EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — RO — 19.01.2023 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT ►C1  (UE) 2019/815 ◄ AL COMISIEI

din 17 decembrie 2018

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 143 29.5.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2100 AL COMISIEI din 30 septembrie 2019

  L 326

1

16.12.2019

 M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1989 AL COMISIEI din 6 noiembrie 2020

  L 429

1

18.12.2020

 M3

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/352 AL COMISIEI din 29 noiembrie 2021

  L 77

1

7.3.2022

►M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2553 AL COMISIEI din 21 septembrie 2022

  L 339

1

30.12.2022


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 145, 4.6.2019, p.  85  (815/2019)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT ►C1  (UE) 2019/815 ◄ AL COMISIEI

din 17 decembrie 2018

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament specifică formatul de raportare electronic unic, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea rapoartelor financiare anuale de către emitenți.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. 

„taxonomie de bază” înseamnă ansamblul format din elementele taxonomiei menționate în anexa VI și următorul grup de legături:

(a) 

baza de legături pentru prezentare, care grupează elementele taxonomiei;

(b) 

baza de legături pentru calcul, care exprimă relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei;

(c) 

baza de legături pentru etichete, care descrie semnificația fiecărui element al taxonomiei;

(d) 

baza de legături pentru definiții, care reflectă relațiile dimensionale ale elementelor taxonomiei de bază;

2. 

„taxonomie extinsă” înseamnă ansamblul format din elementele taxonomiei și următorul grup de legături, ambele create de către emitent:

(a) 

baza de legături pentru prezentare, care grupează elementele taxonomiei;

(b) 

baza de legături pentru calcul, care exprimă relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei;

(c) 

baza de legături pentru etichete, care descrie semnificația fiecărui element al taxonomiei;

(d) 

baza de legături pentru definiții, care asigură valabilitatea dimensională a documentului instanțiat XBRL rezultat în raport cu taxonomia extinsă;

3. 

„situații financiare consolidate întocmite conform IFRS” înseamnă situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS-urilor adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 sau conform IFRS-urilor menționate la articolul 1 primul paragraf litera (a) din Decizia 2008/961/CE.

Articolul 3

Formatul de raportare electronic unic

Emitenții își întocmesc în totalitate rapoartele financiare anuale în formatul XHTML.

Articolul 4

Marcarea situațiilor financiare consolidate întocmite conform IFRS

(1)  
În cazul în care rapoartele financiare anuale includ situații financiare consolidate întocmite conform IFRS, emitenții marchează respectivele situații financiare consolidate.
(2)  
Ca o condiție minimă, emitenții marchează informațiile prevăzute în anexa II, în cazul în care informațiile respective sunt prezente în situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS.
(3)  
Emitenții pot marca informațiile prezentate în situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS, altele decât cele prevăzute la alineatul (2).
(4)  
Pentru marcajele prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), emitenții utilizează limbajul de marcare XBRL și o taxonomie ale cărei elemente sunt cele stabilite în taxonomia de bază. În cazul în care, în conformitate cu punctul 4 din anexa IV, nu este adecvat să se utilizeze elementele din taxonomia de bază, emitenții creează elemente ale taxonomiei extinse, astfel cum se prevede în anexa IV.

Articolul 5

Marcarea altor părți din rapoartele financiare anuale

(1)  
Emitenții înregistrați în statele membre pot marca toate părțile din rapoartele lor financiare anuale, altele decât cele prevăzute la articolul 4, dacă folosesc un limbaj de marcare XBRL și o taxonomie specifică acestor părți, iar taxonomia respectivă este prevăzută de statul membru în care sunt înregistrați.
(2)  
Emitenții înregistrați în țări terțe nu marchează nicio parte din rapoartele lor financiare anuale, în afară de situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS.

Articolul 6

Reguli comune privind marcajele

Pentru marcajele realizate în conformitate cu articolele 4 și 5, emitenții trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) 

integrarea marcajelor în rapoartele financiare anuale ale emitenților în formatul XHTML folosind specificațiile Inline XBRL stabilite în anexa III;

(b) 

cerințele privind regulile de marcare și depunere stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Fișierele taxonomiei XBRL

ESMA poate publica fișiere ale taxonomiei XBRL, bazate pe taxonomia de bază, care pot fi citite automat și descărcate. Fișierele în cauză trebuie să respecte criteriile stabilite în anexa V.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică în cazul rapoartelor financiare anuale cuprinzând situații financiare pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M4
ANEXA I

Legendă pentru tabelele din anexele II, IV și VIDATE/TIPUL DE ATRIBUT/PREFIX

DEFINIȚIE

text block

indică faptul că tipul de element este un bloc de text; este utilizat pentru a marca volume mai mari de informații, cum ar fi note, politici contabile sau tabele; blocurile de text sunt elemente-rând nenumerice

text

indică faptul că tipul de element este un text (o secvență de caractere alfanumerice); este utilizat pentru a marca volume mici de informații explicative; elementele-text sunt elemente-rând nenumerice

yyyy-mm-dd

indică faptul că tipul de element este o dată; aceste elemente sunt elemente-rând nenumerice

X

indică faptul că tipul de element este de natură monetară (un număr exprimat într-o monedă declarată); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

X.XX

indică faptul că tipul de element este o valoare cu zecimale (cum ar fi un procentaj sau ca o valoare „pe acțiune”); aceste elemente sunt elemente-rând numerice

shares

indică faptul că tipul de element este un număr de acțiuni; aceste elemente sunt elemente-rând numerice

table

indică începutul unei structuri reprezentate de un tabel în care rândurile și coloanele contribuie la definirea unui concept financiar la intersecția lor

axis

indică o proprietate dimensională într-o structură tabelară

member

indică un membru al unei dimensiuni pe o axă

guidance

indică un element care sprijină navigarea în conținutul unei taxonomii

role

indică un element care reprezintă o secțiune a unei taxonomii, de exemplu situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, fiecare notă individuală etc.

abstract

indică un element de grupare sau un antet

instant or duration

indică faptul că valoarea monetară reprezintă un stoc (instant – moment) sau un flux (duration – durată)

credit or debit

indică soldul „natural” al prezentării de informații

esef_cor

prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all

prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical

prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

Drepturile de autor și dreptul asupra bazei de date privind materialele taxonomiei IFRS sunt deținute de Fundația IFRS. Materialele taxonomiei IFRS sunt elaborate utilizând limbajul XBRL, cu permisiunea XBRL International. În cadrul SEE, Fundația IFRS nu își valorifică drepturile asupra materialelor taxonomiei IFRS în ceea ce privește elaborarea și utilizarea situațiilor financiare IFRS marcate în contextul aplicării standardelor IFRS. Fundația IFRS își rezervă toate celelalte drepturi, inclusiv cele din afara SEE, fără a se limita însă la acestea. Este strict interzisă folosirea în scop comercial, inclusiv reproducerea. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Fundația IFRS la adresa: www.ifrs.org.
ANEXA II

Marcaje obligatorii

1. Emitenții trebuie să marcheze toate numerele exprimate într-o monedă declarată care sunt prezentate în situația poziției financiare, în situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, în situația modificărilor capitalurilor proprii și în situația fluxurilor de trezorerie din situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS.

2. Emitenții trebuie să marcheze toate prezentările de informații care corespund elementelor menționate în tabelul din prezenta anexă și care sunt incluse în situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS sau încorporate în acestea prin trimiteri încrucișate la alte părți ale rapoartelor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date.Tabel

Elementele obligatorii ale taxonomiei de bază care trebuie să fie marcate pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date

Etichetă

Tip

Trimiteri la IFRS-uri

Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare.

text

IAS 1 51 a

Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare

text

IAS 1 51 a

Adresa entității

text

IAS 1138 a

Forma juridică a entității

text

IAS 1138 a

Țara de înregistrare

text

IAS 1138 a

Adresa sediului social al entității

text

IAS 1138 a

Locul principal de desfășurare a activității

text

IAS 1138 a

Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității

text

IAS 1138 b

Denumirea societății-mamă

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Denumirea societății-mamă a întregului grup

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Durata de viață a entității cu existență limitată

text

IAS 1138 d

Declarație de conformitate cu IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Explicații privind abaterile de la IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Explicații privind impactul financiar al abaterilor de la IFRS

text

IAS 1 20 d

Prezentarea incertitudinilor în ceea ce privește capacitatea entității de a-și continua activitatea [text block]

text block

IAS 1 25

Explicații privind faptele și baza de întocmire a situațiilor financiare atunci când acestea nu se mai întocmesc pe baza continuității activității

text

IAS 1 25

Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea continua activitatea

text

IAS 1 25

Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau mai scurte

text

IAS 1 36 a

Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt pe deplin comparabile

text

IAS 1 36 b

Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările prezentării [text block]

text block

IAS 1 41

Explicarea surselor incertitudinii estimărilor care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [text block]

text block

IAS 1125

Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari, pe acțiune

X, duration

IAS 1107

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari, pe acțiune

X.XX duration

IAS 1137 a

Prezentarea informațiilor privind evaluările și estimările contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru pierderile din credite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind remunerarea auditorilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind autorizarea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de consolidare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de întocmire a situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele biologice, produsele agricole în momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate pentru activele biologice [text block]

text block

IAS 41 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind costurile îndatorării [text block]

text block

IAS 23 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IFRS 3 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile bancare la băncile centrale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind situația fluxurilor de trezorerie [text block]

text block

IAS 7 Prezentarea unei situații a fluxurilor de trezorerie

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile, estimărilor contabile și erorilor [text block]

text block

IAS 8 Politici contabile

Prezentarea informațiilor privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [text block]

text block

IAS 37 86

Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de credit [text block]

text block

IFRS 7 Riscul de credit, IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din impozite amânate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu deprecierea și amortizarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind dividendele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 33 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind efectele variației cursurilor de schimb valutar [text block]

text block

IAS 21 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 19 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale ale entității [text block]

text block

IFRS 8 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de raportare [text block]

text block

IAS 10 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natură [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele de explorare și de evaluare [text block]

text block

IFRS 6 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IFRS 13 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din (cheltuielile cu) onorarii și comisioane [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare [text block]

text block

IFRS 7 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind gestionarea riscurilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind adoptarea pentru prima dată [text block]

text block

IFRS 1 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor generale privind situațiile financiare [text block]

text block

IAS 1 51

Prezentarea informațiilor privind continuitatea activității [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind raportarea în cazul economiilor hiperinflaționiste [text block]

text block

IAS 29 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 36 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 12 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind angajații [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block]

text block

IFRS 4 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind veniturile din primele de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale [text block]

text block

IAS 38 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi (cheltuielile cu dobânzile) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele deținute în alte entități [text block]

text block

IFRS 12.1 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind raportarea financiară interimară [text block]

text block

IAS 34 Conținutul unui raport financiar interimar

Prezentarea informațiilor privind stocurile [text block]

text block

IAS 2 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 40 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing în avans [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de leasing [text block]

text block

IFRS 16 Prezentare, IFRS 16 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de piață [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor semnificative referitoare la politica contabilă [text block]

text block

Intră în vigoare la 1.1.2023 IAS 1.117 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea activelor nete care poate fi atribuită deținătorilor de unități [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IFRS 5 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de administrare a capitalului [text block]

text block

IAS 1134

Prezentarea informațiilor privind alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active circulante [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte provizioane, datoriile contingente și activele contingente [text block]

text block

IAS 37 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind plățile în avans și alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 16 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind conturile de amânare aferente activităților reglementate [text block]

text block

IFRS 14 Prezentarea informațiilor, IFRS 14 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate [text block]

text block

IAS 24 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor proprii [text block]

text block

IAS 1 79 b

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din contractele cu clienții [text block]

text block

IFRS 15 Prezentarea informațiilor, IFRS 15 Prezentare

Prezentarea informațiilor privind situațiile financiare individuale [text block]

text block

IAS 27 Prezentarea informaților, IFRS 12 Obiectiv

Prezentarea informațiilor privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

SIC 29 Consens

Prezentarea informațiilor privind capitalul social, rezervele și alte participații în capitalurile proprii [text block]

text block

IAS 1 79

Prezentarea informațiilor privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

text block

IFRS 2 44

Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind filialele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text block]

text block

IAS 1117

Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare (cheltuielile cu tranzacționarea) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Descrierea politicii contabile privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele biologice [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile îndatorării [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind fluxurile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind construcția în curs [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile contingente și activele contingente [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de atragere a clienților [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind programele de fidelizare a clienților [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din impozite amânate [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de amortizare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind derecunoașterea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind determinarea componentelor numerarului și a echivalentelor de numerar [text block]

text block

IAS 7 46

Descrierea politicii contabile privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reducerile comerciale și rabaturile [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind dividendele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de emisiune [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile legate de mediu [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind elementele excepționale [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de explorare și de evaluare [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Descrierea politicii contabile privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile și comisioanele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile și costurile financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind conversia valutară [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind taxele de franciză [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind moneda funcțională [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 39 a

Descrierea politicii contabile privind acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile păstrate până la scadență [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor nefinanciare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de asigurare și activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate și în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de leasing [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile și creanțele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind evaluarea stocurilor [text block]

text block

IAS 2 36 a

Descrierea politicii contabile privind activele miniere [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de exploatare minieră [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind compensarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele petroliere și gaziere [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind activele de programare informatică [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea în profit sau pierdere a diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea veniturilor [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind conturile de amânare aferente activităților reglementate [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind reparațiile și întreținerea [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind raportarea pe segmente [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de descopertă [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind filialele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind alte impozite decât impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind compensațiile pentru încetarea contractului de muncă [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din tranzacționare și cheltuielile cu tranzacționarea [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu interese care nu controlează [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu părțile afiliate [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea politicii contabile privind warrantele [text block]

text block

IAS 1117 b

Descrierea altor politici contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
ANEXA III

Specificațiile Inline XBRL aplicabile

1. Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL este valabil în raport cu specificația Inline XBRL 1.1 și este conform cu standardul XBRL Units Registry.

2. Emitenții trebuie să se asigure că fișierele taxonomiei extinse XBRL sunt valabile în raport cu specificațiile XBRL 2.1 și XBRL Dimensions 1.0.

3. Emitenții trebuie să prezinte documentul instanțiat Inline XBRL și fișierele taxonomiei extinse XBRL ale emitentului într-un singur pachet de raportare în cadrul căruia fișierele taxonomiei XBRL sunt grupate în pachete conform specificațiilor Taxonomy Packages.

4. Emitenții trebuie să se asigure că atât documentul instanțiat Inline XBRL, cât și taxonomia extinsă a emitentului respectă cerințele din regulile de marcare și depunere stabilite în anexa IV.
ANEXA IV

Reguli de marcare și depunere

1. Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL conține datele unui singur emitent, astfel încât toți identificatorii contextuali ai entității să aibă același conținut.

2. Emitenții trebuie să se identifice în documentul instanțiat XBRL utilizând identificatorii entității juridice ISO 17442 în cadrul identificatorilor și schemelor entității în contextul XBRL.

3. Atunci când marchează prezentările de informații, emitenții trebuie să utilizeze elementul taxonomiei de bază al cărui sens contabil se apropie cel mai mult de prezentarea de informații marcată. În cazul în care par să existe mai multe elementele ale taxonomiei de bază care pot fi alese, emitenții ar trebui să selecteze elementul cu sensul/domeniul de aplicare contabil cel mai restrâns.

4. În cazul în care elementul taxonomiei de bază cel mai apropiat ar denatura sensul contabil al prezentării de informații marcate conform cerințelor de la punctul 3, emitenții trebuie să creeze un element al taxonomiei extinse și să utilizeze acest element pentru marcarea prezentării de informații în cauză. Toate elementele taxonomiei extinse create:

(a) 

nu trebuie să se suprapună din punctul de vedere al sensului și al domeniului de aplicare cu niciun element al taxonomiei de bază;

(b) 

trebuie să identifice creatorul elementului;

(c) 

trebuie să aibă un atribut adecvat care să indice soldul (balance attribute);

(d) 

trebuie să aibă etichete standard în limba corespunzătoare limbii în care este întocmit raportul financiar anual. Se recomandă să se adauge etichete și în alte limbi. Toate etichetele trebuie să corespundă sensului și domeniului de aplicare contabil al conceptelor economice subiacente.

5. Emitenții trebuie să se asigure că fiecare element al taxonomiei extinse utilizat pentru marcarea unei prezentări de informații în raportul financiar anual este inclus în cel puțin o ierarhie a bazei de legături (linkbase) pentru prezentare și a bazei de legături pentru definiții din cadrul taxonomiei extinse.

6. Emitenții trebuie să utilizeze bazele de legături pentru calcul ale taxonomiilor lor extinse pentru a documenta relațiile aritmetice dintre elementele numerice ale taxonomiei de bază și/sau ale taxonomiei extinse, în special în ceea ce privește relațiile aritmetice dintre elementele taxonomiei de bază și/sau ale taxonomiei extinse din situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie.

7. Pentru a identifica partea din situațiile financiare la care se referă marcajele, emitenții trebuie să utilizeze elemente-rădăcină (root elements) specifice ale taxonomiei ca puncte de plecare ale părților respective din situațiile financiare în bazele de legături pentru prezentare ale taxonomiei lor extinse. Denumirile, etichetele și prefixele acestor elemente-rădăcină ale taxonomiei sunt stabilite în tabelul 1.Tabel

Denumirile, etichetele și prefixele elementelor-rădăcină

Prefix

Denumirea elementului

Etichetă

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Spațiu rezervat pentru situația poziției financiare - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația poziției financiare

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Spațiu rezervat pentru profit sau pierdere – acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru contul de profit sau pierdere dacă contul de profit sau pierdere este prezentat separat

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Spațiu rezervat pentru situația rezultatului global - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația rezultatului global dacă aceasta este prezentată separat sau atunci când contul de profit sau pierdere și situațiile altor elemente ale rezultatului global sunt reunite într-o singură situație

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Spațiu rezervat pentru situația fluxurilor de trezorerie - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația fluxurilor de trezorerie

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Spațiu rezervat pentru situația modificărilor capitalurilor proprii – acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru situația modificărilor capitalurilor proprii

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Spațiu rezervat pentru note, politici contabile și elemente obligatorii ale taxonomiei de bază - acest element TREBUIE să fie utilizat ca punct de plecare pentru marcajele prezentărilor de informații din notele la situațiile financiare

Elementele-rădăcină specifice ale taxonomiei trebuie să fie incluse, de asemenea, în fișierele taxonomiei XBRL elaborate de ESMA.

8. În taxonomiile lor extinse, emitenții trebuie să nu înlocuiască etichetele sau referințele elementelor taxonomiei de bază. La elementele taxonomiei de bază pot fi adăugate etichete specifice fiecărui emitent.

9. Emitenții trebuie să se asigure că elementele taxonomiei extinse a emitentului care marchează situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie din situațiile financiare consolidate întocmite conform IFRS sunt ancorate de unul sau mai multe elemente ale taxonomiei de bază. În special:

(a) 

emitentul trebuie să ancoreze elementul taxonomiei extinse de elementul taxonomiei de bază având sensul/domeniul de aplicare contabil imediat mai larg decât elementul taxonomiei extinse a emitentului. Emitentul trebuie să identifice, în baza de legături pentru definiții a taxonomiei extinse a emitentului, relația dintre elementul taxonomiei extinse în cauză și elementul taxonomiei de bază în cauză. Elementul taxonomiei extinse trebuie să figureze ca țintă a relației;

(b) 

emitentul poate să ancoreze elementul taxonomiei extinse de elementul sau elementele taxonomiei de bază având sensul/domeniul de aplicare contabil imediat mai restrâns decât elementul taxonomiei extinse în cauză. Emitentul trebuie să identifice, în baza de legături pentru definiții a taxonomiei extinse a emitentului, relația dintre elementul taxonomiei extinse în cauză și elementul sau elementele taxonomiei de bază în cauză. Elementul taxonomiei extinse trebuie să figureze ca sursă a relației sau a relațiilor; În cazul în care elementul taxonomiei extinse combină mai multe elemente ale taxonomiei de bază, emitentul ancorează respectivul element al taxonomiei extinse de fiecare dintre aceste elemente ale taxonomiei de bază, cu excepția cu excepția elementelor taxonomiei de bază considerate în mod rezonabil ca fiind nesemnificative.

