EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0440-20200804

Consolidated text: Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/2020-08-04

02020D0440 — RO — 04.08.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (UE) 2020/440 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 24 martie 2020

privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17)

(JO L 091 25.3.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2020/1143 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 28 iulie 2020

  L 248

24

31.7.2020
▼B

DECIZIA (UE) 2020/440 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 24 martie 2020

privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17)Articolul 1

Instituirea și sfera de aplicare a PEPP

▼M1

(1)  Eurosistemul instituie prin prezenta decizie programul temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (denumit în continuare „PEPP”) ca program de achiziționare separat. Pachetul financiar total aferent PEPP este de 1 350 de miliarde EUR. Cel puțin până la sfârșitul anului 2022, principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul PEPP se reinvestește în titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile. În orice caz, reducerea progresivă în viitor a portofoliului PEPP se gestionează astfel încât să se evite o interferență cu orientarea adecvată a politicii monetare.

▼B

(2)  În cadrul PEPP, băncile centrale din Eurosistem, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în prezenta decizie, achiziționează:

(a) 

titluri de natura datoriei tranzacționabile eligibile în sensul și în conformitate cu dispozițiile Deciziei (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/9);

(b) 

obligațiuni corporative eligibile și alte instrumente de natura datoriei tranzacționabile în sensul și în conformitate cu dispozițiile Deciziei (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/16) ( 1 );

(c) 

obligațiuni garantate eligibile în sensul și în conformitate cu dispozițiile Deciziei (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/8) ( 2 );

(d) 

titluri garantate cu active (TGA) în sensul și în conformitate cu dispozițiile Deciziei (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/45) ( 3 ).

Articolul 2

Scadența titlurilor de natura datoriei publice tranzacționabile

Pentru a fi eligibile pentru achiziții în cadrul PEPP, titlurile de natura datoriei, în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (a), au o scadență reziduală minimă de 70 de zile și o scadență reziduală maximă de 30 de ani la data achiziționării acestora de către banca centrală din Eurosistem relevantă. Pentru a facilita buna punere în aplicare, instrumentele de natura datoriei tranzacționabile cu o scadență reziduală de 30 de ani și 364 de zile sunt eligibile în cadrul PEPP.

Articolul 3

Derogare aplicabilă titlurilor de natura datoriei emise de Republica Elenă

În pofida cerințelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Decizia (UE) 2020/188 (BCE/2020/9), titlurile de natura datoriei tranzacționabile exprimate în euro emise de administrația centrală a Republicii Elene sunt eligibile pentru achiziții în cadrul PEPP, cu condiția ca acestea să respecte criteriile pentru achiziții prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din Decizia (UE) 2020/188 (BCE/2020/9).

Articolul 4

Cuantumul achizițiilor

Achizițiile se efectuează în cadrul PEPP în măsura considerată necesară și proporțională pentru a contracara amenințarea pe care condițiile economice și de piață extraordinare o constituie la adresa capacității Eurosistemului de a își îndeplini mandatul. Pentru a asigura eficacitatea prezentei decizii excepționale, consolidarea deținerilor în temeiul articolului 5 din Decizia (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) nu se aplică în cazul deținerilor în cadrul PEPP.

Articolul 5

Alocarea portofoliilor

(1)  Alocarea în jurisdicțiile eligibile a achizițiilor nete cumulate de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de administrația centrală, regională sau locală și agenții recunoscute eligibile din zona euro este ghidată, la nivel de stoc, de contribuția băncilor centrale naționale respective la capitalul BCE, astfel cum este prevăzută la articolul 29 din Statutul SEBC.

(2)  Achizițiile efectuate în cadrul PEPP se efectuează într-un mod flexibil, care să permită fluctuații în distribuția fluxurilor de achiziții, în timp, pentru toate clasele de active și între jurisdicții.

▼M1

(3)  Consiliul guvernatorilor deleagă Comitetului executiv competența de a stabili ritmul și structura corespunzătoare ale achizițiilor lunare efectuate în cadrul PEPP, cu încadrarea în pachetul financiar total de 1 350 de miliarde EUR. În special, alocarea achizițiilor poate fi ajustată în cadrul PEPP pentru a permite fluctuații în distribuția fluxurilor de achiziții, în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții.

▼B

Articolul 6

Transparență

(1)  Eurosistemul publică pe bază săptămânală valoarea contabilă agregată a valorilor mobiliare deținute în cadrul PEPP în comentariile situației financiare săptămânale consolidate a acestuia.

(2)  Eurosistemul publică pe bază lunară achizițiile lunare nete și achizițiile cumulate nete.

(3)  Valoarea contabilă a valorilor mobiliare deținute în cadrul PEPP se publică pe bază săptămânală pe website-ul BCE, în secțiunea referitoare la operațiunile de piață monetară.

Articolul 7

Acordarea valorilor mobiliare cu împrumut

Eurosistemul face valorile mobiliare achiziționate în cadrul PEPP disponibile pentru împrumut, inclusiv contracte de report, în vederea asigurării eficacității PEPP.

Articolul 8

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.( 1 ) Decizia (UE) 2016/948 a Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16) (JO L 157, 15.6.2016, p. 28)..

( 2 ) Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2020/8), (JO L 39, 12.2.2020, p. 6).

( 3 ) Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4).

Top