EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Regulamentul (UE) 2018/196 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2018 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — RO — 01.05.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2018/196 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 februarie 2018

privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

(text codificat)

(JO L 044 16.2.2018, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/632 AL COMISIEI din 19 februarie 2018

  L 105

3

25.4.2018

►M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/673 AL COMISIEI din 27 februarie 2019

  L 114

5

30.4.2019
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2018/196 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 februarie 2018

privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

(text codificat)Articolul 1

Concesiile tarifare și obligațiile aferente contractate de Uniune în cadrul GATT 1994 se suspendă pentru produsele originare din Statele Unite prevăzute pe lista din anexa I la prezentul regulament.

▼M2

Articolul 2

Produselor originare din Statele Unite prevăzute în lista din anexa I la prezentul regulament li se aplică un drept suplimentar ad valorem de 0,001 %, care se adaugă drepturilor vamale aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).

▼B

Articolul 3

(1)  Comisia adaptează anual nivelul suspendării la nivelul anulării sau reducerii avantajelor impus Uniunii ca urmare a legii privind compensarea pentru continuarea dumpingului și menținerea subvenționării (CDSOA), la data avută în vedere. Comisia modifică rata drepturilor suplimentare la import sau lista din anexa I, în următoarele condiții:

(a) este necesar ca nivelul anulării sau reducerii avantajelor să fie egal cu 72 % din valoarea plăților efectuate în cadrul CDSOA, în funcție de taxele antidumping sau drepturile compensatorii achitate pentru importurile originare din Uniune în cursul celui mai recent an pentru care există informații la data avută în vedere, astfel cum au fost publicate de către autoritățile americane;

(b) este necesar ca această modificare să fie de natură să asigure că efectul drepturilor suplimentare la import la importurile de produse selectate originare din Statele Unite reprezintă, într-un an, o valoare comercială care nu depășește nivelul anulării sau reducerii avantajelor;

(c) cu excepția circumstanțelor menționate la litera (e), Comisia adaugă produse pe lista din anexa I, în cazul în care este majorat nivelul suspendării; produsele respective sunt selectate pe baza listei din anexa II, în ordinea enumerării lor;

(d) cu excepția circumstanțelor menționate la litera (e), din lista din anexa I se retrag produse, în cazul în care este redus nivelul suspendării; Comisia începe prin eliminarea produselor care erau incluse pe lista din anexa II la 1 mai 2005 și care au fost adăugate ulterior pe lista din anexa I; Comisia elimină ulterior produsele care erau incluse pe lista din anexa I la 1 mai 2005, în ordinea enumerării lor;

(e) Comisia modifică rata drepturilor suplimentare la import, în cazul în care nivelul suspendării nu poate fi adaptat la nivelul anulării sau al reducerii avantajelor prin adăugarea sau eliminarea de produse de pe lista din anexa I.

(2)  În cazul în care se adaugă produse pe lista din anexa I, Comisia modifică simultan lista din anexa II, prin eliminarea produselor respective de pe această ultimă listă. Ordinea produselor rămase pe lista din anexa II nu se modifică.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 4, pentru a efectua ajustările și modificările menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Atunci când se furnizează târziu în cursul unui an informații privind cuantumul plăților efectuate de Statele Unite în anul respectiv, astfel încât este imposibilă respectarea termenelor legale și a celor impuse de OMC prin utilizarea procedurii prevăzute la articolul 4, și, în cazul unor ajustări și modificări ale anexelor, dacă se impune din rațiuni de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf li se aplică procedura prevăzută la articolul 5.

Articolul 4

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 5

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 4 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Articolul 6

Originea produselor cărora li se aplică prezentul regulament este stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Articolul 7

(1)  Produsele prevăzute pe lista din anexa I pentru care s-a acordat, înainte de 30 aprilie 2005, o licență de import însoțită de o scutire de la plata sau de o reducere a plății drepturilor nu sunt supuse unor drepturi suplimentare la import.

(2)  Produsele prevăzute pe lista din anexa I pentru care este admisă scutirea de la plata drepturilor la import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului ( 2 ) nu sunt supuse unor drepturi suplimentare la import.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 673/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență care figurează în anexa IV.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2
ANEXA I

Produsele cărora li se aplică drepturi suplimentare la import se identifică după codul lor NC format din opt cifre. Descrierea produselor încadrate la codurile respective poate fi găsită în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ( 3 ).

0710 40 00

ex 9003 19 00 „monturi și rame de ochelari din materiale comune”

8705 10 00

6204 62 31

▼B
ANEXA II

Produsele din prezenta anexă sunt identificate prin codurile lor NC formate din opt cifre. Descrierea produselor încadrate la codurile respective poate fi găsită în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.
ANEXA III

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioareRegulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului

(JO L 110, 30.4.2005, p. 1).

 

Regulamentul (CE) nr. 632/2006 al Comisiei

(JO L 111, 25.4.2006, p. 5).

 

Regulamentul (CE) nr. 409/2007 al Comisiei

(JO L 100, 17.4.2007, p. 16).

 

Regulamentul (CE) nr. 283/2008 al Comisiei

(JO L 86, 28.3.2008, p. 19).

 

Regulamentul (CE) nr. 317/2009 al Comisiei

(JO L 100, 18.4.2009, p. 6).

 

Regulamentul (UE) nr. 305/2010 al Comisiei

(JO L 94, 15.4.2010, p. 15).

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 311/2011 al Comisiei

(JO L 86, 1.4.2011, p. 51).

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 349/2013 al Comisiei

(JO L 108, 18.4.2013, p. 6).

 

Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 18, 21.1.2014, p. 1).

Numai punctul 11 din anexă

Regulamentul (UE) nr. 38/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 18, 21.1.2014, p. 52).

Numai punctul 4 din anexă

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 303/2014 al Comisiei

(JO L 90, 26.3.2014, p. 6).

 

Regulamentul delegat (UE) 2015/675 al Comisiei

(JO L 111, 30.4.2015, p. 16).

 

Regulamentul delegat (UE) 2016/654 al Comisiei

(JO L 114, 28.4.2016, p. 1).

 

Regulamentul delegat (UE) 2017/750 al Comisiei

(JO L 113, 29.4.2017, p. 12).

 
ANEXA IV

Tabel de corespondențăRegulamentul (CE) nr. 673/2005

Prezentul regulament

Articolele 1-4

Articolele 1-4

Articolul 4a

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV( 1 ) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (JO L 324, 10.12.2009, p. 23).

( 3 ) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Top