Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016L1629-20180730

Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/2018-07-30

02016L1629 — RO — 30.07.2018 — 001.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA (UE) 2016/1629 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 septembrie 2016

de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE

(JO L 252 16.9.2016, p. 118)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/970 A COMISIEI din 18 aprilie 2018

  L 174

15

10.7.2018


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 181, 5.7.2019, p.  123 (2016/1629)
▼B

DIRECTIVA (UE) 2016/1629 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 septembrie 2016

de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CECAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE, DEFINIȚII ȘI ZONE DE NAVIGAȚIE

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește:

(a) cerințele tehnice necesare pentru asigurarea siguranței construcțiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare menționate la articolul 4; precum și

(b) clasificarea căilor navigabile interioare respective.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)  Prezenta directivă se aplică următoarelor construcții navale:

(a) nave cu o lungime (L) de cel puțin 20 de metri;

(b) nave pentru care produsul dintre lungime (L), lățime (B) și pescaj (T) reprezintă un volum de cel puțin 100 de metri cubi;

(c) remorchere și împingătoare destinate remorcării sau împingerii construcțiilor navale astfel cum sunt menționate la literele (a) și (b) sau instalații plutitoare ori destinate deplasării prin legare la ureche a unor astfel de construcții navale sau instalații plutitoare;

(d) nave de pasageri;

(e) instalații plutitoare.

(2)  Prezenta directivă nu se aplică:

(a) feriboturilor;

(b) navelor militare;

(c) navelor maritime, inclusiv remorcherelor și împingătoarelor maritime, care:

(i) navighează sau staționează în zone fluvio-maritime; sau

(ii) navighează temporar pe căi navigabile interioare,

cu condiția ca acestea să dețină la bord cel puțin:

 un certificat care dovedește conformitatea cu Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS) din 1974 sau un certificat echivalent; un certificat care dovedește conformitatea cu Convenția internațională asupra liniilor de încărcare din 1966 sau un act echivalent și un certificat internațional de prevenire a poluării cu hidrocarburi (IOPP) care dovedește conformitatea cu Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) din 1973/78;

 în cazul navelor maritime care nu fac obiectul SOLAS, al Convenției internaționale asupra liniilor de încărcare din 1966 sau al MARPOL, certificatele relevante și mărcile de bord liber impuse de legislația statului de pavilion;

 în cazul navelor de pasageri care nu fac obiectul niciuneia dintre convențiile menționate la prima liniuță, un certificat privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri eliberat în conformitate cu Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ); sau

 în cazul construcțiilor navale de agrement care nu fac obiectul niciuneia dintre convențiile menționate la prima liniuță, un certificat din partea țării căreia îi arborează pavilionul care să ateste un nivel adecvat de siguranță.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „construcție navală” înseamnă o navă sau o instalație plutitoare;

(b) „navă” înseamnă o navă de navigație interioară sau o navă maritimă;

(c) „navă de navigație interioară” înseamnă o navă destinată exclusiv sau în principal navigației pe căile navigabile interioare;

(d) „remorcher” înseamnă o navă special construită pentru a efectua operațiuni de remorcare;

(e) „împingător” înseamnă o navă special construită pentru a asigura propulsia unui convoi împins;

(f) „navă de pasageri” înseamnă o navă pentru voiaj de zi sau o navă cu cabine, construită și echipată pentru a transporta mai mult de 12 pasageri;

(g) „instalație plutitoare” înseamnă o structură plutitoare care transportă echipamente de lucru, precum macarale, echipament de dragare, sonete sau elevatoare;

(h) „construcție plutitoare” înseamnă orice structură plutitoare care nu este în mod normal destinată a fi deplasată, cum ar fi un bazin de înot, un doc, un debarcader sau un hangar pentru bărci;

(i) „mijloc plutitor” înseamnă o plută sau altă structură, mijloc sau ansamblu care poate să navigheze și care nu este o navă sau o instalație ori construcție plutitoare;

(j) „construcție navală de agrement” înseamnă o navă, alta decât o navă de pasageri, destinată să fie utilizată în scopuri sportive sau recreative;

(k) „navă de mare viteză” înseamnă o construcție navală motorizată capabilă să atingă viteze de peste 40 km/h în raport cu apa;

(l) „deplasament volumetric” înseamnă volumul imers al navei, exprimat în metri cubi;

(m) „lungime (L)” înseamnă lungimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, excluzând cârma și bompresul;

(n) „lățime (B)” înseamnă lățimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, măsurată în exteriorul tablelor învelișului bordajului (excluzând roțile cu zbaturi, brâiele de acostare și altele similare);

(o) „pescaj (T)” înseamnă distanța verticală, exprimată în metri, dintre punctul cel mai de jos al corpului navei, fără a lua în considerare chila sau alte elemente accesorii fixe, și linia pescajului maxim;

(p) „căi navigabile interioare conectate” înseamnă căi navigabile ale unui stat membru conectate cu căile navigabile interioare ale altui stat membru prin intermediul unor căi navigabile interioare pe care pot naviga, potrivit dreptului național sau internațional, construcțiile navale care intră sub incidența prezentei directive.

Articolul 4

Clasificarea căilor navigabile interioare

(1)  În sensul prezentei directive, căile navigabile interioare ale Uniunii se clasifică după cum urmează:

(a) zonele 1, 2, 3 și 4:

(i) zonele 1 și 2: căile navigabile enumerate în anexa I capitolul 1;

(ii) zona 3: căile navigabile enumerate în anexa I capitolul 2;

(iii) zona 4: toate celelalte căi navigabile interioare pe care pot naviga, potrivit dreptului intern, construcțiile navale care intră sub incidența prezentei directive;

(b) zona R: căile navigabile dintre cele menționate la litera (a) pentru care certificatele se eliberează în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, așa cum este formulat la 6 octombrie 2016.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 în ceea ce privește modificările la anexa I, pentru a schimba clasificarea unei căi navigabile, inclusiv a adăuga și a elimina căi navigabile. Astfel de modificări la anexa I se pot face numai la solicitarea statului membru în cauză, pentru căi navigabile de pe teritoriul său.CAPITOLUL 2

CERTIFICATE DE NAVIGAȚIE

Articolul 5

Îndeplinirea cerințelor tehnice și de siguranță

(1)  Statele membre asigură că construcțiile navale menționate la articolul 2 alineatul (1) care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii menționate la articolul 4 sunt construite și întreținute în conformitate cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(2)  Respectarea de către o construcție navală a alineatului (1) se atestă printr-un certificat eliberat în conformitate cu prezenta directivă.

Articolul 6

Certificate unionale de navigație interioară

(1)  Certificatele unionale de navigație interioară sunt eliberate de autoritățile competente ale statelor membre, în conformitate cu prezenta directivă. La eliberarea unui certificat unional de navigație interioară, statele membre verifică dacă pentru construcția navală în cauză nu s-a eliberat deja un certificat valabil de tipul celor menționate la articolul 7.

(2)  Certificatele unionale de navigație interioară se întocmesc în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II.

(3)  Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente în domeniul eliberării certificatelor unionale de navigație interioară și notifică în acest sens Comisia, inclusiv privind orice modificări aduse listei. Comisia păstrează o listă actualizată a autorităților competente pe un site adecvat.

(4)  Certificatul unional de navigație interioară se eliberează în urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în funcțiune a construcției navale, cu scopul de a verifica dacă aceasta îndeplinește cerințele tehnice menționate în anexele II și V.

(5)  Îndeplinirea de către o construcție navală a cerințelor suplimentare menționate la articolul 23 alineatele (1) și (2) este verificată, după caz, în cadrul inspecțiilor tehnice prevăzute la alineatul (4) de la prezentul articol și la articolul 29 sau în cadrul unei inspecții tehnice efectuate la cererea proprietarului construcției navale sau a reprezentantului său.

(6)  Procedurile privind depunerea cererii pentru inspecție și privind stabilirea locului și datei de desfășurare a inspecției respective intră în atribuțiile autorităților competente care eliberează certificatul unional de navigație interioară. Autoritatea competentă stabilește ce documente trebuie prezentate. Procedura se desfășoară astfel încât să se garanteze că inspecția se poate efectua într-o perioadă rezonabilă de timp de la data depunerii cererii.

(7)  Autoritățile competente din statele membre eliberează un certificat unional de navigație interioară pentru construcțiile navale care nu fac obiectul prezentei directive, la cererea proprietarilor sau a reprezentanților acestora, în cazul în care construcțiile navale îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 7

Obligația de a deține un certificat la bord

Construcțiile navale care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii menționate la articolul 4 au obligația de a deține la bord următoarele documente în original:

(a) atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R, fie:

 un certificat eliberat în temeiul articolului 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin; fie

 un certificat unional de navigație interioară care atestă, dacă este cazul în conformitate cu dispozițiile tranzitorii în temeiul anexei II la prezenta directivă pentru construcțiile navale care navighează pe Rin (zona R), deplina conformitate a construcției navale cu cerințele tehnice menționate în anexele II și V la prezenta directivă, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea Convenției revizuite privind navigația pe Rin a fost stabilită în conformitate cu regulile și procedurile aplicabile;

(b) atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat unional de navigație interioară sau un certificat eliberat în temeiul articolului 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, incluzând, după caz, orice certificate suplimentare de navigație interioară ale Uniunii în conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă.

Articolul 8

Certificate suplimentare de navigație interioară ale Uniunii

(1)  Construcțiile navale care dețin la bord un certificat unional valabil de navigație interioară sau un certificat eliberat în temeiul articolului 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin primesc un certificat unional suplimentar de navigație interioară în conformitate cu articolul 23 din prezenta directivă.

(2)  Certificatul unional suplimentar de navigație interioară se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II și este eliberat de autoritățile competente în condițiile stabilite cu privire la respectivele căi navigabile.

Articolul 9

Certificate provizorii de navigație interioară ale Uniunii

(1)  Autoritățile competente ale statelor membre pot elibera un certificat unional de navigație interioară provizoriu:

(a) construcțiilor navale care, cu permisiunea autorității competente, intenționează să se deplaseze spre o anumită destinație pentru a obține un certificat unional de navigație interioară;

(b) construcțiilor navale al căror certificat unional de navigație interioară a fost pierdut, deteriorat sau retras temporar, astfel cum se menționează la articolele 13 și 15 sau în anexele II și V;

(c) construcțiilor navale al căror certificat unional de navigație interioară este în curs de eliberare după ce construcțiile navale respective au trecut cu succes de inspecție;

(d) construcțiilor navale care nu au îndeplinit toate condițiile necesare pentru obținerea unui certificat unional de navigație interioară în conformitate cu anexele II și V;

(e) construcțiilor navale avariate în așa măsură, încât nu mai sunt conforme cu certificatul unional de navigație interioară al acestora;

(f) construcțiilor plutitoare sau mijloacelor plutitoare pe care autoritățile responsabile cu operațiunile de transport special le-au autorizat să efectueze un astfel de transport cu condiția obținerii unui astfel de certificat unional de navigație interioară provizoriu, în conformitate cu reglementările aplicabile emise de autoritatea în domeniul navigației din statele membre;

(g) construcțiilor navale care beneficiază de o derogare de la anexele II și V, în conformitate cu articolele 25 și 26 din prezenta directivă, până la adoptarea actelor de punere în aplicare relevante.

(2)  Certificatul unional de navigație interioară provizoriu se eliberează numai dacă navigabilitatea construcției navale, a construcției plutitoare sau a mijlocului plutitor pare să fi fost asigurată în mod corespunzător. Certificatul se întocmește pe baza modelului din anexa II.

(3)  Certificatul unional de navigație interioară provizoriu cuprinde condițiile considerate necesare de către autoritatea competentă și este valabil:

(a) în cazurile menționate alineatul (1) literele (a), (d), (e) și (f), pentru un singur voiaj specific efectuat în decursul unei perioade adecvate care să nu depășească o lună;

(b) în cazurile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), pentru o perioadă adecvată;

(c) în cazurile menționate la alineatul (1) litera (g), pe o perioadă de șase luni; certificatul unional de navigație interioară provizoriu poate fi prelungit din șase în șase luni până la adoptarea respectivului act de punere în aplicare.

Articolul 10

Valabilitatea certificatelor unionale de navigație interioară

(1)  Perioada de valabilitate a certificatelor unionale de navigație interioară eliberate construcțiilor navale nou construite este stabilită de autoritatea competentă și nu poate depăși:

(a) cinci ani în cazul navelor de pasageri și al navelor de mare viteză;

(b) zece ani în cazul tuturor celorlalte tipuri de construcții navale.

Perioada de valabilitate trebuie indicată în certificatul unional de navigație interioară.

(2)  În cazul construcțiilor navale care se află deja în funcțiune înainte de efectuarea inspecției tehnice, autoritatea competentă stabilește perioada de valabilitate a certificatului unional de navigație interioară pentru fiecare caz în parte, având în vedere rezultatele inspecției. Perioada de valabilitate nu poate însă depăși perioadele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 11

Prelungirea excepțională a valabilității certificatelor unionale de navigație interioară

În mod excepțional, valabilitatea unui certificat unional de navigație interioară poate fi prelungită, fără efectuarea unei inspecții tehnice, pentru o perioada de maximum șase luni, în conformitate cu anexele II și V, de către autoritatea competentă care a eliberat sau a reînnoit certificatul. Prelungirea valabilității se menționează în certificatul respectiv.

Articolul 12

Registrul certificatelor unionale de navigație interioară

(1)  Certificatul unional de navigație interioară se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 6, în urma unei inspecții tehnice menite să verifice dacă construcția navală îndeplinește cerințele tehnice menționate în anexele II și V. Certificatele unionale de navigație interioară pot fi reînnoite de orice autoritate competentă notificată Comisiei în temeiul articolului 6 alineatul (3).

(2)  În cazul reînnoirii certificatelor unionale de navigație interioară, dispozițiile tranzitorii prevăzute în anexa II se aplică construcțiilor navale în condițiile specificate în anexa menționată.

Articolul 13

Înlocuirea certificatelor unionale de navigație interioară

Fiecare stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat unional valabil de navigație interioară care a fost pierdut sau deteriorat. Condițiile respective impun construcțiilor navale care solicită înlocuirea certificatelor prezentarea unei declarații privind pierderea certificatului, în cazul pierderii, sau returnarea certificatului deteriorat, în cazul deteriorării. Pe certificatul înlocuitor se menționează faptul că acesta este un duplicat.

Articolul 14

Modificări sau reparații majore ale construcției navale

În cazul unor modificări sau reparații majore care afectează respectarea de către construcția navală a cerințelor tehnice menționate în anexele II și V cu privire la integritatea structurală, navigarea, manevrabilitatea sau caracteristicile speciale, respectiva construcție navală trebuie supusă inspecției tehnice prevăzute la articolul 6 înainte de a efectua un alt voiaj.

În urma acestei inspecții, certificatul unional de navigație interioară existent se modifică pentru a reflecta caracteristicile tehnice modificate ale construcției navale, sau certificatul respectiv se retrage și se eliberează un nou certificat. Dacă noul certificat se eliberează în alt stat membru decât cel care a eliberat sau a reînnoit certificatul inițial, autoritatea competentă care a eliberat sau a reînnoit certificatul în cauză este informată în acest sens în termen de 30 de zile de la data eliberării noului certificat.

Articolul 15

Refuzul de a elibera sau de a reînnoi certificatele unionale de navigație interioară și retragerea acestor certificate

(1)  Orice decizie de a nu elibera sau a nu reînnoi un certificat unional de navigație interioară trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Proprietarul construcției navale sau reprezentantul acestuia este notificat în acest sens și este informat cu privire la căile de atac și termenele aplicabile din statul membru în cauză.

(2)  Orice certificat unional valabil de navigație interioară poate fi retras de autoritatea competentă care l-a eliberat sau l-a reînnoit dacă construcția navală nu mai îndeplinește cerințele tehnice specificate în certificatul său.

Articolul 16

Recunoașterea certificatelor de navigație ale construcțiilor navale din țări terțe

Până la intrarea în vigoare a acordurilor privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație între Uniune și țările terțe, autoritățile competente ale unui stat membru pot recunoaște certificatele de navigație ale construcțiilor navale din țări terțe în scopul navigației pe teritoriul statului membru respectiv.

Articolul 17

Registre ale certificatelor

Statele membre se asigură că autoritățile lor competente păstrează un registru cu toate certificatele pe care le-au eliberat sau reînnoit în temeiul articolelor 6, 8, 9 și 12. Registrul respectiv cuprinde informațiile conținute de modelul de certificat prevăzut în anexa II.CAPITOLUL 3

IDENTIFICAREA NAVELOR, INSPECȚII ȘI CERINȚE TEHNICE MODIFICATE

Articolul 18

Numărul european unic de identificare a navei

(1)  Statele membre se asigură că fiecărei construcții navale i se atribuie un număr european unic de identificare a navei (ENI), în conformitate cu anexele II și V.

(2)  Fiecare construcție navală are doar un ENI care rămâne neschimbat pe întreaga durată de viață a acesteia.

(3)  Atunci când eliberează un certificat unional de navigație interioară, autoritatea competentă introduce ENI în certificatul respectiv.

(4)  Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente responsabile pentru atribuirea ENI și notifică în acest sens Comisia, precum și privind orice modificări aduse listei. Comisia păstrează o listă actualizată a autorităților competente pe un site adecvat.

Articolul 19

Baza de date europeană pentru identificarea navelor

(1)  Comisia păstrează baza de date europeană pentru identificarea navelor pentru a sprijini măsuri administrative în vederea menținerii siguranței și a facilitării navigației și pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei directive.

Orice prelucrare de date cu caracter personal de către statele membre se realizează în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ).

Orice prelucrare de date cu caracter personal de către Comisie se realizează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ).

(2)  Statele membre se asigură că, pentru fiecare construcție navală, autoritățile competente introduc fără întârziere în baza de date europeană pentru identificarea navelor:

(a) datele de identificare și descriere a construcției navale în conformitate cu prezenta directivă;

(b) datele referitoare la certificatele eliberate, reînnoite, înlocuite și retrase, precum și la autoritatea competentă care eliberează certificatul, în conformitate cu prezenta directivă;

(c) câte o copie digitală a tuturor certificatelor eliberate de autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă;

(d) datele referitoare la orice cerere respinsă sau în curs de soluționare pentru certificate în conformitate cu prezenta directivă; și

(e) orice modificări aduse datelor menționate la literele (a)-(d).

(3)  Datele menționate la alineatul (2) pot fi prelucrate de către autorități competente ale statelor membre, părți contractante la Convenția revizuită privind navigația pe Rin și țări terțe cărora li s-au încredințat sarcini legate de aplicarea prezentei directive și a Directivei 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 4 ), în următoarele scopuri:

(a) punerea în aplicare a prezentei directive și a Directivei 2005/44/CE;

(b) asigurarea traficului și a managementului infrastructurii pe căile navigabile;

(c) menținerea sau sporirea siguranței navigației;

(d) colectarea de date statistice.

(4)  Autoritatea competentă a unui stat membru poate transfera date cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale dacă face acest lucru numai cu luarea în considerare a fiecărui caz în parte și dacă cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679, în special cele din capitolul V din regulamentul menționat, sunt îndeplinite. Statele membre se asigură că transferul este necesar pentru scopurile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol. Statele membre se asigură că țara terță sau organizația internațională nu transferă datele către o altă țară terță sau organizație internațională decât dacă primește o autorizare scrisă în acest sens și dacă respectă condițiile specificate de autoritatea competentă a statului membru.

(5)  Comisia poate, cu luarea în considerare a fiecărui caz în parte, să transfere date cu caracter personal unei autorități dintr-o țară terță sau unei organizații internaționale sau să îi ofere acces la baza de date europeană pentru identificarea navelor, cu condiția ca transferul sau accesul să fie necesar pentru scopurile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, iar cerințele articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 să fie îndeplinite. Comisia se asigură că transferul sau accesul este necesar pentru scopurile menționate la alineatul (3) de la prezentul articol. Comisia se asigură că țara terță sau organizația internațională nu transferă datele către o altă țară terță sau organizație internațională decât dacă primește o autorizare scrisă în acest sens și dacă respectă condițiile specificate de Comisie.

(6)  Autoritatea competentă se asigură că datele referitoare la o construcție navală sunt șterse din baza de date menționată la alineatul (1) atunci când construcția navală respectivă este eliminată.

(7)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a specifica în detaliu:

(a) datele care trebuie introduse în baza de date de către statele membre;

(b) tipurile de acces permis, ținând seama de categoriile de destinatari ai datelor și scopurile pentru care astfel de date sunt prelucrate, menționate la alineatul (3) de la prezentul articol;

(c) instrucțiunile privind utilizarea și exploatarea bazei de date, în special în ceea ce privește măsurile de securitate a datelor, codificarea și prelucrarea datelor și interconectarea bazei de date cu registrele menționate la articolul 17.

Articolul 20

Efectuarea inspecțiilor tehnice

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente menționate la alineatul (3) execută inspecțiile inițiale, periodice, speciale și voluntare menționate în prezenta directivă.

(2)  Autoritățile competente respective pot să nu supună, în întregime sau parțial, construcția navală inspecției tehnice în cazul în care rezultă dintr-un atestat valabil, eliberat de o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu articolul 21, că construcția navală îndeplinește, în întregime sau parțial, cerințele tehnice menționate în anexele II și V.

(3)  Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile sale competente responsabile pentru executarea inspecțiilor tehnice și notifică în acest sens Comisia, inclusiv privind orice modificări aduse listei. Comisia păstrează o listă actualizată a autorităților competente și a organismelor de inspecție pe un site adecvat.

(4)  Fiecare stat membru respectă cerințele specifice în ceea ce privește organismele de inspecție și cererea de efectuare a unei inspecții, astfel cum se prevede în anexele II și V.

Articolul 21

Recunoașterea societăților de clasificare

(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în scopul de a recunoaște o societate de clasificare care îndeplinește criteriile enumerate în anexa VI sau de a retrage recunoașterea, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 33 alineatul (2).

(2)  Cererea de recunoaștere este prezentată Comisiei de către statul membru în care societatea de clasificare își are sediul sau are o filială autorizată să elibereze atestate ce indică respectarea de către o construcție navală a cerințelor menționate în anexele II și V în conformitate cu prezenta directivă. Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile și documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de recunoaștere.

(3)  Orice stat membru poate prezenta Comisiei o cerere de retragere a recunoașterii în cazul în care consideră că o societate de clasificare nu mai îndeplinește criteriile stabilite în anexa VI. Cererea de retragere trebuie să fie însoțită de documente justificative.

(4)  Societățile de clasificare cărora li s-a acordat recunoașterea până la 6 octombrie 2016, în conformitate cu Directiva 2006/87/CE, își păstrează recunoașterea.

(5)  Comisia publică pentru prima dată la 7 octombrie 2017 și ține la zi pe un site adecvat o listă a societăților de clasificare recunoscute în conformitate cu prezentul articol. Statele membre comunică Comisiei orice modificări legate de denumirile sau de adresele societăților de clasificare pentru care au cerut recunoașterea.

Articolul 22

Controlul conformității

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile lor competente pot controla oricând dacă o construcție navală deține un certificat valabil în conformitate cu articolul 7 și dacă satisface cerințele pentru eliberarea unui astfel de certificat.

În cazul neconformării cu cerințele, autoritățile competente iau măsuri adecvate în conformitate cu alineatele (2)-(5) de la prezentul articol. De asemenea, acestea solicită ca proprietarul construcției navale sau reprezentantul acestuia să ia toate măsurile necesare pentru remedierea situației într-un termen stabilit de autoritățile competente.

Autoritatea competentă care a eliberat certificatul deținut de construcția navală este informată de aceste neconformități în termen de șapte zile de la control.

(2)  În cazul în care nu deține un certificat valabil, construcției navale i se poate interzice să continue voiajul.

(3)  Dacă pe parcursul controlului constată că construcția navală prezintă un pericol evident pentru persoanele aflate la bord, pentru mediu sau pentru siguranța navigației, autoritățile competente pot să interzică construcției navale să își continue voiajul până când se iau măsurile necesare pentru remedierea situației.

De asemenea, autoritățile competente pot dispune măsuri proporționale care să permită construcției navale să se îndrepte în siguranță, după caz, la terminarea operațiunilor sale de transport, către un loc în care va fi inspectată sau reparată.

(4)  Un stat membru care a împiedicat continuarea voiajului unei construcții navale sau care a notificat proprietarului construcției navale sau reprezentantului acestuia intenția sa de a face acest lucru dacă nu se remediază deficiențele constatate informează autoritatea competentă din statul membru care a eliberat certificatul construcției navale sau care l-a reînnoit ultima dată, în termen de șapte zile, cu privire la decizia luată sau pe care intenționează să o ia.

(5)  Orice decizie de a întrerupe navigarea unei construcții navale, adoptată în vederea punerii în aplicare a prezentei directive, trebuie să indice în detaliu motivele care stau la baza sa. Decizia respectivă se notifică fără întârziere părții vizate, concomitent cu informațiile despre căile de atac de care dispune în temeiul legislației în vigoare în statul membru în cauză și despre termenele în care acestea pot fi introduse.

Articolul 23

Cerințe tehnice modificate pentru anumite zone

(1)  Statele membre pot adopta, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele menționate în anexele II și V pentru construcțiile navale care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriile lor. Astfel de cerințe suplimentare vizează numai elementele enumerate în anexa III.

(2)  Fiecare stat membru poate menține cerințe tehnice suplimentare față de cele menționate în anexele II și V în ceea ce privește navele de pasageri care navighează pe căile navigabile interioare neconectate din zona 3. Astfel de cerințe suplimentare vizează numai elementele enumerate în anexa III.

(3)  În cazurile în care aplicarea dispozițiilor tranzitorii menționate în anexa II produce o reducere a nivelului standardelor naționale de siguranță existente, un stat membru poate renunța la aplicarea respectivelor dispoziții tranzitorii în ceea ce privește navele pentru transportul de pasageri care navighează pe căile sale navigabile interioare neconectate. În astfel de situații, statul membru în cauză poate impune navelor de pasageri respective care navighează pe căile sale navigabile interioare neconectate să îndeplinească integral cerințele tehnice menționate în anexele II și V de la 30 decembrie 2008.

(4)  Statele membre pot permite o aplicare parțială a cerințelor tehnice sau pot stabili cerințe tehnice mai flexibile decât cele menționate în anexele II și V în cazul construcțiilor navale care navighează exclusiv pe căile navigabile din zonele 3 și 4 de pe teritoriile lor. Aplicarea cerințelor tehnice mai flexibile sau aplicarea parțială a cerințelor tehnice poate viza numai elementele enumerate în anexa IV.

(5)  În cazul în care aplică alineatul (1), (2), (3) sau (4), un stat membru notifică Comisia în această privință cu cel puțin șase luni înainte de data preconizată pentru aplicare. Comisia informează în mod corespunzător celelalte state membre.

În cazurile menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de aprobare a cerințelor tehnice suplimentare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 33 alineatul (2).

(6)  Îndeplinirea cerințelor tehnice modificate în conformitate cu alineatele (1), (2), (3) și (4) se indică în certificatul unional de navigație interioară sau în certificatul unional suplimentar de navigație interioară.

Articolul 24

Derogări pentru anumite categorii de construcții navale

(1)  Menținând un nivel adecvat de siguranță, statele membre pot autoriza derogări de la toate sau o parte din dispozițiile prezentei directive pentru:

(a) construcțiile navale care navighează pe căi navigabile interioare neconectate;

(b) construcțiile navale a căror capacitate de încărcare nu depășește 350 de tone sau construcțiile navale care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament volumetric mai mic de 100 metri cubi, a căror chilă a fost pusă înainte de 1 ianuarie 1950 și care navighează exclusiv pe teritoriul lor.

(2)  Fără a aduce atingere Convenției revizuite privind navigația pe Rin, statele membre pot autoriza, în ceea ce privește navigația pe teritoriul lor, derogări de la prezenta directivă pentru construcții navale care efectuează voiaje scurte de interes local sau în zone portuare. Derogările, precum și voiajele sau zonele pentru care sunt valabile se indică în certificatul construcției navale.

(3)  Statele membre notifică Comisiei derogările autorizate în conformitate cu alineatele (1) și (2). Comisia informează în mod corespunzător celelalte state membre.

Articolul 25

Utilizarea noilor tehnologii și derogări pentru construcții navale specifice

(1)  Pentru a se încuraja inovarea și utilizarea de noi tehnologii în navigația interioară, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să permită derogări sau să recunoască echivalența dintre specificațiile tehnice pentru o anumită construcție navală cu privire la:

(a) eliberarea unui certificat unional de navigație interioară care recunoaște utilizarea sau prezența la bordul unei construcții navale a altor materiale, instalații sau echipamente sau adoptarea altor aranjamente sau aspecte legate de proiectare decât cele incluse în anexele II și V, cu condiția să se asigure un nivel echivalent de siguranță;

(b) eliberarea unui certificat de navigație interioară al Uniuni în scop experimental pentru o perioadă limitată, care încorporează noi specificații tehnice ce derogă de la cerințele din anexele II și V, cu condiția să se asigure un nivel echivalent de siguranță.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 33 alineatul (2).

(2)  Autoritățile competente din statele membre specifică orice derogare sau recunoaștere a echivalențelor menționate la alineatul (1) în certificatul unional de navigație interioară.

Articolul 26

Dificultăți

(1)  În urma expirării dispozițiilor tranzitorii referitoare la cerințele tehnice prevăzute în anexa II, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să permită derogări de la dispozițiile tranzitorii prevăzute în anexa menționată care au făcut obiectul dispozițiilor tranzitorii respective, atunci când cerințele menționate sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic sau când aplicarea lor ar putea necesita costuri disproporționate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 33 alineatul (2).

(2)  Autoritățile competente din statele membre specifică orice derogări aplicabile menționate la alineatul (1) în certificatul unional de navigație interioară.

Articolul 27

Registrul echipamentelor omologate de tip

Comisia publică pe un site adecvat un registru al echipamentelor care au fost omologate de tip în conformitate cu anexele II și V.CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii referitoare la utilizarea documentelor

▼C1

Documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care au fost eliberate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul Directivei 2006/87/CE înainte de 6 octombrie 2018 rămân valabile până la expirarea lor.

▼B

Articolul 29

Construcții navale care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 82/714/CEE

(1)  Certificatul unional de navigație interioară se eliberează construcțiilor navale care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 82/714/CEE a Consiliului ( 5 ), dar care sunt vizate de prezenta directivă în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din prezenta directivă, în urma unei inspecții tehnice în scopul de a verifica dacă respectiva construcție navală îndeplinește cerințele tehnice menționate în anexele II și V din prezenta directivă. Inspecția tehnică respectivă se efectuează la data expirării certificatului actual al construcției navale, dar în orice caz nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

(2)  Orice nerespectare a cerințelor tehnice menționate în anexele II și V se indică în certificatul unional de navigație interioară. Dacă autoritățile competente consideră că aceste deficiențe nu reprezintă un pericol evident, construcțiile navale menționate la alineatul (1) de la prezentul articol pot continua să navigheze până la înlocuirea sau modificarea componentelor sau zonelor construcției navale certificate ca fiind neconforme cu cerințele menționate, după care componentele sau zonele respective respectă cerințele tehnice menționate în anexele II și V.

(3)  Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese echivalente ca tehnologie și concepție în cadrul reparațiilor și întreținerii de rutină nu este considerată drept înlocuire sau modificare în sensul alineatului (2).

(4)  În sensul alineatului (2) din prezentul articol, se presupune că există un pericol evident în special atunci când sunt afectate cerințele privind integritatea structurală, navigarea sau manevrabilitatea ori caracteristicile speciale ale construcției navale în conformitate cu cerințele tehnice menționate în anexele II și V. Derogările prevăzute în cerințele tehnice menționate în anexele II și V nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident.

Articolul 30

Dispoziții tranzitorii referitoare la cerințele temporare în temeiul Directivei 2006/87/CE

Cerințele temporare adoptate în conformitate cu articolul 1.06 din anexa II la Directiva 2006/87/CE rămân valabile până la expirare.

Articolul 31

Adaptarea anexelor

(1)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 32 în scopul adaptării anexei II pentru a actualiza, fără întârzieri nejustificate, trimiterea la cea mai recentă versiune a standardului ES-TRIN și pentru a stabili data punerii în aplicare a acestuia.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), atunci când acest lucru este justificat printr-o analiză corespunzătoare și în absența unor standarde internaționale pertinente și actualizate pentru a asigura siguranța navigației sau în cazul în care modificările procesului decizional al CESNI ar compromite interesele Uniunii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 32, de modificare a anexei II pentru a furniza cerințe tehnice adecvate.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 privind adaptarea anexelor III și IV la progresul științific și tehnic.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 privind adaptarea anexei V în scopul actualizării și simplificării dispozițiilor administrative.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 privind adaptarea anexei VI pentru modificarea criteriilor de recunoaștere a societăților de clasificare în scopul asigurării siguranței navigației.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32, în vederea actualizării trimiterilor din prezenta directivă la anumite dispoziții ale anexelor II și V pentru a ține seama de modificările aduse anexelor respective.

Articolul 32

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 4, 19 și 31 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 6 octombrie 2016. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 4, 19 și 31 poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 19 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și către Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 33

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului ( 6 ) (denumit în continuare „comitetul”). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de emitere a avizului, acest lucru este hotărât de președintele comitetului.

Articolul 34

Revizuirea

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, înainte de 7 octombrie 2021, un raport de revizuire a eficacității măsurilor introduse de prezenta directivă, în special în ceea ce privește armonizarea cerințelor tehnice și elaborarea standardelor tehnice aplicabile navigației interioare. Raportul evaluează, de asemenea, mecanismele de cooperare cu organizațiile internaționale competente în domeniul navigației interioare. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă menită să raționalizeze și mai mult cooperarea și coordonarea în vederea stabilirii unor standarde la care să se poată face referire în actele legislative ale Uniunii. Comisia prezintă un raport similar în urma oricăror evoluții majore în transportul pe căile navigabile interioare.

Articolul 35

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

Articolul 36

Modificarea Directivei 2009/100/CE

Directiva 2009/100/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezenta directivă se aplică navelor destinate transportului de mărfuri pe căile navigabile interioare, care au o capacitate maximă de încărcare de cel puțin 20 de tone:

(a) cu o lungime mai mică de 20 de metri; și

(b) pentru care produsul dintre lungime (L), lățime (B) și pescaj (T) este mai mic de 100 de metri cubi.

Prezenta directivă nu aduce atingere Regulamentelor de inspecție a navelor pe Rin și nici Acordului european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN).”

2. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Statele membre pot impune navelor care transportă materiale periculoase astfel cum sunt definite în ADN să respecte cerințele stabilite în acordul menționat. Acestea pot solicita, ca dovadă, prezentarea autorizației prevăzute în acordul menționat.”;

(b) al doilea paragraf al alineatului (5) se înlocuiește cu următorul text:

„Condițiile speciale pentru transportul materialelor periculoase sunt considerate ca fiind îndeplinite pe toate căile navigabile din Comunitate atunci când navele îndeplinesc cerințele din ADN. Dovada respectării cerințelor respective poate fi făcută prin autorizația menționată la alineatul (4).”

Articolul 37

Transpunerea

(1)  Fără a aduce atingere articolului 40, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 7 octombrie 2018 și actele respective se aplică de la această dată. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă astfel de măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)  Orice stat membru care, în urma derogărilor autorizate în conformitate cu articolul 24 alineatele (1) și (2), nu deține construcții navale vizate de prezenta directivă care navighează pe căile sale navigabile nu are obligația de a transpune capitolul 2, articolul 18 alineatul (3) și articolele 20 și 21.

Articolul 38

Abrogare

Directiva 2006/87/CE se abrogă de la 7 octombrie 2018.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 39

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 40

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre, cu excepția Danemarcei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Spaniei, Ciprului, Letoniei, Maltei, Portugaliei, Sloveniei și Finlandei.
LISTA ANEXELOR

Anexa I:

Lista căilor navigabile interioare ale Uniunii repartizate geografic în zonele 1, 2 și 3

Anexa II:

Cerințe tehnice minime aplicabile construcțiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1, 2, 3 și 4

Anexa III:

Domenii în care pot fi adoptate cerințe tehnice suplimentare aplicabile construcțiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1 și 2 și pe căile navigabile interioare neconectate din zona 3

Anexa IV:

Domenii care pot face obiectul unor cerințe tehnice reduse aplicabile construcțiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 3 și 4

Anexa V:

Dispoziții procedurale detaliate

Anexa VI:

Societăți de clasificare

Anexa VII:

Tabel de corespondență
ANEXA I

LISTA CĂILOR NAVIGABILE INTERIOARE ALE UNIUNII REPARTIZATE GEOGRAFIC ÎN ZONELE 1, 2 ȘI 3

CAPITOLUL 1

Zona 1

GermaniaEms

de la linia care leagă vechiul far Greetsiel și cheiul vestic de la intrarea în port la Eemshaven înspre larg până la 53° 30′ latitudine nordică și 6° 45′ longitudine estică, și anume ușor în afara zonei de transbordare pentru navele de mărfuri uscate în Alte Ems (1)

(1)   În cazul navelor al căror port de origine se află în altă parte, este necesar să se țină seama de articolul 32 din Tratatul Ems-Dollart din 8 aprilie 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602).

Polonia

Partea Golfului Pomorska la sud de linia care leagă NordPerd de pe insula Rugen și farul Niechorze.

Partea Golfului Gdańska la sud de linia care leagă farul Hel și geamandura care marchează intrarea în portul Baltijsk.

Suedia

Lacul Vänern, la nord de paralela balizei Bastugrunds

Göta älv și Rivöfjorden, la vest de podul Älvsborg, la est de meridianul farului Gäveskär și la nord de paralela farului Smörbådan

Regatul UnitSCOȚIA

Blue Mull Sound

Între Gutcher și Belmont

Yell Sound

Între Tofts Voe și Ulsta

Sullom Voe

În interiorul liniei care leagă limita nord-estică a Insulei Gluss de limita nordică a Calback Ness

Dales Voe

Iarna:

în interiorul liniei care leagă limita nordică a Kebister Ness de Coasta Breiwick la 1° 10,8′ longitudine vestică

Dales Voe

Vara:

a se vedea Lerwick

Lerwick

Iarna:

în zona mărginită la nord de linia dintre Scottle Holm și Scarfi Taing de pe insula Bressay și la sud de linia care se întinde între farul Twageos Point și Whalpa Taing de pe insula Bressay

Lerwick

Vara:

în zona mărginită la nord de linia dintre Brim Ness și colțul nord-estic al Inner Score și la sud de linia care leagă capătul sudic al Ness of Sound de Kirkabisterness

Kirkwall

Între Kirkwall și Rousay – nu la est de linia dintre Point of Graand (Egilsay) și Galt Ness (Shapinsay) sau dintre Head of Work (continent) prin zona farului Helliar Holm până la Coasta Shapinsay; nu la nord-vest de vârful din sud-est al Insulei Eynhallow, nu spre larg și dincolo de linia dintre coasta Rousay la 59° 10,5′ latitudine nordică, 002° 57,1′ longitudine vestică și coasta Egilsay la 59° 10′ latitudine nordică, 002° 56,4′ longitudine vestică

Stromness

Spre Scapa, dar nu dincolo de Scapa Flow

Scapa Flow

Într-o zonă mărginită de liniile care se întind de la Point of Cletts de pe insula Hoy până la punctul topografic Thomson's Hill de pe insula Fara și de acolo spre cheiul Gibraltar de pe insula Flotta; de la cheiul St Vincent de pe insula Flotta spre punctul cel mai vestic al Calf of Flotta; de la punctul cel mai estic al Calf of Flotta până la Needle Point de pe insula South Ronaldsay și de la Ness de pe continent până la farul Point of Oxan de pe insula Graemsay și de acolo până la Bu Point de pe insula Hoy și în largul apelor din Zona 2

Balnakiel Bay

Între Eilean Dubh și A'Chleit

Cromarty Firth

În interiorul liniei care leagă North Sutor de digul de larg Nairn și în largul apelor din Zona 2

Inverness

În interiorul liniei care leagă North Sutor de digul de larg Nairn și în largul apelor din Zona 2

Râul Tay – Dundee

În interiorul liniei care leagă Broughty Castle de Tayport și în largul apelor din Zona 2

Estuarul Forth și râul Forth

În interiorul liniei care leagă Kirkcaldy și Râul Portobello și în largul apelor din Zona 2

Estuarul Solway

În interiorul liniei care se întinde de la Southerness Point până la Silloth

Loch Ryan

În interiorul liniei de la Finnart's Point până la Milleur Point și în largul apelor din Zona 2

The Clyde

Limita exterioară:

linia de la Skipness până la un punct situat la o milă sud de Garroch Head și de acolo până la Farland Head

Limita interioară în timpul iernii:

linia de la farul Cloch până la cheiul Dunoon

Limita interioară în timpul verii:

linia de la Bogany Point, insula Bute până la Skelmorlie Castle și linia de la Ardlamont Point până la extremitatea sudică a Golfului Ettrick în interiorul Kyles of Bute

Notă: Limita interioară menționată anterior pe timpul verii este extinsă între 5 iunie și 5 septembrie (inclusiv ambele date) printr-o linie situată la distanță de două mile depărtare de coasta Ayrshire la Skelmorlie Castle până la Tomont End, Cumbrae, și o linie de la Portachur Point, Cumbrae până la Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

Într-o zonă mărginită la nord de o linie care leagă farul Dunollie Point și Ard na Chruidh și la sud de o linie de la Rudha Seanach până la Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Prin Loch Alsh până la capul Loch Duich

Loch Gairloch

Iarna:

niciuna

Vara:

la sud de linia care se întinde la est de la Rubha na Moine până la Eilan Horrisdale și de acolo până la Rubha nan Eanntag

IRLANDA DE NORD

Belfast Lough

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la Carrickfergus până la Bangor

și în largul apelor din Zona 2

Loch Neagh

La o distanță mai mare de 2 mile de țărm

COASTA DE EST A ANGLIEI

Râul Humber

Iarna:

în interiorul liniei de la New Holland până la Paull

Vara:

în interiorul liniei care leagă cheiul Cleethorpes de biserica Patrington

și în largul apelor din Zona 2

ȚARA GALILOR ȘI COASTA DE VEST A ANGLIEI

Râul Severn

Iarna:

în interiorul liniei de la Blacknore Point până la Caldicot Pill, Porstkewett

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Râul Wye

Iarna:

în interiorul liniei de la Blacknore Point până la Caldicot Pill, Portskewett

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Newport

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Cardiff

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Barry

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Swansea

În interiorul unei linii care leagă capetele dinspre mare ale digurilor de larg

Strâmtoarea Menai

În interiorul strâmtorii Menai, de la linia care leagă farul de pe insula Llanddwyn de Dinas Dinlleu și de la liniile care leagă extremitatea sudică a insulei Puffin de Trwyn DuPoint și gara din Llanfairfechan, și în largul apelor din Zona 2

Râul Dee

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Hilbre Point și Point of Air

Vara:

în interiorul liniei care leagă Formby Point și Point of Air

și în largul apelor din Zona 2

Râul Mersey

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei care leagă Formby Point și Point of Air

și în largul apelor din Zona 2

Preston și Southport

În interiorul liniei de la Southport până la Blackpool în interiorul țărmurilor

și în largul apelor din Zona 2

Fleetwood

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la Rossal Point până la Humphrey Head

și în largul apelor din Zona 2

Râul Lune

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la Rossal Point până la Humphrey Head

și în largul apelor din Zona 2

Heysham

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la Rossal Point până la Humphrey Head

Morecambe

Iarna:

niciuna

Vara:

în interiorul liniei de la Rossal Point până la Humphrey Head

Workington

În interiorul liniei care se întinde de la Southerness Point până la Silloth

și în largul apelor din Zona 2

SUDUL ANGLIEI

Râul Colne, Colchester

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Colne Point și Whitstable

Vara:

în interiorul liniei care leagă Clacton Pier și Reculvers

Râul Blackwater

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Colne Point și Whitstable

Vara:

în interiorul liniei care leagă Clacton Pier și Reculvers

și în largul apelor din Zona 2

Râul Crouch și râul Roach

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Colne Point și Whitstable

Vara:

în interiorul liniei care leagă Clacton Pier și Reculvers

și în largul apelor din Zona 2

Râul Tamisa și afluenții acestuia

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Colne Point și Whitstable

Vara:

în interiorul liniei care leagă Clacton Pier și Reculvers

și în largul apelor din Zona 2

Râul Medway și Swale

Iarna:

în interiorul liniei care leagă Colne Point și Whitstable

Vara:

în interiorul liniei care leagă Clacton Pier și Reculvers

și în largul apelor din Zona 2

Chichester

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Portul Langstone

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Portsmouth

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Bembridge, Insula Wight

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Cowes, Insula Wight

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Southampton

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Râul Beaulieu

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Lacul Keyhaven

În interiorul insulei Wight într-o zonă mărginită de linii care se întind la est între turnul bisericii (West Wittering) până la Trinity Church (Bembridge) și la vest între Needles și Hurst Point

și în largul apelor din Zona 2

Weymouth

În interiorul portului Portland și între râul Wey și Portul Portland

Plymouth

În interiorul liniei care leagă Cawsand de digul de larg până la Staddon

și în largul apelor din Zona 2

Falmouth

Iarna:

în interiorul liniei care leagă St Anthony Head și Rosemullion

Vara:

în interiorul liniei care leagă St Anthony Head și Nare Point

și în largul apelor din Zona 2

Râul Camel

În interiorul liniei care leagă Stepper Point și Trebetherick Point

și în largul apelor din Zona 2

Bridgewater

În interiorul barierelor și spre largul apelor din zona 2

Râul Avon (Avon)

Iarna:

în interiorul liniei de la Blacknore Point până la Caldicot Pill, Portskewett

Vara:

în interiorul liniei de la cheiul Barry Dock până la Steepholm și de acolo până la Brean Down

și în largul apelor din Zona 2

Zona 2

Republica Cehă

Barajul lacului Lipno

GermaniaEms

De la linia care traversează Ems în apropiere de intrarea în portul Papenburg care leagă vechea stație de pompare din Diemen și deschiderea digului de la Halte până la linia de legătură dintre vechiul far Greetsiel și cheiul vestic de la intrarea în port la Eemshaven

Jade

În interiorul liniei care leagă vechiul far din Schillig și turnul bisericii din Langwarden

Weser

De la marginea nord-vestică a podului de cale ferată din Bremen până la linia care leagă turnurile bisericilor din Langwarden și Cappel, inclusiv brațele secundare Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebernarm și Schweiburg

Elba cu Bütztflether

Süderelbe (de la kilometrul 0,69 până la vărsarea în Elba), Ruthenstrom (de la kilometrul 3,75 până la vărsarea în Elba),

Wischhafener Süderelbe (de la kilometrul 8,03 până la vărsarea în Elba)

De la limita inferioară a portului Hamburg până la linia care leagă baliza sferică din Döse și marginea vestică a digului Friedrichskoog (Dieksand), inclusiv Nebenelbe și afluenții Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau și Stör (în fiecare caz de la gura fluviului până la baraj)

Meldorfer Bucht

În interiorul liniei care leagă marginea vestică a digului Friedrichskoog (Dieksand) și capul digului vestic de la Büsum

Eider

De la gura canalului Gieselau (kilometrul 22,64) până la linia care leagă mijlocul fortăreței (Tränke) și turnul bisericii din Vollerwiek

Canalul Gieselau

De la vărsarea în Eider până la intrarea în canalul Nord-Ostsee

Flensburger Förde

În interiorul liniei care leagă farul Kegnäs și Birknack și la nord de frontiera germano-daneză în Flensburger Förde

Schlei

În interiorul liniei care leagă capetele digului din Schleimünde

Eckernförder Bucht

În interiorul liniei care leagă Bocknis-Eck și vârful din nord-est al continentului în apropiere de Dänisch Nienhof

Kieler Förde

În interiorul liniei care leagă farul din Bülk și monumentul comemorativ al marinei din Laboe

Canalul Nord-Ostsee, inclusiv Audorfer See și Schirnauer See

De la linia care leagă capetele de diguri de la Brunsbüttel până la linia care leagă semnalele luminoase de intrare din Kiel-Holtenau, inclusiv Obereidersee și Enge, Audorfer See, Borgstedter See și Enge, Schirnauer See, Flemhuder See și canalul navigabil din Achterwehrer

Trave

De la capătul din nord-vest al podului mobil de cale ferată din Lübeck, inclusiv Pötenitzer Wiek, și Dassower See până la linia care leagă capetele de sud spre interior și de nord spre exterior la Travemünde

Leda

De la intrarea în avanportul ecluzei maritime din Leer până la vărsarea în Eems

Hunte

Din portul Oldenburg și de la 140 de metri în aval de Amalienbrücke din Oldenburg până la vărsarea în Weser

Lesum

De la confluența dintre Hamme și Wümme (kilometrul 0,00) până la vărsarea în Weser

Este

De la bieful aval al ecluzei Buxtehude (kilometrul 0,25) până la vărsarea în Elba

Lühe

De la bieful aval al Au-Mühle din Horneburg (kilometrul 0,00) până la vărsarea în Elba

Schwinge

De la marginea de nord a ecluzei Salztor din Stade până la vărsarea în Elba

Oste

De la 210 m în amonte de linia de mijloc a podului rutier de peste barajul Oste (kilometrul 69,360) până la vărsarea în Elba

Pinnau

De la marginea din sud-vest a podului de cale ferată din Pinneberg până la vărsarea în Elba

Krückau

De la marginea din sud-vest a podului de pe șoseaua Wedenkamp din Elmshorn până la vărsarea în Elba

Stör

De la mira hidrometrică din Rensing până la vărsarea în Elba

Freiburger Hafenpriel

De la marginea estică a ecluzei din Freiburg an der Elbe până la vărsarea în Elba

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff și zona portuară din Wismar

În larg până la linia care leagă Hoher Wieschendorf Huk și farul din Timmendorf și linia care leagă farul din Gollwitz de pe insula Poel și vârful sudic al peninsulei Wustrow

Warnow, inclusiv Breitling și brațele secundare

În aval de Mühlendamm pornind de la marginea nordică a podului Geinitzbrücke din Rostock spre mare până la linia care leagă punctele nordice ale digurilor de vest și est din Warnemünde

Apele împrejmuite de continent, de peninsulele Darß și Zingst și de insulele Hiddensee și Rügen (inclusiv zona portuară Stralsund)

Se întinde spre mare între

peninsula Zingst și insula Bock: până la 54° 26 ′42″ latitudine nordică

insulele Bock și Hiddensee: până la linia care leagă vârful nordic al insulei Bock și vârful sudic al insulei Hiddensee

insula Hiddensee și insula Rügen (Bug): până la linia care leagă extremitatea sud-estică a Neubessin și Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

Bodden în larg până la linia care leagă vârful estic al Thiessower Haken (Südperd) și vârful estic al insulei Ruden și de acolo până la vârful nordic al insulei Usedom (54° 10′ 37″ N, 13° 47′ 51″ E)

Ryck

Spre est de la podul Steinbecker din Greifswald până la linia de legătură dintre capetele cheiurilor

Apele împrejmuite de continent și de insula Usedom (Peenestrom, inclusiv zona portuară Wolgast, Achterwasser și Oder Haff)

Spre est până la granița cu Republica Polonă în Stettiner Haff

Uecker

De la marginea de sud-vest a podului rutier din Uekermünde până la linia de legătură dintre capetele cheiurilor

Notă: În cazul navelor al căror port de origine se află în alt stat, este necesar să se țină seama de articolul 32 din Tratatul Ems-Dollart din 8 aprilie 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602).

Franța

Gironde de la borna kilometrică (BK 48,50) până la partea din aval a podului spre Ile de Patiras, la limita transversală a mării definită de linia care unește Pointe de Grave cu Pointe de Suzac;

Loara de la Cordemais (BK 25) până la limita transversală a mării definită de linia care unește Pointe de Mindin cu Pointe de Penhoët;

Sena de la începutul canalului Tancarville până la limita transversală a mării definită de linia care unește capul Hode, pe malul drept, cu punctul de pe malul stâng în care digul planificat atinge țărmul în aval de Berville;

Vilaine de la barajul Arzal până la limita transversală a mării definită de linia care unește Pointe du Scal cu Pointe du Moustoir;

Lacul Geneva.

Ungaria

Lacul Balaton

Țările de Jos

Dollard

Eems

Waddenzee: inclusiv legăturile cu Marea Nordului

IJsselmeer: inclusiv Markermeer și IJmeer, exceptând Gouwzee

Nieuwe Waterweg și Scheur

Canalul Calland la vest de portul Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal și porturile legate

Haringvliet și Vuile Gat: inclusiv căile navigabile situate între Goeree-Overflakkee, pe de o parte, și Voorne-Putten și Hoeksche Waard, pe de altă parte

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer și Brouwerschavensche Gat: inclusiv toate căile navigabile situate între Schouwen-Duiveland și Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Scheldt-ul oriental și Roompot: inclusiv căile navigabile situate între Walcheren, Noord-Beveland și Zuid-Beveland, pe de o parte, și Schouwen-Duiveland și Tholen, pe de altă parte, cu excepția canalului Scheldt-Rin

Scheldt și Scheldt-ul occidental și gura acestuia de vărsare în mare: inclusiv căile navigabile situate între Zeeland Flanders, pe de o parte, și Walcheren și Zuid-Beveland, pe de altă parte, cu excepția canalului Scheldt-Rin

Polonia

Laguna Stettin (Szczecin)

Laguna Kamień

Laguna Vistula (Wisła)

Golful Puck

Lacul de acumulare Włocławski

Lacul Śniardwy

Lacul Niegocin

Lacul Mamry

Suedia

Göta älv, la vest de podul Göta älv și la est de podul Älvsborg

Regatul UnitSCOȚIA

Scapa Flow

Într-o zonă mărginită de liniile care se întind de la Wharth de pe insula Flotta până la turnul Martello de pe South Walls și de la Point Cletts de pe insula Hoy până la punctul topografic Thomson's Hill de pe insula Fara și de acolo până la cheiul Gibraltar de pe insula Flotta

Kyle of Durness

La sud de Eilean Dubh

Cromarty Firth

În interiorul liniei care leagă North Sutor și South Sutor

Inverness

În interiorul liniei care leagă Fort George și Chanonry Point

Findhorn Bay

În interiorul limbii de pământ

Aberdeen

În interiorul liniei care leagă South Jetty și Abercromby Jetty

Bazinul Montrose

La vest de linia care duce la farul din Scurdie Ness de la nord la sud peste intrarea în port

Râul Tay – Dundee

În interiorul liniei de la bazinul tidal (bazin de pescuit) din Dundee până la Craig Head, East Newport

Estuarul Forth și râul Forth

În interiorul Estuarului Forth, dar nu la est de podul de cale ferată din Forth

Dumfries

În interiorul liniei care leagă Airds Point și Scar Point

Loch Ryan

În interiorul liniei care leagă Cairn Point și Kircolm Point

Portul Ayr

În interiorul barierei

The Clyde

În amonte de apele din zona 1

Kyles of Bute

Între Colintraive și Rhubodach

Portul Campbeltown

În interiorul liniei care leagă Macringan's Point și Ottercharach Point

Loch Etive

În interiorul Loch Etive, deasupra cascadei Lora

Loch Leven

Deasupra podului din Ballachulish

Loch Linnhe

La nord de farul Corran Point

Loch Eil

Întregul lac

Canalul Caledonian

Loch Lochy, Loch Oich și Loch Ness

Kyle of Lochalsh

În zona Kyle Akin, nu la vest de farul din Eilean Ban și nici la est de Eileanan Dubha

Loch Carron

Între Stromemore și Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

În interiorul liniei de la farul Ullapool Point până la Aultnaharrie

Kylesku

Peste Loch Cairnbawn în zona situată între punctul cel mai estic din Garbh Eilean și punctul cel mai vestic din Eilean na Rainich

Portul Stornoway

În interiorul liniei de la farul din Arnish Point până la farul din Golful Sandwick, pe partea din nord-vest

Sound of Scalpay

Nu la est de Berry Cove (Scalpay) și nici la vest de Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay și Portul Tarbert

La distanță de o milă de țărmul insulei Harris

Loch Awe

Întregul lac

Loch Katrine

Întregul lac

Loch Lomond

Întregul lac

Loch Tay

Întregul lac

Loch Loyal

Întregul lac

Loch Hope

Întregul lac

Loch Shin

Întregul lac

Loch Assynt

Întregul lac

Loch Glascarnoch

Întregul lac

Loch Fannich

Întregul lac

Loch Maree

Întregul lac

Loch Gairloch

Întregul lac

Loch Monar

Întregul lac

Loch Mullardach

Întregul lac

Loch Cluanie

Întregul lac

Loch Loyne

Întregul lac

Loch Garry

Întregul lac

Loch Quoich

Întregul lac

Loch Arkaig

Întregul lac

Loch Morar

Întregul lac

Loch Shiel

Întregul lac

Loch Earn

Întregul lac

Loch Rannoch

Întregul lac

Loch Tummel

Întregul lac

Loch Ericht

Întregul lac

Loch Fionn

Întregul lac

Loch Glass

Întregul lac

Loch Rimsdale/nan Clar

Întregul lac

IRLANDA DE NORD

Strangford Lough

În interiorul liniei care leagă Cloghy Point și Dogtail Point

Belfast Lough

În interiorul liniei care leagă Holywood și Macedon Point

Larne

În interiorul liniei care leagă cheiul din Larne de digul plutitor de pe insula Magee

Râul Bann

De la capetele dinspre mare ale digurilor de larg până la podul din Toome

Lough Erne

Partea superioară și inferioară a Lough Erne

Lough Neagh

La distanță de două mile de coastă

COASTA DE EST A ANGLIEI

Berwick

În interiorul digurilor de larg

Warkworth

În interiorul digurilor de larg

Blyth

În interiorul capetelor digurilor exterioare

Râul Tyne

Dunston Staithes până la capetele digului din Tyne

Râul Wear

Fatfield până la capetele digului din Sunderland

Seaham

În interiorul digurilor de larg

Hartlepool

În interiorul liniei care leagă Middleton Jetty și capul vechiului dig

În interiorul liniei care leagă capul digului din nord și capul digului din sud

Râul Tees

În interiorul liniei care se întinde la vest de Government Jetty până la barajul din Tees

Whitby

În interiorul capetelor de dig din Whitby

Râul Humber

În interiorul liniei care leagă North Ferriby și South Ferriby

Grimsby Dock

În interiorul unei linii care leagă digul vestic al bazinului tidal și digul estic al bazinelor de pescuit, North Quay

Boston

În New Cut

Râul Dutch

Întregul canal

Râul Hull

De la Beverley Beck până la râul Humber

Kielder Water

Întregul lac

Râul Ouse

Sub ecluza din Naburn

Râul Trent

Sub ecluza din Cromwell

Râul Wharfe

De la confluența cu râul Ouse până la podul din Tadcaster

Scarborough

În interiorul capetelor digului din Scarborough

ȚARA GALILOR ȘI COASTA DE VEST A ANGLIEI

Râul Severn

La nord de linia care se întinde la vest de Sharpness Point (51° 43,4′ N) până la barajele din Llanthony și Maisemore și în largul apelor din Zona 3

Râul Wye

La Chepstow, la nord de 51° 38,0′ N până la Monmouth

Newport

La nord de cablurile electrice aeriene care se intersectează la Fifoots Points

Cardiff

În interiorul liniei care leagă South Jetty și Penarth Head

și apele împrejmuite la vest de barajul golfului Cardiff

Barry

În interiorul unei linii care leagă capetele dinspre mare ale digurilor de larg

Port Talbot

În interiorul liniei care leagă capetele dinspre mare ale digurilor de larg de pe râul Afran dincolo de docurile închise

Neath

În interiorul liniei care se întinde la nord de capătul dinspre mare al debarcaderului pentru nave cisternă din golful Baglan (51° 37,2′ N, 3° 50,5′ V)

Llanelli și Burry Port

Într-o zonă mărginită de linia care leagă digul vestic din Burry Port și Whiteford Point

Milford Haven

În interiorul liniei care leagă South Hook Point și Thorn Point

Fishguard

În interiorul liniei care leagă capetele dinspre mare ale digurilor de larg nordic și estic

Cardigan

În interiorul strâmtorii de la Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

În interiorul extremităților dinspre mare ale digurilor de larg

Aberdyfi

În interiorul liniei care leagă gara din Aberdyfi de baliza din Twyni Bach

Barmouth

În interiorul liniei care leagă gara din Barmouth de Penrhyn Point

Portmadoc

În interiorul liniei de la Harlech Point până la Graig Ddu

Holyhead

Într-o zonă mărginită de principalul dig de larg și de linia trasată de la capul digului de larg până la Brynglas Point, golful Towyn

Strâmtoarea Menai

În strâmtoarea Menai, între linia care leagă Aber Menai Point și Belan Point și linia care leagă cheiul Beaumaris și Pen-y-Coed Point

Conway

În interiorul liniei de la Mussel Hill până la Tremlyd Point

Llandudno

În interiorul digului de larg

Rhyl

În interiorul digului de larg

Râul Dee

Deasupra Connah's Quay până la punctul de extracție a apei din Barrelwell Hill

Râul Mersey

În interiorul liniei care leagă farul din Rock și bazinul nord-vestic din Seaforth, cu excepția altor bazine

Preston și Southport

În interiorul liniei care leagă Lytham și Southport și în interiorul docurilor din Preston

Fleetwood

În interiorul liniei de la Low Light până la Knott

Râul Lune

În interiorul liniei care leagă Sunderland Point și Chapel Hill până la docul Glasson inclusiv

Barrow

În interiorul liniei care leagă Haws Point, insula Walney până la calea de halaj a insulei Roa

Whitehaven

În interiorul digului de larg

Workington

În interiorul digului de larg

Maryport

În interiorul digului de larg

Carlisle

În interiorul liniei care leagă Point Carlisle și Torduff

Coniston Water

Întregul lac

Derwentwater

Întregul lac

Ullswater

Întregul lac

Windermere

Întregul lac

SUDUL ANGLIEI

Blakeney și Morston – port și căi de acces

La est de linia care se întinde la sud de Blakeney Point până la intrarea râului Stiffkey

Râul Orwell și râul Stour

Râul Orwell se întinde în interiorul liniei de la digul de larg din Blackmanshead până la Landguard Point și în largul apelor din Zona 3

Râul Blackwater

Toate căile navigabile din interiorul liniei care leagă extremitatea de sud-vest a insulei Mersea până la Sales Point

Râul Crouch și râul Roach

Râul Crouch se întinde în interiorul liniei de la Holliwell Point până la Foulness Point, inclusiv râul Roach

Râul Tamisa și afluenții acestuia

Fluviul Tamisa deasupra liniei trasate de la nord la sud prin extremitatea estică a digului din Denton Wharf, Gravesend până la ecluza din Teddington

Râul Medway și Swale

Râul Medway de la linia trasată de la Garrison Point până la Grain Tower și până la ecluza din Allington și Swale de la Whitstable până la râul Medway

Râul Stour (Kent)

Râul Stour în amonte de vărsarea în zona de acostare de la Flagstaff Reach

Portul Dover

În interiorul liniei trasate între intrările dinspre est și vest în port

Râul Rother

Râul Rother deasupra stației de semnalizare a mareei de la Camber până la ecluza din Scots Float și până la ecluza de intrare de pe râul Brede

Râul Adur și Canalul Southwick

În interiorul liniei trasate de la intrarea în portul Shoreham până la ecluza canalului Southwick și până la extremitatea vestică a cheiului Tarmac

Râul Arun

Râul Arun deasupra digului din Littlehampton până la portul de ambarcațiuni din Littlehampton

Râul Ouse (Sussex) Newhaven

Râul Ouse de la linia trasată de-a lungul digurilor de la intrarea în portul Newhaven până la extremitatea nordică a North Quay

Brighton

Partea exterioară a portului de ambarcațiuni din Brighton în interiorul liniei care leagă capătul sudic al West Quay și capătul nordic al South Quay

Chichester

În interiorul liniei trasate între Eastoke Point și turnul bisericii (West Wittering) și în largul apelor din Zona 3

Portul Langstone

În interiorul liniei trasate între Eastney Point și Gunner Point

Portsmouth

În interiorul liniei trasate peste intrarea în port de la portul Blockhouse până la Round Tower

Bembridge, Insula Wight

În interiorul portului Brading

Cowes, Insula Wight

Râul Medina în interiorul liniei care leagă farul digului de larg de pe țărmul estic și farul de pe țărmul vestic

Southampton

În interiorul liniei de la Calshot Castle până la farul din Hook

Râul Beaulieu

În interiorul Beaulieu River, nu la est de linia trasată de la nord la sud peste Inchmery House

Lacul Keyhaven

În interiorul liniei trasate la nord de farul din Hurst Point până la ținuturile mlăștinoase din Keyhaven

Christchurch

The Run

Poole

În interiorul liniei feribotului Chain Ferry între Sandbanks și South Haven Point

Exeter

În interiorul liniei trasate de la est la vest între Warren Point și stația costieră de salvare față în față cu Checkstone Ledge

Teignmouth

În port

Râul Dart

În interiorul liniei care leagă Kettle Point și Battery Point

Râul Salcombe

În interiorul liniei care leagă Splat Point și Limebury Point

Plymouth

În interiorul liniei care leagă digul din Mount Batten și Raveness Point prin insula Drake; Râul Yealm în interiorul liniei care leagă Warren Point și Misery Point

Fowey

În port

Falmouth

În interiorul liniei care leagă St. Anthony Head și Pendennis Point

Râul Camel

În interiorul liniei care leagă Gun Point și Brea Hill

Râurile Taw și Torridge

În interiorul unei linii orientate la 200° față de farul de pe Crow Point până la țărm pe Skern Point

Bridgewater

La sud de linia trasată la est de Stert Point (51° 13,0′ N)

Râul Avon (Avon)

În interiorul liniei care leagă digul din Avonmouth și Wharf Point, până la digul din Netham

CAPITOLUL 2

Zona 3

Belgia

Scheldt – partea maritimă (în aval de rada Anvers)

Bulgaria

Dunărea: de la kilometrul 845,650 la kilometrul 374,100

Republica Cehă

Lacuri artificiale: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice și Nové Mlýny III

Lacuri de exploatare de pietriș cu nisip: Ostrožná Nová Ves și Tovačov

GermaniaDunărea

De la Kelheim (kilometrul 2 414,72 ) până la frontiera germano-austriacă la Jochenstein

Rinul cu Lampertheimer Altrhein (de la kilometrul 4,75 până la Rin), Altrhein Stockstadt-Erfelden (de la kilometrul 9,80 până la Rin)

De la frontiera germano-elvețiană până la frontiera germano-olandeză

Elba (Norderelbe) inclusiv Süderelbe en Köhlbrand

De la gura canalului Elba-Seiten până la limita inferioară a portului Hamburg

Müritz

 

Franța

Adour de la Bec du Gave până la mare;

Aulne de la ecluza de la Châteaulin până la limita transversală a mării definită de Passage de Rosnoën;

Blavet de la Pontivy până la Pont du Bonhomme;

Canalul Calais;

Charente de la podul de la Tonnay-Charente până la limita transversală a mării definită de linia care trece prin centrul farului din aval de pe malul stâng și prin centrul Fort de la Pointe;

Dordogne de la confluența cu Lidoire până la Bec d' Ambès;

Garonne de la podul de la Castet en Dorthe până la Bec d' Ambès;

Gironde de la Bec d' Ambès până la linia transversală la BK 48,50 și trecând prin vârful din aval al Ile de Patiras;

Hérault de la portul Bessan până la mare, până la limita superioară a liniei tidale;

Isle de la confluența cu Dronne până la confluența cu Dordogne;

Loara de la confluența cu Maine până la Cordemais (BK 25);

Marna de la podul de la Bonneuil (BK 169bis900) și ecluza de la St Maur până la confluența cu Sena;

Rinul

Nive de la barajul Haïtze de la Ustaritz până la confluența cu Adour;

Oise de la ecluza Janville până la confluența cu Sena;

Orb de la Sérignan până la mare, până la limita superioară a liniei tidale;

Ronul de la frontiera cu Elveția până la mare, cu excepția Petit Rhône;

Saône de la podul Pont de Bourgogne până la Chalon-sur-Saône la confluența cu Ronul;

Sena de la ecluza de la Nogent-sur-Seine până la începutul canalului Tancarville;

Sèvre Niortaise de la ecluza de la Marans până la limita transversală a mării de partea cealaltă a postului de pază de la gura râului;

Somme de la latura din aval a podului Pont de la Portelette de la Abbeville până la viaductul căii ferate Noyelles–Saint-Valéry-sur-Somme;

Vilaine de la Redon (BK 89,345) până la barajul Arzal;

Lacul Amance;

Lacul Annecy;

Lacul Biscarosse;

Lacul Bourget;

Lacul Carcans;

Lacul Cazaux;

Lacul Der-Chantecoq;

Lacul Guerlédan;

Lacul Hourtin;

Lacul Lacanau;

Lacul Orient;

Lacul Pareloup;

Lacul Parentis;

Lacul Sanguinet;

Lacul Serre-Ponçon;

Lacul Temple.

Croația

Dunărea: de la kilometrul 1 295 + 500 la kilometrul 1 433 + 100

Râul Drava: de la kilometrul 0 la kilometrul 198 + 600

Râul Sava: de la kilometrul 210 + 800 la kilometrul 594 + 000

Râul Kupa: de la kilometrul 0 la kilometrul 5 + 900

Râul Una: de la kilometrul 0 la kilometrul 15

Ungaria

Dunărea: de la kilometrul 1 812 la kilometrul 1 433

Dunărea Moson: de la kilometrul 14 la kilometrul 0

Dunărea Szentendre: de la kilometrul 32 la kilometrul 0

Dunărea Ráckeve: de la kilometrul 58 la kilometrul 0

Râul Tisa: de la kilometrul 685 la kilometrul 160

Râul Dráva: de la kilometrul 198 la kilometrul 70

Râul Bodrog: de la kilometrul 51 la kilometrul 0

Râul Kettős-Körös: de la kilometrul 23 la kilometrul 0

Râul Hármas-Körös: de la kilometrul 91 la kilometrul 0

Canalul Sió: de la kilometrul 23 la kilometrul 0

Lacul Velence

Lacul Fertő

Țările de Jos

Rin

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Portul IJmuiden, zona portuară Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven Merwede, Waal, canalul Bijlandsch, Boven Rijn, canalul Pannersdensch, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canalul Amsterdam-Rin, Veerse Meer, canalul Scheldt Rin până la gura de vărsare în Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse în aval de Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (la est de portul Benelux), Hartelkanaal

Austria

Dunărea: de la frontiera cu Germania până la frontiera cu Slovacia

Inn: de la gura de vărsare până la hidrocentrala din Passau-Ingling

Traun: de la gura de vărsare până la kilometrul 1,80

Enns: de la gura de vărsare până la kilometrul 2,70

March: până la kilometrul 6,00

Polonia

 Râul Biebrza de la estuarul canalului Augustowski până la estuarul râului Narwia

 Râul Brda de la punctul de legătură cu canalul Bydgoski în Bydgoszcz până la estuarul râului Vistula (Wisła)

 Râul Bug de la estuarul râului Muchawiec până la estuarul râului Narwia

 Lacul Dąbie până la frontiera cu apele maritime interioare

 Canalul Augustowski de la legătura cu râul Biebrza până la frontiera statului, împreună cu toate lacurile situate de-a lungul cursului canalului

 Canalul Bartnicki de la lacul Ruda Woda până la lacul Bartężek, inclusiv lacul Bartężek

 Canalul Bydgoski

 Canalul Elbląski de la lacul Druzno până la lacul Jeziorak și lacul Szeląg Wielki, inclusiv acestea, și lacurile situate pe cursul canalului, și drumul secundar în direcția Zalewo de la lacul Jeziorak până la lacul Ewingi, inclusiv

 Canalul Gliwicki și canalul Kędzierzyński

 Canalul Jagielloński de la legătura cu râul Elbląg până la râul Nogat

 Canalul Łączański

 Canalul Ślesiński, inclusiv lacurile situate pe traseul acestuia și lacul Gopło

 Canalul Żerański

 Râul Martwa Wisła de la râul Vistula (Wisła) din Przegalina până la frontiera cu apele maritime interioare

 Râul Narew de la estuarul râului Biebrza până la estuarul râului Vistula, inclusiv lacul Zegrzyński

 Rîul Nogat de la râul Vistula până la estuarul lagunei Vistula

 Râul Noteć (superior) de la lacul Gopło până la legătura cu canalul Górnonotecki și canalul Górnonotecki, și râul Noteć (inferior) de la legătura cu canalul Bydgoski până la estuarul râului Warta

 Rîul Nysa Łużycka din Gubin până la estuarul râului Oder (Odra)

 Râul Oder din orașul Racibórz până la legătura cu râul Oder de est care devine râul Regalica începând de la tăierea de cot Klucz-Ustowo, împreună cu râul respectiv și brațele secundare ale acestuia până la lacul Dąbie, precum și un traseu secundar al râului Oder de la ecluza din Opatowice până la ecluza din orașul Wrocław

 Râul Oder de vest de la barajul din Widuchowa (704,1 km ai râului Oder) până la frontiera cu apele maritime interioare, inclusiv brațele secundare, precum și tăierea de cot Klucz-Ustowo care leagă râul Oder de est cu râul Oder de vest

 Râul Parnica și tăierea de cot Parnicki de la râul Oder de vest până la frontiera cu apele maritime interioare

 Râul Pisa de la lacul Roś până la estuarul râului Narew

 Râul Szkarpawa de la râul Vistula până la estuarul lagunei Vistula

 Râul Warta de la lacul Ślesińskie până la estuarul râului Oder

 Sistemul Wielkie Jeziora Mazurskie, cuprinzând lacurile care sunt legate de râurile și canalele ce reprezintă un traseu principal de la lacul Roś (inclusiv) din Pisz până la canalul Węgorzewski (inclusiv) din Węgorzewo, împreună cu lacurile: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty și Święcajty, și canalele Giżycki, Niegociński și Piękna Góra, și o prelungire secundară a lacului Ryńskie (inclusiv) din Ryn până la lacul Nidzkie (până la 3 km, care formează granița cu rezervația naturală „lacul Nidzkie”), împreună cu lacurile Bełdany, Guzianka Mała și Guzianka Wielka

 Râul Vistula de la estuarul râului Przemsza până la legătura cu canalul Łączański, precum și de la gura de vărsare a acestui canal în Skawina până la estuarul râului Vistula și până la golful Gdańsk, cu excepția lacului artificial Włocławski

România

Dunărea: de la frontiera sârbo-română (kilometrul 1 075 ) până la Marea Neagră pe brațul Sulina

Canalul Dunăre-Marea Neagră (64,410 kilometri lungime): de la gura de confluență cu fluviul Dunărea, la kilometrul 299,300 al Dunării de la Cernavodă (respectiv kilometrul 64,410 al canalului), până la portul Constanța Sud-Agigea (kilometrul „0” al canalului)

Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (34,600 kilometri lungime): de la gura de confluență cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la kilometrul 29,410 de la Poarta Albă (respectiv kilometrul 27,500 al canalului), până la portul Midia (kilometrul „0” al canalului)

Slovacia

Dunărea: de la kilometrul 1 880,26 la kilometrul 1 708,20

Canalul Dunărea: de la kilometrul 1 851,75 la kilometrul 1 811,00

Râul Váh: de la kilometrul 0,00 la kilometrul 70,00

Râul Morava: de la kilometrul 0,00 la kilometrul 6,00

Râul Bodrog: de la kilometrul 49,68 la kilometrul 64,85

Lacuri artificiale: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Suedia

Canalul Trollhätte și Göta älv, de la paralela balizei Bastugrunds până la podul Göta älv

Lacul Mälaren

Porturile Stockholmului, mărginite spre nord-vest de podul Lidingö, spre nord-est de o linie care trece prin farul Elfviksgrund cu orientare 135-315 grade și spre sud de podul Skuru

Canalul Södertälje și porturile Södertälje, mărginite spre nord de ecluza Södertälje și spre sud de paralela N 59° 09′ 00″

Regatul UnitSCOȚIA

Leith (Edinburgh)

În interiorul digurilor de larg

Glasgow

Strathclyde Loch

Canalul Crinan

De la Crinan până la Ardrishaig

Canalul Caledonian

Secțiunile de canal

IRLANDA DE NORD

Râul Lagan

De la barajul din Lagan până la Stranmillis

ESTUL ANGLIEI

Râul Wear (neafectat de maree)

Vechiul pod de cale ferată, Durham până la podul Prebends, Durham

Râul Tees

În amonte de barajul Tees

Grimsby Dock

În interiorul ecluzelor

Immingham Dock

În interiorul ecluzelor

Hull Docks

În interiorul ecluzelor

Boston Dock

În interiorul porților ecluzelor

Aire și Calder Navigation

Bazinele portuare din Goole până la Leeds; confluența cu Leeds și canalul Liverpool; confluența Bank Dole până la Selby (ecluza râului Ouse); confluența Castleford până la Wakefield (ecluza descendentă)

Râul Ancholme

De la ecluza din Ferriby până la Brigg

Calder și canalul Hebble

Wakefield (ecluza descendentă) până la ecluza din Broadcut Top

Râul Foss

De la confluența (Blue Bridge) cu râul Ouse până la Monk Bridge

Canalul Fossdyke

Confluența cu râul Trent până la Brayford Pool

Goole Dock

În interiorul porților ecluzelor

Hornsea Mere

Întregul canal

Râul Hull

De la ecluza Struncheon Hill până la Beverley Beck

Canalul Market Weighton

De la ecluza râului Humber până la ecluza din Sod Houses

New Junction Canal

Întregul canal

Râul Ouse

De la ecluza Naburn până la Nun Monkton

Canalul Sheffield și South Yorkshire

De la ecluza din Keadby până la ecluza din Tinsley

Râul Trent

De la ecluza Cromwell până la Shardlow

Râul Witham

De la ecluza Boston până la Brayford Poole (Lincoln)

ȚARA GALILOR ȘI VESTUL ANGLIEI

Râul Severn

Deasupra Llanthony și barajele Maisemore

Râul Wye

Deasupra Monmouth

Cardiff

Lacul Roath Park

Port Talbot

În interiorul bazinelor închise

Swansea

În interiorul bazinelor închise

Râul Dee

Deasupra punctului de extracție a apei din Barrelwell Hill

Râul Mersey

Bazinele portuare (cu excepția bazinului Seaforth)

Râul Lune

Deasupra bazinului Glasson

Râul Avon (Midland)

De la ecluza din Tewkesbury până la Evesham

Gloucester

Bazinele orașului Gloucester, canalul Gloucester/Sharpness

Lacul Hollingworth

Întregul lac

Manchester Ship Canal

Întregul canal și bazinele Salford, inclusiv râul Irwell

Lacul Pickmere

Întregul lac

Râul Tawe

Între barajul maritim/portul de ambarcațiuni și stadionul sportiv din Morfa

Lacul Rudyard

Întregul lac

Râul Weaver

În aval de Northwich

SUDUL ANGLIEI

Râul Nene

Wisbech Cut și râul Nene până la ecluza Dog-in-a-Doublet

Râul Great Ouse

Kings Lynn Cut și râul Great Ouse în jos de podul rutier din West Lynn

Yarmouth

Estuarul râului Yare de la linia trasată între capetele digurilor de intrare la nord și sud, inclusiv Breydon Water

Lowestoft

Portul Lowestoft în jos de ecluza Mutford până la linia trasată între digurile de intrare în portul exterior

Râurile Alde și Ore

Deasupra intrării pe râul Ore până la Westrow Point

Râul Deben

Deasupra intrării pe râul Deben până la Felixstowe Ferry

Râul Orwell și râul Stour

De la linia trasată între Fagbury Point și Shotley Point pe râul Orwell până la docul Ipswich și de la linia trasată pe direcția nord/sud prin Erwarton Ness pe râul Stour până la Manningtree

Chelmer și Canalul Blackwater

La est de ecluza din Beeleigh

Râul Tamisa și afluenții acestuia

Râul Tamisa în amonte de ecluza Teddington până la Oxford

Râul Adur și Canalul Southwick

Râul Adur în amonte de extremitatea vestică a debarcaderului Tarmac, și în interiorul Canalului Southwick

Râul Arun

Râul Arun în amonte de portul de ambarcațiuni Littlehampton

Râul Ouse (Sussex), Newhaven

Râul Ouse în amonte de extremitatea nordică a North Quay

Bewl Water

Întregul lac

Grafham Water

Întregul lac

Rutland Water

Întregul lac

Lacul Thorpe Park

Întregul lac

Chichester

La est de linia care leagă Cobnor Point și Chalkdock Point

Christchurch

În interiorul portului Christchurch exceptând Run

Canalul Exeter

Întregul canal

Râul Avon (Avon)

Bazinele orașului Bristol

de la digul din Netham până la barajul din Pulteney

▼M1
ANEXA II

CERINȚE TEHNICE MINIME APLICABILE CONSTRUCȚIILOR NAVALE CARE NAVIGHEAZĂ PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE DIN ZONELE 1, 2, 3 ȘI 4

Cerințele tehnice aplicabile construcțiilor navale sunt cele stabilite în standardul ES-TRIN 2017/1.

▼B
ANEXA III

DOMENII ÎN CARE POT FI ADOPTATE CERINȚE TEHNICE SUPLIMENTARE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR NAVALE CARE NAVIGHEAZĂ PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE DIN ZONELE 1 ȘI 2 ȘI PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE NECONECTATE DIN ZONA 3

Toate cerințele tehnice suplimentare adoptate de un stat membru în temeiul articolului 23 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă pentru construcțiile navale care navighează pe teritoriul respectivului stat membru se limitează la următoarele domenii:

1. Definiții

 Necesare înțelegerii cerințelor suplimentare

▼M1

2. Rezistență și stabilitate

 Consolidarea structurii și stabilitate

 Certificatul/atestatul din partea unei societăți de clasificare recunoscute

▼B

3. Distanță de siguranță și bord liber

 Bordul liber

 Distanța de siguranță

4. Etanșeitatea deschiderilor din corpul navei și a suprastructurilor

 Suprastructurile

 Ușile

 Ferestrele și hublourile

 Capacele gurilor de magazie

 Alte deschideri (tubulaturi de ventilație, tubulaturi de evacuare etc.)

5. Echipamente

 Ancore și lanțuri de ancoră

 Lumini de navigare

 Semnale sonore

 Compas

 Radar

 Instalații de emisie-recepție

 Echipamente de salvare

 Disponibilitatea hărților de navigație

6. Dispoziții suplimentare pentru navele de pasageri

 Stabilitate (forța vântului, criterii)

 Echipamente de salvare

 Bordul liber

 Distanța de siguranță

 Vizibilitatea din timonerie

7. Convoaie și transportul containerelor

 Conectare împingător nava-barjă

 Stabilitatea construcțiilor navale sau a barjelor care transportă containere

▼M1

8. Mașini

 Sisteme de direcție

 Arbore port-elice și accesorii

 Motoare de propulsie, cuplaje și accesorii

 Prezența propulsorului prova

 Instalații de santină și de stingere a incendiilor

 Surse de energie electrică de avarie și instalații electrice

 Certificat/atestat din partea unei societăți de clasificare recunoscute

▼B
ANEXA IV

DOMENII CARE POT FACE OBIECTUL UNOR CERINȚE TEHNICE REDUSE APLICABILE CONSTRUCȚIILOR NAVALE CARE NAVIGHEAZĂ PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE DIN ZONELE 3 ȘI 4

Toate cerințele tehnice reduse permise de un stat membru în temeiul articolului 23 alineatul (4) din prezenta directivă pentru navele care navighează exclusiv pe căile navigabile din zona 3 sau din zona 4 de pe teritoriul respectivului stat membru se limitează la următoarele domenii:

Zona 3

 Echipamente de ancorare, inclusiv lungimea lanțurilor de ancoră

 Viteza (înainte)

 Mijloace de salvare colectivă

 Standard cu două compartimente

 Vizibilitatea din timonerie

Zona 4

 Echipamente de ancorare, inclusiv lungimea lanțurilor de ancoră

 Viteza (înainte)

 Mijloace de salvare

 Situația 2 de compartimentare

 Vizibilitatea din timonerie

 Sistem secundar independent de propulsie
ANEXA V

DISPOZIȚII PROCEDURALE DETALIATE

Articolul 2.01

Organisme de inspecție

(1) Organismele de inspecție sunt înființate de statele membre.

(2) Organismele de inspecție sunt formate dintr-un președinte și din experți.

Din fiecare organism fac parte cel puțin următorii:

(a) un funcționar din administrație responsabil cu navigația interioară;

(b) un expert în proiectarea navelor de navigație interioară și a motoarelor acestora;

▼M1

(c) un expert nautic ce deține un brevet de comandant de navă pentru căi navigabile interioare, care îl autorizează pe deținător să conducă nava care urmează să fie inspectată;

▼M1

(d) un expert în construcții navale tradiționale pentru inspecția construcțiilor navale tradiționale.

▼B

(3) Președintele și experții din cadrul fiecărui organism sunt desemnați de autoritățile din statul membru în care a fost înființat organismul respectiv. În momentul în care își preiau atribuțiile, președintele și experții declară în scris că își vor îndeplini obligațiile în mod pe deplin independent. Funcționarii nu au obligația de a face nici o declarație.

(4) Organismele de inspecție pot fi asistate de experți specialiști în conformitate cu dispozițiile naționale aplicabile.

Articolul 2.02

(Fără obiect)

Articolul 2.03

Prezentarea construcției navale pentru inspecție

(1) Proprietarul sau reprezentantul acestuia prezintă construcția navală fără încărcătură, curată și echipată. După caz, proprietarul oferă asistență în timpul inspecției, de exemplu, pune la dispoziție o ambarcațiune de serviciu adecvată și personal și descoperă părți ale corpului sau instalații care nu sunt direct accesibile sau vizibile.

(2) Cu ocazia primei inspecții, organismul de inspecție solicită o inspecție pe uscat. Inspecția pe uscat nu se mai face în cazul în care se prezintă un certificat de clasificare sau un certificat eliberat de o societate de clasificare recunoscută care dovedește că respectiva construcție îndeplinește cerințele prevăzute sau în cazul în care se prezintă un certificat care dovedește că o altă autoritate competentă a efectuat deja o inspecție pe uscat în alte scopuri. În cazul unei inspecții periodice sau al unei inspecții prevăzute la articolul 14 din prezenta directivă, organismul de inspecție poate solicita o inspecție pe uscat.

În timpul primei inspecții a motonavelor sau a convoaielor sau atunci când s-au efectuat modificări semnificative la echipamentul de propulsie sau de guvernare, organismul de inspecție efectuează voiaje de încercare.

(3) Este posibil ca organismul de inspecție să solicite și alte încercări operaționale, precum și alte documente doveditoare. Prezenta dispoziție se aplică, de asemenea, în timpul realizării construcției navale.

Articolul 2.04

(Fără obiect)

Articolul 2.05

(Fără obiect)

Articolul 2.06

(Fără obiect)

Articolul 2.07

Mențiuni și modificări în certificatul unional de navigație interioară

(1) Proprietarul unei construcții navale sau reprezentantul acestuia comunică autorității competente orice modificare a numelui sau orice schimbare a proprietarului, orice remăsurare, precum și orice modificare a înmatriculării sau a portului de origine și trimite autorității respective certificatul unional de navigație interioară, în vederea modificării.

(2) Orice autoritate competentă poate completa sau modifica certificatul unional de navigație interioară.

(3) În cazul în care completează sau modifică un certificat unional de navigație interioară, autoritatea competentă în cauză comunică acest lucru autorității competente care a eliberat respectivul certificat unional de navigație interioară.

Articolul 2.08

(Fără obiect)

Articolul 2.09

Inspecție periodică

(1) Construcția navală face obiectul unei inspecții periodice înainte de expirarea certificatului unional de navigație interioară.

(2) Autoritatea competentă stabilește o nouă perioadă de valabilitate a certificatului unional de navigație interioară în funcție de rezultatele inspecției efectuate.

(3) Perioada de valabilitate se menționează în certificatul unional de navigație interioară și se comunică autorității care a eliberat respectivul certificat unional de navigație interioară.

(4) În cazul în care, în locul prelungirii perioadei de valabilitate, un certificat unional de navigație interioară este înlocuit cu o nouă versiune, certificatul unional anterior de navigație interioară se restituie autorității competente care l-a eliberat.

Articolul 2.10

Inspecție la cerere

Proprietarul unei construcții navale sau reprezentantul acestuia poate solicita oricând o inspecție în mod voluntar.

Solicitării respective i se dă curs.

Articolul 2.11

(Fără obiect)

Articolul 2.12

(Fără obiect)

Articolul 2.13

(Fără obiect)

Articolul 2.14

(Fără obiect)

Articolul 2.15

Cheltuieli

Proprietarul unei construcții navale sau reprezentantul acestuia suportă toate costurile aferente inspecției construcției navale și eliberării certificatului unional de navigație interioară, în funcție de un tarif special stabilit de fiecare stat membru.

Articolul 2.16

Informarea

Autoritatea competentă poate permite persoanelor care dovedesc un interes bine justificat să ia cunoștință de conținutul unui certificat unional de navigație interioară și le poate pune la dispoziție extrase sau copii legalizate ale certificatelor unionale de navigație interioară, menționând statutul de autenticitate al respectivelor documente.

Articolul 2.17

Registrul certificatelor unionale de navigație interioară

(1) Autoritățile competente păstrează, în original sau în copie, toate certificatele unionale de navigație interioară pe care le-au eliberat și introduc în acestea orice informație sau modificare, precum și orice anulare sau înlocuire a certificatelor unionale de navigație interioară. Acestea actualizează în mod corespunzător registrul menționat la articolul 17 din prezenta directivă.

(2) În vederea aplicării măsurilor administrative de menținere a siguranței și a ușurinței în navigare, precum și în vederea implementării articolelor 2.02-2.15 din prezenta anexă, precum și a articolelor 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 și 22 din prezenta directivă, se va permite accesul la registru, numai pentru citire, în conformitate cu modelul stabilit în anexa II, autorităților competente din alte state membre, state semnatare ale Convenției de la Mannheim, și, în măsura în care se garantează un nivel echivalent de securitate, țărilor terțe, pe baza unor acorduri administrative.

Articolul 2.18

Numărul european unic de identificare a navei

(1) Numărul european unic de identificare a navei (ENI) este format din opt cifre arabe, conform anexei II la prezenta directivă.

(2) În cazul în care construcția navală nu posedă, în momentul eliberării certificatului unional de navigație interioară, un ENI, acesta se atribuie construcției navale de către autoritatea competentă a statului membru în care construcția navală a fost înmatriculată sau își are portul de origine.

În ceea ce privește construcțiile navale aparținând statelor în care nu este posibilă atribuirea unui ENI, ENI care urmează să fie introdus în certificatul unional de navigație interioară se atribuie de autoritatea competentă care eliberează respectivul certificat unional de navigație interioară.

(3) Proprietarul construcției navale sau reprezentantul acestuia solicită autorității competente atribuirea unui ENI. Proprietarul sau reprezentantul acestuia răspunde și de aplicarea pe construcția navală a ENI care este introdus în certificatul unional de navigație interioară.

Articolul 2.19

(Fără obiect)

Articolul 2.20

Notificări

Fiecare stat membru sau autoritățile competente ale acestuia notifică Comisiei și celorlalte state membre sau celorlalte autorități competente următoarele:

(a) denumirile și adresele serviciilor tehnice care, împreună cu autoritatea națională competentă din respectivul stat membru, sunt responsabile pentru aplicarea anexei II;

(b) fișa datelor prevăzută în anexa II pentru tipurile de instalații de tratare a apei de la bordul navei pentru care s-a eliberat o aprobare de la ultima notificare;

(c) aprobările de tip recunoscute pentru instalațiile de tratare a apei de la bordul navei bazate pe standarde diferite de cele prevăzute în anexa II pentru utilizarea pe căile navigabile naționale ale statelor membre;

(d) eventuala retragere a unei aprobări de tip pentru instalațiile de tratare a apei de la bordul navei și motivele acestei retrageri, în termen de o lună de la această retragere;

(e) orice ancoră specială autorizată, ca urmare a unei cereri de reducere a masei ancorei, precizând denumirea tipului și reducerea autorizată a masei ancorei. Autoritatea competentă acordă solicitantului autorizația la cel puțin trei luni de la transmiterea notificării către Comisie, cu condiția să nu existe obiecții din partea Comisiei;

(f) echipamentele radar de navigație și indicatoarele vitezei de girație pentru care au emis aprobări de tip. Notificarea în cauză include numărul de aprobare de tip atribuit, precum și denumirea tipului, numele producătorului, numele deținătorului aprobării de tip și data aprobării de tip;

(g) autoritățile competente responsabile pentru aprobarea firmelor specializate care pot efectua instalarea, înlocuirea, repararea sau întreținerea echipamentelor radar de navigație și a indicatoarelor vitezei de girație.
ANEXA VI

SOCIETĂȚI DE CLASIFICARE

Criterii de recunoaștere a societăților de clasificare

Societățile de clasificare care doresc să obțină recunoașterea în temeiul articolului 21 din prezenta directivă îndeplinesc următoarele criterii:

1. societatea de clasificare trebuie să poată dovedi prin documente o experiență vastă în materie de proiectare și construcție a navelor de navigație interioară. Societatea de clasificare dispune de norme și reglementări cuprinzătoare pentru proiectarea, construcția și inspecția periodică a navelor de navigație interioară, în special pentru calculul stabilității în conformitate cu partea 9 din regulamentele anexate la ADN, conform anexei II. Respectivele norme și reglementări trebuie publicate cel puțin în limba engleză, franceză, germană sau olandeză și se actualizează și se îmbunătățesc permanent prin programe de cercetare și dezvoltare. Normele și reglementările trebuie să nu contravină dispozițiilor dreptului Uniunii sau acordurilor internaționale în vigoare;

2. societatea de clasificare își publică anual registrul navelor;

3. societatea de clasificare nu este controlată de proprietarii de nave, de constructorii de nave sau de terții care desfășoară o activitate comercială în domeniul proiectării, fabricării, echipării, reparării, exploatării sau asigurării navelor. Veniturile societății de clasificare nu depind de o singură activitate comercială;

4. sediul societății de clasificare sau o filială autorizată să hotărască și să acționeze în toate domeniile care intră în sfera sa de acțiune în temeiul normelor care reglementează transportul pe căi navigabile interioare se află într-unul din statele membre;

5. societatea de clasificare și experții săi au o bună reputație în ceea ce privește transportul pe căi navigabile interioare; experții sunt în măsură să facă dovada abilităților lor profesionale. Ei își desfășoară activitatea în baza responsabilității societății de clasificare;

6. societatea de clasificare dispune de suficient personal tehnic, de conducere, de asistență, de inspecție și de cercetare, proporțional cu sarcinile de îndeplinit și cu numărul de nave clasificate, care asigură și dezvoltarea capacității și actualizarea reglementărilor. Ea dispune de inspectori în cel puțin un stat membru;

7. societatea de clasificare se guvernează pe baza unui cod etic;

8. societatea de clasificare este condusă și administrată astfel încât să se asigure confidențialitatea informațiilor cerute de un stat membru;

9. societatea de clasificare este pregătită să furnizeze unui stat membru informațiile pertinente;

10. conducerea societății de clasificare își definește și documentează politica și obiectivele în materie de calitate, precum și angajamentul de a le respecta și s-a asigurat că politica menționată anterior este înțeleasă, pusă în aplicare și menținută la toate nivelurile societății de clasificare;

11. societatea de clasificare elaborează, implementează și menține un sistem eficace de calitate internă, bazat pe părțile corespunzătoare din standardele de calitate recunoscute pe plan internațional și conform cu EN ISO/IEC 17020:2004, astfel cum este interpretat prin cerințele programului IACS de certificare a sistemelor de calitate. Sistemul de calitate trebuie să fie certificat de un organism independent de audit recunoscut de administrația statului în care se află sediul sau sucursala societății de clasificare prevăzute la punctul 4, care, printre altele, se asigură că:

(a) normele și reglementările societății de clasificare sunt stabilite și menținute în mod sistematic;

(b) normele și reglementările societății de clasificare sunt respectate;

(c) sunt îndeplinite cerințele activității statutare pentru care este autorizată societatea de clasificare;

(d) responsabilitățile și autoritatea ce revin membrilor personalului a căror activitate influențează calitatea serviciilor societății de clasificare, precum și relațiile dintre acești membri ai personalului sunt definite și documentate;

(e) întreaga activitate se desfășoară în condiții controlate;

(f) există un sistem de supraveghere care monitorizează acțiunile și activitatea inspectorilor și a personalului tehnic și administrativ angajat de societatea de clasificare;

(g) cerințele cu privire la principala activitate statutară pentru care este autorizată societatea de clasificare sunt aplicate sau supervizate direct numai de către inspectorii săi sau de către inspectorii altor societăți de clasificare recunoscute;

(h) este implementat un sistem de calificare a inspectorilor și de actualizare permanentă a cunoștințelor acestora;

(i) se păstrează înregistrări care demonstrează respectarea standardelor cerute în domeniile în care sunt furnizate serviciile, precum și funcționarea eficientă a sistemului de calitate; și

(j) în toate locațiile există un sistem extins de audituri interne planificate și documentate cu privire la activitățile legate de calitate;

12. sistemul de calitate trebuie să fie certificat de un organism independent de audit recunoscut de administrația statului membru în care se află sediul sau sucursala societății de clasificare, după cum se prevede la punctul 4;

13. societatea de clasificare se angajează să își adapteze cerințele ținând cont de directivele corespunzătoare ale Uniunii și să furnizeze Comisiei toate informațiile relevante în timp util;

14. societatea de clasificare se angajează să consulte periodic societățile de clasificare deja recunoscute pentru a garanta echivalența standardelor lor tehnice și a implementării acestora și să permită participarea reprezentanților unui stat membru și a altor părți interesate la dezvoltarea normelor și a reglementărilor sale.
ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂDirectiva 2006/87/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 1

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 9

Articolul 6 alineatele (1) și (3)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 6 alineatele (2) și (4)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 3

Articolul 7

Articolul 4

Articolul 8

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 18

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 10

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 17

Articolul 22

Articolul 5

Articolul 23

Articolul 6 a fost eliminat prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)

Articolul 7 alineatele (1)-(3)

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 8 alineatele (2) și (3)

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 31

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 22

Articolul 32

Articolul 19

Articolul 33

Articolul 34

Articolul 24

Articolul 35

Articolul 21

Articolul 36

Articolul 23

Articolul 37 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 37 alineatul (3)

Articolul 38

Articolul 39

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 40

(1)   Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).( 1 ) Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

( 4 ) Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității (JO L 255, 30.9.2005, p. 152).

( 5 ) Directiva 82/714/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1982 de stabilire a condițiilor tehnice pentru navele de navigație interioară (JO L 301, 28.10.1982, p. 1).

( 6 ) Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (JO L 373, 31.12.1991, p. 29).

Top