EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1191-20210130

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1191 al Comisiei din 11 august 2020 de stabilire a unor măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1615

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1191/2021-01-30

02020R1191 — RO — 30.01.2021 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1191 AL COMISIEI

din 11 august 2020

de stabilire a unor măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1615

(JO L 262 12.8.2020, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/74 AL COMISIEI din 26 ianuarie 2021

  L 27

15

27.1.2021
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1191 AL COMISIEI

din 11 august 2020

de stabilire a unor măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus) și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1615Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„organism dăunător specificat” înseamnă virusul ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus);

(b) 

„plante specificate destinate plantării” înseamnă plantele destinate plantării de Solanum lycopersicum L. și Capsicum spp., cu excepția semințelor;

(c) 

„semințe specificate” înseamnă semințele de Solanum lycopersicum L. și Capsicum spp.;

(d) 

„fructe specificate” înseamnă fructe de Solanum lycopersicum L. și Capsicum spp.

Articolul 2

Interdicții privind organismul dăunător specificat

Este interzisă introducerea în Uniune, circulația, deținerea, multiplicarea sau eliberarea pe teritoriul Uniunii a organismului dăunător specificat.

Articolul 3

Depistarea sau prezența suspectată a organismului dăunător specificat

(1)  
Orice persoană de pe teritoriul Uniunii care suspectează prezența organismului dăunător specificat sau care are cunoștință de aceasta informează imediat autoritatea competentă și îi furnizează toate informațiile relevante cu privire la prezența sau la prezența suspectată a organismului dăunător specificat.
(2)  

La primirea acestor informații, autoritatea competentă:

(a) 

înregistrează imediat informațiile furnizate;

(b) 

ia toate măsurile necesare pentru a confirma prezența sau prezența suspectată a organismului dăunător specificat;

(c) 

se asigură că orice persoană care deține plante aflate sub controlul său care pot fi infectate cu organismul dăunător specificat este informată imediat cu privire la:

(i) 

prezența sau prezența suspectată a organismului dăunător specificat; și

(ii) 

posibilele riscuri asociate cu organismul dăunător specificat și măsurile care urmează să fie luate.

Articolul 4

Măsuri privind prezența confirmată a organismului dăunător specificat

În cazul în care prezența sau prezența suspectată a organismului dăunător specificat este confirmată pe teritoriul unui stat membru, autoritatea competentă a statului membru în cauză se asigură că se iau măsurile adecvate pentru eradicarea organismului dăunător specificat în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 5

Anchete privind prezența organismului dăunător specificat în statele membre

(1)  
Statele membre efectuează anchete anuale cu privire la prezența organismului dăunător specificat pe plantele specificate destinate plantării, pe semințele specificate și pe fructele specificate de pe teritoriul lor, inclusiv în locurile de producție a semințelor specificate și a plantelor specificate destinate plantării.
(2)  

Anchetele respective:

(a) 

includ eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede în anexă; și

(b) 

se bazează pe:

(i) 

riscul evaluat de introducere și de răspândire a organismului dăunător specificat în statul membru în cauză și în interiorul acestuia; și

(ii) 

principii tehnice și științifice solide în ceea ce privește posibilitatea de a depista organismul dăunător specificat.

(3)  
Fiecare stat membru notifică Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, rezultatele anchetelor efectuate în anul calendaristic anterior.

Articolul 6

Circulația plantelor specificate destinate plantării pe teritoriul Uniunii

(1)  

Plantele specificate destinate plantării pot circula pe teritoriul Uniunii numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos:

(a) 

plantele specificate au fost cultivate într-un loc de producție în care nu este cunoscută prezența organismului dăunător specificat, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate la momentul potrivit pentru a detecta organismul dăunător specificat și, în cazul în care plantele specificate prezintă simptome ale organismului dăunător specificat, plantele respective au fost supuse eșantionării și testării de către autoritatea competentă, iar testele respective au arătat că plantele sunt indemne de organismul dăunător specificat;

(b) 

loturile de plante specificate destinate plantării au fost păstrate separat de alte loturi de plante specificate, prin aplicarea unor măsuri de igienă corespunzătoare și prin separarea fizică.

Eșantionarea pentru testare, astfel cum se menționează la prezentul alineat, se efectuează în conformitate cu anexa.

(2)  

Alineatul (1) nu se aplică:

(a) 

plantelor specificate din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat;

(b) 

plantelor specificate destinate plantării produse în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1615.

Articolul 7

Circulația semințelor specificate pe teritoriul Uniunii

(1)  

Semințele specificate pot circula pe teritoriul Uniunii numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) 

plantele-mamă ale semințelor au fost produse într-un loc de producție în care nu este cunoscută prezența organismului dăunător specificat, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate la momentul potrivit pentru a detecta organismul dăunător specificat;

(b) 

semințele sau plantele-mamă ale semințelor au fost supuse eșantionării și testării pentru organismul dăunător specificat de către autoritatea competentă sau au fost supuse eșantionării și testării de către operatori profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente și, în urma testelor respective, s-a constatat că sunt indemne de organismul dăunător specificat.

În cazul în care se suspectează prezența organismului dăunător specificat, eșantionarea și testarea se efectuează numai de către autoritățile competente în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/2031;

(c) 

originea tuturor loturilor de semințe specificate este înregistrată și documentată.

▼M1

Semințele specificate care au fost recoltate înainte de 15 august 2020 sunt exceptate de la cerința prevăzută la litera (a).

▼M1

(2)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) și litera (b) primul paragraf, semințele specificate care au fost recoltate înainte de 15 august 2020 trebuie să fi fost eșantionate și testate pentru depistarea organismului dăunător specificat de către autoritatea competentă sau de către operatori profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente și declarate indemne de organismul dăunător respectiv înainte de a circula pentru prima în Uniune.

Semințele specificate care circulă pentru prima dată în Uniune începând cu 1 aprilie 2021 și care au fost testate înainte de 30 septembrie 2020 cu metoda ELISA trebuie să fie testate din nou printr-o metodă de testare, alta decât ELISA, menționată la punctul 3 din anexă.

▼B

(3)  
Eșantionarea și testarea semințelor se efectuează în conformitate cu anexa.
(4)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică semințelor specificate din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat.

Articolul 8

Introducerea în Uniune a plantelor specificate destinate plantării

(1)  

Plantele specificate destinate plantării, altele decât cele din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, originare din țări terțe, pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care, la rubrica „Declarație suplimentară”, include următoarele elemente:

(a) 

o declarație oficială care să certifice că plantele specificate destinate plantării provin din semințe specificate care au fost supuse eșantionării și testării pentru organismul dăunător specificat, astfel cum se prevede în anexă, iar testele respective au arătat că sunt indemne de organismul dăunător specificat;

(b) 

o declarație oficială care să certifice că plantele specificate destinate plantării au fost produse într-un loc de producție care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și care este cunoscut ca fiind indemn de organismul dăunător specificat pe baza inspecțiilor oficiale efectuate la momentul potrivit pentru a detecta respectivul organism dăunător și care, în cazul simptomelor, au făcut obiectul eșantionării și testării oficiale pentru organismul dăunător specificat și, în urma testelor respective, s‐a constatat ca sunt indemne de organismul dăunător specificat;

(c) 

denumirea locului de producție înregistrat.

(2)  
Plantele specificate din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, originare din țări terțe, pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care, la rubrica „Declarație suplimentară”, confirmă rezistența respectivă.

Articolul 9

Introducerea semințelor specificate în Uniune

(1)  

Semințele specificate originare din țări terțe, altele decât cele din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care, la rubrica „Declarație suplimentară”, include următoarele elemente:

(a) 

o declarație oficială care să certifice că au fost îndeplinite toate condițiile următoare:

(i) 

plantele-mamă ale semințelor specificate în cauză au fost produse într-un loc de producție în care nu este cunoscută prezența organismului dăunător, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate la momentul potrivit pentru a detecta organismul dăunător specificat;

(ii) 

►M1  semințele specificate în cauză sau plantele-mamă ale semințelor au făcut obiectul eșantionării și testării oficiale pentru organismul dăunător specificat, în conformitate cu anexa, și, în urma testelor respective, s-a constatat că sunt indemne de organismul dăunător specificat; ◄

(b) 

►M1  informații care asigură trasabilitatea locului de producție a plantelor-mamă. ◄

(2)  
Semințele specificate din soiurile Capsicum spp. care sunt cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, originare din țări terțe, pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care, la rubrica „Declarație suplimentară”, confirmă rezistența respectivă.

▼M1

(3)  
Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) punctul (i), pentru semințele specificate care au fost recoltate înainte de 15 august 2020, declarația suplimentară menționează numai îndeplinirea condiției prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și include următoarea mențiune: „Semințele au fost recoltate înainte de 15 august 2020.”
(4)  
În certificatele fitosanitare eliberate după 31 martie 2021, declarația suplimentară confirmă faptul că semințele specificate originare din țări terțe au fost testate în conformitate cu una dintre metodele de testare, alta decât ELISA, menționate la punctul 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1191.

▼B

Articolul 10

Controale oficiale la introducerea în Uniune

Cel puțin 20 % din transporturile de semințe specificate și de plante specificate destinate plantării trebuie să fie eșantionate și testate de autoritatea competentă la postul de inspecție la frontieră de primă sosire în Uniune, astfel cum se stabilește în anexă.

Articolul 11

Abrogarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1615

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1615 se abrogă de la 15 august 2020.

Articolul 12

Perioada de aplicare

Prezentul regulament se aplică până la 31 mai 2022.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

1.    Planuri de eșantionare a semințelor, altele decât semințele de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat

Eșantionarea semințelor pentru testare se efectuează pe baza următoarelor planuri de eșantionare, în funcție de loturile de semințe, după cum se menționează în tabelul relevant din Standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare nr. 31 Methodologies for sampling of consignments (Metodologii pentru eșantionarea transporturilor – ISPM31):

— 
pentru loturile de semințe mai mici sau egale cu 3 000 de semințe: aplicarea unui plan de eșantionare hipergeometric care să poată identifica cu o fiabilitate de 95 % prezența plantelor infectate într-o proporție de cel puțin 10 %;
— 
pentru loturile de semințe de peste 3 000 de semințe, dar mai puțin de 30 000 : aplicarea unui plan de eșantionare care să poată identifica cu o fiabilitate de 95 % prezența plantelor infectate într-o proporție de cel puțin 1 %;
— 
pentru loturile de semințe de peste 30 000 de semințe: aplicarea unui plan de eșantionare care să poată identifica cu o fiabilitate de 95 % prezența plantelor infectate într-o proporție de cel puțin 0,1 %.

Subeșantioanele constau în maximum 1 000 de semințe pentru metodele reacției de polimerizare în lanț (PCR).

Subeșantioanele constau în maximum 250 de semințe pentru metoda testului de imunoadsorbție cu anticorpi marcați enzimatic (ELISA).

2.    Planuri de eșantionare a plantelor destinate plantării, altele decât cele din soiurile de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat

În cazul plantelor destinate plantării, altele decât cele din soiurile de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, se colectează 200 de frunze pentru fiecare loc de producție și cultivare, de preferință frunze tinere din vârful plantelor.

În cazul plantelor simptomatice, eșantionarea pentru testare se efectuează pe cel puțin 3 frunze simptomatice.

3.    Metode de testare pentru depistarea și identificarea organismului dăunător specificat pe semințe, altele decât semințele din soiurile de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat

Pentru depistarea organismului dăunător specificat pe semințele specificate, se utilizează una dintre următoarele metode de testare:

— 
ELISA, până la 1 octombrie 2020, numai pentru confirmarea absenței organismului dăunător, în scopul emiterii de pașapoarte fitosanitare sau de certificate fitosanitare;
— 
RT-PCR în timp real, folosind primerii și sondele descrise în protocolul ISF (2020) ( 1 );
— 
RT-PCR în timp real folosind primeri și sonde Menzel și Winter (Acta Horticulturae, în curs de publicare).

În cazul unui rezultat pozitiv la testul de depistare, se aplică o a doua metodă de testare, diferită de cea utilizată pentru depistare, folosind una dintre metodele RT-PCR în timp real menționate mai sus și același eșantion pentru a confirma identificarea. În cazul în care apar neconcordanțe între rezultatele depistării și cele ale identificării obținute pentru semințele drajate, pelicula de la suprafață este înlăturată, iar semințele sunt testate din nou.

4.    Metode de testare pentru depistarea și identificarea organismului dăunător specificat pe plantele destinate plantării, altele decât plantele destinate plantării din soiurile de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, și pe fructele specificate

Se aplică una dintre următoarele metode de testare pentru depistarea organismului dăunător specificat pe plantele specificate destinate plantării, altele decât plantele specificate destinate plantării din soiurile de Capsicum spp. cunoscute ca fiind rezistente la organismul dăunător specificat, și pe fructele specificate:

— 
ELISA, doar pentru materialul simptomatic;
— 
RT-PCR convențional folosind primerii Alkowni et al. (2019);
— 
RT-PCR convențional folosind primerii Rodriguez-Mendoza et al. (2019);
— 
RT-PCR în timp real, folosind primerii și sondele descrise în protocolul ISF (2020) ( 2 );
— 
RT-PCR în timp real folosind primeri și sonde Menzel și Winter (Acta Horticulturae, în curs de publicare).

În cazul unui rezultat pozitiv la testul de depistare, se aplică o a doua metodă de testare, diferită de cea utilizată pentru depistare, folosind una dintre metodele RT-PCR menționate mai sus și același eșantion pentru a confirma identificarea.( 1 ) Protocol elaborat de Federația Internațională pentru Semințe [International Seed Health Initiative for Vegetable Crops (ISHI-Veg)].

( 2 ) Protocol elaborat de Federația Internațională pentru Semințe [International Seed Health Initiative for Vegetable Crops (ISHI-Veg)].

Top