EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0194-20201013

Consolidated text: Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/194/2020-10-13

02020R0194 — RO — 13.10.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/194 AL COMISIEI

din 12 februarie 2020

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

(JO L 040 13.2.2020, p. 114)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1318 AL COMISIEI din 22 septembrie 2020

  L 309

4

23.9.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/194 AL COMISIEI

din 12 februarie 2020

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuriArticolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„regim non-UE” înseamnă regimul special pentru serviciile prestate de persoane impozabile nestabilite în Comunitate, prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 2 din Directiva 2006/112/CE;

2. 

„regim UE” înseamnă regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri pe teritoriul unui stat membru efectuate prin interfețe electronice care facilitează aceste livrări, în conformitate cu articolul 14a alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, în conformitate cu titlul XII capitolul 6 secțiunea 3 din Directiva 2006/112/CE;

3. 

„regim de import” înseamnă regimul special pentru vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, prevăzut la titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE;

4. 

„regimuri speciale” înseamnă regimul non-UE, regimul UE și regimul de import.

Articolul 2

Funcționalități ale interfeței electronice

Interfața electronică a statului membru de identificare prin intermediul căreia o persoană impozabilă sau un intermediar care acționează în contul acesteia se înregistrează pentru a utiliza unul dintre regimurile speciale și prin intermediul căreia persoana în cauză sau intermediarul care acționează în contul acesteia transmite statului membru de identificare declarații privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul regimului respectiv, are următoarele funcționalități:

(a) 

trebuie să ofere posibilitatea de a salva informațiile și orice modificări aduse informațiilor care trebuie furnizate în temeiul articolului 361 sau 369p din Directiva 2006/112/CE, precum și informațiile care trebuie incluse în declarația de TVA în temeiul articolului 365, 369g sau 369t din Directiva 2006/112/CE, înainte de transmiterea acestor informații sau modificări;

(b) 

trebuie să permită persoanei impozabile sau intermediarului care acționează în contul acesteia să transmită informațiile relevante referitoare la declarațiile de TVA printr-un transfer electronic de fișiere, în conformitate cu condițiile stabilite de statul membru de identificare.

Articolul 3

Transmiterea informațiilor de identificare

(1)  Statul membru de identificare transmite celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, următoarele informații, inclusiv eventualele modificări aduse acestora:

(a) 

informații pentru identificarea persoanei impozabile care utilizează regimul non-UE;

(b) 

informații pentru identificarea persoanei impozabile care utilizează regimul UE;

(c) 

informații pentru identificarea persoanei impozabile care utilizează regimul de import;

(d) 

informații pentru identificarea intermediarului;

(e) 

numărul de identificare atribuit persoanei impozabile sau intermediarului.

(2)  Mesajul electronic comun prevăzut în anexa I se utilizează pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1), folosind, în fiecare caz, coloana corespunzătoare indicată mai jos:

(a) 

coloana B pentru regimul non-UE;

(b) 

coloana C pentru regimul UE;

(c) 

coloana D pentru regimul de import, pentru identificarea persoanei impozabile în conformitate cu articolul 369p alineatul (1) sau (3) din Directiva 2006/112/CE;

(d) 

coloana E pentru regimul de import, pentru identificarea intermediarului în conformitate cu articolul 369p alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE;

(3)  Statul membru de identificare informează fără întârziere celelalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la prezentul regulament, în cazul în care persoana impozabilă:

(a) 

este exclusă sau eliminată din registrul de identificare al unuia dintre regimurile speciale în conformitate cu articolul 363, cu articolul 369e sau cu articolul 369r alineatul (1) sau (3) din Directiva 2006/112/CE;

(b) 

încetează în mod voluntar să utilizeze unul dintre regimurile speciale;

(c) 

schimbă statul membru de identificare în cadrul regimului UE sau al regimului de import.

(4)  Statul membru de identificare informează fără întârziere celelalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la prezentul regulament, în cazul în care intermediarul:

(a) 

este eliminat din registrul de identificare în conformitate cu articolul 369r alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE;

(b) 

încetează în mod voluntar să acționeze în calitate de intermediar;

(c) 

schimbă statul membru de identificare.

