EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0656-20180807

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/656/2018-08-07

02017R0656 — RO — 07.08.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/656 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2016

de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 102 13.4.2017, p. 364)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/988 AL COMISIEI din 27 aprilie 2018

  L 182

46

18.7.2018
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/656 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2016

de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

1. „parametru reglabil” înseamnă orice dispozitiv, sistem sau element din construcție care poate fi reglat (inclusiv cele la care accesul este dificil) și care, dacă este reglat, poate afecta emisiile sau performanța motorului în timpul încercărilor emisiilor sau al funcționării în condiții normale. Aici sunt incluși, însă nu în mod exhaustiv, parametrii legați de avansul la injecție și rata de alimentare cu combustibil;

2. „sistem închis de posttratare a particulelor” înseamnă un sistem de posttratare a particulelor în care toate gazele de evacuare sunt forțate să circule printr-un perete care filtrează materia solidă.

Articolul 2

Modele pentru dosarul informativ și pentru documentul informativ

(1)  Producătorii folosesc modelele indicate în anexa I la prezentul regulament atunci când furnizează dosarul informativ și documentele informative, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(2)  Documentele informative existente pentru motoarele din categoria RLL, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, sau documentul informativ privind o omologare de tip echivalentă, indicată în anexa XII la Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ), pot fi depuse în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/1628.

(3)  Documentele informative existente pentru motoarele din categoria SPE, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, sau documentul informativ privind o omologare de tip echivalentă, indicată în anexa XII la Directiva 97/68/CE, pot fi depuse în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628.

(4)  Documentele informative existente pentru motoarele din categoria NRSh, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, sau documentul informativ privind o omologare de tip echivalentă, indicată în anexa XII la Directiva 97/68/CE, pot fi depuse în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628.

Articolul 3

Modele pentru declarațiile de conformitate

Producătorii folosesc modelele indicate în anexa II la prezentul regulament pentru furnizarea declarațiilor de conformitate, potrivit articolului 31 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 4

Modele pentru marcarea motoarelor

Producătorii folosesc modelele indicate în anexa III la prezentul regulament pentru aplicarea marcajelor pe motor, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 5

Modele pentru certificatul de omologare UE de tip

Autoritățile de omologare folosesc modelul indicat în anexa IV la prezentul regulament pentru emiterea certificatelor de omologare UE de tip, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 6

Sistemul de numerotare a certificatului de omologare UE de tip

Autoritățile de omologare folosesc sistemul de numerotare armonizat indicat în anexa V la prezentul regulament pentru numerotarea certificatelor de omologare UE de tip, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 7

Formatul unic al raportului de încercare

(1)  Serviciile tehnice folosesc formatul unic indicat în anexa VI la prezentul regulament pentru întocmirea rapoartelor de încercare indicate la articolul 6 alineatul (3) litera (g) și la articolul 22 alineatul (6) și articolul 23 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(2)  Rapoartele de încercare existente pentru motoarele din categoria RLL, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, vor fi acceptate în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628 cu condiția ca nici cerințele de fond și nici cerințele privind procedurile de încercare să nu se modifice de la momentul efectuării încercării. Diferența dintre procentul de încărcare și putere și dintre factorul de ponderare pentru numărul modului (nr. modului) din cadrul ciclului de încercare prevăzut în secțiunea 3.7.1.4 din anexa III la Directiva 97/68/CE și numărul corespunzător al modului pentru ciclul de încercare F din apendicele 1 al anexei XVII la Regulamentul delegat 2017/654 al Comisiei ( 2 ) nu se consideră a fi substanțiale în acest scop.

(3)  Rapoartele de încercare existente pentru motoarele care îndeplinesc valorile limită de emisii SPE, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, sau raportul de încercare pentru o omologare de tip echivalentă, indicată în anexa XII la Directiva 97/68/CE, pot fi depuse în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628 cu condiția ca nici cerințele de fond și nici cerințele privind procedurile de încercare să nu se modifice de la momentul efectuării încercării.

(4)  Rapoartele de încercare existente pentru motoarele care îndeplinesc valorile limită de emisii NRSh, emise în temeiul Directivei 97/68/CE, pot fi depuse în scopul omologării de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628 cu condiția ca nici cerințele de fond și nici cerințele privind procedurile de încercare să nu se modifice de la momentul efectuării încercării.

Articolul 8

Formatul listei de motoare indicate la articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628

Producătorii folosesc formatul indicat în anexa VII la prezentul regulament atunci când prezintă lista de motoare, în conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 9

Modele și structura datelor pentru schimbul de date prin intermediul IMI

Autoritățile de omologare vor folosi modelele și structura datelor indicate în anexa VIII la prezentul regulament pentru schimbul de date prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Articolul 10

Cerințe și proceduri tehnice pentru interconectarea IMI cu bazele de date naționale existente

(1)  În scopul articolului 44 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1628, IMI va pune la dispoziție un serviciu web pentru transferul de date privind cererile de omologare de tip UE din bazele de date naționale existente către IMI.

(2)  În scopul articolului 44 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1628, IMI va pune la dispoziție un serviciu web pentru transferul de date privind cererile de omologare de tip UE care sunt acordate, prelungite, retrase sau refuzate din bazele de date naționale existente către IMI.

Primul alineat se aplică numai în cazul în care statul membru în cauză a convenit să transfere astfel de date folosind serviciul web al IMI.

Articolul 11

Parametri pentru definirea tipurilor de motoare și a familiilor de motoare, precum și a modurilor de funcționare a acestora

În sensul articolului 18 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1628, producătorii folosesc parametrii indicați în anexa IX la prezentul regulament atunci când definesc tipurile de motoare și familiile de motoare, precum și modurile de funcționare a acestora.

Articolul 12

Detalii tehnice pentru prevenirea manipulărilor frauduloase

În sensul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628, producătorii vor aplica detaliile tehnice prevăzute în anexa X la prezentul regulament în vederea prevenirii manipulărilor frauduloase.

▼M1

Articolul 12a

Dispoziții tranzitorii

(1)  În pofida aplicării dispozițiilor prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/988 al Comisiei ( 3 ), autoritățile de omologare acordă în continuare, până la 31 decembrie 2018, omologări UE de tip pentru tipuri de motoare sau familii de motoare în temeiul prezentului regulament, în versiunea acestuia aplicabilă la 6 august 2018.

(2)  În pofida aplicării dispozițiilor prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/988, statele membre permit, de asemenea, până la 30 iunie 2019, introducerea pe piață a motoarelor bazate pe un motor omologat de tip în temeiul prezentului regulament, în versiunea acestuia aplicabilă la 6 august 2018.

▼B

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
CUPRINSAnexa I

Modele pentru dosarul informativ și pentru documentul informativ

 

Anexa II

Modele pentru declarațiile de conformitate

 

Anexa III

Modele pentru marcarea motoarelor

 

Anexa IV

Modele pentru certificatul de omologare UE de tip

 

Anexa V

Sistemul de numerotare a certificatului de omologare UE de tip

 

Anexa VI

Formatul unic al raportului de încercare

 

Anexa VII

Formatul listei de motoare indicate la articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628

 

Anexa VIII

Modele și structura datelor pentru schimbul de date prin intermediul IMI

 

Anexa IX

Parametri pentru definirea tipurilor de motoare și a familiilor de motoare, precum și a modurilor de funcționare a acestora

 

Anexa X

Detalii tehnice pentru prevenirea manipulărilor frauduloase

 
ANEXA I

Modele pentru dosarul informativ și pentru documentul informativ

PARTEA A – DOSARUL INFORMATIV

1.    Cerințe generale

Dosarul informativ, prevăzut la articolul 21 din Regulamentul (UE) 2016/1628, trebuie să includă următoarele:

1.1. un cuprins;

1.2. declarația de aderare a producătorului la toate cerințele stipulate în Regulamentul (UE) 2016/1628, în conformitate cu modelul indicat în apendicele 1;

▼M1

1.3. declarația de conformitate a producătorului cu privire la respectarea de către tipul de motor sau de către familia de motoare a limitelor de emisii de evacuare prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1628 cu privire la combustibili lichizi specifici, amestecuri de combustibili sau emulsii pe bază de combustibili, alții decât cei indicați la punctul 1.2.2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

▼B

1.4. pentru motoarele controlate electronic din categoriile NRE, NRG, IWP, IWA, RLL și RLR, care respectă limitele de emisii din „etapa V”, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1628 și care folosesc controlul electronic pentru a determina atât cantitatea, cât și momentul optim pentru injectarea combustibilului, sau care folosesc controlul electronic pentru a activa, a dezactiva sau a modula sistemul de control al emisiilor pentru a reduce NOx, o privire de ansamblu completă privind strategia de control al emisiilor, inclusiv strategia de control al emisiilor de bază și mijloacele prin care fiecare strategie de control auxiliară controlează, direct sau indirect, variabilele de ieșire;

1.4.1. informațiile confidențiale suplimentare, astfel cum sunt indicate în apendicele 2, trebuie puse la dispoziție numai serviciului tehnic care efectuează încercările, aceste informații nefiind incluse în dosarul informativ;

1.5. dacă este cazul, o descriere completă a caracteristicilor operaționale funcționale ale măsurilor de control al NOx și ale sistemului de implicare, astfel cum se prevede în anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

▼M1

1.5.1. dacă este cazul, o copie a rapoartelor de demonstrație prevăzute la punctele 10.5.1 și 13.4.1 din apendicele 1 la anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

▼M1

1.5.2. dacă este cazul, o descriere a metodei de conectare și de citire a înregistrărilor prevăzute la punctul 5.2.1.1 litera (e) din apendicele 1 la anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și la punctul 4.1 din apendicele 2 la anexa respectivă;

1.5.3. în cazul în care tipul de motor sau familia de motoare face parte din familia de motoare NCD, poate fi furnizată, în mod alternativ, o justificare a apartenenței, alături de informațiile solicitate la punctele 1.5, 1.5.1 și 1.5.2 privind familia de motoare NCD, cu aprobarea autorității de omologare;

▼B

1.6. dacă este cazul, o descriere completă a caracteristicilor operaționale funcționale ale măsurilor de control al particulelor, astfel cum se prevede în anexa IV la Regulamentul delegat 2017/654;

▼M1

1.6.1. dacă este cazul, un exemplar al raportului demonstrativ prevăzut la punctul 9.3.6.1 din apendicele 4 la anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

▼M1

1.6.2. dacă este cazul, o descriere a metodei de conectare și de citire a înregistrărilor prevăzute la punctul 5.4 din apendicele 4 la anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și la punctul 4.1 din apendicele 2 la anexa respectivă;

1.6.3. în cazul în care tipul de motor sau familia de motoare face parte din familia de motoare PCD, poate fi furnizată, în mod alternativ, o justificare a apartenenței, alături de informațiile solicitate la punctele 1.6, 1.6.1 și 1.6.2 privind familia de motoare PCD, cu aprobarea autorității de omologare;

▼B

1.7. declarația producătorului și rapoarte sau date de încercare justificative privind factorii de deteriorare, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1628 și în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

1.7.1 în cazul în care tipul de motor sau familia de motoare face parte din familia de sisteme cu evacuare de posttratare, o justificare a apartenenței sale alături de informațiile solicitate la punctul 1.7 privind familia de sisteme de evacuare cu posttratare pot fi furnizate, alternativ, cu aprobarea autorității de omologare;

1.8. dacă este cazul, declarația producătorului și rapoartele sau datele de încercare justificative privind factorii de ajustare pentru regenerare ocazională, indicați în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

1.8.1 în cazul în care tipul de motor sau familia de motoare face parte din familia de sisteme cu evacuare de posttratare, o justificare a apartenenței, alături de informațiile solicitate la punctul 1.8 privind familia de sisteme de evacuare cu posttratare pot fi furnizate, alternativ, cu aprobarea autorității de omologare;

1.9. declarația producătorului și date justificative care să demonstreze că strategiile de control al emisiilor implementate sunt concepute astfel încât să prevină manipularea frauduloasă în măsura în care acest lucru este posibil, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628 și în anexa X;

1.9.1. pentru tipurile de motoare și familiile de motoare care folosesc o unitate electronică de control (ECU) ca parte a sistemului de control al emisiilor, informațiile includ o descriere a măsurilor luate pentru a preveni manipularea frauduloasă și modificarea unității electronice de control, inclusiv facilitatea de actualizare folosind un program aprobat de producător sau etalonarea;

1.9.2. pentru tipurile de motoare și familiile de motoare care folosesc dispozitive mecanice ca parte a sistemului de control al emisiilor, informațiile trebuie să includă o descriere a măsurilor luate pentru a preveni manipularea frauduloasă și modificarea parametrilor reglabili ai sistemului de control al emisiilor. Acestea includ componente rezistente la manipulare frauduloasă, precum capace limitatoare pentru carburator sau etanșarea șuruburilor carburatorului sau șuruburi speciale neajustabile de către utilizator;

1.9.3 pentru a plasa motoarele din familii de motoare diferite în aceeași familie de motoare de prevenire a manipulărilor frauduloase, producătorul trebuie să furnizeze autorității de omologare o confirmare potrivit căreia măsurile folosite pentru a preveni manipularea frauduloasă sunt similare;

1.10. în vederea achiziționării unui astfel de conector, o descriere a conectorului fizic folosit pentru a primi semnalul cuplului de la motorul ECU pe parcursul derulării încercării de monitorizare în exploatare, în conformitate cu anexa 6 la Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei ( 4 );

1.11. o descriere a sistemelor globale de management al asigurării calității pentru conformitatea producției, în conformitate cu anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/654;

1.12. o listă de cerințe privind operațiunile planificate de întreținere cu privire la emisii și intervalul în care fiecare operațiune ar trebui să aibă loc, inclusiv orice schimb planificat de componente critice privind emisiile;

1.13. documentul informativ completat, astfel cum se prevede în partea B din această anexă;

1.14. toate datele, schițele, fotografiile și alte informații relevante, astfel cum se solicită în documentul informativ.

2.

Cererile depuse pe suport de hârtie trebuie furnizate în trei exemplare. Orice schiță este furnizată la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un dosar format A4. Fotografiile (dacă există) trebuie să fie suficient de detaliate.

PARTEA B – DOCUMENTUL INFORMATIV

1.    Cerințe generale

1.1.

