EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R2382-20171220

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2382 al Comisiei din 14 decembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/2017-12-20

02017R2382 — RO — 20.12.2017 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2017

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 340 20.12.2017, p. 6)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 033, 7.2.2018, p.  5 (2017/2382)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2017

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică firmelor de investiții și operatorilor de piață care exploatează un sistem multilateral de tranzacționare (multilateral trading facility – MTF) sau un sistem organizat de tranzacționare (organised trading facility – OTF).

(2)  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, instituțiilor de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE care furnizează unul sau mai multe servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în temeiul Directivei 2014/65/UE și care doresc să utilizeze agenți delegați în temeiul oricăruia dintre următoarele drepturi:

(a) libertatea de a presta servicii și de a desfășura activități de investiții în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;

(b) dreptul de stabilire în conformitate cu articolul 35 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 2

Cerințe generale

(1)  Orice notificare sau comunicare transmisă în temeiul prezentului regulament se redactează într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii acceptată atât de autoritatea competentă a statului membru de origine, cât și de autoritatea competentă a statului membru gazdă.

Aceasta este prezentată pe suport de hârtie sau, în cazul în care autoritatea competentă relevantă acceptă, prin mijloace electronice.

(2)  Autoritățile competente pun la dispoziția publicului informații privind limba (limbile) acceptată (acceptate) și mijloacele de transmitere, inclusiv date de contact pentru notificările pașaportului.

Articolul 3

Transmiterea notificării pașaportului pentru servicii și activități de investiții

(1)  Firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul articolului 34 alineatul (2) sau (5) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa I.

(2)  Firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine, pentru fiecare stat membru în care intenționează să opereze, o notificare separată a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul alineatului (1).

(3)  Firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care dorește să furnizeze servicii sau activități de investiții prin intermediul unui agent delegat stabilit în statul membru de origine transmite o notificare a pașaportului pentru servicii și activități de investiții către autoritatea competentă a statului membru de origine, completând numai părțile care sunt relevante pentru agentul delegat în formularul prevăzut în anexa I.

Articolul 4

Evaluarea caracterului exhaustiv și exact al datelor din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții

(1)  La primirea unei notificări a pașaportului pentru servicii și activități de investiții în temeiul articolului 3, autoritatea competentă a statului membru de origine evaluează caracterul exhaustiv și exact al informațiilor furnizate.

(2)  În cazul în care se constată că informațiile furnizate sunt incomplete sau incorecte, autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) cu privire la acest aspect. Autoritatea competentă a statului membru de origine indică elementele specifice în legătură cu care s-a constatat că informațiile sunt incomplete sau incorecte.

(3)  Perioada de o lună prevăzută la articolul 34 alineatul (3) și la articolul 34 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE începe de la primirea unei notificări a pașaportului pentru servicii și activități de investiții care conține informații despre care se constată că sunt complete și corecte.

Articolul 5

Comunicare privind notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții

(1)  În termen de o lună de la primirea unei notificări în temeiul articolului 3, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa II, anexând și o copie a notificării.

(2)  Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) cu privire la comunicarea ulterioară în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

Articolul 6

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții

(1)  În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare utilizând formularul prevăzut în anexa I.

(2)  În scopul efectuării notificării în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa I care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea pașaportului pentru servicii și activități de investiții.

(3)  În scopul efectuării notificării modificărilor privind serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare furnizate, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) enumeră toate serviciile și activitățile de investiții, serviciile auxiliare sau instrumentele financiare pe care le furnizează la data notificării sau pe care intenționează să le furnizeze în viitor.

Articolul 7

Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind serviciile și activitățile de investiții

(1)  După primirea unei notificări în temeiul articolului 6, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa III, anexând și o copie a notificării efectuate în temeiul articolului 6.

(2)  În cazul retragerii sau anulării autorizației unei firme de investiții sau a unei instituții de credit, autoritatea competentă a statului membru de origine transmite o notificare autorității competente a statului membru gazdă, utilizând formularul prevăzut în anexa III.

Articolul 8

Transmiterea notificării privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

Firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF și care intenționează să furnizeze, pe teritoriul altui stat membru gazdă, mecanisme adecvate pentru a facilita accesul la aceste sisteme și tranzacționarea pe acestea de către membri, participanți sau utilizatori la distanță stabiliți în statul membru gazdă respectiv notifică autorității competente a statului membru de origine datele privind statul membru gazdă în care intenționează să furnizeze astfel de mecanisme, utilizând formularul prevăzut în anexa IV.

Articolul 9

Comunicare referitoare la notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

(1)  În termen de o lună de la primirea notificării efectuate în temeiul articolului 8, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa V, anexând și o copie a notificării.

(2)  Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

Articolul 10

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

(1)  În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF, firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa IV.

(2)  În scopul efectuării notificării în temeiul alineatului (1), firma de investiții sau operatorul de piață care exploatează un MTF sau un OTF completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa IV care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF.

Articolul 11

Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind furnizarea unor mecanisme de facilitare a accesului la un MTF sau un OTF

După primirea unei notificări în temeiul articolului 10 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa III, anexând și o copie a notificării.

Articolul 12

Transmiterea notificării pașaportului pentru sucursală

Firma de investiții care dorește să înființeze o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru transmite autorității competente a statului membru de origine informațiile prevăzute la articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa VI.

Articolul 13

Transmiterea notificării pașaportului pentru agentul delegat

(1)  Firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care dorește să utilizeze un agent delegat stabilit pe teritoriul unui alt stat membru transmite autorității competente a statului membru de origine informațiile prevăzute la articolul 35 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

(2)  În cazul în care firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) dorește să utilizeze mai mulți agenți delegați într-un alt stat membru, aceasta completează o notificare separată pentru fiecare agent delegat în parte pe care intenționează să îl utilizeze.

(3)  Firma de investiții care dorește să înființeze o sucursală care intenționează să utilizeze agenți delegați transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare a pașaportului pentru agentul delegat separată pentru fiecare agent delegat, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

Articolul 14

Evaluarea caracterului exhaustiv și exact al datelor din notificarea pașaportului pentru sucursală sau din notificarea pașaportului pentru agentul delegat

(1)  La primirea unei notificări în temeiul articolului 12 sau 13, autoritatea competentă a statului membru de origine evaluează caracterul exhaustiv și exact al informațiilor furnizate.

(2)  În cazul în care se constată că informațiile furnizate sunt incomplete sau incorecte, autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) cu privire la acest aspect. Autoritatea competentă a statului membru de origine indică elementele specifice în legătură cu care s-a constatat că informațiile sunt incomplete sau incorecte.

(3)  Perioada de trei luni prevăzută la articolul 35 alineatul (3) și la articolul 35 alineatul (7) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE începe la primirea unei notificări a pașaportului pentru sucursală sau a unei notificări a pașaportului pentru agentul delegat care conține informații despre care s-a constatat că sunt complete și corecte.

Articolul 15

Comunicare privind notificarea pașaportului pentru sucursală

(1)  În termen de trei luni de la primirea notificării pașaportului pentru sucursală în temeiul articolului 12, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa VIII, anexând și o copie a notificării.

(2)  Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

(3)  Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă primirea notificării atât autorității competente a statului membru de origine, cât și firmei de investiții.

Articolul 16

Comunicare privind notificarea pașaportului pentru agentul delegat

(1)  În termen de trei luni de la primirea notificării pașaportului pentru agentul delegat în temeiul articolului 13, autoritatea competentă a statului membru de origine informează autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la notificarea respectivă, utilizând formularul prevăzut în anexa IX, anexând și o copie a notificării.

(2)  Autoritatea competentă a statului membru de origine informează fără întârziere firma de investiții sau instituția de credit cu privire la comunicarea ulterioară efectuată în temeiul alineatului (1), inclusiv cu privire la data acestei comunicări.

(3)  Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă primirea notificării atât autorității competente a statului membru de origine, cât și firmei de investiții sau instituției de credit menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b).

