EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0464-20201215

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/2020-12-15

02020R0464 — RO — 15.12.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/464 AL COMISIEI

din 26 martie 2020

de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 098 31.3.2020, p. 2)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2042 AL COMISIEI din 11 decembrie 2020

  L 420

9

14.12.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/464 AL COMISIEI

din 26 martie 2020

de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

CONVERSIA

Articolul 1

Documente care trebuie furnizate în vederea recunoașterii retroactive a unei perioade anterioare

(1)  
În sensul articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorul depune la autoritățile competente din statul membru în care se desfășoară activitatea și în care exploatația operatorului respectiv face obiectul sistemului de control documentele oficiale din partea autorităților competente relevante care dovedesc că parcelele agricole pentru care se solicită recunoașterea retroactivă a unei perioade anterioare au făcut obiectul unor măsuri definite într-un program pus în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) și că nu au fost folosite, pe parcelele agricole în cauză, alte produse sau substanțe decât cele autorizate pentru utilizare în producția ecologică.
(2)  

În sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorul depune la autoritățile competente din statul membru în care se desfășoară activitatea și în care exploatația operatorului respectiv face obiectul sistemului de control următoarele documente care dovedesc că parcelele agricole au fost zone naturale sau agricole care, pe o perioadă de cel puțin trei ani, nu au fost tratate cu produse sau substanțe neautorizate pentru utilizare în producția ecologică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848:

(a) 

hărți identificând clar fiecare parcelă agricolă inclusă în cererea de recunoaștere retroactivă și informații privind suprafața totală a acelor parcele agricole și, dacă este relevant, privind natura și volumul producției în curs și, atunci când sunt disponibile, coordonatele pentru geolocalizarea acestora;

(b) 

analiza de risc detaliată efectuată de autoritatea de control sau de organismul de control, în scopul de a analiza dacă o parcelă agricolă inclusă în cererea de recunoaștere retroactivă a fost tratată cu produse sau substanțe neautorizate pentru utilizare în producția ecologică pe o perioadă de cel puțin trei ani, luând în considerare în special dimensiunea suprafeței totale la care se referă cererea și practicile agronomice aplicate pe durata acelei perioade pe fiecare parcelă agricolă care face obiectul cererii;

(c) 

rezultatele analizelor de laborator realizate de laboratoare acreditate asupra unor eșantioane de sol și/sau plante prelevate de autoritatea de control sau de organismul de control de pe fiecare parcelă agricolă identificată ca prezentând riscul de a fi contaminată în urma tratării cu produse și substanțe neautorizate pentru utilizare în producția ecologică în urma analizei de risc detaliate menționate la litera (b);

(d) 

un raport de inspecție al autorității de control sau al organismului de control în urma unei inspecții fizice efectuate la operator în scopul de a verifica consecvența informațiilor colectate cu privire la parcelele agricole care fac obiectul cererii de recunoaștere retroactivă;

(e) 

oricare alte documente relevante considerate necesare de autoritatea de control sau de organismul de control pentru a evalua cererea de recunoaștere retroactivă;

(f) 

o declarație finală scrisă a autorității de control sau a organismului de control care indică dacă este justificată includerea în perioada de conversie a unei recunoașteri retroactive a unei perioade anterioare și perioada de începere considerată ecologică pentru fiecare parcelă agricolă vizată, precum și suprafața totală a parcelelor agricole care beneficiază de recunoașterea retroactivă a unei perioade.CAPITOLUL II

EFECTIVE DE ANIMALESECȚIUNEA 1

BOVINE, OVINE, CAPRINE ȘI ECVIDEE

Articolul 2

Perioada minimă de hrănire cu lapte matern

Perioada minimă menționată în partea II punctul 1.4.1 litera (g) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 pentru hrănirea animalelor alăptate, de preferință cu lapte matern, este:

(a) 

90 de zile de la naștere pentru bovine și ecvidee;

(b) 

45 de zile de la naștere pentru ovine și caprine.

Articolul 3

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare

Pentru bovine, ovine, caprine și ecvidee, densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare sunt cele stabilite în anexa I partea I.

Articolul 4

Caracteristicile și cerințele tehnice legate de suprafața minimă pentru suprafața interioară

Cel puțin jumătate din suprafața minimă pentru suprafața interioară stabilită în anexa I partea I pentru bovine, ovine, caprine și ecvidee constă într-o construcție solidă, adică o construcție care nu este realizată din grilaje sau din plasă.SECȚIUNEA 2

CERVIDE

Articolul 5

Perioada minimă de hrănire cu lapte matern

Perioada minimă menționată în partea II punctul 1.4.1 litera (g) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 pentru hrănirea cervidelor alăptate, de preferință cu lapte matern, este de 90 de zile de la naștere.

Articolul 6

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele exterioare

Pentru cervide, densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele exterioare sunt cele stabilite în anexa I partea II.

Articolul 7

Caracteristicile și cerințele tehnice legate de suprafața minimă a incintelor sau a țarcurilor exterioare

(1)  
Cervidele sunt ținute în incinte sau în țarcuri exterioare în care au acces la pășuni ori de câte ori condițiile o permit.
(2)  
Incintele sau țarcurile exterioare se construiesc în așa fel încât, la nevoie, diferitele specii de cervide să poată fi separate.
(3)  
Fiecare incintă sau țarc exterior trebuie să poată fi împărțit(ă) în două zone sau să fie adiacent(ă) unei alte incinte sau unui alt țarc exterior, astfel încât măsurile de întreținere să se poată aplica succesiv în fiecare zonă sau în fiecare incintă ori țarc exterior.

Articolul 8

Cerințe legate de vegetație și de caracteristicile instalațiilor protejate și ale suprafețelor în aer liber

(1)  
Se asigură cervidelor spații ascunse privirii din exterior și de protecție împotriva intemperiilor, de preferință prin adăposturi naturale, de exemplu prin includerea în incinta sau țarcul exterior a unor pâlcuri de copaci și arbuști, a unor părți de pădure sau a unor liziere; dacă acest lucru nu este posibil într-o măsură suficientă pe tot parcursul anului, se asigură adăposturi artificiale acoperite.
(2)  
Incintele sau țarcurile exterioare pentru cervide sunt dotate cu structuri sau sunt acoperite cu vegetație care să le permită animalelor să își frece coarnele de ele pentru a îndepărta catifeaua de pe acestea.
(3)  
În ultimul stadiu al gestației și timp de două săptămâni după fătare, cervidele femele au acces la suprafețe acoperite cu vegetație unde își pot ascunde iezii.
(4)  
Gardurile din jurul incintelor sau al țarcurilor exterioare sunt construite în așa fel încât cervidele să nu poată evada.SECȚIUNEA 3

PORCINE

Articolul 9

Perioada minimă de hrănire cu lapte matern

Perioada minimă menționată în partea II punctul 1.4.1 litera (g) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 pentru hrănirea porcinelor alăptate, de preferință cu lapte matern, este de 40 de zile de la naștere.