Documentul informativ trebuie să aibă un număr de referință emis de solicitant.

1.2.

Dacă detaliile care apar în documentul informativ pentru omologarea unui motor au fost modificate, producătorul transmite autorității de omologare paginile revizuite, indicând în mod clar natura modificării (modificărilor) și data emiterii noului document.

2.    Conținutul documentului informativ

2.1.

Toate documentele informative includ următoarele:

2.1.1. informațiile generale indicate în partea A din apendicele 3;

2.1.2. informațiile indicate în partea B din apendicele 3, pentru identificarea parametrilor de proiectare comuni ai tuturor tipurilor de motoare din cadrul unei familii de motoare sau aplicabili tipului de motor în cazul în care nu face parte dintr-o familie de motoare, în vederea omologării UE de tip;

2.1.3. informațiile indicate în partea C din apendicele 3, urmând formatul matricei indicate la punctul 2.1.3.1 în vederea identificării elementelor aplicabile motorului prototip sau tipului de motor și tipurilor de motoare din cadrul familiei de motoare, dacă este cazul:

2.1.3.1. matricea tipului de motor sau matricea familiei de motoare cu date exemplificative;Nr. articol

Descrierea articolului

Încercare

Instalare

Omologare

Motor prototip/tip de motor

Tipuri de motoare în cadrul familiei de motoare (dacă este cazul)

tipul 2

tipul 3

tipul ..

tipul n

3.1.

Identificarea motorului

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Denumire tip de motor

 

 

 

A01

A02

A03

A04

A05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Parametri de performanță

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Turație (turații) nominală (nominale) declarată (declarate) (rpm):

X

 

 

2 200

2 200

2 000

1 800

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dispozitive diverse: Da/Nu

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Recircularea gazelor de evacuare (RGE)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.1.

Caracteristici (răcit/nerăcit, presiune înaltă/presiune joasă etc.):

 

 

X

 

▼M1

2.1.3.2. Un (X) în coloana corespunzătoare a tabelului identifică scopul (scopurile) fiecărui element:

(a) „încercare” înseamnă informațiile necesare pentru efectuarea încercărilor privind emisiile;

(b) „instalare” înseamnă informațiile necesare pentru instalarea pe echipamente mobile fără destinație rutieră; și

(c) „omologare” înseamnă informațiile necesare pentru confirmarea, în urma oricărei inspecții, a faptului că motorul are caracteristicile tipului specificat de motor și, după caz, ale familiei specificate de motoare.

Coloanele „încercare”, „instalare” și „omologare” au doar un scop informativ și pot fi omise din fișa de informații prezentată autorității de omologare.

▼B

2.1.3.3. în cazul motoarelor cu turație constantă cu turații nominale multiple, un set suplimentar de coloană (coloane) de date pentru fiecare turație trebuie înregistrat în secțiunea 3.2 (Parametri de performanță);

2.1.3.4. în cazul categoriei IWP destinate atât pentru operațiuni la turație variabilă, cât și pentru operațiuni la turație constantă, o coloană (coloane) suplimentară (suplimentare) de date pentru fiecare operațiune trebuie înregistrată (înregistrate) în secțiunea 3.2 (Parametri de performanță).

3.    Note explicative privind crearea documentului informativ

3.1.

În cazul aprobării de către autoritatea de omologare, informațiile de la punctele 2.1.2 și 2.1.3 pot fi prezentate într-un format alternativ.

3.2.

Fiecare tip de motor sau motor prototip din matricea indicată la punctul 2.1.3.1 trebuie identificat în conformitate cu denumirea familiei de motoare și cu denumirea tipului de motor indicat în secțiunea 4.

3.3.

Se enumeră numai acele secțiuni sau subsecțiuni din părțile B și C ale apendicelui 3, relevante pentru familia de motoare, tipurile de motoare din cadrul familiei de motoare sau tipul de motoare; în orice caz, lista trebuie să adere la sistemul de numerotare propus.

3.4.

În cazurile în care mai multe opțiuni separate de o bară sunt indicate pentru o înregistrare, opțiunile neutilizate se taie sau se afișează numai opțiunea (opțiunile) utilizată (utilizate).

3.5.

Dacă aceeași valoare sau descriere a unei anumite caracteristici a motorului se aplică mai multor membri ai unei familii de motoare sau tuturor membrilor unei familii de motoare, celulele corespondente pot fi unite.

3.6.

În cazul în care o fotografie, o diagramă sau informații detaliate sunt solicitate, se poate indica trimiterea la un apendice.

3.7.

În cazul în care se solicită un „tip” de componentă, informațiile furnizate identifică în mod unic componenta respectivă care poate fi o listă de caracteristici, denumirea producătorului și componenta sau numărul de schițe, o schiță sau o combinație a elementelor menționate anterior sau alte metode prin care se obține același rezultat.

4.    Denumirea tipului de motor și denumirea familiei de motoare

Producătorul alocă un cod alfanumeric unic fiecărui tip de motor și fiecărei familii de motoare.

4.1.

În cazul tipului de motor, codul este intitulat denumire a tipului de motor și identifică în mod clar și neechivoc acele motoare care prezintă o combinație unică de caracteristici tehnice pentru acele elemente indicate în partea C din apendicele 3, aplicabile tipului de motor.

4.2.

În cazul tipurilor de motor din cadrul unei familii de motoare, întregul cod este denumit Tip de familie sau „TF” și este compus din două secțiuni: prima secțiune este intitulată denumire a familiei de motoare și identifică familia de motoare; a doua secțiune reprezintă denumirea tipului de motor pentru fiecare tip de motor specific din cadrul familiei de motoare.

▼M1

Denumirea familiei de motoare identifică în mod clar și neechivoc motoarele care prezintă o combinație unică de caracteristici tehnice pentru acele elemente indicate în partea B din apendicele 3 aplicabile familiei de motoare specifice.

▼B

Tipul de familie identifică în mod clar și neechivoc acele motoare care prezintă o combinație unică de caracteristici tehnice pentru acele elemente indicate în partea C din apendicele 3, aplicabile tipului de motor din cadrul familiei de motoare.

4.2.1.

Producătorul utilizează aceeași denumire de familie de motoare pentru a identifica aceeași familiei de motoare în baza a două sau mai multe categorii de motoare.

4.2.2.

Producătorul nu trebuie să folosească aceeași denumire de familie de motoare pentru a identifica mai mult de o familie de motoare din cadrul aceleiași categorii de motoare.

4.2.3.

Afișarea tipului de familie

În cadrul celulei pentru tipul de familie, se lasă un spațiu între denumirea familiei de motoare și denumirea tipului de motor, astfel cum se indică în exemplul de mai jos:

„159AF[spațiu]0054”

4.3.

Numărul de caractere

Numărul de caractere nu depășește:

(a) 15 caractere pentru denumirea familiei de motoare;

(b) 25 de caractere pentru denumirea tipului de motor;

(c) 40 de caractere pentru tipul de familie.

4.4.

Caractere permise

Denumirea tipului de motor și denumirea familiei de motoare sunt compuse din litere romane și/sau cifre arabe.

4.4.1.

Utilizarea parantezelor și a cratimelor este permisă numai dacă acestea nu înlocuiesc o literă sau o cifră.

4.4.2.

Se permite folosirea de caractere variabile; caracterele variabile trebuie indicate prin „#”, în cazul în care caracterul variabil nu este cunoscut la momentul notificării.

4.4.2.1.

Motivele pentru folosirea acestor caractere variabile trebuie explicate serviciului tehnic și autorității de omologare.
Apendicele 1

Model de declarație a producătorului privind aderarea la cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1628

Subsemnatul: [ …(nume complet și funcție)]

Confirm prin prezenta că următorul tip de motor/următoarea familie de motoare (*) respectă în toate privințele cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ), în Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei ( 6 ), în Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei ( 7 ) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei ( 8 ) și nu folosește nicio strategie de invalidare.

Toate strategiile de control al emisiilor respectă, după caz, cerințele privind strategia de bază de control al emisiilor (BECS) și strategia auxiliară de control al emisiilor (AECS), prevăzute în secțiunea 2 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și au fost dezvăluite în conformitate cu respectiva anexă IV și cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656.

1.1. Marcă [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

1.2. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

1.3. Numele companiei și adresa producătorului: …

1.4. Numele și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă există): …

1.6. Denumirea tipului de motor/ denumirea familiei de motoare/ tipul de familie (*): …

(Locul) (Data) …

Semnătura [sau o reprezentare vizuală a unei „semnături electronice avansate” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ), împreună cu datele pentru verificare]: …

Note explicative privind apendicele 1:

(marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative care nu trebuie indicate în declarația producătorului)

(*) Tăiați opțiunile nefolosite sau afișați numai opțiunea (opțiunile) folosită (folosite).
Apendicele 2

Informații confidențiale privind strategia de control al emisiilor

1. Prezentul apendice se aplică motoarelor controlate electronic care folosesc controlul electronic pentru a determina atât cantitatea, cât și momentul optim pentru injectarea combustibilului.

2. Informațiile suplimentare se prezintă serviciului tehnic, dar nu trebuie anexate cererii de omologare UE de tip. Aceste informații includ toți parametrii modificați de orice strategie auxiliară de control al emisiilor și condițiile de limită în baza cărora această strategie funcționează, și în special:

(a) o descriere a logicii de control, a strategiilor de reglare și a punctelor de comutare în toate modurile de funcționare pentru sistemul de alimentare cu carburant și pentru celelalte sisteme esențiale, permițând o limitare eficace a emisiilor [precum recircularea gazelor de evacuare (RGE) sau dozarea reactivului];

(b) o justificare a utilizării oricărei strategii auxiliare de limitare a emisiilor aplicată motorului, însoțită de elemente și de date privind încercarea, demonstrând efectul asupra gazelor de evacuare. Această justificare poate avea la bază datele de încercare, o analiză tehnică solidă sau o combinație a ambelor;

(c) o descriere detaliată a algoritmilor sau a senzorilor (după caz) utilizați pentru identificarea, analizarea sau diagnosticarea funcționării incorecte a sistemului de control al NOx;

(d) o descriere detaliată a algoritmilor sau a senzorilor (după caz) utilizați pentru identificarea, analizarea sau diagnosticarea funcționării incorecte a sistemului de control al particulelor.

3. Informațiile suplimentare solicitate la punctul 2 trebuie tratate ca fiind strict confidențiale. Acestea se rețin de către producător și se pun la dispoziția inspectorilor autorității de omologare la data omologării UE de tip sau la cerere, în orice moment pe durata valabilității omologării UE de tip. În acest caz, autoritatea de omologare va trata aceste informații ca fiind confidențiale și nu le va divulga altor părți.
Apendicele 3

Model pentru documentul informativ

PARTEA A

1.   INFORMAȚII GENERALE

1.1.

Marcă [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

1.2.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

1.3.

Numele companiei și adresa producătorului: …

1.4.

Numele și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă există): …

1.5.

Denumirea (denumirile) și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare/fabricare: …

1.6.

Denumirea tipului de motor/denumirea familiei de motoare/tipul de familie: …

1.7.

Categoria și subcategoria tipului de motor/familiei de motoare: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

1.8.

Categoria perioadei de durabilitate a caracteristicilor emisiilor: Nu este cazul/Cat 1 (Produse de consum)/Cat 2 (Produse semiprofesionale)/Cat 3 (Produse profesionale)

1.9.

Etapa emisiilor: V/ Motor cu scop special (SPE)

1.10.

Numai în cazul în care NRS <19 kW, familia de motoare constând exclusiv din tipuri de motoare pentru freze de zăpadă: Da/Nu

1.11.

Puterea de referință este: puterea netă nominală/puterea netă maximă

1.12.

Ciclu de încercare primar NRSC: C1/C2/D2/E2/E3/F/G1/G2/G3/H

1.12.1.

Numai în cazul categoriei IWP de turație variabilă, un ciclu de încercare de propulsare suplimentară: Nu se aplică/E2/E3

1.12.2.

Numai în cazul categoriei IWP, un ciclu de încercare NRSC suplimentar: Nu se aplică/D2/C1

1.13.

Ciclul de încercare în regim tranzitoriu: Nu se aplică/NRTC/LSI-NRTC

1.14.

Restricții privind utilizarea (dacă este cazul):

PARTEA B

2.   PARAMETRII DE PROIECTARE COMUNI AI FAMILIEI DE MOTOARE(1)

2.1.

Ciclul de combustie: ciclu în patru timpi/ciclu în doi timpi/piston rotativ/altele (precizați) …

2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin compresie/aprindere prin scânteie

2.3.

Configurația cilindrilor

2.3.1.

Poziția cilindrilor în bloc: unică/în V/liniari/contrari/radiali/altele (precizați): …

2.3.2.

Dimensiunea alezajelor de la centru la centru (mm): …

2.4.

Tipul/modelul de cameră de combustie

2.4.1.

Cameră deschisă/cameră divizată/altele (precizați)

2.4.2.

Configurație a supapelor și a orificiilor: …

2.4.3.

Număr de supape pe cilindru: …

▼M1

2.5.

Gama capacității cilindrice unitare (cm3): …

▼B

2.6.

Mediul de răcire principal: Aer/apă/ulei

2.7.

Metodă de aspirare a aerului: aspirare naturală/supraalimentare/supraalimentare cu instalație de răcire a aerului de încărcare

2.8.

Combustibil

2.8.1.

Tip(uri) de combustibil: Motorină (motorină nerutieră)/Etanol pentru motoare cu aprindere prin compresie dedicate (ED95)/Benzină (E10)/Etanol (E85)/(Gaz natural/Biometan)/Gaz petrolier lichefiat (GPL)

2.8.1.1.

Tip de subcombustibil (numai gaz natural/biometan): Combustibil universal – combustibil cu valoare calorifică ridicată (gaz H) valoare calorifică scăzută (gaz L)/Combustibil restricționat – combustibil cu valoare calorifică ridicată (gaz H)/Combustibil restricționat – combustibil cu valoare calorifică scăzută (gaz L)/Combustibil specific (GNL);

2.8.2.