(5)  Numerele individuale de identificare în scopuri de TVA alocate persoanelor impozabile în temeiul articolului 369q alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/112/CE sau, după caz, în legătură cu aceste persoane, fac obiectul unui schimb automat între statul membru de identificare și celelalte state membre prin intermediul unui registru central sau al unui alt instrument fiabil de schimb de date, într-un mod care să asigure în permanență o vizualizare actualizată corectă de către statele membre a validității tuturor numerelor de identificare în scopuri de TVA care au fost atribuite de toate statele membre.

Articolul 4

Transmiterea declarației de TVA de către persoana impozabilă sau de către intermediar

(1)  Persoana impozabilă sau, în cazul regimului de import, intermediarul care acționează în contul acesteia transmite statului membru de identificare declarațiile de TVA cu detaliile solicitate în temeiul articolului 365, 369g sau 369t din Directiva 2006/112/CE, utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa III la prezentul regulament. Coloana B a mesajului electronic comun se utilizează pentru regimul non-UE, coloana C pentru regimul UE și coloana D pentru regimul de import.

(2)  În cazul în care, în ceea ce privește un regim special, o persoană impozabilă nu livrează bunuri sau nu prestează servicii în cadrul respectivului regim special în niciun stat membru în cursul unei perioade fiscale și nu are de adus nicio modificare la declarațiile anterioare de TVA, se completează o declarație privind TVA cu mențiunea „Nulă”. În acest scop, se completează numai casetele următoare din mesajul electronic comun prevăzut în anexa III:

(a) 

casetele 1, 2, 11 și 24 pentru regimul non-UE;

(b) 

casetele 1, 2, 21 și 24 pentru regimul UE;

(c) 

casetele 1, 1a, 2, 11 și 24 pentru regimul de import.

(3)  Persoana impozabilă sau, în cazul regimului de import, intermediarul care acționează în contul acesteia are obligația de a introduce livrările sau prestările legate de un stat membru de consum numai în cazul în care livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în cadrul regimurilor speciale au fost efectuate în statul membru respectiv în cursul perioadei fiscale în cauză.

În plus, în cazul regimului UE, persoana impozabilă are obligația de a introduce livrările menționate la articolul 369g alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112/CE legate de un stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile numai în cazul în care bunurile care fac obiectul regimului UE au fost expediate sau transportate din statul membru respectiv în cursul perioadei fiscale în cauză. În mod similar, persoana impozabilă are obligația de a introduce prestările efectuate dintr-un stat membru de stabilire numai în cazul în care prestările de servicii realizate în cadrul regimului UE au fost efectuate din statul membru în cauză în cursul perioadei fiscale în cauză.

Articolul 5

Transmiterea informațiilor conținute în declarația de TVA

Informațiile conținute în declarația de TVA menționate la articolul 4 alineatul (1) trebuie transmise de statul membru de identificare, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III:

(a) 

fiecărui stat membru de consum menționat în declarația de TVA;

(b) 

în plus, în cazul regimului UE, fiecăruia dintre următoarele state membre menționate în declarația de TVA:

(i) 

fiecărui stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile;

(ii) 

fiecărui stat membru de stabilire din care au fost prestate servicii.

În sensul primului paragraf, statul membru de identificare transmite fiecărui stat membru relevant informațiile generale conținute în partea 1 a mesajului electronic comun stabilit în anexa III, împreună cu informațiile conținute în părțile 2, 3 și 4 ale respectivului mesaj electronic comun referitoare la statul membru în cauză.

Articolul 6

Numărul unic de referință

Informațiile transmise în conformitate cu articolul 5 conțin un număr de referință alocat de statul membru de identificare care aparține în mod unic declarației de TVA în cauză.

▼M1

Articolul 7

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 se abrogă cu efect de la 1 iulie 2021.

Cu toate acestea, în ceea ce privește transmiterea și rectificarea declarațiilor de TVA cu privire la prestările de servicii care fac obiectul unuia dintre regimurile speciale menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 și care au fost efectuate înainte de 1 iulie 2021, respectivul regulament de punere în aplicare continuă să se aplice până la 10 august 2024.