Articolul 10

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare

Pentru porcine, densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare sunt cele stabilite în anexa I partea III.

Articolul 11

Caracteristicile și cerințele tehnice legate de suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare

Cel puțin jumătate din suprafața minimă atât pentru suprafața interioară, cât și pentru cea exterioară stabilită în anexa I partea III constă într-o construcție solidă, adică o construcție care nu este realizată din grilaje sau din plasă.

Articolul 12

Cerințe legate de vegetație și caracteristicile suprafețelor în aer liber

(1)  
Suprafețele în aer liber trebuie să fie atractive pentru porcine. Dacă este posibil, se acordă preferință câmpurilor cu copaci sau păduri.
(2)  
Suprafețele în aer liber oferă acces la clima exterioară, precum și la adăposturi și la alte modalități care permit reglarea temperaturii corporale a porcinelor.SECȚIUNEA 4

PĂSĂRI DE CURTE

Articolul 13

Definiții

În sensul prezentei secțiuni se aplică următoarele definiții:

(a) 

„păsări de curte pentru îngrășare” înseamnă păsări de curte destinate producției de carne;

(b) 

„efectiv” înseamnă, în contextul compartimentelor adăposturilor pentru păsări de curte, un grup de păsări ținute împreună fără a se amesteca cu alte specii de păsări de curte și având la dispoziție propriile suprafețe interioare și exterioare;

(c) 

„pui de găină mascul pentru carne” înseamnă un pui mascul provenit din tulpini de găini ouătoare și destinat producției de carne;

(d) 

„puicuță pentru carne” înseamnă o femelă din specia Gallus gallus destinată producției de carne și sacrificată la vârsta minimă de 120 de zile.

Articolul 14

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare

Pentru păsări de curte, densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare sunt cele stabilite în anexa I partea IV.

Articolul 15

Caracteristicile și cerințele tehnice pentru adăposturile pentru păsări de curte

(1)  

Adăposturile pentru păsări de curte trebuie să fie astfel construite încât să permită cu ușurință accesul păsărilor la suprafețele în aer liber. În acest scop, se aplică următoarele norme:

(a) 

limita externă a adăpostului pentru păsări de curte are trape de ieșire/intrare care oferă acces direct la suprafețe în aer liber;

(b) 

toate trapele de ieșire/intrare au o dimensiune adecvată pentru păsări;

(c) 

păsările trebuie să poată avea acces la trape fără a întâmpina niciun obstacol;

(d) 

trapele de la limita externă a adăpostului pentru păsări de curte au, luate împreună, o lungime de cel puțin 4 m la 100 m2 de suprafață utilizabilă din suprafața minimă pentru suprafața interioară a adăpostului pentru păsări;

(e) 

dacă trapele sunt la înălțime, se asigură o rampă.

(2)  

Pentru adăposturile pentru păsări de curte cu verande, se aplică următoarele norme:

(a) 

limita externă atât dinspre partea interioară a adăpostului către verandă, cât și dinspre verandă către suprafața în aer liber are trape de ieșire/intrare care oferă acces ușor la verandă, respectiv la suprafața în aer liber;

(b) 

trapele dinspre adăpostul interior către verandă au, luate împreună, o lungime de cel puțin 2 m la 100 m2 de suprafață utilizabilă din suprafața minimă pentru suprafața interioară a adăpostului pentru păsări de curte, iar trapele dinspre verandă către suprafața în aer liber au, luate împreună, o lungime de cel puțin 4 m la 100 m2 de suprafață utilizabilă din suprafața minimă interioară a adăpostului pentru păsări de curte;

(c) 

suprafața utilizabilă a verandei nu se ia în considerare la calcularea densității efectivelor și a suprafeței minime pentru suprafețele interioare și exterioare, prevăzute în anexa I partea IV. Cu toate acestea, o parte exterioară acoperită suplimentară a unei clădiri destinate păsărilor de curte, izolată în așa fel încât să nu dispună de climă exterioară, poate fi luată în considerare la calcularea densității efectivelor și a suprafeței minime pentru suprafețele interioare, prevăzute în anexa I partea IV, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

(i) 

este accesibilă în totalitate timp de 24 de ore pe zi;

(ii) 

respectă cerințele din partea II punctele 1.6.1 și 1.6.3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848;

(iii) 

respectă aceleași cerințe pentru trape ca și cele stabilite pentru verande la literele (a) și (b) de la prezentul alineat;

(d) 

suprafața utilizabilă a verandei nu se include în suprafața utilizabilă totală a adăposturilor pentru păsări de curte destinată păsărilor de curte pentru îngrășare, menționată în partea II punctul 1.9.4.4 litera (m) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848.

(3)  

În ceea ce privește adăposturile pentru păsări de curte subîmpărțite în compartimente separate pentru a adăposti mai multe efective:

(a) 

compartimentele asigură restricționarea contactului cu alte efective, precum și faptul că păsările din diferite efective nu se pot amesteca în adăpostul pentru păsări de curte;

(b) 

se aplică următoarele dimensiuni maxime ale efectivelor dintr-un singur compartiment al unui adăpost pentru păsări de curte:

(i) 

3 000 de păsări de curte pentru reproducție din specia Gallus gallus;

(ii) 

10 000 de puicuțe;

(iii) 

4 800 de păsări de curte pentru îngrășare din specia Gallus gallus;

(iv) 

2 500 de claponi;

(v) 

4 000 de puicuțe pentru carne;

(vi) 

2 500 de curcani și curci;

(vii) 

2 500 de gâște;

(viii) 

3 200 de rațe din rasa Pekin masculi sau 4 000 de rațe din rasa Pekin femele;

(ix) 

3 200 de rațe leșești masculi sau 4 000 de rațe leșești femele;

(x) 

3 200 de rațe Mulard masculi sau 4 000 de rațe Mulard femele;

(xi) 

5 200 de bibilici;

(c) 

compartimentele se separă prin pereți despărțitori solizi pentru alte păsări de curte pentru îngrășare decât cele din specia Gallus gallus; acești pereți despărțitori solizi asigură separarea fizică totală, de la pardoseală până la acoperișul clădirii, a fiecărui compartiment al adăpostului pentru păsări de curte;

(d) 

compartimentele se separă prin pereți despărțitori solizi sau prin structuri semiînchise ori prin plase sau grilaje pentru păsările de curte pentru reproducție din specia Gallus gallus, pentru găini ouătoare, puicuțe, pui de găină masculi pentru carne și păsări de curte pentru îngrășare din specia Gallus gallus.