Planul alimentării cu combustibil: Numai combustibil lichid/Numai combustibil gazos/Dublă alimentare de tip 1A/Dublă alimentare de tip 1B/Dublă alimentare de tip 2A/Dublă alimentare de tip 2B/Dublă alimentare de tip 3B

▼M1

2.8.3.

Lista combustibililor suplimentari, a amestecurilor de combustibili sau a emulsiilor adaptate pentru utilizarea la motorul declarat de producător în conformitate cu punctul 1.2.3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 (a se menționa referința la standardul sau la specificația recunoscută): …

▼B

2.8.4.

Lubrifiant adăugat combustibilului: Da/Nu

2.8.4.1.

Specificație: …

2.8.4.2.

Raport combustibil/ulei: …

2.8.5.

Tipul de alimentare cu combustibil: Pompă în linie (presiune înaltă) și pompă de injecție/pompă în linie sau pompă de distribuție/Pompă de injecție/Rampă comună/Carburator/injector indirect/injector direct/Cameră de amestec/altele (precizați): …

2.9.

Sisteme de comandă a motorului: strategie de control mecanică/electronică (2)

2.10.

Dispozitive diverse: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

2.10.1.

Recircularea gazelor de evacuare (RGE): Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.10.1 și prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

2.10.2.

Injecție cu apă: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.10.2 și prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

2.10.3.

Injecție cu aer: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.10.3 și prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

▼M1

2.10.4.

Altele: Da/Nu

(dacă răspunsul este „Da”, completați secțiunea 3.10.4 și prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

▼B

2.11.

Sistem de evacuare cu posttratare: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, prezentați o reprezentare schematică a amplasării și a ordinii dispozitivelor)

2.11.1.

Catalizator de oxidare: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.2)

2.11.2.

Sistem de denitrificare DeNOx cu reducerea selectivă a NOx (cu adaos de agent reducător): Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.3)

2.11.3.

Alte sisteme de denitrificare DeNOx: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.3)

2.11.4.

Catalizator cu trei căi care combină oxidarea și cu reducerea NOx: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.3)

2.11.5.

Sistem de posttratare a particulelor cu regenerare pasivă: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.4)

2.11.5.1.

Flux mural/flux non-mural

2.11.6.

Sistem de posttratare a particulelor cu regenerare activă: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.4)

2.11.6.1.

Flux mural/flux non-mural

2.11.7.

Alte sisteme de posttratare a particulelor: Da/Nu

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.4)

2.11.8.

Alte dispozitive posttratare (precizați): …

(dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.5)

▼M1

2.11.9.

Alte dispozitive sau caracteristici care au o influență puternică asupra emisiilor: Da/Nu

(dacă răspunsul este „Da”, completați secțiunea 3.11.7)

▼B

PARTEA C

3.   CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE TIPULUI (TIPURILOR) DE MOTOR (MOTOARE)Nr. articol

Descrierea articolului

Încercare

Instalare

Omologare

Motor prototip/tip de motor

Tipuri de motoare în cadrul familiei de motoare (dacă este cazul)

Note explicative (neincluse în document)

tipul 2

tipul 3

tipul ..

tipul n

3.1.

Identificarea motorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Denumire tip de motor

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Denumirea tipului de motor pe marcajul motorului: da/nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Amplasarea marcajului regulamentar:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

Metoda atașării marcajului regulamentar:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

Desene ale amplasării numărului de identificare a motorului (exemplu completat, cu specificarea dimensiunilor):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

Parametri de performanță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Turație nominală declarată (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Alimentare cu combustibil/cursă (mm3) pentru motor diesel, debitul de combustibil (g/h) pentru alte motoare, la putere netă nominală:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

Puterea netă nominală declarată (kW):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Turație la puterea maximă (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este diferită de turația nominală

3.2.2.1.

Alimentare cu combustibil/cursă (mm3) pentru motor diesel, debitul de combustibil (g/h) pentru alte motoare, la putere maximă nominală:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Putere netă maximă (kW):

X

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este diferită de puterea nominală

3.2.3.

Turație la cuplu maxim declarată (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.3.1.

Alimentare cu combustibil/cursă (mm3) pentru motor diesel, debitul de combustibil (g/h) pentru alte motoare, la turație la cuplu maxim:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

Cuplu maxim declarat (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.4.

Declarat la turația de încercare 100 %:

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.5.

Turație de încercare intermediară declarată:

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.6.

Turația la ralanti (rpm)

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.7.

Turație maximă fără sarcină (rpm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.2.8.

Cuplu minim declarat (Nm):

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.3.

Procedură de rodaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Opțională la alegerea producătorului

3.3.1.

Timp de rodaj:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Ciclu de rodaj:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Încercarea motorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Dispozitiv de prindere specific necesar: Da/Nu

X

 

 

 

 

 

 

 

Numai pentru NRSh

3.4.1.1.

Descriere, cu fotografii și/sau desene, a sistemului de prindere a motorului pe standul de încercare, inclusiv a sistemului arborelui de transmisie pentru conectarea la dinamometru:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

Cameră de amestec gaze de evacuare permisă de producător: Da/Nu

X

 

 

 

 

 

 

 

Numai pentru NRSh

3.4.2.1.

Descriere, fotografie și/sau schiță a camerei de amestec a gazelor de evacuare:

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.4.3.

NRSC ales de producători: mod de încercare în mod continuu (RMC)/în mod discontinuu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.

NRSC suplimentar: E2/D2/C1

X

 

 

 

 

 

 

 

Numai în cazul în care cicluri suplimentare sunt declarate în secțiunile 1.12.1 sau 1.12.2 ale părții A

3.4.5.

Număr de cicluri de precondiționare înainte de încercare în regim tranzitoriu

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul, minim 1,0

▼M1

3.4.6.

Precondiționarea pentru RMC NRSC: Exploatare în regim stabilizat/RMC:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.4.6.1.

În cazul RMC, numărul de RMC de precondiționare dinaintea încercării RMC NRSC

X

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 0,5

▼B

3.5.

Sistemul de lubrifiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Temperatura lubrifiantului

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.5.1.1.

Minimă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2.

Maximă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Cilindru de combustie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Alezaj (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Cursă (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Număr de cilindri:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.6.4.

Capacitatea cilindrică totală a motorului (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Capacitatea cilindrică unitară ca % din cea a motorului prototip

 

 

X

 

 

 

 

 

În cazul unei familii de motoare

▼B

3.6.6.

Raportul de compresie volumetric:

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța

3.6.7.

Descrierea sistemului de ardere:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.8.

Desene ale camerei de ardere și ale capului pistonului:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.9.

Secțiunea minimă transversală a orificiilor de admisie și evacuare (mm2):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.

Reglajul distribuției

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10.1.

Cursă maximă a supapelor și unghiuri de deschidere și de închidere raportate la punctul mort sau caracteristici echivalente:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.2.

Intervale de referință și/sau de reglare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.

Sistem de distribuție variabilă cu supape: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul și unde există orificiu de intrare și/sau ieșire

3.6.10.3.1.

Tip: continuu/(deschis/închis)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.2.

Unghi de defazaj al camei:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.11.

Configurația ferestrelor de baleiaj

 

 

 

 

 

 

 

 

numai ciclu în 2 timpi, dacă este cazul

3.6.11.1.

poziție, dimensiune și număr:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.

Sistemul de răcire

 

 

 

 

 

 

 

 

Completați secțiunea relevantă

3.7.1.

Răcire cu lichid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.

Natura lichidului:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.

Pompe de circulație: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.1.

tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.2.

Raportul (raporturi) de transmisie:

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.7.1.3.

Temperatura minimă a agentului de răcire la evacuare (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4.

Temperatura maximă a agentului de răcire la evacuare (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.

Răcire cu aer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.

ventilator: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.1.

tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2.

Raportul (raporturi) de transmisie: …

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.7.2.2.

Temperatura maximă la punctul de referință (grade C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.1.

Amplasarea punctului de referință

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.

Aspirare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Depresiunea maximă admisă la intrare, la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Cu filtru de aer curat:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Cu filtru de aer murdar:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.3.

Locul măsurării:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Compresor (compresoare) de supraalimentare: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Descriere și o reprezentare schematică ale sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare, supapă de descărcare, VGT, turbină geamănă etc.):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.8.3.

Răcitor de aer de alimentare: Da/Nu

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Tipul: aer-aer/aer-apă/alt tip (precizați)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.8.3.2.

Temperatură maximă a răcitorului de aer de alimentare la evacuare la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (grade C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

►M1  3.8.3.3. ◄

Limita maximă admisă de pierdere de presiune pentru răcitorul de aer de alimentare la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Supapă de reglare a debitului de admisie Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.

Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.1.

Dacă răspunsul este „da”, se furnizează descrierea și desenele:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.5.2.

Dacă răspunsul este „nu”, trebuie respectate cerințele de la punctul 6.10 din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei privind cerințele tehnice și generale: Da/Nu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6.

Cale de admisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Numai NRS și NRSh cu ciclu în 2 timpi

3.8.6.1.

Descrierea căii de admisie (cu desene, fotografii și/sau numere de piese):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.7.

Filtru de aer

 

 

X

 

 

 

 

 

Numai NRS și NRSh cu ciclu în 2 timpi

3.8.7.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.8.8.

Amortizor de admisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Numai NRS și NRSh cu ciclu în 2 timpi

3.8.1.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.9.

Sistem de evacuare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1.

Descriere a sistemului de evacuare (cu desene, fotografii și/sau numere de piese, conform solicitărilor):

 

 

X

 

 

 

 

 

Numai NRS și NRSh cu ciclu în 2 timpi

3.9.2.

Temperatură maximă a gazelor de evacuare (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.

Contrapresiunea gazelor de evacuare maxim admisă la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3.1.

Locul măsurării:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.

Contrapresiunea gazelor de evacuare la nivelul de încărcare specificat de producător pentru restricția variabilă posttratare la începutul încercării (kPa):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.1.

Loc și condiții de turație/încărcare:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5.

Supapă de reglare a debitului de evacuare: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dispozitive diverse: Da/Nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Recircularea gazelor de evacuare (RGE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.1.1.

Caracteristici: răcite/nerăcite, presiune înaltă/presiune joasă/altele (precizați):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.10.2.

Injecție cu apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2.1.

Principiul de funcționare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.10.3.

Injecție de aer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Principiul de funcționare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Altul (altele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Tipul (tipurile):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.

Sistem de evacuare cu posttratare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.

Amplasare

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.1.

Loc(uri) și distanță (distanțe) minimă (minime)/maximă (maxime) de la motor la primul dispozitiv posttratare:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.

Limită maximă de scădere a temperaturii de la orificiul de evacuare sau al turbinei la primul dispozitiv posttratare (grade C), dacă este menționată:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Condiții de încercare pentru măsurare:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.

Temperatura minimă la admisia primului dispozitiv posttratare (grade C), dacă este menționată:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.1.3.1.

Condiții de încercare pentru măsurare:

X

X

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.11.2.

Catalizator de oxidare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1.

Numărul de convertizori și elemente catalitice:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.2.

Dimensiuni și volum al convertizorului (convertizorilor) catalitic(i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.3.

Cantitatea totală de metale prețioase:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4.

Concentrație relativă a fiecărui compus:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.5.

Substrat (structură și material):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.6.

Densitatea celulară:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.2.7.

Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizorii) catalitic(i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.

Gaze de evacuare în urma procesului catalitic după sistemul de tratare pentru NOx sau catalizator cu trei căi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.2.

Numărul de convertizori și elemente catalitice:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.3.

Tipul de acțiune catalitică:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.4.

Dimensiuni și volum al convertizorului (convertizorilor) catalitic(i):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.5.

Cantitatea totală de metale prețioase:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.6.

Concentrație relativă a fiecărui compus:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.7.

Substrat (structură și material):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.8.

Densitatea celulară:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.9.

Tipul de carcasă pentru convertizorul (convertizorii) catalitic(e):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.10.

Metoda de regenerare:

X

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.11.3.10.1.

Regenerare ocazională: Da/Nu:

X

 

 

 

 

 

 

 

Dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.6.

3.11.3.11.

Intervalul temperaturilor de funcționare normale (grade C):

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.

Reactiv consumabil: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Tipul și concentrația reactivului necesar pentru reacția catalitică:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.2.

Cea mai redusă concentrație a ingredientului activ prezent în reactiv care nu activează sistemul de avertizare (CDmin) (%vol):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.3.

Temperaturile normale de funcționare ale reactivului:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.4.

Standard internațional:

 

X

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.11.3.13.

Detector (detectoare) de NOx: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.2.

Amplasamentul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.

Detector (detectoare) de oxigen: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.2.

Amplasamentul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.

Sistem de posttratare a particulelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.1.

Tip de filtrare: flux mural/flux non-mural/altele (precizați)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.2.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.3.

Dimensiunile și capacitatea sistemului posttratare a particulelor:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.4.

Amplasamentul [poziția (pozițiile) și distanța (distanțele) maximă (maxime)/minimă (minime) față de motor]:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.

Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și/sau schița:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.1.

Regenerare ocazională: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă răspunsul este „da”, completați secțiunea 3.11.6.

3.11.4.5.2.

Temperatură minimă a gazelor de evacuare pentru inițierea procedurii de regenerare (grade C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.

Acoperire catalitică: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.1.

Tipul de acțiune catalitică:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.7.

Catalizator prezent în combustibil (FBC): Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.8.

Intervalul temperaturilor de funcționare normale (grade C):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.9.

Intervalul temperaturilor de funcționare normale (kPa)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.10.

Capacitate de depozitare reziduuri/cenuși [g]:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.

Detector (detectoare) de oxigen: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.2

Amplasamentul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.5.

Alte dispozitive posttratare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5.1.

Descriere și funcționare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.11.6.

Regenerare ocazională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.1.

Număr de cicluri cu regenerare

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.6.2.

Număr de cicluri fără regenerare

X

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.11.7.

Alt(e) dispozitiv(e) sau caracteristică (caracteristici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Tipul (tipurile):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

▼B

3.12.

Alimentare cu combustibil lichid pentru motoare cu aprindere prin compresie sau, dacă este cazul, pentru motoare cu dublă alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.

Pompă de alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.1.

Presiunea (kPa) sau diagrama caracteristică:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.

Sistem de injecție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.

Pompă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.2.

Turație nominală a pompei (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3.

mm3 pe cursă sau pe ciclu la injecție maximă la o turație nominală a pompei:

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța

3.12.2.1.4.

Cuplu maxim al turației pompei (rpm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.5.

mm3 pe cursă sau pe ciclu la injecție maximă la cuplul maxim al turației pompei

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța

3.12.2.1.6.

Diagramă caracteristică:

 

 

X

 

 

 

 

 

Ca alternativă la înregistrările de la punctele 3.12.2.1.1-3.12.2.1.5.

3.12.2.1.7.

Metodă utilizată: pe motor/pe standul de încercare

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.

Reglajul injecției

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.1.

Curba reglajului injecției:

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța, dacă este cazul

3.12.2.2.2.

Reglaj static:

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța

3.12.2.3.

Tubulatură de injecție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.1.

Lungime (lungimi) (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.2.

Diametru interior (mm):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.

Rampă comună: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.1.

Tipul:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.3.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2.

Presiunea la deschidere (kPa):

 

 

X

 

 

 

 

 

A se preciza toleranța

3.12.4.

ECU: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.2.

Numărul (numerele) de identificare a etalonării software-ului:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.4.3.

Standard(e) de comunicare pentru accesul la informațiile de flux de date: ISO 27145 cu ISO 15765-4 (bazate pe CAN)/ISO 27145 cu ISO 13400 (bazate pe TCP/IP)/SAE J1939-73

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.

Regulator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.5.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.5.2.

Turația la care începe decuplarea la încărcare completă:

 

 

X

 

 

 

 

 

Indicați intervalul, dacă este cazul

3.12.5.3.

Turație maximă fără sarcină:

 

 

X

 

 

 

 

 

Indicați intervalul, dacă este cazul

3.12.5.4.

Turație la ralanti:

 

 

X

 

 

 

 

 

Indicați intervalul, dacă este cazul

3.12.6.

Sistem de pornire la rece: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.6.2.

Descriere:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.12.7.

Temperatură a combustibilului la orificiul de intrare al pompei de injecție a combustibilului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.1.

Minimă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.7.2.

Maximă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.

Alimentare cu combustibil pentru motorul cu aprindere prin scânteie care funcționează pe bază de combustibil lichid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.

Carburator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.1.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.

Injecție indirectă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.

simplă/multipunct

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.3.

Injecție directă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.13.4.

Temperatura combustibilului la locul indicat de producător

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.1.

Amplasament:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.2.

Minimă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.4.3.

Maximă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.

Alimentare cu combustibil a motoarelor alimentate cu combustibili gazoși sau, dacă este cazul, a motoarelor cu dublă alimentare (în cazul sistemelor instalate într-un mod diferit, furnizați informații echivalente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.1.

Combustibil: GPL /GN-H/GN-L /GN-HL/GNL/GNL specific de combustibil

X

 

X

 

 

 

 

 

 

▼M1

3.14.2.

Regulator (regulatoare) de presiune/vaporizator (vaporizatoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

3.14.2.1.

Tip(uri)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2.

Număr de trepte de reducere a presiunii

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.3.

Presiunea în stadiul final, minimă și maximă. (kPa)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.4.

Numărul punctelor principale de reglare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.2.5.

Numărul de puncte de reglare a ralantiului:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.

Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecție de gaz/injecție de lichid/injecție directă

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.

Reglarea raportului de amestec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.1.

Descrierea sistemului și/sau diagramă și schițe:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.

Cameră de amestec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.4.1.

Număr:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.2.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.3.

Amplasament:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.4.4.

Posibilități de reglare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.

Injecția în colectorul de admisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.1.

Injecție: simplă/multipunct

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.2.

Injecție: continuă/simultană/secvențială

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.

Echipament de injecție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.2.

Posibilități de reglare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.4.

Pompă de alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.14.5.4.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.

Injecție directă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.

Pompă de injecție/regulator de presiune

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.2.

Fazele injecției (precizați):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.

Injector (injectoare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.2.

Presiunea de deschidere sau diagramă caracteristică:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.

Unitate electronică de control (ECU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.7.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.2.

Posibilități de reglare:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.7.3.

Numărul (numerele) de identificare a etalonării software-ului:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.

Omologări ale motoarelor pentru mai multe compoziții de combustibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.8.1.

Caracteristică de autoadaptare: Da/Nu

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.2.

Etalonare pentru o compoziție specifică de gaz: GN-H/GN-L/GN-HL/ GNL/GNL specific de combustibil

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.8.3.

Transformare pentru o compoziție specifică de gaz: GN-HT/GN-LT/GN-HLT

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3.14.9.

Temperatură a combustibilului în stadiul final al regulatorului de presiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.1.

Minimă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9.2.

Maximă (grade C):

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.

Sistemul de aprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.

Bobina (bobinele) de aprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.1.2.

Număr:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.

Bujie (bujii) de aprindere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2.

Reglarea distanței dintre contacte:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.

Magnetou

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.3.1.

Tip(uri):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.

Controlul reglajului aprinderii: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.1.

Avans static în raport cu punctul mort superior (grade unghi de întoarcere):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.15.4.2.

Curbă sau hartă de avans:

 

 

X

 

 

 

 

 

Dacă este cazul

3.15.4.3.

Control electronic: Da/Nu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Note explicative privind apendicele 3:

(Marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative care nu trebuie indicate în documentul informativ)

(1) Conform definiției din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2017/654.

(2) A se consulta secțiunea 2.4.13 din anexa IX (definiția familiei de motoare).
ANEXA II

Modele pentru declarațiile de conformitate

1.    Cerințe generale

1.1.

Declarația de conformitate conține două secțiuni:

(a) în secțiunea 1 se prevăd caracteristicile specifice care se aplică unui motor, în conformitate cu modelul indicat în apendicele 1;

(b) în secțiunea 2 se descriu restricțiile aplicabile unui motor, în conformitate cu informațiile indicate în tabelul 1 din apendicele 2.

1.2.

Dacă se prezintă pe suport de hârtie, declarația de conformitate nu trebuie să depășească formatul A4 (210 × 297 mm).

1.3.

Toate informațiile privind declarația de conformitate trebuie furnizate în seturi de caractere conform ISO 8859 (Tehnologia informației – seturi de caractere grafice codate pe 8 biți/1 singur octet) (pentru declarații de conformitate emise în limba bulgară, în set de caractere chirilice, pentru declarații de conformitate emise în limba elenă, în set de caractere grecești) și cifre arabe.

2.    Caracteristici pentru protejarea declarației de conformitate

În conformitate cu articolul 31 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1628, declarația de conformitate trebuie realizată astfel încât să se prevină orice tip de falsificare și să se permită verificarea fișierului electronic securizat.

2.1.   Caracteristici pentru prevenirea falsificării pe suport de hârtie

Hârtia utilizată pentru declarația de conformitate trebuie protejată printr-un filigran sub formă de marcă înregistrată a producătorului și prin grafică colorată.

2.1.1.

Ca alternativă la cerințele prevăzute la punctul 2.1., hârtia pentru declarația de conformitate poate să nu fie protejată de un filigran sub formă de marcă înregistrată a producătorului. În acest caz, grafica colorată trebuie suplimentată cu cel puțin o caracteristică de listare de securitate suplimentară (de exemplu, cerneală fluorescentă ultravioletă, cerneluri cu culoare dependentă de unghiul de vizualizare, cerneluri cu culoare dependentă de temperatură, microimprimare, ghioșare, imprimare irizată, gravură laser, holograme personalizate, imagini laser variabile, imagini optice variabile, logo al producătorului în relief fizic sau gravat etc.).

2.1.2.

Producătorii pot furniza declarația de conformitate cu caracteristicile de listare de securitate în plus față de cele indicate la punctele 2.1 și 2.1.1.

2.1.3.

În cazurile în care declarația de conformitate are mai mult de o pagină, se va menționa pe fiecare pagină:

(a) titlul declarației de conformitate;

(b) numărul de identificare al motorului, indicat la punctul 3.16 din secțiunea 1;

(c) un număr cu formatul „x din y”, unde „x” este numărul secvențial al paginii iar „y” este numărul total de pagini al declarației de conformitate.

2.2.   Caracteristici care permit verificarea fișierului electronic securizat

Fișierul electronic se furnizează într-un format specific, astfel încât fiecare modificare după semnare să fie ușor de identificat și care să permită inserarea într-un alt document. În plus, acesta trebuie semnat printr-o „semnătură electronică avansată”, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ), incluzând datele de verificare a semnăturii.
Apendicele 1

Model pentru declarația de conformitate

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CARE ÎNSOȚEȘTE FIECARE MOTOR CARE FACE OBIECTUL UNEI DEROGĂRI SAU AL UNEI DISPOZIȚII TRANZITORII [ARTICOLUL 31 ALINEATUL (1) LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/1628]

SECȚIUNEA 1

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

Subsemnatul: [ … (nume complet și funcție)]

certific prin prezenta că următorul motor:

1.1. Marcă [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

1.2. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

1.3. Numele companiei și adresa producătorului: …

1.4. Numele și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă există): …

1.5. Denumirea (denumirile) și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare/fabricare: …

1.6. Denumirea tipului de motor/ denumirea familiei de motoare/tipul de familie (1): …

1.7. Categoria și subcategoria tipului de motor/familiei de motoare (1) (2): …

3.1.2. Denumirea marcajului regulamentar: denumirea tipului de motor/ denumirea familiei de motoare/tipul de familie (1)

3.1.3. Amplasarea marcajului (marcajelor) regulamentar(e): …

3.1.4. Metoda atașării marcajului (marcajelor) regulamentar(e): …

3.16. Numărul de identificare al motorului: …

este conform în toate privințele cu cerințele prevăzute de Regulamentul UE 2016/1628 cu privire la dispoziția de exceptare sau tranzitorie indicată la articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b), astfel cum se prevede la secțiunea 2 a prezentei declarații de conformitate.

(locul) (data) …

Semnătura [sau o reprezentare vizuală a unei „semnături electronice avansate” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014, împreună cu datele pentru verificare]: …

NB:

Dacă acest model este utilizat pentru omologarea UE de tip a unui motor ca exceptare pentru noi tehnologii sau noi concepte, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628, titlul declarației trebuie să fie „DECLARAȚIE UE PROVIZORIE DE CONFORMITATE VALABILĂ NUMAI PE TERITORIUL … (3)”.

SECȚIUNEA 2

1. Dispoziție de exceptare/tranzitorie (1)(4): …

2. Informații suplimentare (5): …

▼M1

3. Cod dispoziție de exceptare (EM)/cod dispoziție tranzitorie (TR) (6): …

▼B

4. Comentarii (7): …

Note explicative privind apendicele 1:

(Marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative indicate în declarația de conformitate)

(1) Tăiați opțiunile nefolosite sau afișați numai opțiunea (opțiunile) folosită (folosite).

(2) Indicați opțiunea aplicabilă pentru categorie și subcategorie, în conformitate cu punctul 1.7 din documentul informativ prevăzut în partea A din apendicele 3 la anexa I.

(3) Indicați statul membru.

(4) Indicați textul aplicabil din coloana 2 a tabelului 1 din apendicele 2.

(5) Indicați informațiile suplimentare aplicabile din coloana 3 a tabelului 1 din apendicele 2.

(6) Indicați codul aplicabil din coloana 4 a tabelului 1 din apendicele 2, astfel cum se prevede pe marcajul suplimentar la marcajul regulamentar.

(7) Observații suplimentare ale producătorului pentru a clarifica restricțiile privind utilizarea aplicabile motorului.
Apendicele 2Tabelul 1

Articolul din Regulamentul (UE) 2016/1628

(coloana 1)

Informații care trebuie indicate în secțiunea 2 din Declarația de conformitate

Informații suplimentare care trebuie indicate în marcajul regulamentar în conformitate cu anexa III apendicele 1 tabelul 1

Text necesar pentru înregistrarea 1

(coloana 2)

Informații suplimentare necesare pentru înregistrarea 2

(coloana 3)

►M1  Cod dispoziție de exceptare (EM) sau cod dispoziție tranzitorie (TR)

(coloana 4) ◄

Text pentru informații suplimentare

(coloana 5)

Articolul 34 alineatul (1)

Nu se aplică

EM-EXP

►M1  MOTOR NEDESTINAT UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTE MOBILE FĂRĂ DESTINAȚIE RUTIERĂ DIN UE ◄

Articolul 34 alineatul (2)

Motor destinat numai utilizării de către forțele armate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru montarea pe utilaje mobile fără destinație rutieră care sunt exclusiv utilizate de forțele armate.

Serviciile de stingere a incendiilor, serviciile de apărare civilă, forțele responsabile pentru menținerea ordinii publice și serviciile medicale de urgență nu se consideră forțe armate.

 

EM-AFE

MOTOR PENTRU FORȚELE ARMATE

Articolul 34 alineatul (4)

Motor pentru încercare pe teren, în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață și se pune în funcțiune numai ca parte a unui program de încercare pe teren.

Până la data indicată, motorul fie nu se utilizează în Uniunea Europeană fie se asigură conformitatea cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/1628.

Data finală de exceptare zz/ll/aaaa

Denumirea și adresa autorității de omologare care a fost informată cu privire la programul de încercare

EM-FTE

MOTOR PENTRU ÎNCERCARE PE TEREN

Articolul 34 alineatul (5)

Motor cu scop special pentru utilizare în atmosfere potențial explozive, în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru montarea pe utilaje mobile fără destinație rutieră pentru a fi utilizat în atmosfere potențial explozive, astfel cum se prevede la punctul 5 al articolului 2 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 – numărul și data emiterii

EM-ATX

MOTOR ATEX

Articolul 34 alineatul (6)

Motor cu scop special pentru lansarea și recuperarea bărcilor de salvare operate de un serviciu național de salvare, în conformitate cu articolul 34 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru montarea pe utilaje mobile fără destinație rutieră, exclusiv utilizate pentru lansarea și recuperarea de bărci de salvare lansate de pe plajă și operate de un serviciu național de salvare.

Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 – numărul și data emiterii

EM-LLV

MOTOR DE LANSARE A BĂRCILOR DE SALVARE

Articolul 34 alineatul (7) primul paragraf

Motor de înlocuire pentru categoria RLL sau RLR, introdus pe piața Uniunii Europene la sau înainte de data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru a înlocui un motor de locomotivă sau de vagon introdus pe piață înainte de 31 decembrie 2011, în cazul în care înlocuirea este autorizată de autoritatea de omologare a unui stat membru ca urmare a recunoașterii faptului că montarea motorului în conformitate cu limitele de emisii aplicabile, indicate în tabelele II-7 și II-8 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1628, va implica dificultăți tehnice semnificative.

Acest motor respectă limitele de emisii pe care ar fi trebuit să le îndeplinească pentru a fi introdus pe piața Uniunii Europene la 31 decembrie 2011 sau se conformează cu limite de emisii mai exigente.

Autoritatea de omologare care a autorizat înlocuirea

Referința proiectului de aprobare a înlocuirii

Omologare de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE – numărul și data emiterii

EM-REA

MOTOR A FEROVIAR DE ÎNLOCUIRE

Articolul 34 alineatul (7) al doilea paragraf

Motor de înlocuire pentru categoria RLL sau RLR, introdus pe piața Uniunii Europene după data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu articolul 34 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru a înlocui un motor de locomotivă sau de vagon care a fost introdus pe piață după 31 decembrie 2011 în cazul în care înlocuirea este autorizată de autoritatea de omologare a unui stat membru și motorul de înlocuire este conform cu limitele de emisii pe care motorul care trebuie înlocuit a trebuit să le îndeplinească când a fost introdus inițial pe piața Uniunii Europene.

Omologare de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE – numărul și data emiterii

EM-REB

MOTOR B FEROVIAR DE ÎNLOCUIRE

Articolul 34 alineatul (8)

Motor RLL sau RLR care să fie parte a unui proiect într-un stadiu avansat de dezvoltare, astfel cum este definit în Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), la 6 octombrie 2016, în conformitate cu articolul 34 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai ca parte a unui proiect într-un stadiu avansat de dezvoltare, astfel cum este definit în Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în cazul în care a fost autorizat de autoritatea de omologare a unui stat membru ca urmare a costurilor disproporționate de utilizare a motoarelor care sunt conforme cu limitele de emisii indicate în tabelul II-7 sau II-8 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1628.

Statul membru care a autorizat proiectul

Referință a proiectului autorizat.

Omologare de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE – numărul și data emiterii

EM-PRR

MOTOR PENTRU PROIECTE FEROVIARE

Articolul 35 alineatul (4)

Motor care încorporează noi tehnologii sau noi concepte și care, ca urmare a acestor noi tehnologii sau noi concepte, este incompatibil cu una sau mai multe cerințe prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai ca motor care încorporează noi tehnologii sau noi concepte în cazul în care deține un certificat de omologare de tip provizoriu acordat de autoritatea de omologare dintr-un stat membru, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Număr al omologării de tip provizoriu și data emiterii

Data la care expiră omologarea UE de tip provizorie

Restricții în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1628

EM-NTE

MOTOR DE NOUĂ TEHNOLOGIE

Articolul 58 alineatul (9)

Motoare din categoria RLL cu o putere netă maximă mai mare de 2 000  kW care urmează să fie instalate pe locomotive care funcționează numai pe o rețea feroviară izolată tehnic de 1 520  mm, în conformitate cu articolul 58 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru utilizare pe o rețea feroviară izolată tehnic de 1 520  mm, după autorizare de către autoritatea de omologare a unui stat membru.

Acest motor respectă, ca cerință minimă, limitele de emisii pe care motoarele trebuiau să le îndeplinească pentru a fi introduse pe piață la 31 decembrie 2011.

Omologare de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE – numărul și data emiterii

TR-RWG

MOTOR FEROVIAR CU ECARTAMENT LARG

Articolul 58 alineatul (10)

Motor de înlocuire pentru categoria NRS cu o putere de referință de minimum 19 kW sau aparținând unei categorii echivalente NRG în cazul în care motorul de înlocuire și motorul original aparțin unei categorii de motoare sau unui interval de putere care nu a făcut obiectul omologării de tip la nivelul Uniunii Europene la 31 decembrie 2016, în conformitate cu articolul 58 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru a înlocui un motor din categoria NRS, cu o putere de referință de minimum 19 kW, sau din categoria NRG, care nu deține omologare de tip în temeiul Directivei 97/68/CE.

 

TR-RES

MOTOR DE ÎNLOCUIRE

Articolul 58 alineatul (11)

Motor de înlocuire pentru categoria NRE, cu o putere de referință de minimum 19 kW și de maximum 560 kW, sau care aparține unei categorii echivalente NRE și cu o putere de referință mai mare de 560 kW, în cazul în care motorul de înlocuire și motorul original aparțin unei categorii de motoare sau unui interval de putere care nu a făcut obiectul omologării de tip la nivelul Uniunii Europene la 31 decembrie 2016, în conformitate cu articolul 58 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

Acest motor se introduce pe piață numai pentru a înlocui un motor din categoria NRS, cu o putere de referință de minimum 19 kW și maximum 560 kW, sau

pentru a înlocui un motor din categoria NRS cu o putere de referință mai mare de 560 kW care nu deține o omologare de tip în temeiul Directivei 97/68/CE.

Acest motor (*1) va respecta un stadiu de emisii care a expirat cu maximum 20 de ani înainte de introducerea pe piață a acelor motoare și care este cel puțin la fel de riguros ca limitele de emisii pe care motorul care trebuie înlocuit a trebuit să le îndeplinească când a fost introdus inițial pe piață.

Dacă este cazul, omologare de tip în conformitate cu Directiva 97/68/CE – numărul omologării și data emiterii

TR-REE

MOTOR DE ÎNLOCUIRE

(*1)   Aplicabil numai motoarelor de înlocuire din categoria NRE, cu o putere de referință de minimum 19 kW și de maximum 560 kW.

(1)   Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 96, 29.3.2014, p. 309).

(2)   Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).
ANEXA III

Modele pentru marcarea motoarelor

1.    Cerințe generale

1.1.

Întregul text care trebuie inclus în marcajele regulamentare și temporare trebuie prezentat în seturi de caractere conform ISO 8859 (Tehnologia informației – seturi de caractere grafice codate pe 8 biți/1 singur octet) (în limba bulgară, în set de caractere chirilice, în limba elenă, în set de caractere grecești) și cifre arabe.

1.2.

Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor marcajele regulamentare prevăzute în secțiunea A înainte de părăsirea liniei de producție.

1.2.1.

Fără a aduce atingere prevederilor punctului 1.2, producătorii trebuie să modifice marcajul reglementar al unui motor după părăsirea liniei de producție când informațiile esențiale obligatorii și, unde este cazul, informațiile suplimentare solicitate pentru acel motor au suferit modificări înainte de a fi introdus pe piață.

SECȚIUNEA A – MARCAJ REGULAMENTAR

1.    Informații esențiale obligatorii și informații suplimentare

Informațiile de pe marcajul regulamentar trebuie să includă cel puțin informațiile din tabelul 1 al anexei 1. Caracterul „X” indică informațiile esențiale obligatorii și, unde este cazul, informațiile suplimentare necesare pentru marcarea motoarelor, conform prevederilor din articolul 32 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

2.    Amplasarea marcajului regulamentar

2.1.

Marcajul regulamentar trebuie să fie amplasat astfel încât să fie ușor de reperat după instalarea pe motor a tuturor dispozitivelor auxiliare necesare funcționării motorului.

2.2.

Amplasarea marcajului regulamentar va fi declarată în documentul informativ indicat în anexa I.

2.3.

Dacă este necesar în scopul prevederilor articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1628, producătorul de echipamente originale (OEM) primește un marcaj regulamentar duplicat care să fie atașat motorului sau echipamentului mobil fără destinație rutieră într-un loc ușor de reperat și ușor accesibil atunci când motorul este montat pe echipamentul fără destinație rutieră.

3.    Metoda aplicării marcajului regulamentar

3.1.

Marcajul regulamentar se aplică pe o componentă a motorului necesară funcționării sale obișnuite și care, în mod normal, nu trebuie înlocuită pe întreaga durată de viață a motorului.

3.2.

Acesta se aplică astfel încât să fie rezistent pe parcursul perioadei de durabilitate a caracteristicilor emisiilor motorului și trebuie să fie clar lizibil și indelebil.

3.3.

În cazul în care se folosesc etichete sau plăcuțe, acestea trebuie aplicate astfel încât să nu poată fi eliminate fără a fi distruse sau deformate.

SECȚIUNEA B – MARCAJE TEMPORARE

1.    Informații esențiale obligatorii

Marcajul temporar, indicat la articolul 33 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/1628, va fi aplicat înainte de introducerea pe piață a motorului și va include cel puțin următoarele informații:

1.1.

Pentru motoarele livrate separat de sistemele acestora de posttratare a gazelor de evacuare, mențiunea „Livrare separată conform articolului 34 alineatul (3)*2016/1628”.

1.2.

Pentru motoarele care nu sunt încă în conformitate cu omologarea de tip și care nu sunt livrate producătorului motorului în cauză:

(a) denumirea sau marca comercială a producătorului;

(b) numărul de identificare al componentei motorului care nu este în conformitate; și

(c) mențiunea „Neconform cu articolul 33 alineatul (2)*2016/1628”.

2.    Metoda aplicării marcajului temporar

Marcajul temporar se aplică pe motor prin intermediul unei etichete detașabile sau al unei plăcuțe separate robuste (de exemplu, o placă laminată atașată cu un fir metalic) până când motorul se conformează cu omologarea de tip.
Apendicele 1Tabelul 1

Informații esențiale obligatorii și, unde este cazul, informații suplimentare pentru marcarea regulamentară a motoarelor

Informații esențiale obligatorii și, unde este cazul, informații suplimentare

Omologare de tip UE a motoarelor în etapa V, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 (1) (1)

Omologare de tip UE a motoarelor în etapa V, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/1628  (1)

Motoare cărora li se aplică prevederea de scutire sau tranzitorie stabilită la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1628

Număr de alineat al articolului 34 din Regulamentul (UE) 2016/1628

Număr de alineat al articolului 58 din Regulamentul (UE) 2016/1628

1

2

4

5

6

7

8

(1)

10

11(a)

11(b)

Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată a producătorului

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Denumirea tipului de motor sau, în cazul unui tip de motor din cadrul unei familii de motoare, fie tipul de familie sau denumirea familiei de motoare

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

Numărul de identificare unic al motorului atribuit în mod neechivoc motorului în cauză

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

Numărul de omologare UE de tip astfel cum este descris în anexa V sau, alternativ, marca numărului omologării UE de tip indicată în apendicele 2

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Data de fabricație a motorului  (2)

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Minuscula „e” urmată de numărul distinctiv al statului membru informat cu privire la programul de încercare pe teren, astfel cum se prevede la punctul 2.1 din anexa V

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcaje în conformitate cu legislația aplicabilă la 5 octombrie 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Număr de omologare UE de tip, în conformitate cu Directiva 97/68/CE  (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

►M1  Codul de dispoziție de exceptare aplicabil (EM) sau codul de dispoziție de tranziție (TR) din coloana 4 a tabelului 1 din apendicele 2 la anexa II ◄

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Textul aplicabil pentru informațiile suplimentare din coloana 5 a tabelului 1 din apendicele 2 la anexa II

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

(1)   Incluzând motoare care sunt scutite de la aplicarea articolului 34 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(2)   Alternativ, pentru motoare din categoriile NRSh și NRS, excluzând subcategoriile NRS-v-2b și NRS-v-3, și unde motoarele și echipamentele fără destinație rutieră sunt complet integrate și nu pot fi identificate ca componente separate, a se indica data de producție a echipamentului mobil fără destinație rutieră.

(3)   Alternativ, indicați numărul de omologare CE de tip al omologării CE de tip echivalente indicate în anexa XII la Directiva 97/68/CE.
Apendicele 2

Marca numărului omologării UE de tip

1. Marca numărului omologării UE de tip poate fi folosită mai degrabă în marcajul de reglementare decât în numărul de omologare UE de tip; aceasta va include:

1.1. un dreptunghi în jurul minusculei „e”, urmat de numărul distinctiv al statului membru care a acordat omologarea UE de tip, astfel cum se prevede la punctul 2.1 din anexa V;

1.2. lângă dreptunghi:

(a) codul de identificare al categoriei de motoare, din coloana 4 a tabelului 1 din apendicele 1 la anexa V, urmat de o bară oblică („/”) și de codul de tip de alimentare aplicabil din coloana 3 a tabelului 2 din apendicele 1 la anexa V;

(b) caracterul „V” reprezentând conformarea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1628, urmat de o cratimă („-”) și de numărul secvențial al omologării UE de tip, indicat la punctul 2.4 din anexa V.

2. Exemple ale amplasării mărcii numărului de omologare UE de tip cu numere secvențiale fictive în scop explicativ, indicate în diverse formate:

2.1.  Exemplul 1

Marca numărului omologării UE de tip:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03image

image

image

Dispunere 1

Dispunere 2

Dispunere 3

2.2.  Exemplul 2

Marca numărului omologării UE de tip:

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00image

image

image

Dispunere 1

Dispunere 2

Dispunere 3

2.3.  Exemplul 3

Marca numărului omologării UE de tip:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02image

image

image

Dispunere 1

Dispunere 2

Dispunere 3
ANEXA IV

Model pentru certificatul de omologare UE de tip

CERTIFICAT DE OMOLOGARE UE DE TIP

CERTIFICAT DE OMOLOGARE UE DE TIP PENTRU UN TIP DE MOTOR SAU O FAMILIE DE MOTOARE PENTRU UTILAJE MOBILE FĂRĂ DESTINAȚIE RUTIERĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2016/1628

Identificarea autorității de omologare

Comunicare privind:—  omologarea UE de tip (1)

—  extinderea omologării UE de tip (1)

—  refuzarea omologării UE de tip (1)

—  retragerea omologării UE de tip (1)

right accolade

a unui tip de motor/a unei familii de motoare (1)

cu privire la emisii de gaze și particule poluante, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (delegat) (1) …/… (al Comisiei) (1)(2) (al Parlamentului European și al Consiliului) (1)

Numărul omologării UE de tip (3): …

Motivul extinderii/refuzării/retragerii omologării (1): …

SECȚIUNEA I

1.1. Marcă [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

1.2. Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

1.3. Numele companiei și adresa producătorului: …

1.4. Numele și adresa reprezentantului autorizat al producătorului (dacă există): …

1.5. Denumirea (denumirile) și adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare/fabricare: …

1.6. Denumirea tipului de motor/denumirea familiei de motoare/tipul de familie (1): …

1.7. Categoria și subcategoria tipului de motor/familiei de motoare (1)(4): …

1.8. Categoria perioadei de durabilitate a caracteristicilor emisiilor: Nu se aplică/Cat 1/Cat 2/Cat 3 (1)

1.9. Etapa emisiilor: V/ Motor cu scop special (SPE)

1.10. Motor pentru freze de zăpadă (5): Da/Nu (1)

SECȚIUNEA II

1. Serviciul tehnic responsabil pentru efectuarea încercării (încercărilor): …

2. Data (datele) raportului (rapoartelor) de încercare: …

3. Numărul (numerele) raportului (rapoartelor) de încercare: …

SECȚIUNEA III

Subsemnatul, certific prin prezentul document exactitatea descrierii producătorului din documentul informativ anexat pentru tipul de motor/familia de motoare (1) descris(ă) mai sus, pentru care una sau mai multe mostre reprezentative, selectate de autoritatea de omologare, a(u) fost comunicată (comunicate) ca prototipuri și că rezultatele atașate se aplică tipului de motor/familiei de motoare (1).

1. Tipul de motor/familia de motoare (1) îndeplinește/nu îndeplinește (1) cerințele Regulamentului (UE) 2016/1628.

2. Omologarea este acordată/prelungită/refuzată/retrasă (1).

3. Omologarea se acordă în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/1628 și valabilitatea omologării este astfel limitată până la zz/ll/aaaa (3).

4. Limitări de valabilitate (3)(6): …

5. Dispoziții de exceptare aplicate (3)(6): …

Locul: …

Data: …

Nume și semnătură [sau o reprezentare vizuală a unei „semnături electronice avansate” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014, împreună cu datele pentru verificare]: …

Documente anexate:

Dosar de omologare

Raport (rapoarte) de încercare

Dacă este cazul, numele și specimenul (specimenele) de semnătură al(e) persoanei (persoanelor) autorizate să semneze declarația de conformitate și funcția lor în cadrul societății.

Dacă este cazul, un specimen completat al unei declarații de conformitate.

NB:

Dacă acest model este utilizat pentru omologarea UE de tip a unui motor ca exceptare pentru noi tehnologii sau noi concepte, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1628, titlul certificatului trebuie să fie „CERTIFICAT UE DE OMOLOGARE DE TIP PROVIZORIU DE CONFORMITATE VALABIL NUMAI PE TERITORIUL … (7)”.
Addendum

Numărul omologării UE de tip: …

PARTEA A – CARACTERISTICI ALE TIPULUI DE MOTOR/FAMILIEI DE MOTOARE (1)

2.    Parametrii de proiectare comuni ai tipului de motor/familiei de motoare (1)

2.1.

Ciclul de combustie: ciclu în patru timpi/ciclu în doi timpi/piston rotativ/altele: …(descrieți) (1)

2.2.

Tipul aprinderii: aprindere prin compresie/aprindere prin scânteie (1)

2.3.1.

Poziția cilindrilor în bloc: în V/liniari/radiali/altele (descrieți) (1)

2.6

Mediul de răcire principal: Aer/apă/ulei (1)

2.7.

Metodă de aspirare a aerului: aspirare naturală/supraalimentare/supraalimentare cu instalație de răcire a aerului de încărcare (1)

2.8.1.

Tip(uri) de combustibil: Motorină (motorină nerutieră)/Etanol pentru motoare cu aprindere prin compresie dedicate (ED95)/Benzină (E10)/Etanol (E85)/(Gaz natural/Biometan)/Gaz petrolier lichefiat (GPL) (1)

2.8.1.1.

Tip de subcombustibil (numai gaz natural/biometan): Combustibil universal – combustibil cu valoare calorifică ridicată (gaz H) valoare calorifică scăzută (gaz L)/Combustibil restricționat – combustibil cu valoare calorifică ridicată (gaz H)/Combustibil restricționat – combustibil cu valoare calorifică scăzută (gaz L)/Combustibil specific (GNL)

2.8.2.

Planul alimentării cu combustibil: Numai combustibil lichid/Numai combustibil gazos/Dublă alimentare de tip 1A/Dublă alimentare de tip 1B/Dublă alimentare de tip 2A/Dublă alimentare de tip 2B/Dublă alimentare de tip 3B (1)

2.8.3.

Lista combustibililor suplimentari compatibili pentru utilizare cu motorul declarat de către producător, în conformitate cu punctul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 (a se furniza o referință către un standard recunoscut sau specificație recunoscută): …

2.8.4.

Lubrifiant adăugat combustibilului: Da/Nu (1)

2.8.5.

Tipul de alimentare cu combustibil: Pompă în linie (presiune înaltă) și pompă de injecție/pompă în linie sau pompă de distribuție/Pompă de injecție/Rampă comună/Carburator/injector indirect/injector direct/Cameră de amestec/altele (precizați) (1)

2.9.

Sisteme de comandă a motorului: strategie de control mecanică/electronică (1)

2.10.

Dispozitive diverse: Da/Nu  (1)

2.10.1.

Recircularea gazelor de evacuare (RGE): Da/Nu (1)

2.10.2.

Injecție cu apă: Da/Nu (1)

2.10.3.

Injecție cu aer: Da/Nu (1)

2.10.4.

Altele (precizați): …

2.11.

Sistem de evacuare cu posttratare: Da/Nu  (1)

2.11.1.

Catalizator de oxidare: Da/Nu (1)

2.11.2.

Sistem de denitrificare (DeNOx) cu reducerea selectivă a NOx (cu adaos de agent reducător): Da/Nu (1)

2.11.3.

Alte sisteme de denitrificare (DeNOx): Da/Nu (1)

2.11.4.

Catalizator cu trei căi care combină oxidarea și cu reducerea NOx: Da/Nu (1)

2.11.5.

Sistem de posttratare a particulelor cu regenerare pasivă: Da/Nu (1)

2.11.6.

Sistem de posttratare a particulelor cu regenerare activă: Da/Nu (1)

2.11.7.

Alte sisteme de posttratare a particulelor: Da/Nu (1)

▼M1

2.11.8.

Alte dispozitive de posttratare (precizați): …

2.11.9.

Alte dispozitive sau caracteristici care au o influență puternică asupra emisiilor (specificați): …

▼B

3.    Caracteristici principale ale tipului (tipurilor) de motor (motoare)Nr. articol

Descrierea articolului

Motor prototip/Tip de motor

Tipuri de motoare în cadrul familiei de motoare (dacă este cazul)

3.1.1.

Denumire tip de motor:

 

 

 

 

3.1.2.

Denumirea tipului de motor pe marcajul motorului: Da/Nu (1)

 

 

 

 

3.1.3.

Amplasarea marcajului regulamentar al producătorului:

 

 

 

 

3.2.1.

Turație nominală declarată (rpm):

 

 

 

 

3.2.1.2.

Putere netă nominală declarată (kW):

 

 

 

 

3.2.2.

Turație la puterea maximă (rpm):

 

 

 

 

3.2.2.2.

Putere netă maximă (kW):

 

 

 

 

3.2.3.

Turație la cuplu maxim declarată (rpm):

 

 

 

 

3.2.3.2.

Cuplu maxim declarat (Nm):

 

 

 

 

3.6.3.

Număr de cilindri:

 

 

 

 

3.6.4.

►M1  Capacitatea cilindrică totală a motorului (cm3): ◄

 

 

 

 

3.8.5.

Dispozitiv de reciclare a gazelor de carter: Da/Nu (1)

 

 

 

 

3.11.3.12.

Reactiv consumabil: Da/Nu (1)

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Tipul și concentrația reactivului necesar pentru reacția catalitică:

 

 

 

 

3.11.3.13.

Detector (detectoare) de NOx: Da/Nu (1)

 

 

 

 

3.11.3.14.

Detector de oxigen: Da/Nu (1)

 

 

 

 

3.11.4.7.

Catalizator prezent în combustibil (FBC): Da/Nu (1)

 

 

 

 

Condiții speciale care trebuie respectate la instalarea motorului pe utilajul mobil fără destinație rutieră:

3.8.1.1.

Depresiunea maximă admisă la intrare, la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa)

 

 

 

 

3.8.3.2.

Temperatură maximă a răcitorului de aer de alimentare la evacuare la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (grade C):

 

 

 

 

3.8.3.3.

Limita maximă admisă de pierdere a presiunii aerului de alimentare al răcitorului la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa)(dacă este cazul):

 

 

 

 

3.9.3.

Contrapresiunea gazelor de evacuare maxim admisă la turația de 100 % a motorului și la o sarcină de 100 % (kPa):

 

 

 

 

3.9.3.1.

Locul măsurării:

 

 

 

 

3.11.1.2.

Limită maximă de scădere a temperaturii de la sistemul de evacuare sau al turbinei la primul sistem de posttratare a gazelor de evacuare (grade C), dacă este menționată:

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Condiții de încercare pentru măsurare:

 

 

 

 

PARTEA B – REZULTATELE TESTULUI

3.8.

Producătorul intenționează să folosească semnalul cuplului ECU pentru monitorizare în exploatare: Da/Nu (1)

3.8.1.

Cuplu pe dinamometru mai mare sau egal cu 0,93 × cuplul ECU: Da/Nu (1)

3.8.2.

Factor de corecție a cuplului ECU în cazul în care cuplul pe dinamometru este mai mic de 0,93 × cuplul ECU:

11.1.

Rezultatele privind emisiile cicluluiEmisii

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Încercare Ciclu (8)

Rezultatul final al încercării NRSC cu FD

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al încercării NRTC cu FD

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

Rezultatul CO2:

▼M1

11.3.

Valori de referință pentru monitorizarea funcționării (9)

11.3.1. Lucrul mecanic de referință (kWh): …

11.3.2. Masa de CO2 de referință (g): …

▼B

Note explicative privind anexa IV:

(Marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative care nu trebuie indicate în certificatul de omologare UE de tip)

(1) Tăiați opțiunile nefolosite sau afișați numai opțiunea (opțiunile) folosită (folosite).

(2) Indicați numai ultima modificare în cazul unei modificări a unuia sau mai multor articole din Regulamentul (UE) 2016/1628, în conformitate cu modificarea aplicată omologării UE de tip.

(3) Ștergeți această înregistrare dacă nu se aplică.

(4) Indicați opțiunea aplicabilă pentru categorie și subcategorie, în conformitate cu punctul 1.7 din documentul informativ prevăzut în partea A din apendicele 3 la anexa I.

(5) Indicați dacă omologarea este pentru o familie de motoare NRS (< 19 kW) alcătuită exclusiv din tipuri de motoare pentru freze de zăpadă.

(6) Se aplică numai omologării UE de tip a unui tip de motor sau unei familii de motoare ca exceptare pentru noi tehnologii sau noi concepte, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(7) Indicați statul membru.

(8) Indicați ciclul de încercare în conformitate cu coloana cinci din tabelele indicate în anexa IV la Regulamentul (UE) 2016/1628.

▼M1

(9) Aplicabil numai pentru motoarele din subcategoriile NRE-v-5 și NRE-v-6 supuse încercării în cadrul NRTC.

▼B
ANEXA V

Sistemul de numerotare a certificatului de omologare UE de tip

1.

Certificatele de omologare UE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în această anexă.

2.

Numărul de omologare UE de tip va fi alcătuit în total din cinci secțiuni, astfel cum se detaliază în continuare. În toate cazurile, secțiunile sunt separate de un asterisc („*”).

2.1.

În secțiunea 1 se indică statul membru care emite omologarea UE de tip; începe cu minuscula „e” urmată de numărul distinctiv al statului membru, aplicabil tuturor numerelor de omologare UE de tip:1

Germania

19

România

2

Franța

20

Polonia

3

Italia

21

Portugalia

4

Țările de Jos

23

Grecia

5

Suedia

24

Irlanda

6

Belgia

25

Croația

7

Ungaria

26

Slovenia

8

Republica Cehă

27

Slovacia

9

Spania

29

Estonia

11

Regatul Unit

32

Letonia

12

Austria

34

Bulgaria

13

Luxemburg

36

Lituania

17

Finlanda

49

Cipru

18

Danemarca

50

Malta

2.2.

Secțiunea 2: indică numărul Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului sub forma 2016/1628.

2.3.

În secțiunea 3 se indică trei elemente separate:

2.3.1. numărul ultimului regulament de modificare aplicabil omologării UE de tip. Dacă nu există niciun regulament de modificare, se repetă regulamentul indicat la punctul 2.2;

2.3.2. acest număr este urmat de codul de identificare a categoriei de motoare din coloana 4 a tabelului 1 din apendicele 1;

2.3.3. este urmat în continuare de o bară oblică („/”) și de Codul tipului de combustibil din coloana 3 a tabelului 2 din apendicele 1;

2.3.3.1. în cazul motoarelor cu dublă alimentare, se adaugă Sufixul Dublă Alimentare aplicabil din coloana 2 a tabelului 3 pentru a indica combustibilul gazos.

2.4.

Secțiunea 4: denotă numărul de omologare UE de tip și constă într-un număr secvențial cu zerouri inițiale (după caz) și patru cifre începând cu „0001”.

2.5.

Secțiunea 5: denotă numărul extinderii omologării UE de tip și constă într-un număr secvențial din două cifre, cu zero inițial (după caz), începând cu „00”.

2.6.

Secțiunea 2.5 se omite în cazurile în care numărul este folosit numai pe marcajul regulamentar al motorului.

3.

Formatul numerelor de omologare UE de tip, cu numere secvențiale fictive în scop explicativ

3.1.

►M1  Exemplu de număr de omologare UE de tip pentru un motor NRSh-v-1b alimentat cu benzină, omologarea fiind emisă de Țările de Jos și fiind extinsă de trei ori: ◄

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03

e4 = Țările de Jos (secțiunea 1)

2016/1628 = Regulamentul (UE) 2016/1628 (secțiunea 2)

2017/RRRSHB3/P = Regulamentul (UE) 2017/RRR pentru a indica ultimul regulament de modificare și caracterele „SHB3/P” pentru a arăta că este un motor din categoria și subcategoria NRSh-v-1b, cu categoria 3 EDP (perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiilor), pe bază de benzină, în conformitate cu codurile indicate în tabelele 1 și 2 din apendicele 1 (secțiunea 3).

0078 = număr secvențial de omologare UE de tip (secțiunea 4)

03 = număr extindere (secțiunea 5)

În cazul în care se folosește pentru marcajul regulamentar, acest număr se afișează după cum urmează:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078

3.2.

►M1  Exemplu de număr de omologare UE de tip pentru un motor cu dublă alimentare NRE-c-3 de tip 1A, alimentat cu combustibil gazos de tip LN2 (o compoziție specifică de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat având un factor de adaptare λ care nu diferă cu mai mult de 3 procente de factorul de adaptare λ al gazului G20 precizat în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și al cărei conținut de etan nu depășește 1,5 procente), omologarea nefiind încă extinsă și fiind emisă de Franța: ◄

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00

e2 = Franța (secțiunea 1)

2016/1628 = Regulamentul (UE) 2016/1628 (secțiunea 2)

2016/1628EC3/1A7 = se repetă Regulamentul (UE) 2016/1628 pentru a arăta că nu a fost modificat. Caracterele „EC3” denotă un motor NRE-c-3. Caracterele „1A” denotă un motor cu dublă alimentare tip „1A”. Sufixul 7 denotă faptul că combustibilul gazos este de tipul „LN2” (o compoziție specifică de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat rezultând într-un factor de adaptare λ care nu diferă cu mai mult de 3 procente de factorul de adaptare λ al gazului G20 indicat în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și conținutul de etan care nu depășește 1,5 procente), în conformitate cu codurile indicate în tabelele 1-3 din apendicele 1 (secțiunea 3).

0003 = număr secvențial de omologare UE de tip (secțiunea 4)

00 = număr extindere (secțiunea 5)

În cazul în care se folosește pentru marcajul regulamentar, acest număr se afișează după cum urmează:

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003

3.3.

►M1  Exemplu de număr de omologare UE de tip pentru un motor RLL-v-1 alimentat cu motorină, omologarea fiind emisă de Austria și fiind extinsă de 2 ori: ◄

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02

e12 = Austria (secțiunea 1)

2016/1628 = Regulamentul (UE) 2016/1628 (secțiunea 2)

2017/RRRLV1S/D = Regulamentul (UE) 2017/RRR pentru a arăta ultimul regulament de modificare și caracterele „LV1S/D” pentru a arăta că este vorba despre un motor de locomotivă care îndeplinește tipul de limite de emisii cu scop special (SPE), aprobat pentru funcționare cu motorină, în conformitate cu codurile indicate în tabelele 1 și 2 din apendicele 1 (secțiunea 3).

0331 = număr secvențial de omologare UE de tip (secțiunea 4)

02 = număr extindere (secțiunea 5)

În cazul în care se folosește pentru marcajul regulamentar, acest număr se afișează după cum urmează:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331
Apendicele 1

Codul de identificare a categoriei de motoare pentru marca de omologare de tipTabelul 1

Codul de identificare a categoriei de motoare pentru marca de omologare de tip

Categoria de motor

(coloana 1)

Subcategoria de motor

(coloana 2)

Categoria EDP

(dacă este cazul)

(coloana 3)

Codul de identificare a categoriei de motoare

(coloana 4)

Motoare care fac obiectul limitelor de emisii de evacuare din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1628

NRE

NRE-v-1

 

EV1

NRE-v-2

 

EV2

NRE-v-3

 

EV3

NRE-v-4

 

EV4

NRE-v-5

 

EV5

NRE-v-6

 

EV6

NRE-v-7

 

EV7

NRE-c-1

 

EC1

NRE-c-2

 

EC2

NRE-c-3

 

EC3

NRE-c-4

 

EC4

NRE-c-5

 

EC5

NRE-c-6

 

EC6

NRE-c-7

 

EC7

NRG

NRG-v-1

 

GV1

NRG-c-1

 

GC1

NRSh

NRSh-v-1a

Cat 1

SHA1

Cat 2

SHA2

Cat 3

SHA3

NRSh-v-1b

Cat 1

SHB1

Cat 2

SHB2

Cat 3

SHB3

NRS

(Cu excepția motoarelor încercate la temperaturi joase utilizate numai pentru freze de zăpadă)

NRS-vr-1a

Cat 1

SRA1

Cat 2

SRA2

Cat 3

SRA3

NRS-vr-1b

Cat 1

SRB1

Cat 2

SRB2

Cat 3

SRB3

NRS-vi-1a

Cat 1

SYA1

Cat 2

SYA2

Cat 3

SYA3

NRS-vi-1b

Cat 1

SYB1

Cat 2

SYB2

Cat 3

SYB3

NRS-v-2a

Cat 1

SVA1

Cat 2

SVA2

Cat 3

SVA3

NRS-v-2b

Cat 1

SVB1

Cat 2

SVB2

Cat 3

SVB3

NRS-v-3

Cat 1

SV31

Cat 2

SV32

Cat 3

SV33

NRS

(Motoare încercate la temperaturi joase utilizate numai pentru freze de zăpadă)

NRS-vr-1a

Cat 1

TRA1

Cat 2

TRA2

Cat 3

TRA3

NRS-vr-1b

Cat 1

TRB1

Cat 2

TRB2

Cat 3

TRB3

NRS-vi-1a

Cat 1

TYA1

Cat 2

TYA2

Cat 3

TYA3

NRS-vi-1b

Cat 1

TYB1

Cat 2

TYB2

Cat 3

TYB3

IWP

IWP-v-1

 

PV1

IWP-v-2

 

PV2

IWP-v-3

 

PV3

IWP-v-4

 

PV4

IWP-c-1

 

PC1

IWP-c-2

 

PC2

IWP-c-3

 

PC3

IWP-c-4

 

PC4

IWA

IWA-v-1

 

AV1

IWA-v-2

 

AV2

IWA-v-3

 

AV3

IWA-v-4

 

AV4

IWA-c-1

 

AC1

IWA-c-2

 

AC2

IWA-c-3

 

AC3

IWA-c-4

 

AC4

RLL

RLL-v-1

 

LV1

RLL-c-1

 

LC1

RLR

RLR-v-1

 

RV1

RLR-c-1

 

RC1

SMB

SMB-v-1

 

SM1

ATS

ATS-v-1

 

AT1

Motoare care fac obiectul limitelor de emisii de evacuare din anexa VI la Regulamentul (UE) 2016/1628

SPE

SPE-NRE

SPE-NRE-v-1

 

EV1S

SPE-NRE-v-2

 

EV2S

SPE-NRE-v-3

 

EV3S

SPE-NRE-v-4

 

EV4S

SPE-NRE-v-5

 

EV5S

SPE-NRE-v-6

 

EV6S

SPE-NRE-v-7

 

EV7S

SPE-NRE-c-1

 

EC1S

SPE-NRE-c-2

 

EC2S

SPE-NRE-c-3

 

EC3S

SPE-NRE-c-4

 

EC4S

SPE-NRE-c-5

 

EC5S

SPE-NRE-c-6

 

EC6S

SPE-NRE-c-7

 

EC7S

SPE-NRG

SPE-NRG-v-1

 

GV1S

SPE-NRG-c-1

 

GC1S

SPE-RLL

SPE-RLL-v-1

 

LV1S

SPE-RLL-c-1

 

LC1STabelul 2

Coduri de tipuri de alimentare pentru mărcile de omologare

Tip de combustibil de motor

(coloana 1)

Subtip, dacă este cazul

(coloana 2)

Codul tipului de combustibil

(coloana 3)

Motor cu aprindere prin compresie alimentat cu motorină (motorină nerutieră)

 

D

Motor cu aprindere prin compresie alimentat cu etanol dedicat (ED95)

 

ED

Motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu etanol (E85)

 

E85

Motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu benzină (E10)

 

P

Motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu GPL

 

Q

Motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu gaz natural/biometan

Motor omologat și etalonat pentru alimentare cu gaze din gama H

H

Motor omologat și etalonat pentru alimentare cu gaze din gama L

L

Motor omologat și etalonat pentru alimentare cu gaze din gama H și gama L

HL

Motor omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze din gama H de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu combustibil al motorului

HT

Motor omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze din gama L de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama L de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu combustibil al motorului

LT

Motor omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze, fie din gama H, fie din gama L de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H sau L de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu combustibil

HLT

Motor omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat rezultând într-un factor de adaptare λ care nu diferă cu mai mult de 3 procente de factorul de adaptare λ al gazului G20 indicat în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și conținutul de etan care nu depășește 1,5 procente

LN2

Motor omologat și etalonat pentru orice altă compoziție (alta decât cea indicată mai sus) de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat

GNL

Motoare cu dublă alimentare

pentru motoare cu dublă alimentare tip 1A

1A#  (*1)

pentru motoare cu dublă alimentare tip 1B

1B#  (*1)

pentru motoare cu dublă alimentare tip 2A

2A# (*1)

pentru motoare cu dublă alimentare tip 2B

2B#  (*1)

pentru motoare cu dublă alimentare tip 3B

3B#  (*1)

(*1)   Înlocuiți „#” cu specificația de gaz omologat din tabelul 3.Tabelul 3

Sufix Dublă Alimentare

Specificație privind gazul omologat

Sufix Dublă Alimentare

(coloana 2)

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru gama H de gaze ca componentă gazoasă a combustibilului

1

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru gama L de gaze ca componentă gazoasă a combustibilului

2

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat atât pentru gama H de gaze, cât și pentru gama L de gaze ca componentă gazoasă a combustibilului

3

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze din gama H de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare ca componentă gazoasă a combustibilului

4

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze din gama L de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama L de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare ca componentă gazoasă a combustibilului

5

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaze, fie din gama H, fie din gama L de gaze, care poate fi transformată într-un alt gaz specific din gama H sau L de gaze prin reglajul fin al sistemului de alimentare cu combustibil ca componentă gazoasă a combustibilului

6

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru o compoziție specifică de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat rezultând într-un factor de adaptare λ care nu diferă cu mai mult de 3 procente de factorul de adaptare λ al gazului G20 indicat în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/654 și conținutul de etan care nu depășește 1,5 procente ca componentă gazoasă a combustibilului

7

Motor cu dublă alimentare, omologat și etalonat pentru orice altă compoziție (alta decât cea indicată mai sus) de gaz natural lichefiat/biometan lichefiat ca componentă gazoasă a combustibilului

8

Motor cu dublă alimentare, omologat pentru alimentare cu GPL ca componentă gazoasă a combustibilului

9
ANEXA VI

Format unic al raportului de încercare

1.    Cerințe generale

Se completează câte un raport de încercare pentru fiecare încercare solicitată pentru omologarea UE de tip.

Fiecare încercare suplimentară (de exemplu, o a doua turație pe un motor cu turație constantă) sau complementară (de exemplu, un alt combustibil este încercat) va necesita un raport de încercare suplimentar sau complementar.

2.    Note explicative privind crearea unui raport de încercare

2.1.

Raportul de încercare trebuie să includă cel puțin informațiile indicate în apendicele 1.

2.2.

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 2.1, numai acele secțiuni sau subsecțiuni relevante pentru încercarea în cauză și pentru familia de motoare, tipurile motoare din cadrul familiei de motoare sau tipul de motor în cauză care face obiectul încercării trebuie indicate în raportul de încercare (de exemplu, dacă un NRTC nu este efectuat, această secțiune poate fi omisă).

2.3.

Raportul de încercare poate conține mai multe informații decât cele solicitate la punctul 2.1, dar, în orice caz, va respecta sistemul de numerotare propus.

2.4.

În cazurile în care mai multe opțiuni separate de o bară sunt indicate pentru o înregistrare, opțiunile neutilizate vor fi tăiate sau numai opțiunea (opțiunile) utilizată (utilizate) va (vor) fi afișată (afișate).

2.5.

În cazul în care se solicită un „tip” de componentă, informațiile furnizate vor identifica în mod unic componenta respectivă care poate fi o listă de caracteristici, denumirea producătorului și componenta sau numărul de schițe, o schiță sau o combinație a elementelor menționate anterior sau alte metode prin care se obține același rezultat.

▼M1

2.6.

Raportul de încercare poate fi furnizat pe suport de hârtie sau în format electronic, stabilit de comun acord de către producător, serviciul tehnic și autoritatea de omologare.

▼B
Apendicele 1

Model de format unic al raportului de încercare

RAPORT DE ÎNCERCARE PENTRU MOTOARE FĂRĂ DESTINAȚIE RUTIERĂ

1.    Informații generale

1.1.

Marcă (mărci) [denumirea (denumirile) de comerț a(le) producătorului]: …

1.2.

Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

1.3.

Numele companiei și adresa producătorului: …

1.4.

Numele serviciului tehnic: …

1.5.

Adresa serviciului tehnic: …

1.6.

Locul încercării: …

1.7.

Data încercării: …

1.8.

Numărul raportului de încercare: …

1.9.

Numărul de referință al documentului informativ (dacă există): …

1.10.

Tipul raportului de încercare: Încercare primară/încercare suplimentară/încercare complementară

1.10.1.

Descriere a scopului încercării: …

2.    Informații generale privind motorul (motorul supus încercării)

2.1.

Denumirea tipului de motor/denumirea familiei de motoare/tipul de familie: …

2.2.

Numărul de identificare al motorului: …

2.3.

Categoria și subcategoria de motor: NRE-v-1/NRE-v-2/NRE-v-3/NRE-v-4/NRE-v-5/NRE-v-6/NRE-v-7/NRE-c-1/NRE-c-2/NRE-c-3/NRE-c-4/NRE-c-5/NRE-c-6/NRE-c-7/NRG-v-1/NRG-c-1/NRSh-v-1a/NRSh-v-1b/NRS-vr-1a/NRS-vr-1b/ NRS-vi-1a/NRS-vi-1b/NRS-v-2a/NRS-v-2b/NRS-v-3/IWP-v-1/IWP-v-2/IWP-v-3/IWP-v-4/IWP-c-1/IWP-c-2/IWP-c-3/IWP-c-4/IWA-v-1/IWA-v-2/IWA-v-3/IWA-v-4/IWA-c-1/IWA-c-2/IWA-c-3/IWA-c-4/RLL-v-1/RLL-C-1/RLR-v-1/RLR-C-1/SMB-v-1/ATS-v-1

3.    Lista de verificare a informațiilor și a documentației (numai încercarea primară)

3.1.

Referință privind documentația de stabilire a diagramei de funcționare a motorului: …

3.2.

Referință privind documentația de stabilire a factorului de deteriorare: …

3.3.

Referință privind documentația de stabilire a factorilor de regenerare ocazională, dacă este cazul: …

3.4.

Referință privind documentația de demonstrare a sistemului de diagnosticare pentru controlul emisiilor de NOx, dacă este cazul: …

3.5.

Referință privind documentația de demonstrare a sistemului de diagnosticare pentru controlul emisiilor de particule, dacă este cazul:

3.6.

Pentru tipurile de motoare și familiile de motoare care utilizează o unitate electronică de control ca parte a sistemului de control al emisiilor, referință privind documentația în materie de declarație privind manipularea frauduloasă: …

3.7.

Pentru tipurile de motoare și familiile de motoare care utilizează dispozitive mecanice ca parte a sistemului de control al emisiilor, declarație privind manipularea frauduloasă și parametrii reglabili și referință privind documentația de demonstrație: …

3.8.

Producătorul intenționează să folosească semnalul cuplului ECU pentru monitorizare în exploatare: Da/Nu

3.8.1.

Cuplu pe dinamometru mai mare sau egal cu 0,93 × cuplul ECU: Da/Nu

3.8.2.

Factor de corecție a cuplului ECU în cazul în care cuplul pe dinamometru este mai mic de 0,93 × cuplul ECU: …

4.    Combustibil(i) de referință folosit (folosiți) pentru încercare [completați subparagraful (subparagrafele) relevant(e)]

4.1.    Combustibil lichid pentru motoare cu aprindere prin scânteie

4.1.1.

Marca: …

4.1.2.

Tipul: …

4.1.3.

Cifră octanică COR: …

4.1.4.

Cifră octanică MON: …

4.1.5.

Conținut de etanol (%): …

4.1.6.

Densitate la 15 grade C (kg/m3): …

4.2.    Combustibil lichid pentru motoare cu aprindere prin compresie

4.2.1.

Marca: …

4.2.2.

Tipul: …

4.2.3.

Cifra cetanică: …

4.2.4.

Conținut FAME (esteri metilici ai acizilor grași) ( %): …

4.2.5.

Densitate la 15 grade C (kg/m3): …

4.3.    Combustibil gazos – GPL

4.3.1.

Marca: …

4.3.2.

Tipul: …

4.3.3.

Tip de combustibil de referință: Combustibil A/Combustibil B

4.3.4.

Cifră octanică MON: …

4.4.    Combustibil gazos – Metan/biometan

4.4.1.

Tip de combustibil de referință: GR/G23/G25/G20

4.4.2.

Sursa gazului de referință: combustibil de referință specific/gaz de la pompă cu aditiv

4.4.3.

Pentru combustibil de referință specific

4.4.3.1.

Marca: …

4.4.3.2.

Tipul: …

4.4.4.

Pentru gaz de la pompă cu aditiv

4.4.4.1.

Aditiv(i): Dioxid de carbon/Etan/Metan/Nitrogen/Propan

4.4.4.2.

Valoarea Sλ pentru amestecul de combustibil rezultat: …

4.4.4.3.

Numărul de metan (MN) pentru amestecul de combustibil rezultat: …

4.5.    Motor cu dublă alimentare (pe lângă secțiunile relevante de mai sus)

4.5.1.

Proporție energetică a gazului pe ciclul de încercare: …

5.    Lubrifiant

5.1.

Marca (mărcile):

5.2.

Tipul (tipurile):

5.3.

Vâscozitate, grad SAE:

5.4.

Lubrifiantul și combustibilul sunt amestecate: da/nu

5.4.1.

Procent de ulei în amestec: …

6.    Turația motorului: …

6.1.

Turație 100 % (rpm): …

6.1.1.

Turație 100 % determinată de: Turație nominală declarată/Turația de încercare maximă declarată (MTS)/MTS măsurată

6.1.2.

MTS ajustată, dacă este aplicabil (rpm): …

6.2.

Turație intermediară: …

6.2.1.

Turație intermediară determinată de: Turație intermediară declarată/Turație intermediară măsurată/60 % din 100 %/75 % din 100 %/85 % din 100 %

6.3.

Turație la ralanti: …

7.    Puterea motorului

7.1.   Echipamente propulsate de motor (după caz)

7.1.1.

Putere absorbită la turațiile motorului indicate de dispozitivele auxiliare necesare pentru funcționarea motorului care nu pot fi montate pentru efectuarea încercării (astfel cum este specificat de producător), precizate în tabelul 1:Tabelul

1Putere absorbită de dispozitivele auxiliare

Tip dispozitiv auxiliar și detalii de identificare

Putere absorbită de dispozitivele auxiliare (kW) la turația indicată a motorului

(completați coloanele relevante)

Ralanti

63 %

80 %

91 %

Intermediară

Putere max.

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (Pf,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.

Putere absorbită la turațiile motorului indicate de dispozitivele auxiliare care au legătură cu funcționarea utilajelor mobile fără destinație rutieră dar care nu pot fi eliminate pentru efectuarea încercării (astfel cum este specificat de producător), precizate în tabelul 2:Tabelul 2

Putere absorbită de utilajele mobile fără destinație rutieră

Tip dispozitiv auxiliar și detalii de identificare

Putere absorbită de dispozitivele auxiliare (kW) la turația indicată a motorului

(completați coloanele relevante)

Ralanti

63 %

80 %

91 %

Intermediară

Putere max.

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (Pr,i):

 

 

 

 

 

 

 

7.2.

Puterea netă a motorului care este indicată în tabelul 3:Tabelul 3

Puterea netă a motorului

Condiție

Putere netă a motorului (kW) la turația indicată a motorului

(completați coloanele relevante)

Intermediară

Putere max.

100 %

Puterea de referință măsurată la viteza specificată de încercare (Pm,i)

 

 

 

Putere totală dispozitiv auxiliar din tabelul 1 (Pf,i)

 

 

 

Putere totală dispozitiv auxiliar din tabelul 2 (Pr,i)

 

 

 

Putere netă motor (kW)

Pi = Pm,i – Pf,i + Pr,i

 

 

 

8.    Condiții la încercare

8.1.

f a în intervalul cuprins între 0,93 și 1,07: Da/Nu

8.1.1.

Dacă f a nu se află în intervalul specificat, indicați altitudinea facilității de încercare și presiunea atmosferică uscată: …

8.2.

Interval de temperatură a aerului de admisie aplicabil: între 20 și 30/între 0 și -5 (numai freze de zăpadă)/între -5 și -15 (numai snowmobile)/între 20 și 35 (numai NRE mai mare de 560 kW)

9.    Informații privind desfășurarea încercării NRSC:

9.1.

Ciclul (marcați cu X ciclul folosit) care va fi precizat în tabelul 4:Tabelul 4

Ciclu de încercare NRSC

Ciclu

C1

C2

D2

E2

E3

F

G1

G2

G3

H

Mod discontinuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMC

 

 

 

 

 

 

 

 

nu este cazul

 

9.2.

Reglajul dinamometrului (kW) indicat în tabelul 5:Tabelul 5

Reglajul dinamometrului

% sarcină la punct sau % din puterea nominală (după caz)

Reglajul dinamometrului (kW) la turația indicată după ajustarea puterii auxiliare (1)

(completați coloanele relevante)

Ralanti

63 %

80 %

91 %

Intermediară

100 %

5 %

 

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

 

75 %

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

(1)   Reglajul standului de încercare cu rulouri se determină folosind procedura de la punctul 7.7.1.3 din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2017/654. Puterea auxiliară la acel punct se stabilește folosind valorile totale prevăzute la tabelele 1 și 2 din prezentul apendice.

9.3.

Rezultate ale emisiilor NRSC

9.3.1.

Factor de deteriorare (FD): calculat/atribuit

9.3.2.

Valorile FD și rezultatele valorilor ponderate ale emisiilor ciclului vor fi prevăzute în tabelul 6:

Notă: În cazul în care un NRSC în mod discontinuu este efectuat în condițiile în care factorii Kru sau Krd au fost stabiliți pentru moduri individuale, tabelul indicat trebuie înlocuit cu un tabel care arată fiecare mod și Kru sau Krd aplicat.Tabelul

6Valorile FD și rezultatele valorilor ponderate ale emisiilor ciclului NRSC

FD

multiplicativ/aditiv

CO

HC

NOx

HC+NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN #/kWh

Rezultatul încercării cu/fără regenerare

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

multiplicativ/aditiv

 

 

 

 

 

 

Rezultatele testelor cu factori de ajustare pentru regenerare ocazională (IRAF)

 

 

 

 

 

 

Rezultat final al încercării cu FD

 

 

 

 

 

 

9.3.3.

Ciclu ponderat CO2 (g/kWh): …

9.3.4.

Ciclu ponderat NH3 (ppm): …

9.4.

Puncte de încercare suplimentare ale zonei de control (după caz) vor fi indicate în tabelul 7:Tabelul 7

Puncte de încercare suplimentare ale zonei de control

Emisii la punctul de încercare

Turația motorului

Sarcină (%)

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC+NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN n/kWh

Rezultatul încercării 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul încercării 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul încercării 3

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Sisteme de eșantionare utilizate pentru încercarea NRSC: …

9.5.1.

Emisii de gaze: …

9.5.2.

PM: …

9.5.2.1.

Metoda: cu filtru unic/multiplu

9.5.3.

Număr de particule: …

▼M1

10.    Informații privind desfășurarea încercării în regim tranzitoriu (dacă este cazul)

10.1.

Ciclul (marcați cu X ciclul) care va fi precizat în tabelul 8:Tabelul 8

Ciclu de încercare în regim tranzitoriu

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.

Factori de deteriorare la încercarea în regim tranzitoriu

10.2.1. Factor de deteriorare (FD): calculat/fix

10.2.2. Valorile FD și rezultatele emisiilor care vor fi precizate în tabelul 9 sau în tabelul 10

10.3.

Rezultatele privind emisiile din ciclul NRTCTabelul 9

Valorile FD și rezultatele emisiilor pentru NRTC

FD

multiplicativ/aditiv

CO

HC

NOx

HC + NOX

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Pornirea la rece

 

 

 

 

 

 

Rezultat al încercării cu pornire la cald

cu/fără regenerare

 

 

 

 

 

 

Rezultatul ponderat al încercării

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

multiplicativ/aditiv

 

 

 

 

 

 

Rezultatul ponderat al încercării cu IRAF

 

 

 

 

 

 

Rezultat final al încercării cu FD

 

 

 

 

 

 

10.3.1. CO2 (g/kWh) în ciclul la cald:

10.3.2. Media de NH3 (ppm) per ciclu:

10.3.3. Lucrul mecanic per ciclu în încercarea cu pornire la cald (kWh):

10.3.4. CO2 (g) per ciclu în încercarea cu pornire la cald:

10.4.

Rezultatele emisiilor în ciclul LSI-NRTCTabelul 10

Valorile FD și rezultatele emisiilor pentru LSI-NRTC

FD

multiplicativ/aditiv

CO

HC

NOX

HC + NOX

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisii

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Rezultatul încercării

cu/fără regenerare

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

multiplicativ/aditiv

 

 

 

 

 

 

Rezultatul încercării cu IRAF

 

 

 

 

 

 

Rezultat final al încercării cu FD

 

 

 

 

 

 

10.4.1. CO2 (g/kWh) per ciclu:

10.4.2. Media de NH3 (ppm) per ciclu:

10.4.3. Lucrul mecanic în cursul unui ciclu (kWh):

10.4.4. CO2 (g) per ciclu:

10.5.

Sistem de eșantionare utilizat pentru încercarea în regim tranzitoriu:

10.5.1. Emisii gazoase:

10.5.2. PM:

10.5.3. Numărul de particule:

11.    Rezultatele finale privind emisiile

11.1.

A se indica în tabelul 11 rezultatele privind emisiile per ciclu.Tabelul 11

Rezultatele finale privind emisiile

Emisii

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOX

(g/kWh)

HC + NOX

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Ciclu de încercări (1)

Rezultatul final al încercării NRSC cu FD (2)

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final al încercării în regim tranzitoriu cu FD (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.

Rezultatul privind emisiile de CO2 (4):

11.3.

Valori de referință pentru monitorizarea funcționării (5):

11.3.1.

Lucrul mecanic de referință (kWh) (6):

11.3.2.

Masa de CO2 de referință (g) (7):

Note explicative la apendicele 1:

(Marcatori ai notelor de subsol, note de subsol și note explicative care nu trebuie indicate în raportul de încercare)

(1) Pentru NRSC, indicați ciclul precizat la punctul 9.1 (tabelul 4); pentru ciclul tranzitoriu, indicați ciclul precizat la punctul 10.1 (tabelul 8).

(2) Copiați rezultatele de la „Rezultat final al încercării cu FD” din tabelul 6.

(3) Copiați rezultatele de la „Rezultat final al încercării cu FD” din tabelul 9 sau 10, după caz.

(4) Pentru un tip de motor sau o familie de motoare supusă încercărilor în cadrul ciclului NRSC și în cadrul ciclului de încercare în regim tranzitoriu, indicați valorile emisiilor de CO2 din ciclul la cald din NRTC precizate la punctul 10.3.4 sau valorile emisiilor de CO2 din ciclul LSI-NRTC precizate la punctul 10.4.4. Pentru un motor supus încercării numai în ciclul NRSC, indicați valorile emisiilor de CO2 produse în ciclul respectiv precizate la punctul 9.3.3.

(5) Aplicabil numai pentru motoarele din subcategoriile NRE-v-5 și NRE-v-6 supuse încercării în cadrul NRTC.

(6) Indicați valoarea lucrului mecanic al ciclului pentru încercarea cu pornire la cald din cadrul NRTC precizată la punctul 10.3.3.

(