▼B

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 iulie 2021.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Date de identificareColoana A

Coloana B

Coloana C

Coloana D

Coloana E

Numărul casetei

Regimul non-UE

Regimul UE

Regimul de import

(Identificarea persoanei impozabile)

Regimul de import

(Identificarea intermediarului)

1

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362 din Directiva 2006/112/CE (1)

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369d din Directiva 2006/112/CE, inclusiv codul de țară

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369q alineatul (1) sau (3) din Directiva 2006/112/CE (2)

Numărul individual de identificare alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369q alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE (3)

1a

 

 

În cazul în care persoana impozabilă este reprezentată de un intermediar, numărul individual de identificare al intermediarului respectiv, alocat în conformitate cu articolul 369q alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE

 

2

Codul național de identificare fiscală

 

Codul național de identificare fiscală (4)

 

2a

 

 

Numărul de identificare în scopuri de TVA, dacă este cazul

Numărul de identificare în scopuri de TVA

3

Denumirea societății

Denumirea societății

Denumirea societății

Denumirea societății

4

Denumirea/denumirile comercială/comerciale a(le) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

Denumirea/denumirile comercială/comerciale a(le) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

Denumirea/denumirile comercială/comerciale a(le) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

Denumirea/denumirile comercială/comerciale a(le) societății, în cazul în care diferă de denumirea societății

5

Adresa poștală completă a societății (5)

Adresa poștală completă a societății (5)

Adresa poștală completă a societății (5)

Adresa poștală completă a societății (5)

6

Țara în care persoana impozabilă își are locul de desfășurare a activității

Țara în care persoana impozabilă își are locul de desfășurare a activității, în cazul în care acesta se află în afara Uniunii

Țara în care persoana impozabilă își are locul de desfășurare a activității

Statul membru în care intermediarul își are locul de desfășurare a activității sau, în absența unui loc de desfășurare a activității situat în Uniune, statul membru în care intermediarul are sediu permanent, în cazul în care acesta indică faptul că va utiliza regimul de import în contul persoanei/persoanelor impozabile pe care o/le reprezintă

7

Adresa de e-mail a persoanei impozabile

Adresa de e-mail a persoanei impozabile

Adresa de e-mail a persoanei impozabile

Adresa de e-mail a intermediarului

8

Site-ul/site-urile internet al(e) persoanei impozabile

Site-ul/site-urile internet al(e) persoanei impozabile, dacă este/sunt disponibil(e)

Site-ul/site-urile internet al(e) persoanei impozabile

 

9

Numele persoanei de contact

Numele persoanei de contact

Numele persoanei de contact

Numele persoanei de contact

10

Numărul de telefon

Numărul de telefon

Numărul de telefon

Numărul de telefon

11

Numărul IBAN sau OBAN

Numărul IBAN

Numărul IBAN (6)

Numărul IBAN (7)

12

Codul BIC (8)

Codul BIC (8)

Codul BIC (6) (8)

Codul BIC (7) (8)

13.1

 

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA sau, dacă acesta/acestea nu este/sunt disponibil(e), codul/codurile de identificare fiscală alocat(e) de către statul/statele membru/membre în care persoana impozabilă are sediu/sedii permanent(e), altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, și de statul/statele membru/membre din care sunt expediate sau transportate bunurile, altul/altele decât statul membru de identificare ( (9)

A se indica dacă persoana impozabilă are sediu permanent în acest stat membru ( (14)

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA sau, dacă acesta/acestea nu este/sunt disponibil(e), codul/codurile de identificare fiscală alocat(e) de către statul/statele membru/membre în care persoana impozabilă are sediu/sedii permanent(e), altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare (9)

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA sau, dacă acesta/acestea nu este/sunt disponibil(e), codul/codurile de identificare fiscală alocat(e) de către statul/statele membru/membre în care persoana impozabilă are sediu/sedii permanent(e), altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare (9)

14.1

 

Adresa poștală completă și denumirea comercială a sediilor permanente și a locurilor din care bunurile sunt expediate sau transportate către alte state membre decât statul membru de identificare (10)

Adresa poștală completă și denumirea comercială a sediilor permanente din alte state membre decât statul membru de identificare (10)

Adresa poștală completă și denumirea comercială a sediilor permanente din alte state membre decât statul membru de identificare (10)

15.1

 

Numărul/numerele de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul/statele membru/membre în calitate de persoană impozabilă nestabilită (11)

 

 

16.1

Declarație electronică care să ateste că persoana impozabilă nu este stabilită în Uniune

Declarație electronică care să ateste că persoana impozabilă nu este stabilită în Uniune

 

 

16.2.

 

A se indica dacă persoana impozabilă este o interfață electronică menționată la articolul 14a alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE (14)

 

 

17

Data de începere a utilizării regimului (12)

Data de începere a utilizării regimului (12)

Data de începere a utilizării regimului (13)

 

18

Data cererii de înregistrare a persoanei impozabile în cadrul regimului

Data cererii de înregistrare a persoanei impozabile în cadrul regimului

Data cererii de înregistrare a persoanei impozabile sau a intermediarului care acționează în contul acesteia în cadrul regimului

Data cererii de înregistrare ca intermediar

19

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

Data deciziei de înregistrare adoptată de către statul membru de identificare

20

 

A se indica dacă persoana impozabilă este un grup TVA (14)

 

 

21

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362, 369d sau 369q din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care persoana impozabilă a utilizat anterior sau utilizează în prezent unul dintre aceste regimuri

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362, 369d sau 369q din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care persoana impozabilă a utilizat anterior sau utilizează în prezent unul dintre aceste regimuri

Numărul/numerele individual(e) de identificare în scopuri de TVA alocat(e) de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362, 369d sau 369q din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care persoana impozabilă a utilizat anterior sau utilizează în prezent unul dintre aceste regimuri

►M1  Numărul/numerele alocat(e) intermediarului de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369q alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care intermediarul a acționat în prealabil ca atare ◄

(1)   A se respecta următorul format: EUxxxyyyyyz, unde: xxx este codul numeric ISO format din 3 cifre al statului membru de identificare (SMI), yyyyy este numărul format din 5 cifre atribuit de SMI, iar z este o cifră de control.

(2)   A se respecta următorul format: IMxxxyyyyyyz, unde: xxx este codul numeric ISO format din 3 cifre al SMI, yyyyyy este numărul format din 6 cifre atribuit de SMI, iar z este o cifră de control.

(3)   A se respecta următorul format: INxxxyyyyyyz, unde: xxx este codul numeric ISO format din 3 cifre al SMI, yyyyyy este numărul format din 6 cifre atribuit de SMI, iar z este o cifră de control.

(4)   Obligatoriu dacă în caseta 2a nu se indică niciun număr de identificare în scopuri de TVA.

(5)   A se indica codul poștal, dacă există.

(6)   Dacă persoana impozabilă nu este reprezentată de un intermediar.

(7)   Dacă persoana impozabilă este reprezentată de un intermediar.

(8)   Codul BIC este opțional.

(9)   În cazul în care există mai multe sedii permanente sau mai multe state membre din care sunt expediate sau transportate bunurile, se utilizează casetele 13.1, 13.2 etc.

(10)   În cazul în care există mai multe sedii permanente și/sau mai multe locuri din care sunt expediate sau transportate bunurile, se utilizează casetele 14.1, 14.2 etc.

(11)   În cazul în care există mai multe numere de identificare în scopuri de TVA alocate de statul/statele membru/membre în calitate de persoană impozabilă nestabilită, se utilizează casetele 15.1, 15.2 etc.

(12)   În anumite cazuri limitate, aceasta poate fi anterioară datei de înregistrare în cadrul regimului.

(13)    ►M1  Data de începere a utilizării regimului este identică cu data din coloana D, caseta 19 și, în cazul înregistrării prealabile în conformitate cu articolul 2 al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026, nu poate fi anterioară datei de 1 iulie 2021. ◄

(14)   În această casetă este suficient să bifați da/nu.
ANEXA II

Informații detaliate cu privire la statutul persoanelor impozabile sau al intermediarilor în registrul unui stat membru de identificare 

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA al unei persoane impozabile alocat de statul membru de identificare, inclusiv codul de țară

Numărul individual de identificare al unui intermediar, alocat de statul membru de identificare, inclusiv codul de țară

Data intrării în vigoare a modificării

Motivați modificarea în registru a statutului persoanei impozabile prin utilizarea codurilor următoare:

(1)  persoana impozabilă sau, după caz, intermediarul care acționează în contul său a notificat statului membru de identificare că persoana impozabilă nu mai efectuează prestări de servicii și/sau livrări de bunuri reglementate de regimul special;

(2)  statul membru de identificare presupune că activitățile impozabile ale persoanei impozabile acoperite de regimul special au încetat;

(3)  persoana impozabilă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special;

(4)  persoana impozabilă nu respectă, în mod sistematic, normele regimului special;

(5)  persoana impozabilă sau intermediarul care acționează în contul său a solicitat să părăsească în mod voluntar regimul;

(6)  persoana impozabilă a solicitat să fie identificată într-un nou stat membru de identificare.

