EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1890-20220413

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2019/1890 Al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

02019R1890 — RO — 13.04.2022 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2019/1890 AL CONSILIULUI

din 11 noiembrie 2019

privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

(JO L 291 12.11.2019, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/274 AL CONSILIULUI din 27 februarie 2020

  L 56I

1

27.2.2020

 M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1655 AL CONSILIULUI din 6 noiembrie 2020

  L 372I

1

9.11.2020

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1960 AL CONSILIULUI din 11 noiembrie 2021

  L 400

11

12.11.2021

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/595 AL COMISIEI din 11 aprilie 2022

  L 114

60

12.4.2022


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 316, 6.12.2019, p.  107 (2019/1890)
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2019/1890 AL CONSILIULUI

din 11 noiembrie 2019

privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării MediteraneArticolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, în special:

(i) 

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii) 

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(iii) 

o cerere de acordare de despăgubiri aferente unui contract sau unei tranzacții;

(iv) 

o cerere reconvențională;

(v) 

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b) 

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între părți identice sau între părți diferite; în sensul respectiv, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care rezultă din tranzacția respectivă sau care are legătură cu aceasta;

(c) 

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse în lista din anexa II;

(d) 

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e) 

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f) 

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

(g) 

„fonduri” înseamnă active financiare și beneficii de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i) 

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) 

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) 

titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv) 

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v) 

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) 

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) 

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h) 

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratat, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)  
Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa I.
(2)  
Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa I, de fonduri sau resurse economice.
(3)  

Anexa I include persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) și cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2019/1894, au fost identificate de Consiliu ca:

(a) 

fiind responsabile de activități de foraj în legătură cu explorarea și producția de hidrocarburi sau extracția de hidrocarburi care rezultă din astfel de activități, care nu au fost autorizate de Republica Cipru, în marea sa teritorială sau în zona sa economică exclusivă sau pe platforma sa continentală, fie sunt implicate în asemenea activități, inclusiv prin planificarea, pregătirea, conducerea, sprijinirea acestora sau prin participarea la acestea, inclusiv, în cazurile în care zona economică exclusivă sau platforma continentală nu a fost delimitată în conformitate cu dreptul internațional cu un stat care deține o coastă opusă, activități care pot pune în pericol sau împiedica ajungerea la un acord de delimitare;

(b) 

furnizând sprijin financiar, tehnic sau material pentru activitățile de foraj în legătură cu explorarea și producția de hidrocarburi sau extracția de hidrocarburi care rezultă din astfel de activități. menționate la litera (a);

(c) 

fiind asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele menționate la literele (a) și (b).

Articolul 3

(1)  

Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) 

sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice enumerate în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru efectuarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b) 

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) 

sunt destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d) 

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică; sau

(e) 

urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

(2)  
Statul membru în cauză informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)  

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b) 

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau cererile a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) 

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și

(d) 

recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice a statului membru în cauză.

(2)  
Statul membru în cauză informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)  

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a) 

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa I; și

(b) 

plata nu încalcă articolul 2 alineatul (2).

(2)  
Statul membru în cauză informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)  
Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.
(2)  

Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) 

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I; sau

(c) 

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză,

cu condiția ca orice astfel de dobândă, venit de altă natură și plată să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 7

(1)  

Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) 

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru în cauză; și

(b) 

cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)  
Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre.
(3)  
Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1)  
Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului său de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.
(2)  
Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 10

(1)  

Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a) 

persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate, care figurează pe lista din anexa I;

(b) 

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)  
În cadrul oricărei proceduri de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.
(3)  
Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 11

(1)  

Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special de informații:

(a) 

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 3-5;

(b) 

cu privire la problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)  
Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

(1)  
►C1  În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință. ◄
(2)  
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)  
În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.
(4)  
Lista din anexa I se reexaminează periodic, cel puțin o dată la 12 luni.
(5)  
Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1)  
Anexa I include motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.
(2)  
Anexa I include informațiile disponibile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele și pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 14

(1)  
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele respective Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 15

(1)  

Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate pot prelucra date cu caracter personal vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

(a) 

în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexa I;

(b) 

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexa I;

(c) 

în ceea ce privește Comisia:

(i) 

adăugarea conținutului anexei I în lista electronică consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive cu caracter financiar ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;

(ii) 

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)  
Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoane fizice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei I.
(3)  
În sensul prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei prevăzut în anexa II la prezentul regulament și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operatori” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 16

(1)  
Statele membre desemnează autoritățile competente și le indică pe site-urile de internet enumerate în anexa II. Statele membre transmit Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor de internet ale autorităților competente enumerate în anexa II.
(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei cu privire la autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă în privința acestora.
(3)  
În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea efectuării acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a) 

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b) 

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) 

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d) 

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e) 

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată integral sau parțial în Uniune.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

▼M1 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

▼M3

1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Data nașterii: 9.12.1960

Pașaport nr. sau carte de identitate: 13571379758

Cetățenie: turcă

Sexul: masculin

Mehmet Ferruh Akalın este vicepreședinte (director general adjunct) și membru al consiliului de administrație al Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Este șeful serviciului Explorare al TPAO.

În funcția sa de vicepreședinte al TPAO și șef al serviciului Explorare, Mehmet Ferruh Akalın este responsabil cu planificarea, conducerea și implementarea activităților de explorare offshore de hidrocarburi ale TPAO. Printre acestea se numără activități de foraj ale TPAO care nu au fost autorizate de Republica Cipru, astfel cum figurează în continuare.

Activitățile de foraj neautorizate au fost desfășurate cu următoarele echipamente:

(a)  nava de foraj Yavuz a TPAO în apele teritoriale ale Republicii Cipru în perioada iulie-septembrie 2019;

(b)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020;

(c)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, precum și printr-un acord cu Israelul, în perioada ianuarie-aprilie 2020;

(d)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, în perioada aprilie-octombrie 2020;

(e)  nava de foraj Fatih a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite, în imediata vecinătate a apelor sale teritoriale, în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020;

(f)  nava de foraj Fatih a TPAO în partea de vest a zonei economice exclusive a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite, în perioada mai-noiembrie 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data nașterii: 27.11.1956

Pașaport nr. sau carte de identitate: 11096919534

Cetățenie: turcă

Sexul: masculin

Ali Coscun Namoglu este director adjunct al serviciului Explorare al Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

În această funcție, Ali Coscun Namoglu este implicat în planificarea, conducerea și implementarea activităților de explorare offshore de hidrocarburi ale TPAO. Printre acestea se numără activități de foraj ale TPAO care nu au fost autorizate de Republica Cipru, astfel cum figurează în continuare.

Activitățile de foraj neautorizate au fost desfășurate cu următoarele echipamente:

(a)  nava de foraj Yavuz a TPAO în apele teritoriale ale Republicii Cipru în perioada iulie-septembrie 2019;

(b)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, în perioada octombrie 2019-ianuarie 2020;

(c)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, precum și printr-un acord cu Israelul, în perioada ianuarie-aprilie 2020;

(d)  nava de foraj Yavuz a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite și delimitată printr-un acord cu Egiptul, în perioada aprilie-octombrie 2020;

(e)  nava de foraj Fatih a TPAO într-o secțiune din zona economică exclusivă a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite, în imediata vecinătate a apelor sale teritoriale, în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020;

(f)  nava de foraj Fatih a TPAO în partea de vest a zonei economice exclusive a Republicii Cipru, notificată de către aceasta Organizației Națiunilor Unite, în perioada mai-noiembrie 2019.

27.2.2020

▼B
ANEXA II

SITE-URILE DE INTERNET CARE CONȚIN INFORMAȚII PRIVIND AUTORITĂȚILE COMPETENTE, PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICĂRILE ADRESATE COMISIEI

▼M4

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRU

https://mfa.gov.cy/themes/

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

https://um.fi/pakotteet

SUEDIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top