(4)  

În adăposturile pentru păsări de curte se pot utiliza sisteme pe mai multe niveluri. Atunci când se folosesc sisteme pe mai multe niveluri, se aplică normele următoare:

(a) 

se pot folosi sisteme pe mai multe niveluri doar pentru păsările de curte pentru reproducție din specia Gallus gallus, pentru găinile ouătoare, pentru puicuțele crescute în vederea producției de ouă, pentru puicuțele crescute în vederea reproducției și pentru puii de găină masculi pentru carne;

(b) 

sistemele pe mai multe niveluri nu au mai mult de trei niveluri de suprafață utilizabilă, inclusiv parterul;

(c) 

nivelurile superioare se construiesc astfel încât dejecțiile să nu cadă peste păsările de dedesubt și sunt dotate cu un sistem eficient de îndepărtare a dejecțiilor animaliere;

(d) 

trebuie să se poată efectua cu ușurință inspectarea păsărilor la toate nivelurile;

(e) 

sistemele pe mai multe niveluri sunt concepute în așa fel încât toate păsările se pot mișca liber și cu ușurință între diferitele niveluri sau în zone intermediare;

(f) 

sistemele pe mai multe niveluri sunt construite astfel încât să asigure tuturor păsărilor accesul egal și ușor la suprafețele în aer liber.

(5)  
Adăposturile pentru păsări de curte sunt dotate cu stinghii sau cu stinghii de odihnă ori cu ambele tipuri de elemente. Stinghiile sau stinghiile de odihnă ori ambele tipuri de elemente sunt puse la dispoziția păsărilor de la vârste mici, iar dimensiunile sau proporțiile acestora trebuie să fie proporționale cu dimensiunea efectivului și a păsărilor, astfel cum se prevede în anexa I partea IV.
(6)  
Se pot folosi adăposturi mobile pentru păsări de curte cu condiția ca păsările să fie mutate periodic pe durata ciclului de producție, în scopul de a se asigura disponibilitatea vegetației pentru păsări și cel puțin între fiecare lot de păsări și lotul următor. Densitatea efectivelor de păsări de curte pentru îngrășare prevăzută în anexa I partea IV secțiunile 4-9 poate fi sporită până la maximum 30 kg greutate în viu/m2, cu condiția ca suprafața parterului adăpostului mobil să nu fie mai mare de 150 m2.

Articolul 16

Cerințe legate de vegetație și caracteristicile suprafețelor în aer liber

(1)  
Suprafețele în aer liber trebuie să fie atractive pentru păsări și pe deplin accesibile tuturor păsărilor.
(2)  
În cazul adăposturilor pentru păsări de curte subîmpărțite în compartimente separate în scopul de a adăposti mai multe efective, suprafețele în aer liber corespunzând fiecărui compartiment în parte se separă pentru a se asigura restricționarea contactului cu alte efective, precum și faptul că păsările din diferite efective nu se pot amesteca.
(3)  
Suprafețele în aer liber pentru păsările de curte sunt acoperite în principal cu vegetație alcătuită dintr-o gamă de diferite plante.
(4)  
Suprafețele în aer liber pun la dispoziția păsărilor un număr suficient de instalații protejate, adăposturi sau arbuști ori copaci repartizați peste tot pe suprafețele în aer liber, pentru ca păsările să folosească într-un mod echilibrat întreaga suprafață în aer liber.
(5)  
Vegetația de pe suprafața în aer liber este întreținută în mod regulat pentru a se diminua posibilitatea apariției unor surplusuri de nutrienți.
(6)  
Suprafețele în aer liber nu se întind dincolo de o rază de 150 m de la trapa de ieșire/intrare cea mai apropiată a adăpostului pentru păsări de curte. Cu toate acestea, este permisă o extindere de până la 350 m de la cea mai apropiată trapă a clădirii, cu condiția ca un număr suficient de adăposturi împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și a prădătorilor să fie repartizate uniform pe întreaga suprafață în aer liber, cu cel puțin patru adăposturi pe hectar. Pentru gâște, suprafața în aer liber trebuie să satisfacă nevoia acestor păsări de a paște iarbă.SECȚIUNEA 5

IEPURI

Articolul 17

Perioada minimă de hrănire cu lapte matern

Perioada minimă menționată în partea II punctul 1.4.1 litera (g) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 pentru hrănirea iepurilor alăptați, de preferință cu lapte matern, este de 42 de zile de la naștere.

Articolul 18

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare

Pentru iepuri, densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare sunt cele stabilite în anexa I partea V.

Articolul 19

Caracteristicile și cerințele tehnice pentru adăposturile mobile sau fixe pentru păsări de curte

(1)  
Pe durata sezonului de pășunat, iepurii sunt ținuți în adăposturi mobile pe pășuni sau în adăposturi fixe cu acces la pășuni.
(2)  
În afara sezonului de pășunat, iepurii pot fi ținuți în adăposturi fixe cu acces la un spațiu de mișcare cu vegetație situat în exterior, de preferință pășune.
(3)  
Adăposturile mobile de pe pășuni sunt mutate cât se poate de frecvent, pentru a se asigura utilizarea maximă a pășunilor, și sunt construite în așa fel încât iepurii să poată paște de pe pășune la nivelul solului.

Articolul 20

Caracteristicile și cerințele tehnice privind suprafețele interioare și exterioare

(1)  

Suprafața interioară a unui adăpost fix și a unui adăpost mobil este astfel construită încât:

(a) 

să fie suficient de înalt încât să permită tuturor iepurilor să stea cu urechile ridicate;

(b) 

să poată adăposti grupuri diferite de iepuri și să permită ținerea puilor împreună după transferul în faza de îngrășare;

(c) 

să fie posibil ca iepurii masculi, femelele gestante și cele pentru reproducție să fie separați de grup din considerente specifice de bunăstare a animalelor și pentru o perioadă limitată, cu condiția ca aceștia să poată menține contactul vizual cu alți iepuri;

(d) 

iepurii femele să se poată îndepărta și să se poată întoarce la cuib pentru a hrăni puii;

(e) 

să asigure:

(i) 

un adăpost acoperit care să cuprindă zone de refugiu întunecoase într-un număr suficient pentru toate categoriile de iepuri;

(ii) 

accesul la cuiburi al tuturor femelelor cu cel puțin o săptămână înainte de data preconizată a fătării și cel puțin până la sfârșitul perioadei de alăptare a puilor;

(iii) 

accesul puilor la un număr suficient de cuiburi, cu minimum un cuib pentru fiecare femelă care alăptează cu pui;

(iv) 

materiale care să le permită iepurilor să roadă.

(2)  

Suprafața exterioară a structurilor cu adăpost fix este astfel construită încât:

(a) 

să aibă platforme ridicate într-un număr suficient și distribuite uniform pe suprafața sa minimă;

(b) 

să fie înconjurată de garduri suficient de înalte și de late pentru a împiedica iepurii să evadeze sărind sau săpând;

(c) 

dacă dispune de o zonă exterioară din beton, să existe acces ușor la partea din spațiul de mișcare cu vegetație situat în exterior. Dacă nu este posibil acest acces ușor, suprafața zonei din beton nu poate fi inclusă în calculul suprafeței minime pentru suprafața exterioară;

(d) 

să asigure:

(i) 

un adăpost acoperit care să cuprindă zone de refugiu întunecoase într-un număr suficient pentru toate categoriile de iepuri;

(ii) 

materiale care să le permită iepurilor să roadă.

Articolul 21

Cerințe legate de vegetație și caracteristici ale suprafețelor în aer liber

(1)  
Vegetația spațiilor de mișcare situate în exterior se întreține în mod regulat și în așa fel încât să fie atrăgătoare pentru iepuri.
(2)  
Pe durata sezonului de pășunat, pășunile se rotesc periodic și sunt astfel gestionate încât să fie optimizat păscutul iepurilor.CAPITOLUL III

ANIMALELE DE ACVACULTURĂ

Articolul 22

Norme detaliate privind animalele de acvacultură pentru fiecare specie sau grup de specii

Operatorii care produc animale de acvacultură respectă normele detaliate pentru fiecare specie sau grup de specii stabilite în anexa II, în ceea ce privește densitatea efectivelor și caracteristicile specifice ale sistemelor de producție și de reținere.CAPITOLUL IV

ALIMENTE PRELUCRATE ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE PRELUCRATĂ

Articolul 23

Tehnici autorizate în prelucrarea produselor alimentare

(1)  
Pentru prelucrarea produselor alimentare aparținând producției ecologice sunt autorizate numai tehnici care respectă principiile stabilite în capitolul II din Regulamentul (UE) 2018/848, în special principiile specifice aplicabile prelucrării alimentelor ecologice, prevăzute la articolul 7, normele aplicabile din capitolul III din regulamentul respectiv și normele detaliate de producție prevăzute în partea IV din anexa II la acesta.
(2)  

Fără a aduce atingere dispozițiilor din partea VI punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, tehnicile cu rășini schimbătoare de ioni și de adsorbție sunt autorizate atunci când se utilizează la pregătirea materiilor prime ecologice:

(a) 

pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a), respectiv (b) din Regulamentul (UE) nr. 609/2013, cu condiția ca utilizarea acelor tehnici să fie necesară pentru îndeplinirea cerințelor din regulamentul respectiv și din actele adoptate pe baza articolului 11 alineatul (1) din regulamentul menționat, referitoare la produsele în cauză; sau

(b) 

pentru produsele reglementate prin Directiva 2006/125/CE, cu condiția ca utilizarea acelor tehnici să fie necesară pentru îndeplinirea cerințelor din directiva respectivă.

(3)  
Dacă un stat membru consideră că o anumită tehnică trebuie evaluată prin prisma respectării principiilor și a normelor menționate la alineatul (1) sau că anumite condiții specifice referitoare la utilizarea acelei tehnici trebuie incluse în prezentul regulament, acel stat membru poate solicita Comisiei realizarea unei astfel de evaluări. În acest scop, statul membru respectiv transmite Comisiei și celorlalte state membre un dosar care motivează necesitatea de a efectua evaluarea prin prisma respectării principiilor și a normelor sus-menționate sau necesitatea includerii condițiilor specifice respective și se asigură că dosarul în cauză este disponibil public, sub rezerva legislației Uniunii și a legislației naționale privind protecția datelor.

Comisia publică periodic eventualele solicitări menționate la primul paragraf.

(4)  
Comisia analizează dosarul menționat la alineatul (3). Dacă concluzia analizei efectuate de Comisie este că tehnica descrisă în dosar respectă principiile și normele menționate la alineatul (1), Comisia modifică prezentul regulament în scopul de a autoriza explicit tehnica menționată în dosar sau de a include condițiile sale specifice de utilizare în prezentul regulament.
(5)  
Comisia revizuiește autorizarea tehnicilor de prelucrare a alimentelor ecologice, inclusiv descrierea și condițiile lor de utilizare, ori de câte ori devin disponibile sau un stat membru furnizează dovezi noi.

Articolul 24

Tehnici autorizate pentru utilizarea la prelucrarea produselor furajere

(1)  
La prelucrarea produselor furajere aparținând producției ecologice sunt autorizate numai tehnici care respectă principiile stabilite în capitolul II din Regulamentul (UE) 2018/848, în special principiile specifice prevăzute la articolul 8 aplicabile prelucrării hranei ecologice pentru animale, care respectă normele aplicabile din capitolul III din regulamentul respectiv și normele detaliate de producție prevăzute în partea V din anexa II la acesta și care nu reconstituie proprietăți ce se pierd în timpul prelucrării și al depozitării hranei ecologice pentru animale, care nu corectează rezultatele neglijenței în prelucrare sau care ar putea induce în eroare în alt fel în privința adevăratei naturi a acelor produse.
(2)  
Dacă un stat membru consideră că o anumită tehnică trebuie evaluată prin prisma respectării principiilor și a normelor menționate la alineatul (1) sau că anumite condiții specifice referitoare la utilizarea acelei tehnici trebuie incluse în prezentul regulament, acel stat membru poate solicita Comisiei realizarea unei astfel de evaluări. În acest scop, statul membru respectiv transmite Comisiei și celorlalte state membre un dosar care motivează necesitatea de a efectua evaluarea prin prisma respectării principiilor și a normelor sus-menționate sau necesitatea includerii condițiilor specifice respective și se asigură că dosarul în cauză este disponibil public, sub rezerva legislației Uniunii și a legislației naționale privind protecția datelor.

Comisia publică periodic eventualele solicitări menționate la primul paragraf.

