EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0945-20200809

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/2020-08-09

02019R0945 — RO — 09.08.2020 — 001.005


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/945 AL COMISIEI

din 12 martie 2019

privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

(JO L 152 11.6.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1058 AL COMISIEI din 27 aprilie 2020

  L 232

1

20.7.2020

 M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/851 AL COMISIEI din 22 martie 2022

  L 150

21

1.6.2022


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 304, 24.11.2022, p.  108 (2019/945)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/945 AL COMISIEI

din 12 martie 2019

privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțeCAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

(1)  
Prezentul regulament stabilește cerințele pentru proiectarea și fabricarea de sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) destinate operării în conformitate cu normele și condițiile definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și de dispozitive complementare de identificare la distanță. El definește în egală măsură tipul de UAS în cazul căruia proiectarea, producția și întreținerea fac obiectul certificării.

▼M1

(2)  
El stabilește, de asemenea, norme privind punerea la dispoziție pe piață a UAS, a seturilor de accesorii și a dispozitivelor complementare de identificare la distanță, precum și privind libera circulație a acestora în Uniune.

▼B

(3)  
Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme pentru operatorii din țările terțe, atunci când aceștia desfășoară o operațiune UAS în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în spațiul aerian al cerului unic european.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

▼M1

(1)  

Capitolul II din prezentul regulament se aplică următoarelor produse:

(a) 

UAS care sunt destinate operării în conformitate cu normele și condițiile aplicabile categoriei „deschise” a operațiunilor UAS sau aplicabile declarațiilor operaționale în categoria „specifice” a operațiunilor UAS în temeiul Regulamentului (UE) 2019/947, cu excepția UAS de construcție privată, și care poartă o etichetă de identificare a clasei, astfel cum se prevede în părțile 1-5, 16 și 17 din anexa la prezentul regulament, indicând căreia dintre cele șapte clase de UAS menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 îi aparțin;

(b) 

seturilor de accesorii pentru clasa C5 prevăzute în partea 16;

(c) 

dispozitivelor complementare de identificare la distanță prevăzute în partea 6 a anexei la prezentul regulament.

(2)  
Capitolul III din prezentul regulament se aplică UAS operate în conformitate cu normele și condițiile aplicabile categoriilor „certificate” și „specifice” ale operațiunilor UAS în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, cu excepția cazului în care acestea sunt desfășurate în temeiul unei declarații.

▼B

(3)  
Capitolul IV din prezentul regulament se aplică, de asemenea, operatorilor UAS care au sediul principal de activitate, sunt stabiliți sau au reședința într-o țară terță, dacă UAS sunt operate în Uniune.
(4)  
Prezentul regulament nu se aplică UAS care urmează să fie operate exclusiv în spații închise.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„aeronavă fără pilot la bord” (UA) înseamnă orice aeronavă operată sau destinată să opereze în mod autonom sau să fie pilotată de la distanță fără pilot la bord;

2. 

„echipament pentru comanda la distanță a aeronavelor fără pilot la bord” înseamnă orice instrument, echipament, mecanism, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu necesar operării în siguranță a unei UA, care nu este o piesă și care nu se află la bordul respectivei UA;

3. 

„sistem de aeronave fără pilot la bord” (UAS) înseamnă orice aeronavă fără pilot la bord și echipamentul prin care este comandată de la distanță;

4. 

„operator de sistem de aeronave fără pilot la bord” („operator UAS”) înseamnă orice persoană fizică sau juridică care operează sau intenționează să opereze una sau mai multe UAS;

5. 

categoria „deschise” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

6. 

categoria „specifice” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

7. 

categoria „certificate” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

8. 

„legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de introducere pe piață a produselor;

9. 

„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

10. 

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat îndeplinirea cerințelor specificate pentru un produs;

11. 

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția;

12. 

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare s Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

13. 

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau care comandă proiectarea sau fabricarea unui produs și care comercializează produsul respectiv sub numele sau marca sa;

14. 

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în ceea ce privește anumite sarcini specifice;

15. 

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

16. 

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un produs la dispoziție pe piață;

17. 

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul și distribuitorul de UAS;

18. 

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

19. 

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;

20. 

„standard armonizat” înseamnă standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

21. 

„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;

22. 

„UAS de construcție privată” înseamnă un UAS asamblat sau fabricat pentru uzul propriu al constructorului, cu excepția UAS asamblate dintr-un set de piese introduse pe piață de producător ca set unic de asamblare;

23. 

„autoritate de supraveghere a pieței” înseamnă o autoritate a unui stat membru responsabilă cu supravegherea pieței pe teritoriul acestuia;

24. 

„rechemare” înseamnă orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

25. 

„retragere” înseamnă orice măsură care are drept scop prevenirea punerii la dispoziție pe piață a unui produs din lanțul de aprovizionare;

26. 

„spațiu aerian al cerului unic european” înseamnă spațiul aerian de deasupra teritoriului căruia i se aplică tratatele, precum și orice alt spațiu aerian în care statele membre aplică Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din respectivul regulament;

27. 

„pilot la distanță” înseamnă o persoană fizică ce răspunde de desfășurarea în siguranță a zborului unei UA prin operarea comenzilor de zbor ale acesteia, fie manual, fie, atunci când aeronava fără pilot la bord zboară în mod automat, prin monitorizarea traiectoriei sale, având posibilitatea de a interveni și de a schimba traiectoria în orice moment;

28. 

„masa maximă la decolare” („MTOM”) înseamnă masa maximă a UA, inclusiv sarcina utilă și combustibilul, la care poate fi operată o UA, astfel cum este stabilită de producător sau de constructor;

29. 

„sarcină utilă” înseamnă orice instrument, mecanism, echipament, piesă, aparat, dispozitiv auxiliar sau accesoriu, inclusiv echipamentele de comunicații, care este instalat în aeronavă sau atașat la aceasta, fără să fie utilizat sau destinat utilizării pentru operarea sau comanda unei aeronave în zbor și fără să facă parte din corpul aeronavei, din motor sau din elice;

30. 

„mod „urmărire”” înseamnă modul de operare a unui UAS în care UA urmează în mod constant pilotul la distanță pe o rază predeterminată;

31. 

„identificare directă la distanță” înseamnă un sistem care asigură difuzarea locală de informații despre o UA aflată în operare, inclusiv marcajul UA, astfel încât aceste informații să poată fi obținute fără a avea acces fizic la UA;

32. 

