EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019L1995-20200818

Consolidated text: Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/2020-08-18

02019L1995 — RO — 18.08.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA (UE) 2019/1995 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2019

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

(JO L 310 2.12.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2020/1109 A CONSILIULUI din 20 iulie 2020

  L 244

3

29.7.2020
▼B

DIRECTIVA (UE) 2019/1995 A CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2019

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuriArticolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1. 

În titlul V capitolul 1 secțiunea 2, se introduce următorul articol:

Articolul 36b

În cazul în care se consideră că o persoană impozabilă a primit și a livrat bunuri în conformitate cu articolul 14a, expedierea sau transportul bunurilor se atribuie livrării efectuate de persoana impozabilă în cauză.”

2. 

Articolul 66a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 66a

Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, faptul generator al livrării de bunuri de către o persoană impozabilă care se consideră că a primit și a livrat bunurile în conformitate cu articolul 14a și al livrării de bunuri către persoana impozabilă respectivă are loc, iar TVA‐ul devine exigibil, în momentul în care plata a fost acceptată.”

3. 

Se introduce următorul articol:

Articolul 136a

În cazul în care se consideră că o persoană impozabilă a primit și a livrat bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), statele membre scutesc livrarea bunurilor respective către persoana impozabilă în cauză.”

4. 

La articolul 169, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) 

operațiuni scutite în temeiul articolelor 136a, 138, 142 sau 144, articolelor 146-149, articolelor 151, 152, 153 sau 156, articolului 157 alineatul (1) litera (b), articolelor 158-161 sau articolului 164;”.

5. 

La articolul 204 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica opțiunea prevăzută la al doilea paragraf unei persoane impozabile în sensul articolului 358a punctul 1, care a optat pentru regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Comunitate.”

6. 

La articolul 272 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) 

persoanele impozabile care nu efectuează niciuna dintre operațiunile prevăzute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 și 141;”.

7. 

Titlul capitolului 6 din titlul XII se înlocuiește cu următorul text:

Regimuri speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță sau anumite livrări interne de bunuri ”.

8. 

Titlul secțiunii 3 din capitolul 6 din titlul XII se înlocuiește cu următorul text:

Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri în interiorul unui stat membru efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum ”.

9. 

Articolul 369a se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369a

În sensul prezentei secțiuni și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, se aplică următoarele definiții:

1. 

«persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum» înseamnă o persoană impozabilă care și-a stabilit activitatea economică sau dispune de un sediu fix în Comunitate, dar care nu și-a stabilit activitatea economică și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;

2. 

«stat membru de identificare» înseamnă statul membru pe teritoriul căruia persoana impozabilă și-a stabilit activitatea economică sau, în cazul în care nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate, statul membru în care dispune de un sediu fix.

În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate, dar are mai multe sedii fixe în Comunitate, statul membru de identificare este acela în care persoana respectivă are un sediu fix și în care persoana impozabilă declară că va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici.

În cazul în care o persoană impozabilă nu și-a stabilit activitatea economică în Comunitate și nu dispune de un sediu fix în Comunitate, statul membru de identificare este acela în care începe expedierea sau transportul bunurilor. În cazul în care există mai multe state membre în care începe expedierea sau transportul bunurilor, persoana impozabilă precizează care dintre aceste state membre este statul membru de identificare. Persoana impozabilă este ținută să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii doi ani calendaristici;

3. 

«stat membru de consum» înseamnă unul dintre următoarele:

(a) 

în cazul prestării de servicii, statul membru în care se consideră că sunt prestate serviciile în conformitate cu titlul V capitolul 3;

(b) 

în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;

(c) 

în cazul livrării de bunuri efectuate de către o persoană impozabilă care facilitează aceste livrări în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru, statul membru respectiv.”

10. 

Articolul 369b se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369b

Statele membre permit următoarelor persoane impozabile să utilizeze prezentul regim special:

(a) 

o persoană impozabilă care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță;

(b) 

o persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în același stat membru;

(c) 

o persoană impozabilă nestabilită în statul membru de consum care prestează servicii către o persoană neimpozabilă.

Prezentul regim special se aplică tuturor acelor bunuri livrate sau servicii prestate în Comunitate de către persoana impozabilă în cauză.”;

11. 

La articolul 369e, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) 

în cazul în care persoana notifică faptul că nu mai efectuează livrări de bunuri și nu mai prestează servicii reglementate de prezentul regim special;”.

12. 

Articolul 369f se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 369f

Persoana impozabilă care utilizează prezentul regim special prezintă statului membru de identificare, pe cale electronică, o declarație de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri și dacă au fost sau nu prestate servicii reglementate de prezentul regim special. Declarația de TVA se depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație.”

13. 

La articolul 369g, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  Declarația de TVA conține numărul de identificare în scopuri de TVA menționat la articolul 369d și, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorat TVA-ul, valoarea totală, fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat în ceea ce privește următoarele livrări de bunuri sau prestări de servicii reglementate de prezentul regim special, efectuate în cursul perioadei fiscale:

(a) 

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

(b) 

livrările de bunuri în conformitate cu articolul 14a alineatul (2), atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru;

(c) 

prestările de servicii.

Declarația de TVA conține, de asemenea, modificări referitoare la perioade fiscale anterioare, astfel cum se prevede la alineatul (4) de la prezentul articol.

(2)  Atunci când bunurile sunt expediate sau transportate din state membre altele decât statul membru de identificare, declarația de TVA include și valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat în ceea ce privește următoarele livrări reglementate de prezentul regim special, pentru fiecare stat membru din care sunt expediate sau transportate astfel de bunuri:

(a) 

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță altele decât cele efectuate de către o persoană impozabilă în conformitate cu articolul 14a alineatul (2);

(b) 

vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și livrările de bunuri atunci când expedierea sau transportul acestor bunuri începe și se încheie în același stat membru, efectuate de o persoană impozabilă în conformitate cu articolul 14a alineatul (2).

În ceea ce privește livrările menționate la litera (a), declarația de TVA include și numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare stat membru în care astfel de bunuri sunt expediate sau transportate.

În ceea ce privește livrările menționate la litera (b), declarația de TVA include și numărul individual de identificare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală alocat de către fiecare stat membru în care astfel de bunuri sunt expediate sau transportate, dacă este disponibil.

Declarația de TVA include informațiile menționate la acest alineat, defalcate pe state membre de consum.

(3)  În cazul în care persoana impozabilă care prestează serviciile reglementate de prezentul regim special deține unul sau mai multe sedii fixe, altul/altele decât cel(e) din statul membru de identificare, de la care sunt prestate servicii, declarația de TVA include, de asemenea, valoarea totală fără TVA, cotele de TVA aplicabile, cuantumul total al TVA-ului corespunzător subdivizat pe cote și TVA-ul total datorat pentru astfel de prestări, pentru fiecare stat membru în care persoana deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, și defalcat pe fiecare stat membru de consum.”

14. 

La articolul 369zb, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Statele membre impun ca TVA-ul menționat la alineatul (1) să fie plătibil lunar până la termenul de plată aplicabil plății taxelor la import.”

Articolul 2

(1)   ►M1  Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 30 iunie 2021, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor dispoziții.

Statele membre aplică măsurile respective începând cu 1 iulie 2021. ◄

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Top