(3)  
Comisia analizează dosarul menționat la alineatul (2). Dacă concluzia analizei efectuate de Comisie este că tehnica descrisă în dosar respectă principiile și normele menționate la alineatul (1), Comisia modifică prezentul regulament în scopul de a autoriza explicit tehnica menționată în dosar sau de a include condițiile sale specifice de utilizare în prezentul regulament.
(4)  
Comisia revizuiește autorizarea tehnicilor de prelucrare a hranei ecologice pentru animale, inclusiv descrierea și condițiile lor de utilizare, ori de câte ori devin disponibile sau sunt furnizate de un stat membru dovezi noi.CAPITOLUL V

INFORMAȚII PRIVIND DISPONIBILITATEA PE PIAȚĂ A MATERIALELOR ECOLOGICE ȘI ÎN CONVERSIE DE REPRODUCERE A PLANTELOR, A ANIMALELOR ECOLOGICE ȘI A ANIMALELOR TINERE DE ACVACULTURĂ ECOLOGICE

Articolul 25

Informații care trebuie furnizate de statele membre

(1)  
Statele membre furnizează informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 53 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848 din baza de date menționată la articolul 26 alineatul (1) și din sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) și, dacă este aplicabil, la articolul 26 alineatul (3) din regulamentul respectiv, în conformitate cu specificațiile stabilite în partea I din anexa III la prezentul regulament.
(2)  
Statele membre furnizează informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 53 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848 referitoare la derogările acordate în conformitate cu partea I punctul 1.8.5 din anexa II la regulamentul respectiv și cu partea II punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din anexa respectivă, în conformitate cu specificațiile stabilite în partea II din anexa III la prezentul regulament.
(3)  
Statele membre furnizează informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 53 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848 referitoare la disponibilitatea pe piața Uniunii a hranei proteice ecologice pentru păsări de curte și porcine și cu privire la autorizarea acordată în conformitate cu partea II punctul 1.9.3.1 litera (c) și punctul 1.9.4.2 litera (c) din anexa II la regulamentul respectiv, ca răspuns la un chestionar pe care Comisia îl transmite anual statelor membre.
(4)  
Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt transmise în formatul și prin intermediul sistemului puse la dispoziție de Comisie. ►M1  Informațiile sunt trimise anual până la 30 iunie și pentru prima dată până la 30 iunie 2023 în ceea ce privește anul 2022. ◄
(5)  
Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) primite din partea statelor membre în temeiul articolului 53 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2018/848 se includ în baza de date menționată la articolul 26 alineatul (1) și în sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) și, dacă este cazul, la articolul 26 alineatul (3) din regulamentul menționat.CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 26

Dispoziții tranzitorii

(1)  
Prin derogare de la secțiunea 3 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție care țin porcine în structuri construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora reconstrucția majoră a structurilor exterioare trebuie să respecte cerința ca minimum jumătate din suprafața pentru suprafața exterioară să constea într-o construcție solidă astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament, se conformează articolului respectiv ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2030 ◄ .
(2)  
Prin derogare de la secțiunea 4 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție cu adăposturi pentru păsări de curte care au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora renovarea spațiilor destinate animalelor trebuie să respecte cerința referitoare la lungimea luată împreună a trapelor dinspre adăpostul interior către verandă, prevăzută la articolul 15 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament, se conformează literei respective ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2025 ◄ .
(3)  
Prin derogare de la secțiunea 4 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție cu adăposturi pentru păsări de curte care au o porțiune a clădirii în aer liber și au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora se impune o reducere majoră a densității efectivelor în interior sau renovarea clădirilor pentru a fi respectate cerințele privind calcularea densității efectivelor și a suprafețelor interioare minime, prevăzute în partea IV din anexa I la prezentul regulament, respectând totodată articolul 15 alineatul (2) litera (c), se conformează dispozițiilor respective ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2025 ◄ .
(4)  
Prin derogare de la secțiunea 4 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție cu adăposturi pentru păsări de curte care au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora renovarea spațiilor destinate animalelor sau înlocuirea echipamentelor trebuie să respecte cerințele privind pereții despărțitori solizi prevăzute la articolul 15 alineatul (3) litera (c) sau cerința privind stinghiile sau stinghiile de odihnă prevăzută la articolul 15 alineatul (5) din prezentul regulament, se conformează dispozițiilor respective ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2025 ◄ .
(5)  
Prin derogare de la secțiunea 4 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție cu adăposturi pentru păsări de curte pe mai multe niveluri care au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora renovarea majoră a spațiilor destinate animalelor sau înlocuirea echipamentelor trebuie să respecte cerințele referitoare la numărul maxim de niveluri și la sistemul de îndepărtare a dejecțiilor animaliere, prevăzute la articolul 15 alineatul (4) litera (b) și, respectiv, (c) din prezentul regulament, se conformează literelor respective ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2030 ◄ .
(6)  
Prin derogare de la secțiunea 4 din capitolul II din prezentul regulament, exploatațiile sau unitățile de producție cu adăposturi pentru păsări de curte cu suprafețe în aer liber ce se întind dincolo de o rază de 150 m de la trapa de ieșire/intrare cea mai apropiată a adăpostului pentru păsări de curte, care au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora adaptările majore ale structurii instalațiilor sau achizițiile suplimentare de terenuri trebuie să respecte cerința referitoare la raza maximă, prevăzută la articolul 16 alineatul (6) din prezentul regulament, se conformează dispoziției respective ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2030 ◄ .
(7)  
Prin derogare de la dispozițiile din partea IV secțiunea 2 din anexa I la prezentul regulament, pentru exploatațiile sau unitățile de producție care produc puicuțe în spații pentru păsările de curte care au fost construite, renovate sau date în folosință înainte de data începerii aplicării prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 834/2007 și (CE) nr. 889/2008, și în cazul cărora adaptările majore ale structurii adăposturilor pentru păsări de curte sau achizițiile suplimentare de terenuri trebuie să respecte normele din partea IV secțiunea 2 din anexa I la prezentul regulament, respectă densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare pentru puicuțe și pui de găină masculi pentru carne, prevăzute în partea IV secțiunea 2 din anexa I la prezentul regulament, ►M1  începând cel târziu de la 1 ianuarie 2030 ◄ .

Articolul 27

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

NORME PRIVIND DENSITATEA EFECTIVELOR ȘI SUPRAFAȚA MINIMĂ PENTRU SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE DESTINATE EFECTIVELOR DE ANIMALE, MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL II

Partea I: Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare destinate bovinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, menționate la articolul 3

1.   Bovine 

Suprafața interioară

(suprafața netă la dispoziția animalelor)

Suprafața exterioară

(suprafața pentru mișcare, exclusiv pășuni)

 

Greutatea minimă în viu (kg)

m2/cap

m2/cap

 

Până la 100

1,5

1,1

Până la 200

2,5

1,9

Până la 350

4,0

3

Peste 350

5 cu minimum 1 m2/100 kg

3,7 cu minimum 0,75 m2/100 kg

Vaci de lapte

 

6

4,5

Tauri pentru reproducție

 

10

30

2.   Ovine și caprine 

Suprafața interioară

(suprafața netă la dispoziția animalelor)

Suprafața exterioară

(suprafața pentru mișcare, exclusiv pășuni)

 

m2/cap

m2/cap

Ovină adultă

1,5

2,5

Miel

0,35

0,5

Caprină adultă

1,5

2,5

Ied

0,35

0,5

3.   Ecvidee 

Suprafața interioară

(suprafața netă la dispoziția animalelor)