Motivați modificarea în registru a statutului intermediarului prin utilizarea codurilor următoare:

(2)  intermediarul nu a acționat ca intermediar în contul niciunei persoane impozabile care utilizează regimul de import timp de două trimestre calendaristice consecutive;

(3)  intermediarul nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a acționa ca atare;

(4)  intermediarul nu respectă, în mod sistematic, normele regimului de import;

(5)  intermediarul a solicitat încetarea voluntară a activității de intermediar;

(6)  intermediarul a solicitat să fie identificat într-un nou stat membru de identificare.
ANEXA III

Declarațiile de TVAPartea 1: Informații generale

Coloana A

Coloana B

Coloana C

Coloana D

Numărul casetei

Regimul non-UE

Regimul UE

Regimul de import

Numărul unic de referință (1):

1

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 362 din Directiva 2006/112/CE

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369d din Directiva 2006/112/CE, inclusiv codul de țară

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA alocat de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369q alineatul (1) sau (3) din Directiva 2006/112/CE

1a

 

 

În cazul în care persoana impozabilă este reprezentată de un intermediar, numărul de identificare al intermediarului respectiv, alocat în conformitate cu articolul 369q alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE

2

Perioada fiscală (2)

Perioada fiscală (2)

Perioada fiscală (3)

2a

Data de începere și de încheiere a perioadei (4)

Data de începere și de încheiere a perioadei (4)

Data de începere și de încheiere a perioadei (5)

3

Moneda

Moneda

Moneda

Partea 2: Pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată TVA (6)

 

 

2(a) Servicii prestate din statul membru de identificare și dintr-un sediu/sedii permanent(e) din afara Uniunii

2(b) Livrări de bunuri expediate sau transportate din statul membru de identificare (7)

 

4.1

Codul de țară al statului membru de consum

Codul de țară al statului membru de consum

Codul de țară al statului membru de consum

5.1

Cota standard de TVA în statul membru de consum (8)

Cota standard de TVA în statul membru de consum (8)

Cota standard de TVA în statul membru de consum (8)

6.1

Cota redusă de TVA în statul membru de consum (8)

Cota redusă de TVA în statul membru de consum (8)

Cota redusă de TVA în statul membru de consum (8)

7.1

Valoarea impozabilă la cota standard (8)

Valoarea impozabilă la cota standard (8)

Valoarea impozabilă la cota standard (8)

8.1

Valoarea TVA la cota standard (8)

Valoarea TVA la cota standard (8)

Valoarea TVA la cota standard (8)

9.1

Valoarea impozabilă la cota redusă (8)

Valoarea impozabilă la cota redusă (8)

Valoarea impozabilă la cota redusă (8)

10.1

Valoarea TVA la cota redusă (8)

Valoarea TVA la cota redusă (8)

Valoarea TVA la cota redusă (8)

11.1

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită pentru prestările de servicii declarate în partea 2(a) și pentru livrările de bunuri declarate în partea 2(b)

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită

 

 

2(c) Servicii prestate de la sediile permanente din alte state membre decât statul membru de identificare (9)

 

 

 

2(d) Livrări de bunuri expediate sau transportate dintr-un alt stat membru decât statul membru de identificare (10) (11)

 

12.1

 

Codul de țară al statului membru de consum

 

13.1

 

Cota standard de TVA în statul membru de consum (8)

 

14.1

 

Cota redusă de TVA în statul membru de consum (8)

 

15.1

 

Numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau, dacă acesta nu este disponibil, codul de identificare fiscală, inclusiv codul de țară:

— al sediului permanent de la care sunt prestate serviciile; sau

— al sediului de la care sunt expediate sau transportate bunurile.

În cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate în conformitate cu articolul 14a alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, iar persoana impozabilă nu are un număr de identificare în scopuri de TVA sau un cod de identificare fiscală în statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, trebuie furnizat codul de țară al statului membru respectiv.

 

16.1

 

Valoarea impozabilă la cota standard 8

 

17.1

 

Valoarea TVA la cota standard (8)

 

18.1

 

Valoarea impozabilă la cota redusă (8)

 

19.1

 

Valoarea TVA la cota redusă (8)

 

20.1

 

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită pentru prestările de servicii declarate în partea 2(c) și pentru livrările de bunuri declarate în partea 2(d)

 

 

 

2(e) Totalul general pentru livrările/prestările din statul membru de identificare, livrările de bunuri din alt stat membru și prestările de servicii de la toate sediile permanente care nu se află în statul membru de identificare

 

21.1

 

Valoarea totală a TVA care trebuie plătită (caseta 11.1 + caseta 11.2… + caseta 20.1 + caseta 20.2…)

 

Partea 3: Pentru fiecare stat membru de consum pentru care se efectuează o corecție TVA

22.1.

Perioada fiscală (2)

Perioada fiscală (2)

Perioada fiscală (3)

23.1

Codul de țară al statului membru de consum

Codul de țară al statului membru de consum

Codul de țară al statului membru de consum

24.1

Valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor (12)

Valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor (12)

Valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor (12)

Partea 4: Soldul TVA datorat pentru fiecare stat membru de consum

25.1.

Valoarea totală a TVA datorată, inclusiv corecțiile declarațiilor anterioare pentru fiecare stat membru (caseta 11.1 + caseta 11.2... + caseta 24.1 + caseta 24.2 …) (12)

Valoarea totală a TVA datorată, inclusiv corecțiile declarațiilor anterioare pentru fiecare stat membru (caseta 21.1 + caseta 21.2... + caseta 24.1 + caseta 24.2 …) (12)

Valoarea totală a TVA datorată, inclusiv corecțiile declarațiilor anterioare pentru fiecare stat membru (caseta 11.1 + caseta 11.2... + caseta 24.1 + caseta 24.2 …) (12)

Partea 5: Valoarea totală a TVA datorată pentru toate statele membre de consum

26

Valoarea totală a TVA datorată pentru toate statele membre (caseta 25.1 + 25.2 …) (13)

Valoarea totală a TVA datorată pentru toate statele membre (caseta 25.1 + 25.2 …) (13)

Valoarea totală a TVA datorată pentru toate statele membre (caseta 25.1 + 25.2 …) (13)

(1)   Numărul unic de referință, astfel cum a fost alocat de statul membru de identificare, este format din codul de țară al SMI/numărul TVA/perioada – și anume CZ/xxxxxxxxx/T1.yyyy (sau /L01.yyyy pentru regimul de import) + adăugarea mărcii temporale. Numărul este atribuit de statul membru de identificare înainte de transmiterea declarației către celelalte state membre în cauză.

(2)   Se referă la trimestrele calendaristice: T1.yyyy – T2.yyyy – T3.yyyy – T4.yyyy. Dacă există mai multe perioade fiscale care trebuie corectate în partea 3, se utilizează casetele 22.1.1, 22.1.2 etc.

(3)   Se referă la lunile calendaristice: L01.yyyy – L02.yyyy – L03.yyyy – etc. Dacă există mai multe perioade fiscale care trebuie corectate în partea 3, se utilizează casetele 22.1.1, 22.1.2 etc.

(4)   A se completa doar în cazurile în care persoana impozabilă transmite mai multe declarații de TVA pentru același trimestru. Se referă la zile calendaristice: zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa.

(5)   A se completa doar în cazurile în care persoana impozabilă sau intermediarul transmite mai multe declarații de TVA pentru aceeași lună. Se referă la zile calendaristice: zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa.

(6)   În cazul în care există mai multe state membre de consum.

(7)   Inclusiv livrările facilitate de o interfață electronică menționată la articolul 14a alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care expedierea sau transportul bunurilor respective începe și se încheie în statul membru de identificare.

(8)   În cazul în care se aplică mai multe rate standard în perioada de declarare, se utilizează casetele 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 etc. În cazul în care se aplică mai multe cote reduse de TVA, se utilizează casetele 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 etc.

(9)   În cazul în care există mai multe sedii permanente, se utilizează casetele 12.2-20.2 etc.

(10)   În cazul în care există mai multe state membre diferite de statul membru de identificare din care sunt expediate sau transportate bunurile, se utilizează casetele 12.2-20.2 etc.

(11)   Inclusiv livrările facilitate de o interfață electronică menționată la articolul 14a alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care expedierea sau transportul bunurilor respective începe și se încheie în același stat membru.

(12)   Această valoare poate fi negativă.

(13)   Valorile negative din rubricile 25.1, 25.2 etc. nu pot fi luate în considerare.

Top