(4)  Agentul delegat nu își începe serviciile sau activitățile de investiții propuse înainte de a se înregistra în registrul public din statul membru în care este stabilit, în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE.

(5)  Agentul delegat nu își începe serviciile sau activitățile de investiții propuse înainte de a primi comunicarea din partea autorității competente a statului membru gazdă.

(6)  În cazul în care nu se efectuează o astfel de comunicare, agentul delegat își poate începe serviciile și activitățile de investiții propuse la două luni de la data transmiterii comunicării de către autoritatea competentă a statului membru de origine, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 17

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind sucursala

(1)  În cazul unei modificări a informațiilor din notificarea pașaportului pentru o sucursală, firma de investiții transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa VI.

Firma de investiții sau instituția de credit completează numai acele părți din formularul prevăzut în anexa VI care sunt relevante pentru modificările informațiilor din notificarea pașaportului pentru sucursală.

(2)  În cazul în care firma de investiții sau instituția de credit intenționează să aducă modificări serviciilor și activităților de investiții, serviciilor auxiliare sau instrumentelor financiare furnizate prin intermediul agenților delegați, aceasta notifică, utilizând formularul prevăzut în anexa VI, o listă a tuturor serviciilor și activităților de investiții, a serviciilor auxiliare sau a instrumentelor financiare pe care le furnizează prin intermediul agenților delegați la data notificării respective sau pe care intenționează să le furnizeze prin intermediul agenților delegați în viitor.

(3)  Modificările aduse informațiilor dintr-o notificare a pașaportului pentru sucursală privind încetarea activității sucursalei se notifică utilizând formularul prevăzut în anexa X.

Articolul 18

Transmiterea notificării modificării informațiilor privind agentul delegat

(1)  În cazul unei modificări a oricăror informații din notificarea pașaportului pentru agentul delegat, firma de investiții sau instituția de credit menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (b) transmite autorității competente a statului membru de origine o notificare, utilizând formularul prevăzut în anexa VII.

Firma de investiții sau instituția de credit completează numai acele părți ale formularului prevăzut în anexa VII care sunt relevante pentru modificarea informațiilor din notificarea pașaportului pentru agentul delegat.

(2)  În cazul în care firma de investiții intenționează să aducă modificări serviciilor și activităților de investiții sau instrumentelor financiare care fac obiectul unei notificări a pașaportului pentru agentul delegat, aceasta notifică, utilizând formularul prevăzut în anexa VI, o listă a tuturor serviciilor și activităților de investiții sau a instrumentelor financiare pe care le furnizează prin intermediul agentului delegat la data notificării sau pe care intenționează să le furnizeze în viitor.

(3)  Modificările aduse informațiilor dintr-o notificare a pașaportului pentru agentului delegat privind încetarea utilizării unui agent delegat stabilit într-un alt stat membru se notifică prin intermediul formularului prevăzut în anexa X.

Articolul 19

Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind sucursala

(1)  După primirea unei notificări în temeiul articolului 17 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XI, anexând și o copie a notificării.

(2)  După primirea unei notificări în temeiul articolului 17 alineatul (3), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XIII, anexând și o copie a notificării.

Articolul 20

Comunicare referitoare la notificarea modificării informațiilor privind agentul delegat

(1)  După primirea unei notificări în temeiul articolului 18 alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XII, anexând și o copie a notificării.

(2)  După primirea unei notificări în temeiul articolului 18 alineatul (3), autoritatea competentă a statului membru de origine comunică fără întârziere autorității competente a statului membru gazdă modificările notificate, utilizând formularul prevăzut în anexa XIII, anexând și o copie a notificării.

Articolul 21

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

image

image
ANEXA II

image
ANEXA III

image
ANEXA IV

image
ANEXA V

image
ANEXA VI

image

image

image

►(1) C1  
ANEXA VII

image

image

image
ANEXA VIII

image
ANEXA IX

image
ANEXA X

image

image
ANEXA XI

image
ANEXA XII

image
ANEXA XIII

image

Top