EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021D0509-20230313

Consolidated text: Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului din 22 martie 2021 de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/2023-03-13

02021D0509 — RO — 13.03.2023 — 001.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2021/509 A CONSILIULUI

din 22 martie 2021

de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528

(JO L 102 24.3.2021, p. 14)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2023/577 A CONSILIULUI din 13 martie 2023

  L 75

23

14.3.2023

►M2

DECIZIA (PESC) 2023/994 A CONSILIULUI din 22 mai 2023

  L 135

120

23.5.2023
▼B

DECIZIA (PESC) 2021/509 A CONSILIULUI

din 22 martie 2021

de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528TITLUL I

INSTITUIRE ȘI STRUCTURĂCAPITOLUL 1

Instituire, domeniu de aplicare, definiții și obiective

Articolul 1

Instituire și domeniu de aplicare

(1)  
Se instituie Instrumentul european pentru pace (denumit în continuare „instrumentul”) pentru finanțarea de către statele membre a acțiunilor Uniunii din cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) al căror scop este de a menține pacea, de a preveni conflictele și de a consolida securitatea internațională, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în cazurile în care, în temeiul articolului 41 alineatul (2) din TUE, cheltuielile operaționale legate de acțiunile respective nu sunt acoperite de bugetul Uniunii.
(2)  

Instrumentul se utilizează pentru finanțarea:

(a) 

costurilor comune ale operațiilor Uniunii prevăzute la articolul 42 alineatul (4) și la articolul 43 alineatul (2) din TUE care au implicații militare sau din domeniul apărării și care, prin urmare, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din TUE, nu pot fi acoperite din bugetul Uniunii;

(b) 

măsurilor de asistență care constau în acțiuni ale Uniunii în temeiul articolului 28 din TUE în cazul în care Consiliul decide în unanimitate, în temeiul articolului 41 alineatul (2) din TUE, că cheltuielile operaționale aferente se suportă de statele membre.

Măsurile de asistență din cadrul literei (b) sunt:

(i) 

acțiuni de consolidare a capacităților statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale legate de chestiuni militare și de apărare;

(ii) 

sprijin pentru aspectele militare ale operațiilor în sprijinul păcii conduse de organizații regionale sau internaționale ori de state terțe.

(3)  
Prezenta decizie instituie, de asemenea, un cadru pentru adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor de asistență menționate la alineatul (2) litera (b), care se bazează pe principiile și obiectivele stabilite la articolul 56 și care urmează prioritățile și orientarea strategice menționate la articolul 9.

Articolul 2

Plafonul financiar

▼M1

(1)  
Plafonul financiar pentru implementarea prezentului instrument în perioada 2021-2027 este de 7 979 000 000  EUR în prețuri curente.

▼B

(2)  
Defalcarea anuală a plafonului financiar este cea stabilită în anexa I.

Articolul 3

Capacitatea juridică și scutirea de impozite indirecte și taxe vamale

(1)  
Instrumentul dispune de capacitatea juridică necesară pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, în special capacitatea de a deține conturi bancare, de a dobândi, a deține sau a înstrăina active, bunuri și servicii, de a angaja personal, de a încheia contracte, înțelegeri și acorduri administrative, de a își lichida pasivele și de a se constitui parte în proceduri judiciare. Instrumentul nu are scopul, sau efectul, de a obține profit.
(2)  
În conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, statele membre iau, ori de câte ori este posibil, măsurile corespunzătoare în vederea scutirii, anulării sau rambursării sumei reprezentând impozitele indirecte sau taxele pe vânzări care intră în prețul bunurilor fixe și mobile atunci când instrumentul, pentru uz oficial, face achiziții importante al căror preț cuprinde impuneri și taxe de această natură. Totuși, aplicarea acestor măsuri nu trebuie să aibă drept efect denaturarea concurenței în cadrul Uniunii. În plus, în conformitate cu articolul 4 primul paragraf din Protocolul respectiv, importurile de bunuri în Uniune efectuate de către instrument sunt scutite de orice taxe vamale.

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a) 

„operație” înseamnă o operație sau o misiune a Uniunii care este instituită în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PESC) în conformitate cu articolul 42 din TUE și care are implicații militare sau din domeniul apărării, inclusiv cazurile în care punerea în aplicare a unei misiuni este încredințată unui grup de state membre în conformitate cu articolul 44 din TUE;

(b) 

„comandant de operație” înseamnă comandantul operației UE, astfel cum este definit în conceptul Uniunii Europene pentru comanda și controlul acțiunilor militare, inclusiv, după caz, directorul Capacității militare de planificare și conducere;

(c) 

„măsură de asistență” înseamnă o acțiune a Uniunii astfel cum este menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b); asistența care urmează să fie acordată poate consta în sprijin financiar, tehnic sau material; aceste acțiuni pot lua forma unei măsuri specifice sau a unui program general de sprijin cu un accent geografic sau tematic specific;

(d) 

„state membre contribuitoare” înseamnă statele membre care contribuie la finanțarea unei operații sau a unei măsuri de asistență care urmează să fie finanțată în cadrul instrumentului;

(e) 

„actor de implementare” înseamnă un actor căruia îi este încredințată punerea în aplicare a unei măsuri de asistență sau a unor părți ale acesteia și care încheie un contract cu instrumentul în acest scop;

(f) 

„beneficiar” înseamnă un stat terț sau o organizație regională sau internațională pentru care se acordă sprijin prin intermediul unei măsuri de asistență;

▼M1

(g) 

„exercițiu” înseamnă un exercițiu militar PSAC al Uniunii sau componenta militară a unui exercițiu PSAC civil, desfășurat în conformitate cu politica de exerciții a Uniunii Europene în cadrul PESC.

▼B

Articolul 5

Participarea la decizii și contribuția la finanțarea operațiilor și a măsurilor de asistență

(1)  
Sub rezerva alineatelor (2), (3) și (4), statele membre participă la decizii și contribuie la finanțarea operațiilor și a măsurilor de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.
(2)  
În conformitate cu articolul 41 alineatul (2) al doilea paragraf din TUE, un stat membru care s-a abținut de la un vot cu privire la o decizie a Consiliului privind o operație și a făcut o declarație oficială în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE nu este obligat să participe financiar la operația respectivă.
(3)  
În cazurile în care un stat membru s-a abținut de la un vot și a făcut o declarație oficială în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE privind o măsură de asistență care permite furnizarea de echipamente militare sau de platforme concepute pentru a aplica o forță letală, statul membru respectiv nu contribuie la suportarea costurilor măsurii de asistență respective. Într-un astfel de caz, statul membru respectiv face o contribuție suplimentară pentru finanțarea unor măsuri de asistență, altele decât cele referitoare la furnizarea de astfel de echipamente sau de platforme.

▼M2 —————

▼B

(5)  
Statul membru contribuitor participă la deciziile comitetului instrumentului menționat la articolul 11 cu privire la aspecte care țin de respectiva operație sau măsură de asistență.

Articolul 6

Inițiativa privind operațiile și măsurile de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului

Deciziile de instituire a operațiilor și a măsurilor de asistență finanțate în cadrul instrumentului se adoptă pe baza unor propuneri sau inițiative prezentate în conformitate cu articolul 42 alineatul (4) sau, respectiv, cu articolul 30 alineatul (1) din TUE.

Articolul 7

Temeiul juridic pentru finanțarea operațiilor și măsurilor de asistență ale Uniunii în cadrul instrumentului

(1)  
Finanțarea oricărei operații sau măsuri de asistență în cadrul instrumentului necesită adoptarea prealabilă a unui act juridic de bază sub forma unei decizii a Consiliului de instituire a operației în temeiul articolului 42 alineatul (4) și al articolului 43 alineatul (2) din TUE, sau a măsurii de asistență în temeiul articolului 28 din TUE. Prin excepție, un act juridic de bază nu este necesar pentru finanțarea costurilor comune în cursul etapei pregătitoare a unei operații sau a cheltuielilor necesare lichidării unei operații, astfel cum se menționează la articolul 44 alineatul (1) și, respectiv, alineatul (3) din prezenta decizie. De asemenea, un act juridic de bază nu este necesar în cazul în care Consiliul a autorizat finanțarea măsurilor pregătitoare pentru o măsură de asistență sau a unor măsuri urgente, până la adoptarea unei decizii privind o măsură de asistență, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) și, respectiv, articolul 58 din prezenta decizie.
(2)  
Actele juridice de bază menționate la alineatul (1) prevăd obiectivele, domeniul de aplicare, durata și condițiile de punere în aplicare a operației sau a măsurii de asistență în cauză și includ valoarea de referință pentru resursele financiare care urmează să fie finanțate prin instrument.

Articolul 8

Coerența acțiunilor Uniunii

(1)  
În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TUE, Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) asigură coerența între acțiunile finanțate din instrument și alte acțiuni din domeniul PESC. În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din TUE, Consiliul și Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant, asigură coerența dintre acțiunile finanțate din instrument și măsurile adoptate în temeiul instrumentelor din alte domenii ale acțiunii externe a Uniunii, precum și cu celelalte politici ale acesteia, și cooperează în acest sens.
(2)  
În conformitate cu articolul 18 alineatul (4) și cu articolul 27 alineatul (1) din TUE, Înaltul Reprezentant contribuie la asigurarea coerenței și a coordonării necesare în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei decizii, fără a aduce atingere modalităților de gestionare financiară a instrumentului, astfel cum figurează în capitolul 2 din prezenta decizie.
(3)  
Administratorii și alți actori responsabili cu gestionarea finanțării operațiilor și măsurilor de asistență din cadrul instrumentului cooperează și se coordonează reciproc în vederea asigurării funcționării eficiente a instrumentului.

Articolul 9

Priorități și orientare strategice

(1)  
Operațiile și măsurile de asistență urmează prioritățile strategice stabilite de Consiliul European și de Consiliu, inclusiv în concluziile relevante ale acestora, pentru acțiunile Uniunii din cadrul PESC.
(2)  
În cadrul priorităților strategice menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, COPS furnizează o orientare strategică pentru operațiile și măsurile de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului, în vederea menținerii păcii, a prevenirii conflictelor și a consolidării securității internaționale. În acest scop, COPS poartă o dezbatere de două ori pe an. În ceea ce privește măsurile de asistență, COPS se bazează pe obiectivele și principiile stabilite la articolul 56 și ține seama în mod corespunzător de rapoartele prezentate de Înaltul Reprezentant în conformitate cu articolul 63.
(3)  
Consiliul stabilește o metodologie privind riscurile și garanțiile pentru măsurile de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului, iar COPS o revizuiește periodic.
(4)  
Orientarea strategică menționată la alineatul (2) oferă atât o orientare tematică, cât și una geografică, ținând seama de situația internațională, de concluziile relevante ale Consiliului, de acțiunea externă a Uniunii din cadrul instrumentelor financiare aplicabile, precum și de rapoartele relevante ale Înaltului Reprezentant, ale administratorilor și ale comandanților de operație, în vederea obținerii eficacității și coerenței în contribuirea la îndeplinirea obiectivelor Uniunii prin intermediul operațiilor și al măsurilor de asistență care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului.
(5)  
Metodologia privind riscurile și garanțiile menționată la alineatul (3) include posibile elemente de atenuare a riscurilor și de însoțire, modalități de monitorizare și evaluare, precum și controale și garanții, inclusiv pentru măsurile de asistență care implică articole incluse în Lista comună a Uniunii cuprinzând produsele militare.CAPITOLUL 2

Structura organizatorică a instrumentului

Articolul 10

Organele de conducere și personalul

(1)  

Instrumentul este gestionat, sub autoritatea și conducerea comitetului instrumentului menționat la articolul 11, de către:

(a) 

un administrator pentru operații;

(b) 

comandantul de operație al fiecărei operații, în ceea ce privește operația pe care o comandă și orice măsură de asistență sau parte a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare în conformitate cu articolul 60;

(c) 

un administrator pentru măsurile de asistență; și

(d) 

un contabil pentru operații și un contabil pentru măsurile de asistență.

(2)  
Instrumentul se folosește, cât mai mult posibil, de instituțiile, organele și agențiile Uniunii. Acesta recurge în principal la structurile administrative existente și la personalul existent al instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii, precum și la personalul detașat de statele membre, la cererea administratorului respectiv.
(3)  
Secretarul general al Consiliului pune la dispoziția administratorului pentru operații și a contabilului pentru operații personalul și resursele administrative necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor.
(4)  
Înaltul Reprezentant răspunde de asigurarea punerii în aplicare a deciziilor Consiliului prin care se instituie măsuri de asistență în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din TUE.
(5)  
În scopul execuției financiare a măsurilor de asistență, cu excepția măsurilor de asistență sau a oricăror părți ale acestora care sunt puse în aplicare de o operație, Înaltul Reprezentant este asistat de administratorul pentru măsurile de asistență și de contabilul pentru măsurile de asistență. Înaltul Reprezentant exercită această responsabilitate cu sprijinul departamentului Comisiei menționat la articolul 9 alineatul (6) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului ( 1 ) și al altor servicii ale Comisiei, în funcție de necesități.

Articolul 11

Comitetul instrumentului

(1)  
Se instituie un comitet al instrumentului (denumit în continuare „comitetul”), format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru.
(2)  
Președintele comitetului este un reprezentant al statului membru care deține președinția Consiliului. Președintele convoacă și prezidează reuniunile comitetului.
(3)  
Comitetul își exercită competențele în temeiul prezentei decizii. Acesta hotărăște în conformitate cu regulile de vot prevăzute la alineatul (14).
(4)  
Comitetul adoptă bugetul anual al instrumentului și bugetele rectificative, ținând seama de valoarea de referință pentru fiecare operație și pentru fiecare măsură de asistență.
(5)  
Comitetul aprobă conturile anuale și acordă descărcarea de gestiune administratorilor și fiecărui comandant de operație cu privire la aspectele care intră în responsabilitatea fiecăruia.
(6)  

Comitetul adoptă, în urma unei propuneri comune din partea administratorilor, următoarele norme de punere în aplicare pentru execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului, care completează normele stabilite în prezenta decizie:

(a) 

normele de punere în aplicare care vizează operațiile militare, care sunt similare din punctul de vedere al flexibilității normelor financiare aplicate mecanismului de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau în domeniul apărării instituit prin Decizia (PESC) 2015/528 (denumit în continuare „mecanismul Athena”);

(b) 

normele de punere în aplicare care vizează măsurile de asistență, care sunt consecvente cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ) și garantează același nivel de bună gestiune financiară, transparență și nediscriminare. Respectivele norme justifică în mod explicit cazurile în care este necesară o abatere de la normele Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 pentru a face posibilă o flexibilitate țintită și se asigură că normele contabile adoptate de contabil în temeiul articolului 13 alineatul (4) litera (d) sunt conforme cu standardele contabile acceptate la nivel internațional pentru sectorul public.

Comitetul analizează normele de punere în aplicare menționate la literele (a) și (b) propuse în strânsă cooperare cu administratorii, în special pentru a se asigura că normele de punere în aplicare respectă principiul bunei gestiuni financiare, principiul nediscriminării și drepturile fundamentale.

(7)  
Comitetul își adoptă regulamentul de procedură în urma unei propuneri din partea președintelui cu susținerea administratorilor.
(8)  

Atunci când comitetul dezbate finanțarea unei operații sau a unei măsuri de asistență:

(a) 

comitetul este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru contribuitor;

(b) 

un reprezentant al unui stat membru care nu contribuie la operație sau la măsura de asistență poate participa la lucrările comitetului privind o astfel de operație sau măsură de asistență, fără a lua parte la vot;

(c) 

fiecare comandant de operație sau reprezentantul acestuia participă la lucrările comitetului privind operația pe care o comandă și privind măsura de sprijin sau orice parte a acesteia pe care operația o pune în aplicare, fără a lua parte la vot;

(d) 

reprezentanții statelor terțe contribuitoare și ai contribuitorilor voluntari sunt invitați să participe la lucrările comitetului dacă dezbaterea se referă în mod direct la contribuția lor financiară, fără ca aceștia să ia parte sau să asiste la vot;

(e) 

reprezentanți ai altor actori relevanți, în special actori de implementare, pot fi invitați să participe la lucrările comitetului privind măsura de asistență pe care o pun în aplicare integral sau parțial, fără a lua parte la vot.

(9)  
Secretariatul comitetului este asigurat de administratorul pentru operații, în ceea ce privește aspectele legate de operații și de măsurile de asistență puse în aplicare de către operații, și de administratorul pentru măsurile de asistență, în ceea ce privește aspectele legate de măsurile de asistență. Fiecare administrator participă la reuniunile comitetului și întocmește procesul-verbal al reuniunii pentru punctele care au legătură cu responsabilitățile sale. Administratorii pot participa la reuniuni pe marginea altor puncte. Administratorii nu iau parte la votul din cadrul comitetului.
(10)  
Reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și ai Comisiei sunt invitați să participe la reuniunile comitetului, fără a lua parte la vot.
(11)  
Reprezentanții Agenției Europene de Apărare (AEA) pot fi invitați să participe la reuniunile comitetului pentru punctele în discuție care se referă la domeniul de activitate al AEA, fără a lua parte sau a fi prezenți la vot.
(12)  
Contabilii instrumentului participă, după caz, la lucrările comitetului pentru punctele care au legătură cu responsabilitățile care revin fiecăruia dintre aceștia, fără a lua parte la vot.
(13)  
La cererea unui stat membru, a unui administrator sau a unui comandant de operație, președintele convoacă o reuniune a comitetului în termen de 15 zile.
(14)  
Ținând seama de componența sa definită la alineatele (1) și (8), comitetul hotărăște cu unanimitatea membrilor săi. Cu toate acestea, el hotărăște cu majoritatea simplă a membrilor săi în ceea ce privește aspectele procedurale, de exemplu atunci când aprobă ordinea de zi și procesul-verbal, precum și cu privire la adoptarea regulamentului său de procedură.
(15)  
Deciziile comitetului sunt obligatorii.
(16)  
În ceea ce privește chestiunile urgente, o decizie poate fi adoptată prin procedură scrisă, în conformitate cu normele care urmează să fie stabilite de comitet, la inițiativa președintelui, cu excepția cazului în care un membru al comitetului solicită o reuniune a comitetului.
(17)  
Comitetul este informat în mod corespunzător de administratori, de comandanții de operație și de contabili cu privire la chestiunile care țin de responsabilitățile care revin fiecăruia dintre aceștia. În special, administratorul respectiv pune la dispoziția comitetului suficiente informații în eventualitatea unei solicitări sau a unui litigiu în legătură cu instrumentul.
(18)  
Bugetele și alte acte adoptate de comitet sunt semnate de președinte și de administratorul respectiv pentru aspectele care țin de responsabilitățile sale.
(19)  
În cazul în care nu se ajunge la niciun acord în cadrul comitetului cu privire la un anumit punct, comitetul poate decide să înainteze chestiunea Consiliului pentru ca acesta să ia o decizie.

Articolul 12

Administratorii

(1)  
Secretarul general al Consiliului, după ce informează comitetul, numește administratorul pentru operații și cel puțin un administrator adjunct pentru operații, pentru o perioadă de trei ani.
(2)  
Înaltul Reprezentant, după ce informează comitetul, numește un administrator pentru măsurile de asistență pentru o perioadă de trei ani.
(3)  
Administratorii își îndeplinesc atribuțiile care le revin în numele instrumentului.
(4)  
Titlurile specifice ale bugetului referitoare la punerea în aplicare de o către o operație a măsurilor de asistență sau a oricăror părți ale acestora se află în responsabilitatea administratorului pentru operații.
(5)  
Fiecare administrator este reprezentantul legal al instrumentului, pentru chestiunile care țin de responsabilitățile sale, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare și de soluționare a litigiilor.
(6)  

Fiecare administrator:

(a) 

întocmește și prezintă comitetului titlurile proiectului de buget anual și ale proiectelor de bugete rectificative care țin de responsabilitatea sa. Secțiunea „cheltuieli” din proiectul de buget anual și din proiectele de bugete rectificative, referitoare la o operație sau la orice măsură de asistență sau parte a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare, se întocmește pe baza unei propuneri a comandantului de operație în cauză;

(b) 

după adoptarea de către comitet a bugetului anual și a bugetelor rectificative respective aflate în responsabilitatea sa, le execută și raportează în acest sens;

(c) 

este ordonatorul de credite pentru veniturile și cheltuielile instrumentului, cu excepția cheltuielilor efectuate în timpul etapei active a operațiilor. Administratorii pot delega competențele de ordonator de credite, în funcție de necesități;

(d) 

în ceea ce privește veniturile, pune în aplicare acordurile financiare încheiate cu terții referitoare la finanțarea operațiilor și, respectiv, a măsurilor de asistență.

(7)  
Fiecare administrator asigură, pentru aspectele care țin de responsabilitățile sale, respectarea normelor stabilite prin prezenta decizie și punerea în aplicare a deciziilor comitetului. În acest scop, administratorul pentru măsurile de asistență poate emite instrucțiunile necesare adresate actorilor de implementare, inclusiv pentru măsuri urgente.
(8)  
Fiecare administrator este împuternicit, pentru chestiunile care țin de responsabilitățile sale, să adopte orice măsură, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii și cu normele stabilite de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6), pe care acesta o consideră necesară pentru execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului. Administratorul informează comitetul în acest sens.
(9)  
Fiecare administrator coordonează, pentru chestiunile care țin de responsabilitățile sale, lucrările privind chestiunile financiare referitoare la operații și la măsurile de asistență. Administratorul reprezintă punctul de contact în acest sens pentru administrațiile naționale și, după caz, pentru organizațiile internaționale.
(10)  
Fiecare administrator asigură, pentru chestiunile care țin de responsabilitățile sale, continuitatea funcțiilor sale, atunci când este necesar.
(11)  
Fiecare administrator răspunde în fața comitetului pentru chestiunile care țin de responsabilitățile sale.

Articolul 13

Contabilii

(1)  
Secretarul general al Consiliului numește contabilul pentru operații și cel puțin un contabil adjunct pentru operații, pentru o perioadă de trei ani.
(2)  
Înaltul Reprezentant numește contabilul pentru măsurile de asistență, pentru o perioadă de trei ani.
(3)  
Contabilii își îndeplinesc atribuțiile care le revin în numele instrumentului.
(4)  

Pentru aspectele care țin de responsabilitățile sale, fiecare contabil:

(a) 

execută corect plățile, încasează corect veniturile și recuperează corect creanțele constatate;

(b) 

întocmește conturile anuale și le prezentă spre aprobare comitetului;

(c) 

ține contabilitatea;

(d) 

stabilește normele și procedurile contabile, precum și planul de conturi;

(e) 

stabilește, validează și controlează sistemele contabile pentru venituri și, după caz, validează și monitorizează sistemele stabilite de ordonatorul de credite respectiv și destinate furnizării sau justificării informațiilor contabile, verifică informațiile primite și solicită acțiuni corective atunci când se consideră necesar;

(f) 

păstrează documentele justificative;

(g) 

răspunde de gestionarea trezoreriei.

(5)  
Pentru cerințele de gestionare a trezoreriei, fiecare contabil deschide unul sau mai multe conturi bancare în numele instrumentului sau asigură deschiderea unor astfel de conturi. Contabilul este, de asemenea, responsabil pentru închiderea acestor conturi sau pentru asigurarea închiderii lor. Contabilii pot delega anumite sarcini personalului subordonat.
(6)  
Administratorii și fiecare comandant de operație furnizează contabilului respectiv toate informațiile necesare întocmirii conturilor care să prezinte o imagine fidelă a situației financiare și a execuției bugetului instrumentului. Aceștia atestă fiabilitatea informațiilor respective.
(7)  
Contabilii răspund în fața comitetului.

Articolul 14

Dispoziții generale aplicabile administratorilor, contabililor și personalului

(1)  
Funcțiile de administrator sau administrator adjunct, pe de o parte, și de contabil sau contabil adjunct, pe de altă parte, se exclud reciproc.
(2)  
Administratorul adjunct pentru operații este subordonat administratorului pentru operații. Contabilul adjunct pentru operații este subordonat contabilului pentru operații.
(3)  
Administratorul adjunct pentru operații înlocuiește administratorul pentru operații atunci când acesta din urmă este absent. Contabilul adjunct pentru operații înlocuiește contabilul pentru operații atunci când acesta din urmă este absent.
(4)  
În exercitarea funcțiilor lor în numele instrumentului, funcționarii și alți agenți ai Uniunii se supun Statutului funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii), stabilit(e) prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului ( 3 ) (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”).
(5)  
Personalul pus la dispoziția instrumentului de către statele membre se supune normelor aplicabile experților naționali detașați la instituția Uniunii responsabilă de gestionarea lor administrativă și dispozițiilor asupra cărora au convenit administrația națională respectivă și instituția Uniunii sau administratorul respectiv în numele instrumentului.
(6)  
Personalul pus la dispoziția instrumentului sau angajat de către acesta trebuie să fi primit în prealabil autorizația de acces la informații clasificate cel puțin până la nivelul „SECRET UE/EU SECRET” sau o autorizație echivalentă din partea unui stat membru.

Articolul 15

Comandanții de operație

(1)  
Fiecare comandant de operație îndeplinește, în numele instrumentului, atribuțiile care îi revin în legătură cu finanțarea costurilor comune ale operației pe care o comandă și cu finanțarea oricărei măsuri de asistență sau părți a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare.
(2)  

Pentru operația pe care o comandă și pentru orice măsură de asistență sau parte a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare, fiecare comandant de operație:

(a) 

transmite administratorului pentru operații propunerile sale pentru secțiunea „cheltuieli” din proiectele de buget;

(b) 

în calitate de ordonator de credite:

(i) 

execută creditele referitoare la costurile comune, cheltuielile aferente costurilor suportate la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 48, și creditele legate de măsurile de asistență sau de părți ale acestora pe care operația le poate pune în aplicare; își exercită autoritatea asupra oricărei persoane care participă la utilizarea respectivelor credite bugetare, inclusiv cu titlu de prefinanțare; poate atribui contracte și încheia contracte în numele instrumentului; și deschide conturi bancare pentru operația pe care o comandă, inclusiv pentru măsurile de asistență sau părți ale acestora pe care operația le poate pune în aplicare;

(ii) 

utilizează creditele bugetare privind cheltuielile pentru operația pe care o comandă finanțate din contribuții voluntare; își exercită autoritatea asupra oricărei persoane care participă la executarea respectivelor credite bugetare, pe baza dispozițiilor relevante din acordul administrativ ad-hoc cu contribuitorul; poate atribui și încheia contracte în numele contribuitorului; deschide un cont bancar pentru fiecare contribuție.

(3)  
Fiecare comandant de operație este împuternicit să adopte orice măsură, în conformitate cu prezenta decizie și cu normele stabilite de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6), pe care o consideră necesară pentru execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului, pentru operația pe care o comandă și pentru orice măsură de asistență sau parte a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare. Comandantul de operație informează administratorul pentru operații și comitetul cu privire la acest lucru.
(4)  
Fiecare comandant de operație ține contabilitatea fondurilor pe care le primește din partea instrumentului, a cheltuielilor pe care le angajează, a plăților pe care le efectuează și a veniturilor încasate, precum și inventarul bunurilor mobile finanțate din bugetul instrumentului și utilizate în scopul operației pe care o comandă și pentru orice măsură de asistență sau parte a acesteia pe care operația o poate pune în aplicare. Această situație contabilă se pune la dispoziție pentru a fi verificată de către contabilul pentru operații, la solicitarea acestuia.
(5)  
Cu excepția unor circumstanțe justificate în mod corespunzător, aprobate de administratorul și de contabilul pentru operații, fiecare comandant de operație utilizează sistemul contabil și de gestionare a activelor furnizat de instrument.

Articolul 16

Răspunderea

(1)  
În cazul unei abateri sau neglijențe din partea personalului care acționează în cadrul instrumentului pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin în temeiul prezentei decizii, răspunderea disciplinară a personalului Uniunii este reglementată de Statutul funcționarilor, iar răspunderea disciplinară a personalului detașat sau pus la dispoziția instrumentului de către un stat membru este reglementată de normele și dispozițiile naționale relevante. Fără a aduce atingere Protocolului nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene care se aplică personalului Uniunii, răspunderea penală a personalului care acționează în cadrul instrumentului este reglementată de dreptul intern aplicabil. În plus, comitetul poate decide, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru contribuitor ori a unei părți terțe contribuitoare, ca instrumentul să introducă o acțiune civilă împotriva acestor membri ai personalului. Răspunderea civilă a personalului Uniunii se limitează la prejudiciile cauzate ca urmare a unor neglijențe grave sau a unor abateri săvârșite cu intenție în timpul îndeplinirii îndatoririlor sau în legătură cu acestea și este reglementată de Statutul funcționarilor și de normele de punere în aplicare aplicabile funcționarilor.
(2)  
Răspunderea Uniunii, a secretarului general al Consiliului, a Înaltului Reprezentant sau a Comisiei nu poate fi angajată în niciun caz de un stat membru contribuitor sau de o parte terță contribuitoare în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor lor de către administratori, contabili sau personalul afectat instrumentului sau detașat în cadrul acestuia.
(3)  
Orice răspundere contractuală rezultată din contracte încheiate în numele instrumentului este acoperită, prin intermediul instrumentului, de către statele membre contribuitoare și de către părțile terțe contribuitoare, după caz. Aceasta este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.
(4)  
Răspunderea extracontractuală pentru prejudiciul cauzat de către un comandament de operații, un comandament al forțelor ori un comandament al componentelor, sau de către personalul acestora în exercitarea atribuțiilor sale, precum și răspunderea extracontractuală pentru prejudiciul cauzat în cursul punerii în aplicare a unei măsuri de asistență, sunt acoperite, prin intermediul instrumentului, de către statele membre contribuitoare și de către părțile terțe contribuitoare, după caz, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre.
(5)  
Răspunderea Uniunii sau a statelor membre nu poate fi angajată în niciun caz de un stat membru contribuitor sau de o parte terță contribuitoare pentru contractele încheiate în cadrul execuției bugetului sau pentru prejudiciile cauzate de o operație sau de personalul acesteia în exercitarea atribuțiilor sale.
(6)  
Prezentul articol nu aduce atingere niciunei înțelegeri privind imunitatea de jurisdicție de care se bucură personalul unei operații în cadrul unui acord privind statutul forțelor sau al unui acord privind statutul misiunii încheiat cu statul-gazdă sau în temeiul Acordului Uniunii Europene privind statutul forțelor ( 4 ).TITLUL II

BUGETCAPITOLUL 3

Principii și structură, bugete rectificative, transferuri și reportări de credite

Articolul 17

Principii bugetare

(1)  
Bugetul, întocmit în euro, este actul care prevede și autorizează, pentru fiecare exercițiu financiar, toate veniturile și cheltuielile gestionate de instrument.
(2)  
Creditele înscrise în buget sunt autorizate pe durata unui exercițiu financiar care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an. Acestea includ credite de angajament și credite de plată.
(3)  
Creditele de angajament înscrise în buget se autorizează în limita plafoanelor financiare anuale stabilite în anexa I. Cu toate acestea, cu condiția respectării plafonului global prevăzut la articolul 2 alineatul (1), comitetul poate adopta, atunci când este necesar sau în circumstanțe excepționale, un buget anual sau rectificativ care depășește plafonul financiar anual respectiv cu până la 15 %. Într-un astfel de caz, Înaltul Reprezentant poate prezenta Consiliului o propunere de ajustare a plafoanelor anuale stabilite în anexa I, ținând seama, în primul rând, de orice parte neutilizată din plafoanele pentru anii precedenți.

▼M1

(3a)  
Prin derogare de la alineatul (3) de la prezentul articol, fiecare administrator poate propune comitetului să înscrie în titlurile bugetului aflate în responsabilitatea sa pentru un anumit an credite de angajament suplimentare legate de plățile finanțate din contribuții în avans, astfel cum se menționează la articolul 29 alineatul (15), pentru a acoperi nevoile neprevăzute de punere în aplicare. Creditele de angajament suplimentare înscrise în buget se deduc din plafoanele financiare anuale pentru anii următori.

▼B

(4)  
Bugetul trebuie să fie echilibrat din punctul de vedere al veniturilor și al cheltuielilor.
(5)  
Toate cheltuielile sunt legate de o anumită operație sau măsură de asistență, cu excepția, atunci când e necesar, a costurilor enumerate în anexele II și III.
(6)  
Toate veniturile și toate cheltuielile se execută prin imputare asupra unui titlu bugetar și în limita creditelor înscrise în acesta, cu excepția cazului în care se aplică articolul 51 alineatele (2) și (6) și articolul 58.

Articolul 18

Bugetul anual

(1)  
Bugetul anual constă în credite de angajament și de plată clasificate în titluri care sunt subîmpărțite în capitole și articole.
(2)  
În fiecare an, la elaborarea proiectului de buget pentru exercițiul financiar următor, fiecare administrator întocmește titlurile pentru care este responsabil în temeiul articolului 12 alineatele (1) și (2), pe baza necesităților estimate, în limita plafonului financiar anual corespunzător prevăzut în anexa I. Comandanții de operație asistă administratorul pentru operații.
(3)  

Proiectul de buget cuprinde:

(a) 

creditele considerate necesare pentru a acoperi:

— 
costurile comune privind operațiile în curs sau planificate;
— 
costurile măsurilor de asistență instituite sau care urmează să fie aprobate de Consiliu;
(b) 

o secțiune generală pentru a acoperi cheltuielile de sprijin și de pregătire pentru operații, astfel cum se menționează în anexele II și III, care nu este legată de o operație anume;

(c) 

o secțiune generală pentru a acoperi cheltuielile de sprijin și de pregătire pentru măsurile de asistență, astfel cum se menționează în anexele II și III, care nu este legată de o măsură de asistență anume;

(d) 

o estimare a veniturilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor.

(4)  
Un titlu specific este dedicat fiecărei operații sau măsuri de asistență menționate la alineatul (3) litera (a), precum și fiecărei secțiuni generale pentru cheltuielile de sprijin și de pregătire pentru operații și măsuri de asistență. În cazul în care o parte a unei măsuri de asistență este pusă în aplicare de către o operație, se dedică un titlu specific acelei părți a măsurii, aflat în responsabilitatea administratorului pentru operațiuni, și separat de titlul pentru costurile comune ale operației.
(5)  
Cheltuielile de sprijin și de pregătire care sunt comune atât operațiilor cât și măsurilor de asistență sunt atribuite fiecărei secțiuni generale în conformitate cu procentele pe care titlurile referitoare la operații și titlurile referitoare la măsurile de asistență le reprezintă în bugetul anual inițial al instrumentului adoptat de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (4).
(6)  
Fiecare titlu poate include un capitol intitulat „credite provizorii”. Aceste credite se înscriu în respectivul capitol dacă există o incertitudine bine întemeiată cu privire la valoarea creditelor necesare sau la posibilitatea de a executa creditele înscrise.
(7)  

Veniturile, defalcate pe titluri, constau în:

(a) 

contribuții datorate de statele membre contribuitoare și, după caz, de statele terțe contribuitoare;

(b) 

venituri diverse, care includ:

— 
rezultatul bugetar din exercițiul financiar anterior, astfel cum a fost decis de către comitet;
— 
dobânda primită și veniturile din vânzări;
— 
recuperări ale fondurilor necheltuite în cursul execuției bugetare.
(8)  
Administratorii propun Comitetului proiectul anual de buget până cel târziu la 30 septembrie. Comitetul adoptă bugetul până la 30 noiembrie. Administratorii notifică bugetul statelor membre și statelor terțe contribuitoare, odată ce este adoptat.

Articolul 19

Bugetele rectificative

(1)  

Administratorul pentru operații sau administratorul pentru măsurile de asistență propune comitetului un buget rectificativ în următoarele cazuri:

(a) 

Consiliul a decis o nouă operație sau o nouă măsură de asistență și, prin urmare, trebuie creat un nou titlu pentru aceasta în buget;

(b) 

rezultatul bugetar corespunzător unui exercițiu financiar ale cărui conturi au fost aprobate în conformitate cu articolul 43 alineatul (6) trebuie să fie înscris în bugetul exercițiului financiar următor;

(c) 

din cauza unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute, creditele înscrise în titlurile referitoare la operații sau în titlurile referitoare la măsurile de asistență nu corespund nevoilor operației sau măsurii de asistență respective.

(2)  
Proiectul de buget rectificativ care rezultă din instituirea sau prelungirea unei operații sau a unei măsuri de asistență se prezintă comitetului în termen de patru luni de la aprobarea de către Consiliu a valorii de referință, cu excepția cazului în care comitetul decide un termen mai lung.
(3)  
Orice buget rectificativ propus de un administrator compensează, pe cât posibil, orice majorare a creditelor prin reduceri ale altor titluri pentru care este responsabil respectivul administrator.
(4)  
Proiectul de buget rectificativ este întocmit, propus, aprobat, adoptat și notificat conform aceleiași proceduri ca și bugetul anual. Comitetul discută și adoptă bugetul rectificativ ținând seama de urgența situației.

Articolul 20

Transferuri de credite

(1)  
Fiecare administrator poate efectua transferuri de credite în cadrul titlurilor din buget pentru care este responsabil. Administratorul pentru operații acționează pe baza unei propuneri din partea comandantului de operație în cauză, cu excepția titlurilor pentru care este ordonatorul de credite. Administratorul în cauză informează comitetul cu privire la intenția sa cu cel puțin o săptămână în prealabil, în măsura în care urgența situației permite acest lucru.
(2)  
Cu toate acestea, și sub rezerva articolului 51 alineatul (5), este necesară aprobarea prealabilă a comitetului atunci când transferul planificat între capitole depășește 10 % în titlurile referitoare la operații și 20 % în titlurile referitoare la măsurile de asistență din creditele înscrise la capitolul din care sunt luate creditele, astfel cum figurează în bugetul exercițiului financiar adoptat la data la care s-a făcut respectiva propunere de transfer. Această cerință nu se aplică transferurilor în cadrul unui titlu referitor la o măsură de asistență sub forma unui program general.
(3)  
Aprobarea prealabilă a comitetului este necesară pentru transferurile de credite între titlurile din secțiunea bugetului pentru operații sau, respectiv, pentru măsurile de asistență. Transferurile de credite între titluri sunt posibile numai dacă aceleași state membre contribuie la titlul de origine și la titlul de destinație. În cazurile în care punerea în aplicare a unei părți a unei măsuri de asistență este realizată de către o operație în conformitate cu articolul 60 alineatul (1), aprobarea prealabilă a comitetului nu este necesară pentru transferul de credite necesar între titlul pentru măsura de asistență și titlul privind punerea în aplicare a unei părți a măsurii de asistență de către operație.
(4)  
Nu se poate efectua niciun transfer de credite între un titlu referitor la operații și un titlu referitor la măsurile de asistență.

Articolul 21

Reportarea creditelor

(1)  
Creditele care nu au fost utilizate până la sfârșitul exercițiului financiar pentru care au fost înscrise și care nu au fost reportate în exercițiul financiar următor se anulează, cu excepția cazului în care prezentul articol prevede altfel.
(2)  
Comitetul poate decide, până la data de 31 martie a fiecărui an, asupra propunerilor prezentate de fiecare administrator în cauză, să reporteze creditele de angajament care nu au fost angajate până la sfârșitul exercițiului financiar anterior și, dacă este necesar, creditele de plată corespunzătoare, caz în care acestea pot fi angajate și plătite până la data de 31 decembrie.
(3)  
Administratorii prezintă comitetului propunerile lor până la data de 1 martie a fiecărui an.
(4)  

Cu toate acestea, creditele se pot reporta printr-o decizie a administratorului responsabil în următoarele cazuri:

(a) 

creditele de plată, în cazul în care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele existente;

(b) 

creditele de angajament din titlurile pentru măsurile de asistență pentru care majoritatea etapelor pregătitoare din procedura de angajare, care urmează să fie specificate în normele de punere în aplicare în temeiul articolului 11 alineatul (6), au fost finalizate până la data de 31 decembrie a anului precedent. Aceste credite pot fi apoi angajate până la data de 31 martie;

(c) 

creditele de angajament și de plată care sunt necesare în cazul în care o decizie a Consiliului privind o nouă măsură de asistență a fost adoptată în ultimul trimestru al exercițiului financiar anterior.

Fiecare administrator informează comitetul cu privire la deciziile sale de reportare până la data de 1 martie a fiecărui an.

(5)  
La punerea în aplicare a prezentului articol, administratorul pentru operații este asistat de fiecare comandant de operație.

Articolul 22

Angajamentele fracționate

Angajamentele bugetare care se întind pe mai mult de un exercițiu financiar pot fi repartizate pe mai multe exerciții financiare, în tranșe anuale.

Articolul 23

Recuperarea fondurilor

Orice recuperare se include ca venit în același titlu din care provine. În cazul în care titlul nu mai există, recuperarea se include în secțiunea generală pentru care este responsabil administratorul respectiv.

Articolul 24

Execuția anticipată

După ce bugetul anual a fost adoptat, creditele pot fi folosite pentru angajamente și plăți, în măsura în care acest lucru este necesar din punct de vedere operațional, prin execuție anticipată.CAPITOLUL 4

Contribuții

Articolul 25

Estimarea timpurie

(1)  

Administratorii prezintă până la data de 30 iunie a exercițiului financiar n:

(a) 

o estimare a celei de a doua cereri de contribuții pentru exercițiul financiar n;

(b) 

o estimare a plafonului de plăți pentru exercițiul financiar n + 1 pentru a ține seama de operațiile și măsurile de asistență viitoare sau în curs de extindere care nu sunt acoperite de proiectul de buget;

(c) 

o estimare orientativă a valorii anuale a contribuțiilor pentru exercițiul financiar n + 1, n + 2, n + 3 și n + 4 în conformitate cu nevoile estimate;

(d) 

o estimare a valorii primei cereri de contribuții pentru exercițiul financiar n + 1.

(2)  
Comitetul decide cu privire la plafonul pentru plăți pentru exercițiul financiar n + 1 până la data de 31 iulie a exercițiului financiar n.
(3)  

Administratorii prezintă comitetului până la 30 septembrie a exercițiului financiar n:

(a) 

o estimare a valorii anuale a contribuțiilor pentru toate titlurile proiectului bugetului;

(b) 

o estimare a valorii primei cereri de contribuții pentru exercițiul financiar n + 1;

(c) 

o estimare orientativă revizuită, bazată pe cele mai fiabile informații disponibile, a valorii anuale a contribuțiilor pentru exercițiile financiare n + 2, n + 3 și n + 4.

Articolul 26

Stabilirea contribuțiilor

(1)  
Contribuțiile datorate în cursul unui exercițiu financiar pentru un anumit titlu din buget sunt egale cu creditele de plată înscrise la titlul respectiv, după deducerea veniturilor înscrise la același titlu.
(2)  
Creditele de plată pentru fiecare operație sau măsură de asistență se acoperă prin contribuțiile statelor membre contribuitoare la operația sau măsura de asistență respectivă.

▼M2

(3)  
Creditele de plată din secțiunea generală a bugetului pentru cheltuielile de sprijin și de pregătire pentru operații menționate la articolul 18 alineatul (3) litera (b) se acoperă prin contribuțiile statelor membre.

▼B

(4)  
Creditele de plată din secțiunea generală a bugetului pentru cheltuielile de sprijin și de pregătire pentru măsurile de asistență menționate la articolul 18 alineatul (3) litera (c) se acoperă prin contribuțiile statelor membre.
(5)  
Repartizarea contribuțiilor între statele membre contribuitoare se stabilește în funcție de rata produsului intern brut, astfel cum se menționează la articolul 41 alineatul (2) din TUE și în conformitate cu Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului ( 5 ) sau cu orice altă decizie a Consiliului care o înlocuiește.
(6)  
Datele necesare pentru calcularea contribuțiilor sunt cele care figurează în coloana intitulată „Resurse proprii bazate pe VNB” din tabelul „Situație recapitulativă a finanțării bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe state membre”, anexat la cel mai recent buget general adoptat de Uniune. Contribuția fiecărui stat membru căruia i se cere o contribuție este proporțională cu ponderea venitului național brut (VNB) al acestui stat membru în VNB total agregat al statelor membre cărora li se cere o contribuție.
(7)  
În cazurile în care, în temeiul articolului 5 alineatul (3), un stat membru se abține cu ocazia adoptării unei măsuri de asistență și nu contribuie la respectiva măsură, acesta contribuie cu o sumă suplimentară la măsuri de asistență, altele decât cele privind furnizarea de echipamente militare sau de platforme concepute pentru a aplica o forță letală. Această sumă suplimentară asigură faptul că contribuția globală a statului membru respectiv la măsurile de asistență este corespunzătoare cu ponderea sa în VNB. Valoarea contribuțiilor datorate de celelalte state membre pentru măsurile care beneficiază de astfel de contribuții suplimentare nu este afectată de contribuțiile suplimentare respective.

▼M1

(8)  
În orice an dat, contribuțiile statelor membre nu depășesc cota lor corespunzătoare din plafonul pentru plăți menționat la articolul 25 alineatul (2). Această limită nu se aplică contribuțiilor suplimentare în temeiul alineatului (7) de la prezentul articol, generate ca urmare a abținerilor cu ocazia adoptării unor măsuri de asistență, sau contribuțiilor în avans astfel cum se menționează la articolul 29 alineatul (15).

▼B

Articolul 27

Contribuțiile ulterioare unei abțineri

(1)  
Un stat membru care și-a exprimat intenția de a se abține cu ocazia adoptării unei măsuri de asistență, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (3), poate identifica alte măsuri de asistență pentru care urmează să facă o contribuție suplimentară. Acesta poate identifica fie măsuri existente, fie posibile măsuri viitoare pentru care un document de reflecție a fost prezentat Consiliului sau aprobat de acesta sau poate solicita alte măsuri noi pentru un astfel de scop.
(2)  
Dacă statul membru menționat la alineatul (1) nu identifică sau nu solicită alte măsuri de asistență în termen de șase luni, Înaltul Reprezentant sau alte state membre identifică măsurile pentru care vor fi făcute astfel de contribuții suplimentare.
(3)  
Înaltul Reprezentant prezintă propuneri Consiliului spre adoptare, după cum este necesar, după ce analizează necesitatea altor măsuri de asistență menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol și ținând cont în mod corespunzător de prioritățile strategice ale Uniunii și de obiectivele și principiile prevăzute la articolul 56.
(4)  
Administratorul pentru măsurile de asistență ține evidența contribuțiilor suplimentare datorate de statele membre care se abțin cu ocazia adoptării unei măsuri de asistență în temeiul articolului 5 alineatul (3).
(5)  
Punerea în aplicare a prezentului articol respectă principiile programării bazate pe evaluarea necesităților și ale bunei gestiuni financiare a instrumentului și menține eficacitatea acestuia, în concordanță cu tratatele.

▼M1

Articolul 28

Prefinanțarea

(1)  
Instrumentul dispune de un sistem de depozit minim pentru a asigura prefinanțarea operațiilor de reacție rapidă ale Uniunii, a măsurilor urgente astfel cum se menționează la articolul 58 și, sub rezerva autorizării prealabile a comitetului, a măsurilor de asistență individuală, în cazul în care nu sunt disponibile fonduri suficiente, iar procedura ordinară de colectare a contribuțiilor nu ar permite acoperirea nevoilor respective în timp util. Depozitele minime sunt gestionate de administratorul în cauză.
(2)  
Cuantumul depozitelor minime se decide și se revizuiește, dacă este necesar, de către comitet în urma propunerilor administratorului.
(3)  

În scopul prefinanțării depozitelor minime, statele membre:

(a) 

plătesc contribuții către instrument în avans; sau

(b) 

atunci când Consiliul decide să lanseze o operație de reacție rapidă la care contribuie, aprobă o măsură urgentă sau, atunci când comitetul autorizează utilizarea acestuia pentru măsuri de asistență individuală în temeiul alineatului (1) și este necesar să se recurgă la depozitul minim, își plătesc contribuțiile în termen de zece zile de la trimiterea cererii, la nivelul valorii de referință a operației de reacție rapidă sau al costului autorizat al măsurii urgente sau al măsurii de asistență individuală, cu excepția cazului în care Consiliul hotărăște altfel.

▼B

Articolul 29

Colectarea contribuțiilor

(1)  
Contribuțiile la instrument se efectuează în euro.
(2)  
Fiecare administrator transmite cererile de contribuții pentru creditele legate de responsabilitățile sale prin scrisoare adresată administrațiilor naționale competente ale căror date de contact i-au fost comunicate.
(3)  
Atunci când punerea în aplicare a unei măsuri de asistență sau părți a acesteia este realizată de către o operație, administratorul pentru operații trimite cererea de contribuții administrației naționale competente. În cazul în care administratorul pentru măsurile de asistență a lansat deja o cerere de contribuții pentru măsura de asistență înainte ca Consiliul să decidă că măsura sau o parte a acesteia va fi pusă în aplicare de către o operație, acesta transferă fondurile necesare pentru punerea în aplicare administratorului pentru operații.
(4)  

Cererile de contribuții se trimit atunci când:

(a) 

comitetul adoptă un buget pentru un exercițiu financiar. Prima cerere de contribuții acoperă nevoile de plăți pentru primele opt luni. Cea de a doua cerere de contribuții acoperă soldul contribuțiilor, ținând seama de soldul corespunzător exercițiului financiar precedent în cazul în care comitetul decide să înscrie acest sold în bugetul curent;

(b) 

se adoptă un buget rectificativ în conformitate cu articolul 19, iar cererile de contribuții planificate pentru exercițiul financiar respectiv nu vor răspunde în timp util nevoilor de plată;

(c) 

contribuțiile la depozitele minime și reconstituirea acestora sunt necesare, astfel cum se prevede la articolul 28 alineatul (3) și la alineatele (9) și (10) de la prezentul articol.

(5)  
În plus, administratorul pentru operații și administratorul pentru măsurile de asistență solicită contribuții din partea statelor membre contribuitoare atunci când Consiliul adoptă o decizie de instituire a unei operații sau a unei măsuri de asistență, în măsura în care fondurile disponibile pentru operații sau, respectiv, măsurile de asistență sunt insuficiente pentru a finanța cuantumul plăților pe care Consiliul le-a autorizat a fi efectuate pe baza valorii de referință dintr-o astfel de decizie.
(6)  
Eventualele dobânzi acumulate pentru contribuțiile plătite de statele membre în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (a) se iau în considerare la calculul contribuțiilor acestora în cadrul cererilor de contribuții ordinare ulterioare.
(7)  
Orice cerere de contribuții prezintă o defalcare a creșterilor și a reducerilor contribuțiilor pentru fiecare titlu din buget.
(8)  
Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentei decizii, contribuțiile se plătesc în termen de 30 de zile de la trimiterea cererii respective de contribuții, cu excepția primei astfel de cereri în cazul bugetului pentru un nou exercițiu financiar, pentru care termenul de plată este de 40 de zile de la trimiterea cererii respective de contribuții.

▼M1

(9)  
Orice parte utilizată din contribuțiile în avans la depozitele minime se reconstituie prin creșterea contribuției statelor membre relevante la următoarea cerere de contribuții ordinară, cu excepția cazului în care acestea și-au reconstituit contribuția în prealabil. Dacă este necesar să se recurgă la depozitul minim, iar statele membre în cauză nu și-au reconstituit contribuția între timp, acestea plătesc suma necesară, după caz, în termen de zece zile, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (b).

▼B

(10)  
Orice stat membru care contribuie în avans la un depozit minim îl poate autoriza pe administratorul responsabil să utilizeze până la 75 % din această contribuție pentru a acoperi contribuția sa la o operație sau la o măsură de asistență. Într-un astfel de caz, statul membru în cauză reconstituie contribuția plătită în avans în termen de 90 de zile de la trimiterea cererii de către administratorul responsabil.
(11)  
După transmiterea proiectului de buget către comitet, fiecare administrator poate emite o cerere anticipată de contribuții la creditele legate de responsabilitățile sale înainte de încheierea exercițiului financiar curent, adresată statelor membre ale căror proceduri bugetare și financiare nu permit plata contribuțiilor acestora în termenele stabilite, ca plată în contul contribuțiilor bugetare pentru exercițiul financiar următor.
(12)  
Fiecare stat membru contribuitor și fiecare stat terț contribuitor suportă cheltuielile bancare aferente plății contribuției sale.
(13)  
Administratorii confirmă primirea contribuțiilor pe care le-au solicitat.
(14)  
În cazul în care sunt datorate rambursări și dacă acestea nu pot fi efectuate integral printr-o deducere din contribuțiile datorate instrumentului, acestea se rambursează statelor membre în cauză în termen de 30 de zile.

▼M1

(15)  
În plus față de plățile efectuate în urma unei cereri de contribuții lansate în conformitate cu prezentul articol, un stat membru, în mod voluntar și în coordonare cu administratorul responsabil, poate plăti contribuții în avans într-un anumit exercițiu financiar. În acest caz, statul membru care a acordat contribuția în avans indică, în coordonare cu administratorul responsabil, exercițiile financiare în care suma respectivă se deduce din contribuțiile sale viitoare.

▼B

Articolul 30

Gestionarea de către instrument a contribuțiilor financiare voluntare

(1)  
În conformitate cu dispozițiile relevante ale cadrului juridic care reglementează o operație sau o măsură de asistență și după acceptarea de către Comitetul politic și de securitate (COPS), comitetul poate autoriza ca instrumentului să i se încredințeze gestionarea administrativă a unei contribuții financiare voluntare furnizate de un stat membru sau de o parte terță. O astfel de contribuție financiară voluntară poate fi alocată pentru un anumit proiect desfășurat în sprijinul operației sau al măsurii de asistență.
(2)  
Costurile administrative legate de gestionarea contribuției voluntare se acoperă din contribuția voluntară însăși, cu excepția cazului în care comitetul decide altfel.
(3)  
Administratorul respectiv, în urma aprobării de către comitet, încheie cu statul membru sau partea terță în cauză acordurile administrative necesare definind scopul contribuției voluntare, costurile care urmează să fie acoperite de aceasta și gestionarea contribuției voluntare.
(4)  
Orice contribuție voluntară poate fi utilizată numai în scopul pentru care este furnizată instrumentului, astfel cum s-a stabilit în acordul administrativ încheiat cu statul membru sau partea terță în cauză.
(5)  
Administratorul respectiv se asigură că aceste contribuții voluntare sunt gestionate în conformitate cu acordurile administrative relevante. Acesta pune la dispoziția fiecărui contribuitor, în mod direct sau prin intermediul comandantului de operație, după caz, informațiile relevante referitoare la gestionarea contribuției voluntare, astfel cum s-a convenit în acordul administrativ aplicabil.

Articolul 31

Dobânda penalizatoare

(1)  
În cazul în care un stat membru sau o parte terță nu efectuează o plată către instrument până la termenul stabilit, se percepe o dobândă penalizatoare la o rată egală cu rata principală de refinanțare a Băncii Centrale Europene majorată cu 3,5 puncte procentuale.
(2)  
În cazul în care întârzierea plății nu depășește 30 de zile, nu se percepe dobândă. În cazul în care întârzierea plății depășește 30 de zile, se percepe dobândă pentru întreaga perioadă de întârziere.CAPITOLUL 5

Execuție

Articolul 32

Principii

(1)  
Creditele instrumentului se utilizează în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, și anume principiile economiei, eficienței și eficacității.
(2)  

Ordonatorii de credite sunt responsabili de execuția veniturilor și a cheltuielilor instrumentului în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și de asigurarea respectării cerințelor de legalitate și regularitate.

Pentru execuția cheltuielilor, ordonatorii de credite:

(a) 

fac angajamente bugetare și angajamente juridice, inclusiv prin semnarea de contracte în numele instrumentului;

(b) 

lichidează cheltuieli și ordonanțează plăți; și

(c) 

desfășoară activitățile preliminare pentru execuția creditelor.

(3)  

Un ordonator de credite își poate delega atribuțiile printr-o decizie prin care se stabilesc:

(a) 

membrii personalului la un nivel corespunzător pentru a primi o astfel de delegare;

(b) 

limitele competențelor conferite; și

(c) 

domeniul în care persoanele delegate își pot subdelega competențele.

(4)  
Execuția creditelor este asigurată conform principiului separării sarcinilor ordonatorului de credite și contabilului. Funcțiile de ordonator de credite și contabil sunt incompatibile între ele.

Articolul 33

Metode de execuție

(1)  
Finanțarea costurilor comune ale unei operații se execută în numele instrumentului de către comandantul de operație, atunci când acesta este în funcție, sau de către administratorul pentru operații, în calitatea lor de ordonatori de credite.
(2)  

O măsură de asistență poate fi executată prin gestiune directă sau indirectă. În cazul în care o măsură de asistență este executată prin gestiune indirectă, actorii de implementare pot fi desemnați de către Consiliu din una dintre următoarele categorii:

(a) 

ministerele sau departamentele guvernamentale ale statelor membre sau organele și agențiile de drept public ale acestora, sau organisme de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția ca acestea din urmă să prezinte garanții financiare adecvate;

(b) 

o organizație internațională, o organizație regională sau organele și agențiile acestora;

(c) 

un stat terț sau organele și agențiile sale de drept public, cu condiția ca un astfel de stat terț să nu contravină intereselor în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, să respecte dreptul internațional și, după caz, principiul relațiilor de bună vecinătate cu statele membre;

(d) 

agențiile și organele Uniunii care au personalitate juridică.

(3)  
În circumstanțe excepționale, entități care nu se încadrează la categoriile enumerate mai sus pot fi desemnate drept actori de implementare, după confirmarea de către administrator în conformitate cu alineatul (5), cu condiția ca măsura de asistență să fie pusă în aplicare în concordanță cu alineatul (2) litera (c).
(4)  
Măsurile de asistență pot fi, de asemenea, puse în aplicare total sau parțial de beneficiar sau de organele pe care acesta le-a desemnat. Într-un astfel de caz, dispozițiile privind actorii de implementare din prezenta decizie se aplică beneficiarului sau organelor în cauză, ca actori de implementare.
(5)  
Fără a aduce atingere articolului 56 alineatul (3) și articolului 66 alineatul (8), administratorul oferă consiliere, în etapa de pregătire a unei măsuri de asistență, cu privire la capacitatea potențialilor actori de implementare de a pune în aplicare măsura de asistență sau părți ale acesteia, în conformitate cu capitolul 10 și, după caz, cu privire la capacitatea unui beneficiar al unui grant acordat fără cerere de propuneri de a executa grantul. Un actor de implementare sau un beneficiar de grant este desemnat de Consiliu după ce administratorul confirmă că actorul de implementare sau beneficiarul grantului dispune de capacitatea în cauză. Dacă această capacitate nu poate fi confirmată, administratorul indică Consiliului orice alte modalități posibile de punere în aplicare a măsurii. După caz, administratorul analizează modul în care ar trebui abordate limitările specifice în ceea ce privește capacitatea potențialilor actori de implementare, în conformitate cu articolul 66 alineatul (6).
(6)  
Măsurile de asistență pot fi, de asemenea, puse în aplicare integral sau parțial de către o operație, după cum decide Consiliul în conformitate cu articolul 60, în special în vederea furnizării de asistență integrată, inclusiv instruire militară, consiliere, furnizarea de sprijin material și monitorizarea utilizării acestuia de către beneficiar.
(7)  
Un stat membru, o instituție a Uniunii, o organizație internațională, o organizație regională sau un alt actor căruia i s-a încredințat execuția cheltuielilor unei operații finanțate în cadrul instrumentului respectă normele care se aplică execuției propriilor cheltuieli. În mod similar, un actor de implementare pentru o măsură de asistență poate aplica normele aplicabile executării propriilor cheltuieli sub rezerva evaluării menționate la articolul 66. În cazul unor divergențe semnificative între normele respective, pe de o parte și dispozițiile prezentei decizii și normele adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6), pe de altă parte, cele două din urmă prevalează. În acest sens, administratorul responsabil poate lua măsurile de remediere necesare pentru a asigura o protecție suficientă a intereselor financiare ale instrumentului.

Articolul 34

Conturile bancare

(1)  
Toate conturile bancare ale instrumentului sunt deschise la o instituție financiară de prim rang care își are sediul social într-un stat membru și sunt conturi curente sau pe termen scurt în euro.
(2)  
Cu toate acestea, în cazul în care circumstanțele justifică acest lucru și după aprobarea de către administratorul respectiv, pot fi deschise conturi la instituții financiare care își au sediul social în afara Uniunii și în alte monede decât euro.
(3)  
Nu se autorizează niciun fel de descoperire de cont la conturile bancare ale instrumentului.
(4)  

Contribuțiile statelor membre se plătesc în conturi bancare speciale. Respectivele contribuții sunt utilizate pentru:

(a) 

a pune la dispoziția comandanților de operație avansurile de trezorerie necesare executării cheltuielilor legate de costurile comune ale operațiilor și de costul măsurilor de asistență sau al oricăror părți ale acestora care sunt puse în aplicare de către operații; și

(b) 

pentru efectuarea plăților necesare către actorii de implementare și către furnizori, de care este nevoie pentru măsurile de asistență.

(5)  
Contribuțiile în temeiul costurilor suportate la nivel național și al contribuțiilor voluntare se plătesc în conturi bancare speciale. Aceste contribuții sunt utilizate pentru executarea cheltuielilor a căror gestiune fost încredințată instrumentului.

Articolul 35

Achiziții

(1)  
Achizițiile care urmează să fie finanțate sau prefinanțate în cadrul instrumentului pentru a obține, în schimbul unui preț, furnizarea de bunuri mobile sau imobile, prin achiziționare, leasing, închiriere sau cumpărare în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, precum și prestarea de servicii sau executarea de lucrări, se realizează prin contracte încheiate în numele instrumentului, dacă sunt puse în aplicare prin instrument în mod direct sau prin intermediul unei operații.
(2)  
Procedurile de achiziții sunt menite să asigure, printr-o concurență loială și deschisă, cea mai eficientă procedură de achiziții care să îndeplinească cerințele operațiilor sau ale măsurilor de asistență.
(3)  
Normele adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6) pentru execuția cheltuielilor finanțate prin intermediul instrumentului includ dispoziții de stabilire a procedurilor de achiziții în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul articol.

Articolul 36

Granturi

(1)  
Măsurile de asistență pot fi puse în aplicare prin intermediul unor granturi acordate cu sau fără o cerere de propuneri.
(2)  
Normele adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6) pentru execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului includ dispoziții referitoare la acordarea și executarea granturilor, inclusiv pentru cazurile justificate corespunzător în care granturile pot fi acordate fără o cerere de propuneri. Aceste dispoziții asigură o supraveghere strictă din partea administratorului pe toată durata executării granturilor și țin seama în mod special de controalele aplicate de administrator în cazul gestiunii directe.

Articolul 37

Acorduri administrative de facilitare a viitoarelor proceduri de achiziții sau a sprijinului reciproc

(1)  
Instrumentul poate încheia acorduri administrative cu statele membre, cu instituțiile, organele și agențiile Uniunii, precum și cu state terțe, cu organizații internaționale și regionale și cu agențiile acestora pentru a facilita viitoarele proceduri de achiziții sau aspectele financiare ale sprijinului reciproc, sau ambele, în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor.
(2)  

Acordurile administrative menționate la alineatul (1) sunt:

(a) 

supuse consultării prealabile a comitetului, dacă sunt încheiate cu state membre, cu instituții ale Uniunii, sau cu organe ori agenții ale unui stat membru sau ale Uniunii; sau

(b) 

transmise comitetului spre aprobare prealabilă dacă sunt încheiate cu state terțe, cu organizații internaționale sau cu organizații regionale.

(3)  
Acordurile administrative menționate la alineatul (1) sunt semnate de administratorul responsabil sau, după caz, de comandantul de operație respectiv, care acționează în numele instrumentului, și de autoritățile administrative competente ale celorlalte părți menționate la alineatul (1).
(4)  
Se pot încheia contracte-cadru pentru a facilita achizițiile publice în cel mai eficient mod posibil din punctul de vedere al costurilor. Contractele-cadru sunt prezentate comitetului în vederea aprobării, înainte de a fi semnate de către administratorul responsabil. Statele membre și comandanții de operație pot utiliza contracte-cadru dacă doresc acest lucru. Încheierea contractelor-cadru de către instrument nu obligă niciun stat membru care nu este parte la acesta să achiziționeze bunuri și servicii pe baza acestor contracte.CAPITOLUL 6

Rapoarte financiare, contabilitate și audit

Articolul 38

Rapoarte financiare periodice destinate comitetului

O dată la trei luni, fiecare administrator, cu sprijinul contabilului responsabil și al comandanților de operație responsabili, prezintă comitetului un raport privind execuția veniturilor și cheltuielilor care intră în responsabilitatea sa de la începutul exercițiului financiar, un raport privind fluxul de trezorerie și un raport privind depozitul minim aferent.

Articolul 39

Contabilitate

(1)  
Fiecare contabil ține contabilitatea contribuțiilor solicitate și a transferurilor de fonduri efectuate care intră în responsabilitățile sale. Acesta întocmește, de asemenea, contabilitatea cheltuielilor și veniturilor executate sub responsabilitatea administratorului respectiv.
(2)  
Contabilul pentru operații întocmește conturile anuale pentru operații și pentru măsurile de asistență sau pentru orice părți ale acestora care sunt puse în aplicare de operații cu sprijinul comandanților de operație. Contabilul pentru măsurile de asistență întocmește conturile anuale pentru măsurile de asistență, cu sprijinul actorilor de implementare.

Articolul 40

Norme generale aplicabile controalelor

(1)  
Instrumentul, prin intermediul reprezentanților săi sau al organismelor de control sau de audit pe care le poate desemna, efectuează controale la fața locului asupra operațiilor și actorilor de implementare, pentru a se asigura că normele stabilite prin prezenta decizie și prin deciziile comitetului sunt puse în aplicare în mod corespunzător și că dispozițiile din contractele încheiate cu actorii de implementare sunt respectate.
(2)  
Persoanele însărcinate cu auditarea veniturilor și cheltuielilor instrumentului au primit înainte de îndeplinirea misiunii lor autorizația de acces la informații clasificate, cel puțin până la nivelul „SECRET UE/EU SECRET”, sau o autorizație echivalentă din partea unui stat membru sau a NATO, după caz. Aceste persoane asigură respectarea confidențialității informațiilor și protecția datelor de care iau cunoștință în cursul sarcinii lor de audit, în conformitate cu normele aplicabile acestor informații și date.
(3)  
Persoanele însărcinate cu auditarea veniturilor și cheltuielilor instrumentului au acces, fără întârziere și fără preaviz, la documente și la conținutul oricărui suport de date referitor la aceste venituri și cheltuieli, precum și la incintele unde sunt păstrate documentele și suporturile respective. Ele pot face copii ale acestora. Persoanele care participă la execuția veniturilor și cheltuielilor instrumentului acordă administratorilor și persoanelor însărcinate cu auditarea acestor venituri și cheltuieli sprijinul necesar pentru îndeplinirea sarcinii lor.
(4)  
Dacă se constată nereguli care implică o pierdere financiară, instrumentul ia măsurile necesare, împreună cu operația, actorul de implementare sau furnizorul în cauză, pentru a asigura recuperarea sau restituirea sumelor în cauză.

Articolul 41

Auditarea internă a instrumentului

(1)  
La propunerea administratorului pentru operații și după informarea comitetului, secretarul general al Consiliului numește un auditor intern și cel puțin un auditor intern adjunct, pentru operații. La propunerea administratorului pentru măsurile de asistență și după informarea comitetului, Înaltul Reprezentant numește un auditor intern pentru măsurile de asistență.
(2)  
Auditorii interni sunt numiți pentru o perioadă de patru ani, care poate fi reînnoită până la o perioadă totală care să nu depășească opt ani. Auditorii interni trebuie să dețină calificările profesionale necesare și să ofere garanții suficiente de securitate și independență. Auditorii interni nu pot fi ordonatori de credite sau contabili și aceștia nu pot participa la întocmirea situațiilor financiare cu privire la instrument.
(3)  
Fiecare auditor intern raportează administratorului responsabil cu privire la gestionarea riscurilor, prin emiterea de avize independente privind calitatea sistemelor de gestionare și control și prin efectuarea de recomandări pentru promovarea bunei gestiuni financiare. Auditorii interni sunt responsabili în special de evaluarea caracterului adecvat și a eficacității sistemelor de gestionare internă și a performanței departamentelor relevante în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor și realizarea obiectivelor în raport cu riscurile aferente.
(4)  
Auditorii interni își exercită atribuțiile pentru chestiunile legate de responsabilitățile care le revin în ceea ce privește toate departamentele care participă la încasarea veniturilor instrumentului sau la execuția cheltuielilor sale.
(5)  
În funcție de necesități, fiecare auditor intern efectuează unul sau mai multe audituri în cursul exercițiului financiar și raportează administratorului responsabil. Comandanții de operație și, după caz, actorii de implementare sunt informați de către auditorul intern responsabil cu privire la constatările și recomandările sale. Fiecare administrator se asigură, în ceea ce privește aspectele care țin de responsabilitățile sale, inclusiv prin emiterea instrucțiunilor necesare pentru comandanții de operație și pentru actorii de implementare, că se iau măsuri cu privire la recomandările sale efectuate în urma auditurilor.
(6)  
Fiecare administrator prezintă anual comitetului un raport privind activitatea de audit intern realizată cu privire la aspectele care țin de responsabilitățile sale, indicând numărul și tipul de audituri interne efectuate, constatările, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări.
(7)  
Lucrările și rapoartele auditorilor interni sunt puse la dispoziția colegiului auditorilor instituit în temeiul articolului 42, împreună cu toate documentele justificative aferente.

Articolul 42

Auditarea externă a instrumentului

(1)  
Se înființează un colegiu al auditorilor. Veniturile și cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a prezentei decizii în temeiul articolului 1 alineatul (2), precum și conturile anuale ale operațiilor și măsurilor de asistență sunt auditate de colegiul auditorilor.
(2)  
Comitetul stabilește numărul de auditori necesari și desemnează membrii colegiului auditorilor dintre candidații propuși de statele membre, pentru o perioadă de până la trei ani, care poate fi reînnoită o singură dată. Comitetul poate prelungi mandatul unui membru cu până la șase luni. Candidații trebuie să fie membri ai celui mai înalt organism național de audit dintr-un stat membru sau să fie recomandați de respectivul organism și oferă garanții adecvate de securitate și independență.
(3)  
Comitetul poate numi asistenți pentru membrii colegiului auditorilor, la cererea colegiului auditorilor. Asistenții trebuie să ofere garanții adecvate de securitate și independență. La solicitarea colegiului auditorilor, comitetul poate da aprobare colegiului auditorilor să facă apel la ajutor extern calificat pentru auditarea externă a instrumentului.
(4)  
Colegiul auditorilor verifică, în cursul exercițiului financiar, precum și ex post, prin controale la fața locului și prin documente justificative, dacă la execuția cheltuielilor finanțate sau prefinanțate prin intermediul instrumentului s-au respectat prezenta decizie și normele adoptate în temeiul articolului 11 alineatul (6), precum și dreptul Uniunii și dreptul intern aplicabil, după caz, și principiile bunei gestiuni financiare, și anume principiile economiei, eficienței și eficacității, precum și dacă modul de desfășurare a controalelor interne este corespunzător.
(5)  
Membrii colegiului auditorilor și asistenții acestora sunt remunerați în continuare de către organismul de audit de care aparțin; instrumentul suportă cheltuielile lor de misiune, în conformitate cu norme care urmează să fie adoptate de comitet, precum și costurile aferente ajutorului extern calificat.
(6)  

Pe durata mandatului lor, membrii colegiului auditorilor și asistenții acestora:

(a) 

nu pot solicita și nu pot primi instrucțiuni decât din partea comitetului; în cadrul mandatului de audit deținut, colegiul auditorilor și membrii acestuia beneficiază de o independență totală și sunt singurii responsabili de efectuarea auditului lor extern;

(b) 

raportează numai comitetului cu privire la sarcinile lor.

(7)  
În fiecare an, colegiul auditorilor alege un președinte dintre membrii săi sau prelungește mandatul președintelui în exercițiu. Colegiul auditorilor adoptă normele care se aplică auditurilor efectuate de către membrii săi în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale. Colegiul auditorilor aprobă rapoartele de audit întocmite de către membrii săi, înainte ca acestea să fie transmise administratorilor și comitetului.
(8)  
Administratorii sau persoanele numite de oricare dintre administratori pot efectua în orice moment audituri ale cheltuielilor finanțate prin intermediul instrumentului. În plus, la propunerea oricăruia dintre administratori sau a unui stat membru, comitetul poate numi în orice moment auditori externi suplimentari ad-hoc, cărora le stabilește sarcinile și condițiile de desfășurare a activității.

Articolul 43

Prezentarea conturilor anuale și a rezultatului bugetar

(1)  
Fiecare contabil al instrumentului, cu sprijinul administratorului responsabil, întocmește și furnizează colegiului auditorilor, până la data de 15 mai care urmează încheierii exercițiului financiar, proiectul de conturi anuale ale instrumentului pentru aspectele care țin de responsabilitățile sale. Contabilul pentru operații utilizează conturile furnizate de comandanții de operații, inclusiv conturile măsurilor de asistență sau ale oricăror părți ale acestora pe care operația le-a pus în aplicare. Contabilul pentru măsurile de asistență utilizează conturile furnizate de actorii de implementare. Până la aceeași dată, fiecare contabil comunică comitetului excedentul bugetar al exercițiului financiar pentru fiecare titlu din buget pentru care este responsabil. Fiecare administrator prezintă comitetului un raport anual de activitate referitor la aspectele care țin de responsabilitățile sale.
(2)  
Colegiul auditorilor transmite, pe baza activității de audit efectuate, inclusiv de către ajutorul extern calificat menționat la articolul 42 alineatul (3), fiecărui contabil și fiecărui comandant de operație constatările sale de audit cu privire la conturile lor respective până la data de 15 iulie.
(3)  
Fiecare contabil, cu sprijinul administratorului responsabil, transmite comitetului, până la data de 30 septembrie, conturile anuale finale auditate ale instrumentului referitoare la aspectele care țin de responsabilitățile sale.
(4)  
Colegiul auditorilor înaintează raportul său de audit, inclusiv opinia de audit, comitetului, până la data de 30 septembrie care urmează încheierii exercițiului financiar. Comitetul examinează raportul de audit, opinia de audit și conturile anuale, cu scopul de a acorda descărcarea de gestiune fiecărui administrator și fiecărui comandant de operație.
(5)  
Documentele justificative pentru conturile anuale ale instrumentului se păstrează timp de cinci ani de la data la care s-a acordat descărcarea de gestiune aferentă. Atunci când o operație ia sfârșit, comandantul acesteia se asigură că toate documentele justificative îi sunt transmise administratorului pentru operații, inclusiv cele referitoare la orice măsură de asistență sau orice parte a acesteia care a fost pusă în aplicare de către operație.
(6)  
Comitetul decide să înscrie rezultatul bugetar corespunzător unui exercițiu financiar ale cărui conturi au fost aprobate în bugetul exercițiului financiar următor la venituri sau la cheltuieli, după caz. Cu toate acestea, comitetul poate decide, înainte de aprobarea conturilor, să înscrie o estimare a rezultatului bugetar, după ce primește opinia de audit din partea colegiului auditorilor. Administratorul responsabil prezintă bugetele rectificative necesare, ținând seama de reportarea fondurilor.
(7)  
În cazul în care rambursarea nu se poate efectua integral prin deducere din contribuțiile datorate instrumentului, soldul execuției bugetare se rambursează statelor membre respective în conformitate cu cheia VNB din anul în care are loc rambursarea.TITLUL III

NORME SPECIFICE APLICABILE OPERAȚIILORCAPITOLUL 7

Costuri comune și costuri suportate la nivel național

Articolul 44

Definiția costurilor comune și a perioadelor de eligibilitate

(1)  
Instrumentul suportă costurile comune enumerate în anexa III în cursul etapei pregătitoare a unei operații care durează de la aprobarea conceptului de gestionare a crizei până la numirea comandantului de operație. În cazuri speciale, după consultarea COPS, comitetul poate prelungi perioada în care respectivele costuri sunt suportate de instrument.
(2)  

În cursul etapei active a unei operații, care durează de la data numirii comandantului de operație până la data la care comandamentul de operații își încetează activitatea, instrumentul suportă următoarele costuri comune:

(a) 

costurile comune enumerate în partea A din anexa IV;

(b) 

costurile comune enumerate în partea B din anexa IV, în cazul în care Consiliul decide astfel;

(c) 

costurile comune enumerate în partea C din anexa IV, la cererea comandantului de operație și cu aprobarea comitetului.

(3)  
Costurile comune ale unei operații includ și cheltuielile necesare pentru lichidarea acesteia, astfel cum sunt enumerate în anexa V.
(4)  
O operație a Uniunii este lichidată atunci când echipamentele și infrastructura finanțate în comun pentru operația respectivă și-au găsit destinația finală, iar conturile operației au fost aprobate.
(5)  
Costurile comune se limitează la costurile suplimentare, și anume alte costuri decât cele care ar fi fost oricum suportate de unul sau mai multe state membre sau state terțe contribuitoare, de o instituție a Uniunii sau de o organizație internațională, independent de organizarea unei operații a Uniunii.
(6)  
Consiliul poate stabili, în deciziile de instituire sau de prelungire a operațiilor, că anumite costuri suplimentare, în plus față de cele care se califică drept costuri comune la momentul respectiv, sunt considerate costuri comune pentru o anumită operație.
(7)  
În plus față de competența prevăzută la alineatul (2) litera (b), comitetul poate hotărî, de la caz la caz, având în vedere eventuale circumstanțe speciale, ca anumite costuri suplimentare, altele decât cele enumerate în anexele II-V, să fie considerate costuri comune pentru o anumită operație.

Articolul 45

Exerciții

▼M2

(1)  
Costurile comune aferente exercițiilor Uniunii sunt finanțate prin intermediul instrumentului, potrivit unor norme și proceduri similare celor care se aplică operațiilor la care contribuie toate statele membre.

▼B

(2)  
Aceste costuri comune aferente exercițiilor sunt alcătuite din costurile suplimentare pentru comandamentele dislocabile sau fixe, în primul rând, și din costurile suplimentare determinate de recurgerea, de către Uniune, la mijloacele și capacitățile comune ale NATO puse la dispoziție pentru un exercițiu, în al doilea rând.
(3)  

Costurile comune aferente exercițiilor nu includ costurile pentru:

(a) 

achizițiile de capital, inclusiv cele referitoare la clădiri, infrastructură și echipamente;

(b) 

etapa de planificare și pregătitoare a exercițiilor, cu excepția cazului în care costurile sunt aprobate de comitet;

(c) 

transport, încazarmare și cazarea forțelor.

Articolul 46

Valoarea de referință pentru o operație

Orice decizie a Consiliului prin care se instituie sau se prelungește o operație prevede o valoare de referință pentru costurile comune ale respectivei operații. Administratorul pentru operații evaluează, în special cu sprijinul Statului-Major al Uniunii Europene și cu sprijinul comandantului de operație, dacă acesta este în funcție, cuantumul estimat necesar pentru a acoperi costurile comune ale operației în perioada avută în vedere. Administratorul pentru operații transmite cuantumul propus președinției Consiliului pentru a fi examinat de grupul de pregătire al Consiliului responsabil de examinarea proiectului de decizie. Membrii comitetului sunt invitați la discuțiile acestui organ privind valoarea de referință.

Articolul 47

Rambursarea prefinanțărilor

(1)  
Un stat membru, un stat terț sau, după caz, o organizație internațională care a fost autorizată de Consiliu să prefinanțeze o parte din costurile comune ale unei operații poate obține rambursarea acestora din partea instrumentului, pe baza unei cereri însoțite de documentele justificative necesare și adresate administratorului pentru operații în termen de două luni de la data finalizării operației în cauză.
(2)  
Nicio cerere de rambursare nu poate fi onorată dacă nu a fost aprobată de comandantul de operație, în cazul în care acesta ocupă încă funcția, și de administratorul pentru operații.
(3)  
Dacă o cerere de rambursare prezentată de un stat membru contribuitor sau un stat terț contribuitor se aprobă, aceasta poate fi dedusă din următoarea cerere de plată a contribuțiilor adresată statului în cauză de către administratorul pentru operații.
(4)  
Dacă la data aprobării cererii de rambursare nu se prevede nicio cerere de contribuții sau dacă cererea de rambursare aprobată ar depăși contribuția prevăzută, administratorul pentru operații efectuează plata sumei de rambursat în termen de 30 de zile, ținând seama de fluxul de trezorerie al instrumentului și de necesitățile de finanțare a costurilor comune ale operației respective.
(5)  
Rambursarea se efectuează în conformitate cu prezenta decizie, chiar dacă operația planificată este anulată.
(6)  
Rambursarea include dobânda acumulată pentru suma pusă la dispoziție prin prefinanțare.

Articolul 48

Gestionarea de către instrument a cheltuielilor care nu sunt incluse în costurile comune (a costurilor suportate la nivel național)

(1)  
Pe baza unei propuneri din partea administratorului pentru operații, asistat de comandantul de operație, sau din partea unui stat membru, comitetul poate decide ca gestionarea administrativă a anumitor cheltuieli referitoare la o operație (denumite în continuare „costuri suportate la nivel național”) să fie încredințată instrumentului, rămânând însă în responsabilitatea statului membru în cauză.
(2)  
În decizia sa, comitetul îl poate împuternici pe comandantul de operație să încheie, în numele statelor membre care contribuie cu personal și active la o operație și, după caz, al unor părți terțe, contracte de achiziție a serviciilor și a bunurilor care urmează să fie finanțate sub formă de costuri suportate la nivel național.
(3)  
Comitetul stabilește, în decizia sa, modalitățile de gestionare a costurilor suportate la nivel național, inclusiv pentru prefinanțarea acestora, și, după caz, durata autorizației acordate comandantului de operație.
(4)  
Instrumentul ține contabilitatea costurilor suportate la nivel național a căror gestionare i-a fost încredințată și care au fost efectuate de fiecare stat membru și, după caz, de părți terțe. În fiecare lună administratorul pentru operații trimite fiecărui stat membru și, după caz, părților terțe respective o situație a cheltuielilor efectuate de acestea sau de personalul acestora în cursul lunii precedente și solicită fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli. Statele membre și, după caz, părțile terțe varsă fondurile solicitate către instrument în termen de 30 de zile de la trimiterea cererii de plată a fondurilor.

Articolul 49

Gestionarea de către instrument a prefinanțării și a cheltuielilor care nu sunt incluse în costurile comune, pentru a facilita desfășurarea inițialăa forțelor destinate unei operații

(1)  
Dacă circumstanțele operaționale speciale o impun, comitetul, pe baza unei propuneri din partea administratorului pentru operații, asistat de comandantul de operație, sau din partea unui stat membru, poate decide ca prefinanțarea și gestionarea administrativă a anumitor cheltuieli referitoare la o operație să fie încredințate instrumentului, rămânând însă în responsabilitatea statului membru în cauză, pentru a facilita desfășurarea inițială a forțelor destinate unei operații, înainte de a se fi confirmat ce state membre vor contribui cu personal sau active la operație.
(2)  
Gestionarea acestor costuri este efectuată cu mijloacele și resursele existente, iar cheltuielile inițiale sunt limitate la 20 % din valoarea de referință. În acest caz, comitetul prezintă în decizia sa modalitățile de prefinanțare și de rambursare, de către statele membre și părțile terțe care vor contribui cu personal sau active la operație, a sumelor prefinanțate.

Articolul 50

Costurile comune aferente etapei pregătitoare și etapei ulterioare ale operațiilor și costurile care nu sunt direct legate de o anumită operație

Administratorul pentru operații exercită atribuțiile de ordonator de credite pentru cheltuielile care corespund costurilor comune ocazionate în cursul etapei pregătitoare și după sfârșitul etapei active a operațiilor, precum și costurilor comune care nu pot fi legate direct de o anumită operație.

Articolul 51

Costuri comune în timpul etapei active a unei operații

(1)  
Comandantul de operație exercită atribuțiile de ordonator de credite pentru cheltuielile care acoperă costurile comune ocazionate în cursul etapei active a operației pe care o comandă.
(2)  
Prin derogare de la articolul 17 alineatul (6), adoptarea de către Consiliu a unei valori de referință dă dreptul administratorului pentru operații și comandantului de operație, fiecare în domeniul său de competență, de a angaja și a plăti cheltuielile pentru operația respectivă în limita nivelului de 30 % din valoarea de referință, în afara cazului în care Consiliul stabilește un procentaj diferit.
(3)  
Pe baza unei propuneri din partea administratorului pentru operații sau a comandantului de operație și ținând seama de necesitatea operațională și de gradul de urgență, comitetul poate decide angajarea și, după caz, plata unor cheltuieli suplimentare. Această excepție nu se mai aplică după adoptarea bugetului pentru operația în cauză.
(4)  
În cursul perioadei premergătoare adoptării bugetului unei operații, administratorul pentru operații și comandantul de operație sau reprezentantul său raportează lunar comitetului, fiecare în domeniul său de competență, cu privire la cheltuielile eligibile drept costuri comune pentru respectiva operație. Pe baza unei propuneri din partea administratorului pentru operații, a comandantului de operație sau a unui stat membru, comitetul poate emite directive privind execuția cheltuielilor în perioada respectivă.
(5)  
În termen de trei luni de la lansarea operației și în cazul în care comandantul de operație consideră că este necesar pentru buna desfășurare a unei operații, acesta poate efectua transferuri de credite între articole și între capitole în titlul dedicat operației. Comandantul de operație informează administratorul pentru operații și comitetul cu privire la acest lucru.
(6)  
Prin derogare de la articolul 17 alineatul (6), în cazul unui pericol iminent pentru viața personalului angajat într-o operație a Uniunii, comandantul acestei operații poate executa cheltuielile necesare pentru salvarea vieții personalului în cauză, depășind creditele înscrise în buget. De îndată ce este posibil, acesta informează administratorul pentru operații și comitetul cu privire la acest lucru. În acest caz, administratorul pentru operații propune, împreună cu comandantul de operație, transferurile necesare pentru finanțarea unor astfel de cheltuieli neprevăzute. Dacă nu este posibilă asigurarea unei finanțări suficiente a acestor cheltuieli prin transfer, administratorul pentru operații propune un buget rectificativ.CAPITOLUL 8

Gestionarea fondurilor și a activelor

Articolul 52

Destinația finală a echipamentelor și a infrastructurii finanțate în comun

(1)  
Comitetul aprobă o rată de amortizare a echipamentelor și a altor active pentru toate operațiile, la propunerea administratorului pentru operații. Dacă circumstanțele operaționale o impun și cu aprobarea comitetului, comandantul de operație poate aplica o rată de amortizare diferită.
(2)  
În vederea lichidării unei operații, comandantul de operație propune comitetului o destinație finală a echipamentelor și infrastructurii finanțate în comun pentru respectiva operație.
(3)  
Administratorul pentru operații gestionează echipamentele și infrastructurile rămase după finalizarea etapei active a operației pentru a le găsi, dacă este necesar, o destinație finală.
(4)  

Destinația finală a echipamentelor și infrastructurilor finanțate în comun se aprobă de către comitet, ținând seama de nevoile operaționale și de criteriile financiare. Destinația finală poate fi după cum urmează:

(a) 

infrastructura poate fi vândută sau cesionată, prin intermediul instrumentului, către țara-gazdă, un stat membru sau o parte terță;

(b) 

echipamentele pot fi vândute, prin intermediul instrumentului, către un stat membru, țara-gazdă sau o parte terță, sau pot fi depozitate și întreținute de către instrument, un stat membru sau o parte terță, în vederea utilizării într-o operație ulterioară.

(5)  
Atunci când sunt vândute, echipamentele și infrastructura se vând la valoarea lor de piață sau, dacă nu se poate stabili valoarea lor de piață, la un preț echitabil și rezonabil, luând în considerare condițiile locale specifice.
(6)  
Vânzarea sau cesiunea către țara-gazdă sau către o parte terță se efectuează în conformitate cu normele relevante în vigoare privind securitatea.

▼M2

(7)  
Atunci când se decide ca instrumentul să păstreze echipamentele finanțate în comun în cadrul unei operații, statele membre contribuitoare pot solicita celorlalte state membre o compensație financiară. Comitetul adoptă deciziile corespunzătoare pe baza unei propuneri din partea administratorului pentru operații.

▼B

Articolul 53

Semnarea în comun a plăților

Orice plată din fonduri gestionate de instrument pentru operații sau pentru măsuri de asistență, ori pentru orice părți ale acestora care sunt puse în aplicare de către operații, necesită semnătura comună a unui ordonator de credite și fie a contabilului pentru operații, fie a unui contabil din cadrul unei operații.

Articolul 54

Contabilitate

(1)  
Fiecare comandant de operație ține contabilitatea transferurilor de fonduri primite din instrument, a cheltuielilor pe care le-a angajat, a plăților pe care le-a efectuat și a veniturilor încasate, precum și inventarul bunurilor mobile finanțate din bugetul instrumentului și utilizate în scopul operației pe care o comandă.
(2)  
Fiecare comandant de operație furnizează periodic contabilului pentru operații conturile și inventarul menționate la alineatul (1). În special, fiecare comandant de operație transmite contabilului pentru operații, până la data de 31 martie care urmează încheierii exercițiului financiar sau în termen de patru luni de la terminarea operației pe care o comandă, aplicându-se data care survine prima, informațiile necesare pentru întocmirea conturilor anuale pentru costurile comune, pentru costurile suportate la nivel național și pentru măsurile de asistență sau orice părți ale acestora care au fost puse în aplicare de către operație, precum și a raportului de activitate.
(3)  
Normele detaliate privind întocmirea și furnizarea conturilor și a inventarelor operațiilor sunt stabilite în decizia comitetului de stabilire a normelor de execuție a cheltuielilor finanțate prin intermediul instrumentului, în temeiul articolului 11 alineatul (6), și în orientările și normele contabile stabilite de contabilul pentru operații.

Articolul 55

Auditul

Fiecare comandant de operație oferă administratorului pentru operații și auditorilor care acționează în cadrul instrumentului accesul deplin la operația pe care o comandă, inclusiv la sediul, la informațiile și la datele sale.TITLUL IV

NORME SPECIFICE APLICABILE MĂSURILOR DE ASISTENȚĂCAPITOLUL 9

Obiective, principii și proceduri de adoptare a măsurilor de asistență

Articolul 56

Obiective și principii

(1)  

Principalele obiective ale măsurilor de asistență sunt:

(a) 

consolidarea capacităților legate de chestiuni militare și de apărare și a rezilienței statelor terțe și organizațiilor regionale și internaționale;

(b) 

contribuirea rapidă și eficientă la răspunsul militar al statelor terțe și al organizațiilor regionale și internaționale, într-o situație de criză;

(c) 

contribuirea în mod eficace și eficient la prevenirea conflictelor, la stabilizare și la consolidarea păcii, inclusiv în contextul operațiilor cu sarcini de formare, instruire și mentorat în sectorul securității, precum și în alte situații preconflictuale sau postconflict;

(d) 

sprijinirea cooperării în domeniul securității și apărării între Uniune și un stat terț sau o organizație regională sau internațională.

(2)  

Măsurile de asistență se bazează pe următoarele principii:

(a) 

trebuie să fie în concordanță cu politicile și obiectivele acțiunii externe a Uniunii care vizează consolidarea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale;

(b) 

trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu politicile și strategiile Uniunii, în special cadrul strategic al UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate și abordarea integrată în materie de conflicte și crize externe, abordarea strategică a UE privind femeile, pacea și securitatea, precum și cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(c) 

trebuie să respecte obligațiile care revin Uniunii și statelor sale membre în temeiul dreptului internațional, în special al dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar;

(d) 

trebuie să nu aducă atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a unui stat membru și trebuie să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre.

(3)  
Orice măsură de asistență care implică exportul sau transferul de articole incluse în Lista comună a Uniunii cuprinzând produsele militare respectă principiile stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC și nu aduce atingere procedurii de urmat de către statele membre în ceea ce privește un astfel de export sau transfer în conformitate cu poziția comună respectivă, inclusiv în ceea ce privește evaluarea. În plus, astfel de măsuri de asistență nu aduc atingere libertății de decizie a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul transferului în interiorul Uniunii și al exportului de echipamente militare.
(4)  
Propunerile de măsuri de asistență sunt însoțite de o evaluare din partea Înaltului Reprezentant, inclusiv o analiză a sensibilității la conflict a acestora și a contextului și o evaluare a riscurilor și a impactului, și includ garanții, controale, elemente de atenuare a riscurilor și de însoțire adecvate și modalități de monitorizare și evaluare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) și principiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol. Pentru a asigura eficacitatea și coerența necesare, o astfel de analiză și evaluare ar trebui să se bazeze, după caz, pe experiența dobândită de actorii Uniunii pe teren. Rapoartele periodice menționate la articolul 63 prezentate COPS de către Înaltul Reprezentant cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de asistență vizează, de asemenea, aspectele menționate la prezentul alineat.

Articolul 57

Etapa pregătitoare

(1)  
Înaltul Reprezentant sau un stat membru poate prezenta Consiliului un document de reflecție care să descrie o posibilă măsură de asistență, care include domeniul său de aplicare, durata, tipul de acțiuni și actorii de implementare potențiali și este însoțit de o analiză preliminară a sensibilității la conflict, a contextului și a riscurilor, împreună cu considerații inițiale pentru o evaluare a impactului, precum și garanții și măsuri de atenuare, care să fie dezvoltate în continuare în propunere, astfel cum se menționează la articolul 59.
(2)  
Atunci când aprobă un document de reflecție, Consiliul poate autoriza măsuri care să fie finanțate în cadrul instrumentului pentru pregătirea posibilei măsuri de asistență.
(3)  
În cazul în care o posibilă măsură de asistență se referă la furnizarea de echipamente militare sau de platforme concepute pentru a aplica o forță letală, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (3), documentul de reflecție include un cost inițial estimat al măsurii. Un stat membru care intenționează să se abțină de la adoptarea măsurii și să facă o declarație oficială în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE ar trebui să semnaleze această intenție printr-o comunicare scrisă adresată Consiliului, în timp util, după prezentarea documentului de reflecție. Această comunicare poate include, de asemenea, desemnarea altor măsuri de asistență la care dorește să contribuie în schimb.
(4)  
În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2010/427/UE, SEAE consultă serviciile relevante ale Comisiei atunci când pregătește documente de reflecție și propuneri ulterioare ale Înaltului Reprezentant pentru măsuri de asistență, în vederea asigurării consecvenței necesare a politicilor Uniunii în conformitate cu articolul 8.

Articolul 58

Măsuri urgente

(1)  
În cazul în care urgența situației impune acest lucru, până la adoptarea unei decizii privind o măsură de asistență, Consiliul poate aproba măsurile urgente necesare care urmează să fie finanțate în cadrul instrumentului, ținând seama de metodologia privind riscurile și garanțiile stabilită în temeiul articolului 9 alineatul (3). Măsurile urgente și costurile estimate ale acestora pot fi identificate în documentul de reflecție care prezintă o posibilă măsură de asistență sau în propunerea de instituire a unei măsuri de asistență în temeiul articolului 57 și, respectiv, al articolului 59 alineatul (1).
(2)  
Măsurile urgente nu includ furnizarea de echipamente menționate la articolul 5 alineatul (3).
(3)  
Prin derogare de la articolul 17 alineatul (6), aprobarea de către Consiliu a măsurilor urgente permite administratorului pentru măsurile de asistență să angajeze și să efectueze cheltuielile aferente măsurii urgente în cauză în limita costului autorizat.

Articolul 59

Măsurile de asistență

(1)  
Deciziile de instituire a măsurilor de asistență sunt adoptate de către Consiliu pe baza unei propuneri sau a unei inițiative, astfel cum se menționează la articolul 6, în urma unei cereri din partea unui potențial beneficiar.
(2)  
Fiecare decizie a Consiliului de instituire a unei măsuri de asistență îi precizează beneficiarul, obiectivele, domeniul de aplicare, durata, natura asistenței care urmează să fie acordată și o valoare de referință financiară pentru acoperirea costurilor estimate pentru punerea sa în aplicare. Decizia desemnează, după caz, actorii de implementare sau beneficiarii oricăror granturi acordate fără o cerere de propuneri în temeiul articolului 36. Totodată, stabilește controalele și garanțiile solicitate beneficiarului sau, după caz, actorilor de implementare, precum și dispozițiile necesare cu privire la monitorizare și evaluare, în conformitate cu metodologia privind riscurile și garanțiile stabilită în temeiul articolului 9 alineatul (3). Decizia include, de asemenea, dispoziții cu privire la suspendarea și la încetarea măsurii, în conformitate cu articolul 64.
(3)  
Măsurile de asistență iau forma unei măsuri specifice sau a unui program general de sprijin cu un accent geografic sau tematic specific. O decizie a Consiliului de instituire a unui program general precizează domeniul de aplicare al acțiunilor eligibile în cadrul programului respectiv. Măsurile de asistență pot fi multianuale.
(4)  
Resursele din cadrul măsurilor de asistență pot include alocări necesare pentru întreprinderea unor acțiuni ulterioare, monitorizarea, evaluarea, auditarea, comunicarea și asigurarea vizibilității acestora.
(5)  
Măsurile de asistență pentru furnizarea de echipamente militare sau de platforme concepute pentru a aplica o forță letală, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (3), nu includ alte articole sau forme de sprijin. Nicio măsură de asistență nu se utilizează pentru furnizarea de articole de orice tip care ar fi incompatibile cu dreptul Uniunii sau cu obligațiile internaționale ale Uniunii ori ale tuturor statelor membre.
(6)  
Măsurile de asistență care iau forma unui program general nu includ furnizarea de echipamente sau de platforme menționate la articolul 5 alineatul (3).
(7)  
Sprijinul pentru orice acțiune din cadrul unui program general se acordă în urma unei cereri din partea beneficiarului și necesită examinare și aprobare prealabile din partea COPS, în conformitate cu condițiile prevăzute în decizia Consiliului de instituire a programului general.

Articolul 60

Punerea în aplicare a unei măsuri de asistență de către o operație

(1)  
Consiliul poate decide ca o măsură specifică de asistență să fie pusă în aplicare integral sau parțial de către o operație, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 59 alineatul (2). În cazul unei puneri în aplicare parțiale, decizia respectivă indică acțiunile specifice care urmează să fie puse în aplicare de către operație și valoarea financiară aferentă.
(2)  
În cazul în care ia o decizie astfel cum se menționează la alineatul (1), Consiliul decide cu privire la modificările necesare ale mandatului operației în cauză.

Articolul 61

Contractele cu actorii de implementare

(1)  
Administratorul pentru măsurile de asistență se asigură că se efectuează evaluările necesare cu privire la capacitatea actorilor de implementare menționată la articolul 66, în special în ceea ce privește gestiunea financiară. Aceste evaluări se referă la execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului în conformitate cu articolul 67 și la gestionarea activelor finanțate în cadrul instrumentului în conformitate cu articolul 68.
(2)  
Administratorul pentru măsurile de asistență solicită actorilor de implementare să furnizeze documentele necesare, inclusiv rapoartele de punere în aplicare, conturile, declarațiile de gestiune și rezumatele rapoartelor de audit.
(3)  
Administratorul pentru măsurile de asistență informează comitetul cu privire la rezultatul evaluărilor menționate la alineatul (1) și la contractele care urmează să fie încheiate cu actorii de implementare. Orice membru al comitetului poate solicita informații suplimentare cu privire la astfel de evaluări și contracte.
(4)  
Administratorul pentru măsurile de asistență, acționând în numele instrumentului, încheie contractele cu actorii de implementare.

Articolul 62

Acordurile cu beneficiarii

(1)  
Înaltul Reprezentant încheie cu beneficiarul acordurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate cerințele și condițiile stabilite de Consiliu cu privire la măsurile de asistență, în conformitate cu articolele 56 și 59, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la gestionarea și utilizarea activelor finanțate în cadrul instrumentului și la controalele necesare asupra activelor.
(2)  

Acordurile încheiate în conformitate cu alineatul (1) includ dispoziții, în conformitate cu condițiile prevăzute de măsura de asistență sau de orice decizie relevantă a Consiliului sau a comitetului, inclusiv cu privire la garanții, pentru a se asigura că:

(a) 

activele sunt utilizate în mod corespunzător și eficient în scopurile pentru care au fost furnizate;

(b) 

activele sunt întreținute suficient pentru a se asigura faptul că pot fi utilizate și sunt disponibile în scop operațional pe tot parcursul ciclului lor de viață;

(c) 

activele nu vor fi abandonate sau transferate fără acordul comitetului în favoarea unor persoane sau entități, altele decât cele identificate în respectivele acorduri la sfârșitul ciclului lor de viață sau la expirarea ori încetarea măsurii de asistență;

(d) 

sunt respectate orice alte cerințe stabilite de Consiliu.

(3)  
Înaltul Reprezentant informează Consiliul în timp util cu privire la acordurile menționate la alineatul (1).
(4)  
Acordurile menționate la alineatul (1) nu aduc atingere niciunei condiții suplimentare care poate fi impusă de un stat membru la eliberarea unei licențe de export în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC.
(5)  
În cazul măsurilor de asistență care iau forma unui program general, administratorul pentru măsurile de asistență poate încheia un acord de finanțare cu beneficiarul pe baza unui astfel de program. Administratorul pentru măsurile de asistență informează comitetul în legătură cu aceste acorduri care urmează a fi încheiate. Orice membru al comitetului poate solicita informații suplimentare cu privire la astfel de acorduri.

Articolul 63

Raportare și întreprinderea unor acțiuni ulterioare

Înaltul Reprezentant prezintă COPS un raport privind punerea în aplicare a măsurilor de asistență de două ori pe an sau atunci când COPS solicită acest lucru. Aceste rapoarte acoperă aspectele politice, operaționale și financiare ale măsurii de asistență. Acestea includ o evaluare a impactului său și a gestionării și utilizării activelor, precum și actualizări cu privire la analiza sensibilității la conflict și a contextului și la evaluarea riscurilor și a impactului.

Articolul 64

Suspendarea și încetarea măsurilor de asistență

(1)  

Fiecare decizie a Consiliului privind o măsură de asistență include următoarele dispoziții privind suspendarea și încetarea măsurii, fără a aduce atingere competențelor autorităților statelor membre în ceea ce privește suspendarea licențelor de export în cazul în care o astfel de licență este necesară:

(a) 

COPS poate decide suspendarea totală sau parțială a punerii în aplicare a unei măsuri de asistență la cererea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant în următoarele cazuri:

(i) 

dacă beneficiarul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional, în special al drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar, sau dacă beneficiarul nu îndeplinește angajamentele asumate în cadrul acordurilor menționate la articolul 62;

(ii) 

dacă contractul cu un actor de implementare a fost suspendat sau a fost reziliat în urma unei încălcări a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului;

(iii) 

dacă situația din țara sau zona în cauză nu mai permite punerea în aplicare a măsurii, cu asigurarea unor garanții suficiente;

(iv) 

dacă continuarea aplicării măsurii nu mai servește obiectivelor acesteia sau nu mai este în interesul Uniunii;

(b) 

în cazuri urgente și excepționale, Înaltul Reprezentant poate decide, cu titlu provizoriu, suspendarea totală sau parțială a punerii în aplicare a unei măsuri de asistență, până la adoptarea unei decizii de către COPS.

(2)  
COPS poate recomanda Consiliului încetarea unei măsuri de asistență.

Articolul 65

Suspendarea și rezilierea contractelor cu actorii de implementare

Administratorul poate suspenda sau rezilia un contract încheiat în conformitate cu articolul 61, dacă actorul de implementare își încalcă obligațiile contractuale. Administratorul informează comitetul imediat după suspendarea unui contract. Administratorul informează comitetul în timp util înainte de rezilierea unui contract. Până la reziliere, orice membru al comitetului poate solicita informații suplimentare și o discuție în cadrul comitetului cu privire la posibilele implicații ale rezilierii pentru măsura de asistență în cauză.CAPITOLUL 10

Controale privind cheltuielile și activele finanțate în cadrul instrumentului și încredințate actorilor de implementare

Articolul 66

Evaluarea capacității actorilor de implementare de execuție a cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului

(1)  
În cazul în care execuția cheltuielilor este încredințată unor actori de implementare, administratorul se asigură că aceștia oferă un nivel de protecție a intereselor financiare ale instrumentului echivalent cu cel acordat atunci când instrumentul își execută cheltuielile în mod direct.
(2)  
În acest scop, înainte de semnarea contractelor menționate la articolul 61, administratorul efectuează o evaluare pentru a se asigura că sistemele, normele și procedurile actorilor de implementare oferă o asigurare rezonabilă că aceștia vor îndeplini condițiile prevăzute în contractele respective în conformitate cu articolele 67 și 68.
(3)  
Evaluarea menționată la alineatul (2) se efectuează în mod proporțional și ținând seama în mod corespunzător de riscurile financiare implicate.
(4)  
Actorii de implementare care au fost evaluați de către administrator în conformitate cu alineatul (2) informează administratorul fără întârziere dacă se aduc modificări de fond normelor, sistemelor sau procedurilor lor.
(5)  
Dacă un actor de implementare a fost evaluat pozitiv în temeiul alineatului (2), acesta poate aplica normele aplicabile executării propriilor cheltuieli.
(6)  
În cazul în care actorii de implementare îndeplinesc doar parțial cerințele evaluării menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, administratorul ia măsuri de remediere adecvate care să asigure protecția intereselor instrumentului. Aceste măsuri se precizează în contractele relevante încheiate în temeiul articolului 61.
(7)  
Instrumentul se poate baza, integral sau parțial, pe evaluările realizate de Comisie sau de alte entități, după caz, în măsura în care administratorul consideră că aceste evaluări îndeplinesc cerințele stabilite în normele de aplicare adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6). În acest scop, instrumentul promovează recunoașterea standardelor acceptate la nivel internațional și a bunelor practici internaționale.
(8)  

Administratorul nu efectuează o evaluare a ministerelor sau a departamentelor guvernamentale ale statelor membre în care sunt desemnați ca actori de implementare. Administratorul poate decide să nu efectueze o evaluare:

(a) 

a agențiilor și a organelor Uniunii;

(b) 

a altor organe și agenții de drept public ale statelor membre;

(c) 

a statelor terțe sau a organelor și agențiilor de drept public desemnate de acestea.

(9)  
În cazul în care, în conformitate cu alineatul (8), nu se efectuează nicio evaluare, administratorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura buna gestiune financiară a instrumentului, inclusiv o protecție suficientă a intereselor financiare ale acestuia. Administratorul poate efectua controale adecvate asupra actorilor de implementare și se poate asigura că sunt respectate normele și procedurile financiare și contabile echivalente cu cele ale instrumentului.
(10)  
Administratorul informează comitetul cu privire la rezultatele evaluării, pentru ca acesta să ia în considerare posibilitatea unor eventuale măsuri suplimentare. Dacă această capacitate nu poate fi confirmată, administratorul indică orice alte modalități posibile de punere în aplicare a măsurii. După caz, administratorul analizează modul în care trebuie abordate limitările specifice în ceea ce privește capacitatea potențialilor actori de implementare, în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 67

Dispoziții standard în contractele cu actorii de implementare

(1)  
Contractele încheiate cu actorii de implementare în conformitate cu articolul 61 pentru execuția cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului respectă obiectivele și principiile stabilite la articolul 56 alineatele (1) și (2) și cerințele prevăzute la articolul 59. Astfel de contracte includ dispoziții detaliate care să asigure protecția intereselor instrumentului, și anume faptul că punerea în aplicare vizează eficiența operațională în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor măsurii de asistență și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, și anume principiile economiei, eficienței și eficacității. Administratorul măsurilor de asistență impune ca actorii de implementare să se asigure, după caz, că subcontractanții respectă aceste obiective și principii, precum și pe cele menționate la articolul 33 alineatul (2) litera (c).
(2)  

În plus, contractele încheiate cu actorii de implementare includ în special dispoziții pentru a se asigura că:

(a) 

activele finanțate cu fonduri din partea instrumentului, dacă există, sunt achiziționate în conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii privind achizițiile publice sau cu normele considerate echivalente cu cele adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6) pentru achizițiile directe efectuate de către instrument;

(b) 

se utilizează un sistem contabil care oferă, în timp util, informații exacte, complete și fiabile;

(c) 

un sistem de control intern eficace și eficient, precum și politici și măsuri bazate pe cele mai bune practici internaționale permit, în special, asigurarea legalității și a regularității cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului, precum și prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor, a corupției și a fraudei;

(d) 

se efectuează audituri externe independente, în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional de către un serviciu de audit independent din punct de vedere funcțional de entitatea sau de persoanele care pun în aplicare măsura de asistență, cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor finanțate în cadrul instrumentului;

(e) 

se transmit instrumentului rapoarte financiare periodice cu privire la modul de punere în aplicare a măsurilor de asistență și acesta este notificat fără întârziere în legătură cu cazurile de fraudă și nereguli detectate referitoare la instrument și cu privire la măsurile preventive sau corective adoptate, inclusiv recuperarea sau restituirea sumelor plătite necuvenit;

(f) 

orice sumă plătită necuvenit este recuperată de instrument;

(g) 

se transmite în timp util instrumentului contabilitatea cheltuielilor finanțate din cadrul instrumentului în perioada de referință relevantă, însoțită de o declarație de gestiune care să ateste că, în opinia responsabililor cu gestiunea fondurilor, informațiile sunt prezentate în mod adecvat, complet și exact, cheltuielile au fost utilizate în scopul preconizat și sistemele de control instituite oferă garanțiile necesare în acest sens, precum și de un aviz din partea unui organism de audit independent, elaborat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional;

(h) 

instrumentul, auditorii pe care îi desemnează și colegiul auditorilor au dreptul și toată asistența necesară în acest sens din partea actorului de implementare pentru a efectua controalele la fața locului necesare și pentru a avea acces, fără întârziere și fără preaviz, la documente și la datele referitoare la cheltuielile finanțate din cadrul instrumentului, precum și la incintele unde sunt păstrate documentele și datele respective;

(i) 

se respectă orice dispoziții, condiții, limitări sau măsuri de atenuare prevăzute în decizia Consiliului de instituire a măsurii de asistență sau aflate în conformitate cu aceasta;

(j) 

actorul de implementare este responsabil pentru modul în care pune în aplicare contractul;

(k) 

obligațiile care revin instrumentului în temeiul contractului vor fi suspendate în cazul în care măsura de asistență este suspendată în conformitate cu articolul 64 alineatul (1), iar respectivele obligații vor înceta dacă măsura de asistență încetează ca urmare a unei decizii a Consiliului.

Articolul 68

Dispoziții suplimentare în contractele cu actorii de implementare cu privire la gestionarea activelor finanțate în cadrul instrumentului și cu privire la subcontractare

(1)  

În cazul în care unui actor de implementare i se încredințează active cum ar fi infrastructura, echipamentele sau materialele finanțate în cadrul instrumentului sau respectivul actor este însărcinat cu achiziția publică a acestora, contractele care urmează să fie încheiate cu administratorul în numele instrumentului, în conformitate cu articolele 61 și 68, definesc condițiile pentru a se asigura că aceste active sunt gestionate:

(a) 

în vederea îndeplinirii obiectivelor măsurii de asistență în mod eficient și în timp util;

(b) 

în conformitate cu modalitățile prevăzute în măsura de asistență, inclusiv orice restricție sau limitare privind utilizarea, vânzarea sau transferul acestora, precum și orice alte dispoziții de atenuare;

(c) 

cu respectarea obiectivelor și principiilor prevăzute la articolul 56 alineatele (1), (2) și (3) și în conformitate cu articolul 59.

(2)  

Contractele menționate la alineatul (1) includ, în special, dispoziții pentru a se asigura că activele:

(a) 

sunt livrate efectiv beneficiarului, în conformitate cu măsura de asistență;

(b) 

sunt ținute în permanență sub controlul actorului de implementare până când sunt livrate beneficiarului.

(3)  

Contractele menționate la alineatul (1) includ dispoziții conform cărora actorii de implementare:

(a) 

furnizează instrumentului rapoarte periodice privind punerea în aplicare a măsurii de asistență care le este încredințată, inclusiv, după caz, inventare ale activelor finanțate din instrument și informații referitoare la furnizori și la subcontractanți;

(b) 

acordă instrumentului sau persoanelor pe care le desemnează dreptul și toată asistența necesară pentru a efectua controalele la fața locului necesare.

(4)  
Dispozițiile privind contractarea de către actorii de implementare sunt incluse în normele de punere în aplicare care urmează să fie adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6) pentru a se asigura că implicarea subcontractanților în punerea în aplicare a măsurilor de asistență este în concordanță cu prezenta decizie, inclusiv cu principiile menționate la articolul 56 alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (2) litera (c).TITLUL V

DISPOZIȚII FINALECAPITOLUL 11

Dispoziții diverse

Articolul 69

Normele de securitate pentru protecția informațiilor clasificate

În legătură cu informațiile clasificate referitoare la instrument se aplică normele din Decizia 2013/488/UE a Consiliului ( 6 ) sau orice altă decizie a Consiliului care o înlocuiește.

Articolul 70

Protecția datelor cu caracter personal

Instrumentul protejează persoanele în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ( 7 ), fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (4) din regulamentul respectiv. În acest sens, comitetul adoptă normele de aplicare necesare, pe baza unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant.

Articolul 71

Accesul public la documente

La propunerea Înaltului Reprezentant, comitetul adoptă, după caz, norme privind accesul public la documentele deținute de instrument în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ).

Articolul 72

Comunicare, informare și vizibilitate

(1)  
Înaltul Reprezentant desfășoară activitățile necesare de informare și comunicare privind instrumentul și privind acțiunile și rezultatele acestuia, în consultare cu comitetul. Aceste activități pot fi finanțate în mod excepțional de instrument în cazurile în care comitetul decide astfel.
(2)  
Destinatarilor sprijinului acordat în cadrul instrumentului li se poate solicita să recunoască originea acestuia și să asigure vizibilitatea Uniunii, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora, asigurând o informare orientată, coerentă, eficace și proporțională a mai multor categorii de public, inclusiv a mass-mediei și a publicului larg.

Articolul 73

Măsuri tranzitorii

(1)  
Înaltul Reprezentant, secretarul general al Consiliului și Comisia organizează împreună, după caz, o tranziție fără dificultăți de la mecanismul Athena, și, respectiv, de la Instrumentul financiar pentru pace în Africa instituit prin Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului ( 9 ). Comitetul este informat cu privire la aceste dispoziții.
(2)  
Suma de până la 113 000 000  EUR menționată în Decizia (UE) 2020/1422 a Consiliului ( 10 ), în totalitate sau parțial, care face obiectul unui contract până la 30 iunie 2021 inclusiv, nu este disponibilă pentru acțiunile finanțate în cadrul instrumentului în 2021 sau ulterior.
(3)  
Normele financiare aplicabile cheltuielilor finanțate prin intermediul mecanismului Athena se aplică execuției cheltuielilor pentru operațiile finanțate de instrument până la data la care devin aplicabile normele care urmează să fie adoptate de comitet în temeiul articolului 11 alineatul (6).
(4)  
Numirea administratorului mecanismului Athena, a contabilului, a auditorului intern și a adjuncților acestora, precum și a auditorilor externi ai mecanismului Athena, efectuată în temeiul Deciziei (PESC) 2015/528, se aplică posturilor echivalente în temeiul prezentei decizii, până la efectuarea unor noi numiri.
(5)  
Actul 12-0392 al Comitetului special Athena din 29 mai 2012, care include descrierea costurilor suplimentare aplicabile desfășurării grupurilor tactice de luptă ale Uniunii, se aplică în scopul punerii în aplicare a prezentei decizii până la înlocuirea actului respectiv cu o decizie a comitetului sau a Consiliului referitoare la aceeași chestiune.
(6)  
Deciziile Comitetului special Athena, inclusiv cele referitoare la eligibilitatea specifică pentru finanțarea în comun a anumitor costuri suplimentare în conformitate cu articolul 15 alineatul (7) sau partea C din anexa III la Decizia (PESC) 2015/528 și cele referitoare la derogările de la procedurile de achiziții publice în conformitate cu partea II din normele financiare aplicabile cheltuielilor finanțate prin mecanismul Athena, precum și deciziile administratorului mecanismului Athena referitoare la astfel de derogări, se aplică în scopul punerii în aplicare a prezentei decizii până la înlocuirea deciziilor respective cu decizii ale comitetului sau ale administratorului pentru operații referitoare la aceleași aspecte.
(7)  
În ceea ce privește operațiile, bugetul inițial al instrumentului pentru 2021 este bugetul aprobat de Comitetul special Athena pentru 2021.
(8)  
Instrumentul finanțează operații și măsuri de asistență de la 1 ianuarie 2021, cu excepția cazului în care Consiliul, de la caz la caz, stabilește o dată diferită.

▼M1

(9)  

Valoarea de referință financiară pentru costurile comune ale exercițiului militar al UE de gestionare a crizelor 2023 (MILEX 23) este de 5 000 000  EUR. Pe lângă costurile comune eligibile pentru exerciții în temeiul articolului 45, următoarele costuri suplimentare suportate pentru furnizarea de sprijin comandamentelor și forțelor care participă la exercițiu sunt, în mod excepțional, eligibile pentru exercițiul respectiv:

(a) 

transportul, astfel cum se indică în anexa IV pentru grupul tactic de luptă al UE, inclusiv pentru factorii săi de sprijin strategic și în teatrul de operații simulat, cazărmile temporare și cazarea temporară;

(b) 

lucrările pentru desfășurarea forțelor/infrastructură temporară: cheltuieli indispensabile pentru comandamentele și forțele care participă la exercițiu pentru a-și atinge obiectivul;

(c) 

semnele de identificare: semne de identificare specifice, cărți de identitate „Uniunea Europeană”, ecusoane, medalii, drapele în culorile Uniunii sau alte semne de identificare ale forței sau ale comandamentului (cu excepția hainelor, a caschetelor sau a uniformelor);

(d) 

costurile de funcționare: costuri suplimentare aferente serviciilor absolut necesare pentru sprijinul direct al desfășurării la punctele de intrare aeriene și/sau maritime și în zonele logistice și de adunare.

▼BCAPITOLUL 12

Abrogare, revizuire și intrare în vigoare

Articolul 74

Abrogarea mecanismului Athena

(1)  
Decizia (PESC) 2015/528 se abrogă. Toate trimiterile la Decizia (PESC) 2015/528 sau la oricare dintre dispozițiile acesteia, din actele Consiliului și alte măsuri referitoare la operații, se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie sau la dispozițiile echivalente ale acesteia.

Cu toate acestea, dispozițiile Deciziei (PESC) 2015/528 continuă să se aplice execuției cheltuielilor pentru operații angajate până la data intrării în vigoare a prezentei decizii și contabilității și inventarului aferente, auditului și prezentării conturilor, precum și răspunderii, până la acordarea descărcării de gestiune administratorului mecanismului Athena și comandanților de operație pentru aceste cheltuieli.

(2)  
Contractele, contractele-cadru și acordurile administrative încheiate de mecanismul Athena se consideră a fi încheiate de instrument, iar instrumentul își asumă drepturile și obligațiile ce revin mecanismului Athena în temeiul acestora. Proprietatea asupra activelor și conturilor bancare care aparțin mecanismului Athena este transferată instrumentului, iar toate creanțele și pasivele mecanismului Athena sunt preluate de instrument.

Articolul 75

Revizuire

(1)  
Consiliul revizuiește prezenta decizie la fiecare trei ani de la intrarea sa în vigoare sau la cererea unui stat membru.
(2)  
În cursul fiecărei revizuiri, toți experții relevanți pentru procedură, inclusiv din cadrul comitetului și al organelor de conducere a instrumentului, pot fi invitați să contribuie la discuții.

Articolul 76

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

▼M1
ANEXA I

PLAFOANE FINANCIARE ANUALE

Creditele anuale se autorizează în limitele următoarelor sume, fără a aduce atingere articolului 17 alineatele (3) și (3a) și sub rezerva articolului 73 alineatul (2):

Prețuri curente, în milioane EUR 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Prețuri curente

399

591

980

1 800

1 375

1 400

1 434 .

▼B
ANEXA II

CHELTUIELI DIVERSE SUPORTATE DE CĂTRE INSTRUMENT

(fie că sunt sau nu legate direct de o operație sau de o măsură de asistență)

În măsura posibilului, creditele legate de următoarele costuri ar trebui să fie înregistrate în titlurile din buget aferente operației sau măsurii de asistență la care se încadrează cel mai bine:

1. 

cheltuielile de misiune efectuate de comandantul de operație, de un actor de implementare sau de un alt actor relevant, precum și de personalul acestuia pentru a participa la reuniunile comitetului în vederea unor discuții referitoare la operația sau măsura de asistență ori la solicitarea comitetului;

2. 

indemnizațiile plătite cu titlu de despăgubire și costurile care decurg din cererile de despăgubire și din acțiunile în justiție care trebuie achitate de instrument;

3. 

costurile aferente oricărei decizii de a depozita materiale care au fost achiziționate în comun pentru o operație sau o măsură de asistență;

4. 

costurile bancare;

5. 

costurile legate de dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate și de gestionare a activelor ale instrumentului;

6. 

costurile legate de acordurile administrative încheiate în conformitate cu articolul 37;

7. 

cheltuieli cu personalul contractual al instrumentului și cu personalul care asigură sprijin administrativ din cadrul comandamentelor și al delegațiilor;

8. 

monitorizarea și evaluarea;

9. 

costurile de audit;

10. 

în cazuri excepționale, comunicarea, informarea și vizibilitatea.
ANEXA III

COSTURILE SUPORTATE DE INSTRUMENT LEGATE DE ETAPA PREGĂTITOARE A UNEI OPERAȚII SAU A UNEI MĂSURI DE ASISTENȚĂ

Cheltuieli suplimentare necesare pentru misiunile de explorare și pentru pregătiri (în special misiuni de anchetă și recunoaștere) desfășurate de personalul militar și civil în scopul unei operații specifice a Uniunii: transport, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare operațională și recrutarea de personal civil local pentru executarea misiunii, cum ar fi interpreții și șoferii.

Servicii medicale: costurile aferente evacuărilor medicale de urgență (Medevac) ale persoanelor care participă la misiunile de explorare sau la pregătirile efectuate de personalul militar și civil în vederea unei operații a Uniunii, în cazul în care nu se poate asigura îngrijire medicală în teatrul de operații.

Costuri suplimentare necesare pentru măsurile pregătitoare, autorizate de Consiliu în conformitate cu articolul 57, pentru o măsură de asistență.
ANEXA IV

PARTEA A

COSTURI COMUNE LEGATE DE ETAPA ACTIVĂ A OPERAȚIILOR UNIUNII, SUPORTATE ÎNTOTDEAUNA DE INSTRUMENT

1.   Costuri suplimentare pentru comandamentele (dislocabile sau fixe) pentru operațiile sub comanda Uniunii

1.1. Definirea comandamentelor ale căror costuri suplimentare sunt finanțate în comun:

(a) 

Comandamentul general (HQ): comandamentul general, elementele de comandă și de sprijin astfel cum sunt aprobate în planul de operații (OPLAN).

(b) 

Comandamentul de operații (OHQ): comandamentul static, în afara zonei, al comandantului de operație, care este însărcinat cu constituirea, lansarea, sprijinirea și recuperarea unei forțe a Uniunii.

Definiția costurilor comune aplicabile unui OHQ pentru o operație se aplică și Secretariatului General al Consiliului, SEAE, inclusiv Capacității militare de planificare și conducere, precum și instrumentului, în măsura în care acestea acționează direct pentru operația respectivă.

(c) 

Comandamentul forțelor (FHQ): comandamentul unei forțe a Uniunii, desfășurate în zona de operații a unei operații militare executive.

(d) 

Comandamentul forței misiunii (MFHQ): comandamentul unei forțe a Uniunii desfășurate în zona de operații pentru o misiune militară neexecutivă.

(e) 

Cartierul general al comandamentului pentru componente (CCHQ): comandamentul comandantului unei componente din Uniune desfășurate în vederea operației (respectiv comandanții armatei aeriene, terestre sau maritime sau ai altor forțe speciale, a căror numire poate fi considerată necesară, în funcție de natura operației).

1.2. Definirea costurilor suplimentare ale comandamentelor finanțate în comun:

(a) 

Costuri de transport: transportul către și dinspre teatrul de operații pentru desfășurarea, sprijinirea și recuperarea FHQ, MFHQ și a CCHQ.

(b) 

Transport și cazare: cheltuieli de transport și de cazare suportate de către OHQ în cadrul deplasărilor oficiale necesare pentru o operație; cheltuieli de transport și de cazare efectuate de membrii personalului HQ desfășurat, în cadrul deplasărilor oficiale la Bruxelles și/sau pentru reuniuni legate de o operație.

(c) 

Transportul/deplasările (cu excepția diurnelor) HQ în teatrul de operații: cheltuieli asociate transportului rutier și altor tipuri de deplasări, prin alte mijloace, și cheltuieli asociate transportului de mărfuri, inclusiv deplasările întăririlor naționale și ale vizitatorilor; costuri corespunzătoare carburanților, suplimentare față de costurile pe care le-ar fi presupus operațiile obișnuite; închirierea de vehicule suplimentare; cheltuieli corespunzătoare asigurărilor de răspundere civilă impuse de anumite țări organizațiilor internaționale care desfășoară operații pe teritoriul lor.

(d) 

Administrație: echipamente suplimentare de birou și de cazare, servicii contractuale și utilități, cheltuieli cu întreținerea clădirilor HQ.

(e) 

Personal civil angajat în mod special în HQ eligibile, pentru necesitățile operației: personal civil care lucrează în Uniune, personal internațional și personal local recrutat în teatrul de operații necesar pentru desfășurarea operației în afara cerințelor operaționale obișnuite (inclusiv plata orelor suplimentare).

(f) 

Comunicații între HQ eligibile, precum și între HQ eligibile și forțele direct subordonate: cheltuieli destinate investițiilor pentru cumpărarea și utilizarea echipamentelor informatice și de comunicații suplimentare și cheltuieli corespunzătoare serviciilor furnizate (închiriere și întreținere de modemuri, linii telefonice, telefoane prin satelit, faxuri criptate, linii securizate, acces la internet, linii pentru transmiterea datelor, rețele locale).

(g) 

Încazarmare și cazare/infrastructură: cheltuieli angajate pentru dobândirea, închirierea sau renovarea locațiilor HQ necesare în cadrul teatrului de operații (închirierea de clădiri, adăposturi, corturi), dacă este necesar.

(h) 

Informare publică: costuri corespunzătoare campaniilor de informare și de comunicare cu mass-media la nivelul HQ, conform strategiei de informare stabilite de HQ.

(i) 

Reprezentare și primire: cheltuieli de reprezentare; costuri ocazionate la nivelul HQ pentru conducerea unei operații.

2.   Costuri suplimentare ocazionate de susținerea forței, în general

Costurile definite mai jos sunt cele generate în urma desfășurării forțelor la locul operațiilor:

(a) 

Lucrări pentru desfășurarea forțelor/infrastructură: cheltuieli indispensabile pentru ca efectivul forțelor să își poată îndeplini misiunea (aeroporturi, cale ferată, porturi, drumuri logistice principale, inclusiv punctele de debarcare și zonele avansate de adunare utilizate în comun; studii privind apa, pomparea, tratarea, distribuirea și evacuarea apei, aprovizionarea cu apă și electricitate, terasamente și protecția statică a forțelor, spații de depozitare în special pentru carburant și muniții, zone logistice și de adunare; asistența tehnică pentru infrastructura finanțată în comun).

(b) 

Semne de identificare: semne de identificare specifice, cărți de identitate „Uniunea Europeană”, ecusoane, medalii, drapele în culorile Uniunii sau alte semne de identificare ale forței sau ale HQ (cu excepția hainelor, a caschetelor sau a uniformelor).

(c) 

Servicii și facilități medicale: evacuări medicale de urgență (Medevac). Servicii și facilități pentru rolurile 2 și 3 la nivelul elementelor operaționale din cadrul teatrului de operații, cum ar fi aeroporturi și porturi de debarcare aprobate în OPLAN. Servicii și facilități pentru rolul 1 destinate misiunilor militare neexecutive.

(d) 

Obținerea de informații: imagini prin satelit destinate informațiilor, astfel cum au fost aprobate în OPLAN, dacă finanțarea acestora nu poate fi asigurată prin fonduri disponibile din bugetul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (SATCEN).

3.   Costuri suplimentare specifice pentru grupul tactic de luptă al UE

Costurile definite mai jos sunt cele generate suplimentar în urma desfășurării și redesfășurării grupului tactic de luptă al UE către și dinspre teatrul de operații:

(a) 

Costurile de transport aferente desfășurării: costurile suplimentare în materie de transport pentru desfășurarea terestră, navală și aeriană a unui grup tactic de luptă al UE într-un timp scurt până la zona comună a operațiilor în conformitate cu conceptul grupului tactic de lupă al UE și pe baza Actului Comitetului special din 29 mai 2012 și a ratelor standard aplicabile de rambursare pentru desfășurarea grupurilor tactice de luptă ale UE (documentul 11806/12, astfel cum a fost aprobat de Consiliu la 4 octombrie 2012). Costurile desfășurării terestre și maritime a unui grup tactic de luptă al UE sunt considerate costuri comune numai atunci când această opțiune este cea mai rentabilă și cu condiția asigurării respectării termenelor impuse pentru desfășurarea grupului tactic de luptă al UE.

(b) 

Costurile de funcționare: costurile suplimentare aferente serviciilor absolut necesare pentru sprijinul direct al desfășurării grupului tactic de luptă al UE la punctele de intrare aeriene și/sau maritime și în zonele logistice și de adunare, în special depozitarea în condiții de securitate a materialelor și a echipamentelor, servicii și facilități pentru rolul 1, spațiul destinat dormitului, condiții sanitare (spălare, dușuri, toalete), facilități pentru luarea mesei, eliminarea deșeurilor, suportul tehnic general, dar fără a se limita la acestea.

(c) 

Pachetul de asigurare a pregătirii pentru desfășurare: costurile suplimentare aferente alimentelor, apei și combustibilului pentru până la 10 zile de provizii pentru desfășurarea întregului grup tactic de luptă al UE, după cum s-a aprobat în OPLAN.

(d) 

Costurile de transport aferente redesfășurării: costurile suplimentare aferente transportului personalului grupului tactic de luptă al UE din teatrul de operații, pe cale terestră, maritimă sau aeriană, în vederea redesfășurării. Se ia în considerare drept cost comun numai opțiunea de transport care este mai rentabilă.

4.   Costuri suplimentare ocazionate de utilizarea de către Uniune a mijloacelor și capacităților comune ale NATO puse la dispoziția unei operații sub comanda Uniunii.

Costurile, pentru Uniune, pentru aplicarea, în cazul uneia dintre operațiile sale militare, a acordurilor încheiate între Uniune și NATO privind punerea la dispoziție, monitorizarea, restituirea sau recuperarea mijloacelor și capacităților comune ale NATO puse la dispoziție pentru o operație condusă de Uniune. Rambursări efectuate de NATO în favoarea Uniunii.

5. Costuri suplimentare pentru Uniune în legătură cu bunurile, serviciile sau lucrările incluse pe lista costurilor comune și puse la dispoziție în cadrul unei operații conduse de către Uniune, de către un stat membru, o instituție a Uniunii, un stat terț sau o organizație internațională în temeiul acordurilor menționate la articolul 37. Rambursările efectuate de către un stat, o instituție a Uniunii sau o organizație internațională în temeiul unui astfel de acord.

PARTEA B

COSTURI COMUNE CORESPUNZĂTOARE ETAPEI ACTIVE A UNEI OPERAȚII SPECIFICE ȘI SUPORTATE DE INSTRUMENT ÎN CAZUL ÎN CARE CONSILIUL DECIDE ASTFEL

Cheltuieli de transport: transportul către și dinspre teatrul de operații pentru desfășurarea, susținerea și recuperarea forțelor necesare operației.

Comandamente generale multinaționale ale forțelor operaționale: comandamentele generale multinaționale ale forțelor operaționale ale Uniunii desfășurate în zona operației.

PARTEA C

COSTURI COMUNE SUPORTATE DE INSTRUMENT LA CEREREA COMANDANTULUI DE OPERAȚIE ȘI CU APROBAREA COMITETULUI

(a) 

Încazarmarea și cazarea/infrastructura: cheltuieli angajate pentru dobândirea, închirierea sau renovarea incintelor din cadrul teatrului de operații (clădiri, adăposturi, corturi), în măsura în care acestea sunt necesare forțelor desfășurate pentru operație.

(b) 

Echipamente suplimentare esențiale: închirierea sau cumpărarea pe parcursul operației a unor echipamente specifice, care nu au fost prevăzute și sunt esențiale pentru executarea operației, în măsura în care echipamentele cumpărate nu sunt repatriate la sfârșitul misiunii.

(c) 

Servicii și facilități medicale: servicii și facilități pentru rolul 2 în teatrul de operații, altele decât cele menționate în partea A.

(d) 

Obținerea de informații: procurarea de informații [imagini prin satelit; informații, recunoaștere și supraveghere (IRS) la nivelul teatrului de operații, inclusiv supraveghere aer-sol (SAS); și informații obținute cu resurse umane].

(e) 

Alte capacități esențiale la nivelul teatrului de operații: deminarea în caz de nevoie pentru protecția operației și pentru protecția chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN); depozitarea și distrugerea armelor și munițiilor colectate în zona de operații.

(f) 

Costurile de transport aferente redesfășurării: costurile suplimentare pentru transportul echipamentului grupului tactic de luptă al UE din teatrul de operații, pe cale terestră, maritimă sau aeriană, în vederea redesfășurării. Se ia în considerare drept cost comun numai opțiunea de transport care este mai rentabilă.

(g) 

Costurile de funcționare ale desfășurării unei operații executive către teatrul de operații: costurile suplimentare aferente serviciilor absolut necesare pentru sprijinul direct al desfășurării inițiale a forțelor în ansamblu în timpul detașării temporare la punctele de intrare aeriene și/sau maritime și în zonele logistice și de adunare, pe drumul către destinația lor finală [gestionarea traficului aerian/maritim, manipularea mărfurilor și gestionarea pasagerilor, servicii vamale și de tranzit, servicii de securitate și siguranță, inclusiv protecția forțelor, depozitarea în condiții de securitate a materialelor și a echipamentelor, servicii și facilități rol 1, spațiul destinat dormitului, condiții sanitare (spălare, dușuri, toalete), facilități pentru luarea mesei, eliminarea deșeurilor, suportul tehnic general].

(h) 

Pachetul de asigurare a pregătirii pentru desfășurarea unei operații executive: costurile suplimentare aferente alimentelor, apei și combustibilului pentru până la 10 zile de provizii pentru desfășurarea inițială a forțelor în ansamblu, după cum s-a aprobat în OPLAN.
ANEXA V

COSTURI COMUNE SUPORTATE DE INSTRUMENT LEGATE DE LICHIDAREA UNEI OPERAȚII

Costurile ocazionate de identificarea destinației finale pentru echipamentele și infrastructurile finanțate în comun pentru operație.

Costuri suplimentare legate de întocmirea conturilor corespunzătoare operației. Costurile comune eligibile se stabilesc în conformitate cu anexa IV, ținând seama de faptul că personalul necesar întocmirii conturilor aparține HQ al operației respective, chiar după ce acesta din urmă și-a încetat activitatea.( 1 ) Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

( 2 ) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

( 3 ) JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

( 4 ) Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene privind statutul personalului militar și civil detașat în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, al comandamentelor și forțelor care pot fi puse la dispoziția Uniunii Europene în contextul pregătirii și îndeplinirii misiunilor menționate la articolul 17 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv cu ocazia exercițiilor, și al personalului militar și civil al statelor membre pus la dispoziția Uniunii Europene pentru a acționa în acest context (SOFA UE) (JO C 321, 31.12.2003, p. 6).

( 5 ) Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

( 6 ) Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).

( 7 ) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

( 8 ) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

( 9 ) Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 1).

( 10 ) Decizia (UE) 2020/1422 a Consiliului din 5 octombrie 2020 privind alocarea de fonduri dezangajate din proiectele desfășurate în cadrul celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare în vederea realimentării Instrumentului financiar pentru pace în Africa (JO L 329, 9.10.2020, p. 4).

Top