EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R2002-20230717

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2002 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la notificarea și raportarea la nivelul Uniunii a bolilor listate, la formatele și procedurile de transmitere și de raportare a programelor de supraveghere ale Uniunii și a programelor de eradicare și pentru cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală, precum și la sistemul computerizat de informare (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/2023-07-17

02020R2002 — RO — 17.07.2023 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2002 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2020

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la notificarea și raportarea la nivelul Uniunii a bolilor listate, la formatele și procedurile de transmitere și de raportare a programelor de supraveghere ale Uniunii și a programelor de eradicare și pentru cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală, precum și la sistemul computerizat de informare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 412 8.12.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1183 AL COMISIEI  din 8 iulie 2022

  L 184

6

11.7.2022

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1451 AL COMISIEI  din 13 iulie 2023

  L 179

48

14.7.2023
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2002 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2020

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la notificarea și raportarea la nivelul Uniunii a bolilor listate, la formatele și procedurile de transmitere și de raportare a programelor de supraveghere ale Uniunii și a programelor de eradicare și pentru cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală, precum și la sistemul computerizat de informare

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme privind:

1. 

bolile de categoria E relevante pentru notificarea la nivelul Uniunii a focarelor și a informațiilor care trebuie furnizate de statele membre pentru notificarea și raportarea la nivelul Uniunii în ceea ce privește depistarea bolilor de categoria E;

2. 

termenele și frecvențele notificării și raportării la nivelul Uniunii vizând bolile relevante;

3. 

formatul și procedura de raportare la Comisie a rezultatelor programelor de supraveghere ale Uniunii, precum și informațiile, formatul și procedura de raportare la Comisie și altor state membre cu privire la rezultatele programelor de eradicare;

4. 

formatul și structura datelor menționate la alineatele (1) și (3) care trebuie introduse în sistemul computerizat de informare pentru notificarea și raportarea la nivelul Uniunii a bolilor;

5. 

listarea regiunilor de notificare și de raportare;

6. 

formatul și procedura de transmitere a informațiilor despre programele de supraveghere ale Uniunii la Comisie și altor state membre;

7. 

informațiile, formatul și cerințele procedurale cu privire la transmiterea la Comisie spre aprobare a proiectelor de programe de eradicare obligatorii și opționale și în ceea ce privește indicatorii de performanță necesari pentru a evalua eficacitatea aplicării programelor respective, precum și formatele și procedurile pentru cererile de recunoaștere a statutului de indemn de boală al întregului teritoriu al statelor membre sau al zonelor și al compartimentelor acestora și pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie cu privire la statele membre sau zonele și compartimentele acestora indemne de boală;

8. 

proceduri pentru instituirea și utilizarea sistemului de informare cu privire la bolile animalelor (ADIS).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„boală de categoria B” înseamnă o boală listată care trebuie ținută sub control în toate statele membre cu scopul de a o eradica în întreaga Uniune, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429;

2. 

„boală de categoria C” înseamnă o boală listată care este relevantă pentru unele state membre și în cazul căreia sunt necesare măsuri care să prevină răspândirea ei în părți ale Uniunii care au în mod oficial statutul de indemne de boală sau în care există programe de eradicare vizând boala listată în cauză, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/429;

3. 

„boală de categoria E” înseamnă o boală listată în cazul căreia este necesară supravegherea pe teritoriul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/429;

4. 

„focar primar” înseamnă un focar care nu este legat epidemiologic de un focar anterior în aceeași regiune de notificare și de raportare a unui stat membru sau primul focar într-o altă regiune de notificare și de raportare a aceluiași stat membru;

5. 

„focar secundar” înseamnă un alt focar decât unul primar;

6. 

„sistem de informare cu privire la bolile animalelor (ADIS)” înseamnă sistemul computerizat de informare pentru notificarea și raportarea la nivelul Uniunii cu privire la bolile menționate la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/429, care urmează să fie instituit și gestionat de către Comisie;

7. 

„domeniu de aplicare teritorial” înseamnă teritoriul vizat de programul de eradicare în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 în ceea ce privește animalele terestre și în conformitate cu articolul 47 din regulamentul delegat respectiv în ceea ce privește animalele acvatice;

8. 

„durata programului de eradicare” înseamnă perioada de aplicare a programului de eradicare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 în ceea ce privește animalele terestre și în conformitate cu articolul 49 din regulamentul delegat respectiv în ceea ce privește animalele acvatice.

Articolul 3

Notificarea la nivelul Uniunii

(1)  

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre, în termen de 24 de ore de la confirmare, orice focar primar de pe teritoriul lor cauzat de o boală listată menționată la:

(a) 

punctele 1 și 2 din anexa I;

(b) 

punctul 3 din anexa I, în cazul în care focarul primar a fost depistat la populația de animale vizată relevantă dintr-un stat membru sau o zonă indemne de boală;

(c) 

punctele 4 și 5 din anexa I, în cazul în care focarul primar a fost depistat într-un stat membru, o zonă sau, după caz, un compartiment indemne de boală.

(2)  

Statele membre notifică Comisiei cel târziu în prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni pentru săptămâna precedentă, de luni de la ora 0:00 până duminică la ora 24:00, focarele secundare de pe teritoriul lor cauzate de o boală listată menționată la:

(a) 

punctele 1 și 2 din anexa I;

(b) 

punctul 3 din anexa I, în cazul în care astfel de focare secundare au fost depistate la populația de animale vizată relevantă dintr-un stat membru sau o zonă indemne de boală;

(c) 

punctele 4 și 5 din anexa I, în cazul în care astfel de focare secundare au fost depistate într-un stat membru, o zonă sau, după caz, un compartiment indemne de boală.

În cazul în care Comisia nu primește nicio informație, se consideră că nu s-a confirmat niciun focar secundar în perioada menționată la primul paragraf.

(3)  
Notificările menționate la alineatele (1) și (2) conțin informațiile specificate în anexa II și se transmit electronic prin ADIS.

Articolul 4

Raportarea la nivelul Uniunii cu privire la depistarea bolilor listate

(1)  
Statele membre raportează Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru perioada corespunzătoare anului calendaristic precedent, cu privire la depistarea bolilor de categoria E care au fost confirmate pe teritoriul lor la speciile și grupurile de specii listate menționate în tabelul prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882.
(2)  
Primul raport menționat la alineatul (1) se prezintă până la 30 aprilie 2022.
(3)  
Raportarea menționată la alineatul (1) conține informațiile specificate în anexa III și se transmite electronic prin ADIS.

Articolul 5

Regiunile de notificare și de raportare

Regiunile de notificare și de raportare stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/429 sunt listate în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 6

Raportarea la nivelul Uniunii cu privire la programele de supraveghere ale Uniunii

(1)  
Statele membre raportează Comisiei, până la 15 martie a fiecărui an pentru perioada corespunzătoare anului calendaristic precedent, date privind rezultatele programelor de supraveghere ale Uniunii.
(2)  
Datele menționate la alineatul (1) se transmit electronic prin ADIS.

▼M2

Articolul 7

Raportarea la nivelul Uniunii cu privire la rezultatele anuale ale punerii în aplicare a programelor de eradicare aprobate

(1)  
Statele membre transmit Comisiei până la 30 aprilie a fiecărui an rapoarte privind rezultatele punerii în aplicare a programelor lor de eradicare aprobate, aflate în derulare.
(2)  

Rapoartele menționate la alineatul (1) conțin, pentru fiecare an, care acoperă anul calendaristic precedent, informațiile prevăzute în:

(a) 

secțiunea 1 din anexa V pentru programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării unităților a statutului de indemne de boală;

(b) 

secțiunea 2 din anexa V pentru programele de eradicare a infecției cu virusul rabiei (RABV);

(c) 

secțiunea 3 din anexa V pentru programele de eradicare a infecției cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) (infecția cu BTV);

(d) 

secțiunea 4 din anexa V pentru programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice.

(3)  
Rapoartele menționate la alineatul (1) se transmit electronic prin ADIS.

▼B

Articolul 8

Raportarea la nivelul Uniunii a rezultatelor finale ale punerii în aplicare a programelor de eradicare aprobate

(1)  
Statele membre transmit Comisiei raportul final al programelor de eradicare aprobate în termen de 4 luni de la finalizarea lor.

▼M2 —————

▼B

(3)  

Raportul final menționat la alineatul (1) conține informațiile specificate la articolul 11 alineatul (1) literele (e)-(n) și la articolul 11 alineatul (2), după caz, cu excepția informațiilor furnizate anterior în rapoartele menționate la articolul 7 alineatul (1), atunci când statele membre solicită:

(a) 

recunoașterea statutului de indemn de boală; sau

(b) 

prelungirea perioadei de aplicare a programelor de eradicare în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 sau cu articolul 49 alineatul (2) a doua teză din regulamentul delegat respectiv.

(4)  
Atunci când statul membru nu solicită recunoașterea pentru o boală de categoria C a statutului de indemn de boală sau prelungirea perioadei de aplicare a programelor de eradicare menționate la alineatul (3) literele (a) și (b), statul membru nu transmite raportul final menționat la alineatul (1). În schimb, statul membru transmite Comisiei o declarație prin care confirmă faptul că programul de eradicare nu a avut ca rezultat eradicarea bolii și că nu se solicită prelungirea perioadei sale de aplicare.
(5)  
Raportul final menționat la alineatul (1) se transmite electronic prin ADIS.

Articolul 9

Transmiterea și modificările substanțiale ale programelor de supraveghere ale Uniunii

(1)  
Statele membre transmit Comisiei programele lor de supraveghere ale Uniunii până la data de 31 mai a anului ce precedă anul începerii aplicării lor.
(2)  

Programele menționate la alineatul (1):

(a) 

includ cel puțin informațiile listate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689;

(b) 

se transmit electronic, folosind modelele standard electronice puse la dispoziție în acest scop.

(3)  
Programele menționate la alineatul (1) care au fost transmise Comisiei ca partea tehnică a cererilor de finanțare din partea Uniunii se consideră a fi transmise în conformitate cu alineatul (1).
(4)  
În cazul unor modificări substanțiale ale programelor de supraveghere în curs de derulare ale Uniunii, statele membre le actualizează și le retransmit.

Articolul 10

Transmiterea programelor de eradicare

(1)  

►M2  Statele membre transmit spre aprobare Comisiei: ◄

(a) 

programele lor de eradicare obligatorii până la 31 mai a anului ce precedă anul începerii aplicării lor;

(b) 

programele lor de eradicare opționale, oricând.

(2)  

Programele de eradicare menționate la alineatul (1) conțin informațiile relevante prevăzute în:

(a) 

secțiunea 1 din anexa VII pentru programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării unităților a statutului de indemne de boală;

(b) 

secțiunea 2 din anexa VII pentru programele de eradicare a infecției cu RABV;

(c) 

secțiunea 3 din anexa VII pentru programele de eradicare a infecției cu BTV;

(d) 

secțiunea 4 din anexa VII pentru programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice.

▼M2

(3)  
Programele de eradicare menționate la alineatul (1) se transmit electronic prin ADIS.

▼B

Articolul 11

Cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală al statelor membre și al zonelor în ceea ce privește bolile animalelor terestre și acvatice și a statutului de indemn de boală al compartimentelor în ceea ce privește bolile animalelor acvatice

(1)  

►M2  Atunci când solicită Comisiei recunoașterea statutului de indemn de boală în conformitate cu partea II capitolul 4 secțiunile 1 și 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, statele membre includ în cererile lor, cu excepția informațiilor furnizate anterior în rapoartele menționate la articolul 7 din prezentul regulament, informațiile relevante specificate în: ◄

(a) 

secțiunile 1 și 2 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe absența speciilor listate;

(b) 

secțiunile 1 și 3 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe incapacitatea agentului patogen de a supraviețui;

(c) 

secțiunile 1 și 4 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe incapacitatea de a supraviețui a vectorilor listați pentru bolile listate ale animalelor terestre;

(d) 

secțiunile 1 și 5 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe date istorice și de supraveghere;

(e) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 1 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește bovinele deținute;

(f) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 2 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecțiilor cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește ovinele și caprinele deținute;

(g) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 3 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecțiilor cu MTBC;

(h) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 4 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a leucozei enzootice bovine (LEB);

(i) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 5 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a rinotraheitei infecțioase bovine/vulvovaginitei pustuloase infecțioase (IBR/IPV);

(j) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 6 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecției cu virusul bolii Aujeszky (ADV);

(k) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 7 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a diareei virale bovine (BVD);

(l) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 8 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecției cu RABV;

(m) 

secțiunea 1 și secțiunea 6 punctul 9 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a infecției cu BTV;

(n) 

secțiunea 1 și, după caz, secțiunea 6 punctul 10 din anexa VI, în cazul în care cererea de recunoaștere a statutului de indemn de boală se bazează pe programele de eradicare a bolilor animalelor acvatice.

(2)  

Cererile de recunoaștere a statutului de indemn de boală al compartimentelor conțin, pe lângă informațiile menționate la alineatul (1) litera (n), următoarele informații:

(a) 

în cazul compartimentelor menționate la articolul 73 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, documentația care fundamentează respectarea cerințelor prevăzute la articolul 79 alineatele (3), (4) și (5) din regulamentul delegat respectiv;

(b) 

în cazul compartimentelor menționate la articolul 73 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, evaluarea menționată la articolul 73 alineatul (3) litera (a) din regulamentul delegat respectiv și detalii privind orice măsuri care au fost puse în aplicare pentru a preveni introducerea bolii în cauză în compartiment, astfel cum se menționează la articolul 73 alineatul (3) litera (c) din regulamentul delegat respectiv.

(3)  
Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice caz confirmat de boală relevantă care este depistat pe teritoriul în cauză după data transmiterii cererilor de recunoaștere a statutului de indemn de boală și înainte de data recunoașterii statutului respectiv.
(4)  
Cererile menționate la alineatele (1) și (2) se transmit electronic prin ADIS.

Articolul 12

Schimbul de informații cu privire la statele membre sau la zonele și compartimentele lor care sunt indemne de boală

(1)  
Lista teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor cu statut de indemn de boală, astfel cum se menționează la articolul 38 din Regulamentul (UE) 2016/429, se întocmește folosind modelul standard electronic pus la dispoziție pe site-ul de internet al Comisiei.
(2)  
Statele membre modifică lista menționată la alineatul (1) în termen de două zile lucrătoare, dacă statutul de indemn de boală al teritoriilor, al zonelor sau al compartimentelor se modifică din cauza nerespectării cerințelor privind menținerea statutului respectiv.
(3)  
Statele membre fac declarațiile provizorii pentru zone sau compartimente în ceea ce privește anumite boli ale animalelor acvatice, astfel cum se menționează la articolul 83 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 folosind modelul standard electronic pus la dispoziție pe site-ul de internet al Comisiei.

Articolul 13

Proceduri pentru instituirea și utilizarea ADIS

Statele membre utilizează ADIS sau orice parte a acestuia pentru introducerea și transferul de date în conformitate cu prezentul regulament de la data comunicată lor de către Comisie.

Articolul 14

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

BOLI LISTATE CARE FAC OBIECTUL NOTIFICĂRII LA NIVELUL UNIUNII

1.    Boli listate ale animalelor terestre care fac obiectul notificării la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (2) litera (a)

— 
Febra aftoasă
— 
Infecția cu virusul pestei bovine
— 
Infecția cu virusul febrei Văii de Rift
— 
Infecția cu virusul dermatozei nodulare contagioase
— 
Infecția cu Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (pleuropneumonia contagioasă bovină)
— 
Variola ovină și variola caprină
— 
Infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare
— 
Pleuropneumonia contagioasă caprină
— 
Pesta ecvină africană
— 
Infecția cu Burkholderia mallei (morvă)
— 
Pesta porcină clasică
— 
Pesta porcină africană
— 
Gripa aviară înalt patogenă
— 
Infecția cu virusul bolii Newcastle, cu excepția cazului în care este diagnosticată la:
— 
columbiforme, cu excepția cazului în care sunt păstrate ca păsări de curte; sau
— 
animalele sălbatice din speciile listate
— 
Infecția cu virusul rabic
— 
Infecția cu virusul bolii hemoragice epizootice
— 
Antrax
— 
Tripanosomiaza animalelor (Trypanosoma evansi)
— 
Boala virală Ebola
— 
Anemia infecțioasă ecvină
— 
Durina
— 
Encefalomielita ecvină venezueleană
— 
Infestarea cu Aethina tumida (gândacul mic de stup)
— 
Infestarea cu Tropilaelaps spp.
— 
Infecția cu Batrachochytrium salamandrivorans
— 
Encefalita japoneză
— 
Febra West Nile
— 
Encefalomielita ecvină (de est și de vest)

2.    Boli listate ale animalelor acvatice care fac obiectul notificării la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (2) litera (a)

— 
Necroza hematopoietică epizootică
— 
Infecția cu Mikrocytos mackini
— 
Infecția cu Perkinsus marinus
— 
Infecția cu virusul sindromului Taura
— 
Infecția cu virusul bolii capului galben

3.    Boli listate ale animalelor terestre care fac obiectul notificării la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 3 alineatul (2) litera (b)

— 
Infecția cu Brucella abortus, B. melitensis, B. suis
— 
Infecția cu complexul Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)
— 
Rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă (IBR/IPV)
— 
Diareea virală bovină (BVD)
— 
Leucoza enzootică bovină (LEB)
— 
Infecția cu virusul bolii Aujeszky (ADV)

4.    Boli listate ale animalelor terestre care fac obiectul notificării la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 3 alineatul (2) litera (c)

— 
Infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24) („infecția cu BTV”) per serotip
— 
Infestarea cu Varroa spp.
— 
Infestarea cu Echinococcus multilocularis

5.    Boli listate ale animalelor acvatice care fac obiectul notificării la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 3 alineatul (2) litera (c)

— 
Septicemia hemoragică virală
— 
Necroza hematopoietică infecțioasă
— 
Infecția cu virusul AIS (anemia infecțioasă a somonului) cu deleție în HPR (regiunea înalt polimorfică)
— 
Infecția cu Marteilia refringens
— 
Infecția cu Bonamia exitiosa
— 
Infecția cu Bonamia ostreae
— 
Infecția cu virusul sindromului petelor albe („infecția cu WSSV”)
ANEXA II

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE PENTRU NOTIFICAREA LA NIVELUL UNIUNII CU PRIVIRE LA FOCARELE DE BOLI LISTATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)

1. Data expedierii.

2. Momentul expedierii.

3. Numele țării.

4. Numele bolii și tipul de agent patogen, după caz.

5. Numărul focarului.

6. Tipul focarului (focar primar/secundar).

7. Numărul de referință al focarului asociat acestui focar (după caz).

▼M1

8. Regiunea și localizarea geografică a focarului. Pentru toate bolile de categoria A, definite la articolul 1 punctul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882, se indică dacă focarul a apărut într-un loc care face deja obiectul unor restricții ca urmare a stabilirii unor zone de restricții pentru aceeași boală de categoria A în conformitate cu articolele 64, 70, 71, 257, 258 sau 259 din Regulamentul (UE) 2016/429.

▼B

9. Data suspectării.

10. Data confirmării.

11. Metoda de diagnosticare utilizată.

12. Originea bolii.

13. Măsurile de control luate.

14. Animalele implicate în focar:

(a) 

Animale terestre (per specie), cu excepția albinelor și a bondarilor:

(i) 

numărul de animale susceptibile, inclusiv animale sălbatice, după caz;

(ii) 

numărul estimat de animale infectate sau infestate clinic sau subclinic, inclusiv animale sălbatice, după caz;

(iii) 

numărul estimat de animale care au murit sau, în cazul animalelor sălbatice, care au fost găsite moarte;

(iv) 

numărul de animale ucise;

(v) 

numărul de animale sacrificate;

(b) 

Albine și bondari:

(i) 

numărul de colonii susceptibile;

(ii) 

numărul de colonii infectate sau infestate clinic sau subclinic;

(iii) 

numărul de colonii moarte;

(iv) 

numărul de colonii distruse;

(c) 

Animale acvatice (per specie):

(i) 

numărul estimat sau biomasa animalelor susceptibile, inclusiv animale sălbatice, după caz;

(ii) 

numărul estimat sau biomasa animalelor infectate clinic sau subclinic, inclusiv animale sălbatice, după caz;

(iii) 

numărul estimat sau biomasa animalelor care au murit sau, în cazul animalelor sălbatice, care au fost găsite moarte;

(iv) 

numărul estimat sau biomasa animalelor ucise;

(v) 

numărul estimat sau biomasa animalelor sacrificate.

▼M1

15. Data finalizării curățării și dezinfectării preliminare în urma apariției, la animale deținute, a unui focar de orice boală de categoria A, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882.

▼B
ANEXA III

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN SCOPUL RAPORTĂRII LA NIVELUL UNIUNII CU PRIVIRE LA DEPISTAREA BOLILOR LISTATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1. Data raportului.

2. Perioada de raportare.

3. Numele țării.

4. Numele bolii și tipul de agent patogen, după caz.

5. Numărul de focare, per specie sau grup de specii de animale listate în perioada de raportare.

6. Data confirmării celui mai recent focar.
ANEXA IV

REGIUNI DIN STATELE MEMBRE ÎN SCOPUL NOTIFICĂRII ȘI RAPORTĂRII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5▼M1

Stat membru (1)

Regiuni de notificare și de raportare

▼B

Belgia

provincie

Bulgaria

област

Cehia

okres

Danemarca

unități veterinare sau municipalități

Germania

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estonia

maakond

Irlanda

county

Grecia

περιφερειακή ενότητα

Spania

provincia

Franța

département

Croația

županija

Italia

provincia

Cipru

επαρχία

Letonia

novads

Lituania

apskritis

Luxemburg

întreaga țară

Ungaria

megye

Malta

întreaga țară

Țările de Jos

gemeente

Austria

Bezirk

Polonia

powiat

Portugalia

continentală: distrito

alte părți ale teritoriului: regiăo autónoma

România

județ

Slovenia

območni urad

Slovacia

kraj

Finlanda

maakunta/landskap

Suedia

kommun

▼M1

Regatul Unit (Irlanda de Nord)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referirile la state membre includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.
ANEXA V

INFORMAȚII PRIVIND REZULTATELE PUNERII ÎN APLICARE A PROGRAMELOR DE ERADICARE OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) LITERA (a)

SECȚIUNEA 1

Rezultatele programelor de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării statutului de indemnă de boală la nivelul unităților

Informațiile care trebuie furnizate cu privire la programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării statutului de indemnă de boală la nivelul unităților:

1. 

Data raportului.

2. 

Perioada de raportare.

3. 

Numele țării.

4. 

Numele bolii.

5. 

Domeniul de aplicare teritorial (în cazul modificării domeniului de aplicare teritorial în conformitate cu secțiunea 1 punctul 4 din anexa VII).

▼M2

6. 

Informații privind unitățile și animalele în cauză localizate pe teritoriu în conformitate cu punctul 5, per zone, dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin animale din populația de animale vizată, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei ( 1 ), la 31 decembrie;

(b) 

numărul de animale din populația vizată de animale deținute în unitățile menționate la litera (a), la 31 decembrie;

(c) 

numărul de unități cu statut de indemnă de boală, inclusiv unități cu statut de indemnă de boală suspendat, unde s-a efectuat sau nu s-a efectuat vaccinarea, după caz, din numărul de unități menționate la litera (a), la 31 decembrie;

(d) 

numărul de animale deținute în unitățile menționate la litera (c);

(e) 

numărul unităților confirmate drept infectate în perioada de raportare.

▼B

SECȚIUNEA 2

Rezultatele programelor de eradicare a infecției cu RABV

Informațiile care trebuie furnizate cu privire la programele de eradicare a infecției cu RABV:

1. 

Data raportului.

2. 

Perioada de raportare.

3. 

Numele țării.

4. 

Domeniul de aplicare teritorial (în cazul modificării domeniului de aplicare teritorial în conformitate cu secțiunea 2 punctul 3 din anexa VII).

5. 

Informații privind supravegherea, per zone sau per regiuni dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni, inclusiv, cel puțin hărți cu date privind:

(a) 

numărul de animale indicatoare testate, per specie;

(b) 

numărul de cazuri confirmate per specie.

6. 

Informații privind vaccinarea animalelor sălbatice, per zone sau per regiuni dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni:

(a) 

numărul și datele campaniilor de vaccinare;

(b) 

densitatea momelilor vaccinale obținută și, dacă dimensiunea totală a zonei de vaccinare pentru fiecare campanie de vaccinare este mai mare de 20 000 km2, hărți ale densității momelilor vaccinale;

(c) 

la cererea Comisiei, fișiere electronice care conțin:

(i) 

rutele de zbor înregistrate în timpul distribuției momelilor vaccinale;

(ii) 

distribuția momelilor vaccinale (ora și poziția fiecărei momeli eliberate) înregistrată în timpul distribuției aeriene, dacă dimensiunea totală a zonei de vaccinare pentru fiecare campanie de vaccinare este mai mare de 20 000 km2;

(d) 

informații privind monitorizarea eficacității vaccinării, cu hărți cu date privind:

(i) 

numărul de animale cu rezultat pozitiv la testul de markeri biologici/numărul de teste de markeri biologici efectuate;

(ii) 

numărul de animale cu rezultat pozitiv la testele serologice/numărul de teste serologice efectuate.

SECȚIUNEA 3

Rezultatele programelor de eradicare a infecției cu BTV

Informațiile care trebuie furnizate cu privire la programele de eradicare a infecției cu BTV:

1. 

Data raportului.

2. 

Perioada de raportare.

3. 

Numele țării.

4. 

Domeniul de aplicare teritorial (în cazul modificării domeniului de aplicare teritorial în conformitate cu secțiunea 3 punctul 3 din anexa VII).

5. 

Informații privind supravegherea în teritoriu în conformitate cu punctul 4, per zone sau per regiuni dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni:

(a) 

numărul de unități care dețin animale din populația de animale vizată, la 31 decembrie;

(b) 

numărul de animale din populația vizată de animale deținute în unitățile menționate la litera (a), la 31 decembrie;

(c) 

numărul de unități care dețin animale din populația de animale vizată unde s-a efectuat vaccinarea împotriva infecției cu BTV și numărul de animale vaccinate în perioada de raportare, per specie, și, dacă este relevant, per serotip de BTV;

(d) 

numărul de focare, per serotip de BTV, confirmate în perioada de raportare;

(e) 

numărul și localizarea unităților protejate împotriva vectorilor, după caz;

(f) 

descrierea zonelor indemne sezonier de BTV și datele de început și sfârșit al perioadei fără vectori, după caz.

SECȚIUNEA 4

Rezultatele programelor de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice

Informațiile care trebuie furnizate cu privire la programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice:

1. 

Data raportului.

2. 

Perioada de raportare.

3. 

Numele țării.

4. 

Numele bolii.

5. 

Domeniul de aplicare teritorial (în cazul modificării domeniului de aplicare teritorial în conformitate cu secțiunea 4 punctul 4 din anexa VII).

▼M2

6. 

Informații privind unitățile de acvacultură și animalele în cauză situate pe teritoriul menționat la punctul 5 per stat membru, zonă sau compartiment:

(a) 

numărul de unități de acvacultură aprobate și numărul de unități de acvacultură înregistrate care dețin animale din populația vizată de animale și, după caz, punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice, care sunt incluse în programul de eradicare la 31 decembrie;

(b) 

numărul de unități de acvacultură și, după caz, punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice, din numărul de unități sau de puncte de eșantionare menționate la litera (a), în care nu s-au înregistrat infecții la 31 decembrie;

(c) 

numărul de unități de acvacultură în care s-au înregistrat infecții și, după caz, punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice cu cazuri confirmate din numărul de unități sau de puncte de eșantionare menționate la litera (a) la 31 decembrie;

(d) 

numărul de noi unități de acvacultură în care s-au înregistrat infecții și, după caz, punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice cu cazuri confirmate din numărul de unități sau de puncte de eșantionare menționate la litera (a) la 31 decembrie.

▼B
ANEXA VI

▼M2

INFORMAȚII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN CERERILE DE RECUNOAȘTERE A STATUTULUI DE INDEMN(Ă) DE BOALĂ AL STATELOR MEMBRE SAU AL ZONELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BOLILE ANIMALELOR TERESTRE ȘI ACVATICE ȘI ÎN CERERILE DE RECUNOAȘTERE A STATUTULUI DE INDEMN DE BOALĂ AL COMPARTIMENTELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BOLILE ANIMALELOR ACVATICE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11

▼B

SECȚIUNEA 1

Respectarea criteriilor generale

Informații generale care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală:

1. 

Data cererii.

2. 

Numele țării.

3. 

Numele bolii.

4. 

Domeniul de aplicare teritorial în ceea ce privește recunoașterea statutului de indemn(ă) de boală.

5. 

Declarație care confirmă respectarea criteriilor generale relevante în conformitate cu articolul 66 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru state membre ori zone sau cu articolul 73 alineatul (1) litera (a) din regulamentul delegat respectiv pentru compartimentele acvatice.

SECȚIUNEA 2

Statutul de indemn(ă) de boală bazat pe absența speciilor listate

Informații care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe absența speciilor listate:

Documentele prevăzute la articolul 67 alineatul (2) sau articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

SECȚIUNEA 3

Statutul de indemn(ă) de boală bazat pe incapacitatea agentului patogen de a supraviețui

Informații care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe incapacitatea agentului patogen de a supraviețui:

Documentele prevăzute la articolul 68 alineatul (2) sau articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

SECȚIUNEA 4

Statutul de indemn(ă) de boală bazat pe incapacitatea de a supraviețui a vectorilor listați pentru bolile listate ale animalelor terestre

Informații care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe incapacitatea de a supraviețui a vectorilor listați pentru bolile listate ale animalelor terestre:

Documentele prevăzute la articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

SECȚIUNEA 5

Statutul de indemn(ă) de boală bazat pe date istorice și de supraveghere

1. Informații care trebuie incluse de către autoritatea competentă în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe date istorice și de supraveghere, cu condiția ca boala să nu fi fost niciodată raportată pe teritoriul în cauză sau să fi fost eradicată și să nu fi fost raportată cel puțin în ultimii 25 de ani anteriori cererii de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală pe teritoriul respectiv:

(a) 

dacă este necesară recunoașterea statutului de indemn(ă) de infestarea cu Varroa spp.:

documente justificative privind îndeplinirea cerințelor prevăzute în partea III secțiunea 1 literele (a)-(f) din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689;

(b) 

dacă este necesară recunoașterea statutului de indemn(ă) de infecția cu Bonamia exitiosa:

(i) 

rezultatele unei evaluări efectuate timp de cel puțin un an în toate unitățile sau grupurile de unități care dețin animale din specii listate în statul membru, zonă sau compartiment și, dacă este necesar, puncte de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice. Ele trebuie să fi fost testate folosind o dimensiune a eșantionului care să permită depistarea infecției cu Bonamia exitiosa cu un nivel de încredere de 95 %, dacă agentul patogen este prezent în rândul populației la o rată a prevalenței de 2 %;

(ii) 

măsurile aplicate pentru a preveni introducerea Bonamia exitiosa pe teritoriul în cauză;

(iii) 

măsurile de control al bolilor aplicate în cazul unui focar;

(c) 

dacă este necesară recunoașterea statutului de indemn(ă) de infecția cu WSSV:

(i) 

rezultatele unei evaluări efectuate timp de cel puțin un an în toate unitățile sau grupurile de unități care dețin animale din specii listate în statul membru, zonă sau compartiment și, dacă este necesar, puncte de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice. Ele trebuie să fi fost testate folosind o dimensiune a eșantionului care să permită depistarea infecției cu WSSV cu un nivel de încredere de 95 %, dacă agentul patogen este prezent în rândul populației la o rată a prevalenței de 2 %;

(ii) 

măsurile aplicate pentru a preveni introducerea WSSV pe teritoriul în cauză;

(iii) 

măsurile de control al bolilor aplicate în cazul unui focar.

2. Informații care acoperă cel puțin 10 ani anteriori care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de BVD bazat pe date istorice și de supraveghere, atunci când boala a fost raportată în ultimii 25 de ani și a fost eradicată de pe teritoriul în cauză:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine per statut sanitar ( 2 ) și numărul de bovine deținute în aceste unități, la data de 31 decembrie a fiecărui an;

(b) 

strategia/regimurile de testare și metodele de diagnostic utilizate pentru a determina statutul privind BVD al unităților care dețin bovine (cu cazuri de infecții, fără cazuri de infecții);

(c) 

strategia/regimurile de testare și metodele de diagnostic utilizate pentru a dovedi menținerea statutului „fără cazuri infecții” al unităților care dețin bovine;

(d) 

măsurile de prevenire a introducerii virusului BVD pe teritoriul în cauză;

(e) 

măsurile de control al bolilor aplicate în cazul unui focar;

(f) 

numărul de focare per an;

(g) 

numărul cazurilor confirmate în ultimele 18 luni;

(h) 

istoricul vaccinării și data interzicerii vaccinării împotriva BVD pentru bovinele deținute.

3. Informații care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe date istorice și de supraveghere, dacă se solicită recunoașterea statutului de indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare:

documente justificative privind îndeplinirea cerințelor prevăzute în partea IV secțiunea 1 literele (a)-(e) din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689.

SECȚIUNEA 6

Statutul de indemn(ă) de boală bazat pe programe de eradicare

Informații care trebuie incluse în cererile de recunoaștere a statutului de indemn(ă) de boală bazat pe programele de eradicare, per an calendaristic:

▼M2

1. 

în cazul programelor de eradicare a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește bovinele deținute, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin bovine și care au statut de indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, unde nu s-a efectuat vaccinarea, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități care dețin bovine testate cu un test serologic pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de cazuri de avort de la bovine deținute care este posibil să fi fost cauzate de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis investigate în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

data ultimului caz confirmat de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la bovinele deținute;

(i) 

data ultimei vaccinări împotriva infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a bovinelor deținute;

2. 

în cazul programelor de eradicare a infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în ceea ce privește ovinele și caprinele deținute, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin ovine sau caprine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de ovine și caprine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin ovine sau caprine și care au statut de indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, unde nu s-a efectuat vaccinarea, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de ovine și caprine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități care dețin ovine sau caprine testate pentru infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de cazuri de avort la bovine sau caprine deținute care este posibil să fi fost cauzate de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis investigate în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

data ultimului caz confirmat de infecție cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis la ovinele sau caprinele deținute;

(i) 

data ultimei vaccinări împotriva infecției cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis a ovinelor sau caprinelor deținute;

3. 

în cazul programelor de eradicare a infecției cu MTBC, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin bovine cu statut de indemnă de infecția cu MTBC, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități care dețin bovine testate pentru MTBC în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de bovine sacrificate care prezintă leziuni suspectate de infecție cu MTBC și care au fost investigate în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

numărul de unități confirmate ca fiind infectate cu MTBC în fiecare dintre ultimii trei ani;

4. 

în cazul programelor de eradicare a infecției cu MTBC, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin bovine cu statut de indemnă de LEB, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități care dețin bovine testate pentru LEB în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de eșantioane de la bovine sacrificate cu vârsta mai mare de 24 de luni cu tumori care ar putea fi cauzate LEB supuse unor examene de laborator pentru a confirma sau a exclude prezența LEB în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

numărul de unități confirmate ca fiind infectate cu LEB în fiecare dintre ultimii trei ani;

5. 

în cazul programelor de eradicare a IBR/IPV, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin bovine cu statut de indemnă de IBR/IPV, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități testate pentru IBR/IPV în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de unități confirmate ca fiind infectate cu IBR/IPV în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

data interzicerii vaccinări împotriva IBR/IPV a bovinelor deținute;

6. 

în cazul programelor de eradicare a infecției cu ADV, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin porcine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de porcine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități cu statut de indemnă de infecția cu ADV, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de porcine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități în care s-a efectuat supravegherea pentru a descoperi orice dovadă clinică, virologică sau serologică a infecției cu ADV în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de porcine testate în unitățile menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de unități confirmate ca fiind infectate cu ADV în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

data interzicerii vaccinări împotriva ADV a porcinelor deținute;

7. 

în cazul programelor de eradicare a BVD, per zone dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe zone:

(a) 

numărul de unități care dețin bovine, cu excepția unităților care fac obiectul derogării în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(b) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (a) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(c) 

numărul de unități care dețin bovine cu statut de indemnă de BVD, inclusiv unitățile cu statut de indemnă de boală suspendat la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(d) 

numărul de bovine deținute în unitățile menționate la litera (c) la data de 31 decembrie a fiecăruia dintre ultimii trei ani;

(e) 

numărul de unități testate pentru BVD în fiecare dintre ultimii trei ani;

(f) 

numărul de unități suspecte în urma testării menționate la litera (e) în fiecare dintre ultimii trei ani;

(g) 

numărul de unități confirmate ca fiind infectate cu BVD în fiecare dintre ultimii trei ani;

(h) 

data interzicerii vaccinări împotriva BVD a bovinelor deținute;

▼B

8. 

În cazul programelor de eradicare a infecției cu RABV, per zone sau per regiuni dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni, informații privind:

(a) 

supravegherea, incluzând cel puțin hărți cu date referitoare la:

(i) 

animalele indicatoare testate, per specie;

(ii) 

cazurile confirmate, per specie;

(b) 

vaccinarea animalelor sălbatice:

(i) 

numărul și datele campaniilor de vaccinare;

(ii) 

densitatea momelilor vaccinale obținută per zone și per regiuni și, dacă dimensiunea totală a zonei de vaccinare pentru fiecare campanie de vaccinare este mai mare de 20 000 km2, hărți ale densității momelilor vaccinale;

(iii) 

la cererea Comisiei, fișiere electronice care conțin:

— 
rutele de zbor înregistrate în timpul distribuției momelilor vaccinale;
— 
distribuția momelilor vaccinale: momentul și poziția fiecărei momeli eliberate, înregistrate în timpul distribuției aeriene, dacă dimensiunea totală a zonei de vaccinare pentru fiecare campanie de vaccinare este mai mare de 20 000 km2;
(iv) 

monitorizarea eficacității vaccinării, cu hărți care conțin date privind:

— 
numărul de animale cu rezultat pozitiv la testul de markeri biologici/numărul de teste de markeri biologici efectuate;
— 
numărul de animale pozitive la testele serologice/numărul de teste serologice;
(v) 

numărul și rezultatele titrării momelilor vaccinale efectuate;

(c) 

număr de cazuri confirmate pentru care infecția cu RABV nu a apărut pe teritoriul în cauză (cazuri importate);

(d) 

dacă au fost identificate legături epidemiologice în cazurile menționate la litera (c), rezultatele supravegherii intensificate efectuate pe o perioadă de 6 luni de la moartea animalului în cauză, după caz.

9. 

În cazul programelor de eradicare a infecției cu BTV:

(a) 

domeniul de aplicare teritorial cu o hartă și o descriere și delimitarea zonei geografice și administrative vizate de programul de eradicare și denumirile zonelor și regiunilor, dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe regiuni; după caz, motivele pentru care se aplică derogarea prevăzută la articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și evoluția zonei în timpul programului;

(b) 

numărul de unități care dețin animale din populația vizată de animale la 31 decembrie;

(c) 

numărul de animale din populația vizată de animale deținute în unitățile menționate la litera (b), la 31 decembrie;

(d) 

scheme de eșantionare puse în aplicare anual: unitatea de cartografiere și criteriile de selecție puse în aplicare, frecvența testării, numărul de teste, tipul metodelor de diagnostic și rezultatele;

(e) 

numărul de cazuri confirmate pe zone, specii, an/luni și serotipuri de BTV;

(f) 

numărul de animale vaccinate pe an, specii și serotipuri de BTV;

(g) 

derogări privind circulația acordate, numărul de animale în cauză și, după caz, adaptarea supravegherii puse în aplicare;

(h) 

măsuri coordonate cu alte state membre sau țări terțe, după caz, și adaptarea supravegherii la surse externe de infecție cu BTV.

▼M2

10. 

în cazul programelor de eradicare a bolilor de categoria B și C ale animalelor acvatice, se furnizează următoarele informații pentru fiecare an al programului, pentru fiecare stat membru, zonă sau compartiment, în funcție de domeniul de aplicare teritorial:

(a) 

numărul de unități de acvacultură aprobate și, după caz, numărul de unități de acvacultură înregistrate care dețin animale din populația de animale vizată și punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice, care sunt incluse în programul de eradicare, precum și hărți care indică localizarea unităților și a punctelor de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice;

(b) 

numărul de unități de acvacultură și, după caz, punctele de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice, din numărul de unități și de puncte de eșantionare menționate la litera (a), în care nu s-au înregistrat infecții;

(c) 

numărul de vizite de verificare a stării de sănătate a animalelor, per unități de acvacultură aprobate și, după caz, înregistrate;

(d) 

numărul de eșantionări per unități de acvacultură aprobate și, după caz, înregistrate și puncte de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice, precum și detalii privind speciile, rezultatele eșantionării (pozitive sau negative) și temperaturile apei la momentul eșantionării;

(e) 

numărul de unități de acvacultură infectate și, după caz, puncte de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice cu cazuri confirmate din numărul de unități menționate la litera (a);

(f) 

numărul de noi unități de acvacultură cu infecții și, după caz, puncte de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice cu cazuri confirmate din numărul de unități menționate la litera (a).

▼B
ANEXA VII

INFORMAȚII NECESARE PENTRU TRANSMITEREA PROGRAMELOR DE ERADICARE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 10

SECȚIUNEA 1

Transmiterea programelor de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării statutului de indemnă de boală la nivelul unităților

Informațiile care trebuie incluse în programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor terestre pe baza acordării statutului de indemnă de boală la nivelul unităților:

1. 

Data transmiterii.

2. 

Numele țării.

3. 

Numele bolii.

4. 

Domeniul de aplicare teritorial cu o descriere și o delimitare a zonei geografice și administrative vizate de programul de eradicare și denumirile zonelor și regiunilor dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe regiuni:

5. 

O descriere a situației epidemiologice pentru fiecare zonă sau regiune dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni:

(a) 

numărul de unități care dețin animale din populația de animale vizată în funcție de statutul sanitar ( 3 ), excluzând unitățile care fac obiectul derogării menționate la punctul (6) litera (f), la 31 decembrie;

(b) 

numărul de animale din populația vizată de animale deținute în unitățile menționate la litera (a), în funcție de statutul sanitar;

(c) 

hărți care indică densitatea populației de animale vizate menționate la litera (b), în funcție de statutul sanitar;

(d) 

calendar cu date privind prevalența, incidența și, după caz, istoricul vaccinărilor, care acoperă cel puțin ultimii 5 ani; și

(e) 

informații privind situația epidemiologică a populațiilor de animale suplimentare, după caz.

6. 

O descriere a strategiei de control al bolilor din programul de eradicare, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei, incluzând cel puțin:

(a) 

schemele de eșantionare și metodele de diagnostic care trebuie utilizate în conformitate cu anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2020/689:

(i) 

pentru a acorda unităților statutul de indemnă de boală și a menține acest statut;

(ii) 

pentru a confirma sau a exclude boala în cazul unui caz suspect;

(b) 

măsurile de control al bolilor care trebuie aplicate în situația unui caz confirmat;

(c) 

măsurile de biosecuritate și de atenuare a riscurilor care trebuie puse în aplicare;

(d) 

tipul de vaccin sau de vaccinuri care trebuie utilizate și schema de vaccinare, dacă este cazul;

(e) 

măsurile care trebuie puse în aplicare în ceea ce privește populațiile suplimentare de animale, dacă este cazul;

(f) 

derogările care trebuie aplicate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, dacă este cazul;

(g) 

măsurile coordonate cu alte state membre sau țări terțe, după caz.

7. 

O descriere a organizării, a supravegherii și a rolurilor părților implicate în programul de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

autoritățile responsabile de coordonarea și supravegherea punerii în aplicare a programului;

(b) 

responsabilitățile tuturor părților implicate.

8. 

Durata estimată a programului de eradicare.

▼M2

9. 

Obiectivele intermediare ale programului de eradicare legate de criteriile specifice bolii pentru obținerea statutului de indemn de boală, inclusiv cel puțin:

(a) 

scăderea anuală estimată a numărului de unități cu infecții;

(b) 

creșterea anuală estimată a numărului de unități indemne de boală.

▼B

SECȚIUNEA 2

Transmiterea programelor de eradicare a infecției cu RABV

Informațiile care trebuie incluse cu privire la programele de eradicare a infecției cu RABV:

1. 

Data transmiterii.

2. 

Numele țării.

3. 

Domeniul de aplicare teritorial cu o descriere și o delimitare a zonelor geografice și administrative vizate de programul de eradicare și denumirile zonelor și regiunilor dacă domeniul de aplicare teritorial al programului cuprinde mai multe regiuni.

4. 

O descriere a situației epidemiologice din ultimii 5 ani, inclusiv:

(a) 

numărul de cazuri confirmate, per specie de animale listate;

(b) 

hărți care indică distribuția cazurilor confirmate menționate la litera (a) per an;

(c) 

strategia de control al bolilor și rezultatele măsurilor de control.

5. 

O descriere a strategiei de control al bolilor din programul de eradicare, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689:

(a) 

supravegherea, incluzând cel puțin:

(i) 

populația de animale vizată;

(ii) 

schemele de eșantionare și detalii privind colectarea animalelor moarte;

(iii) 

metodele de diagnostic;

(b) 

dacă este cazul, vaccinarea, incluzând cel puțin:

(i) 

vaccinarea animalelor deținute în cadrul programului de eradicare;

— 
tipurile de vaccin(uri) care urmează să fie utilizate;
— 
populația vizată;
(ii) 

vaccinarea animalelor sălbatice:

— 
definirea/delimitarea zonei de vaccinare;
— 
frecvența și datele preconizate ale campaniilor de vaccinare;
— 
momeala sau momelile vaccinale care urmează să fie utilizate;
— 
metoda de distribuție a momelilor vaccinale și densitatea preconizată a momelilor vaccinale;
— 
descrierea metodelor care trebuie utilizate pentru a evalua distribuția corectă a momelilor vaccinale;
— 
descrierea strategiei de monitorizare a eficacității vaccinării în ceea ce privește serologia și acoperirea momelilor vaccinale la populația de animale vizată, schemele de eșantionare, cu detalii despre colectarea animalelor moarte și metodele de diagnostic;
— 
descrierea măsurilor de asigurare a menținerii calității momelilor vaccinale înainte de a fi distribuite, în special în ceea ce privește titrarea momelilor vaccinale și controalele la nivelul lanțului frigorific;
— 
vaccinarea câinilor vagabonzi cu tipul de vaccin sau de vaccinuri care urmează să fie utilizat(e) și populația vizată;
(c) 

măsurile de control al bolilor care trebuie aplicate în situația unui caz confirmat;

(d) 

campaniile de informare a publicului care urmează să fie puse în aplicare;

(e) 

măsurile care trebuie puse în aplicare pentru reducerea contactului cu animalele infectate;

(f) 

măsurile coordonate cu alte state membre sau țări terțe, după caz.

6. 

O descriere a organizării, a supravegherii și a rolurilor părților implicate în programul de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

autoritățile responsabile de coordonarea și supravegherea punerii în aplicare a programului;

(b) 

responsabilitățile tuturor părților implicate.

7. 

Durata estimată a programului de eradicare.

8. 

Obiectivele intermediare ale programului de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

scăderea anuală estimată a numărului de focare;

(b) 

numărul estimat de focare confirmate în zone cu focare în anul precedent;

(c) 

procentul estimat de seroconversie la populațiile de animale vizate;

(d) 

procentul estimat al acoperirii vaccinale la animalele din speciile-țintă.

SECȚIUNEA 3

Transmiterea programelor de eradicare a infecției cu BTV

Informațiile care trebuie incluse în programele de eradicare a infecției cu BTV:

1. 

Data transmiterii.

2. 

Numele țării.

3. 

Domeniul de aplicare teritorial cu o descriere și o delimitare a zonei geografice și administrative vizate de programul de eradicare și denumirile zonelor și regiunilor dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni: și motivele pentru care se aplică derogarea prevăzută la articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, după caz.

4. 

O descriere a situației epidemiologice pentru fiecare zonă sau regiune dacă domeniul de aplicare teritorial a programului cuprinde mai multe regiuni:

(a) 

numărul de unități care dețin animale din populația de animale vizată, la 31 decembrie;

(b) 

numărul de animale din populația de animale vizată deținute în unitățile menționate la litera (a);

(c) 

hărți care indică:

(i) 

densitatea populației de animale vizată menționată la litera (b); și

(ii) 

distribuția geografică a cazurilor de infecție cu BTV, per serotip, care acoperă cel puțin ultimii 5 ani;

(d) 

calendar cu date privind prevalența, incidența și, după caz, istoricul vaccinărilor, care acoperă cel puțin ultimii 5 ani;

(e) 

rezultatele supravegherii vectorilor care acoperă cel puțin ultimii 5 ani;

(f) 

informații privind situația epidemiologică a populațiilor de animale suplimentare, după caz.

5. 

O descriere a strategiei de control al bolilor din programul de eradicare, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, incluzând cel puțin:

(a) 

detalii privind supravegherea activă care urmează să fie pusă în aplicare în conformitate cu partea II capitolul 1 secțiunea 4 din anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 cu:

(i) 

hărți care indică unitățile geografice;

(ii) 

selectarea locurilor de eșantionare, a schemelor de eșantionare și a metodelor de diagnostic utilizate pentru monitorizarea animalelor-santinelă;

(iii) 

selectarea locurilor de eșantionare, a schemelor de eșantionare și a metodelor de diagnostic utilizate în studiile structurate ale prevalenței;

(b) 

tipul de vaccin(uri) care urmează să fie utilizate și schemele de vaccinare pentru vaccinarea populației de animale vizată, după caz;

(c) 

procedura și metodele de diagnostic pentru a confirma sau a exclude boala în cazul unui caz suspect;

(d) 

măsurile de control al bolilor care trebuie aplicate în situația unui caz confirmat;

(e) 

restricții privind circulația puse în aplicare pentru circulația animalelor deținute și a materialului germinativ;

(f) 

măsurile de biosecuritate și de atenuare a riscurilor care trebuie puse în aplicare;

(g) 

detalii privind supravegherea vectorilor și, după caz, stabilirea zonelor indemne sezonier de BTV;

(h) 

detalii privind acordarea la unități a statutului de „unitate protejată împotriva vectorilor”, după caz;

(i) 

măsurile coordonate cu alte state membre sau țări terțe, după caz.

6. 

O descriere a organizării, a supravegherii și a rolurilor părților implicate în programul de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

autoritățile responsabile de coordonarea și supravegherea punerii în aplicare a programului;

(b) 

responsabilitățile tuturor părților implicate.

7. 

Durata estimată a programului de eradicare.

8. 

Obiectivele intermediare ale programului de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

scăderea anuală estimată a numărului de cazuri confirmate la populația de animale vizată;

(b) 

creșterea anuală estimată a numărului de unități geografice indemne de boală;

(c) 

acoperirea vaccinală estimată, după caz.

SECȚIUNEA 4

Transmiterea programelor de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice

Informații care trebuie incluse în programele de eradicare a bolilor de categoriile B și C ale animalelor acvatice:

1. 

Data transmiterii.

2. 

Numele țării.

3. 

Numele bolii.

4. 

Domeniul de aplicare teritorial cu o descriere și o delimitare a zonei geografice și administrative vizate de programul de eradicare și denumirile zonelor sau compartimentelor.

▼M2

5. 

O descriere a situației epidemiologice din statul membru, din zonă sau din compartiment, în funcție de domeniul de aplicare teritorial al programului, inclusiv:

(a) 

numărul de unități de acvacultură aprobate și numărul de unități de acvacultură înregistrate care dețin animale din populația de animale vizată, în funcție de tipul producției și de statutul sanitar;

(b) 

speciile listate deținute în unitățile de acvacultură menționate la litera (a), per statut sanitar;

(c) 

hărți care indică:

(i) 

localizarea geografică a unităților de acvacultură menționate la litera (a) și zonele bazinelor hidrografice relevante; precum și

(ii) 

distribuția geografică a cazurilor de boală de categoria B sau C într-o perioadă relevantă care acoperă cel puțin ultimii cinci ani;

(d) 

informații privind situația epidemiologică a animalelor acvatice sălbatice, după caz.

6. 

O descriere a strategiei de control al bolilor din programul de eradicare, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, incluzând cel puțin:

(a) 

schemele de eșantionare și metodele de diagnostic care trebuie utilizate în conformitate cu anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 pentru:

(i) 

vizitele de verificare a stării de sănătate și eșantionarea în unitățile de acvacultură;

(ii) 

supravegherea țintită a populațiilor sălbatice, după caz;

(b) 

măsurile de control al bolilor care trebuie aplicate în situația unui caz confirmat;

(c) 

măsurile de biosecuritate și de atenuare a riscurilor care trebuie puse în aplicare;

(d) 

schemele de vaccinare, după caz;

(e) 

măsurile care trebuie puse în aplicare în ceea ce privește animalele acvatice sălbatice și numărul și localizarea geografică a punctelor de eșantionare, după caz;

(f) 

derogările care trebuie aplicate în conformitate cu articolul 47 alineatul (4), cu articolul 51 alineatul (2) sau cu articolul 53 din Regulamentul delegat (UE) 2020/689, după caz;

(g) 

măsurile coordonate cu alte state membre sau țări terțe, după caz.

▼B

7. 

O descriere a organizării, a supravegherii și a rolurilor părților implicate în programul de eradicare, inclusiv, cel puțin:

(a) 

autoritățile responsabile de coordonarea și supravegherea punerii în aplicare a programului;

(b) 

responsabilitățile tuturor părților implicate.

8. 

Durata estimată a programului de eradicare.

9. 

Obiectivele intermediare ale programului de eradicare și strategiile de control al bolii pentru punerea în aplicare a acestuia, inclusiv, cel puțin:

(a) 

scăderea anuală estimată a numărului de unități de acvacultură unde s-au înregistrat infecții și, după caz, a punctelor de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice;

(b) 

creșterea anuală estimată a numărului de unități de acvacultură și, după caz, a punctelor de eșantionare a populațiilor de animale sălbatice cu rezultat negativ;

(c) 

acoperirea vaccinală estimată, după caz.( 1 ) Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (JO L 174, 3.6.2020, p. 211).

( 2 ) Cu infecții, fără infecții, necunoscut.

( 3 ) Indemnă de boală, cu infecții sau necunoscut.

Top