Suprafața exterioară

(suprafața pentru mișcare, exclusiv pășuni)

 

Greutatea minimă în viu (kg)

m2/cap [dimensiunea boxelor în raport cu înălțimea cailor]

m2/cap

Ecvidee pentru reproducție și pentru îngrășare

Până la 100

1,5

1,1

Până la 200

2,5

1,9

Până la 350

4,0

3

Peste 350

5 cu minimum 1 m2/100 kg

3,7 cu minimum 0,75 m2/100 kg

Partea II: Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele exterioare pentru cervide, menționate la articolul 6Specii de

cervide

Suprafața minimă pentru suprafața exterioară per incintă sau per țarc

Numărul maxim al animalelor adulte reprezentând densitatea efectivelor (*1) per ha

Cerbul Sika

Cervus nippon

1 ha

15

Cerbul lopătar

Dama dama

1 ha

15

Cerbul comun

Cervus elaphus

2 ha

7

Cerbul lui Père David

Elaphurus davidianus

2 ha

7

Mai mult de o specie de cervide

3 ha

7 dacă din cârd face parte cerbul comun sau cerbul lui Père David;

15 dacă nici cerbul comun, nici cerbul lui Père David nu fac parte din cârd

(*1)   

Două cervide cu vârsta de maximum 18 luni echivalează cu un cervid.

Partea III: Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare pentru porcine, menționate la articolul 10 

 

Suprafața interioară (suprafața netă la dispoziția porcinelor, însemnând dimensiunile interioare incluzând adăpătoarele, dar excluzând hrănitorii în care porcinele nu se pot întinde)

Suprafața exterioară

 

Greutatea minimă în viu (kg)

m2/cap

m2/cap

Scroafele lactante cu purcei până la înțărcare

 

7,5 per scroafă

2,5

Porcine pentru îngrășare

Purceii înțărcați, porcii de producție, scrofițele, vierii de producție

De maximum 35 kg

0,6

0,4

De peste 35 kg, dar de maximum 50 kg

0,8

0,6

De peste 50 kg, dar de maximum 85 kg

1,1

0,8

De peste 85 kg, dar de maximum 110 kg

1,3

1

De peste 110 kg

1,5

1,2

Scroafe de reproducție

Scroafe în așteptare

 

2,5

1,9

Animal mascul de reproducție din specia porcină

Vier

 

6

10 dacă țarcurile sunt utilizate pentru monta naturală

8

Partea IV: Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare pentru păsările de curte, menționate la articolul 14, la articolul 15 alineatul (2) litera (c) și la articolul 15 alineatul (6), și stinghiile sau stinghiile de odihnă menționate la articolul 15 alineatul (5)

1.   Păsările pentru reproducție din specia Gallus gallus destinate producției de ouă de incubație pentru viitoare găini ouătoare și păsările pentru reproducție din specia Gallus gallus destinate producției de ouă de incubație pentru viitoare păsări pentru îngrășare din specia Gallus gallus:Vârsta

≥ 18 săptămâni

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Numărul maxim de păsări pentru reproducție per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

6

Stinghii pentru păsările pentru reproducție pentru viitoare găini ouătoare

Minimul de cm de stinghie/pasăre

18

Cuiburi

7 păsări femelă per cuib sau, dacă este vorba despre un cuib comun, 120 cm2/pasăre femelă

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4

2.   Puicuțe și pui de găină masculi pentru carne:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele

Orice combinație de stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele care asigură

un minim de 10 cm de stinghie/pasăre

sau

un minim de 100 cm2 de stinghie de odihnă/pasăre

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

1

3.   Găini ouătoare, inclusiv tulpinile crescute cu scop dublu, pentru producția de carne și pentru producția de ouă:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Numărul maxim de păsări per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

6

Stinghii

Minimul de cm de stinghie/pasăre

18

Cuiburi

7 găini ouătoare per cuib sau, dacă este vorba despre un cuib comun, 120 cm2/găină ouătoare

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4

4.   Păsări de curte din specia Gallus gallus pentru îngrășare:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele

Orice combinație de stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele care asigură

un minim de 5 cm de stinghie/pasăre

un minim de 25 cm2 de stinghie de odihnă/pasăre

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară a adăposturilor fixe

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară a adăposturilor mobile

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

2,5

5.   Păsări de curte din specia Gallus gallus pentru îngrășare: claponi și puicuțe pentru carneDensitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele

Orice combinație de stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele care asigură

un minim de 5 cm de stinghie/pasăre

un minim de 25 cm2 de stinghie de odihnă/pasăre

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4

6.   Alte păsări de curte pentru îngrășare decât cele din specia Gallus gallus: Curcani și curci din specia Meleagris gallopavo, comercializați întregi pentru carne sau destinați tranșării:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele

Orice combinație de stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele care asigură

un minim de 10 cm de stinghie/pasăre

un minim de 100 cm2 de stinghie de odihnă/pasăre

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

10

7.   Alte păsări de curte pentru îngrășare decât cele din specia Gallus gallus: Gâște din specia Anser anser domesticus:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

15

8.   Alte păsări de curte pentru îngrășare decât cele din specia Gallus gallus: Rațe din rasa Pekin din specia Anas platyrhynchos domesticus, rațe leșești din specia Cairina moschata și hibrizi și rațe Mulard din specia Cairina moschata × Anas platyrhynchos:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte

21 kg greutate în viu/m2

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4,5

9.   Alte păsări de curte pentru îngrășare decât cele din specia Gallus gallus: Bibilici din specia Numida meleagris f. domestica:Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața interioară

Densitatea efectivelor per m2 de suprafață utilizabilă a suprafeței interioare a adăpostului pentru păsări de curte.

21 kg greutate în viu/m2

Stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele

Orice combinație de stinghii sau stinghii de odihnă sau ambele care asigură

un minim de 5 cm de stinghie/pasăre

un minim de 25 cm2 de stinghie de odihnă/pasăre

Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafața exterioară

Minimul de m2 de suprafață exterioară per pasăre

4

Partea V: Densitatea efectivelor și suprafața minimă pentru suprafețele interioare și exterioare pentru iepuri, menționate la articolul 18

1.   Pentru suprafața interioară 

Suprafața interioară

(suprafața netă utilizabilă per animal excluzând suprafața în m2/cap ocupată de platforme) pentru spațiul de odihnă

Adăposturi fixe

Suprafața interioară

(suprafața netă utilizabilă per animal excluzând suprafața în m2/cap ocupată de platforme) pentru spațiul de odihnă

Adăposturi mobile

Femele care alăptează cu pui, până la înțărcare

0,6 m2/femelă cu pui, dacă greutatea în viu a femelei este mai mică de 6 kg

0,72 m2/femelă cu pui, dacă greutatea în viu a femelei este mai mare de 6 kg

0,6 m2/femelă cu pui, dacă greutatea în viu a femelei este mai mică de 6 kg

0,72 m2/femelă cu pui, dacă greutatea în viu a femelei este mai mare de 6 kg

Femele gestante și pentru reproducție

0,5 m2/femelă gestantă sau pentru reproducție, dacă greutatea în viu este mai mică de 6 kg

0,62 m2/femelă gestantă sau pentru reproducție, dacă greutatea în viu este mai mare de 6 kg

0,5 m2/femelă gestantă sau pentru reproducție, dacă greutatea în viu este mai mică de 6 kg

0,62 m2/femelă gestantă sau pentru reproducție, dacă greutatea în viu este mai mare de 6 kg

Iepuri pentru îngrășare, de la înțărcare până la sacrificare

Iepuri de înlocuire (de la finalul fazei de îngrășare până la vârsta de 6 luni)

0,2

0,15

Iepuri masculi adulți

0,6

1 dacă iepurele mascul primește femele pentru împerechere

0,6

1 dacă iepurele mascul primește femele pentru împerechere

2.   Pentru suprafața exterioară 

Suprafața exterioară (un spațiu de mișcare situat în exterior cu vegetație, de preferință pășune)

(suprafața netă utilizabilă per animal excluzând suprafața în m2/cap ocupată de platforme)

Adăposturi fixe

Suprafața exterioară

(suprafața netă utilizabilă per animal excluzând suprafața în m2/cap ocupată de platforme)

Adăposturi mobile

Femele care alăptează cu pui, până la înțărcare

2,5 m2/femelă cu pui

2,5 m2/femelă cu pui

Femele gestante/femele pentru reproducție

2,5

2,5

Iepuri pentru îngrășare, de la înțărcare până la sacrificare

Iepuri de înlocuire (de la finalul fazei de îngrășare până la vârsta de 6 luni)

0,5

0,4

Iepuri masculi adulți

2,5

2,5
ANEXA II

NORME DETALIATE PRIVIND DENSITATEA EFECTIVELOR ȘI CARACTERISTICILE SPECIFICE ALE SISTEMELOR DE PRODUCȚIE ȘI DE REȚINERE PENTRU ANIMALELE DE ACVACULTURĂ, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 22

Partea I: Salmonide în apă dulce

Păstrăv comun (Salmo trutta) – păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss) – fântânel (Salvelinus fontinalis) – somon (Salmo salar) – păstrăv arctic (Salvelinus alpinus) – lipan (Thymallus thymallus) – păstrăv de lac (sau păstrăv gri) (Salvelinus namaycush) – lostriță (Hucho hucho).Sisteme de producție

Sistemele de îngrășare din fermă trebuie alimentate din sisteme în circuit deschis. Debitul apei trebuie să asigure o saturație minimă cu oxigen de 60 % pentru efectivele de animale și trebuie să asigure confortul acestora și eliminarea efluenților rezultați în urma activităților de creștere a animalelor.

Densitatea maximă a efectivelor

Specii de salmonide care nu sunt enumerate în continuare 15 kg/m3

Somon 20 kg/m3

Păstrăv comun și păstrăv-curcubeu 25 kg/m3

Păstrăv arctic 25 kg/m3

Partea II: Salmonide în apă de mare

Somon (Salmo salar), păstrăv comun (Salmo trutta) – păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss)Densitatea maximă a efectivelor

10 kg/m3 în țarcuri din plasă

Partea III: Cod (Gadus morhua) și alți pești din familia Gadidae, lavrac (Dicentrarchus labrax), doradă (Sparus aurata), Argyrosomus regius, calcan [Psetta maxima (= Scopthalmus maximux)], pagrus comun [Pagrus pagrus (= Sparus pagrus)], Sciaenops ocellatus și alți pești din familia Sparidae, precum și specii de siganus (Siganus spp.)Sisteme de producție

În sisteme de reținere în circuit deschis (țarcuri din plasă/cuști) cu viteze minime ale curenților marini pentru a asigura peștilor un nivel optim de bunăstare sau în sisteme în circuit deschis pe uscat.

Densitatea maximă a efectivelor

Pentru alți pești decât calcanul: 15 kg/m3

Pentru calcan: 25 kg/m2

Partea IV: Lavrac, doradă, Argyrosomus regius, specii de barbun (Liza, Mugil) și țipar (Anguilla spp.) în iazuri în pământ în regiuni mareice și lagune costiereSistem de reținere

Deșerturi de sare tradiționale transformate în unități de producție de acvacultură și iazuri similare în pământ în zone mareice

Sisteme de producție

Apa trebuie reînnoită în mod corespunzător pentru a se asigura bunăstarea speciilor. Cel puțin 50 % din diguri trebuie să aibă iazuri de purificare cu vegetație în zonele umede.

Densitatea maximă a efectivelor

4 kg/m3

Partea V: Sturioni în apă dulce

Specii vizate: Familia AcipenserSisteme de producție

Debitul apei în fiecare unitate de creștere trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura bunăstarea animalelor.

Efluenții trebuie să aibă o calitate echivalentă cu cea a apei care intră în unitate.

Densitatea maximă a efectivelor

30 kg/m3

Partea VI: Pești în ape interioare

Specii vizate: Familia crapului (Cyprinidae) și alte specii conexe în contextul policulturii, inclusiv bibanul, știuca, lup-de-mare de Atlantic, peștii din familia Coregonidae, sturionii.

Bibanul (Perca fluviatilis) în monoculturăSisteme de producție

În iazuri de pește care periodic trebuie drenate complet și în lacuri. Lacurile trebuie rezervate exclusiv producției ecologice, inclusiv culturilor în zonele uscate.

Zona de capturare a peștelui trebuie să fie dotată cu o aducție de apă curată și să aibă dimensiuni care să asigure peștilor confortul maxim. După recoltare, peștii trebuie păstrați în apă curată.

În jurul unităților din apele interioare trebuie menținute zone cu vegetație naturală ca zone-tampon pentru suprafețele de teren externe neincluse în funcționarea fermei piscicole, în conformitate cu normele agriculturii ecologice.

Pentru stadiul de creștere se poate recurge la „policultură” cu condiția să fie pe deplin satisfăcute criteriile menționate în prezentele specificații pentru celelalte specii de pești lacustre.

Densitatea maximă a efectivelor

Producția totală a speciilor este limitată la 1 500 kg de pește pe hectar pe an (exprimată ca productivitate datorată caracteristicilor specifice ale sistemului de producție).

Densitatea maximă a efectivelor numai pentru biban, în monocultură

20 kg/m3

Partea VII: Creveți din familia Penaeidae și creveți de apă dulce (Macrobrachium spp.)Sisteme de producție

Trebuie amplasate în zone argiloase sterile pentru ca impactul construirii iazului asupra mediului să fie minim. Iazurile trebuie construite cu argila naturală preexistentă.

Densitatea maximă a efectivelor

Însămânțare: maximum 22 post-larve/m2

Biomasa maximă la un moment dat: 240 g/m2

Partea VIII: Specii de rac

Specii vizate: Astacus astacus.Densitatea maximă a efectivelor

Pentru racii de dimensiuni mici (< 20 mm): 100 de indivizi per m2.

Pentru racii de dimensiuni intermediare (20‐50 mm): 30 de indivizi per m2.

Pentru racii adulți (> 50 mm): 5 indivizi per m2, cu condiția să fie puse la dispoziție zone de refugiu potrivite.

Partea IX: Moluște și echinodermeSisteme de producție

Paragate, viviere flotabile, cultură bentală, saci din plasă, cuști, tăvi, plasă tip juvelnic compartimentat, piloți și alte sisteme de reținere. Pentru culturile de midii pe viviere flotabile, numărul de corzi suspendate nu trebuie să depășească una pe metru pătrat de suprafață. Lungimea maximă a corzilor suspendate nu trebuie să depășească 20 de metri. Subțierea corzilor suspendate nu trebuie să se facă în cursul ciclului de producție; cu toate acestea, corzile suspendate pot fi subdivizate fără a se spori densitatea midiilor.

Partea X: Peștii tropicali de apă dulce: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), pangasius (Pangasius spp.)Sisteme de producție

Iazuri și cuști din plasă

Densitatea maximă a efectivelor

Pangasius 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3
ANEXA III

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE STATELE MEMBRE, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 25

Partea I: Informațiile din baza de date menționată la articolul 26 alineatul (1) și din sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) și, dacă este cazul, la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848

1. 

Informațiile despre disponibilitatea materialului de reproducere a plantelor ecologice și în conversie, cu excepția plantulelor, dar incluzând cartofii de sămânță, pentru fiecare categorie specifică salvată în baza de date menționată la articolul 26 alineatul (1) sau în sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848 includ următoarele elemente:

— 
denumirea științifică și denumirea comună (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
denumirea soiului sau a materialului eterogen;
— 
cantitatea în conversie disponibilă, astfel cum a fost estimată de operatori (numărul total de unități sau greutatea semințelor);
— 
cantitatea ecologică disponibilă, astfel cum a fost estimată de operatori (numărul total de unități sau greutatea semințelor);
— 
numărul operatorilor care au încărcat voluntar informațiile în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.

În sensul prezentului punct, „plantulă” înseamnă o plantă tânără provenită din semințe, nu din butaș.

2. 

Informațiile despre disponibilitatea animalelor tinere din acvacultura ecologică pentru fiecare specie, salvate în sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, includ următoarele elemente:

— 
specia și genul (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
rasele și tulpinile, dacă este cazul;
— 
stadiul de viață (de exemplu, icre, pește mic, animal tânăr) la comercializarea ca material ecologic;
— 
cantitatea disponibilă astfel cum a fost estimată de operatori;
— 
starea de sănătate în conformitate cu Directiva 2006/88/CE a Consiliului ( 2 );
— 
numărul operatorilor care au încărcat voluntar informațiile în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.
3. 

Informațiile despre disponibilitatea animalelor ecologice pentru fiecare specie, salvate în sistemele menționate la articolul 26 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, includ următoarele elemente:

— 
specia și genul (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
rasele și tulpinile;
— 
scopurile producției; lapte, carne, dublu scop sau ameliorare;
— 
stadiul de viață: animale adulte sau tinere (și anume bovine < 6 luni, bovine adulte);
— 
cantitate (numărul total al animalelor) disponibilă astfel cum a fost estimată de operatori;
— 
starea de sănătate în raport cu normele orizontale privind sănătatea animalelor
— 
numărul operatorilor care au încărcat voluntar informațiile în temeiul articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.
4. 

Atunci când este relevant, informațiile despre disponibilitatea raselor și a tulpinilor ecologice adaptate la producția ecologică pentru speciile menționate la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să includă următoarele elemente:

— 
specia și genul (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
rasele și tulpinile;
— 
scopurile producției; lapte, carne, dublu scop sau ameliorare;
— 
cantitate (numărul total al animalelor) disponibilă astfel cum a fost estimată de operatori;
— 
starea de sănătate în raport cu normele orizontale privind sănătatea animalelor;
— 
numărul operatorilor care au încărcat voluntar informațiile în temeiul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848.
5. 

Atunci când este relevant, informațiile despre disponibilitatea puicuțelor ecologice menționate la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să includă următoarele elemente:

— 
specia și genul (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
rasele și tulpinile;
— 
scopurile producției; carne, ouă, dublu scop sau ameliorare;
— 
cantitate (numărul total al animalelor) disponibilă estimată de operatori;
— 
sistemul de creștere (a se indica dacă este pe mai multe niveluri);
— 
starea de sănătate în raport cu normele orizontale privind sănătatea animalelor;
— 
numărul operatorilor care au încărcat voluntar informațiile în temeiul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Partea II: Informațiile privind derogările acordate în conformitate cu punctul 1.8.5 din partea I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 și la punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din partea II din anexa respectivă

1. 

Informațiile privind derogările acordate în conformitate cu punctul 1.8.5 din partea I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să includă:

— 
denumirea științifică și denumirea comună (denumirea comună și denumirea în limba latină);
— 
soiul;
— 
numărul de derogări și greutatea totală a semințelor sau numărul total de plante pentru care s-au acordat derogări;
— 
justificări ale derogării: pentru cercetare, din lipsa soiului corespunzător, în scopuri de conservare sau alte motive;
— 
dacă este cazul, în ceea ce privește derogările din alte motive decât pentru cercetare, lista speciilor pentru care nu se acordă nicio derogare, întrucât sunt disponibile în cantitate suficientă în formă ecologică.
2. 

Pentru fiecare specie de animale convenționale (bovine, ecvidee, ovine, caprine, porcine și cervide, iepuri, păsări de curte), informațiile privind derogările acordate în conformitate cu punctele 1.3.4.3 și 1.3.4.4 din partea II din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie să includă următoarele elemente:

— 
denumirea științifică și denumirea comună (denumirea comună și denumirea în limba latină, și anume specia și genul);
— 
rasele și tulpinile;
— 
scopurile producției; carne, lapte, dublu scop sau ameliorare;
— 
numărul de derogări și numărul total de animale pentru care s-au acordat derogări;
— 
justificări ale derogării: dacă motivul a fost lipsa disponibilității animalelor adecvate sau au existat alte motive.( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

( 2 ) Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (JO L 328, 24.11.2006, p. 14).

Top