„geovigilență” înseamnă o funcție care, pe baza datelor furnizate de statele membre, detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian și avertizează pilotul la distanță astfel încât acesta să poată lua măsuri prompte și eficace pentru a preveni încălcarea respectivă;

33. 

„nivelul de putere acustică LWA ” înseamnă puterea acustică ponderată cu A în dB pentru 1 pW, astfel cum este definită în EN ISO 3744:2010;

34. 

„nivel de putere acustică măsurat” înseamnă un nivel acustic obținut prin măsurătorile stabilite în partea 13 a anexei; valorile măsurate pot fi determinate fie utilizând un singur UA reprezentativ pentru tipul de echipament, fie utilizând media rezultatelor obținute de la mai multe UA;

35. 

„nivel de putere acustică garantat” înseamnă un nivel de putere acustică determinat conform cerințelor stabilite în partea 13 a anexei, care include incertitudinile datorate variațiilor în producție și procedurilor de măsurare și în privința căruia fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate confirmă că, în conformitate cu instrumentele tehnice aplicate și menționate în documentația tehnică, acesta nu este depășit;

36. 

►C1  „zbor staționar” ◄ înseamnă rămânerea în aceeași poziție geografică în aer;

37. 

„mulțimi” înseamnă adunări în care persoanele nu se pot dispersa din cauza densității populației prezente;

▼M1

38. 

„stație de comandă” (Command Unit – „CU”) înseamnă echipamentul sau sistemul de echipamente pentru comanda la distanță a aeronavelor fără pilot la bord, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (UE) 2018/1139, care permite controlul sau monitorizarea aeronavelor fără pilot la bord în timpul oricărei faze a zborului, cu excepția infrastructurilor de sprijin pentru serviciul de legătură de comandă și control (C2);

39. 

„serviciu de legătură C2” înseamnă un serviciu de comunicații furnizat de o parte terță, care asigură comanda și controlul între aeronava fără pilot la bord și CU;

40. 

„noapte” înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil, astfel cum este definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 ( 2 ).

▼BCAPITOLUL II

▼M1

UAS destinate operării în categoria „deschise” sau în categoria „specifice” în conformitate cu declarația operațională, seturile de accesorii care au o etichetă de identificare a clasei și dispozitivele complementare de identificare la distanță

▼BSECȚIUNEA 1

Cerințe referitoare la produs

Articolul 4

Cerințe

▼M1

(1)  
Produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă.

▼B

(2)  
UAS care nu sunt jucării în sensul Directivei 2009/48/CE trebuie să respecte cerințele relevante de sănătate și siguranță prevăzute în Directiva 2006/42/CE numai în ceea ce privește alte riscuri decât cele legate de siguranța zborului UA.
(3)  
Software-ul produselor care au fost deja puse la dispoziție pe piață poate fi actualizat numai în cazul în care actualizarea nu afectează conformitatea produsului.

Articolul 5

Punerea la dispoziție pe piață și libera circulație a produselor

(1)  
Produsele sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă îndeplinesc cerințele prezentului capitol și nu pun în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor, a animalelor sau a bunurilor.
(2)  
Statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul capitol, punerea la dispoziție pe piață a produselor conforme cu prezentul capitol.

▼M1

(3)  
Articolul 4 alineatele (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului se aplică de la 16 iulie 2021.

▼BSECȚIUNEA 2

Obligațiile operatorilor economici

Articolul 6

Obligațiile producătorilor

▼M1

(1)  
Atunci când introduc un produs pe piața Uniunii, producătorii se asigură că acesta a fost proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă.
(2)  
Producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută la articolul 17 și efectuează procedura de evaluare a conformității relevantă menționată la articolul 13 sau dispun externalizarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

▼B

(3)  
Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului.
(4)  
Producătorii se asigură că există proceduri care să asigure menținerea conformității producției de serie cu prezentul capitol. Modificările legate de proiectare, de caracteristicile produsului sau de software, precum și cele legate de standardele armonizate sau de specificațiile tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui produs, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, producătorii testează prin eșantionare produsele comercializate, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de plângeri, produse neconforme și rechemări ale unor produse, și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

▼M1

(5)  
Producătorii de UAS se asigură că UA sunt purtătoarele unui tip în sensul Deciziei nr. 768/2008/CE și ale unui număr de serie unic care permite identificarea lor și, dacă este cazul, conform cu cerințele definite în părțile corespunzătoare 2-4, 16 și 17 din anexă. Producătorii de seturi de accesorii pentru clasa C5 se asigură că acestea poartă un tip și un număr de serie unic care să permită identificarea lor. Producătorii de dispozitive complementare de identificare la distanță se asigură că acestea poartă un tip și un număr de serie unic, care să permită identificarea lor și care respectă cerințele definite în partea 6 din anexă. În toate cazurile, producătorii se asigură că se aplică un număr de serie unic și pe declarația de conformitate UE sau pe declarația simplificată de conformitate UE menționată la articolul 14.

▼B

(6)  
Producătorii indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului și adresa poștală la care pot fi contactați fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document însoțitor. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact trebuie indicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

▼M1

(7)  
Producătorii se asigură că produsele sunt însoțite de instrucțiunile producătorului și de nota de informare prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Instrucțiunile producătorului și nota de informare, precum și orice înscris imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

▼B

(8)  
Producătorii iau măsurile necesare pentru ca fiecare produs să fie însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de o declarație UE de conformitate simplificată. În cazul în care se furnizează o declarație UE de conformitate simplificată, aceasta conține adresa de internet exactă de unde poate fi obținut textul integral al declarației UE de conformitate.
(9)  
Producătorii care consideră sau au motive să creadă că produsele pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezentul capitol iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care produsul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate, precum și la rezultatele acestor măsuri.
(10)  
În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, producătorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului cu prezentul capitol, într-o limbă ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsul pe care l-au introdus pe piață.

▼M1

(11)  
Atunci când introduc pe piață un UAS clasa C5 sau C6 sau un dispozitiv complementar pentru clasa C5, producătorii informează autoritatea de supraveghere a pieței din statul membru în cauză cu privire la sediul lor principal de activitate.

▼B

Articolul 7

Reprezentanți autorizați

(1)  
Un producător poate numi un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)  

Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(a) 

să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piața Uniunii;

(b) 

în urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței sau de control la frontieră, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea produsului;

(c) 

să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței sau de control la frontieră, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat sau a riscurilor la adresa siguranței pe care le prezintă aceasta.

Articolul 8

Obligațiile importatorilor

(1)  
Importatorii introduc pe piața Uniunii numai produse care respectă cerințele stabilite în prezentul capitol.
(2)  

Înainte de introducerea unui produs pe piața Uniunii, importatorii se asigură că:

(a) 

producătorul a efectuat procedura adecvată de evaluare a conformității menționată la articolul 13;

(b) 

producătorul a întocmit documentația tehnică menționată la articolul 17;

(c) 

produsul poartă marcajul CE și, atunci când este necesar, marca de identificare a clasei UA, precum și nivelul de putere acustică;

(d) 

produsul este însoțit de înscrisurile prevăzute la articolul 6 alineatele (7) și (8);

(e) 

producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6).

▼M1

Atunci când consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă, importatorul nu introduce produsul pe piață până când acesta nu a fost pus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și a terților, importatorul informează producătorul și autoritățile naționale competente în acest sens.

▼B

(3)  
Producătorii indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului și adresa poștală la care pot fi contactați fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document însoțitor. Datele de contact trebuie comunicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

▼M1

(4)  
Importatorii se asigură că produsele sunt însoțite de instrucțiunile producătorului și de nota de informare prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Instrucțiunile producătorului și nota de informare, precum și orice înscris imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

▼B

(5)  
Importatorii se asigură că, atât timp cât produsul constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale produsului nu periclitează conformitatea cu cerințele esențiale stabilite la articolul 4.
(6)  
Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a asigura protecția sănătății și securității utilizatorilor finali și a terților, importatorii testează prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații, produse neconforme și rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.
(7)  
Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu respectă legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectivul produs să fie pus în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă este cazul. De asemenea, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
(8)  
Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.
(9)  
În urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, importatorii furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsul pe care l-au introdus pe piață.

▼M1

(10)  
Atunci când introduc pe piață un UAS clasa C5 sau C6 sau un dispozitiv complementar pentru clasa C5, importatorii informează autoritatea de supraveghere a pieței din statul membru în cauză cu privire la sediul lor principal de activitate.

▼B

Articolul 9

Obligațiile distribuitorilor

(1)  
Atunci când pun la dispoziție un produs pe piața Uniunii, distribuitorii acționează cu atenția cuvenită privind cerințele prezentului capitol.

▼M1

(2)  
Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE și, dacă este cazul, eticheta de identificare a clasei de UA și marcajul care indică nivelul de putere acustică, dacă acesta este însoțit de documentele menționate la articolul 6 alineatele (7) și (8) și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și la articolul 8 alineatul (3).

Distribuitorii se asigură că produsele sunt însoțite de instrucțiunile producătorului și de nota de informare prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Instrucțiunile producătorului și nota de informare, precum și orice înscris imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

▼B

Atunci când consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4, distribuitorul nu pune la dispoziție produsul pe piață până când este pus în conformitate. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile competente de supraveghere a pieței.

(3)  
Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale produsului nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 4.
(4)  
Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu respectă legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii trebuie să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a pune în conformitate produsul, a-l retrage sau a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
(5)  
La cererea motivată a autorității naționale competente, distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate produsul pe care aceștia l-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 10

Cazurile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului capitol și este supus obligațiilor ce revin producătorilor în temeiul articolului 6 atunci când introduce pe piață un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezentul capitol.

Articolul 11

Identificarea operatorilor economici

(1)  

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a) 

oricărui operator economic care le-a furnizat un produs;

(b) 

oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs.

(2)  

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile menționate la alineatul (1):

(a) 

timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul;

(b) 

timp de 10 ani după ce au furnizat produsul.SECȚIUNEA 3

Conformitatea produsului

Articolul 12

Prezumția de conformitate

▼M1

Un produs care este conform cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este considerat ca fiind conform cu cerințele vizate de respectivele standarde sau de părțile acestora stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă.

▼B

Articolul 13

Proceduri de evaluare a conformității

▼M1

(1)  
Producătorul efectuează o evaluare a conformității produsului utilizând una dintre procedurile de mai jos, în vederea stabilirii conformității acestuia cu cerințele stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă. Evaluarea conformității ține seama de toate condițiile de funcționare prevăzute și previzibile.

▼B

(2)  

Procedurile disponibile pentru efectuarea evaluării conformității sunt următoarele:

▼M1

(a) 

controlul intern al producției, prevăzut în partea 7 din anexă, atunci când se evaluează conformitatea unui produs cu cerințele stabilite în părțile 1, 5, 6, 16 sau 17 din anexă, cu condiția ca producătorul să fi aplicat standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul tuturor cerințelor pentru care există astfel de standarde;

▼B

(b) 

examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, astfel cum este prevăzută în partea 8 din anexă;

(c) 

conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, astfel cum este prevăzută în partea 9 din anexă, cu excepția evaluării conformității unui produs care este o jucărie în sensul Directivei 2009/48/CE.

Articolul 14

Declarația de conformitate UE

▼M1

(1)  
Declarația de conformitate UE menționată la articolul 6 alineatul (8) trebuie să precizeze că a fost demonstrată conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă și, în cazul UAS, să identifice clasa acestuia.

▼B

(2)  
Declarația de conformitate UE are structura modelului stabilit în partea 11 din anexă, conține elementele prevăzute în partea respectivă și se actualizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție produsul.
(3)  
Declarația de conformitate UE simplificată menționată la articolul 6 alineatul (8) conține elementele prevăzute în partea 12 din anexă și se actualizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție pe piață produsul. Textul complet al declarației de conformitate UE este accesibil la adresa de internet menționată în declarația de conformitate UE simplificată, în limba (limbile) solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia produsul este introdus sau pus la dispoziție pe piață.
(4)  
În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.
(5)  
Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în prezentul capitol.

Articolul 15

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 16

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE, a numărului de identificare al organismului notificat, a etichetei de identificare a clasei UAS și a indicației nivelului de putere acustică

(1)  
Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe produs sau pe plăcuța cu date fixată pe produs. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din cauza dimensiunii produsului, marcajul se aplică pe ambalaj.

▼M1

(2)  
Eticheta de identificare a clasei de UA se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe UA sau, atunci când este cazul, pe fiecare accesoriu dintr-un set de accesorii pentru clasa C5 și pe ambalajul UA și trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 5 mm. Se interzice aplicarea pe produs a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în eroare terții în ceea ce privește semnificația sau forma etichetei de identificare a clasei.

▼B

(3)  
Indicarea nivelului de putere acustică prevăzut în partea 14 din anexă se aplică, după caz, vizibil, lizibil și indelebil pe UA, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din cauza dimensiunii produsului, precum și pe ambalaj.
(4)  
Marcajul CE și, dacă este cazul, indicația nivelului de putere acustică și eticheta de identificare a clasei de UA se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață.
(5)  
Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se aplică procedura de evaluare a conformității stabilită în partea 9 din anexă.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(6)  
Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Articolul 17

Documentația tehnică

▼M1

(1)  
Documentația tehnică trebuie să conțină toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta că produsul respectă cerințele prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă. Aceasta trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în partea 10 din anexă.

▼B

(2)  
Documentația tehnică se redactează înainte de introducerea pe piață a produsului și se actualizează în permanență.
(3)  
Documentația tehnică și corespondența referitoare la procedura de examinare UE de tip sau la evaluarea sistemului de calitate al producătorului se întocmesc într-una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

▼M1

(4)  
În cazul în care documentația tehnică nu este conformă cu alineatul (1), (2) sau (3), autoritatea de supraveghere a pieței poate solicita producătorului sau importatorului să încredințeze unui organism acceptat de autoritatea de supraveghere a pieței efectuarea încercării, pe cheltuiala producătorului sau a importatorului, într-o perioadă de timp specificată, pentru a verifica conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă care i se aplică.

▼BSECȚIUNEA 4

Notificarea organismelor de evaluare a conformității

Articolul 18

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca terți, în temeiul prezentului capitol.

Articolul 19

Autoritățile de notificare

(1)  
Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă cu instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și cu monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 24.
(2)  
Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
(3)  
În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 20. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile sale.
(4)  
Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 20

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)  

Autoritatea de notificare:

(a) 

este înființată astfel încât să nu apară conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității;

(b) 

este organizată și funcționează astfel încât să asigure obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale;

(c) 

este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, diferite de cele care au efectuat evaluarea;

(d) 

nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;

(e) 

garantează confidențialitatea informațiilor obținute;

(f) 

are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 21

Obligația de informare privind autoritățile de notificare

(1)  
Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și cu procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.
(2)  
Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 22

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)  
În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).
(2)  
Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.
(3)  
Un organism de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația pe care o evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produsului pe care îl evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)  
Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al produsului pe care îl evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea produsului evaluat necesară pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestui produs în scopuri personale.

Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produsului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)  
Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și nu fac obiectul niciunei presiuni și al niciunui stimulent, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența deciziile sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.
(6)  
Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin partea 8 sau 9 din anexă și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produs pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a) 

personalul necesar având cunoștințele tehnice și o experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;

(b) 

descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c) 

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)  

Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să aibă următoarele capacități:

(a) 

o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b) 

cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c) 

cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii;

(d) 

abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip sau aprobări ale sistemului calității, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(8)  
Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii superioare și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este garantată.

Remunerația conducerii generale și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate și nici de rezultatele acestor evaluări.

(9)  
Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de statul membru în conformitate cu dreptul intern sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.
(10)  
Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul părților 8 și 9 din anexă sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate sunt protejate.
(11)  
Organismele de evaluare a conformității participă la sesiuni de informare sau se asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante, cu activitățile de reglementare în domeniul UAS și al planificării frecvențelor, precum și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității grupului sus-menționat.

Articolul 23

Prezumția de conformitate a organismelor notificate

Dacă un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerințele stabilite la articolul 22 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.

Articolul 24

Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

(1)  
În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 22 și informează autoritatea de notificare în acest sens.
(2)  
Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea.
(3)  
Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
(4)  
Organismele notificate pun la dispoziția autorităților de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul părților 8 și 9 din anexă.

Articolul 25

Cererea de notificare

(1)  
Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este stabilit.
(2)  
Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului pentru care organismul susține a fi competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 22.

Articolul 26

Procedura de notificare

(1)  
Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 22.
(2)  
Ele notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității, prin intermediul instrumentului de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.
(3)  
Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului în cauză și certificarea corespunzătoare a acreditării.
(4)  
Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu se formulează obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre, în termen de două săptămâni de la notificare.
(5)  
Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului capitol.
(6)  
Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Articolul 27

Numerele de identificare și listele organismelor notificate

(1)  
Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.
(2)  
Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.
(3)  
Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia se asigură că lista este actualizată.

Articolul 28

Modificări ale notificărilor

(1)  
În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la articolul 22 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau, după caz, retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.
(2)  
În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 29

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)  
Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduc la cunoștință îndoieli privind competența unui organism notificat sau continuitatea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.
(2)  
Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.
(3)  
Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.
(4)  
În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, aceasta informează în mod corespunzător statul membru care a transmis notificarea și îi solicită acestuia să adopte măsurile corective necesare, inclusiv de-notificarea, în funcție de necesitate.

Articolul 30

Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1)  
Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în părțile 8 și 9 din anexă.
(2)  
Evaluările conformității se realizează în mod proporțional, evitându-se sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea UA sau UAS cu dispozițiile prezentului capitol.

▼M1

(3)  
În cazul în care un organism notificat constată că cerințele prevăzute în părțile 1-6, 16 și 17 din anexă sau în standardele armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și nu eliberează un certificat de examinare UE de tip sau o aprobare a sistemului calității.

▼B

(4)  
În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului de examinare UE de tip sau a aprobării sistemului calității, un organism notificat constată că un produs nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip sau aprobarea sistemului calității dacă este necesar.
(5)  
În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatele de examinare UE de tip sau aprobările sistemului calității, după caz.

Articolul 31

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

Organismele notificate se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor lor.

Articolul 32

Obligația de informare care revine organismelor notificate

(1)  

Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a) 

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare UE de tip sau a unei aprobări a sistemului calității în conformitate cu cerințele din părțile 8 și 9 din anexă;

(b) 

orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

(c) 

orice cerere de informații pe care au primit-o de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile de evaluare a conformității;

(d) 

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.

(2)  
Organismele notificate furnizează, în conformitate cu cerințele din părțile 8 și 9 din anexă, celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul capitol, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași categorii de UA sau UAS, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.
(3)  
Organismele notificate îndeplinesc obligațiile de informare ce le revin în temeiul părților 8 și 9 din anexă.

Articolul 33

Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu politica privind notificarea.

Articolul 34

Coordonarea organismelor notificate

(1)  
Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului capitol se instituie și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.
(2)  
Organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.SECȚIUNEA 5

Supravegherea pieței Uniunii, controlul produselor care intră pe piața Uniunii și procedura de salvgardare a Uniunii

Articolul 35

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii

(1)  
Statele membre organizează și efectuează supravegherea produselor introduse pe piața Uniunii în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) și cu articolele 16-26 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(2)  
Statele membre organizează și efectuează controlul produselor care intră pe piața Uniunii în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) și cu articolele 27, 28 și 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(3)  
Statele membre se asigură că autoritățile lor de supraveghere a pieței și de control la frontieră cooperează cu autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește aspectele legate de siguranță și instituie mecanisme adecvate de comunicare și coordonare între acestea, utilizând în mod optim informațiile cuprinse în sistemul de raportare a evenimentelor definit în Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ) și în sistemele informatice definite la articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 36

Procedura aplicabilă produselor care prezintă un risc la nivel național

▼M1

(1)  
În cazul în care au motive suficiente să creadă că un produs reprezintă un risc la adresa sănătății sau a siguranței persoanelor sau a altor aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului capitol, autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru fac o evaluare cu privire la produsul în cauză, care acoperă toate cerințele aplicabile stabilite în prezentul capitol. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar.

▼B

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezentul capitol, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe, să retragă produsul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în mod corespunzător.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

(2)  
În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile pe care le-au impus operatorului economic.
(3)  
Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.
(4)  
În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) paragraful al doilea, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piața națională sau a retrage sau a rechema produsul de pe piață.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(5)  

Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al operatorului economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

(a) 

neîndeplinirea de către produs a cerințelor prevăzute la articolul 4;

(b) 

existența unor lacune ale standardelor armonizate menționate la articolul 12.

(6)  
Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.
(7)  
În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.
(8)  
Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea produsului de pe piață, în legătură cu produsul în cauză.

Articolul 37

Procedura de salvgardare a Uniunii

(1)  
În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 36 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

(2)  
În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras sau rechemat de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.
(3)  
În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 36 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 38

Produsele conforme care prezintă un risc

(1)  
În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 36 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu prezentul capitol, produsul prezintă un risc la adresa sănătății sau a siguranței persoanelor sau a altor aspecte privind protecția interesului public specificate în prezentul capitol, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că produsul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.
(2)  
Operatorul economic garantează că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.
(3)  
Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre în acest sens. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului respectiv, a originii și a lanțului de aprovizionare aferent produsului, a naturii riscului implicat, precum și a naturii și duratei măsurilor naționale luate.
(4)  
Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu și, dacă este cazul, propune măsuri adecvate.
(5)  
Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

Articolul 39

Neconformitatea formală

(1)  

Fără a aduce atingere articolului 36, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității respective, în cazul în care face una dintre constatările de mai jos în legătură cu produsele vizate de prezentul capitol:

(a) 

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 15 sau a articolului 16 din prezentul regulament;

(b) 

marcajul sau tipul CE nu a fost aplicat;

(c) 

numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de evaluare a conformității menționată în partea 9 din anexă, a fost aplicat prin încălcarea articolului 16 sau nu a fost aplicat;

(d) 

nu s-a aplicat eticheta de identificare a clasei de UA;

(e) 

indicația nivelului de putere acustică, dacă este necesară, nu a fost aplicată;

(f) 

numărul de serie nu a fost aplicat sau nu are formatul corect;

(g) 

manualul sau informațiile nu sunt disponibile;

(h) 

declarația de conformitate UE lipsește sau nu a fost întocmită;

(i) 

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(j) 

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(k) 

lipsește numele producătorului sau al importatorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului sau adresa poștală.

(2)  
În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este retras sau rechemat de pe piață.CAPITOLUL III

▼M1

Cerințe aplicabile UAS operate în categoriile „certificate” și „specifice”, cu excepția cazului în care operațiunile sunt desfășurate în temeiul unei declarații

Articolul 40

Cerințe aplicabile UAS operate în categoriile „certificate” și „specifice”, cu excepția cazului în care operațiunile sunt desfășurate în temeiul unei declarații

(1) 

Proiectarea, producția și întreținerea UAS se certifică dacă UAS îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:

(a) 

are o dimensiune caracteristică de cel puțin 3 m și este proiectat pentru operarea deasupra mulțimilor;

(b) 

este proiectat pentru transportul de persoane;

(c) 

este proiectat în scopul transportului de mărfuri periculoase și necesită un nivel ridicat de robustețe pentru diminuarea riscurilor la adresa terților în caz de accident;

(d) 

este destinat utilizării în categoria de operațiuni „specifice” definită la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și în autorizația operațională care urmează să fie eliberată de autoritatea competentă în urma unei evaluări a riscurilor, prevăzute la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, se consideră că riscul operațiunii nu poate fi diminuat în mod corespunzător fără certificarea UAS.

(2) 

Un UAS care face obiectul certificării trebuie să respecte cerințele aplicabile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei, în Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei și în Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei.

(3) 

Cu excepția cazului în care trebuie să fie certificat în conformitate cu alineatul (1), un UAS utilizat în categoria „specifice” trebuie să aibă capacitățile tehnice stabilite în autorizația operațională eliberată de autoritatea competentă sau definite în certificatul de operator de UAS ușor (Light UAS Operator Certificate – LUC) în conformitate cu partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

(4) 

Cu excepția UAS de construcție privată, toate UAS care nu fac obiectul înmatriculării în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 trebuie să aibă un număr de serie unic conform cu standardul ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord), ediția 2019.

(5) 

Fiecare UA destinată să fie operată în categoria „specifice” la o înălțime mai mică de 120 de metri trebuie să fie echipată cu un sistem de identificare la distanță care să permită:

(a) 

încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS necesar în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și a oricărui număr suplimentar furnizat de sistemul de înregistrare. Sistemul efectuează o verificare a consecvenței prin care se verifică integritatea șirului complet furnizat operatorului UAS la momentul înregistrării. În caz de inconsecvență, UAS trebuie să emită un mesaj de eroare către operatorul UAS;

(b) 

transmiterea periodică a cel puțin următoarelor date, în timp real pe întreaga durată a zborului, astfel încât să poată fi recepționate de dispozitivele mobile existente:

(i) 

numărul de înregistrare al operatorului UAS și codul de verificare furnizat de statul membru în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care nu se trece de verificarea consecvenței definită la litera (a);

(ii) 

numărul de serie unic al UA conform cu alineatul (4) sau, dacă UA este de construcție privată, numărul de serie unic al dispozitivului auxiliar, după cum se precizează în partea 6 din anexă;

(iii) 

indicarea orei, poziția geografică a UA și înălțimea acesteia deasupra suprafeței sau a punctului de decolare;

(iv) 

cursa rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza față de sol a UA;

(v) 

poziția geografică a pilotului la distanță;

(vi) 

o indicare a stării de urgență a UAS.

(c) 

reducerea capacității de manipulare a funcționalității sistemului de identificare directă la distanță.

▼BCAPITOLUL IV

Operatorii UAS din țări terțe

Articolul 41

Operatorii UAS din țări terțe

(1)  
Operatorii UAS care au sediul principal de activitate, sunt stabiliți sau au reședința într-o țară terță respectă Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 în scopul operațiunilor UAS în spațiul aerian al cerului unic european.
(2)  
Autoritatea competentă pentru operatorul UAS dintr-o țară terță este autoritatea competentă a primului stat membru în care operatorul UAS intenționează să își desfășoare activitatea.
(3)  

Prin derogare de la alineatul (1), un certificat care atestă competența pilotului la distanță sau a operatorului UAS, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 sau un document echivalent poate fi recunoscut de autoritatea competentă în scopul operării în interiorul, către și în afara Uniunii, cu condiția ca:

(a) 

țara terță să fi solicitat o astfel de recunoaștere;

(b) 

certificatul de competență a pilotului la distanță sau certificatul de operator UAS să fie documente valabile ale statului emitent; și

(c) 

Comisia, după consultarea AESA, să se fi asigurat că cerințele pe baza cărora au fost eliberate aceste certificate oferă același nivel de siguranță ca prezentul regulament.CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Articolul 42

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXĂ

PARTEA 1

Cerințe aplicabile unui sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C0

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C0 (UAS C0) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

image

Un UAS C0 respectă următoarele cerințe:

1. 

are o MTOM mai mică de 250 g, inclusiv sarcina utilă;

2. 

are o viteză maximă în zbor orizontal de 19 m/s;

3. 

poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120 m;

4. 

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de comandă și control de către un pilot aflat la distanță pe baza instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

5. 

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzută cu elice, UA trebuie proiectată astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

6. 

este alimentat exclusiv cu energie electrică;

7. 

în cazul în care este prevăzut cu un mod „urmărire” și atunci când această funcție este activată, rămâne în raza a maximum 50 m față de pilotul la distanță și îi permite acestuia să redobândească controlul asupra UA;

8. 

este introdus pe piață însoțit de instrucțiunile producătorului care indică:

(a) 

caracteristicile UA, inclusiv, printre altele:

— 
clasa UA;
— 
masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);
— 
caracteristicile generale ale sarcinilor utile permise în ceea ce privește masa, dimensiunile, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;
— 
echipamentele și software-ul pentru comanda la distanță a UA și
— 
o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de comandă și control;
(b) 

instrucțiuni clare de operare;

(c) 

limitările operaționale (inclusiv, printre altele, condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte) și

(d) 

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS, adaptată vârstei utilizatorului;

9. 

include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

10. 

punctele 4, 5 și 6 nu se aplică UAS care sunt jucării în sensul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.

PARTEA 2

Cerințe aplicabile unui sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C1

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C1 (UAS C1) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

image

Un UAS C1 respectă următoarele cerințe:

1. 

este fabricat din materiale și are caracteristici fizice și de performanță care garantează că, în cazul unui impact la viteza terminală cu un cap uman, energia transmisă capului uman este mai mică de 80 J sau, ca alternativă, are o MTOM mai mică de 900 g, inclusiv sarcina utilă;

2. 

are o viteză maximă în zbor orizontal de 19 m/s;

3. 

poate să atingă o înălțime maximă în raport cu punctul de decolare limitată la 120 m sau este prevăzut cu un sistem care limitează la 120 m înălțimea în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare ori la o valoare care poate fi selectată de pilotul la distanță. În cazul în care valoarea este selectabilă, pilotului la distanță trebuie să i se furnizeze informații clare cu privire la înălțimea UA în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare în timpul zborului;

4. 

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de comandă și control de către un pilot la distanță cu competența corespunzătoare astfel cum se definește în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și pe baza instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

5. 

are rezistența mecanică necesară pentru UA, inclusiv orice factor de siguranță necesar și, după caz, stabilitatea care să-i permită să reziste la orice tensiune la care este supus în timpul utilizării, fără a se produce o ruptură sau o deformare care ar putea interfera cu zborul său în condiții de siguranță;

6. 

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite ale UA, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzută cu elice, UA trebuie proiectată astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

7. 

în cazul unei pierderi a legăturii de comandă și control, există o metodă fiabilă și previzibilă pentru ca UA să restabilească legătura de comandă și control sau, dacă legătura nu se poate restabili, să încheie zborul într-un mod care reduce efectul asupra terților, în aer sau la sol;

8. 

cu excepția UA cu aripă fixă, are un nivel garantat de putere acustică ponderat cu A, LWA , stabilit în conformitate cu partea 13, care nu depășește nivelurile stabilite în partea 15;

9. 

cu excepția UA cu aripă fixă, are aplicat un marcaj care indică nivelul garantat de putere acustică ponderat cu A, pe UA și/sau pe ambalajul acesteia, în conformitate cu partea 14;

10. 

este alimentat exclusiv cu energie electrică;

11. 

are un număr de serie unic conform cu standardul ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord), ediția 2019;

12. 

are o identificare directă la distanță care:

(a) 