10. Fără a aduce atingere punctului 9, emitenții nu sunt obligați să ancoreze de un alt element al taxonomiei de bază un element al taxonomiei extinse care este utilizat pentru a marca o prezentare de informații din situația poziției financiare, situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii sau situația fluxurilor de trezorerie care reprezintă un subtotal al altor prezentări de informații din cadrul aceleiași situații.

11. Emitenții trebuie să se asigure că tipul de date și tipul de perioadă aferente unui element al taxonomiei utilizat pentru marcarea unei prezentări de informații reflectă sensul contabil al prezentării de informații marcate. Emitenții nu trebuie să definească și să aplice unui element al taxonomiei un tip personalizat în cazul în care un tip corespunzător este deja definit în specificațiile XBRL sau în XBRL Data Types Registry.

12. Atunci când marchează prezentări de informații, emitenții nu trebuie să utilizeze elemente numerice ale taxonomiei pentru a marca valori diferite pentru un anumit context (defalcări în funcție de entități, perioade și dimensiuni), cu excepția cazului în care diferența este rezultatul unei rotunjiri legate de prezentarea acelorași informații la o scară diferită în mai multe locuri din același raport financiar anual.

13. Atunci când marchează prezentări de informații, emitenții trebuie să utilizeze elementele nenumerice ale taxonomiei în așa fel încât să marcheze toate prezentările de informații care corespund definiției elementului respectiv. Emitenții nu trebuie să aplice marcajele doar parțial sau selectiv.

14. Emitenții trebuie să se asigure că documentul instanțiat Inline XBRL nu conține cod executabil.
ANEXA V

Fișierele taxonomiei XBRL

Fișierele taxonomiei XBRL publicate de ESMA trebuie:

(a) 

să identifice ca elemente XBRL toate elementele taxonomiei de bază;

(b) 

să stabilească atributele elementelor taxonomiei de bază în funcție de tipul lor, astfel cum este prevăzut în anexa I;

(c) 

să furnizeze etichetele lizibile pentru om, astfel cum sunt prevăzute în tabelul din anexa VI, care să precizeze sensul elementelor taxonomiei de bază, precum și referințele acestora.

(d) 

să definească structuri care să faciliteze navigarea în conținutul taxonomiei și înțelegerea definiției unui element al taxonomiei de bază în contextul altor elemente ale taxonomiei de bază;

(e) 

să definească relații care să le permită emitenților să ancoreze elementele taxonomiei extinse de elemente ale taxonomiei de bază;

(f) 

să fie valabile în conformitate cu specificațiile XBRL 2.1 și cu specificațiile XBRL Dimensions 1.0 și să fie grupate în pachete conform specificațiilor Taxonomy Packages, astfel cum sunt stabilite în anexa III;

(g) 

să conțină informațiile tehnice necesare pentru dezvoltarea de soluții informatice care să sprijine elaborarea de rapoarte financiare anuale armonizate;

(h) 

să identifice perioada la care se referă.

▼M4
ANEXA VI

Schema taxonomiei de bazăTabel

Schema taxonomiei de bază pentru marcarea situațiilor financiare consolidate aferente exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2023 sau ulterior acestei date

Prefix

URI al denumirii/rolului elementului

Tipul și atributele elementului

Tipul etichetei

Conținutul etichetei

Referințe

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Modificări neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar [member]

Exemplu: IAS 10.22

documentation

Acest membru reprezintă modificările neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Estimări contabile [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Estimări contabile [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 8.39

documentation

Data de expirare 1.1.2023: Acest membru reprezintă un activ, o datorie sau un consum periodic al unui activ care face obiectul unor adaptări care rezultă din evaluarea situației prezente a activelor și datoriilor și a beneficiilor și obligațiilor viitoare preconizate asociate acestora. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. Intră în vigoare la 1.1.2023: Acest membru reprezintă valori monetare din situațiile financiare care sunt subiect al incertitudinii în evaluare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Profitul contabil

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c (i), prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Cuantumul profitului (pierderii) dintr-o perioadă înainte de scăderea cheltuielilor cu impozitul. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Angajamente

Practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul obligațiilor de plată pentru bunuri și servicii care au fost primite sau furnizate, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu au făcut încă obiectul unor acorduri oficiale cu furnizorii, inclusiv sumele datorate angajaților.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul angajamentelor și al veniturilor înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte [Referințe: angajamente; venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte]

totalLabel

Total angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Angajamente și venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Angajamente clasificate drept datorii curente

Practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul angajamentelor clasificate drept curente. [Referințe: angajamente]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Angajamente clasificate drept datorii pe termen lung

Practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul angajamentelor clasificate drept datorii pe termen lung. [Referințe: angajamente]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Venituri angajate, inclusiv activele din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost dobândite, dar care nu reprezintă încă o creanță, inclusiv activele din contracte. [Referințe: active din contracte]

totalLabel

Total venituri angajate, inclusiv activele din contracte

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Venituri angajate, inclusiv activele din contracte [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Venituri angajate, altele decât activele din contracte

Practică comună: IAS 1.55, practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost dobândite, dar care nu reprezintă încă o creanță, altele decât activele din contracte. [Referințe: active din contracte]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 c

documentation

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 d

documentation

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; active financiare]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10A a, prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 a

documentation

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriilor respective [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumutului sau creanței care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de piață [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Creșterea (reducerea) agregată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Amortizarea și deprecierea cumulate [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16.75 b, prezentarea informațiilor: IAS 38.118 c, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 c, prezentarea informațiilor: IAS 41.54 f

documentation

Acest membru reprezintă amortizarea și deprecierea cumulate. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Deprecierea și amortizarea cumulate [member]

Practică comună: IAS 16.73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16.75 b, practică comună: IAS 38.118 c, practică comună: IAS 40.79 c, practică comună: IAS 41.54 f

documentation

Acest membru reprezintă deprecierea și amortizarea cumulate. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept activ. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept datorie. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, active

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este un activ financiar evaluat la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, datorii

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este o datorie financiară evaluată la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Deprecierea cumulată [member]

Practică comună: IAS 16.73 d, practică comună: IAS 38.118 c, practică comună: IAS 40.79 c, practică comună: IAS 41.54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, exemplu: IFRS 7.35N, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

Acest membru reprezintă deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din depreciere]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul elementelor cumulate de venituri și cheltuieli (inclusiv ajustările din reclasificare) care nu sunt recunoscute în profit sau pierdere, astfel cum impun sau permit alte IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; alte elemente ale rezultatului global]

totalLabel

Total alte elemente cumulate ale rezultatului global

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Alte elemente cumulate ale rezultatului global [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Alte elemente cumulate ale rezultatului global [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation

Acest membru reprezintă alte elemente cumulate ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Cheltuieli de achiziționare și cheltuieli administrative legate de contractele de asigurare

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Cuantumul cheltuielilor de achiziționare și al cheltuielilor administrative legate de contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției într-o combinare de întreprinderi realizată în etape. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii transferate

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f

documentation

Valoarea justă, la data achiziției, a contravalorii transferate în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

totalLabel

Contravaloarea totală transferată, valoarea justă la data achiziției

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii totale transferate [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Costurile legate de achiziție pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 m

documentation

Cuantumul costurilor legate de achiziție pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Costurile legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 m

documentation

Cuantumul costurilor legate de achiziție care sunt recunoscute drept cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 e

documentation

Creșterea activelor biologice ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale și fond comercial

Practică comună: IAS 38.118 e (i)

documentation

Creșterea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale și fond comercial]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 e (i)

documentation

Creșterea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 b, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d (ii)

documentation

Creșterea investițiilor imobiliare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, alte provizioane

Practică comună: IAS 37.84

documentation

Creșterea altor provizioane ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; alte provizioane]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e (iii)

documentation

Creșterea imobilizărilor corporale ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Creșterea activelor de reasigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Daunele reale care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Cuantumul daunelor reale care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata de actualizare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele de actualizare utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale inflației

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata preconizată a inflației utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele inflației preconizate [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale inflației utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata preconizată a majorărilor pensiilor utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale majorărilor pensiilor utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata preconizată a creșterilor salariale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale creșterilor salariale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata de evoluție a costurilor medicale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele de evoluție a costurilor medicale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Rata mortalității utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă ratele mortalității utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare

Practică comună: IAS 19.144

documentation

Vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare [member]

Practică comună: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Ipoteze actuariale [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Ipoteze actuariale [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.145

documentation

Acest membru reprezintă toate ipotezele actuariale. Pentru o entitate, ipotezele actuariale reprezintă cele mai bune estimări imparțiale și reciproc compatibile ale variabilelor demografice și financiare care vor determina costul final al acordării beneficiilor postangajare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Ipoteze actuariale” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor medicale. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 c (ii)

documentation

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor medicale. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

negatedLabel

Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a pierderilor (câștigurilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice, după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată disponibilă în cadrul planului și (e) ratele daunelor în baza planurilor medicale. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare

Prezentarea informațiilor: IAS 19.141 c (iii)

documentation

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

negatedLabel

Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare, după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice și cele ale experților evaluatori) și (d) impozitele de plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din ajustările din experiență, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat de fapt. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență

Practică comună: IAS 19.141 c

documentation

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat de fapt. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

negatedLabel

Creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a pierderilor (câștigurilor) actuariale provenite din ajustările din experiență

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Câștigurile (pierderile) actuariale rezultate din ajustările din experiență, după impozitare, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul altor elemente ale rezultatului global, după impozitare, ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat de fapt. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global, după impozitare, câștigurile (pierderile) din reevaluarea planurilor de beneficii determinate] [În opoziție cu: reducerea (creșterea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat ca urmare a câștigurilor (pierderilor) actuariale provenite din ajustările din experiență]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 d

documentation

Valoarea actualizată a plăților previzionate printr-un plan de pensii pentru angajații curenți și foștii angajați, care poate fi atribuită serviciului deja prestat.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Ajustare suplimentară recunoscută în profit sau pierdere, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Cuantumul ajustării suplimentare pentru pierderile din credit aferente activelor financiare recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Prezentări suplimentare de informații privind cuantumurile recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Prezentări suplimentare de informații legate de conturile de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.35

documentation

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității atunci când datele cantitative prezentate nu sunt reprezentative.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Informații suplimentare privind contractele de asigurare [text block]

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

Informațiile suplimentare privind contractele de asigurare necesare pentru îndeplinirea obiectivului cerințelor de prezentare a informațiilor din IFRS 17. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale unei combinări de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.63

documentation

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale combinărilor de întreprinderi care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor IFRS 3. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.B25

documentation

Prezentarea de informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

Prezentarea informațiilor: IFRS 2.52

documentation

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni care sunt necesare pentru a îndeplini cerințele de prezentare din IFRS 2. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Informații suplimentare [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation

Cuantumul datoriilor contingente suplimentare recunoscute în combinările de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]; datorii contingente [member]]

totalLabel

Total datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Capital vărsat suplimentar

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul primit sau de primit în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășește valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Capital vărsat suplimentar [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation

Acest membru reprezintă cuantumurile primite în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășesc valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Provizioane suplimentare, alte provizioane

Prezentarea informațiilor: IAS 37.84 b

documentation

Cuantumul altor provizioane suplimentare constituite. [Referințe: alte provizioane]

totalLabel

Total provizioane suplimentare, alte provizioane

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Provizioane suplimentare, alte provizioane [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Recunoaștere suplimentară, fond comercial

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

Cuantumul fondului comercial suplimentar recunoscut, cu excepția fondului comercial inclus într-un grup destinat cedării care, la data achiziției, îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat drept deținut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5. [Referințe: fond comercial; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Adăugări rezultate din achiziții, investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d (i)

documentation

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din achiziții. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Adăugări rezultate din cumpărări, active biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50 b

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cumpărări. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, active biologice

Practică comună: IAS 41.50

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d (i)

documentation

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: investiții imobiliare]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Adăugări, investiții imobiliare [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a adăugărilor, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Practică comună: IAS 41.50

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

totalLabel

Total adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 e (i)

documentation

Cuantumul adăugărilor la imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Prezentarea informațiilor: IAS 40.76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d (i)

documentation

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

totalLabel

Total adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e (i)

documentation

Cuantumul adăugărilor la imobilizările corporale, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele de reasigurare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Adăugări la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.24 b, prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 e

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; instrumente financiare, clasa [member]; active imobilizate; tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Adăugări la activele aferente dreptului de utilizare

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 h

documentation

Cuantumul adăugărilor la activele aferente dreptului de utilizare. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adresa sediului social al entității

Prezentarea informațiilor: IAS 1.138 a

documentation

Adresa la care este înregistrat sediul entității.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate

Prezentarea informațiilor: IAS 27.16 a

documentation

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate conforme cu IFRS-urile ale societății-mamă finale sau ale oricărei societăți-mamă intermediare a entității. [Referințe: consolidat [member]; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare utilizate la calcularea rezultatului pe acțiune diluat

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 b

documentation

Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație la care se adaugă numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare care ar fi emise în cazul conversiei tuturor acțiunilor ordinare potențial diluante în acțiuni ordinare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]; media ponderată [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

negatedLabel

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Ajustări pentru impozitul curent din perioadele anterioare

Exemplu: IAS 12.80 b

documentation

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul curent din perioadele anterioare.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv activele din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv activele din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri angajate, inclusiv activele din contracte; profit (pierdere)]

totalLabel

Total ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv activele din contracte

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, inclusiv activele din contracte [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, altele decât activele din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) veniturilor angajate, altele decât activele din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri angajate, altele decât activele din contracte; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active din contracte; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare derivate; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare; active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către bănci; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către clienți; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active circulante; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) cheltuielilor în avans

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) cheltuielilor în avans în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli în avans trecute la cheltuieli în perioada curentă; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri reverse repo și garanții în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Ajustări pentru impozitul amânat din perioadele anterioare

Practică comună: IAS 12.80

documentation

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul amânat din perioadele anterioare.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu deprecierea și amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile de amortizare

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile de amortizare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Ajustări pentru veniturile din dividende

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru veniturile din dividende în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dividende; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Ajustări pentru costurile financiare

Practică comună: IAS 7.20 c

documentation

Ajustări pentru costurile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: costuri financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Ajustări pentru veniturile financiare

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru veniturile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Ajustări pentru veniturile (costurile) financiare

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru veniturile sau costurile financiare nete în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri (costuri) financiare; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în participație [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în situații financiare separate; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări, imobilizări corporale

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări de imobilizări corporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); imobilizări corporale; cedări, imobilizări corporale]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare, active biologice

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare a activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente derivate [member]; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) rezultate din variația valorii juste a investițiilor imobiliare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții imobiliare; câștigurile (pierderile) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, fond comercial

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere a fondului comercial recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: fond comercial; pierdere din depreciere; pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, active de explorare și evaluare

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a activelor de explorare și evaluare recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, stocuri

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a stocurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a împrumuturilor și avansurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări corporale

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a imobilizărilor corporale recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, creanțe comerciale și alte creanțe

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a creanțelor comerciale și altor creanțe recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit

Prezentarea informațiilor: IAS 7.35

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii din contracte; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte, în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte; profit (pierdere)]

totalLabel

Total ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, inclusiv datoriile din contracte [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) veniturilor înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte, în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri înregistrate în avans, altele decât datoriile din contracte; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la bănci; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la clienți; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare derivate; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare; datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii din contracte de investiții; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii curente; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri de răscumpărare și garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale

Practică comună: IAS 7.20 a

documentation

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor comerciale și a altor datorii

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru (reducerea) (creșterea) datoriilor comerciale și a altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii comerciale și alte datorii; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); alte provizioane [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Ajustări pentru veniturile din dobânzi

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru cheltuielile cu veniturile din dobânzi în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dobânzi; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate

Practică comună: IAS 7.14

documentation

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active imobilizate; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Ajustări pentru provizioane

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru provizioane în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: provizioane; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)

Prezentarea informațiilor: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

totalLabel

Total ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate

Practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; profit (pierdere)]

negatedLabel

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) nerealizate din diferențele de curs valutar

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, practică comună: IAS 7.20 b

documentation

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) nerealizate din diferențele de curs valutar în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Ajustări ale profitului (pierderii) pentru dobânzile și dividendele aferente instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și instrumentele de capitaluri proprii participative

Practică comună: IAS 33.70 a

documentation

Ajustarea pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului de bază (pierderii) care derivă din dobânzi și dividende aferente instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și instrumentele de capitaluri proprii participative.

negatedLabel

Ajustări ale profitului (pierderii) pentru dobânzile și dividendele aferente instrumentelor de capitaluri proprii, altele decât acțiunile preferențiale și instrumentele de capitaluri proprii participative

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.70 a

documentation

Ajustarea pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune de bază. Aceasta reprezintă valoarea agregată a cuantumurilor aferente reconcilierii pentru toate clasele de instrumente care afectează rezultatul pe acțiune de bază.

negatedTotalLabel

Total ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă la numărătorul utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune de bază

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii), altele decât modificările capitalului circulant

Practică comună: IAS 7.20

documentation

Ajustări, altele decât modificările capitalului circulant, în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) aduse numărătorului utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune de bază [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) aduse numărătorului utilizat la calcularea rezultatului pe acțiune [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Ajustarea agregată a valorilor contabile ale investițiilor raportate conform GAAP anterioare

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.31 c

documentation

Cuantumul ajustărilor agregate ale valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare ale investițiilor în filiale, asocieri în participație sau entități asociate în primele situații financiare IFRS ale entității. [Referințe: entități asociate [member]; valoare contabilă [member]; asocieri în participație [member]; GAAP anterioare [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate raportate în situații financiare separate; IFRS [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, dată de intrare pentru evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.B36 c

documentation

Acest membru reprezintă o ajustare a prețului de consens mediu de pe piață, utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale

Exemplu: IAS 33 -, exemplu: 12 Calcularea și prezentarea rezultatului pe acțiune de bază și rezultatului pe acțiune diluat (global, exemplu:, exemplu: IAS 33.70 a

documentation

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale neparticipative în scopul calculării profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății-mamă. [Referințe: acțiuni preferențiale [member]; profit (pierdere)]

negatedLabel

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Costuri administrative nereflectate în rentabilitatea activelor planului, planuri de beneficii determinate

Practică comună: IAS 19.135 b

documentation

Cuantumul costurilor administrative din perioada curentă legate de planurile de beneficii determinate nereflectate în rentabilitatea activelor planului. [Referințe: cheltuieli administrative; cheltuieli cu beneficiile postangajare în profit sau pierdere, planuri de beneficii determinate] [În opoziție cu: creșterea (reducerea) datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat rezultată din costurile administrative nereflectate în rentabilitatea activelor planului; rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, după impozitare, planuri de beneficii determinate; rentabilitatea activelor planului, excluzând veniturile din dobânzi sau cheltuielile cu dobânzile, înainte de impozitare, planuri de beneficii determinate]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Cheltuieli administrative

Exemplu: IAS 1.103, prezentarea informațiilor: IAS 1.99, prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b (vi)

documentation

Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea le clasifică drept administrative.

negatedLabel

Cheltuieli administrative

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Avansuri primite, care reprezintă datorii din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment specific

Practică comună: IAS 1.55, practică comună: IAS 1.78

documentation

Cuantumul avansurilor primite care reprezintă datorii din contracte pentru obligațiile de executare îndeplinite la un moment specific. [Referințe: datorii din contracte; obligații de executare îndeplinite la un moment specific [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Cheltuieli de publicitate

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul cheltuielilor care decurg din publicitate.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30 b

documentation

Acest membru reprezintă ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare. [Referințe: valoare contabilă [member]; GAAP anterioare [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Valoarea agregată a activităților continue și a activităților întrerupte [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5 - Prezentare și descriere

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a activităților continue și a activităților întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; activități continue [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.28 b

documentation

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

periodStartLabel

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere la începutul perioadei

periodEndLabel

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere la finalul perioadei

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 c (ii), prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative. [Referințe: entități asociate [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B65

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.21 c (i), prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J b, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative. [Referințe: asocieri în participație [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Valoarea agregată a evaluărilor [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A, prezentarea informațiilor: IAS 41.50, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation

Acest membru reprezintă toate tipurile de evaluări. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Evaluare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Valoarea agregată a intervalelor de timp [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.61, exemplu: IAS 19.147 c, prezentarea informațiilor: IFRS 15.120 b (i), prezentarea informațiilor: IFRS 16.94, prezentarea informațiilor: IFRS 16.97, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 b, prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B a, exemplu: IFRS 7.B11, exemplu: IFRS 7.B35

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a intervalelor de timp. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Scadență” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 36.135

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]; fond comercial; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Valoarea agregată a valorilor juste [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 1.30 a

documentation

Acest membru reprezintă valoarea agregată a valorilor juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea justă drept cost presupus” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Produse agricole pe grupuri [axis]

Practică comună: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Produse agricole, grup [member]

Practică comună: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Acest membru reprezintă toate produsele agricole atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Produse agricole pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: produse agricole curente]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Aeronave

Exemplu: IAS 16.37 e

documentation

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă aeronave utilizate în operațiunile entității.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Aeronave [member]

Exemplu: IAS 16.37 e

documentation

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în aeronave utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Drepturi de aterizare pe aeroport [member]

Practică comună: IAS 38.119

documentation

Acest membru reprezintă drepturile de aterizare pe aeroport.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Toate nivelurile din ierarhia valorii juste [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 19.142, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 b

documentation

Acest membru reprezintă toate nivelurile din ierarhia valorii juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Niveluri în ierarhia valorii juste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Toate celelalte segmente [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.115, prezentarea informațiilor: IFRS 8.16

documentation

Acest membru reprezintă activitățile și segmentele operaționale care nu sunt raportabile.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Cuantumul unui cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit. [Referințe: active financiare]

periodStartLabel

Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare la începutul perioadei

periodEndLabel

Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare la finalul perioadei

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Ajustare pentru pierderile din credit [member]

Practică comună: IAS 12.81 g

documentation

Acest membru reprezintă un cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Toate tipurile de certificate de depozit [member]

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Acest membru reprezintă toate tipurile de certificate de depozit.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Toți anii de creanțe de asigurare [member]

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Acest membru reprezintă toți anii de creanțe de asigurare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Anii de creanțe de asigurare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizarea, active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 b

documentation

Cuantumul amortizării activelor recunoscute din costurile suportate pentru obținerea sau îndeplinirea contractelor cu clienții. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții; cheltuieli cu amortizarea]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizarea, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Cuantumul amortizării costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare; cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; tipuri de contracte de asigurare [member]]

negatedLabel

Amortizarea, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Cheltuieli cu amortizarea

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul cheltuielilor cu amortizarea. Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale de-a lungul duratei lor de viață utilă.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizarea, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 e (vi)

documentation

Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

negatedLabel

Amortizarea, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Metoda de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 b

documentation

Metoda de amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, care au o durată de viață utilă determinată. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; cheltuieli cu deprecierea și amortizarea]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Amortizarea pierderilor (câștigurilor) provenite din cumpărarea reasigurării

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation

Cuantumul amortizării pierderilor (câștigurilor) amânate care provin din cumpărarea de reasigurări. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; câștigurile (pierderile) recunoscute în profit sau pierdere la cumpărarea reasigurării]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Rata de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Prezentarea informațiilor: IAS 38.118 a

documentation

Rata de amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit.

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.9 b

documentation

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; instrumente derivate [member]; expunerea maximă la riscul de credit; active financiare]

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; expunerea maximă la riscul de credit; instrumente derivate [member]]

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.36

documentation

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unității depășește valoarea sa contabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 f (i), prezentarea informațiilor: IAS 36.135 e (i)

documentation

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unei unități (unui grup de unități) generatoare de numerar depășește valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]; unități generatoare de numerar [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Cuantumul cu care valoarea atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 36.134 f (iii), prezentarea informațiilor: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Cuantumul cu care valoarea care a fost atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18A

documentation

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată. [Referințe: personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă [member]; entități de administrare separate [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Cuantumul reclasificărilor sau modificărilor prezentării

Prezentarea informațiilor: IAS 1.41 b

documentation

Cuantumul care este reclasificat atunci când entitatea face modificări în situațiile sale financiare în ceea ce privește prezentarea sau clasificarea.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global realizat la data derecunoașterii datoriei financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.10 d

documentation

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global care a fost realizat la data derecunoașterii datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.35D a

documentation

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, prezentat ca un element-rând separat în profit sau pierdere.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, active financiare nou-desemnate

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39L f (i)

documentation

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global legate de activele financiare nou-desemnate prin aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 12, prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte rezerve; alte elemente ale rezultatului global; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării [member]

Exemplu: IFRS 5 -, exemplu: 12, prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care rezultă din cuantumurile recunoscute în alte elemente ale rezultatului global și acumulate în capitalurile proprii care se referă la active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte elemente ale rezultatului global]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Cuantumul recunoscut în profit sau pierdere pentru perioada de raportare cu scopul de a reflecta modificările plăților de leasing care decurg din concesiile privind chiria apărute ca o consecință directă a pandemiei de COVID-19 pentru care locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 46A din IFRS 16

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.60A b

documentation

Cuantumul recunoscut în profit sau pierdere pentru perioada de raportare cu scopul de a reflecta modificările plăților de leasing care decurg din concesiile privind chiria apărute ca o consecință directă a pandemiei de COVID-19 pentru care locatarul a aplicat soluția practică de la punctul 46A din IFRS 16.

commentaryGuidance

Ar trebui să se utilizeze o valoare XBRL pozitivă pentru a indica cazurile în care suma reprezintă o modificare ce reduce plățile de leasing.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.24E a, prezentarea informațiilor: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie]

negatedLabel

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.6.5.16

documentation

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ (unei datorii) nefinanciar(e) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară]

negatedLabel

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.6.5.16

documentation

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward]

negatedLabel

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor]

negatedLabel

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39L d (i)

documentation

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9 pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Cuantumuri care rezultă din contracte de asigurare [axis]

Practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4 - Prezentarea informațiilor

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Cuantumuri suportate, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare care rezultă din cuantumurile acestor costuri suportate. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Cuantumuri de plătit, tranzacții cu părți afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b, prezentarea informațiilor: IAS 24.20

documentation

Cuantumurile de plătit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Alte cuantumuri de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele transferate

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42E d

documentation

Cuantumurile de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele financiare transferate, altele decât ieșirile de numerar neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în vederea răscumpărării activelor financiare derecunoscute (de exemplu, prețul de exercitare într-un contract de opțiuni). [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Cuantumuri de primit, tranzacții cu părți afiliate

Prezentarea informațiilor: IAS 24.18 b, prezentarea informațiilor: IAS 24.20

documentation

Cuantumurile de primit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Cuantumuri recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Cuantumuri recunoscute pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Cuantumurile recunoscute pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.5.6.5

documentation

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Prezentarea informațiilor: IFRS 9.5.6.5

documentation

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ (unei datorii) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

negatedLabel

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C d

documentation

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

negatedTotalLabel

Total cuantumuri care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.13C d

documentation

Cuantumurile care sunt supuse unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

negatedTotalLabel

Total cuantumuri care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39L f (ii)

documentation

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare prin aplicarea abordării stratificate.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere dacă s-ar fi aplicat IAS 39, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39L d (ii)

documentation

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată dacă s-ar fi aplicat IAS 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului [text block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit extern [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului [text block]

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.36 c, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit intern [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate [text block]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate, inclusiv factorii pe care entitatea i-a luat în considerare atunci când a determinat că activele sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analiza veniturilor și cheltuielilor [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Anunțarea planului de întrerupere a unei activități [member]

Exemplu: IAS 10.22 b

documentation

Acest membru reprezintă anunțarea unui plan de întrerupere a unei activități.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore [member]

Exemplu: IAS 10.22 e

documentation

Acest membru reprezintă anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IAS 41 [member]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

Acest membru reprezintă amendamentele la IAS 41, emise în mai 2020, în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect impozitarea în evaluările la valoarea justă.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IFRS 1 [member]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

Acest membru reprezintă amendamentele aduse IFRS 1, emise în mai 2020, în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect filiala ca entitate care adoptă pentru prima dată standardele.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Îmbunătățiri anuale. Ciclul 2018-2020, amendamente la IFRS 9 [member]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Acest membru reprezintă amendamentele aduse IFRS 9, emise în mai 2020, în cadrul Îmbunătățirilor anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020. Amendamentul a avut ca obiect taxele în testul de 10 la sută pentru derecunoașterea datoriilor financiare.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020 [member]

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IAS 41.65, prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IFRS 1.39AG, prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Acest membru reprezintă Îmbunătățirile anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020, emise în mai 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Rata de impozitare aplicabilă

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Rata aplicabilă a impozitului pe profit.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Suprafața terenului utilizat pentru agricultură

Practică comună: IAS 41.46 b (i)

documentation

Suprafața terenului utilizat pentru agricultură de către entitate.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Instrumente de datorie deținute garantate cu active

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul instrumentelor de datorie deținute care sunt garantate cu active suport. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Finanțări garantate cu active [member]

Exemplu: IFRS 12.B23 b

documentation

Acest membru reprezintă finanțările garantate cu active.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Titluri garantate cu active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 g

documentation

Cuantumul cu care titlurile garantate cu active suport contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Titluri garantate cu active, procentul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 g

documentation

Procentul cu care titlurile garantate cu active suport contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție cu: titluri garantate cu active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 j, prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 c

documentation

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, alte provizioane

Prezentarea informațiilor: IAS 37.85 c

documentation

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a altor provizioane. [Referințe: rambursarea preconizată, alte provizioane; alte provizioane]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Active

Prezentarea informațiilor: IAS 1.55, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 b, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 e, prezentarea informațiilor: IFRS 8.23, prezentarea informațiilor: IFRS 8.28 c

documentation

Cuantumul unei resurse economice actuale controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare. Resursele economice reprezintă un drept care are potențialul de a produce beneficii economice.

totalLabel

Total active

periodStartLabel

Active la începutul perioadei

periodEndLabel

Active la finalul perioadei

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Active [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Active și datorii [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation

Acest membru reprezintă activele și datoriile care sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Active și datorii [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125

documentation

Acest membru reprezintă activele și datoriile. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active; datorii]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Active și datorii care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.38

documentation

Acest membru reprezintă activele și datoriile care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Active și solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Prezentarea informațiilor: IFRS 14.21

documentation

Cuantumul activelor și soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate. [Referințe: active; solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Active provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation

Cuantumul activelor provenite din prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Active provenite din contracte de asigurare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Cuantumul activelor recunoscute provenite din contracte de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor

Prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.105 A, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Cuantumul fluxurilor de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor care sunt active, recunoscute pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor plătite (sau fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor pentru care a fost recunoscută o datorie prin aplicarea unui alt standard IFRS) înainte de recunoașterea grupului conex de contracte de asigurare. Fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor sunt fluxurile de trezorerie care decurg din costurile de vânzare, subscriere și inițiere a unui grup de contracte de asigurare (emise sau preconizate a fi emise) care pot fi atribuite în mod direct portofoliului de contracte de asigurare din care face parte grupul respectiv. Aceste fluxuri de trezorerie includ fluxurile de trezorerie care nu pot fi atribuite în mod direct unor contracte individuale sau unor grupuri de contracte de asigurare din portofoliu. [Referințe: active; contracte de asigurare [member]]

periodStartLabel

Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor la începutul perioadei

periodEndLabel

Active pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor la finalul perioadei

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Garanții reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 a

documentation

Valoarea justă a garanțiilor reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare [member]

Exemplu: IAS 7 - C Reconcilierea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare, exemplu: IAS 7.44C

documentation

Acest membru reprezintă activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare. [Referințe: active; datorii care decurg din activitățile de finanțare]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Active minus datorii curente

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul activelor din care se scade cuantumul datoriilor curente.

netLabel

Active minus datorii curente

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Active minus datorii curente [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Activele (datoriile) planului de pensii

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a

documentation

Cuantumul activelor unui plan de pensii din care se scad datoriile, altele decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise.

periodStartLabel

Active nete disponibile pentru beneficii la începutul perioadei

periodEndLabel

Active nete disponibile pentru beneficii la finalul perioadei

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Activele obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.38 a

documentation

Cuantumul activelor obținute de către entitate prin intrarea în posesia garanțiilor reale pe care le deține sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu garanții). [Referințe: garanții [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Activele planului de pensii

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 a (i)

documentation

Cuantumul activelor deținute de planurile de pensii. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Activele, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filiala sau întreprinderea care a fost achiziționată sau cedată

Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 d

documentation

Cuantumul activelor, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 a

documentation

Cuantumul activelor recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Costurile de obținere a unui contract cu un client sunt costurile marginale ale obținerii contractului pe care entitatea nu le-ar fi suportat dacă nu ar fi obținut contractul. Costurile de îndeplinire a unui contract cu un client sunt costurile corelate direct cu un contract sau cu un contract anticipat pe care entitatea îl poate identifica în mod specific.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Activele recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu entitățile structurate

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.29 a

documentation

Cuantumul activelor recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu interesele deținute în entități structurate. [Referințe: active; entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Garanții reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.15 b

documentation

Valoarea justă a garanțiilor reale vândute sau regajate care au putut fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D e

documentation

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D f

documentation

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Activele pentru care se aplică restricții semnificative

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.13 c

documentation

Cuantumul din situațiile financiare consolidate aferent activelor grupului pentru care se aplică restricții semnificative (de exemplu, restricții statutare, contractuale și de reglementare) în ceea ce privește capacitatea entității de a accesa sau de a utiliza activele.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Active transferate către entități structurate, la momentul transferului

Prezentarea informațiilor: IFRS 12.27 c

documentation

Cuantumul, la momentul transferului, al tuturor activelor transferate către entități structurate. [Referințe: entități structurate neconsolidate [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Active din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IAS 1.55, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation

Cuantumul activelor din contractele de asigurare și de reasigurare emise. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Active din contractele de reasigurare cedate

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IAS 1.55, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation

Cuantumul activelor din contractele de reasigurare în care entitatea este deținătorul poliței de asigurare.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Active cu risc semnificativ de a provoca ajustări importante în următorul exercițiu financiar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.125 b

documentation

Cuantumul activelor supuse unor ipoteze care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor activelor respective în următorul exercițiu financiar.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D e

documentation

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.42D f

documentation

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Entități asociate [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.19 d, prezentarea informațiilor: IAS 27.16 b, prezentarea informațiilor: IAS 27.17 b, prezentarea informațiilor: IFRS 12.B4 d, prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.39J a, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la prima aplicare a IFRS 9 IFRS 4.39M a

documentation

Acest membru reprezintă entitățile asupra cărora investitorul exercită o influență semnificativă.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

La cost [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.32 A, prezentarea informațiilor: IAS 41.50, prezentarea informațiilor: IAS 41.55

documentation

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost. Costul este valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar plătite sau valoarea justă a altei contraprestații oferite pentru dobândirea unui activ în momentul achiziției sau construcției sale sau, dacă este cazul, valoarea atribuită acelui activ atunci când este recunoscut inițial în conformitate cu cerințele specifice ale altor IFRS-uri.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

La cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.78

documentation

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost sau realizată în conformitate cu IFRS 16 atunci când modelul valorii juste este utilizat în general de către entitate pentru evaluarea unei clase de active. [Referințe: la cost [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

La valoarea justă [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 40.32A, prezentarea informațiilor: IAS 41.50, prezentarea informațiilor: IFRS 13.93 a

documentation

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe valoarea justă. Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanți de pe piață, la data evaluării.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Repartizarea cheltuielilor după natură către destinația lor [axis]

Practică comună: IAS 1.104, practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

commentaryGuidance

Denumirea elementului și eticheta standard a oricărui membru care constituie o extensie a acestei axe ar trebui să fie aliniate cu denumirea elementului și cu eticheta unui element-rând echivalent din taxonomia IFRS, atunci când există un astfel de element-rând. Singura diferență este aceea că denumirea și etichetele membrilor care constituie o extensie includ termenul „membru”, în timp ce denumirea și etichetele elementelor-rând nu includ acest termen.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Remunerarea auditorului

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității.

totalLabel

Total remunerare a auditorului

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Remunerarea auditorului [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Remunerarea auditorului pentru serviciile de audit

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile de audit.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Remunerarea auditorului pentru alte servicii

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Remunerarea auditorului pentru servicii fiscale

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile fiscale.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Angajamente de capital autorizate, dar necontractate

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul angajamentelor de capital care au fost autorizate de către entitate, dar pentru care entitatea nu a încheiat un contract. [Referințe: angajamente de capital]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Active financiare disponibile pentru vânzare [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Rata de impozitare medie în vigoare

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Raportul dintre cheltuielile cu impozitul (venitul din impozit) și profitul contabil. [Referințe: profitul contabil]

totalLabel

Total rată de impozitare medie în vigoare

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Cursul de schimb valutar mediu

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cursul de schimb valutar mediu utilizat de către entitate. Cursul de schimb valutar este rata de schimb dintre două monede.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Numărul mediu de angajați

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Numărul mediu de persoane angajate de entitate în cursul unei perioade.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Prețul mediu al instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B b

documentation

Prețul mediu al unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Rata medie a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.23B b

documentation

Rata medie a unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Soldurile conturilor curente ale clienților

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul soldurilor conturilor curente ale clienților deținute de entitate.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Soldurile depozitelor la vedere de la clienți

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul soldurilor depozitelor la vedere ale clienților deținute de entitate.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Soldurile altor depozite de la clienți

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul soldurilor conturilor de depozit ale clienților deținute de entitate pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Soldurile depozitelor la termen de la clienți

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul soldurilor depozitelor la termen ale clienților deținute de entitate.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Solduri la bănci

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul soldurilor de numerar deținute la bănci.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Active care constau în acceptări bancare

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca active.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Datorii care constau în acceptări bancare

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca datorii.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Comisioane bancare și cheltuieli similare

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul comisioanelor bancare și al cheltuielilor similare recunoscute de entitate ca o cheltuială.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Solduri bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul soldurilor bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii. [Referințe: depozite de rezerve obligatorii la bănci centrale]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Împrumuturi bancare, fluxuri de trezorerie neactualizate

Exemplu: IFRS 7.B11D, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu împrumuturile bancare. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Instrumente de datorie bancare deținute

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul instrumentelor de datorie deținute de entitate care au fost emise de o bancă. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Alte aranjamente bancare, clasificate ca echivalente de numerar

Practică comună: IAS 7.45

documentation

O clasificare a echivalentelor de numerar reprezentând aranjamente bancare pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: echivalente de numerar]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Descoperiri de cont

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul care a fost retras dintr-un cont în plus față de soldurile de numerar existente. Acesta este considerat un credit pe termen scurt acordat de către bancă. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

negatedLabel

Descoperiri de cont

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități continue, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation

Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități continue pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități continue [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități întrerupte, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation

Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument din activități întrerupte pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate. [Referințe: rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare; activități întrerupte [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

Practică comună: IAS 33.A14

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază pentru un instrument de capitaluri proprii care participă la profit cu acțiuni ordinare conform unei formule predeterminate.

totalLabel

Total rezultat (pierdere) de bază pe instrument, instrumente de capitaluri proprii participative, altele decât acțiunile ordinare

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază

Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation

Cuantumul profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății-mamă (numărătorul) împărțit la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație în perioada respectivă (numitorul).

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă)” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

totalLabel

Total rezultat (pierdere) pe acțiune de bază

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue

Prezentarea informațiilor: IAS 33.66, prezentarea informațiilor: IAS 33.67

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități continue [member]]

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități continue [member]]

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, prezentarea informațiilor: IAS 33.68

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități întrerupte [member]]

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități întrerupte [member]]

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă) din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Prezentarea informațiilor: IAS 33.67, prezentarea informațiilor: IFRS 14.26

documentation

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente]

commentaryGuidance

Valoarea raportată ar trebui să fie marcată de două ori, atât cu acest element, cât și cu elementul „Rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă), inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente” atunci când: (a) rezultatul pe acțiune de bază și rezultatul pe acțiune diluat sunt egale și (b) o entitate prezintă un element-rând pentru a îndeplini cerința privind dubla prezentare prevăzută la punctul 67 din IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Rezultatul pe acțiune de bază [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale

Prezentarea informațiilor: IFRS 8.33 a

documentation

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale. [Referințe: venituri]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Active biologice productive [member]

Exemplu: IAS 41.43

documentation

Acest membru reprezintă activele biologice productive. Activele biologice productive sunt activele biologice care nu sunt consumabile. [Referințe: active biologice; active biologice consumabile [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Plante productive

Exemplu: IAS 16.37 i

documentation

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Plante productive [member]

Exemplu: IAS 16.37 i

documentation

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Beneficii plătite sau de plătit

Prezentarea informațiilor: IAS 26.35 b (v)

documentation

Cuantumul beneficiilor plătite sau de plătit pentru planurile de pensii.

negatedLabel

Beneficii plătite sau de plătit

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 h (iii)

documentation

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite în combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Active biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 f, exemplu: IAS 41.43, prezentarea informațiilor: IAS 41.50

documentation

Cuantumul aferent animalelor sau plantelor vii recunoscute ca active.

periodStartLabel

Active biologice la începutul perioadei

periodEndLabel

Active biologice la finalul perioadei

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Active biologice, vechime [member]

Exemplu: IAS 41.43

documentation

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe vârste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe vârste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Active biologice [axis]

Practică comună: IAS 41.50

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Active biologice în funcție de vechime [axis]

Exemplu: IAS 41.43

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Active biologice pe grupuri [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 41.41

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Active biologice pe tipuri [axis]

Exemplu: IAS 41.43

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Active biologice, grup [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 41.41

documentation

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Active biologice [member]

Practică comună: IAS 41.50

documentation

Acest membru reprezintă animalele sau plantele vii. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Active biologice oferite drept garanții pentru datorii

Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 a

documentation

Cuantumul activelor biologice oferite drept garanții pentru datorii. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Active biologice, tip [member]

Exemplu: IAS 41.43

documentation

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe tipuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe tipuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Active biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat

Prezentarea informațiilor: IAS 41.49 a

documentation

Cuantumul activelor biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat. [Referințe: active biologice]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Obligațiuni emise

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul obligațiunilor emise de către entitate.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Obligațiuni emise, fluxuri de trezorerie neactualizate

Exemplu: IFRS 7.B11D, exemplu: IFRS 7.IG31A

documentation

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu obligațiunile emise. [Referințe: obligațiuni emise]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Costurile îndatorării [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Costurile îndatorării capitalizate

Prezentarea informațiilor: IAS 23.26 a

documentation

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care pot fi atribuite în mod direct achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție și care fac parte din costul activului respectiv.

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Costurile îndatorării suportate

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri.

commentaryGuidance

În mod normal, ar trebui să se introducă o valoare XBRL pozitivă pentru acest element. Poate fi necesar să se introducă o valoare XBRL negativă dacă acest element este utilizat cu membrii menționați ca referințe. [Referințe: deprecierea și amortizarea cumulate [member]; amortizarea și deprecierea cumulate [member]; deprecierea cumulată [member]; ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]; efectul plafonului activelor [member]; efectul tranziției la IFRS-uri [member]; eliminarea valorilor inter-segmente [member]; previziunea financiară a intrărilor (ieșirilor) de numerar pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; previziunea financiară a profitului (pierderii) pentru unitatea generatoare de numerar, data de intrare pentru evaluare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile și corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor politicii contabile impuse de IFRS-uri [member]; creșterea (reducerea) datorată corectărilor erorilor din perioade anterioare [member]; creșterea (reducerea) ca urmare a abaterii de la cerințele IFRS [member]; creșterea (reducerea) datorată modificărilor voluntare ale politicii contabile [member]; elemente de reconciliere importante [member]; activele planului [member]; valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat [member]; cuantumul redesemnat [member]; partea reasigurătorilor din cuantumul rezultat din contracte de asigurare [member]; efectul diversificării riscurilor [member]; acțiunile de trezorerie [member]]

totalLabel

Total costuri ale îndatorării suportate

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Costurile îndatorării recunoscute drept cheltuială

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care sunt recunoscute drept cheltuială.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Împrumuturi

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul fondurilor datorate pe care entitatea are obligația să le ramburseze.

totalLabel

Total împrumuturi

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Împrumuturi [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Împrumuturi, ajustare la rata de bază a dobânzii

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Ajustarea la rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Împrumuturi în funcție de denumire [axis]

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Împrumuturi în funcție de denumire [member]

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Acest membru reprezintă toate împrumuturile atunci când sunt dezagregate în funcție de denumire. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Împrumuturi în funcție de denumire” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Împrumuturi, pe tipuri [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Împrumuturi, rata dobânzii

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Rata dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Împrumuturi, rata de bază a dobânzii

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Împrumuturi, scadență

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Scadența împrumuturilor. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Împrumuturi, moneda inițială

Practică comună: IFRS 7.7

documentation

Moneda în care sunt exprimate împrumuturile. [Referințe: împrumuturi]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Împrumuturi recunoscute la data achiziției

Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru împrumuturile asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: împrumuturi; combinări de întreprinderi [member]]

negatedLabel

Împrumuturi recunoscute la data achiziției

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Limita inferioară a intervalului [member]

Exemplu: IFRS 13.B6, exemplu: IFRS 13.IE63, prezentarea informațiilor: IFRS 14.33 b, prezentarea informațiilor: intră în vigoare la 1.1.2023 IFRS 17.120, prezentarea informațiilor: IFRS 2.45 d, practică comună: IFRS 7.7

documentation

Acest membru reprezintă limita inferioară a unui interval.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Mărci

Exemplu: IAS 38.119 a

documentation

Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Mărci [member]

Exemplu: IAS 38.119 a

documentation

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care constau în drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Drepturi de radiodifuzare [member]

Practică comună: IAS 38.119

documentation

Acest membru reprezintă drepturile de radiodifuzare.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Cheltuieli cu taxele de brokeraj

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul cheltuielilor recunoscute pentru taxele de brokeraj pe care trebuie să le plătească entitatea.

negatedLabel

Cheltuieli cu taxele de brokeraj

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Venituri din taxele de brokeraj

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul veniturilor recunoscute pentru taxele de brokeraj percepute de entitate.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Clădiri

Practică comună: IAS 16.37

documentation

Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Clădiri [member]

Practică comună: IAS 16.37

documentation

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Combinări de întreprinderi [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Combinări de întreprinderi [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64

documentation

Acest membru reprezintă tranzacțiile sau alte evenimente prin care un dobânditor obține controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi. Tranzacțiile numite uneori „fuziuni reale” sau „fuziuni între entități egale” sunt, de asemenea, combinări de întreprinderi, conform utilizării acestui termen în IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Anularea acțiunilor de trezorerie

Practică comună: IAS 1.106 d

documentation

Cuantumul acțiunilor de trezorerie anulate în cursul perioadei. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Angajamente de capital

Practică comună: IAS 1.112 c

documentation

Cuantumul cheltuielilor de capital viitoare pe care entitatea se angajează să le facă.

totalLabel

Total angajamente de capital

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Angajamente de capital [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Rata de capitalizare, dată de intrare pentru evaluare [member]

Exemplu: IFRS 13.93 d, exemplu: IFRS 13.IE63

documentation

Acest membru reprezintă o rată de capitalizare utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Rata de capitalizare a costurilor îndatorării eligibile pentru capitalizare

Prezentarea informațiilor: IAS 23.26 b

documentation

Media ponderată a dobânzilor și a altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri, aplicabile împrumuturilor entității care sunt în curs în perioada în cauză, altele decât împrumuturile făcute special pentru obținerea un activ cu ciclu lung de producție. [Referințe: media ponderată [member]; împrumuturi]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Cheltuieli de dezvoltare capitalizate [member]

Practică comună: IAS 38.119

documentation

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care provin din cheltuielile de dezvoltare capitalizate înainte de începerea producției sau a utilizării comerciale. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută numai dacă entitatea poate demonstra toate elementele următoare: (a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare; (b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporală și de a o utiliza sau vinde; (c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală; (d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existența unei piețe pentru producția generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale; (e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare și de altă natură adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale și pentru utilizarea sau vânzarea acesteia și (f) capacitatea sa de a evalua fiabil cheltuielile care pot fi atribuite imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Rezerva de răscumpărare a capitalului

Practică comună: IAS 1.55

documentation

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Rezerva de răscumpărare a capitalului [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Cerințe de capital [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Cerințe de capital [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 1.136

documentation

Acest membru reprezintă cerințele de capital impuse entității. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Cerințe de capital” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Rezerva de capital

Practică comună: IAS 1.55

documentation

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezervele de capital.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Rezerva de capital [member]

Practică comună: IAS 1.108

documentation

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezervele de capital.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulate și valoarea contabilă brută [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e, prezentarea informațiilor: IAS 38.118 c, prezentarea informațiilor: IAS 38.118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40.76, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 c, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41.50, prezentarea informațiilor: IAS 41.54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I, practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b, practică comună: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Valoarea contabilă [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 16.73 e, prezentarea informațiilor: IAS 38.118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40.76, prezentarea informațiilor: IAS 40.79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41.50, prezentarea informațiilor: IFRS 3.B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7.35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7.35I, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.37 b, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation

Acest membru reprezintă cuantumul la care un activ este recunoscut în situația poziției financiare (după deducerea oricăror amortizări acumulate și pierderi din deprecieri acumulate). Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulate și valoarea contabilă brută” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: cheltuieli cu deprecierea și amortizarea; pierdere din depreciere]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Numerar

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere. [Referințe: disponibil în casă și la bănci]

totalLabel

Total numerar

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Numerar [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Avansuri în numerar și împrumuturi de la părți afiliate

Practică comună: IAS 7.17

documentation

Intrările de numerar aferente avansurilor în numerar și împrumuturilor de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 e

documentation

Cuantumul avansurilor în numerar și al împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile acordate de o instituție financiară), clasificate drept activități de investiție.

negatedTerseLabel

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate părților afiliate

Practică comună: IAS 7.16

documentation

Ieșirile de numerar aferente împrumuturilor și împrumuturilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Solduri de numerar și solduri bancare la băncile centrale

Practică comună: IAS 1.55

documentation

Cuantumul soldurilor de numerar și al soldurilor bancare deținute la băncile centrale.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Numerar și echivalente de numerar

Prezentarea informațiilor: IAS 1.54 i, prezentarea informațiilor: IAS 7.45, prezentarea informațiilor: IFRS 12.B13 a

documentation

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere, alături de cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii. [Referințe: numerar; echivalente de numerar]

totalLabel

Total numerar și echivalente de numerar

periodStartLabel

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei

periodEndLabel

Numerar și echivalente de numerar la finalul perioadei

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Numerar și echivalente de numerar [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Numerar și echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Exemplu: IAS 19.142 a

documentation

Cuantumul cu care numerarul și echivalentele de numerar contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Numerar și echivalente de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup

Prezentarea informațiilor: IAS 7.48

documentation

Cuantumul soldurilor semnificative de numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația fluxurilor de trezorerie, atunci când diferă de cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația poziției financiare. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

totalLabel

Total numerar și echivalente de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Numerar și echivalente de numerar din filiale sau întreprinderi care a fost achiziționate sau cedate

Prezentarea informațiilor: IAS 7.40 c

documentation

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]; numerar și echivalente de numerar]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Numerar și echivalente de numerar, procentul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Practică comună: IAS 19.142 a

documentation

Procentul cu care numerarul și echivalentele de numerar contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]] [În opoziție cu: numerar și echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Numerar și echivalente de numerar recunoscute la data achiziției

Practică comună: IFRS 3.B64 i

documentation

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru numerarul și echivalentele de numerar dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (ii), exemplu: IFRS 7.IG40D

documentation

Cuantumul garanțiilor în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

negatedLabel

Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Exemplu: IFRS 7.13C d (ii), exemplu: IFRS 7.IG40D

documentation

Cuantumul garanțiilor în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

negatedLabel

Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Echivalente de numerar

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii.

totalLabel

Total echivalente de numerar

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Echivalente de numerar [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [member]

Prezentarea informațiilor: IAS 39.86 b, prezentarea informațiilor: IFRS 7.24A, prezentarea informațiilor: IFRS 7.24B, prezentarea informațiilor: IFRS 7.24C

documentation

Acest membru reprezintă acoperirile expunerii la variația fluxurilor de trezorerie care (a) poate fi atribuită unui risc specific asociat cu un activ sau o datorie recunoscut(ă) (cum ar fi toate sau unele plăți de dobândă aferente creditelor cu dobândă variabilă) sau cu o tranzacție prognozată foarte probabilă și care (b) ar putea afecta profitul sau pierderea. [Referințe: acoperiri împotriva riscurilor [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Fluxurile de trezorerie provenite din activități continue și din activități întrerupte [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IAS 7.39

documentation

Fluxurile de trezorerie agregate provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: filiale [member]]

terseLabel

Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții

Practică comună: IAS 7.16

documentation

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt

Practică comună: IAS 7.16

documentation

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de investiție.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare

Prezentarea informațiilor: IFRS 6.24 b

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, care sunt activități care au drept rezultat modificări ale dimensiunii și compoziției capitalurilor proprii și împrumuturilor entității.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități continue

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități întrerupte

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterea (reducerea) împrumuturilor curente

Practică comună: IAS 7.17

documentation

Intrările (ieșirile) de numerar generate de creșterea (reducerea) împrumuturilor curente. [Referințe: împrumuturi curente]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterile capacității de exploatare

Exemplu: IAS 7.50 c

documentation

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie care reprezintă creșteri ale capacității entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare

Prezentarea informațiilor: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție

Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, care constau în achiziționarea și cedarea de active imobilizate și de alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție]

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități continue

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție]

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități întrerupte

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) menținerea capacității de exploatare

Exemplu: IAS 7.50 c

documentation

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie necesare pentru a menține capacitatea curentă a entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare

Prezentarea informațiilor: IAS 7.10, prezentarea informațiilor: IAS 7.50 d

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, care sunt principalele activități producătoare de venit ale entității, și alte activități care nu sunt activități de investiție sau finanțare. [Referințe: venituri]

commentaryGuidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru termenii între paranteze.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități continue

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

commentaryGuidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru termenii între paranteze.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități continue

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități întrerupte

Prezentarea informațiilor: IFRS 5.33 c

documentation

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

commentaryGuidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru termenii între paranteze.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități întrerupte

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, exemplu: IAS 7.20

documentation

Numerarul provenit din (folosit în) operațiunile entității.

commentaryGuidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru termenii între paranteze.

netLabel

Fluxurile nete de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni înainte de modificările capitalului circulant

Exemplu: IAS 7 - Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, practică comună: IAS 7.20

documentation

Intrările (ieșirile) de numerar generate de operațiunile entității înainte de modificările capitalului circulant.

commentaryGuidance

Pentru acest element se poate introduce o valoare XBRL pozitivă sau negativă. Pentru a determina semnul corect, a se utiliza ca referință eticheta standard a elementului. A se utiliza o valoare negativă pentru termenii între paranteze.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Fluxurile de trezorerie utilizate în activitățile de explorare și dezvoltare

Practică comună: IAS 7.16

documentation

Ieșirile de numerar pentru activitățile de explorare și dezvoltare.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Prezentarea informațiilor: IAS 7.39

documentation

Fluxurile de trezorerie agregate folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: filiale [member]]

negatedTerseLabel

Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Disponibil în casă și la bănci

Practică comună: IAS 7.45

documentation

Cuantumul numerarului deținut de entitate. A cesta nu include depozitele la vedere.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Ieșiri de numerar aferente contractelor de leasing

Prezentarea informațiilor: IFRS 16.53 g

documentation

Ieșirile de numerar aferente contractelor de leasing.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.37 e, exemplu: data de expirare 1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation

Reducerea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise ca urmare a numerarului plătit. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

negatedLabel

Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 g

documentation

Ieșirile de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în vederea plasării sau a tranzacționării sau când plățile sunt clasificate drept activități de finanțare.

negatedTerseLabel

Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 h

documentation

Intrările de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni sau swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în scopuri de plasament sau de tranzacționare sau când încasările sunt clasificate drept activități de finanțare.

terseLabel

Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți, clasificate drept activități de investiție

Exemplu: IAS 7.16 f

documentation

Intrările de numerar provenite din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile unei instituții financiare), clasificate drept activități de investiție.

terseLabel

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate părților afiliate

Practică comună: IAS 7.16

documentation

Intrările de numerar provenite din rambursarea către entitate a împrumuturilor și avansurilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Rambursările în numerar ale avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate

Practică comună: IAS 7.17

documentation

Ieșirile de numerar provenite din rambursarea avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Numerar transferat

Prezentarea informațiilor: IFRS 3.B64 f (i)

documentation

Valoarea justă, la data achiziției, a numerarului transferat drept contravaloare în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 a

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [member]

Prezentarea informațiilor: IFRS 15.128 a

documentation

Acest membru reprezintă toate categoriile de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorii de active financiare circulante [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorii de datorii financiare curente [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorii de active financiare [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Categorii de active financiare [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorii de datorii financiare [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Categorii de datorii financiare [axis]

Prezentarea informațiilor: IFRS 7.8

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Categorii de active financiare imobilizate [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Categorii de datorii financiare pe termen lung [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Categorii de părți afiliate [axis]

Prezentarea informațiilor: IAS 24.19

documentation

Axa unui tabel definește relația dintre membrii din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Creșterea (reducerea) cuantumului recunoscut pentru creanța privind impozitul amânat dinaintea achiziției

Prezentarea informațiilor: IAS 12.81 j

documentation

Creșterea (reducerea) unei creanțe privind impozitul amânat a dobânditorului ca urmare a unei combinări de întreprinderi care modifică probabilitatea de realizare a creanței de către dobânditor. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Modificarea valorii marjelor cu bază valutară [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Modificarea valorii elementelor forward din contractele forward [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Modificarea valorii-timp a opțiunilor [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Modificările diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Modificările contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Modificările activelor pentru fluxurile de trezorerie legate de achiziționarea asigurărilor [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Creșterea (reducerea) activelor biologice

Prezentarea informațiilor: IAS 41.50

documentation

Creșterea (reducerea) activelor biologice. [Referințe: active biologice]

totalLabel

Total creștere (reducere) a activelor biologice

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Modificările activelor biologice [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Modificările datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Modificările costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Modificările datoriilor (activelor) privind impozitul amânat [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii

Prezentarea informațiilor: IAS 1.106 d

documentation

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii. [Referințe: capitaluri proprii]

totalLabel

Total creștere (reducere) a capitalurilor proprii

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract