestiniană se angajează să respecte următoarele condiții pentru importurile în Comunitate de trandafiri și garoafe scutite de drepturi vamale:

nivelul prețurilor produselor importate în Comunitate trebuie să fie cel puțin egal cu 85 % din nivelul prețurilor comunitare, pentru aceleași produse, în cursul acelorași perioade;

nivelul prețurilor palestiniene se stabilește luând în considerare prețul produselor importate pe piețele importatoare comunitare reprezentative;

nivelul prețurilor comunitare se bazează pe prețurile de producție considerate pe piețele reprezentative ale statelor membre, care se numără printre principalii producători;

nivelurile prețurilor sunt constatate o dată la cincisprezece zile și ponderate în funcție de cantitățile la care se aplică. Această dispoziție se aplică atât pentru prețurile comunitare, cât și pentru prețurile palestiniene;

pentru prețurile la producția comunitară, ca și pentru prețurile produselor palestiniene de import, se face distincție între trandafirii cu floare mare și cei cu floare mică și între garoafele cu o floare sau mai multe flori pe tulpină;

dacă nivelul prețului palestinian pentru un anumit tip de produs este mai mic cu 85 % din nivelul prețului comunitar, se suspendă preferința tarifară. Comunitatea reintroduce preferința tarifară de îndată ce nivelul prețului palestinian este mai mare sau egal cu 85 % din nivelul prețului comunitar.

V-aș fi recunoscător să confirmați acordul Autorității Palestiniene cu privire la conținutul prezentei scrisori.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Consiliului Uniunii Europene

Stimate domn,

Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră, cu data de astăzi, al cărei conținut este următorul:

„Comunitatea și Autoritatea Palestiniană au convenit următoarele:

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 prevede eliminarea drepturilor vamale pentru importurile în Comunitate de flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, care intră sub incidența subpoziției 0603 10 din Tariful Vamal Comun și originare din Cisiordania și Fâșia Gaza, în limita unui contingent tarifar de 1 500 de tone.

Autoritatea Palestiniană se angajează să respecte următoarele condiții pentru importurile în Comunitate de trandafiri și garoafe scutite de drepturi vamale:

nivelul prețurilor produselor importate în Comunitate trebuie să fie cel puțin egal cu 85 % din nivelul prețurilor comunitare, pentru aceleași produse, în cursul acelorași perioade;

nivelul prețurilor palestiniene se stabilește luând în considerare prețul produselor importate pe piețele importatoare comunitare reprezentative;

nivelul prețurilor comunitare se bazează pe prețurile de producție considerate pe piețele reprezentative ale statelor membre, care se numără printre principalii producători;

nivelurile prețurilor sunt constatate o dată la cincisprezece zile și ponderate în funcție de cantitățile la care se aplică. Această dispoziție se aplică atât pentru prețurile comunitare, cât și pentru prețurile palestiniene;

pentru prețurile la producția comunitară, ca și pentru prețurile produselor palestiniene de import, se face distincție între trandafirii cu floare mare și cei cu floare mică și între garoafele cu o floare sau mai multe flori pe tulpină;

dacă nivelul prețului palestinian pentru un anumit tip de produs este mai mic cu 85 % din nivelul prețului comunitar, se suspendă preferința tarifară. Comunitatea reintroduce preferința tarifară de îndată ce nivelul prețului palestinian este mai mare sau egal cu 85 % din nivelul prețului comunitar.

V-aș fi recunoscător să confirmați acordul Autorității Palestiniene cu privire la conținutul prezentei scrisori.”

Am onoarea să confirm acordul Autorității Palestiniene asupra conținutului scrisorii dumneavoastră.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

Pentru Autoritatea Palestiniană


DECLARAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

Declarația privind cumulul de origine

În conformitate cu evoluția politică, în cazul în care Autoritatea Palestiniană ar încheia un acord de liber schimb cu una sau mai multe țări mediteraneene, Comunitatea Europeană este pregătită să aplice cumulul de origine pentru dispozițiile comerciale privind țările respective.


Top