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS necesar în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și a oricărui număr suplimentar furnizat de sistemul de înregistrare. Sistemul efectuează o verificare a consecvenței prin care se verifică integritatea șirului complet furnizat operatorului UAS la momentul înregistrării. În caz de inconsecvență, UAS trebuie să emită un mesaj de eroare către operatorul UAS;

(b) 

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisia periodică directă de la UA cel puțin a datelor enumerate în continuare, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, astfel încât respectivele date să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i) 

numărul de înregistrare al operatorului UAS și codul de verificare furnizat de statul membru de înregistrare în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care nu se trece de verificarea consecvenței definită la litera (a);

(ii) 

numărul de serie fizic unic al UA conform cu punctul 11;

(iii) 

marca temporală, poziția geografică a UA și înălțimea acesteia în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare;

(iv) 

cursa rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza față de sol a UA;

(v) 

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare și

(vi) 

o indicare a stării de urgență a UAS;

(c) 

reduce posibilitatea de a manipula funcționalitatea sistemului de identificare directă la distanță;

13. 

este prevăzut cu o funcție de geovigilență care furnizează:

(a) 

o interfață pentru încărcarea și actualizarea datelor referitoare la limitările spațiului aerian legate de poziția și de înălțimea UA impuse de zonele geografice UAS, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, care asigură că procesul de încărcare sau de actualizare a acestor date nu afectează integritatea și valabilitatea lor;

(b) 

o avertizare adresată pilotului la distanță atunci când se detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian și

(c) 

informații adresate pilotului la distanță cu privire la statutul UA, precum și o avertizare atunci când sistemele sale de poziționare sau de navigație nu pot asigura buna funcționare a funcției de geovigilență;

14. 

dacă UA are o funcție care îi limitează accesul la anumite zone sau volume de spațiu aerian, respectiva funcție trebuie să opereze astfel încât să interacționeze bine cu sistemul de comenzi de zbor al UA, fără a afecta în mod negativ siguranța zborului; în plus, trebuie furnizate informații clare pilotului la distanță atunci când această funcție împiedică UA să intre în zonele sau volumele de spațiu aerian în cauză;

15. 

furnizează pilotului la distanță o avertizare clară atunci când bateria UA sau stația de comandă a acesteia ajunge la un nivel scăzut, astfel încât pilotul de la distanță să aibă timp suficient pentru a efectua aterizarea UA în condiții de siguranță;

16. 

este prevăzut:

(a) 

cu lumini în scopul controlabilității UA și

(b) 

cu cel puțin un girofar verde în scopul vizibilității UA pe timp de noapte, pentru a permite unei persoane de la sol să facă distincția între UA și o aeronavă cu pilot la bord;

17. 

în cazul în care este prevăzut cu un mod „urmărire” și atunci când această funcție este activată, rămâne în raza a maximum 50 m față de pilotul la distanță și îi permite acestuia să redobândească controlul asupra UA;

18. 

este introdus pe piață însoțit de instrucțiunile producătorului care indică:

(a) 

caracteristicile UA, inclusiv, printre altele:

— 
clasa UA;
— 
masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);
— 
caracteristicile generale ale sarcinilor utile permise în ceea ce privește masa, dimensiunile, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;
— 
echipamentele și software-ul pentru comanda la distanță a UA;
— 
procedurile de încărcare a numărului de înregistrare al operatorului UAS în sistemul de identificare la distanță;
— 
o trimitere la protocolul de transmisie utilizat pentru emisiunea sistemului de identificare directă la distanță;
— 
nivelul de putere acustică și
— 
o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date și metoda de restabilire a legăturii de comandă și control a UA;

(b) 

instrucțiuni clare de operare;

(c) 

procedura de încărcare a limitărilor spațiului aerian în funcția de geovigilență;

(d) 

instrucțiunile de întreținere;

(e) 

procedurile de depanare;

(f) 

limitările operaționale (inclusiv, printre altele, condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte) și

(g) 

descrierea adecvată a tuturor riscurilor asociate operațiunilor UAS;

19. 

include o notă de informare publicată de AESA, în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

20. 

dacă este prevăzut cu un sistem de identificare la distanță prin rețea, trebuie:

(a) 

să facă posibilă, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisia de la UA a cel puțin datelor enumerate în continuare, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, astfel încât respectivele date să poată fi recepționate prin intermediul unei rețele:

(i) 

numărul de înregistrare al operatorului UAS și codul de verificare furnizat de statul membru de înregistrare în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care nu se trece de verificarea consecvenței definită la litera (a);

(ii) 

numărul de serie unic al UA conform cu punctul 11;

(iii) 

marca temporală, poziția geografică a UA și înălțimea acesteia în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare;

(iv) 

cursa rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza față de sol a UA;

(v) 

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare și

(vi) 

o indicare a stării de urgență a UAS;

(b) 

să reducă posibilitatea de a manipula funcționalitatea sistemului de identificare directă la distanță.

PARTEA 3

Cerințe aplicabile unui sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C2

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C2 (UAS C2) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

image

Un UAS C2 respectă următoarele cerințe:

1. 

are o MTOM mai mică de 4 kg, inclusiv sarcina utilă;

2. 

poate să atingă o înălțime maximă în raport cu punctul de decolare limitată la 120 m sau este prevăzut cu un sistem care limitează la 120 m înălțimea în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare ori la o valoare care poate fi selectată de pilotul la distanță. În cazul în care valoarea este selectabilă, pilotului la distanță trebuie să i se furnizeze informații clare cu privire la înălțimea UA în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare în timpul zborului;

3. 

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de comandă și control de către un pilot la distanță cu competența corespunzătoare astfel cum se definește în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și pe baza instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

4. 

are rezistența mecanică necesară pentru UA, inclusiv orice factor de siguranță necesar și, după caz, stabilitatea care să-i permită să reziste la orice tensiune la care este supus în timpul utilizării, fără a se produce o ruptură sau o deformare care ar putea interfera cu zborul său în condiții de siguranță;

5. 

în cazul unei UA captive, are o lungime la întindere a cablului mai mică de 50 m și o rezistență mecanică care nu este:

(a) 

în cazul aeronavelor mai grele decât aerul, mai mică decât de 10 ori greutatea aerodinei la masă maximă;

(b) 

în cazul aeronavelor mai ușoare decât aerul, mai mică decât de 4 ori forța exercitată prin combinarea tracțiunii statice maxime și a forței aerodinamice a vitezei maxime permise a vântului în zbor;

6. 

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite ale UA, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzută cu elice, UA trebuie proiectată astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

7. 

cu excepția cazului în care este captiv, în cazul unei pierderi a legăturii de comandă și control, există o metodă fiabilă și previzibilă pentru ca UA să restabilească legătura de comandă și control sau, dacă legătura nu se poate restabili, să încheie zborul într-un mod care reduce efectul asupra terților, în aer sau la sol;

8. 

cu excepția cazului în care este captiv, este prevăzut cu o legătură de comandă și control protejată împotriva accesului neautorizat la funcțiile de comandă și control;

9. 

cu excepția UA cu aripă fixă, este prevăzut cu un mod de funcționare la viteză redusă care să poată fi selectat de pilotul la distanță și care limitează viteza față de sol la maximum 3 m/s;

10. 

cu excepția UA cu aripă fixă, are un nivel garantat de putere acustică ponderat cu A, LWA , stabilit în conformitate cu partea 13, care nu depășește nivelurile stabilite în partea 15;

11. 

cu excepția UA cu aripă fixă, are aplicat un marcaj care indică nivelul garantat de putere acustică ponderat cu A, pe UA și/sau pe ambalajul acesteia, în conformitate cu partea 14;

12. 

este alimentat exclusiv cu energie electrică;

13. 

are un număr de serie unic conform cu standardul ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord), ediția 2019;

14. 

are o identificare directă la distanță care:

(a) 

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS necesar în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și a oricărui număr suplimentar furnizat de sistemul de înregistrare. Sistemul efectuează o verificare a consecvenței prin care se verifică integritatea șirului complet furnizat operatorului UAS la momentul înregistrării. În caz de inconsecvență, UAS trebuie să emită un mesaj de eroare către operatorul UAS;

(b) 

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisia periodică directă de la UA cel puțin a datelor enumerate în continuare, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, astfel încât respectivele date să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i) 

numărul de înregistrare al operatorului UAS și codul de verificare furnizat de statul membru în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care nu se trece de verificarea consecvenței definită la litera (a);

(ii) 

numărul de serie unic al UA conform cu punctul 13;

(iii) 

marca temporală, poziția geografică a UA și înălțimea acesteia în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare;

(iv) 

cursa rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza față de sol a UA;

(v) 

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare și

(vi) 

o indicare a stării de urgență a UAS;

(c) 

reduce posibilitatea de a manipula funcționalitatea sistemului de identificare directă la distanță;

15. 

este prevăzut cu o funcție de geovigilență care furnizează:

(a) 

o interfață pentru încărcarea și actualizarea datelor referitoare la limitările spațiului aerian legate de poziția și de înălțimea impuse de zonele geografice UAS, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, care asigură că procesul de încărcare sau de actualizare a acestor date nu afectează integritatea și valabilitatea lor;

(b) 

o avertizare adresată pilotului la distanță atunci când se detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian și

(c) 

informații adresate pilotului la distanță cu privire la statutul UA, precum și o avertizare atunci când sistemele sale de poziționare sau de navigație nu pot asigura buna funcționare a funcției de geovigilență;

16. 

dacă UA are o funcție care îi limitează accesul la anumite zone sau volume de spațiu aerian, respectiva funcție trebuie să opereze astfel încât să interacționeze bine cu sistemul de comenzi de zbor al UA, fără a afecta în mod negativ siguranța zborului; în plus, trebuie furnizate informații clare pilotului la distanță atunci când această funcție împiedică UA să intre în zonele sau volumele de spațiu aerian în cauză;

17. 

furnizează pilotului la distanță o avertizare clară atunci când bateria UA sau stația de comandă a acesteia ajunge la un nivel scăzut, astfel încât pilotul de la distanță să aibă timp suficient pentru a efectua aterizarea UA în condiții de siguranță;

18. 

este prevăzut:

(a) 

cu lumini în scopul controlabilității UA și

(b) 

cu cel puțin un girofar verde în scopul vizibilității UA pe timp de noapte, pentru a permite unei persoane de la sol să facă distincția între UA și o aeronavă cu pilot la bord;

19. 

este introdus pe piață însoțit de instrucțiunile producătorului care indică:

(a) 

caracteristicile UA, inclusiv, printre altele:

— 
clasa UA;
— 
masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);
— 
caracteristicile generale ale sarcinilor utile permise în ceea ce privește masa, dimensiunile, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;
— 
echipamentele și software-ul pentru comanda la distanță a UA
— 
procedurile de încărcare a numărului de înregistrare al operatorului UAS în sistemul de identificare la distanță;
— 
o trimitere la protocolul de transmisie utilizat pentru emisiunea sistemului de identificare directă la distanță;
— 
nivelul de putere acustică și
— 
descrierea comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de comandă și control, precum și a metodei de restabilire a legăturii de comandă și control a UA și

(b) 

instrucțiuni clare de operare;

(c) 

procedura de încărcare a limitărilor spațiului aerian în funcția de geovigilență;

(d) 

instrucțiunile de întreținere;

(e) 

procedurile de depanare;

(f) 

limitările operaționale (inclusiv, printre altele, condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte) și

(g) 

descrierea adecvată a tuturor riscurilor asociate operațiunilor UAS;

20. 

include o notă de informare publicată de AESA, în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

21. 

dacă este prevăzut cu un sistem de identificare la distanță prin rețea, trebuie:

(a) 

să asigure, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisia de la UA a cel puțin datelor enumerate în continuare, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, astfel încât respectivele date să poată fi recepționate prin intermediul unei rețele:

(i) 

numărul de înregistrare al operatorului UAS și codul de verificare furnizat de statul membru de înregistrare în timpul procesului de înregistrare, cu excepția cazului în care nu se trece de verificarea consecvenței definită la punctul 14 litera (a);

(ii) 

numărul de serie unic al UA conform cu punctul 13;

(iii) 

marca temporală, poziția geografică a UA și înălțimea acesteia în raport cu suprafața sau cu punctul de decolare;

(iv) 

cursa rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza față de sol a UA;

(v) 

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare și

(vi) 

o indicare a stării de urgență a UAS;

(b) 

să reducă posibilitatea de a manipula funcționalitatea sistemului de identificare directă la distanță.

PARTEA 4

Cerințe aplicabile unui sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C3

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C3 (UAS C3) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA: