EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2268-20220714

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei din 6 septembrie 2021 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/2022-07-14

02021R2268 — RO — 14.07.2022 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

▼C2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2268 AL COMISIEI

din 6 septembrie 2021

de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

▼B

(JO L 455I 20.12.2021, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/975 AL COMISIEI din 17 martie 2022

  L 167

35

24.6.2022


Rectificat prin:

 C1

Rectificare, JO L 029, 10.2.2022, p.  46 (2021/2268)

►C2

Rectificare, JO L 115, 13.4.2022, p.  187 (2021/2268)
▼B

▼C2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2268 AL COMISIEI

din 6 septembrie 2021

de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2017/653 se modifică după cum urmează:

1. 

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) 

la primul paragraf se adaugă următoarele litere (f)-(i):

„(f) 

după caz, în cazul în care în scopuri juridice, administrative sau comerciale, creatorul de PRIIP face parte dintr-un grup de societăți, denumirea respectivului grup;

(g) 

în cazul în care PRIIP ia forma unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau a unui fond de investiții alternative (FIA), identificarea OPCVM-ului sau a FIA, inclusiv clasa de acțiuni sau compartimentul de investiții al acestora, menționate în mod vizibil;

(h) 

detaliile autorizației, dacă este cazul;

(i) 

în cazul în care PRIIP ia forma unui OPCVM sau a unui FIA și în cazurile în care un OPCVM este administrat de o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, sau în cazurile în care este o societate de investiții, astfel cum este menționată la articolul 27 din directiva respectivă (denumită în mod colectiv «societate de administrare a OPCVM»), care exercită, în privința OPCVM-ului respectiv, drepturile prevăzute la articolul 16 din directiva menționată, sau în cazurile în care un FIA este administrat de un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) care exercită, în privința FIA respectiv, drepturile prevăzute la articolele 31, 32 și 33 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( *1 ), se include o declarație suplimentară în ceea ce privește situația respectivă.

(b) 

se adaugă următorul paragraf:

„În sensul primului paragraf litera (g), în cazul unui compartiment de investiții sau al unei clase de acțiuni, denumirea OPCVM-ului sau a FIA urmează după denumirea compartimentului sau a clasei de acțiuni. Dacă există un cod numeric de identificare a OPCVM sau FIA, a compartimentului de investiții sau a clasei de acțiuni, acesta face parte din identificarea OPCVM sau FIA.”

2. 

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a) 

se introduc următoarele alineate (2a), (2b) și (2c):

„(2a)  

În cazul în care PRIIP ia forma unui OPCVM sau a unui FIA, informațiile din secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?» din documentul cu informații esențiale se referă la acele caracteristici esențiale ale unui OPCVM sau ale unui FIA cu privire la care trebuie informat un investitor individual, chiar dacă aceste caracteristici nu fac parte din descrierea obiectivelor și a politicii de investiții din prospectul unui OPCVM, astfel cum se menționează la articolul 68 din Directiva 2009/65/CE, sau din descrierea strategiei de investiții și a obiectivelor FIA menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE, inclusiv:

(a) 

principalele categorii de instrumente financiare eligibile care fac obiectul unei investiții;

(b) 

posibilitatea investitorului individual de a obține răscumpărarea titlurilor de participare ale unui OPCVM sau FIA la cerere, această declarație fiind însoțită de o indicare a frecvenței cu care au loc răscumpărări ale titlurilor de participare, sau, după caz, o declarație potrivit căreia nu există nicio posibilitate de răscumpărare a titlurilor la cerere;

(c) 

dacă OPCVM-ul sau FIA are un obiectiv specific raportat la un sector industrial, geografic sau orice alt sector de piață sau raportat la anumite clase de active;

(d) 

dacă OPCVM-ul sau FIA permite opțiuni discreționare raportat la investițiile specifice care vor fi realizate și dacă această abordare include sau implică un indice de referință și în caz afirmativ care este acesta;

(e) 

dacă veniturile din dividende sunt distribuite sau reinvestite.

În sensul literei (d) primul paragraf, în cazul în care se utilizează un indice de referință, trebuie indicat gradul de libertate raportat la acesta, iar în cazul în care OPCVM-ul sau FIA are un obiectiv de urmărire a evoluției indicilor, acest lucru trebuie precizat.

(2b)  

Informațiile menționate la alineatul (2a) includ următoarele, după caz:

(a) 

dacă OPCVM-ul sau FIA investește în obligațiuni, o indicație cu privire la emitenți, societăți, guverne sau alte entități și, dacă este cazul, cerințele minime de rating;

(b) 

dacă OPCVM-ul sau FIA este un fond de investiții structurat, o explicație în termeni simpli a tuturor elementelor necesare pentru înțelegerea corectă a remunerației și factorii de la care se așteaptă să determine performanța, inclusiv, dacă este necesar, referințe la detaliile referitoare la algoritm și funcționarea sa care apar în prospectul OPCVM-ului sau în descrierea strategiei de investiții și a obiectivelor FIA;

(c) 

dacă alegerea activelor se bazează pe anumite criterii, o explicare a acestora, precum «creștere», «valoare», sau «dividende mari»;

(d) 

dacă se utilizează tehnici specifice de administrare a activelor, printre care se pot număra acoperirea împotriva riscurilor, arbitrajul sau efectul de levier, o explicație în termeni simpli a factorilor de la care se așteaptă să determine performanța OPCVM-ului sau a FIA.

(2c)  

Informațiile menționate la alineatele (2a) și (2b) fac distincția între categoriile largi de investiții specificate la alineatul (2a) literele (a) și (c) și la alineatul (2b) litera (a) și abordarea acestor investiții care urmează să fie adoptată de o societate de administrare a OPCVM sau de un AFIA, astfel cum se specifică la alineatul (2a) litera (d) și la alineatul (2b) literele (b), (c) și (d).

Secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?» din documentul cu informații esențiale poate conține și alte elemente în afara celor enumerate la alineatele (2a) și (2b), inclusiv descrierea strategiei de investiții a OPCVM-ului sau a FIA, în cazul în care aceste elemente sunt necesare pentru a descrie în mod corespunzător obiectivele și politica de investiții ale OPCVM-ului sau ale FIA.”;

(b) 

se adaugă alineatele (6) și (7) după cum urmează:

„(6)  
În cazul în care PRIIP ia forma unui OPCVM sau a unui FIA, identificarea și explicarea riscurilor menționate în anexele II și III la prezentul regulament trebuie să fie în concordanță cu procesul intern de identificare, măsurare, administrare și monitorizare a riscului adoptat de către societatea de administrare a OPCVM-ului în conformitate cu Directiva 2009/65/CE sau de către AFIA în conformitate cu Directiva 2011/61/UE. În cazul în care o societate de administrare administrează mai multe OPCVM-uri sau în cazul în care un AFIA administrează mai mult de un FIA, riscurile trebuie identificate și explicate în mod coerent.
(7)  

În cazul în care PRIIP ia forma unui OPCMV sau a unui FIA, secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?» din documentul cu informații esențiale conține următoarele informații pentru fiecare stat membru în care este comercializat OPCVM-ul sau FIA:

(a) 

denumirea depozitarului;

(b) 

unde și cum se pot obține informații suplimentare cu privire la OPCVM sau FIA, copii ale prospectului OPCVM-ului sau copii ale descrierii strategiei de investiții și a obiectivelor FIA, cel mai recent raport anual și orice raport semestrial ulterior al OPCVM-ului menționat la articolul 68 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 2009/65/CE sau cel mai recent raport anual al FIA, astfel cum se menționează la articolul 22 din Directiva 2011/61/UE, precizând limba sau limbile în care sunt disponibile documentele respective și faptul că acestea pot fi obținute gratuit;

(c) 

unde și cum se pot obține alte informații practice, inclusiv unde se poate găsi ultimul preț al titlurilor de participare.”

3. 

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) 

la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Se adaugă un avertisment vizibil, după caz, cu privire la costurile suplimentare care pot fi percepute de persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care îl vând.”;

(b) 

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  

În tabelul «Structura costurilor» din secțiunea intitulată «Care sunt costurile?» din documentul cu informații esențiale, creatorii de PRIIP precizează indicatorii sintetici pentru următoarele tipuri de costuri:

(a) 

costurile unice, cum ar fi costurile de intrare și de ieșire;

(b) 

costurile recurente, separând costurile de tranzacționare a portofoliului de alte costuri recurente;

(c) 

costurile accesorii, precum comisioanele de performanță sau comisioanele pentru randament.”;

(c) 

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  
Creatorii de PRIIP descriu fiecare dintre diferitele costuri incluse în tabelul «Structura costurilor» din secțiunea intitulată «Care sunt costurile?» din documentul cu informații esențiale, în conformitate cu anexa VII, și precizează unde și în ce mod aceste costuri pot fi diferite de costurile reale pe care le poate suporta investitorul individual și unde și în ce mod aceste costuri pot depinde de măsura în care investitorul individual exercită sau nu anumite opțiuni.”
4. 

La articolul 8, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)  

Pentru OPCVM-urile definite la punctul 1 litera (a) din anexa VIII, FIA, astfel cum sunt definite la punctul 1 litera (b) din anexa respectivă, sau produsele de investiții bazate pe asigurări de tip unit-linked, astfel cum sunt definite la punctul 1 litera (c) din anexa respectivă, secțiunea intitulată «Alte informații relevante» din documentul cu informații esențiale include:

(a) 

un link către site-ul sau o trimitere la un document, unde sunt puse la dispoziție informațiile privind performanța anterioară publicate de creatorul de PRIIP în conformitate cu anexa VIII;

(b) 

numărul de ani pentru care sunt prezentate date privind performanța anterioară.

Pentru PRIIP menționate în anexa II partea 1 punctul 5 care sunt fonduri deschise sau alte PRIIP deschise subscrierii, calculele scenariilor de performanță anterioare se publică lunar, iar secțiunea intitulată «Alte informații relevante» indică unde pot fi găsite calculele respective.”

5. 

Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE CU INFORMAȚII ESENȚIALE ÎN FUNCȚIE DE PRIIP CARE OFERĂ O GAMĂ DE OPȚIUNI DE INVESTIȚII”.

6. 

La articolul 10, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) 

un document cu informații esențiale pentru fiecare opțiune de investiții suport din cadrul PRIIP, în conformitate cu capitolul I, inclusiv informații cu privire la PRIIP în ansamblu, fiecare document cu informații esențiale reflectând cazul în care investitorul individual investește într-o singură opțiune de investiții;

(b) 

un document cu informații esențiale general care descrie PRIIP în conformitate cu capitolul I, cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 11-14, inclusiv o descriere a locului unde pot fi găsite informații specifice privind fiecare opțiune de investiții suport.”

7. 

Articolul 11 litera (c) se elimină.

8. 

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a) 

la alineatul (1), litera (d) se elimină;

(b) 

alineatul (2) se elimină.

9. 

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Secțiunea «Care sunt costurile?» din documentul cu informații esențiale general

În secțiunea intitulată «Care sunt costurile?», prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) litera (b), creatorii de PRIIP precizează următoarele:

(a) 

în cazul în care costurile PRIIP, altele decât costurile aferente opțiunii de investiții suport, nu pot fi furnizate într-o singură cifră, inclusiv în cazul în care aceste costuri variază în funcție de opțiunea de investiții suport selectată:

(i) 

gama de costuri ale PRIIP din tabelele «Evoluția în timp a costurilor» și «Structura costurilor» care figurează în anexa VII;

(ii) 

indicarea faptului că, pentru investitorul individual, costurile variază în funcție de opțiunea de investiții suport;

(b) 

în cazul în care costurile PRIIP, altele decât costurile aferente opțiunilor de investiții suport, pot fi indicate într-o singură cifră:

(i) 

costurile respective prezentate separat de gama de costuri pentru opțiunile de investiții suport oferite de PRIIP în tabelele «Evoluția în timp a costurilor» și «Structura costurilor» care figurează în anexa VII;

(ii) 

o declarație care să indice faptul că, pentru investitorul individual, costurile totale constau într-o combinație între costurile opțiunilor de investiții suport alese și alte costuri ale PRIIP și variază în funcție de opțiunile de investiții suport.

Articolul 14

Informații specifice privind fiecare opțiune de investiții suport

Informațiile specifice privind fiecare opțiune de investiții suport, menționate la articolul 10 litera (b), sunt furnizate într-un document informativ specific care completează documentul cu informații esențiale general. Creatorii de PRIIP includ, pentru fiecare opțiune de investiții suport, toate elementele următoare:

(a) 

o alertă de inteligibilitate, acolo unde este cazul;

(b) 

obiectivele de investiții, mijloacele de realizare a acestora și piața țintă vizată astfel cum se prevede la articolul 2 alineatele (2) și (3);

(c) 

un indicator sintetic de risc și o explicație privind riscul, precum și scenarii de performanță astfel cum se prevede la articolul 3;

(d) 

o prezentare a costurilor, în conformitate cu articolul 5, inclusiv o declarație din care să reiasă dacă aceste costuri includ sau nu toate costurile PRIIP în cazul în care investitorul individual investește numai în respectiva opțiune de investiții specifică;

(e) 

pentru opțiunile de investiții suport care sunt OPCVM-uri, astfel cum sunt definite la punctul 1 litera (a) din anexa VIII, FIA, astfel cum sunt definite la punctul 1 litera (b) din anexa respectivă, sau produse de investiții bazate pe asigurări de tip unit-linked, astfel cum sunt definite la punctul 1 litera (c) din anexa menționată, informații privind performanța anterioară, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3).

Informațiile menționate la literele (a)-(e) de la prezentul paragraf respectă structura părților relevante ale modelului prevăzut în anexa I.”

10. 

Se introduce următorul capitol IIa:

„CAPITOLUL IIa

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE CU INFORMAȚII ESENȚIALE ÎN FUNCȚIE DE ANUMITE OPCVM-URI ȘI FIA

Articolul 14a

Compartimentele de investiții ale OPCVM-urilor sau ale FIA

(1)  
În cazul în care un OPCVM sau FIA este format din două sau mai multe compartimente de investiții, se elaborează un document cu informații esențiale separat pentru fiecare compartiment în parte.
(2)  

Fiecare document cu informații esențiale menționat la alineatul (1) conține, în secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?», următoarele informații:

(a) 

o declarație din care să reiasă că documentul cu informații esențiale descrie un compartiment al unui OPCVM sau al unui FIA și, după caz, că prospectul OPCVM-ului sau descrierea strategiei de investiții și a obiectivelor FIA și rapoartele periodice sunt întocmite pentru întregul OPCVM sau FIA menționat la începutul documentului cu informații esențiale;

(b) 

dacă activele și pasivele fiecărui compartiment sunt separate sau nu prin lege și cum ar putea să afecteze acest fapt investitorii;

(c) 

dacă investitorul individual are sau nu dreptul de a preschimba investiția sa în titlurile de participare ale unui compartiment în titluri de participare ale celuilalt compartiment și în caz afirmativ unde se pot obține informații despre modul în care se poate exercita acest drept.

(3)  
În cazul în care societatea de administrare a OPCVM sau AFIA stabilește un comision pentru a preschimba titlurile de participare ale investitorului individual în conformitate cu alineatul (2) litera (c) și dacă acest comision diferă de comisionul standard aplicat la cumpărarea sau vânzarea titlurilor de participare, acest comision trebuie indicat separat în secțiunea «Care sunt costurile?» din documentul cu informații esențiale.

Articolul 14b

Clasele de acțiuni ale OPCVM sau ale FIA

(1)  
În cazul în care un OPCVM sau un FIA este format din mai multe categorii de titluri de participare sau acțiuni, trebuie elaborat un document cu informații esențiale pentru fiecare clasă de titluri de participare sau acțiuni.
(2)  
Documentul cu informații esențiale relevant pentru două sau mai multe clase ale aceluiași OPCVM sau FIA poate fi combinat într-un singur document cu informații esențiale, cu condiția ca documentul rezultant să respecte în întregime toate cerințele privind lungimea, limba și prezentarea documentului cu informații esențiale.
(3)  
Societatea de administrare a OPCVM-ului sau AFIA poate alege o categorie care să reprezinte una sau mai multe categorii ale OPCVM-ului sau ale FIA, cu condiția ca alegerea să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare investitorii individuali potențiali ai celorlalte categorii. În acest caz, secțiunea intitulată «Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?» din documentul cu informații esențiale trebuie să conțină o descriere a riscurilor importante aplicabile oricăreia dintre celelalte categorii reprezentate. Documentul cu informații esențiale bazat pe categoria reprezentativă poate fi furnizat investitorilor individuali din celelalte categorii.
(4)  
Nu se pot combina categorii diferite pentru a forma o categorie reprezentativă compozită în sensul alineatului (3).
(5)  
Societatea de administrare a OPCVM sau AFIA trebuie să țină evidența categoriilor care sunt reprezentate de categoria reprezentativă menționată la alineatul (3) și a motivelor care justifică această alegere.
(6)  
După caz, secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?» din documentul cu informații esențiale trebuie completată cu indicarea categoriei care a fost selecționată ca fiind reprezentativă, utilizând termenul prin care această categorie este desemnată în prospectul OPCVM-ului sau în descrierea strategiei de investiții și a obiectivelor FIA.
(7)  
Respectiva secțiune trebuie să indice și de unde pot investitorii individuali să obțină informații despre celelalte categorii ale OPCVM-ului sau FIA care sunt comercializate în statul lor membru.

Articolul 14c

OPCVM sau FIA ca fond de fonduri

(1)  
În cazul în care OPCVM-ul investește o parte substanțială a activelor sale în alt OPCVM sau în alte organisme de plasament colectiv în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2009/65/CE, descrierea obiectivelor și a politicii de investiții a OPCVM-ului respectiv din documentul cu informații esențiale trebuie să conțină o scurtă explicație a modului în care urmează a fi selecționate în mod continuu celelalte organisme de plasament colectiv. În cazul în care un OPCVM este un fond de fonduri de hedging, documentul cu informații esențiale include informații cu privire la achiziționarea de FIA din afara UE care nu se află sub supraveghere.
(2)  
În cazul în care FIA investește o parte substanțială a activelor sale în alte OPCVM-uri sau FIA, alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis.

Articolul 14d

OPCVM de tip «feeder»

(1)  

Pentru OPCVM-ul de tip «feeder», astfel cum este definit la articolul 58 din Directiva 2009/65/CE, documentul cu informații esențiale conține, în secțiunea intitulată «În ce constă acest produs?» următoarele informații specifice OPCVM-ului de tip «feeder»:

(a) 

o declarație care să indice că prospectul, documentul cu informații esențiale și rapoartele și conturile periodice ale OPCVM-ului de tip «master» sunt puse la dispoziția investitorilor individuali în OPCVM-ul de tip «feeder» la cererea acestora, modalitățile de obținere a acestora și limba (limbile) în care sunt disponibile;

(b) 

dacă elementele enumerate la litera (a) de la prezentul alineat sunt disponibile numai pe hârtie sau și pe alt tip de suport durabil și dacă se percep taxe pentru elementele care nu fac obiectul expedierii gratuite în conformitate cu articolul 63 alineatul (5) din Directiva 2009/65/CE;

(c) 

în cazul în care OPCVM-ul de tip «master» nu este stabilit în același stat membru ca OPCVM-ul de tip «feeder», iar acest lucru ar putea afecta tratamentul fiscal al OPCVM-ului de tip «feeder», o declarație în acest sens;

(d) 

informații privind proporția activelor OPCVM-ului de tip «feeder» care este investită în OPCVM-ul de tip «master»;

(e) 

o descriere a obiectivelor și a politicii de investiții a OPCVM-ului de tip «master», completată după caz de una dintre următoarele:

(i) 

o precizare că randamentul investiției OPCVM-ului de tip «feeder» va fi similar celui al OPCVM-ului de tip «master»; sau

(ii) 

o explicație a motivelor pentru care randamentul investițional al OPCVM-ului de tip «feeder» poate fi diferit de cel al OPCVM-ului de tip «master» și în ce constau eventualele diferențe.

(2)  
În cazul în care profilul de risc și de randament al OPCVM-ului de tip «feeder» diferă în mod substanțial de cel al OPCVM-ului de tip «master», acest fapt, precum și motivele lui, trebuie explicate în secțiunea «Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?» din documentul cu informații esențiale.
(3)  
Orice risc de lichiditate, precum și relația dintre acordurile de subscriere și răscumpărare pentru OPCVM-ul de tip «feeder» și OPCVM-ul de tip «master» trebuie explicate în secțiunea «Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?» din documentul cu informații esențiale.

Articolul 14e

OPCVM-ul sau FIA structurat

Fondurile de investiții structurate sunt OPCVM-uri sau FIA care plătesc investitorilor individuali, la anumite date predeterminate, o sumă al cărei calcul se bazează pe un algoritm și care este legată de performanța sau de evoluția prețurilor sau de alte condiții legate de active financiare, indici sau portofolii de referință sau OPCVM-uri ori FIA cu caracteristici similare.”

11. 

La articolul 15 alineatul (2), se adaugă următoarea literă (d):

„(d) 

în cazul în care scenariile de performanță se bazează pe prețuri de referință adecvate sau pe substituenți adecvați, coerența prețului de referință sau a substituentului cu obiectivele PRIIP.”

12. 

Se introduce următorul capitol IVa:

„CAPITOLUL IVa

TRIMITERI ÎNCRUCIȘATE

Articolul 17a

Utilizarea trimiterilor încrucișate la alte surse de informații

Fără a aduce atingere articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, în documentul cu informații esențiale pot fi incluse trimiteri încrucișate la alte surse de informații, inclusiv la prospect și la rapoartele anuale sau semestriale, cu condiția ca toate informațiile de care au nevoie investitorii individuali pentru a înțelege elementele esențiale ale investiției să fie incluse în documentul cu informații esențiale.

Se pot face trimiteri încrucișate la site-ul PRIIP sau al creatorului de PRIIP, inclusiv la secțiunile acestor site-uri în care se regăsesc prospectul și rapoartele periodice.

Trimiterile încrucișate menționate la primul paragraf direcționează investitorul individual către secțiunea pertinentă din sursa de informații relevantă. În documentul cu informații esențiale se pot utiliza mai multe trimiteri încrucișate, însă numărul lor trebuie să fie cât mai mic.”

13. 

La articolul 18, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text: „Articolul 14 alineatul (2) se aplică până la 30 iunie 2022.”

14. 

Anexa I se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

15. 

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

16. 

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

17. 

Anexa IV se înlocuiește cu textul anexei IV la prezentul regulament.

18. 

Anexa V se înlocuiește cu textul anexei V la prezentul regulament.

19. 

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

20. 

Anexa VII se înlocuiește cu textul anexei VII la prezentul regulament.

21. 

Textul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament se adaugă ca anexa VIII.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la ►M1  1 ianuarie 2023 ◄ . Totuși, articolul 1 punctul 13 se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

ANEXA I

MODEL PENTRU DOCUMENTUL CU INFORMAȚII ESENȚIALE

Creatorii de PRIIP trebuie să respecte ordinea secțiunilor și titlurile indicate în model; acesta stabilește lungimea totală a documentului imprimat, care trebuie să fie de maximum trei pagini în format A4, fără a fixa însă lungimea fiecărei secțiuni sau numărul de secțiuni care apar pe o pagină.Document cu informații esențiale

Scop

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produsul

[Denumirea produsului]

[Denumirea creatorului PRIIP]

(dacă este cazul) [ISIN sau UPI]

[site-ul web al creatorului PRIIP]

[Sunați la [numărul de telefon] pentru mai multe informații]

[[Denumirea autorității competente] este responsabilă de supravegherea [denumirea creatorului PRIIP] în legătură cu prezentul document cu informații esențiale]

(dacă este cazul) [Acest PRIIP este autorizat în [denumirea statului membru]]

(dacă este cazul) [[Denumirea societății de administrare a OPCVM] este autorizat(ă) în [denumirea statului membru] și reglementat(ă) de [identitatea autorității competente]

(dacă este cazul) [Denumirea AFIA] este autorizat(ă) în [denumirea statului membru] și reglementat(ă) de [identitatea autorității competente]

[data elaborării KID]

[Alertă (dacă este cazul) Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles]

În ce constă acest produs?

Tip

Termen

Obiective

Investitor individual vizat

[Beneficii și costuri ale asigurării]

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Riscul

Descrierea profilului de risc-randament

Indicator

Indicatorul sintetic de risc

Modelul și descrierile indicatorului sintetic de risc, astfel cum figurează în anexa III, inclusiv cu privire la pierderea maximă posibilă: pot pierde tot capitalul investit? Sunt expus(ă) riscului de a contracta angajamente sau obligații financiare suplimentare? Există o protecție a capitalului împotriva riscului de piață?

Performanța

Modele și descrieri privind scenariile de performanță, astfel cum sunt prevăzute în anexa V

Scenarii

Scenarii care includ, după caz, informații privind condițiile de rentabilitate pentru investitorii individuali sau plafoanele integrate de performanță și o declarație conform căreia legislația fiscală a statului membru de origine al investitorului individual poate avea un impact asupra remunerației efective

Ce se întâmplă dacă [creatorul PRIIP] nu este în măsură să plătească?

Informații privind existența unei scheme de garantare, numele garantului sau al operatorului sistemului de compensare pentru investitori, inclusiv riscurile acoperite și cele neacoperite.

Care sunt costurile?

Descrieri privind informațiile care trebuie incluse cu privire la alte costuri de distribuție

Evoluția în timp a costurilor

Model și descrieri în conformitate cu anexa VII

Structura costurilor

Model și descrieri în conformitate cu anexa VI

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii

anticipat? Perioada de deținere [minimă necesară] recomandată: [x]

Informații privind posibilitatea de a dezinvesti înainte de scadență, condițiile în acest sens, precum și eventualele comisioane și penalități aplicabile. Informații privind consecințele încasării înainte de sfârșitul termenului sau înainte de sfârșitul perioadei de deținere recomandate.

Cum pot depune o reclamație?

Alte informații relevante

După caz, o scurtă descriere a informațiilor publicate cu privire la performanța anterioară
ANEXA II

Anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 se modifică după cum urmează:

1. 

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a) 

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. 

Se atribuie fiecărui PRIIP o clasă MRM în conformitate cu tabelul următor:Clasa MRM

Volatilitatea corespunzătoare VaR (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % și < 5,0  %

3

≥ 5,0  % și < 12  %

4

≥ 12  % și < 20  %

5

≥ 20  % și < 30  %

6

≥ 30  % și < 80  %

7

≥ 80  %”

(b) 

punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13. 

VEV este dată de ecuația:

image

unde T este durata perioadei de deținere recomandate, exprimată în ani.”;

(c) 

punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„17. 

VEV este dată de ecuația:

image

unde T este durata perioadei de deținere recomandate, exprimată în ani. Numai în cazurile în care, înainte de sfârșitul perioadei de deținere recomandate conform simulării, produsul face obiectul unei opțiuni de cumpărare sau este anulat, se utilizează în calcul perioada, exprimată în ani, scursă până la lansarea opțiunii de cumpărare sau până la anulare.”;

(d) 

la punctul 23 litera (a), punctul (ix) se înlocuiește cu următorul text:

„(ix) 

proiectarea randamentelor pe cei 3 vectori proprii principali calculați în etapa precedentă, prin înmulțirea matricei NxM a randamentelor, obținută la punctul (iv), cu matricea Mx3 a vectorilor proprii, obținută la punctul (viii);”.

2. 

În partea 3, se introduce punctul 52a cu următorul text:

„52a. 

În cazul în care creatorul PRIIP consideră că numărul indicatorului sintetic de risc atribuit în urma agregării riscului de piață și a riscului de credit în conformitate cu punctul 52 nu reflectă în mod adecvat riscurile PRIIP, creatorul PRIIP poate decide să mărească acest număr. Procesul decizional pentru o astfel de majorare se documentează.”
ANEXA III

Anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 se modifică după cum urmează:

1. 

Punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. 

Creatorii de PRIIP trebuie să utilizeze formatul de mai jos pentru prezentarea SRI în documentul cu informații esențiale. Numărul relevant se evidențiază astfel cum este indicat, în funcție de SRI al PRIIP.

image

2. 

Punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. 

Imediat sub SRI, se indică durata perioadei de deținere recomandate. În plus, în următoarele cazuri se include o avertizare direct sub SRI, astfel cum se prevede în modelul de mai sus:

(a) 

dacă se consideră că riscul PRIIP este semnificativ mai mare în cazul în care perioada de deținere este diferită;

(b) 

dacă se consideră că PRIIP, prin contract sau nu, are un risc de lichiditate relevant din punct de vedere al importanței;

(c) 

dacă se consideră că PRIIP, prin contract sau nu, este nelichid.”

3. 

Se introduce punctul 6a cu următorul text:

„6a. 

Pentru PRIIP din categoria 1, astfel cum sunt definite la punctul 4 litera (b) din anexa II, terminologia utilizată pentru explicațiile care însoțesc SRI se ajustează, după caz, pentru a reflecta caracteristicile specifice ale PRIIP, cum ar fi absența unei sume investite inițial.”
ANEXA IV

ANEXA IV

SCENARII DE PERFORMANȚĂ

Numărul de scenarii

1. Scenariile de performanță prevăzute de prezentul regulament, care indică o serie de randamente posibile, sunt următoarele:

(a) 

scenariul favorabil;

(b) 

scenariul moderat;

(c) 

scenariul nefavorabil;

(d) 

scenariul de criză.

2. Scenariul de criză prezintă efectele negative semnificative asociate cu PRIIP care nu sunt reflectate de scenariul nefavorabil menționat la punctul 1 litera (c) din prezenta anexă. Dacă pentru scenariile de performanță prevăzute la punctul 1 literele (a)-(c) din prezenta anexă sunt indicate perioade intermediare, scenariul de criză prezintă, de asemenea, astfel de perioade.

3. Scenariul suplimentar pentru produsele de investiții bazate pe asigurări se dezvoltă din scenariul moderat menționat la punctul 1 litera (b) din prezenta anexă, dacă performanța este relevantă pentru randamentul investiției.

4. De asemenea, randamentul minim al investiției este indicat fără a se ține seama de situația în care creatorul PRIIP sau partea obligată să efectueze, direct sau indirect, plăți relevante către investitorul individual nu este în măsură să plătească.

Calcularea valorilor scenariilor nefavorabile, moderate și favorabile pentru perioada de deținere recomandată pentru PRIIP din categoria 2

Cazul 1: PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII cu suficiente date istorice

5. Următoarele norme se aplică PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII, în cazul în care, la momentul efectuării calculului, sunt îndeplinite următoarele criterii în ceea ce privește durata valorilor istorice consecutive anuale pentru PRIIP:

(a) 

este mai mare de 10;

(b) 

este cu cinci ani mai lungă decât durata perioadei de deținere recomandate a PRIIP.

6. În cazul în care perioada de deținere recomandată este de cinci ani sau mai puțin, scenariile nefavorabile, moderate și favorabile se calculează pe ultimii 10 ani de la data efectuării calculului. În cazul în care perioada de deținere recomandată este mai mare de cinci ani, scenariile nefavorabile, moderate și favorabile se calculează pe o perioadă de timp care este egală cu perioada de deținere recomandată plus cinci ani de la data efectuării calculului.

7. Calculul scenariilor nefavorabile, moderate și favorabile include următoarele etape:

(a) 

în perioada specificată la punctul 6 din prezenta anexă, identificarea tuturor subintervalelor care se suprapun în mod individual, egale ca durată cu durata perioadei de deținere recomandate și care încep sau se încheie în fiecare lună sau la fiecare dintre datele de evaluare pentru PRIIP cu o frecvență lunară de evaluare, care sunt cuprinse în perioada respectivă;

(b) 

pentru PRIIP cu o perioadă de deținere recomandată mai mare de un an, identificarea tuturor subintervalelor care se suprapun în mod individual egale sau mai scurte ca durată cu durata perioadei de deținere recomandate, dar mai mari sau egale cu un an, și care se încheie la sfârșitul perioadei identificate la punctul 6 din prezenta anexă;

(c) 

pentru fiecare subinterval menționat la literele (a) și (b), calcularea performanței PRIIP în conformitate cu următoarele:

(i) 

pe baza performanței PRIIP pe durata exactă a fiecărui subinterval;

(ii) 

minus toate costurile aplicabile;

(iii) 

pe baza faptului că orice venit distribuibil al PRIIP a fost reinvestit;

(iv) 

prin utilizarea unei transformări liniare pentru a obține performanța în subintervale mai scurte decât perioada de deținere recomandată, pentru a asigura o durată comparabilă pentru toate subintervalele;

(d) 

clasificarea subintervalelor identificate în conformitate cu litera (a) în funcție de performanța calculată în conformitate cu litera (c), pentru a identifica în cadrul acestora subintervalele mediane și subintervalele optime în ceea ce privește performanța;

(e) 

clasificarea subintervalelor identificate în conformitate cu literele (a) și (b) în funcție de performanța calculată în conformitate cu litera (c), pentru a identifica din cadrul acestora subintervalul cel mai nefavorabil în ceea ce privește performanța.

8. Scenariul nefavorabil reprezintă cea mai nefavorabilă evoluție a valorii PRIIP în conformitate cu punctul 7 litera (e) din prezenta anexă.

9. Scenariul moderat reprezintă evoluția mediană a PRIIP în conformitate cu punctul 7 litera (d) din prezenta anexă.

10. Scenariul favorabil reprezintă cea mai bună evoluție a valorii PRIIP în conformitate cu punctul 7 litera (d) din prezenta anexă.

11. Scenariile se calculează cel puțin lunar.

Cazul 2: PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII fără date istorice suficiente și cu posibilitatea de a utiliza un indice de referință

12. Pentru PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII, scenariile nefavorabile, moderate și favorabile se calculează astfel cum se specifică la punctele 6-11 din prezenta anexă, utilizând datele unui indice de referință pentru a completa valorile pentru PRIIP minus toate costurile aplicabile, în cazul în care:

(a) 

durata aferentă valorilor PRIIP nu îndeplinește criteriile stabilite la punctul 5 din prezenta anexă;

(b) 

indicele de referință este adecvat pentru estimarea scenariilor de performanță în conformitate cu criteriile specificate la punctul 16 din prezenta anexă; și

(c) 

există date istorice pentru indicele de referință care îndeplinește criteriile stabilite la punctul 5 din prezenta anexă.

În cazul în care informațiile privind obiectivele PRIIP fac trimitere la un indice de referință, se utilizează indicele de referință respectiv, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la primul paragraf.

Cazul 3: PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII fără date istorice suficiente și fără indice de referință sau cu un indice de referință fără date istorice suficiente sau cu orice alt PRIIP din categoria 2

13. Pentru PRIIP menționate la punctul 1 din anexa VIII care nu fac obiectul cazului 1 sau al cazului 2 de mai sus sau orice alt PRIIP din categoria 2, scenariile nefavorabile, moderate și favorabile se calculează astfel cum se specifică la punctele 6-11 din prezenta anexă, utilizând indici de referință reglementați prin Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ). Acești indici de referință reprezintă clasele de active în care investește PRIIP sau investițiile-suport la care este expus PRIIP, pentru a completa valorile PRIIP sau ale indicelui de referință menționat la punctul 12 din prezenta anexă. Se iau în considerare toate clasele de active în care PRIIP ar putea investi mai mult de 25 % din activele sale sau investițiile-suport care reprezintă mai mult de 25 % din expunere. În cazul în care nu există un astfel de indice de referință, se utilizează un substituent adecvat.

14. În cazul în care PRIIP investește în diferite tipuri de active sau oferă expunere la diferite tipuri de investiții-suport și au fost identificați mai mulți indici de referință« astfel cum se menționează la punctul 13 din prezenta anexă» scenariile se calculează utilizând un «indice de referință compozit», luând în considerare ponderile investiției estimate în fiecare tip de active sau investiții suport.

15. Pentru PRIIP din categoria 2 pentru care nu există un indice de referință sau un substituent adecvat cu date istorice suficiente care să îndeplinească criteriile stabilite la punctul 5 din prezenta anexă pentru PRIIP, scenariile de performanță se calculează în conformitate cu punctele 21-27 din prezenta anexă, utilizând randamentele istorice ale PRIIP pe 15 ani sau un indice de referință ori un substituent adecvat.

Cazurile 2 și 3: Utilizarea unor prețuri de referință sau a unor substituenți adecvați

16. Pentru a evalua dacă utilizarea unui anumit preț de referință sau a unui anumit substituent este adecvată pentru a estima scenariile de performanță, creatorii de PRIIP utilizează următoarele criterii, cu condiția ca aceste criterii să fie coerente cu obiectivele PRIIP și cu tipul de active în care investește PRIIP sau investițiile-suport la care PRIIP oferă expunere și să fie relevante pentru PRIIP:

(a) 

profilul de risc-randament în cazul în care prețul de referință sau substituentul și PRIIP se încadrează în aceeași categorie de SRI sau volatilitatea și randamentul preconizat ori ambele;

(b) 

randamentul estimat;

(c) 

structura de alocare a activelor (în cazul în care structura activelor PRIIP reflectă un indice compozit, prețul de referință sau substituentul în scopul calculării scenariilor de performanță trebuie să reflecte în mod consecvent ponderile indicelui compozit);

(d) 

activele potențiale în care PRIIP investește, în conformitate cu politica de investiții;

(e) 

expunerea la clasele de active-suport;

(f) 

expunerile geografice;

(g) 

expunerile sectoriale;

(h) 

distribuția veniturilor PRIIP;

(i) 

măsurile privind lichiditatea (de exemplu: volumele de tranzacționare zilnice, marjele de licitație etc.);

(j) 

durata;

(k) 

categoria ratingului de credit;

(l) 

volatilitatea sau volatilitatea istorică ori ambele.

Creatorii de PRIIP pot utiliza criterii suplimentare față de cele enumerate la primul paragraf, cu condiția să demonstreze că respectivele criterii suplimentare sunt relevante în ceea ce privește obiectivele PRIIP și tipul de active în care PRIIP investește sau tipul de investiții-suport față de care PRIIP oferă expunere.

17. Creatorii de PRIIP trebuie să fie în măsură să demonstreze coerența indicilor de referință cu obiectivele PRIIP și să își documenteze decizia, inclusiv o justificare clară a indicelui de referință utilizat.

Calcularea scenariului de criză pentru PRIIP din categoria 2

18. Pentru PRIIP din categoria 2, calculul scenariului de criză cuprinde următoarele etape:

(a) 

se identifică un subinterval de lungime w care corespunde următoarelor intervale: 

1 an

> 1 an

Prețuri zilnice

21

63

Prețuri săptămânale

8

16

Prețuri lunare

6

12

(b) 

se identifică pentru fiecare subinterval de lungime w randamentele istorice log-normale rt, unde t = t1, t2, …, tw;

(c) 

se măsoară volatilitatea pe baza următoarei formule ti = t1 până la ti = t H w +1 unde H este numărul observațiilor istorice aferente perioadei: